Procedure for analyse, præsentation og implementering af Forebyggelsespakker i Faaborg- Midtfyn kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedure for analyse, præsentation og implementering af Forebyggelsespakker i Faaborg- Midtfyn kommune"

Transkript

1 Procedure for analyse, præsentation og implementering af Forebyggelsespakker i Faaborg- Midtfyn kommune 1. Analyse Det mobile Sundhedscenter har på systematisk vis sammenholdt eksisterende indsatser med de i Forebyggelsespakkerne inkluderede. Pakkernes anbefalinger er herefter inddelt i 1) allerede implementerede indsatser; 2) indsatser, der er prioriterede, men ikke fuldt implementerede og 3) indsatser, der ikke er prioriterede. For yderligere at skabe rammen for den efterfølgende politiske prioritering, er resultaterne fra Hvordan har du det 2010 sammenholdt for Faaborg-Midtfyn midt med landsgennemsnittet, se bilag 1 for eksempel på analyse. 2. Politisk prioritering Analysen er efterfølgende fremlagt for Sundhedsudvalget, som har prioriteret hvilke af indsatserne, der skal enten ned-, om- eller opprioriteres. 3. Arbejdsgruppe På baggrund af den politiske prioritering, har Det mobile Sundhedscenter nedsat tværsektorielle arbejdsgrupper, som har til opgave at 1) udarbejde en procesplan for det videre arbejde samt 2) sikre implementeringen af de politisk prioriterede indsatser. Repræsentationen i arbejdsgrupperne har varieret efter hvilke tiltag, der er blevet politisk prioriteret. Arbejdsgruppen indsats tager sit udgangspunkt i et kommissorium, der angiver arbejds- og ansvarsområder, se bilag 2 for eksempel på kommissorium. 4. Procesplan Arbejdsgruppen har udfærdiget en procesplan, der angiver 1) kommende tiltag, 2) arbejdsog ansvarsområder, 3) plan for budgettering samt 4) forslag til evaluering, se bilag 3 for eksempel på procesplan. 5. Politisk godkendelse Procesplanen er efterfølgende fremlagt for Sundhedsudvalget til politisk godkendelse 6. Implementering De nedsatte arbejdsgrupper har iværksat implementering. 7. Midt- og slutevaluering Implementeringen midtvejsevalueres og fremlægges for et revideret Sundhedsudvalg primo 2014 og slutevalueres i forbindelse med revidering af Faaborg-Midtfyn kommunes sundhedspolitik, hvor erfaringer og indsatsområder kan indgå i den nye politik. De benyttes 1

2 såvel kvalitative som kvantitative metoder til at belyse progressionen af implementeringen, se bilag 4 for eksempel på skemaer til evaluering. 2

3 Bilag 1 - Kommunale opgaver i forhold til fremme af fysisk aktivitet Grøn = Allerede iværksatte tiltag Orange = Tiltag i støbeskeen, som endnu ikke er fuldt implementeret og systematiseret Sort = Tiltag, som endnu ikke er prioriterede 1. Fysisk aktivitet integreres i kommunens øvrige politikker og planer på tværs af forvaltninger. (Sundhedspolitik, s. 12) 2. Der opstilles specifikke mål for borgernes fysiske aktivitet, både i den overordnede politik for fysisk aktivitet og i kommunens øvrige politikker og planer (Sundhedspolitik, s. 12) 3. Der udarbejdes strategier for implementering af fysisk aktivitet i offentlige institutioner (Sundhedspolitik, s. 12) 4. Der vedtages lokalplaner og gennemføres anlægsprojekter med målet om at skabe et sammenhængende cykelsti- og fodgængernetværk 5. Ved etablering af eksempelvis rekreative arealer, legepladser og bymiljøer udarbejdes en strategi for, hvordan området skal bruges til at fremme fysisk aktivitet 6. Der iværksættes en styrket indsats for at planlæge og gennemføre tværsektorielle indsatser, når indsatsen for fysisk aktivitet skal styrkes (Sundhedspolitik, s. 21) 7. Fysisk aktivitet koordineres på tværs af forvaltningsområderne, så fysisk aktivitet bliver en integreret del af indsatser på andre områder (Sundhedspolitik, s. 21) 8. Kommunen arbejder systematisk med at inddrage borgerne i udviklingen af fysiske aktivitetstilbud (Sundhedspolitik, s. 14) 3

4 9. Børn og voksne har let adgang til appellerende og bevægelsesvenlige miljøer samt en række forskellige idrætsfaciliteter, som de trygt kan færdes i. 10. Der tilbydes gode rammer for fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber (Sundhedspolitik, s. 12) 11. Udearealerne ved ældreboliger og plejehjem samt indendørsarealerne indrettes, så de inspirerer til fysisk aktivitet for de ældre (Sundhedspolitik, s. 12) 12. Synlige og let tilgængelige tilbud til de målgrupper, som ikke benytter sig af idrætsforeningernes aktiviteter. Disse kan med fordel udvikles og implementeres i samarbejde med borgerne, frivillige foreninger og private aktører 13. Kommunen tilbyder fysisk aktivitet rettet mod borgere med særlige forudsætninger og behov (Sundhedspolitik, s. 16 og 19, Kronikerstrategi samt projekt Tilpasset Idræt og bevægelse) 14. Kommunen har en let tilgængelig oversigt over muligheder for organiseret og uorganiseret fysisk aktivitet, som kan benyttes af borgere, fagpersoner, institutioner og virksomheder 15. Kommunale arbejdspladser kan med fordel etablere en informationsplatform (fx hjemmeside eller opslagstavle), hvor medarbejderne kan få mere viden om, hvad de kan gøre for at blive mere fysisk aktive 16. Kommunale arbejdspladser indretter arbejdspladsen sådan, at daglige arbejdsrutiner kan involvere fysisk aktivitet 17. I tilknytning til arbejdsmiljøområdet kan kommunens medarbejdere få vejledning i, hvordan det er muligt at ændre adfærd mod en mere fysisk aktiv livsstil (Egne sundhedskonsulenter) 18. Skolerne i kommunen udformer en overordnet strategi for idrætsundervisningen, der bl.a. fokuserer på, at alle elever hyppigt er fysisk aktive med høj intensitet (Sundhedspolitik, s. 12) 19. Fysisk aktivitet i skolen fremmes ved en flerstrenget indsats, som kan omfatte længere frikvarterer ledsaget af initiativer til fremme af fysisk inspirerende udendørsarealer, flere idrætstimer og kropslige aktiviteter i de boglige fag (Sundhedspolitik, s. 12) 20. Skolefritidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber har ved udarbejdelsen af en fysisk aktivitetspolitik særlig fokus på omfanget af stillesiddende tid brugt på mobiltelefon, spilkonsoller og computer (Sundhedspolitik, s. 12) 21. Dagtilbud og skoler har øget fokus på at stimulere børnenes motorik (fx projekt Bevægelse i dagtilbud) 22. Kommunen etablerer mulighed for vejledning i motorik og fysisk aktivitet for dagtilbud, skoler og forældre (Ydelsesbeskrivelse vedr. børn med motoriske vanskeligheder i FMK) 23. Skolefritidsordninger og fritidsklubber gennemfører aktivitetsdage, workshops eller temauger med fokus på fysisk aktivitet og sund livsstil, hvor fx forældrene kan deltage (fx Get Moving kampagnen) 24. Skolerne samarbejder med idrætsforeninger i forbindelse med undervisningen i idræt og sundhed 25. Skolebestyrelsen udarbejder en politik for fysisk aktivitet for skolens aktiviteter herunder aktiv transport til og fra skole (Sundhedspolitik, s. 12) 26. Sundhedsplejersken har ved ind- og udskolingsundersøgelser samt ved de regelmæssige undersøgelser gennem skoleforløbet fokus på børnenes fysiske aktivitetsniveau 4

5 27. Sundhedsplejersker, pædagoger i dagtilbud, skolelærere og eventuelt kommunens pædagogisk-psykologisk rådgivning samarbejder om at identificere børn med dårlig motorik samt børn og unge med lavt fysisk aktivitetsniveau 28. Skolerne i kommunen understøtter de landsdækkende kampagner for fysisk aktivitet (fx Get Moving kampagnen) 29. De kommunale arbejdspladser understøtter kampagner, der er rettet mod fremme af fysisk aktivitet på arbejdspladsen (fx Vi cykler på arbejde kampagnen) 30. Ved plejebesøg hos ældre indføres procedurer, som sikrer, at det er muligt at vurdere funktionsniveauet og handle for at undgå funktionsevnetab (Kvalitetsstandard for pleje og omsorg) 31. Sundhedsplejersken rådgiver ved hjemmebesøg familier om betydningen af fysisk aktivitet og om mulighederne for at være fysisk aktiv i hverdagen (Kvalitetsstandard for pleje og omsorg) 32. Det er vigtigt, at de faggrupper, der arbejder med implementeringen af de foreslåede anbefalinger, har de rette kompetencer, herunder som minimum (Sundhedspolitik, s. 20): Viden om basal træningsfysiologi Viden om fysisk aktivitets betydning for sociale processer, indlæring og trivsel Viden om fysisk aktivitet i specifikke målgruppe, børn, unge, ældre, overvægtige mv. Viden om motorisk udvikling hos børn samt hvordan denne stimuleres Mestring af sundhedspædagogiske tilgange ift. adfærdsændring Kendskab til basale undervisningsteknikker ift. fysisk aktivitet Kendskab til vilkårene for samarbejdet med frivillige organisationer Kendskab til bevægelsespoltikker internt i kommunen 33. Der opstilles såvel procesindikatorer (fx om alle skoler har en politik for fysisk aktivitet) samt resultatmål (fx andelen af børn, der benytter sig af aktiv transport til og fra skole) 34. Ovenstående evalueres med en kombination af subjektive målemetoder (spørgeskemaer og aktivitetsdagbøger) og objektive målinger (bevægelsesregistrering med accelerometre og pulsmåling) 35. Forskningsinstitutioner inddrages hvor det er relevant, for at bidrage til at skabe mere viden på området 5

6 Bilag 2 - Kommissorium for rygestop til unge Baggrund og formål Faaborg-Midtfyn Kommunes nyligt vedtagne sundhedspolitik angiver, at der arbejdes med Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Mental Sundhed i de primære målgrupper unge samt borgere med særlige behov. Det er således et konkret mål, at alle unge rygere i Faaborg-Midtfyn Kommune tilbydes hjælp til rygestop samt at halvdelen af de adspurgte takker ja. I Faaborg-Midtfyn Kommune er der alene i 2012 blevet sat kr. samt kr. for hvert af årene af til en målrettet indsats overfor rygestop og vejledning til unge. Hertil kommer, at Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker angiver en række konkrete anbefalinger for implementering til rygestop. På den baggrund nedsættes en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra forskellige sektorer. Formål Den største effekt af det tobaksforebyggende arbejde ses, når indsatserne er omfattende, flerstrengede og spiller sammen. Arbejdsgruppen har derfor til opgave at udarbejde en strategi for udvikling, implementering og evaluering af tiltag i forhold til fremme af rygestop, forebyggelse af rygestop mv. blandt unge. Opgaver Arbejdsgruppen tager sit udgangspunkt i nedenstående spørgsmål: Hvordan prioriteres mellem 1) fremme af rygestop, 2) fremme af røgfrie miljøer og 3) forbygge rygestop? Hvordan prioriteres indsatserne i forhold til 1) rammer, 2) tilbud, 3) information og undervisning, og 4) tidlig opsporing På hvilke arenaer skal indsatserne primært lanceres? Hvordan markedsføres de iværksatte tiltag? Hvordan sikres den rette viden og kompetencer om rygning hos såvel administrativt som sundhedsfagligt personale Hvordan evalueres indsatserne? Hvordan formidles den opnåede viden til andre interessenter? Hvordan forankres indsatsen efter 2015? Anbefalinger Nedenstående er konkrete anbefalinger med primær fokus på unge fra Sundheds-styrelsens Forebyggelsespakke om rygning: 6

7 Alle kommunale ejendomme gøres røgfrie Der indføres tobakspolitik på alle ungdoms- og uddannelsesinstitutioner Opsøgende rekruttering på samme institutioner Fast forankret samarbejde med lokale foreninger Tobaksforebyggende undervisning mindst 5 timer årligt i klasse Information om tobak og rygestop bliver fast punkt på forældremøder Fast samtale om tobak i indskolingssamtaler Plan der understøtter at detailhandlen overholder regler for salg af tobak Udbygget samarbejde med sygehuse, jordmødre, sundhedspleje og tandpleje om identificering Særlige indsatser til gravide og barslende Selvstændige lokale informationskampagner med fokus på unge Tilstrækkelig uddannelse af personale i rygestops-metoder 7

8 Bilag 3 - Procesplan for arbejdet med seksuel sundhed i Faaborg-Midtfyn kommune Sundhedsstyrelsen udsendte medio 2012 en forebyggelsespakke omhandlende seksuel med det formål, at understøtte kommunens arbejde i forhold til at øge den seksuelle sundhed og trivsel blandt alle borgere. Som opsamling på præsentationen af pakken på møde i Sundhedsudvalget har Det mobile Sundhedscenter nedsat en arbejdsgruppe for at udarbejde nærværende udkast til procesplan. Arbejdsgruppen havde repræsentanter fra: Fagsekretariat Undervisning Træning, aktivitet og rehabilitering Sygeplejen Ældrekonsulenter Seksualvejleder Kim Holm Søby Det mobile Sundhedscenter Arbejdsgruppen anbefaler, at der fremadrettet fokuseres på seksuel sundhed blandt borgere med særlige behov, herunder borgere på institutioner samt borgere med kroniske sygdomme. På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen desuden, at der fremadrettet arbejdes med nedenstående anbefalinger fra Forebyggelsespakken: 1. Kommunen indarbejder seksuel sundhed med konkrete mål for indsatserne som del af en kommunal sundhedspolitik. 2. Seksuel sundhed indgår i fx ældre-, unge-, udsatte-, integrations- og handicappolitikker 3. Der udarbejdes seksualpolitikker på botilbud, institutioner mv. for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 4. Kommunale pleje- og botilbud for unge, handicappede og ældre indrettes så vidt muligt, så beboerne har mulighed for privatliv 5. Kommunen sikrer, at hensigtsmæssig koordination sker med henblik på at sikre overblik i forhold til indsatser, udfordringer, centrale kampagner, samt samarbejde med andre aktører 6. I forbindelse med de forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år spørger plejepersonalet til den seksuelle sundhed 7. Borgere med kroniske lidelser får information om, hvordan seksualitet og parforhold kan påvirkes af disse sygdomme, og hvordan eventuelle problemer kan håndteres 8. Det sikres, at relevant personale har den tilstrækkelige viden og kompetencer, herunder: Kendskab til seksualitetens betydning for den enkeltes trivsel og sundhed. Kendskab til sexsygdomme, prævention og til reproduktion mv. Teknikker til at tale om seksualitet, krop, kønsroller, grænser, følelser mm. i øjenhøjde med målgruppen. Kendskab til didaktiske teknikker i forhold til børn og unge, samt til grupper med særlige behov. 8

9 Viden vedrørende seksuelle forandringer og problemstillinger i forbindelse med sygdom og livskriser. Nedenstående præsenterer udkast til en procesplan, der anskueliggør arbejdet med seksuel sundhed frem mod September 2013 Procesplan præsenteres for Sundhedsudvalget med de formål, at: 1) træffe politisk beslutning om det videre arbejde med seksuel sundhed og 2) godkende procesplan Januar-februar 2014 Procesplan samt tjeklisten præsenteres på ledermøder med de formål, at 1) informere om kommende tiltag samt 2) nedsætte en tværsektoriel arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med solbeskyttende tiltag. Sundhed og Handicap gøres til projektejer af indsatserne, mens det Mobile Sundhedscenter gøres til projektkoordinator på de praktiske tiltag. Derudover består arbejdsgruppen af repræsentanter fra: Fagsekretariat Dagtilbud Børn Fagsekretariat Kultur og Fritid Fagsekretariat Teknik og Miljø HRI Den kommunale sundhedstjeneste Ad hoc repræsentation fra Kræftens Bekæmpelse Februar-april 2014 Arbejdsgruppen afdækker de hidtidige tiltag, iværksætter mulige tiltag samt påbegynder arbejdet med udformning af en solpolitik for kommunens ansatte, se tjekliste. Juni 2014 Arbejdsgruppen udarbejder og præsenterer budgetudkast samt første udkast til aftaletekst for 2015 om det solbeskyttende arbejde for Sundhedsudvalget. August 2014 Budgetudkastet om solbeskyttelse indgår i det årlige budgetseminar. Oktober 2014 Arbejdsgruppen udformer udkast endeligt udkast til aftaletekst for 2015, som implementeres i Faaborg-Midtfyn kommunes aftalesystem. December 2015 Arbejdsgruppen præsenterer første udkast til en solpolitik for kommunens ansatte til godkendelse i Sundhedsudvalget 9

10 Februar 2015 Arbejdsgruppen tematiserer solbeskyttelse i kommunalbestyrelse, hovedudvalg og direktion med de formål, at 1) godkende solpolitikken for kommunens ansatte og 2) informere om kommende tiltag. Marts 2015 Arbejdsgruppen evaluerer for første gang de iværksatte tiltag og fremsender evalueringen til Kræftens Bekæmpelse sammen med anmodning om certificering som solsikker kommune. April-august 2015 I forbindelse med revidering af Faaborg-Midtfyn kommunes sundhedspolitik tematiseres det politisk, hvorvidt solbeskyttelse skal indgå som en direkte indsats i ny sundhedspolitik. 10

11 Bilag 4 Skemaer til evaluering af Forebyggelsespakkernes implementering Årstal Tiltag Fysisk aktivitet integreres i kommunens øvrige politikker og planer på tværs af forvaltninger. Der opstilles specifikke mål for borgernes fysiske aktivitet, både i den overordnede politik for fysisk aktivitet og i kommunens øvrige politikker og planer. Der udarbejdes strategier for implementering af fysisk aktivitet i offentlige institutioner. Der vedtages lokalplaner og gennemføres anlægsprojekter med målet om at skabe et sammenhængende cykelsti- og fodgængernetværk. Ved etablering af eksempelvis rekreative arealer, legepladser og bymiljøer udarbejdes en strategi for, hvordan området skal bruges til at fremme fysisk aktivitet. Der iværksættes en styrket indsats for at planlæge og gennemføre tværsektorielle indsatser, når indsatsen for fysisk aktivitet skal styrkes. Fysisk aktivitet koordineres på tværs af forvaltningsområderne, så fysisk aktivitet bliver en integreret del af indsatser på andre områder. Kommunen arbejder systematisk med at inddrage borgerne i udviklingen af fysiske aktivitetstilbud. Børn og voksne har let adgang til appellerende og bevægelsesvenlige miljøer samt en række forskellige idrætsfaciliteter, som de trygt kan færdes i. Der tilbydes gode rammer for fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber. Ude arealerne ved ældreboliger og plejehjem samt indendørsarealerne indrettes, så de inspirerer til fysisk aktivitet for de ældre. Synlige og let tilgængelige tilbud til de målgrupper, som ikke benytter sig af idrætsforeningernes aktiviteter. Disse kan med fordel udvikles og implementeres i samarbejde med borgerne, frivillige foreninger og private aktører. Kommunen tilbyder fysisk aktivitet rettet mod borgere med særlige forudsætninger og behov. Kommunen har en let tilgængelig oversigt over muligheder for organiseret og uorganiseret fysisk aktivitet, som kan benyttes af borgere, fagpersoner, institutioner og virksomheder. Kommunale arbejdspladser kan med fordel etablere en informationsplatform (fx hjemmeside eller opslagstavle), hvor medarbejderne kan få mere viden om, hvad de kan gøre for at blive mere fysisk aktive. Kommunale arbejdspladser indretter arbejdspladsen sådan, at daglige arbejdsrutiner kan involvere fysisk aktivitet. I tilknytning til arbejdsmiljøområdet kan kommunens medarbejdere få vejledning i, hvordan det er muligt at ændre adfærd mod en mere fysisk aktiv 11

12 livsstil. Skolerne i kommunen udformer en overordnet strategi for idrætsundervisningen, der bl.a. fokuserer på, at alle elever hyppigt er fysisk aktive med høj intensitet. Fysisk aktivitet i skolen fremmes ved en flerstrenget indsats, som kan omfatte længere frikvarterer ledsaget af initiativer til fremme af fysisk inspirerende udendørsarealer, flere idrætstimer og kropslige aktiviteter i de boglige fag. Skolefritidsordninger, fritidsklubber og ungdomsklubber har ved udarbejdelsen af en fysisk aktivitetspolitik særlig fokus på omfanget af stillesiddende tid brugt på mobiltelefon, spilkonsoller og computer. Dagtilbud og skoler har øget fokus på at stimulere børnenes motorik. Kommunen etablerer mulighed for vejledning i motorik og fysisk aktivitet for dagtilbud, skoler og forældre. Skolefritidsordninger og fritidsklubber gennemfører aktivitetsdage, workshops eller temauger med fokus på fysisk aktivitet og sund livsstil, hvor fx forældrene kan deltage. Skolerne samarbejder med idrætsforeninger i forbindelse med undervisningen i idræt og sundhed. Skolebestyrelsen udarbejder en politik for fysisk aktivitet for skolens aktiviteter herunder aktiv transport til og fra skole. Sundhedsplejersken har ved ind- og udskolingsundersøgelser samt ved de regelmæssige undersøgelser gennem skoleforløbet fokus på børnenes fysiske aktivitetsniveau Sundhedsplejersker, pædagoger i dagtilbud, skolelærere og eventuelt kommunens pædagogisk-psykologisk rådgivning samarbejder om at identificere børn med dårlig motorik samt børn og unge med lavt fysisk aktivitetsniveau. Skolerne i kommunen understøtter de landsdækkende kampagner for fysisk aktivitet. De kommunale arbejdspladser understøtter kampagner, der er rettet mod fremme af fysisk aktivitet på arbejdspladsen. Ved plejebesøg hos ældre indføres procedurer, som sikrer, at det er muligt at vurdere funktionsniveauet og handle for at undgå funktionsevnetab. Sundhedsplejersken rådgiver ved hjemmebesøg familier om betydningen af fysisk aktivitet og om mulighederne for at være fysisk aktiv i hverdagen. Det er vigtigt, at de faggrupper, der arbejder med implementeringen af de foreslåede anbefalinger, har de rette kompetencer, herunder som minimum: Viden om basal træningsfysiologi Viden om fysisk aktivitets betydning for sociale processer, indlæring og trivsel Viden om fysisk aktivitet i specifikke målgruppe, børn, unge, ældre, overvægtige mv. Viden om motorisk udvikling hos børn samt hvordan denne stimuleres 12

13 Mestring af sundhedspædagogiske tilgange ift. adfærdsændring Kendskab til basale undervisningsteknikker ift. fysisk aktivitet Kendskab til vilkårene for samarbejdet med frivillige organisationer Kendskab til bevægelsespoltikker internt i kommunen Der opstilles såvel procesindikatorer (fx om alle skoler har en politik for fysisk aktivitet) samt resultatmål (fx andelen af børn, der benytter sig af aktiv transport til og fra skole). Ovenstående evalueres med en kombination af subjektive målemetoder (spørgeskemaer og aktivitetsdagbøger) og objektive målinger (bevægelsesregistrering med accelerometre og pulsmåling). Forskningsinstitutioner inddrages hvor det er relevant, for at bidrage til at skabe mere viden på området. 13

14 Iværksatte tiltag Tiltag i støbeskeen Ikke prioriterede tiltag 14

Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet

Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet Tjekliste for forebyggelsespakke på Fysisk aktivitet G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja Delvis Nej Bemærkninger forvaltning Undervejs 1. Rammer Kommunal

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG I Sundhedspolitikken 2014-2018 har Byrådet opsat seks overordnede målsætninger. Målsætningen for bevægelse

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G Sundhedsteamet a) Kommunen kan i samarbejde med regionen planlægge særlige indsatser med henblik på at opspore, teste og behandle personer, der er smittede med klamydia. U b) Opsøgende rekruttering i udvalgte

Læs mere

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

Operationalisering af de fem forebyggelsespakker under Sundhedspolitik afgrænset til Skoleforvaltningen

Operationalisering af de fem forebyggelsespakker under Sundhedspolitik afgrænset til Skoleforvaltningen Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes anbefalinger opdelt på forvaltningsniveau, SK 25. november 2014 Sagsnr./Dok.nr. 200748093 / 2007-48093-102 Init.: LBS af de fem forebyggelsespakker under

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Ringsted Kommune Sundheds Spydspids Daginstitution - Fristedet Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Som spydspids på Daginstitutionsområdet, er vi stolte af at kunne sige, at vi arbejder hen imod

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Lunden. De enkelte aftaler beskriver konkret hvilke målsætninger aftaleholderen har i forhold til:

Lunden. De enkelte aftaler beskriver konkret hvilke målsætninger aftaleholderen har i forhold til: Lunden Formålet med Faaborg-Midtfyn Kommunes aftalestyring er, at Kommunalbestyrelsen og de enkelte fagudvalg udstikker og godkender centrale mål for drift og udvikling af de kommunale serviceydelser og

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C

Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C KOMMNE SOLRØD FOREBYELSE Tjekliste for forebyggelsespakke tobak i Solrød Kommune Bilag C : rundniveau : dviklingsniveau Anbefalinger til kommunerne Niveau Ansvarlig Ja ndervejs 1. Rammer Kommunal tobakspolitik

Læs mere

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Status Indhold 1. Resumé...3 INTRODUKTION...5

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Frekvensrapport af afdækning KRAM

Frekvensrapport af afdækning KRAM Frekvensrapport af afdækning KRAM Ringsted Kommune Nedenfor ses en samlet oversigt over frekvenser og bemærkninger for alle besvarelser. Læg mærke til, at hvis der ikke er skrevet uddybende bemærkninger

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker Sundheds- og Kulturudvalget Punkt 5. Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker 2018-037484 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering

Læs mere

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Helsingør Kommune Forår 2014 Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indhold Introduktion... 3 Kortlægning i Helsingør Kommune... 3 Resultater...

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger Forebyggelsespakkernes 262 anbefalinger Forebyggelsespakkens anbefalinger fordelt på udvalgsområder og status på implementeringen af anbefalingerne i Tønder Kommune. Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen

Læs mere

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019

Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019 Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan 2019 Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019 Afsæt for årsplan 2019 2017 Sundhedsudvalget prioriterer et fokus på alkohol og tobak herunder kortlægning

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Notat Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Der er i perioden fra medio maj 2013 til medio juni 2013 udarbejdet status for arbejdet med sstyrelsens Forebyggelsespakker i Rebild

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold Baggrund...1 Analyse og læsevejledning... Status på implementering af forebyggelsespakker... Overvægt... Solbeskyttelse...5

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Handleplan for Udvikling af gode rammer for fysisk aktivitet Indledning: Denne handleplan for udvikling af rammer for fysisk aktivitet bygger på den politisk godkendte

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Randers Kommune. Sundhedspolitik

Randers Kommune. Sundhedspolitik Randers Kommune Sundhedspolitik Forord Randers Kommune skal gå forrest og rage op også på sundhedsområdet! Derfor har byrådet forud for denne sundhedspolitik vedtaget en række visioner for sundheden i

Læs mere

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

Oversigt over forvaltningernes indsatser i Københavns Kommunes sundhedspolitik Længe Leve København

Oversigt over forvaltningernes indsatser i Københavns Kommunes sundhedspolitik Længe Leve København Oversigt over forvaltningernes indsatser i Københavns Kommunes sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Teknik- og Miljøforvaltningen: Fortsætte udbyggelsen af et sammenhængende netværk af gåruter,

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Temadag Region Syddanmark, Middelfart 14. marts 2014 Konsulent Lisbeth Holm Olsen Forebyggelsespakkerne: Et redskab til at nå målene En samling af de

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Procesplan for revision af Sundhedspolitik og Kronikerstrategi

Procesplan for revision af Sundhedspolitik og Kronikerstrategi Procesplan for revision af Sundhedspolitik 2011 15 og Kronikerstrategi En sundhedspolitik og en kronikerstrategi sætter fælles rammer og mål for det forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende arbejde

Læs mere

Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune På vej mod Røgfri Kommune

Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune På vej mod Røgfri Kommune Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune 2019-2030 - På vej mod Røgfri Kommune Vi skal forebygge, at unge begynder at ryge Esbjerg Kommune har en høj andel af dagligrygere. Især udviklingen blandt

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

SSU Temadag om sundhed

SSU Temadag om sundhed SSU Temadag om sundhed { 1 Temadag om sundhed i Senior- og Sundhedsudvalget mandag d. 11. marts 2019 Program 12.30-13.00 Let arbejdsfrokost 13.00-14.00 14.00-14.10 14.10-14.55 Oplæg v. Professor Jakob

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor Aalborg

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

OPSAMLING PÅ KONFERENCE SUNDHED PÅ TVÆRS

OPSAMLING PÅ KONFERENCE SUNDHED PÅ TVÆRS OPSAMLING PÅ KONFERENCE SUNDHED PÅ TVÆRS OPSAMLING I det følgende præsenteres de vigtigste forslag til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser fra borddrøftelserne ved konferencen om Sundhed på Tværs

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg En times motion dagligt

Dagsorden til møde i Opgaveudvalg En times motion dagligt GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Opgaveudvalg En times motion dagligt Mødetidspunkt 16-09-2019 17:00 Mødeafholdelse Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved Havn 9, 2920 Charlottenlund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne

Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne Tobak Overblik og status Kommunal tobakspolitik G Personale Ej strategi for implementering af handleplaner Røgfrie miljøer indendørs G Personale Røgfri

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak

Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak Kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakken om tobak Knudshoved 15.6. 2015 Center for Forebyggelse i praksis. Konsulent Lisbeth Holm Olsen llo@kl.dk o Center for Forebyggelse i praksis

Læs mere

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion.

Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet Klart til motion. Notat Anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter (2. revidering, maj 2015) /retc Dette notat beskriver mulighederne for anvendelse af Sundhedshus Langelands træningsfaciliteter i tilbuddet

Læs mere

Sundhedssamtaler på tværs

Sundhedssamtaler på tværs Sundhedssamtaler på tværs Alt for mange danskere lever med en eller flere kroniske sygdomme, og mangler den nødvendige viden, støtte og de rette redskaber til at mestre egen sygdom - også i Rudersdal Kommune.

Læs mere

Procesplan for revision af Sundhedspolitik og Kronikerstrategi

Procesplan for revision af Sundhedspolitik og Kronikerstrategi Procesplan for revision af Sundhedspolitik 2011 15 og Kronikerstrategi En sundhedspolitik og en kronikerstrategi sætter fælles rammer og mål for det forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende arbejde

Læs mere

Generelle tværgående sundhedsindsatser

Generelle tværgående sundhedsindsatser Bilag 3 Uddybende beskrivelse af indsatser i handleplan for sundhedsområdet I bilag 2 (regnearket) er de forslåede indsatser angivet med nummerering 1-28. I dette bilag er indsatserne uddybende beskrevet:

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

LISBETH HOLM OLSEN JANUAR 2016 VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK

LISBETH HOLM OLSEN JANUAR 2016 VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK VELKOMMEN TIL TEMADAG OM UNGE OG TOBAK Kommunernes implementering af flerstrenget tobaksforebyggelse 19. og 20. januar 2016 i hhv. København og Kolding Formål - at få inspiration til at bruge og styrke

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET

FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET Anette Thorsmark konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 1 of 5 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015-18 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ del Ramme Indsatsområder Specifikke aftaler

Læs mere

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status mad og måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status måltider Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

STATUS oktober Status oktober 2014

STATUS oktober Status oktober 2014 Nr. 1.1. a Den mentale trivsel styrkes Børn er klar hvordan gør vi de voksne klar? STATUS oktober 2014 Der har været afholdt dialogmøder med dagtilbudsledere og skoleledelser for at ændre tænkningen omkring

Læs mere

Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for 2014 og 2015

Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for 2014 og 2015 Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for og Arbejdsmarkedsområdet I tæt dialog med Center for Arbejdsmarked har Center for Sundhed udarbejdet udkast til en samlet udmøntningsplan - primært

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Indledning Politik for mad, måltider og bevægelse har siden 2007 dannet grundlag for de tilbud og aktiviteter inden

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere