Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for aflastnings- og plejefamilier"

Transkript

1 Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

2 2

3 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen er at give et overblik over relevante oplysninger i forbindelse med ansættelse som aflastnings- eller plejefamilie samt inspiration til refleksioner i det daglige arbejde med plejebørn. Det er kommunens opgave at sikre, at børn og unge som har behov for individuel støtte, får en tryg opvækst. Det kan blandt andet ske ved anbringelse i en plejefamilie eller ved aflastning til familien. Langt de fleste anbringelser tilbydes, og sker i forståelse med familien, men det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at gribe ind med en anbringelse mod forældrenes vilje, hvis der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling. Når et barn bliver anbragt i en plejefamilie sker det som hovedregel, fordi forældrene på det pågældende tidspunkt ikke kan imødekomme barnets behov for omsorg. Der kan for eksempel være tale om, at forældrene på grund af misbrug, fysisk/psykisk sygdom eller handicap ikke magter den daglige omsorg for deres barn. Kommunen kan anbringe børn i alle aldre i familiepleje, lige fra spædbørn til unge mennesker. Kommunen kan i særlige tilfælde beslutte, at fortsætte anbringelsen som efterværn jf. Serviceloven 76, indtil den unge fylder 23 år. Der kan være forskellige årsager til, at børn kommer i aflastning. Det kan være fysisk/psykisk handicappede børn, hvor forældrene eller søskende har brug for et pusterum. Enlige/unge forældre kan have behov for dage uden deres barn for at kunne have et voksenliv, og have det nødvendige overskud når barnet er hjemme. Børn, som lever i en ressource fattig/kaotisk familie, kan have brug for at møde andre voksne samt at opleve, hvordan en familie også kan fungere. 3

4 Aflastningsomfanget kan variere og behovet kan være forskelligt på hverdage, i weekends og i ferier. Hvilke overvejelser er værd at gøre sig Respekten for barnets biologiske familie er afgørende for barnets trivsel Det er en læreproces for både plejebarnet og Jer som familie. Barnet kommer fra et andet miljø og kan udfordre Jeres værdinormer Jeres netværk vil sandsynligvis også reagere på, at I nu er plejefamilie Eget hjem og familie som arbejdsplads Det sociale liv ændres Alenearbejde uden kollegaer Kommunal indsigt i alle Jeres private forhold Pligt til at orientere kommune om Jeres økonomi, arbejdsforhold, ferie, helbred, forhold omkring egne børn, ægteskab mm. Hvordan kan I komme i betragtning I skal som minimum være samboende i 2 år Jeres egne børn skal være over 2 år I skal have et værelse til rådighed Barnets ophold i familiepleje Når et barn anbringes i familiepleje forventes det, at barnet indgår som en integreret del af familien og som en naturlig del af familiens sociale liv, herunder også deltage i plejefamiliens ferier. At være plejefamilie skal betragtes som at være på arbejde i døgnets 24 timer i 365 dage om året. Det forventes, at plejefamilien varetager alle daglige omsorgsopgaver for barnet. I forbindelse med anbringelsen udarbejdes en handleplan og med udgangspunkt 4

5 heri aftales, hvilke konkrete opgaver plejefamilien skal varetage omkring barnet. Det kan være i forhold til barnets dagligdag i familien, dagtilbud/skole, fritid og eventuelt særlig støtte eller behandlingstilbud. Samarbejde med biologisk familie Børnene er deres forældres børn. Uanset problemerne i familien er barnet fortsat en del af familien og det skønnes væsentligt at bevare denne tilknytning. Som plejefamilie vil en stor del af opgaven således ofte være at samarbejde med forældrene. Ofte vil plejebørn og plejefamilie komme fra forskellige samfundslag med forskellige normer og holdninger. Den store opgave for plejefamilien er at forstå og acceptere, at forældrene måske har en anden forståelse af barnet, og dermed er sammen med barnet på en anden måde. Denne forståelse og accept er vigtig for at kunne respektere og samarbejde positivt med forældrene. Plejefamiliens opgave er at hjælpe barnet til at håndtere, de svigt og skuffelser det måske vil opleve. Af hensyn til barnets særlige behov, vil det i nogle tilfælde være nødvendigt, at forældrene kan have samvær med deres barn hos plejefamilien, med eventuel støtte fra familieplejekonsulent, eller et andet neutralt sted, tilbudt af kommunen. Forældrenes mulighed for indflydelse på barnets hverdag kan variere meget. Beslutninger vedrørende børnene bør som hovedregel træffes i forståelse med forældrene. Ved anbringelsen følger, at kommunen har et ansvar for barnet. Det betyder, at kommunen kan træffe afgørelse omkring barnet, som vurderes at være nødvendige af hensyn til formålet med anbringelsen. Samarbejde med kommunen Når et barn anbringes i familiepleje forudsættes et tæt samarbejde mellem plejefamilie og kommune. I forbindelse med opfølgningen på et barns anbringelse kan Langeland Kommune anmode plejefamilien om en skriftlig statusbeskrivelse - konsulenten kan være behjælpelig med udarbejdelsen. 5

6 Der kan opstå situationer, hvor der træffes beslutninger vedrørende barnet, som plejefamilien ikke er enige i. Dette vilkår nødvendiggør, at plejefamilien skal kunne håndtere dilemmaet mellem at have følelsen af at være dem, der kender barnet bedst og acceptere at andre træffer beslutninger. En plejefamilie kan opleve frustrationer over manglende indflydelse på afgørelser, samt afmagt og sorg. Det forventes, at plejefamilien er villig til at indgå i et positivt og loyalt samarbejde med Langeland Kommune, også selvom der kan opstå uenigheder. Det kræves, at plejefamilien er villig til at modtage tilsyn, råd, vejledning og supervision af Langeland Kommunes familieplejekonsulenter. Supervision kræver, at plejefamilien er indstillet på at øge deres indsigt i, hvordan personlige tankemåder, reaktioner og handlinger får betydning for, hvad der sker i en given situation og dermed udvide egne handlemuligheder fremover. Hjemgivelse af barnet Når et barn er frivilligt anbragt, kan forældrene til en hver tid forlange hjemgivelse af børnene. Såfremt der er tale om en anbringelse uden forældrenes samtykke er beslutningen truffet af Børn og Unge-udvalget og vil typisk være gældende for en periode på l eller 2 år af gangen. Erfaringer fra mange plejefamilier viser, at det kan være meget belastende for plejefamilien, når et barn hjemgives eller plejeforholdet ophører af andre årsager. Det forventes, at plejebarnet indgår som en integreret del af plejefamilien samtidig forventes, at plejefamilien skal kunne holde ud, at barnet rejser igen. Det betyder, at man skal kunne håndtere at skabe tilknytning samtidig med at kunne afskærme sig. Det er et vilkår i familieplejearbejdet, som oftest kræver støtte i form af supervision. Det er forældrene/kommunen, der træffer beslutning om, hvornår barnet hjemgives. Plejefamilien har ingen mulighed for at anke en sådan beslutning. Kommunen har dog pligt til at høre plejefamilien i 3 situationer: Samvær, hjemgivelse, skift af anbringelsessted. 6

7 Godkendelse Familier, der ønsker at blive aflastnings- eller plejefamilier, skal have en generel godkendelse, som udstedes af den kommune man bor i. Når man har en generel godkendelse kan man også søge i andre kommuner om at få børn i aflastning eller fuldtidspleje. Godkendelsesprocedure Det er familieplejekonsulenterne, der godkender aflastnings- eller plejefamilier. En godkendelse indebærer, at familien er fundet egnet til at varetage en sådan opgave. Dette kræver, at der er foretaget en undersøgelse af familien. Denne resulterer i en vurdering af familiens egnethed en socialrapport. Det pointeres at begge voksne i familien er ansvarlige for plejeopgaven. Undersøgelsen indebærer også, at der indhentes straffeattest, helbredsattest og børneattest. Herudover indhentes udtalelse på familiens egne børn, fra daginstitution/skole. Når en familie henvender sig med ønsket om at blive godkendt til aflastnings-/ plejefamilie, aflægges familien et informationsbesøg, hvor familieplejekonsulenten kort fortæller om godkendelsesprocedurer og udleverer diverse pjecer. Såfremt familien efter informationsbesøget fortsat ønsker at blive godkendt som plejefamilie, aftales herefter minimum to yderligere besøg, hvor forældrene interviewes om deres opvækst og liv mm. Beskrevet i stikord indebærer besøget en drøftelse af nedenstående: de voksnes ressourcer egen opvækst relateret til de værdier man har taget med sig i egen familie egne børn og udfordringer med disse uddannelses- og arbejdsmæssige baggrund og erfaringer interesser og aktiviteter i fritiden syn på børn, forståelse for børns reaktioner selvindsigt og evne til at arbejde med egne reaktioner evne til at registrere og formidle det, der sker i familien/mellem mennesker samspillet og rollefordeling i familien hvordan træffes beslutninger og hvordan løses konflikter i familien 7

8 rummelighed og fleksibilitet i familien motiv og ønsker vedrørende plejebørn fysiske rammer og tilbud i nærmiljøet Såfremt det første besøg falder positivt ud, tilbydes familien det lovpligtige kursus, inden andet besøg finder sted. Ved det andet besøg færdiggøres interviewene typisk, og der drøftes uafklarede ting eller spørgsmål, refleksioner fra første besøg og gennemført kursus. Formålet er endvidere at møde plejefamiliens børn og få et indtryk af disse. De to konsulenter foretager en samlet vurdering på grundlag af den information, de har indhentet, og det indtryk de har fået af plejefamilien. Vurderingen skal munde ud i en konklusion af plejefamiliens egnethed generelt. Såfremt plejefamilien findes egnet, skal konklusionen indeholde angivelse af hvilket antal børn, hvilken aldersgruppe og hvilke vanskeligheder hos barn og forældre plejefamilien findes egnet til at arbejde med. Derefter udsteder familieplejekonsulenterne en godkendelse, som sendes til plejefamilien. En af konsulenterne kobles på plejefamilien og vil være den person, der fremover varetager plejefamiliens interesser og giver støtte i de konkrete opgaver. Hvis en i forvejen godkendt plejefamilie henvender sig til Langeland Kommune bliver den bedt om at sende en ansøgning, hvor der kort redegøres for, hvordan familien ser ud samt deres motivation for at blive plejefamilie. Når ansøgningen er modtaget kontaktes familien af en familieplejekonsulent. Der aftales et besøg hos familien, hvor to konsulenter vil deltage. Når Langeland Kommune vil anvende godkendte plejefamilier bosat udenfor Langeland Kommune foretages som grundregel samme undersøgelse som ved plejefamilier bosat i Langeland Kommune. Kontakt og samarbejde Ved ansættelse orienteres plejefamilien om familieplejekonsulentens, sagsbehandlerens funktioner og rolle. Der fremover vil være plejefamiliens samarbejdspartnere i Langeland Kommune. 8

9 I det begge voksne i familien er ansvarlige for plejeopgaven er det vigtigt, at de begge deltager i statusmøder og andre relevante møder med Langeland Kommune. Familieplejekonsulentens rolle og funktion (konsulent) Familieplejekonsulenternes opgave er at sikre, at Langeland Kommune til stadighed har en velkvalificeret stab af godkendte aflastnings- og plejefamilier, samt at disse informeres, dygtiggøres og forberedes på de mangeartede opgaver de står overfor. Det er familieplejekonsulenterne, der undersøger og godkender kommende aflastnings- og plejefamilier. Konsulenten har det generelle tilsyn med aflastnings- og plejefamilier i Langeland Kommune. Det vil sige, at de fører tilsyn mindst en gang om året med de plejefamilier, som er bosat i Langeland Kommune og som anvendes af andre kommuner. Plejefamilier, som har børn anbragt fra Langeland Kommune, ydes råd og vejledning af familieplejekonsulenterne. Herudover tilbyder Langeland Kommune supervision i Flexhuset. Der tilstræbes en kontakt hver måned. Ideen er at sikre kontinuerlig kontakt mellem konsulent og plejefamilie. Formålet er at give plejefamilierne mulighed for at fortælle om deres opgave/deres hverdag sammen med plejebarnet, samt deres samarbejde med plejebarnets forældre - at få respons og udveksle pædagogiske handlemuligheder. Ved opstart, ved større problemstillinger eller efter andet behov kan besøgene være hyppigere. Når et plejeforhold ophører, er det familieplejekonsulentens opgave at evaluere plejeforløbet. Det har til hensigt at opsamle læring i forhold til fremtidige opgaver - give input til kurser samt at give plejefamilien respons og mulighed for at klargøre eventuelle uafklarede problemer i forhold til den afsluttede opgave. 9

10 Sagsbehandlerens rolle og funktion Det er sagsbehandlerens opgave at sikre barnet og familiens trivsel. Sagsbehandleren udarbejder en handleplan i forbindelse med anbringelser. Den skal præcisere formålet med anbringelsen, forventet anbringelses periode, barnets støttebehov, samt støtte til forældrene i forbindelse med anbringelsen. Handleplanen revideres hvert halve år af sagsbehandleren. Plejefamilien bliver gjort bekendt med handleplanen, der er et vigtigt arbejdsredskab. Handleplanen skal beskrive hvad og hvordan der skal arbejdes i den kommende periode. Når familieplejekonsulenterne har fundet en egnet familie til et konkret barn er konsulent og sagsbehandler på et fælles besøg hos aflastnings-/ plejefamilien, hvor sagsbehandleren præsenterer barnet, dets familie og hvad der i øvrigt ligger i den konkrete opgave. Sagsbehandleren vil efterfølgende følge barnet i plejefamilien ved besøg mindst to gange årligt, sammen med familieplejekonsulenten - første gang dog efter kortere tid, typisk 3 mdr. Det drøftes, hvordan barnet trives i familien, skolen, fritiden og hvordan samværet med forældrene fungerer. Sagsbehandlerens opgave ved besøget er også at have samtale med barnet og på den måde også følge med i, hvordan barnet trives. Alt hvad der vedrører beslutninger om barnet og samarbejdet med barnets familie er sagsbehandlerens kompetence, som f.eks. valg af institution/skole, behandling og samvær med forældrene. Det vil altid foregå i tæt samarbejde med konsulenten og efter dennes anbefalinger. Kontrakt Der udarbejdes en kontrakt mellem fuldtids/aflastnings plejefamilier og Langeland Kommune, i forbindelse med barnets anbringelse. Kontrakten indeholder aftaler/oplysninger om: løn omkostningsandel lommepenge, tøjpenge og gaver daginstitution 10

11 kørsel forsikring plejeforældrenes arbejdsforhold udover familiepleje plejeforældrenes nuværende plejeforhold opsigelsesvarsel Løn Honorering af plejefamilier foregår ud fra Århusmodellen. Den nye honoreringsmodel er udviklet i et samarbejde mellem KL og Århus Kommune. Modellen er i sin oprindelse et forslag fra en arbejdsgruppe, der blev nedsat som led i forliget i foråret 2004 om Anbringelsesreformen, der skulle se på honorering af plejefamilier. Honoreringsmodellen Gennemsnitsmodellen har det formål, at understøtte det anbragte barns ressourcer frem for dets vanskeligheder samt at skabe ro omkring barnet under anbringelsen. Honoreringsmodellen betyder, at plejefamilien honoreres ud fra den gennemsnitlige plejeopgave, hvor vederlaget fastsættes ud fra den gennemsnitlige plejeopgave over tid. Plejevederlagets størrelse fastsættes i hvert enkelt tilfælde ud fra en vurdering af: barnets behov krav til plejefamilien Afhængigt af antal af vederlag vil det blive vurderet, hvor meget arbejde plejefamilien må have ud over plejeopgaven. Der skal betales skat af plejevederlaget, idet denne er A-indkomst for vederlagsmodtageren. Plejevederlag/-løn er ikke pensionsgivende. Lønnen udbetales bagud via Løn- og Personalekontoret. 11

12 Omkostningsandel Ved plejeforholdets etablering forventes det, at plejefamilien stiller almindeligt bohave til rådighed for barnet. Ud over kost og logi dækker beløbet også de almindelige udgifter, der er forbundet med at have et barn i hjemmet f.eks. fornyelse af bohave, telefonudgifter, udgift til frisør, skoleudstyr, børnefødselsdage, gaver, kontingent til fritidsaktiviteter og entrebilletter til eksempelvis svømmehal. Det skal endvidere dække udgifter der følger af aktiviteterne som eksempelvis sportsudstyr og transport. Det vil sige, at omkostningsandelen skal dække alle udgifter, der ikke i forvejen er bevilget eller som forvaltningen ikke har stillet særlige krav om. Omkostningsandelen er skattefri. Til konfirmationer kan der søges om 300 kr. til gave. Der kan endvidere ansøges om økonomisk støtte til afholdelse af konfirmationsfesten. Tilskuddet vil blive foretaget ud fra en konkret vurdering. Udgifter til kost følger plejebarnet. Når plejebarnet midlertidigt (over 3 døgn) opholder sig hos sine forældre eller i aflastningsfamilie, trækkes plejefamilien for kost pr. påbegyndt døgn med mindre der er lavet aftale om at plejefamilien udbetaler kostbeløb direkte til forælder. Lommepenge, tøjpenge og gaver Til børn i fuldtidspleje udbetales et cirkulære bestemt beløb lommepenge og beklædning. Lommepenge m.v. til børn og unge i familiepleje er ikke skattepligtige. Skattefriheden omfatter ikke beløb, der udbetales som honorering af personligt arbejde i plejefamilien. Daginstitution Udgiften til daginstitution og fritidsordning afholdes af Langeland Kommune. Kørsel Der ydes kørselsgodtgørelse med statens laveste takst til den kørsel, der er aftalt. 12

13 Forsikring Ansvarsforsikring: Ved mindre skader (under 300 kr.) afholder plejefamilien udgiften. Ved større skader kan der rettes henvendelse til konsulenten i Langeland Kommune som vurderer om skaden kan dækkes. Ulykkesforsikring I det omfang forældrene ikke har tegnet en ulykkesforsikring til plejebarnet, kan rådgiver i Langeland Kommune ansøges om betaling til at tegne en ulykkesforsikring. Kursusdeltagelse Plejefamilier har pligt og ret til 2 årlige kurser som tilbydes af Langeland Kommune. Ferie Plejefamilien er omfattet af ferieloven og har ret til ferie. Plejefamilier afholder ferie sammen med deres plejebørn. Der kan her ansøges om tilskud til ferie, her kan Langeland kommune dække barnets udgift. Når plejefamilier holder ferie uden plejebørn trækkes kostandelen. (se bilag) Barnepige/aflastning Efter konkret vurdering kan der i særlige tilfælde bevilges tilskud til barnepige eller aflastning til plejebarnet. Tavshedspligt og underretningspligt Plejeforældre er omfattet af reglerne om tavshedspligt jævnfør straffelovens 152. Det betyder, at plejeforældre ikke må fortælle videre til udenforstående, hvad de får at vide om plejebarnet eller dets forældre. 13

14 Plejeforældre har som alle andre underretningspligt jævnfør Lov om social service 154. Plejefamilier er ligeledes omfattet af en skærpet underretningspligt jævnfør Lov om social service 153 (se bilag) for personer, der udøver offentligt hverv. Det betyder, at hvis plejeforældre får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har særlig behov for støtte, har de pligt til at underrette socialforvaltningen herom. Straffeloven 152 "Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. stk. 2. Begås det i stk. 1 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, eller foreligger der i øvrigt særligt skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år. Som særligt skærpende omstændighed anses navnlig tilfælde, hvor videregivelsen eller udnyttelsen er sket under sådanne omstændigheder, at det påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko herfor. stk. 3. En oplysning er fortrolig, når den ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som sådan eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser" Serviceloven 153 "Socialministeren kan fastsætte regler, hvorefter personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte" Serviceloven 154 "Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen". 14

15 Kontakt ved akut behov Såfremt der er behov for akut kontakt til Langeland Kommune Børne- og kultur afdeling uden for kommunens åbningstid, og konsulenten ikke kan træffes på mobil telefon kan Souschef for Børn & Kultur, Charlotte Jensen, træffes på mobiltelefon

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Håndbog for plejefamilier

Håndbog for plejefamilier Håndbog for plejefamilier Indhold Velkommen til Herning Kommune... 3 Praktiske informationer... 3 Opgavefordelingen mellem familie-/handicaprådgiveren og familieplejekonsulenten... 4 Herning Kommunes forventninger

Læs mere

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier

Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Haderslev Kommunes håndbog for plejefamilier Forord Formålet med denne pjece er at give vore plejefamilier en skriftlig information om de forskellige forhold, der har betydning for arbejdet som plejefamilie.

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95

Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Brugerhåndbog for BPA ordninger efter servicelovens 95 Marts 2011 INDHOLD INDLEDNING... 4 1. BPA ORDNING GENERELT... 4 1.1. DET SIGER LOVEN... 4 1.1.1. RETNINGSLINJER I AALBORG KOMMUNE... 5 1.1.2. ADMINISTRATION

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier

Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt råd og vejledning til plejefamilier Vejledning i: Det personrettede tilsyn med familieplejeanbragte børn og unge samt

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere