Den gode plejefamilie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode plejefamilie"

Transkript

1 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej Helsinge Tlf Den gode plejefamilie Gribskov Kommunes koncept til godkendelse af plejefamilier Januar 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Kvalitet og effektivitet i plejefamilieområdet Lovgrundlaget vedr. godkendelse og tilsyn med plejefamilier (1/1-11) Formelle og kvalitative kriterier til plejefamilier Godkendelsesprocessen Generelle og konkrete godkendelser Særlige forhold vedr. kommunale plejefamilier Særligt vedr. netværksplejefamilier Særligt vedr. privat familiepleje Ændring af plejetilladelsen Ophør af plejetilladelsen Øjeblikkelig eller midlertidig inddragelse af plejetilladelse Opgavefordeling imellem Tilsynsenheden og Børn og Familierådgivningen (BFR) Grundkursus, efteruddannelse og supervision Generelt tilsyn...17 Bilag 1: Henvendelse - guide til faktuelle oplysninger, informationer og tlf. interview...18 Bilag 2: Vedr. henvendelse om at blive godkendt som plejefamilie...21 Bilag 3: Ansøgningsskema og samtykkeerklæring...22 Bilag 4: Program til informationsmøde (OBS: udgået af processen)...23 Bilag 5: Motivationsbeskrivelse ifb. med ansøgning som plejefamilie Bilag 6: Første interview i godkendelsesprocessen...27 Bilag 7: Andet interview i godkendelsesprocessen...30 Bilag 8: Tredje interview i godkendelsesprocessen (familiens børn og forældre)...33 Bilag 9: Skabelon til godkendelsesrapport for plejefamilie...35 Bilag 10: Plejetilladelse

3 1. Indledning Konceptet til 'Den Gode Plejefamilie' er udarbejdet med henblik på kvalificering af godkendelsesprocessen af nye plejefamilier i Gribskov Kommune. Godkendelsesprocessen er grundlaget for, at de ansøgende familier kan tage børn i pleje, og godkendelsesprocessen er Gribskov Kommunes grundlag for at vurdere, om familien kan godkendes som plejefamilie. Implementering af 'Barnets Reform' i serviceloven, som er vedtaget med ikrafttræden den 1. januar 2011, foreskriver i forhold til plejefamilieområdet, at der kan opereres med 3 kategorier af plejefamilier: 1. plejefamilier der er godkendt som generelt egnede af den stedlige kommune eller som konkret egnede af den anbringende kommune. 2. kommunale plejefamilier, der besidder særlige kvalifikationer, og som godkendes som generelt egnede af den stedlige kommune eller som konkret egnede af den anbringende kommune. 3. netværksplejefamilier. Hertil kommer servicelovens bestemmelser vedrørende private plejefamilier. Gribskov Kommune skal som beliggenhedskommune godkende og føre tilsyn med de generelt egnede plejefamilier og generelt egnede kommunale plejefamilier, netværksfamilier og private plejefamilier, jf. SEL 78, 142 og 148a. Derudover skal Gribskov Kommune som anbringende kommune føre tilsyn med de plejefamilier og kommunale plejefamilier, der er godkendt som konkret egnede og er beliggende i andre kommuner. I Gribskov Kommune er der løbende ca plejefamilier. I de aktuelt godkendte plejefamilier, er der givet plejetilladelse til 260 børn/unge, fordelt med 179 i døgnpleje og 81 i aflastning. Desuden er der 2 netværksfamilier og 1 privat plejefamilie 1. Historisk er anbringelse i plejefamilie anvendt igennem 3 århundreder, men først for alvor anvendt som anbringelsesforanstaltning efter Bistandslovens ikrafttræden i Siden da har der været en jævn stigning i anvendelse af plejefamilier. I 2008 var der, ud af i alt anbragte børn og unge, 5.754, svarende til 47%, anbragt i plejefamilie inkl. netværks- og slægtsanbringelser 2. Igennem de sidste år er der foretaget flere undersøgelser af området, som påviser 1 Aktuelle tal medio Kilder: Ankestyrelsens statistik for 2008 og Inge M Bryderup: Børnelove og socialpædagogik gennem hundrede år, KLIM

4 at børn, der anbringes i plejefamilie, er børn, der bl.a. har været udsat for alvorlig omsorgssvigt i form af f.eks. mishandling, seksuelle overgreb eller svigt af anden art at plejefamilier i stigende grad får børn i pleje, der har behov for egentlig behandling af psykologisk og/eller psykiatrisk karakter at der i undersøgelserne er indikatorer på, at børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, føler sig gjort til en genstand og mangler en fortrolig voksen at tale med. Undersøgelserne påviser også, at støtten til plejefamilier ofte ikke er tilstrækkelig. Desuden peges der på flere udviklingstiltag, for at der kan ske en kvalificering af plejefamilieområdet. Kvalificering af godkendelsen og tilsynene er et af flere væsentlige elementer i hjælpen til plejefamilierne og de anbragte børn og unge 3. Plejefamilieanbringelser kan være sårbare, hvorfor det er en stor udfordring at medvirke til, at plejefamilier ikke bliver 'udbrændte' og dermed risikerer at påvirke deres evne til empati, engagement, arbejdsglæde, parathed og forståelse af opgaven - faktorer der er afgørende for at sikre kvaliteten i forhold til de plejeanbragte børns udvikling. At være plejefamilie er en omfattende ændring af familiens privatsfære og den indre dynamik i familien, både i forhold til de voksne og i forhold til familiens egne børn/unge. Det er en væsentlig forudsætning, at familien har eller kan bibringes indsigt i og forståelse af, hvad opgaven er i forhold til et anbragt barn/ung og deres familier indsigt, i hvad det betyder for plejefamiliens indre liv, og hvad rollen indebærer mulighed for opkvalificering bl.a ved grundkursus, kurser og supervision. 2. Kvalitet og effektivitet i plejefamilieområdet. Gribskov Kommunes mål er at sikre kvaliteten og effektiviteten i plejefamilieområdet, så de børn og unge, der anbringes i en plejefamilie i kommunen, får et tilbud, hvor omsorgen, opdragelsen og støtten til udvikling sikrer børnene udvikling og mulighed for at få livsmod, livsglæde og blive i stand til at leve et fornuftigt liv. Et andet vigtigt mål er, at plejefamilierne kan indgå i et, for plejebarnet, udviklende samarbejde med dets familie. Desuden forudsættes det, at plejefamilierne kan indgå i konstruktive samarbejdsrelationer med den anbringende kommune og plejebarnets skole og fritidsforanstaltninger samt med eventuelle fagpersoner (der, som oftest, er tilknyttet barnet/børnene). Formålet med kvalificering af godkendelser af plejefamilier er således at indfri Servicelovens formålsbestemmelse, 46, stk. 1., hvor der er 5 overordnede formål sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø personlig udvikling 3 Kilde: Evaluering af tilsynet med plejebørn; TMC

5 understøtte skolegang fremme sundhed og trivsel og forberedelse til et selvstændigt voksenliv at styrke plejefamiliernes kvalitative kompetencer, herunder at styrke deres forståelse af opgaven og vigtigheden af konstruktive samarbejdsrelationer at sikre kvalitative og effektive familieplejeanbringelser at modvirke fejl og utilstrækkelligheder i plejefamilieanbringelser at kvalificere grundlaget for udstedelse af tilladelse til at være plejefamilie 3. Lovgrundlaget vedr. godkendelse og tilsyn med plejefamilier (1/1-11) Servicelovens 66, 142, 143 og 148a 4 66, nr. 1, 2 og 3 Anbringelsessteder for børn og unge kan være 1) plejefamilier, jf. 142, stk. 1, 2) kommunale plejefamilier, jf. 142, stk. 1 3) netværksplejefamilier, jf. 142, stk. 2, 142, stk. 1 5 Stk. 1. Plejefamilier og kommunale plejefamilier for børn og unge, jf. 66, nr. 1 og 2 skal være godkendt enten 1) af kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune som generelt egnede eller 2) af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune som konkret egnede i forhold til et eller flere nærmere angivne børn eller unge. En sådan godkendelse udelukker som udgangspunkt, at kommunalbestyrelser i andre kommuner kan benytte familien som plejefamilie. Stk. 2. Netværksplejefamilier skal være godkendt som konkret egnede i forhold til et bestemt barn eller en bestemt ung af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune. Stk. 3. Den kommunalbestyrelse, der godkender plejefamilien, jf. stk. 1 og 2, skal i forbindelse med godkendelsen sikre, at plejefamilien gennemfører et kursus i at være plejefamilie. Medmindre særlige forhold gør sig gældende, skal kurset være gennemført, inden plejefamilien modtager et barn eller en ung i pleje, og kurset skal som minimum have en varighed svarende til 4 hele kursusdage. Stk. 4. Den kommunalbestyrelse, der godkender plejefamilien, den kommunale plejefamilie eller netværksplejefamilien, jf. stk. 1 og 2, skal sikre, at plejefamilierne efter anbringelsen løbende gennemfører den fornødne efteruddannelse, herunder kurser, der som minimum svarer til 2 hele kursusdage årligt. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sikre den fornødne supervision. Stk. 5. Den kommunalbestyrelse, der godkender en kommunal plejefamilie, jf. stk. 1, skal sikre, at den kommunale plejefamilie løbende modtager yderligere efteruddannelse og supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang. Den kommunalbestyrelse, der indgår aftale med en kommunal plejefamilie om en konkret anbringelse, skal i forbindelse med aftalens indgåelse sikre sig, at der er taget stilling til spørgsmål om arbejdsvilkår i overensstemmelse med plejeopgavens omfang. 4 Lovbekendtgørelse nr. 941 af 1. oktober 2009 samt ændringslov, lov nr. 628 af 1. juni 2010 (ikrafttræden 1. januar 2011). Ændringsloven er indarbejdet ovenfor. 5

6 143 Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af og tilsyn med plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier efter 66, nr a, stk. 2 (uddrag) og stk. 4 (uddrag) Stk. 2. Det generelle driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder for børn og unge, der er omfattet af 66, nr. 1, 2, 5 og 6, skal endvidere påse, at det enkelte anbringelsessteds pædagogiske målsætning og metoder fortsat gør anbringelsesstedet generelt egnet til at opfylde målgruppens behov, herunder behov for nære, stabile relationer til voksne, opbygning af sociale relationer og netværk, skolegang, sundhed, trivsel og forberedelse til et selvstændigt voksenliv... Stk. 4. Det generelle driftsorienterede tilsyn, jf. stk. 1 og 2, omfatter ikke plejefamilier, der er godkendt som konkret egnede efter 66, nr. 1, og 142, stk. 1, nr. 2, konkret godkendte kommunale plejefamilier efter 66, nr. 2, og 142, stk. 1, nr. 2, netværksplejefamilier efter 66, nr En plejefamilie eller en kommunal plejefamilie skal, for at kunne anvendes som anbringelsessted enten være godkendt af den stedlige kommune som generelt egnet, eller af den anbringende kommune som konkret egnet. Den kommunale plejefamilie kan anvendes til anbringelse af børn og unge, der kræver flere ressourcer og kompetencer af plejefamilien end hvad der almindeligvis kræves. De får derfor mere supervision og efteruddannelse end de øvrige plejefamilier. Den generelle godkendelse indebærer, at plejefamilien eller den kommunale plejefamilie kan modtage plejebørn både fra den godkendende kommune og andre kommuner. Det er her den stedlige kommune, der gennemfører det generelle tilsyn, og den anbringende kommune der gennemfører det personorienterede tilsyn. Ved plejefamilier og kommunale plejefamilier, der er godkendt som konkret egnede af den anbringende kommune, er det den anbringende kommune, der fører såvel det generelle som det personorienterede tilsyn. I forbindelse med en konkret godkendelse af en plejefamilie/kommunal plejefamilie, skal den anbringende kommune, der godkender, vurdere om plejefamilien under hensyn til det konkrete barns eller den konkrete unges behov kan modtage andre børn fra kommunen. Dette skal fremgå af godkendelsen. Når en anbringende kommune har godkendt en familie som konkret egnet, er det udgangspunktet, at andre kommuner ikke kan anbringe børn i familien. Der kan dog være undtagelser, der indebærer, at flere kommuner i samarbejde kan anbringe børn i samme konkret godkendte familie f.eks. i forbindelse med søskendeanbringelser, hvor børnene er bosat i forskellige kommuner. Som en del af godkendelsen, skal den kommende plejefamilie/kommunale plejefamilie deltage i et kursus i at være plejefamilie, ligesom der er et lovkrav om efteruddannelse/kurser og supervision. Den kommune der fører det generelle tilsyn, skal bl.a. løbende vurdere, om godkendelsen fortsat stemmer overens med plejefamiliens/den kommunale plejefamilies for- 6

7 hold, kompetencer og ressourcer. Lovbekendtgørelse nr af om retssikkerhed og administration på det sociale område fastslår i 16, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbudene og den måde opgaverne løses på. 4. Formelle og kvalitative kriterier til plejefamilier For at en familie kan blive godkendt som generelt egnet plejefamilie eller som kommunal plejefamilie, eller for at en plejefamilie eller kommunal plejefamilie kan godkendes som konkret egnet, forudsætter det, at en række formelle og kvalitative forhold er opfyldt og er til stede. Gribskov kommunes kriterier tager udgangspunkt i Lov om Social Service og dertil hørende bekendtgørelser og vejledninger. Nedenstående formelle og kvalitative kriterier er hovedudgangspunkter for godkendelse til at blive plejefamilie. Dette suppleres altid af en konkret individuel vurdering. For uddybning af kriterier henvises til Gribskov Kommunes interne vejledning for godkendelse af plejefamilier. Formelle kriterier: fremvise straffe- og børneattest (alle familiemedlemmer over 15 år) dokumentation for helbredsmæssige forhold (alle familiemedlemmer) stabil økonomi, herunder at der ikke er gæld til det offentlige sociale forhold boligforhold, der er rummelige og hvor der er eget værelse til plejebarnet (børnene), også til børn i aflastning have været gift/samlevende i min. 2 ½ år de voksnes alder skal være min. 25 år ved godkendelsestidspunktet og max års forskel til alderen på målgruppen af børn ved godkendelsen yngste barn i familien skal være min. 5 år. Desuden indgår det i vurderingen, hvor mange hjemmeboende børn der er, deres alder og deres indbyrdes relationer at plejetilladelse udstedes til 1 barn eller ung eller evt. søskende i døgnpleje og/eller i aflastning. Siden er der mulighed for ændring af antallet af pleje/aflastningsbørn have varig opholdstilladelse i DK skal deltage i og gennemføre grundkursus for plejefamilier, samt deltage i løbende efteruddannelse og modtage supervision Kvalitative kriterier: have social forståelse i forhold til de opvækstbetingelser plejebørnene har haft og fortsat har i sammenhæng med deres familier kunne indfri børnenes behov for kontinuitet i opvæksten, personlig udfoldelse, skolegang, sundhed og trivsel og forberedelse til et selvstændigt voksenliv have indlevelse i og forståelse for plejebørns og deres forældres vanskeligheder have følelses- og tidsmæssigt overskud 7

8 have erfaring med børn - gerne kendskab til børn med særlige behov, herunder viden om og kendskab til betydningen af omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelser og/eller udviklingsforstyrrelser skal kunne rumme og forstå børn i sorg og krise og plejebørnenes loyalitet overfor deres forældre/familie skal kunne håndtere konflikter konstruktivt og omsorgsfuldt skal kunne forstå vigtigheden i, at børnenes forældre/familie fortsat er en betydningsfuld del af børnenes liv, og skal kunne indgå i et respektfuldt samarbejde med forældrene/familien skal kunne samarbejde med offentlige myndigheder, skoler og andre relevante samarbejdspartnere og forstå betydningen af at blive "en offentlig familie", herunder at være underlagt tilsyn 5. Godkendelsesprocessen Godkendelsesfasen er et processuelt forløb, hvor der foretages forskellige handlinger/undersøgelser. Gennemgående temaer i processen er med fokus på et plejebarns udviklingsmuligheder i plejefamilien samarbejdet med plejebarnets forældre, evt. søskende og øvrig familie samarbejdet med offentlige myndigheder Forløbet i godkendelsesprocessen er desuden baseret på, at den ansøgende familie undervejs kan vurdere, om de fortsat ønsker at blive plejefamilie, og Tilsynsenheden kan undervejs foretage vurderinger, der kan munde ud i, at familien ikke kan godkendes. Selve godkendelsesprocessen er den samme, uanset om det er en generel godkendelse til at blive plejefamilie, eller det er en godkendelse til at blive kommunal plejefamilier. I forhold til netværksfamilier, er godkendelsen baseret på, at familien er kendt for barnet og vurderes at kunne tilgodese barnets behov. Godkendelsesprocessen, der er omfattet af flere delfaser, jf nedenfor, tager i tid 6-9 måneder. Proces 5.1 Telefonisk kontakt interview interview efter skema oplysninger om processen i forbindelse med godkendelse oplysninger om tidsrammen for godkendelsesprocessen Opgave/Metode/Resultat Tilsynsenheden kan råde og vejlede om og i forhold til formelle og kvalitative kriterier, ud fra de oplysninger der fås i telefoninterview. Bilag 1. Guide til telefoninterview og informationer 8

9 5.2 Udsendelse af ansøgningsskema kvitteringsskrivelse for henvendelse med ansøgningsskema og med samtykkeerklæringer til indhentelse af oplysninger info - pjece Efter modtagelse af samtykkeerklæringer til indhentelse af oplysninger, indhenter Tilsynsenheden erklæringerne og foretager 1. vurdering. I forhold til helbredserklæringerne kan vurderingen være at indhente udvidet helbredsudtalelser. Er der forhold, der er til hinder for at gå videre i undersøgelsesprocessen, gives der skriftligt begrundet afslag på godkendelse. Bilag 2. Skabelon til kvitteringsskrivelse på henvendelse Bilag 3. Ansøgningsskema med samtykkeerklæring 5.3 Informationsmøde ansøgere, der vurderes til at gå videre i undersøgelsen, inviteres til informationsmøde Tilsynsenheden inviterer og afvikler informationsmøderne. Varighed ca 2 timer. Let anretning serveres. informationsmødet er obligatorisk. Formålet med info-mødet er at give oplysninger om, hvad det vil sige at Bilag 4. Program til informationsmøder OBS: Denne del er udgået af processen være plejefamilie, hvilke krav og forventninger der stilles samt øvrige informationer ansøgere kan få afklaret spørgsmål info-møder afvikles 2 gange årligt (januar og august) med deltagelse af ca 10 familier. Er der mange ansøgere kan det komme på tale med ekstra info-møder. spørgeskema til motivationsbeskrivelse udleveres 5.4 Motivationsbeskrivelse skal udfærdiges af begge parter i familien, hver for sig Tilsynsenheden anvender beskrivelserne til, at få viden om familien og som grundlag for udarbejdelse af endelig interviewguide til 1. interview Bilag 5. Spørgeskema til motivationsbeskrivelse 9

10 5.5 Interview i familiens hjem formålet med første interview er at afdække familiens forståelse af at blive plejefamilie og hvad opgaven er og indebærer familiens struktur og dynamik arbejdsmæssige forhold kulturen og normerne i familien familiemæssige forhold og relationer socialt engagement og relationer egne børn - principper i opdragelsen besigtigelse af boligforhold 2 medarbejdere foretager interviewet i familiens hjem. Varighed ca. 2 timer. Den indhentede viden anvendes til faglige refleksioner primært med sigte på 2. interview Bilag 6. Interviewguide, som suppleres ud fra refleksioner på motivationsskrivelsen 5.6 Interview i GK's lokaler formålet med 2. interview er at afdække familiens personlige egenskaber, ressourcer og kompetencer familiens egne refleksioner efter 1. interview de voksnes livshistorie og familiens historie ressourcebeskrivelse 2 medarbejdere foretager interviewet på Rådhuset. Varighed ca. 2,5 time. Den indhentede viden anvendes til supplerende faglige refleksioner i forhold til 1. interview med henblik på afsluttende 3. interview Bilag 7. Interviewguide (grund), som suppleres ud fra refleksioner fra 1. interview 5.7 Interview i hjemmet formålet med 3. interview er, at foretage en samtale med familiens børn hjem. Varighed ca. 2 timer. Efterfølgende foretages 2 medarbejdere foretager samtalerne i familiens og familien samlet endelig vurdering af familiens egnethed til at få godkendelse som plejefamilie. samtale med børn samtale med børn og forældre samlet Bilag 8. Interviewguide til samtale med børnene opsamling på familiens overvejelser efter interviewrunden 5.8 Godkendelse til at blive plejefamilie godkendelsesrapport udarbejdes Tilsynsenheden udarbejder godkendelsesrapport som fremsendes til høring i familien. Bilag 9. Skabelon til godkendelsesrapport 10

11 5.9 Formidling af godkendelsesrapporten godkendelsesrapport gennemgås med familien 1 medarbejder gennemgår rapporten med familien. I gennemgangen eller umiddelbart efterfølgende kan familien give bemærkninger til faktuelle fejl Grundkursus for plejefamilier deltagelse i grundkursus er obligatorisk og en del af godkendelsesprocessen. Hvis det er muligt ud fra en tidsplan, vil det være hensigtsmæssigt, at kursusdeltagelse sker umiddelbart efter udarbejdelse af godkendelsesrapporten. Tilsynsenheden afvikler selv grundkursus 1-2 gange årligt afhængigt af antallet af nye egnede plejefamilier. Kurset baserer sig bl.a. på det undervisningsmateriale, der er anbefalet af Servicestyrelsen KRITH. I hastende tilfælde kan plejefamilier tilbydes grundkursus ved andre kursusudbydere Opfølgning på kursusdeltagelse hvilke overvejelser har familien yderligere gjort sig under og efter kursusdeltagelse hvilken kategori af børn skal angives i plejetilladelsen 1 medarbejder drøfter med familien, hvilke nye overvejelser de har gjort sig ud fra den viden, der er indhentet på kurset, og om det har givet anledning til ændring ift. kategori af af barn/børn, plejetilladelsen skal udstedes til Udstedelse af plejetilladelse Tilsynsenheden udarbejder plejetilladelsen plejetilladelse udarbejdes, efter gennemførelse af grundkursus, med angivelse af Bilag 10. Plejetilladelse antallet af plejebørn plejebørns alder ved plejeforholdets begyndelse kategorier af børn i forhold til vanskeligheder evt. nærmere vilkår 5.13 Kontinuerlig justering af plejetilladelsen foretages løbende og efter behov Ved det årlige tilsyn undersøges behov for justering i plejetilladelsen 11

12 6. Hvis ansøgende familie ikke kan godkendes 6.1 Ved afslag på godkendelse vurdering undervejs i godkendelsesprocessen, herunder ift. formelle og kvalitative krav, eller ved afsluttende vurdering Afslag på godkendelse, skal ske skriftligt. Afgørelsen skal leve op til forvaltningslovens krav om begrundelse. Klagevejledning vedlægges 6.2 Klagemuligheder ansøger kan klage over afgørelse om ikke at blive godkendt, og om betingelser i godkendelsen, til det Social Nævn. Der kan ikke klages over kommunens afgørelse om, hvorvidt en familie skal godkendes som plejefamilie eller kommunal plejefamilie. 7. Generelle og konkrete godkendelser Plejefamilier og kommunale plejefamilier kan godkendes som enten generelt egnede eller konkret egnede. Godkendelse som generelt egnet foretages af den stedlige kommune, og i disse familier kan der anbringes børn fra andre kommuner end den stedlige. Den stedlige kommune fører det generelle tilsyn og de anbringende kommuner fører det personorienterede tilsyn. En godkendelse som konkret egnet foretages af den anbringende kommune, der således kan godkende en familie beliggende i en anden kommune. Det er kun den anbringende kommune, der kan anbringe børn i familien. Den godkendende kommune fører såvel det generelle som det personorienterede tilsyn. Kommuner kan undtagelsesvis samarbejde, hvis et barn er anbragt i en konkret godkendt familie, og det siden viser sig, at søskende fra andre opholds-/handlekommune skal anbringes. 7.1 Særlige forhold vedr. kommunale plejefamilier Kommunale plejefamilier er plejefamilier, der enten godkendes som generelt egnet af den stedlige kommune eller som konkret egnede i forhold til et eller flere nærmere angivne børn eller unge af den anbringende kommune. En godkendelse som konkret egnet af anbringende kommune udelukker som udgangspunkt, at andre kommuner kan benytte familien. 12

13 Kommunale plejefamilier forudsættes, at have særlige forudsætninger til at varetage anbringelsen af børn og unge, som kræver flere ressourcer og kompetencer, end hvad der almindeligvis kræves af plejefamilier. Kommunale plejefamilier vil få bedre muligheder for at få betryggende arbejdsvilkår m.v. i overensstemmelse med plejeopgavens omfang. Ligeledes vil kommunale plejefamilier skulle have udvidet mulighed for efteruddannelse og supervision. 8. Særligt vedr. netværksplejefamilier Netværksplejefamilier er karakteriseret ved, at et konkret barn kan anbringes i familien, fordi der er et gensidigt kendskab, og at det vurderes, at anbringelsen er til gavn for barnets udvikling. Netværksfamilier skal godkendes som konkret egnede i forhold til et bestemt barn af den anbringende kommune. 9. Særligt vedr. privat familiepleje Private familieplejer er karakteriseret ved, at forældre til et barn, vælger at lade barnet bo hos andre, typisk nære slægtninge, i en periode, der strækker sig ud over 3 måneder. Ingen må modtage et barn under 14 år til døgnophold i privat familiepleje i en sammenhængende periode på over 3 måneder uden at have tilladelse dertil fra den stedlige kommune. Opholdet er et privat anliggende og ikke en myndigheds anbringelsesforanstaltning efter servicelovens bestemmelser. Det er forældremyndighedsindehaveren, der skal sikre sig, at den private familiepleje har den fornødne godkendelse. 10. Ændring af plejetilladelsen Ændringer af plejetilladelsen kan dels aktualiseres af plejefamiliens egne ønsker om ændringer og dels af Tilsynsenhedens vurderinger ved tilsynene. Endelig kan ændringer foretages på baggrund af andre forhold, herunder underretninger. Processen ved ændringer er 10.1 Plejefamiliens ønsker om ændringer plejefamilien begrunder deres ønske nærmere Tilsynsenheden foretager et ekstra tilsyn/besøg, hvor der foretages interview. Tilsynsenheden vurderer efterfølgende, dels ud fra ordinære tilsyn og dels et ekstra og målrettet tilsyn i forbindelse med ønsket om ændringer, om ændringen kan godkendes. Ny plejetilladelse udstedes ved godkendelse af ændringen eller skriftligt begrundet afslag gives. Afgørelsen skal leve op til forvaltningslovens krav om begrundelser. 13

14 10.2 Klagemuligheder der henvises til afsnit Tilsynsenheden vurderer, at der skal ske ændring i plejetilladelsen vurderingerne kan ske på baggrund af ordinære tilsyn underretninger familiens egne meddelelser om ændrede forhold andet Tilsynsenheden foretager et ekstra tilsyn med henblik på en nærmere afklaring af forholdene. Tilsynsenhedens vurdering/konklusion gives skriftligt. Kan plejetilladelsen fortsat opretholdes med evt. afgrænsninger, udstedes ny plejetilladelse. Ved underretninger kan der evt. blive tale om flere tilsynsbesøg for at undersøge forholdene. I denne undersøgelse kan det endvidere indgå, at der indhentes oplysninger fra den/de kommuner der har børn anbragt i plejefamilien. Medfører Tilsynsenhedens endelige vurdering/konklusion 1) inddragelse af plejetilladelsen, udarbejdes skriftlig begrundelse, 2) ændring af plejetilladelsen, udarbejdes ligeledes med skriftlig begrundelse, jf. forvaltningslovens bestemmelser 10.4 Klagemuligheder der henvises til afsnit Ophør af plejetilladelsen Ophør af plejetilladelsen kan ske i følgende tilfælde plejefamilien ønsker ikke længere at være plejefamilie Tilsynsenheden kan beslutte inddragelse af plejetilladelsen bl.a. med baggrund i: - ændringer i familien fx. helbredsmæssige forhold, sociale forhold, skilsmisse, kriser m.v. - at familien ikke i tilstrækkeligt omfang kan tilgodese barnets/børnenes behov - plejefamiliens alder, i hvilke tilfælde plejetilladelsen dog sædvanligvis opretholdes så længe et eksisterende plejeforhold består. Inden Tilsynsenheden træffer beslutning om inddragelse af en plejetilladelse, vil der blive foretaget en nærmere undersøgelse og plejefamilien vil få mulighed for at ændre på forholdene inden for en nærmere fastsat tid afhængigt af, hvilke årsager der er til overvejelserne om inddragelse af plejetilladelsen. Anbringende kommune orienteres og inddrages i det omfang, det skønnes nødvendigt. 14

15 Afgørelse om inddragelse af plejetilladelse skal leve op til forvaltningslovens krav, herunder partshøring og begrundelse. Plejefamilien kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. 12. Øjeblikkelig eller midlertidig inddragelse af plejetilladelse I særlige eller alvorlige situationer kan det komme på tale, at der må træffes afgørelse om øjeblikkelig eller midlertidig inddragelse af plejetilladelsen, med henblik på en nærmere undersøgelse og vurdering af forholdene. Dette kan ske, hvis der er en formodet antagelse af, at der er sket hændelser, der har åbenbar alvorlig betydning for plejebarnet/plejebørnenes sundhed, trivsel og sikkerhed. Som udgangspunkt vil barnet/børnene ikke kunne bo i plejefamilien mens undersøgelsen pågår, og anbringende kommune skal derfor inddrages straks. Undersøgelsens vurderinger vil danne baggrund for en afgørelse om, hvorvidt plejetilladelsen kan fortsætte eller skal endelig inddrages. Afgørelse om inddragelse af plejetilladelsen skal leve op til forvaltningslovens krav, herunder partshøring og begrundelse. Plejefamilien kan klage over afgørelsen til Det Sociale Nævn. 15

16 13. Opgavefordeling imellem Tilsynsenheden og Børn og Familierådgivningen (BFR) Kategori af plejefamilie Generelt godkendte plejefamilier (dvs. belig. i GK) Konkrete godkendte plejefamilier Generelt godkendte kommunale plejefamilier (dvs. belig. i GK) Konkret godkendte kommunale plejefamilier Netværksplejefamilier Privat plejefamilie Myndighed: Godkendelse/tilsyn Tilsynsenheden Anbringende kommune. Tilsynsenheden forestår godkendelsen, når der er tale om plejefamilier, der er bosiddende i en anden kommune, men hvor Gribskov er anbringende kommune. BFR/Gribskov Kommune varetager tilsynet, via det personrettede tilsyn ved BFR. Tilsynsenheden forestår i samarbejde med BFR godkendelsen, og gennemfører det generelle tilsyn. Anbringende kommune. Tilsynsenheden forestår efter anmodning godkendelsen, når der er tale om plejefamilier, der er bosiddende i en anden kommune, men hvor Gribskov er anbringende kommune. BFR/Gribskov Kommune varetager tilsynet, via det personrettede tilsyn ved BFR. BFR/Gribskov Kommune Myndighed: Grundkursus og efterudd. Tilsynsenheden Anbringende kommune. Gribskov Kommune (BFR), når der er tale om en familie, der er konkret godkendt af kommunen. Tilsynsenheden Anbringende kommune. Gribskov Kommune (BFR), når der er tale om en familie, der er konkret godkendt af kommunen. BFR/Gribskov Kommune Myndighed: Supervision Anbringende kommune Anbringende kommune. Gribskov Kommune (BFR), når der er tale om en familie, der er konkret godkendt af kommunen. Anbringende kommune. Anbringende kommune. Gribskov Kommune (BFR), når der er tale om en familie, der er konkret godkendt af kommunen. BFR/GK Hvem kan anvende Tilsynsenheden Ingen Ingen Ingen Alle kommuner Anbringende kommune Alle kommuner Anbringende kommune. BFR/GK, uanset bopælskommune 16

17 14. Grundkursus, efteruddannelse og supervision I Lov om Social Service er det fastlagt, at plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksfamilier skal modtage den fornødne efteruddannelse og supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang. Dette indebærer en pligt for kommunen og både en ret og pligt for plejefamilierne til efteruddannelse og supervision. Tilpasset ud fra konkret situation med en øgning på op til 19 ti- Kategori af plejefamilie Grundkursus Efteruddannelse Supervision Plejefamilier 4- dages kursus, svarende 2 årlige kursusdage til omfang og indhold i KRITH-kurset (OBS: gælder ikke for aflastningsfamilier) 5 mer årligt Kommunale plejefamilier Netværksfamilier 4- dages kursus, svarende til omfang og indhold i KRITH-kurset 4- dages kursus, svarende til omfang og indhold i RUGO-kurset Min. 2 årlige kursusdage Tilpasset ud fra konkret situation med en øgning på op til 39 timer årligt 2 årlige kursusdage Tilpasset ud fra konkret situation Privat plejefamilie Ingen Ingen Ingen 15. Generelt tilsyn Tilsynsenheden følger op på plejetilladelsen ved et årligt generelt tilsyn. Formålet med tilsynet er 1. Sikre en ydelse med et kvalitativt indhold til de anbragte børn og unge. 2. Sikre at der er sammenhæng mellem godkendelsesgrundlaget og de børn, der er anbragt i plejefamilien. 3. Sikre og støtte udviklingen af plejefamilieområdet, så det fortsat kan indgå, som en del af den samlede tilbudsvifte. Tilsynets formål og indhold er yderligere beskrevet i konceptet for generelt tilsyn i plejefamilier. Som en del af det generelle tilsyn vurderes løbende behov for justering i plejetilladelsen og der indhentes fornyet straffeattest og børneattest hvert 3. år. Tilsynsenheden vil bestræbe sig på, at konsulenterne, der har gennemført godkendelsen, også er de udøvende tilsynsførende. 5Rugo-kurset: Rekruttering - Uddannelse - Godkendelse - Organisation 17

18 Bilag 1: Henvendelse - guide til faktuelle oplysninger, informationer og tlf. interview Faktuelle oplysninger Navn: Kvinde Mand Fornavn/Efternavn Alder Adresse Postnr. By Tlf.nr Navn Alder Fællesbørn/sammenbragte børn Oplysninger og informationer 18

19 Emne Ansøgningsskemaet Straffe- og børneattester Helbredserklæring Grundkursus og efteruddannelse Ansøgningsskema Besøg hos familien, som en del af undersøgelsen "Offentlig familie" Oplysninger/informationer Ansøgeren oplyses om, at de i en ansøgning skriver under på, at tilsynsenheden må indhente oplysninger ift. økonomiske forhold (skyldes der noget til det offentlige) sociale forhold (er der forhold i familiens sag, der er til hinder for at blive plejefamilie) Ansøger oplyses om, at skulle der været noget i ovenstående, der er til hinder for at arbejde videre med ansøgningen, vil familien få et skriftligt afslag. Oplysninger om indhentelse af straffeattester og børneattester også for børn over 15 år? Ansøger oplyses om, at de skal skrive under på, at disse attester kan indhentes, og er der forhold på disse attester der er til hinder for godkendelsen, vil der ikke blive arbejdet videre med godkendelsesprocessen, og familien vil få et skriftligt afslag. Ansøger oplyses om, at de skal skrive under på en helbredserklæring, med oplysninger om helbredsforhold og at tilsynsenheden kan, hvis det vurderes nødvendigt, indhente helbredsattester. Hvis der er helbredsmæssige forhold der giver anledning til bekymring, finder der en nærmere undersøgelse og vurdering sted, før det afgøres om tilsynsenheden går videre med ansøgningen. Ansøger skal oplyses om, at begge ansøgere skal deltage i grundkursus, før plejetilladelse bliver udstedt, samt at de efterfølgende har ret til og pligt til 2 årlige kursusdage. Ansøger oplyses om, at der fremsendes et ansøgningsskema med samtykkeerklæring ift ovenstående forhold. Ansøger oplyses også om processen i godkendelsesforløbet, herunder informationsmøde og 3 besøg hos familien. Har de børn, vil der ved 3. besøg blive talt med børnene. Familien skal oplyses om, at de i denne proces og fremover skal forvente at blive en offentlig familie - de skal forvente tilsyn fra anbringende kommune og fra godkendende kommune. 19

20 Boligforhold Egne børn Hvis ingen børn anbringes i familien - 2 års reglen Oplyses om, at der skal være et værelse til plejebarn/plejebørn Oplyses om, at egne børn, som udgangspunkt, skal være min. 5 år Familien oplyses om, at får de ingen, plejebørn indenfor en 2 årig periode, skal de have et tilsyn, inden der kan anbringes børn i familien. Telefon interview (kort - ikke dybdegående) Hvilke overvejelser har familien gjort sig ift at få plejebørn alder på barnet/børnene 20

21 Bilag 2: Vedr. henvendelse om at blive godkendt som plejefamilie Kære xxxxxx Gribskov Kommune/Tilsynsenheden takker for jeres henvendelse angående at blive godkendt som plejefamilie. I den indledende fase af en godkendelse skal der indhentes forskellige oplysninger. Til dette formål er vedlagt ansøgningsskema incl. helbredserklæring og samtykkeerklæring til indhentelse af børneattest og straffeattest. Helbredserklæring og samtykkeerklæring til indhentelse af straffe- og børneattest skal også udfærdiges og gives af jeres børn over 15 år. Ansøgningsskemaet og øvrige erklæringer skal returneres til Gribskov Kommune, Tilsynsenheden inden den xxxxxxx. Vedlagt er endvidere pjecen "At blive og være plejefamilie" Tilsynsenheden ser frem til at indgå i et samarbejde med jer i godkendelsesforløbet Med venlig hilsen 21

22 Bilag 3: Ansøgningsskema og samtykkeerklæring 22

23 Bilag 4: Program til informationsmøde (OBS: udgået af processen) Informationsmødet afvikles 2 gange årligt i henholdsvis januar og august måned med ca. 10 familier, der er ansøgere til at blive plejefamilie. Program Tid Emne Udfører 15 min Velkomst og præsentation Konsulenter 25 min Lovgrundlag Konsulenter Forventninger til plejefamilier Plejefamiliernes rettigheder og pligter 10 min Pause 15 min En plejefamilies erfaringer, glæder og bekymringer Plejefamilie 10 min Egne børns oplevelser af at være 'søskende' til et plejebarn Eget barn fra en plejefamilie 20 min Summegrupper Deltagerne 5 min Pause + servering 20 min Opsamling fra summegrupper, spørgsmål og dialog Konsulenter 23

24 Bilag 5: Motivationsbeskrivelse ifb. med ansøgning som plejefamilie. Motivationsbeskrivelsen skal udarbejdes individuelt af begge parter i familien Dato for udfyldelse af skemaet Navn: Adresse: Hvad er det der gør, at du gerne vil være plejefamilie. Hvad siger jeres børn til, at I ønsker at være plejefamilie. Hvordan tror du, at det vil påvirke jeres egne børn og familien. Har I en religiøs overbevisning. Hvis ja, beskriv hvad det betyder for jer. Har i særlige pædagogiske eller andre overbevisninger. Hvis ja, beskrive hvad det betyder for jer. Kort beskrivelse af din opvækst og miljø. Skole, uddannelse og erhvervsforløb. Beskriv dit forhold til dine forældre, søskende osv. under din opvækst. Hvad er det mest positive ved din opvækst. 24

25 Hvad var vanskeligt i din opvækst. Hvad har du valgt fra, fra din egen opdragelse/opvækst. Egne børn - navn(e) og alder. Beskriv kort, hvilken opdragelse I giver jeres egne børn. Jeres børns forskellige egenskaber, ressourcer og svagheder. Nuværende arbejde, arbejdstider og muligheder for orlov/ferie i forbindelse med evt. plejebarn i familien. Erfaring som plejefamilie - kender I nogle plejefamilier? - hvis ja, hvilke problemstillinger har i mødt, eller hørt om i disse familier. Omgangskreds - jeres netværk. Hvordan er jeres kontakt med dem, og hvilken betydning har de for jer. Har I fortalt nogen, at I overvejer at blive plejefamilie, og hvordan reagerede de. Aktiviteter, egne interesser - ude og hjemme. Beskriv kort jeres boligmæssige forhold, beliggenhed, kollektive transportmuligheder. 25

26 Beskriv kort jeres lokalområde, herunder daginstitutioner, skoler, arbejdspladser, fritidsmuligheder m.v. Hvad kan I som familie tilbyde et plejebarn. Har I overvejet hvilke udfordringer I kan støde ind i, som familie. Har I overvejet hvilke barn/børn der kan bo hos jeres familie. Andet. 26

27 Bilag 6: Første interview i godkendelsesprocessen Varighed ca. 2 timer - forgår i familiens hjem Familiens navn: Konsulenter: Interviewguide (næste side) 27

28 1. Familiens overvejelser har udarbejdelsen af motivationsbeskrivelsen givet jer nye tanker om det, at blive plejefamilie hvad tænker I om godkendelsesprocessen 2. Motivation for at blive plejefamilie uddybende spørgsmål ud fra motivationsbeskrivelsen - spørgsmål udarbejdes individuelt i hver undersøgelse Hovedtemaer der skal rundes: Hvad forestiller I jer, at jeres familie kan rumme Hvad tror I det vil betyde for jeres familie Hvad tror I det betyder for jeres egne børn Værdier - hvad har særlig betydning, hvordan opfatter familien sig selv og hvordan tror de andre ser og opfatter dem Kultur og normer ( hvilke regler er der) Struktur og dynamik - hvem bestemmer, hvordan indgås aftaler, konflikthåndtering (ved afmagt - hvad sker der/hvad gør I) Familiemæssige forhold og relationer (hvordan er familiemønsteret, hvordan og hvor ofte er der kontakt) (evt. udarbejde et stamtræ) Socialt engagement og relationer (i hvad og hvordan er familien engageret, og hvordan er relationen til venner, bekendte, arbejdskollegaer m.v.) Egne børn (hvilke principper er jeres børn opdraget efter, hvad har været de største udfordringer, hvordan løste i disse) Hvordan bliver jeres børn inddraget i beslutninger i hverdagen (fx. hvad er de med til at bestemme, og hvordan foregår det) 3. Fysiske rammer og muligheder 28

29 4. Observationer hvordan er modtagelsen stemning hvad signalerer hjemmet indbyrdes kontakt 5. Tilbagemelding til familien hvordan har du/i oplevet interviewet 6. Andet 29

30 Bilag 7: Andet interview i godkendelsesprocessen Varighed ca. 2,5 time - foregår som udgangspunkt i lokaler i GK Familiens navn: Konsulenter: Interviewguide (følgende sider) 30

31 1. Familiens egne refleksioner efter 1. interview 2. Livshistorier ( begge parter) Hvordan var ansøgers egen barndom og ungdom Barndom: 1. hvordan var det at være barn i dit barndomshjem 2. beskriv dit barndomshjem, fx. søskende - forældrenes beskæftigelse, sociale engagement, fritidsliv m.v. 3. hvordan var det at være barn i det lokalmiljø I boede i 4. hvordan var rollefordelingen i barndomshjemmet 5. hvordan blev uenigheder/konflikter håndteret 6. hvordan blev kriser håndteret 7. er der personer der har betydet særligt meget for dig - hvordan Ungdom: 1. hvordan var det at være ung i barndomshjemmet 2. hvilke krav/forventninger havde dine forældre til dig 3. hvordan var det at være ung i lokalmiljøet 4. skole, fritid, uddannelse m.v. 5. hvis der har været traumatiske oplevelser, hvordan blev de bearbejdet/eller ikke bearbejdet 6. er der personer der havde en særlig betydning for dig i din ungdom - hvordan Øvrigt: 1. har du oplevet svigt eller tab i din barndom/ungdom 2. hvad har du særligt taget med fra din barndom/ungdom 3. er der noget du bevidst har valgt fra 31

32 3. Ressourcebeskrivelse/afdækning ansøgerne beskriver egne og partners stærke og svage sider - hver for sig (beskrives kun med udsagnsord) gennemgang/snak om deres oplevelser af sig selv og den anden 4. Tilbagemelding til familien hvordan har I oplevet dette møde hvad har I fået ud af forløbet indtil nu 5. Andet 32

33 Bilag 8: Tredje interview i godkendelsesprocessen (familiens børn og forældre) Varighed ca. 2 timer - i familiens hjem Familiens navn: Konsulenter: Interviewguide (næste side) 33

34 1. Orientering om formålet med samtalen med børnene og at vi sammen fortæller forældrene om indholdet i samtalen 2. Temaer i samtalen 1. er der noget I har tænkt på I vil snakke med os om 2. er der blevet talt med dig/jer om beslutningen om, at blive plejefamilie og har du/i været med til at beslutte 3. hvilke forestillinger gør du/i jer om plejebarnet, og hvilken betydning får det for din/jeres hverdag og i forhold til jeres forældre m.v. 4. hvordan er det at være barn/ung i jeres familie 5. hvordan bliver I inddraget i beslutninger i hverdagen - hvem bestemmer hvad 6. hvordan er rollefordelingen i familien, fx. hvem laver mad - hvem trøster - hvem skælder ud osv. 7. hvilke regler/aftaler har I i jeres familie - hvad sker der hvis du/i ikke overholder disse 8. hvad gør I når I er uenige eller har konflikter 9. hvad er allerbedst ved at være barn/ung i jeres familie 10. hhvad er allerbedste ved at være barn/ung i jeres familie 11. er der noget du/i kunne tænke jer var anderledes i jeres familie 12. hvad tror du/i bliver svært ved at få en plejesøster/bror 3. Tilbagemelding til børnene hvordan har du/i oplevet samtalen hovedtræk i, hvad der sammen med børnene fortælles forældre efterfølgende 4. Andet 34

35 Bilag 9: Skabelon til godkendelsesrapport for plejefamilie Godkendelsesrapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsesforløbet, der er foretaget i forbindelse med ansøgning om at blive godkendt som plejefamilie. Undersøgelsesforløbet har indbefattet informationsmøde indhentelse af straffeattest og børneattest, helbredsoplysninger og oplysninger om økonomiske og sociale forhold. udfyldelse af ansøgningsskema og motivationsbeskrivelse 3 interview Ansøger(e) Fulde navn kvinde CPR. nr. Erhverv/stilling/timer Arbejdssted Tlf. dagtimer Mobil Fastnet tlf. Fulde navn - mand Cpr. nr. Erhverv/stilling/timer Arbejdssted Tlf. dagtimer Mobil Fastnet tlf. Vejnavn + nr. Postnr. + bynavn Civilstand Civilstand Samlivets varighed 1. Gift 2. Samlevende 3. Enlig 35

36 Kulturel baggrund - Religiøs tilknytning Medlem af folkekirken Anden trosretning, hvilken Etnisk baggrund, hvilken Statsborgerskab, hvor Bemærkninger Øvrige medlemmer af husstanden Navn(e) hjemmeboende børn Fødselsdag og år Fællesbarn Særbarn Husdyr? - hvilke 36

37 Sammenfatning og konklusion Sammendrag af oplysninger i rapporten fx. 1. Familiens begrundelse for at blive plejefamilie 2. Familiens opvækst og familiens netværk 3. Hvordan familiens egne børn forholder sig til at blive en plejefamilie 4. Familiens uddannelsesmæssige/praktiske erfaringer 5. Familiens bolig 6. Familiens samlede overskud/resurser/robusthed 7. Familiens evne til at ville kunne samarbejde med fag personer og andre 8. Familiens evne til at kunne modtage tilsyn/supervision 9. Endelig konklusion samt hvilken type børn familien vil kunne tage i familiepleje 1. Kort resume af familiens motiver til at blive plejefamilie 2. Ansøgernes opvækst og familiebaggrund 2.1 Hvordan var ansøgers egen barndom - kvinde Hvordan det var at være barn i barndomshjemmet Beskriv barndomshjemmet, evt. andre søskende forældrenes beskæftigelse m.v. Hvordan det var, at være barn i det miljø de boede i Hvordan rollefordelingen var i barndomshjemmet Hvordan blev konflikter håndteret i barndomshjemmet 2.2 Hvordan var det at være ung - kvinde Hvordan det var at være ung i barndomshjemmet Hvordan det var, at være ung i miljøet de boede i Skole, fritid, læreplads Beskriv, hvis der har været traumatiske oplevelser, hvordan er de blevet bearbejdet/eller ikke bearbejdet Har ansøgeren valgt noget fra, i forbindelse med sin opvækst 2.3 Hvordan var ansøgers egen barndom - mand Hvordan det var at være barn i barndomshjemmet Beskriv barndomshjemmet, evt. andre søskende forældrenes beskæftigelse m.v. Hvordan det var, at være barn i det miljø de boede i Hvordan rollefordelingen var i barndomshjemmet Hvordan blev konflikter håndteret i barndomshjemmet 2.4 Hvordan var det at være ung - mand Hvordan det var, at være ung i barndomshjemmet Hvordan det var, at være ung i miljøet de boede i Skole, fritid, læreplads Beskriv hvis der har været traumatiske oplevelser, hvordan er de blevet bearbejdet/eller ikke, har ansøgeren valgt noget fra, i forbindelse med sin opvækst 37

38 2.5 Beskriv i korte træk sammendrag af livshistorierne Hvordan den voksne er blevet den han/hun er i dag 3. Familiens fælles liv Parrets fælles liv Parrets familierelationer Familiens sociale netværk Familiens dagligdag og fritidsinteresser Ressourcer - styrker/svagheder 4. Forventninger til at blive plejefamilie Forventninger til plejebarn, anbringelse ( aflastning - døgn - kommunal plejefamilie) Overvejelser om, hvilke børn der kan bo hos jer og hvem der ikke kan bo hos jer, herunder alder, evt. handicap, religion. Forventninger til samarbejde med plejebarns familie/samvær Samarbejdspartnere Supervision Tilsyn 5. Egne børn Hvilken opdragelse har forældrene brugt/værdier Hvordan håndterer forældrene konflikter/uenighed Hvad har forældrene opnået Beskrive hvem og hvordan børnene er i dag, deres stærke og svage Hvordan oplever børnene de er blevet opdraget Hvad er børnene beskæftiget med i fritiden Hvad forældrene tror eller ved børnene synes om det at blive en plejefamilie Hvad børnene mener om det, at der kommer et plejebarn i familien 6. Forventet fremtid for famili Hvordan tror familien de ser ud om 5 år og om 10 år Drømme/ambitioner/forventninger Særlige ressourcer og kompetencer i forbindelse med godkendelse som kommunal plejefamilie Særligt afsnit, når der er tale om familier der skal godkendes som kommunale plejefamilier 7. Boligforhold Hus - gård - lejlighed - andet. Beskriv boligen, hvor mange m2, hvor mange værelser, andet af vigtighed (herunder værelse til plejebarn/børn) Beskriv have - nærmiljø - afstand til skole/institutioner. Andet af betydning, fx handicapvenlighed 38

39 8. Helbred 9. Straffeattest 10. Økonomiske forhold 11. Sociale forhold For 8,9,10 og 11 skrives kort fakta/bemærkning 12. Plejefamiliens forpligtigelse Hvis der sker ændringer i jeres familie, er I forpligtet til at orientere Tilsynsenheden. Det kan fx. være ved skilsmisse, dødsfald i familien, ændringer i boligforhold, arbejdsløshed, økonomiske ændringer, opstået gæld til det offentlige eller lignende. Al tekst med kursiv er vejledende for indhold under de enkelte punkter - og skal slettes i endelig rapport. 39

40 Bilag 10: Plejetilladelse 40

Juli 2013. Generel godkendelse af kommunale plejefamilier

Juli 2013. Generel godkendelse af kommunale plejefamilier Juli 2013 Generel godkendelse af kommunale plejefamilier Indledning Frederikssund Kommune skal som beliggenhedskommune godkende og føre tilsyn med de generelt egnede plejefamilier og generelt egnede kommunale

Læs mere

Forundersøgelse og godkendelse

Forundersøgelse og godkendelse Forundersøgelse og godkendelse Lovgrundlag Typer af plejefamilier: Der findes tre forskellige typer af plejefamilier jf. Servicelovens 66 Alm. Plejefamilier Kommunale plejefamilier Plejefamilier er en

Læs mere

Sorø Kommune. Indhold: 1. Formålet med en guide. 2. Lovgrundlag. 3. Godkendelse af plejefamilier i Sorø Kommune. 3.1 Procedure

Sorø Kommune. Indhold: 1. Formålet med en guide. 2. Lovgrundlag. 3. Godkendelse af plejefamilier i Sorø Kommune. 3.1 Procedure Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø 5787 6209 inja@soroe.dk www.soroe.dk Dato: April 2010 Indhold: Bilag: 1. Formålet med en guide 2. Lovgrundlag 3. Godkendelse af plejefamilier i Sorø Kommune

Læs mere

Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune.

Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune. Til Ansøger Tak fordi I har besluttet jer for at ansøge om at blive tilknyttet Familieplejen i Ballerup Kommune. Neden for kommer en kort beskrivelse af den procedure som går i gang, når I sender en ansøgning

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxx 2017 om plejefamilier (plejefamiliebekendtgørelsen) I medfør af 37, stk. 7, 39, stk. 5 og 55, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om

Læs mere

Arbejdsgruppen om tilsyn

Arbejdsgruppen om tilsyn Arbejdsgruppen om tilsyn Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 188368 Brevid. 1171698 Ref. CHDA Dir. tlf. 4631 5871 christad@roskilde.dk NOTAT: Standard for generelt tilsyn med generelt

Læs mere

Oplysningsskema ved godkendelse til plejefamilie m.m. Plejefamilie Aflastningsfamilie Netværksfamilie Privat Døgnpleje. Ansøger(e)

Oplysningsskema ved godkendelse til plejefamilie m.m. Plejefamilie Aflastningsfamilie Netværksfamilie Privat Døgnpleje. Ansøger(e) Godkendelse- og Tilsynsafsnittet Anna Kristine Vad 72577095, Jeanette Pedersen 72577965, Tenna Vad 72577114, Bente Melchiorsen 72577115 og Helle Janum 72577107. Oplysningsskema ved godkendelse til plejefamilie

Læs mere

Status på familieplejeområdet 2013

Status på familieplejeområdet 2013 Status på familieplejeområdet 2013 Center Familie og Handicap - Godkendelse og Tilsyn (GoT). Familieplejeområdet arbejder ud fra følgende love: Lov om social service 66 stk. 1 og 2, jf. stk. 1, der omhandler

Læs mere

Interessetilkendegivelse Samarbejde med FEC om at søge om godkendelse som plejefamilie i henhold til MTFC træningsfamilie (jf.

Interessetilkendegivelse Samarbejde med FEC om at søge om godkendelse som plejefamilie i henhold til MTFC træningsfamilie (jf. Interessetilkendegivelsesskema MTFCTræningsfamilier 1 Interessetilkendegivelse Samarbejde med FEC om at søge om godkendelse som plejefamilie i henhold til MTFC træningsfamilie (jf. 142) 1. Ansøger(e) Fulde

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af plejefamilier jf. Servicelovens 142

Retningslinjer for godkendelse af plejefamilier jf. Servicelovens 142 Retningslinjer for godkendelse af plejefamilier jf. Servicelovens 142 Kommunen kontaktes Borger henvises til kommunens hjemmeside. På hjemmesiden kan man finde yderligere information om, hvad man skal

Læs mere

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge

NOTAT. Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge NOTAT Redegørelse vedrørende tilsyn og godkendelse med gelsessteder for børn og unge 31. maj 2012 Sagsbehandler: LB Dok.nr.: 2012/0060786-2 Børne- og Ungestaben Godkendelse I henhold til Servicelovens

Læs mere

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer

1. Ansøger. 2. Ægtefælle/samlever. 3. Henvendelse til andre myndigheder m.v. Må der rettes henvendelse til andre myndigheder eller personer Navn og adresse Oplyses ved henvendelse Dato KLE 27.30.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning om konkret plejetilladelse: traditionel familiepleje, kommunal familiepleje, netværkspleje, aflastning og privat

Læs mere

Kom i form med Barnets reform. Velkommen til 2. møde i ledernetværket

Kom i form med Barnets reform. Velkommen til 2. møde i ledernetværket Kom i form med Barnets reform Velkommen til 2. møde i ledernetværket Dagens program 9.30 Velkomst og introduktion til dagen Kort oplæg om de politiske intentioner og indholdet i Barnets Reform om familieplejeområdet

Læs mere

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a

Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a Retningslinjer for det driftsorienterede tilsyn med plejefamilier jf. Servicelovens 148 a Planlægning af tilsyn Når en familie bliver godkendt opretter lederen af børneteamet personen i tilsynsplanen (bilag

Læs mere

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn

Generelt tilsyn. Medbring følgende til besøget: Seneste tilsynsrapport Seneste godkendelse Skema til brug ved Generelt tilsyn Generelt tilsyn Inden besøget skal du huske følgende: Send brev til plejefamilien med information og tidspunkt for hvornår du vil komme på tilsyn. Læse seneste tilsynsrapport/socialrapport og orienter

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Forundersøgelse til familiepleje

Forundersøgelse til familiepleje Forundersøgelse til familiepleje Dato.: Udfyldt af.: FAKTISKE OPLYSNINGER OM FAMILIEN. 1. Navn & personnummer.: Navn Navn Personnummer Personnummer 2. Civilstand.: Gift/dato Samlevende/den Enlig/dato Eventuelle

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Familieplejen. Det anbragte barns skole eller daginst. Plejefamilien. egne børn, familie og netværk

Familieplejen. Det anbragte barns skole eller daginst. Plejefamilien. egne børn, familie og netværk 2011 Familieplejen Gældende: For alle godkendte døgnpleje- og aflastningsfamilier i Det anbragte barns skole eller daginst. Familierådgiverenfører det specifikke tilsyn med barnet Familiepl.konsu lenten

Læs mere

Ballerup Kommune Familieplejen Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup tlf. 4477 2000 Lokal nr. 2180, 2181, 2182, 2163, 2164, 2108

Ballerup Kommune Familieplejen Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup tlf. 4477 2000 Lokal nr. 2180, 2181, 2182, 2163, 2164, 2108 Ballerup Kommune Familieplejen Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup tlf. 4477 2000 Lokal nr. 2180, 2181, 2182, 2163, 2164, 2108 Ansøgning om plejetilladelse: familiepleje, netværkspleje, privat døgnpleje

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5

Professionel/specialiseret/kommunal plejefamilie: 1/5 Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Informationsmøde for plejefamilier 2015

Informationsmøde for plejefamilier 2015 Informationsmøde for plejefamilier 2015 Program for dagen Velkommen og kort orientering v. Tilsynskonsulent Anja Bechgaard. Status og dialog om erfaringer v. tilsynskonsulent Rita Olderkjær og tilsynskonsulent

Læs mere

Familieplejeundersøgelse

Familieplejeundersøgelse Familieplejeundersøgelse August & September 2012 1. Indledning Barnets Reform har som erklæret mål, at familieplejeområdet skal prioriteres. Dels er der med reformen et politisk ønske om, at kvaliteten

Læs mere

Guide for generelt tilsyn med. plejefamilier i Sorø Kommune

Guide for generelt tilsyn med. plejefamilier i Sorø Kommune Sorø Kommune Guide for generelt tilsyn med plejefamilier i Sorø Kommune 1. Lovgrundlag: Der er et generelt lovgrundlag i servicelovens 146, der anfører, at kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med de forhold,

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn: Plejefamilier I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet en række oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne udgør - sammen med

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar

Plejefamilieområdet. Spørgsmål og svar Plejefamilieområdet Spørgsmål og svar 1 Indhold Plejefamilien, hvem og hvordan 1. Hvad er en plejefamilie? 2. Hvad er formålet med at anbringe et barn i en plejefamilie? 3. Hvem kan blive plejefamilie?

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere

Emne. Familie og Børn. Dato. Familieplejeafsnittet og rådgivere Familie og Børn Familieplejeafsnittet og rådgivere Emne Procedure for det personrettede tilsyn med anbragte børn og unge i plejefamilier, netværksfamilier, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner,

Læs mere

Netværkspleje. En helhedsorienteret støtte til barnet anbragt i netværket. Af Susanne Katz CAFA 01.10.06.

Netværkspleje. En helhedsorienteret støtte til barnet anbragt i netværket. Af Susanne Katz CAFA 01.10.06. Netværkspleje En helhedsorienteret støtte til barnet anbragt i netværket Om begrebet netværkspleje Af Susanne Katz CAFA 01.10.06. Først lidt om ordet netværkspleje. Netvækspleje har indtil anbringelsesreformen

Læs mere

Praktiske oplysninger. Stamoplysninger

Praktiske oplysninger. Stamoplysninger Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn: Plejefamilier I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet en række oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne udgør - sammen med

Læs mere

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje

Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Kvalitetsstandarder for arbejdet med børn i familiepleje Denne informationspjece henvender sig til sagsbehandlere, politikere og andre interesserede i børn- og ungeområdet i kommunerne. Informationspjecen

Læs mere

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi

Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi Overvejelser om en ny anbringelsesstrategi 1. Hvornår er det bedst for barnet eller den unge at blive anbragt uden for hjemmet? 2. Hvilken effekt/forandring ønskes opnået med en anbringelse uden for hjemmet?

Læs mere

Ansøgningsskema til generel godkendelse af nye plejefamilier og kommunale plejefamilier

Ansøgningsskema til generel godkendelse af nye plejefamilier og kommunale plejefamilier Ansøgningsskema til generel godkendelse af nye plejefamilier og kommunale plejefamilier Praktiske oplysninger Ansøgningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Godkendelse

Læs mere

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier

Tilsynsenhedens Årsrapport 2013. Center for børn og forebyggelse Plejefamilier TILSYNSENHEDEN Tilsynsenhedens Årsrapport 2013 Center for børn og forebyggelse Plejefamilier Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Else Hansen Tilsynsførende Dorthe Noesgaard Tilsynsførende Joan

Læs mere

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse

Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse Udtalelse vedrørende betydningen af en negativ tilbagemelding fra ansøgerens kommune i forbindelse med indhentelse af tilsagn om plejetilladelse (Til samtlige adoptionssamråd, samrådssekretariater, formidlende

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Eksempel på Interviewguide plejefamilier

Eksempel på Interviewguide plejefamilier Eksempel på Interviewguide plejefamilier Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 6 i kvalitetsmodellen på plejefamilieområdet.

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

At blive aflastnings- eller plejefamilie

At blive aflastnings- eller plejefamilie At blive aflastnings- eller plejefamilie Vil I gerne være aflastnings- eller plejefamilie, er det vigtigt at I: Kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling Kan samarbejde med barnets

Læs mere

Status og erfaringer med Plejefamilieområdet. Socialtilsyn Hovedstaden. Frederiksberg den 23. januar 2015

Status og erfaringer med Plejefamilieområdet. Socialtilsyn Hovedstaden. Frederiksberg den 23. januar 2015 Status og erfaringer med Plejefamilieområdet Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg den 23. januar 2015 Dagsorden: 1) Velkomst ved Mie Andresen, chef for Socialtilsyn Hovedstaden 2) Status samt erfaringer

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Manual til telefoninterview

Manual til telefoninterview Manual til telefoninterview Udarbejdet af Ingrid Strøm og Hanne Åkjær for: Kommunernes Landsforening Socialpædagogernes Landsforbund Familieplejen Danmark Dansk Socialrådgiverforening HK/Kommunal Amtsrådsforeningen

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Jaleh Tavakoli, MB Dato 18. december 2013 Sagsnr. 2013-0263422 Kære Jaleh Tavakoli Dokumentnr. 2013-0263422-6 Tak for din henvendelse af 5. december 2013, hvor du stiller

Læs mere

De Fems screeningsmodel til brug ved forundersøgelse af kommunale plejefamilier

De Fems screeningsmodel til brug ved forundersøgelse af kommunale plejefamilier November 2012 De Fems screeningsmodel til brug ved forundersøgelse af kommunale plejefamilier Dette er den samlede screeningsmodel til brug ved forundersøgelse af kommunale plejefamilier, udviklet i en

Læs mere

Informationsmøde vedr. kommende plejefamilier

Informationsmøde vedr. kommende plejefamilier Informationsmøde vedr. kommende plejefamilier Informationsaften At I bliver mere sikre på, at træffe en vigtig beslutningen om at blive plejefamilie Hvad godkendelsesprocessen vil indeholde og hvilke opgavetyper

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Barnets reform med Socialpædagogisk perspektiv

Barnets reform med Socialpædagogisk perspektiv Barnets reform med Socialpædagogisk perspektiv To centrale diskussioner -Barnet i centrum -Økonomi og faglighed Barnets reform og Socialpædagogerne Udfordringer for tilbud og medarbejdere Barnet Reform

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Ansøgningsskema: Godkendelse af eksisterende plejefamilier og kommunale plejefamilier

Ansøgningsskema: Godkendelse af eksisterende plejefamilier og kommunale plejefamilier Ansøgningsskema: Godkendelse af eksisterende plejefamilier og kommunale plejefamilier Praktiske oplysninger Uddrag af 5 i lov om socialtilsyn Socialtilsynet træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse

Læs mere

TIL FAMILIER ØNSKER AT VÆRE PLEJEFAMILIE. Vil du gøre en forskel? Hjælp etniske minoritetsbørn til en tryg opvækst bliv plejefamilie

TIL FAMILIER ØNSKER AT VÆRE PLEJEFAMILIE. Vil du gøre en forskel? Hjælp etniske minoritetsbørn til en tryg opvækst bliv plejefamilie TIL FAMILIER SOM ØNSKER AT VÆRE PLEJEFAMILIE Vil du gøre en forskel? Hjælp etniske minoritetsbørn til en tryg opvækst bliv plejefamilie En plejefamilie betyder tryghed Kommunen skal sikre, at børn og unge

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret maj 2011 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...3

Læs mere

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse

Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven. Afgørelse 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Hestehaven Hestehaven er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Nyhedsbrev December 2015

Nyhedsbrev December 2015 Nyhedsbrev December 2015 Kære aflastnings- og plejefamilier Her, hvor vi nærmer os årets slutning vil vi gerne sige tak for jeres dygtige og engagerede indsats gennem året, som er forudsætningen for at

Læs mere

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE

HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE HÅNDBOG AFLASTNINGS- OG PLEJEFAMILIER I SYDDJURS KOMMUNE 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 3 Barnets ophold i familiepleje. 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Familieplejernes håndbog - Værd at vide

Familieplejernes håndbog - Værd at vide Familieplejernes håndbog - Værd at vide Kapitel 1 At blive plejefamilie/familieplejer At blive familieplejer er langt mere end et job. Det er selvfølgelig også et job, specielt for det familiemedlem dig

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Oplysningsskema for aflastning og familiepleje efter lov om social service 142 stk. 1 og 2 samt 78

Oplysningsskema for aflastning og familiepleje efter lov om social service 142 stk. 1 og 2 samt 78 Oplysningsskema for aflastning og familiepleje efter lov om social service 142 stk. 1 og 2 samt 78 Giv jer god tid til at udfylde dette skema sammen. Jeres oplysninger behandles selvfølgelig fortroligt

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Manual til telefoninterview

Manual til telefoninterview Manual til telefoninterview Udarbejdet af Ingrid Strøm og Hanne Åkjær for: Kommunernes Landsforening Socialpædagogernes Landsforbund Familieplejen Danmark Dansk Socialrådgiverforening HK/Kommunal Amtsrådsforeningen

Læs mere

Velkommen til 1. kursusdag. At være plejefamilie

Velkommen til 1. kursusdag. At være plejefamilie Velkommen til 1. kursusdag At være plejefamilie 08.30 09.15 Velkomst, præsentation af kurset, etik og spilleregler, præsentationsrunde 09.15 10.15 Forventningsafstemning 10.15 10.30 Pause 10.30 10.45 Logbog

Læs mere

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier

Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier Godkendelsesramme for indplacering af plejefamilier Maj 2017 Differentieret godkendelse af plejefamilier Højeste Børn m., der ligger udover, hvad børn i plejefamilier normalt har Kommunal plejefamilie

Læs mere

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000

Tinggården. Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013. Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tilsynsenheden Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Tlf. 72496000 Tinggården Tilsynsrapport for anmeldt tilsyn 2013 Tilsynet blev gennemført d. 8 juli 2013 af pædagogisk konsulenter; Charlotte Larsen

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Information til pleje- og aflastningsfamilier

Information til pleje- og aflastningsfamilier Informion til pleje- og aflastningsfamilier Struer Kommune Børne- og Familiecentret Revideret Marts 2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indholdsfortegnelse 1. FORVENTNINGER TIL PLEJE- OG AFLASTNINGSFAMILIER...

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Tværfagligt samarbejde om plejebarnet 45313 Udviklet af: Irene

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER

KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER INDHOLD KOMMUNAL PLEJEFAMILIE I DE FEM KOMMUNER s. 3 AT BLIVE KOMMUNAL PLEJEFAMILIE s. 4 Vil I være kommunal plejefamilie? s. 4 Godkendelse s. 5 VILKÅR FOR KOMMUNALE

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Boligerne på Skovstien 8-12

Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 22-01-2015 Dok.nr.: 2014/0006842-6 Regodkendelse af tilbuddet Boligerne på Skovstien 8-12 Boligerne på Skovstien 8-12 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 66 og

Læs mere

De Fem s screeningsmodel til brug ved forundersøgelse af kommunale plejefamilier

De Fem s screeningsmodel til brug ved forundersøgelse af kommunale plejefamilier November 2011 De Fem s screeningsmodel til brug ved forundersøgelse af kommunale plejefamilier Dette er den samlede screeningsmodel til brug ved forundersøgelse af kommunale plejefamilier, udviklet i en

Læs mere

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn.

Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Forslag til ændring af kompetenceplan vedr. Lov om social service, merudgifter og særlig støtte til børn. Bemærk: Dette forslag er udarbejdet på baggrund af den nye lovgivning pr. 1.1.2011, den såkaldte

Læs mere

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 21-03-2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21-03-2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Rosenvej er godkendt til 4 døgnpladser for børn og unge i alderen 6 til 18 år. Journalnummer

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Kvalitetsstandard. Godkendelse. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012. Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler

Kvalitetsstandard. Godkendelse. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012. Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2012 Kvalitetsstandard Godkendelse Plejefamilier Opholdssteder Efterskoler Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 19. juni 2012 Acadre dok.: 141081-12 INDHOLD

Læs mere

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet

10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet 30. marts 2012 10 anbefalinger for den gode godkendelse og det gode driftsorienterede tilsyn med anbringelsessteder på børneområdet Når børn og unge anbringes uden for hjemmet, er det altafgørende for

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 6 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd.

Oplysningsskemaet sendes til: Socialtilsyn Syd via sikker digital postkasse (borger.dk eller e-boks) til Faaborg-Midtfyn Kommune/Socialtilsyn Syd. Oplysningsskema til driftsorienteret tilsyn: Plejefamilier I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn indhenter socialtilsynet en række oplysninger om plejefamilien. Oplysningerne udgør - sammen med

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Professionel familiepleje

Professionel familiepleje Professionel familiepleje Nyt tiltag - En ny mulighed for anbringelse Professionel familiepleje åbner en ny mulighed for kommunernes anbringelse af børn og unge med særlige behov for pleje og omsorg. Professionel

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

(Til samtlige kommuner m.fl.)

(Til samtlige kommuner m.fl.) SKR nr 9710 af 18/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-1085 Senere ændringer til forskriften Ingen Skrivelse

Læs mere

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje

Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Børn og unge med kronisk sygdom eller handicap i familiepleje Workshop ved KL-konference: Børn og unge med handicap 2015 9. september v. projektleder Carsten Kirk Alstrup 1 Center for Familiepleje Centerchef

Læs mere

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011

Håndbog. til aflastnings- og plejefamilier. Februar 2011 Håndbog til aflastnings- og plejefamilier Februar 2011 Indhold Side Indledning... 3 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning... 3 Barnets ophold i familiepleje... 4 Samarbejde med biologisk

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere