Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune"

Transkript

1 Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Lovgrundlaget Generelle betingelser Bevilling Administration af BPA-ordningen Arbejdsleder- og arbejdsgiveransvaret Kurser og rådgivning Arbejdsleder Handicaphjælperne Ansættelse af hjælpere Ansættelsessamtale Tavshedspligt Nøgler Husdyr Vagtplanlægning Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Arbejdsgiver Sygdom Opsigelse af hjælpere Bortvisning Forsikringer Arbejdsmiljø... 18

3 9. Andre forhold Ferie Flytning til en anden kommune Hospitalsindlæggelser m.v Respiratorbruger Tilsyn Revurdering og fagligt tilsyn Regnskabsaflæggelse Frakendelse af BPA Hvad er indeholdt i tilskuddet til en BPA-ordning? Yderligere relevant information læs mere Bilag 1: Dokumentation for modtaget vejledning om forhold vedrørende BPA

4 1. Indledning Serviceloven indeholder en række bestemmelser om hjælp til borgere med nedsat funktionsevne. Denne håndbog er afgrænset til at omhandle Skanderborg Kommunes retningslinjer for personlige hjælpeordninger efter Servicelovens 95 og 96 til borgere, der har et omfattende behov for hjælp, som forudsætter en ganske særlig form for støtte, hvor det er nødvendigt med et tæt og særligt kendskab til borgeren. Håndbogen er tænkt som en hjælp til dig, der har fået bevilliget en Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)-ordning i henhold til Servicelovens 95 eller 96, og er et supplement til din bevillingsskrivelse. Håndbogen fungerer både som en generel beskrivelse af BPAordningerne og det ansvar, der følger med dem, samt som et opslagsværk, du kan bruge i dit videre arbejde med BPA-området. Vi håber, at du vil kunne få svar på nogle af dine spørgsmål i denne håndbog. Du kan altid kontakte den sagsbehandler, som har bevilliget din BPA-ordning, og få yderligere hjælp og vejledning. Visitation og administration af hjælpeordningerne foretages af Fagsekretariatet Ældre og Handicap. 2. Lovgrundlaget Tilbud om Borgerstyret Personlig Assistance gives i henhold til Servicelovens (SEL) 95 og 96. Den overordnede forskel på de to paragraffer er behovet for ledsagelse og overvågning. Dette kan du læse i nedenstående bokse, der fremhæver indholdet af de enkelte BPAparagraffer. Lov om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) trådte i kraft 1. januar

5 Servicelovens 95 Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde beslutte, at hjælpen efter stk. 2 fortsat skal gives som naturalhjælp eller udbetales til en nærtstående person, som helt eller delvis passer den pågældende. Stk. 4. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1-3, at tilskudsmodtageren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at tilskudsmodtageren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. Servicelovens 96 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk. 2. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgeren kan fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed om, at tilskuddet overføres til den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, der herefter er arbejdsgiver for hjælperne. Arbejdsgiverbeføjelserne i forhold til hjælperne vedrørende spørgsmål om ansættelse og afskedigelse af hjælpere varetages i så fald af den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed i samråd med den pågældende. 5

6 3. Generelle betingelser For at kunne modtage ordningen skal du være over 18 år samt have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er ikke sikkert, at du har behov for hjælp i alle døgnets timer. For at få en BPA-ordning er det et krav, at du har et så omfattende behov for hjælp til praktiske opgaver, pleje, overvågning og/eller ledsagelse, at det rækker ud over Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder for, hvad det er muligt at bevilge efter SEL 83, 84 og 97 samt den hjælp, der kan købes ved anvendelse af bistands- eller plejetillægget. Du skal, uanset din funktionsnedsættelse, kunne fungere som arbejdsleder for dine hjælpere (jf. punkt 6 nedenfor). For at kunne modtage hjælp efter denne bestemmelse, er der i loven fastlagt følgende betingelser: Borgeren skal have et omfattende plejebehov og omfattende behov for praktisk hjælp. Borgeren skal have behov for overvågning og/eller ledsagelse. Borgeren skal kunne varetage rollen som arbejdsleder. Undtaget er bevilling efter SEL 95, stk. 3. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan etableres på flere måder. Der er som minimum krav om, at borgeren skal kunne fungere som arbejdsleder for ordningen. Hvis du ønsker det, kan du selv være arbejdsgiver under ordningen, men du har også mulighed for at overdrage arbejdsgiveransvaret til en pårørende, en forening eller et privat firma. Det kan give dig en bedre mulighed for at kunne koncentrere dig om andre ting, der er mere vigtige for dig. 4. Bevilling Inden der træffes afgørelse om udmålingen af timer, vil du få besøg af din sagsbehandler og en visitator fra Fagsekretariatet Ældre og Handicap i Skanderborg Kommune. Under besøget drøfter I sammen dit behov for hjælp samt hvornår på døgnet, du har behovet. Din sagsbehandler foretager en individuel helhedsvurdering af dit hjælpebehov. Du vil dog kunne opleve, at du og din sagsbehandler kan være uenige om behovet for støtte. Hvis dette er tilfældet, kan du klage over afgørelsen. En bevilling er ikke en stationær afgørelse, da den ændres i takt med dit behov og formåen. Årsagerne til dette kan være mange: din helbredstilstand er ændret, din familiesituation ændres, dit aktivitetsniveau ændres osv. Hvis du selv oplever et behov for at ændre i din bevilling, skal du kontakte din sagsbehandler, så I sammen kan se på det ændrede behov og hvilken betydning, det måtte have for din bevilling. Selvom du har overdraget arbejdsgiveransvaret til en anden, er det vigtigt, at du kontakter din sagsbehandler, da denne er den eneste, der kan ændre i din bevil- 6

7 ling. Hvis din bevilling ændres, skal du selv tage kontakt til den virksomhed, forening eller anden part, der har overtaget dit arbejdsgiveransvar og oplyse om ændringerne. Som udgangspunkt skal dit behov for personlig og praktisk hjælp samt ledsagelse være dækket af din BPA-ordning. Du kan dog vælge at få eksempelvis hjemmeplejen til at komme om aftenen/natten, hvis du gerne vil være uden hjælpere, men er vurderet til at have behov for hjælp i løbet af aftenen/natten. Den del af hjælpen vil blive bevilget i henhold til Servicelovens 83. Du skal kontakte din sagsbehandler, hvis du ønsker denne mulighed. 5. Administration af BPA-ordningen Du har følgende valgmuligheder i forbindelse med administrationen af din BPA-ordning: 1. Du er selv arbejdsgiver og vælger selv at stå for lønudbetalingen. Du får et tilskud fra Skanderborg Kommune til dækning af udgifterne til lønadministration. Du kan ikke få løn for dit arbejde. 2. Du er selv arbejdsgiver, men Skanderborg Kommune står for lønudbetalingen. Du har det juridiske ansvar i arbejdsretlig forstand. Du kan ikke få løn for dit arbejde. 3. Du er selv arbejdsgiver, men vælger at lade en privat virksomhed/forening stå for lønudbetalingen. Du har fortsat det juridiske ansvar i arbejdsretlig forstand. Du får et tilskud fra Skanderborg Kommune til dækning af udgifterne til lønadministration. Du kan ikke få løn for dit arbejde. 4. Du overdrager arbejdsgiveransvaret til en anden part. Den anden part (det kan være en nærtstående, eksempelvis ægtefælle, forældre eller børn, en forening eller en privat virksomhed) overtager arbejdsgiveransvaret og de opgaver, der er forbundet med at være arbejdsgiver. De overtager også det juridiske ansvar i arbejdsretlig forstand. Du skal fortsat være arbejdsleder for dine hjælpere. Hvis du vælger en nærtstående til at stå for opgaverne, kan den pågældende ikke blive aflønnet for sit arbejde. Overlader du arbejdsgiveransvaret til en forening eller en privat virksomhed, vil de få udbetalt et arbejdsgiverbidrag fra Skanderborg Kommune. Hvis man er bevilget en BPA-ordning jf. Servicelovens 95, stk. 3, kan en pårørende vælge at varetage arbejdsleder- og arbejdsgiverrollen, og kun i disse ordninger kan der efter en individuel vurdering bevilges aflastning. Hvis du ikke endeligt har taget stilling til mulighederne for forvaltning af arbejdsgiveransvaret, kan du rette henvendelse til din sagsbehandler for at få drøftet fordele og ulemper ved ovennævnte valgmuligheder. 6. Arbejdsleder- og arbejdsgiveransvaret Arbejdsleders og arbejdsgivers ansvarsområder er specificeret i lovgivningen og beskrives nærmere i de følgende afsnit: Lovkrav til arbejdslederen (altid borgers ansvar - undtaget ordninger efter 95, stk. 3): 7

8 Varetage arbejdstidsplanlægning sammen med og for hjælperne Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annoncer Udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Sikre et godt psykisk arbejdsmiljø herunder etik som arbejdsleder Afholde personalemøder med hjælperne Sikre at formelle aftaler med hjælperne nedskrives, dateres og underskrives af dem, som aftalerne vedrører Du kan komme på kursus, så du har de bedste forudsætninger for at kunne varetage rollen som arbejdsleder. Lovkrav til arbejdsgiveren (borger, nærtstående, forening eller firma): Ansættelse og afskedigelse af hjælpere Udarbejdelse af ansættelsesbeviser til hjælperne Udbetaling af løn (opgaven kan overdrages til privat virksomhed/forening eller nærtstående) Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie- og barselsfond og ATP (opgaven kan overdrages til privat virksomhed/forening eller nærtstående) Gennemførsel af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger Gennemførelse af arbejdspladsvurderinger Som udgangspunkt indebærer arbejdsgiverrollen, at du har ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at have en BPAordning. Hvis en borger vælger selv at varetage arbejdsgiverrollen, skal Skanderborg Kommune tilbyde at varetage lønadministrationen. 6.1 Kurser og rådgivning Via Servicestyrelsen har du mulighed for at komme på kursus, hvor du bliver oplært og uddannet til rollen som arbejdsleder. Kurserne er gratis, og der skal kun betales for udgiften til transport. Du skal henvende dig til din sagsbehandler for at få dækket det beløb, som du har lagt ud til transport. Dækning af transportudgift forudsætter, at du benytter den billigste transportform. Se Servicestyrelsens hjemmeside for mere information og eventuel tilmelding: 8

9 Indenrigs- og Socialministeriet har etableret en rådgivningsfunktion frem til udgangen af 2016 for borgere med BPA-ordning. Her er der mulighed for at få svar på de juridiske spørgsmål, som knytter sig til arbejdsgiverrollen. Her tænkes på regler for ansættelsesbeviser, arbejdsmiljø, ferielovgivning m.v. Du kan finde rådgivningsfunktionen på Hvis du selv har påtaget dig arbejdsgiveransvaret, kan du også få råd og vejledning hos din rådgiver i Fagsekretariatet Ældre og Handicap. Hvis du har overdraget dit arbejdsgiveransvar til en privat virksomhed eller en forening, er det dem, der skal rådgive og vejlede dig. Hvis du er i tvivl om, hvem der bedst kan hjælpe dig med råd og vejledning, er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver. 7. Arbejdsleder I nedenstående afsnit findes en nærmere beskrivelse og uddybning af dit ansvar og opgaver i forbindelse med arbejdslederrollen. 7.1 Handicaphjælperne Det er dit ansvar at sikre, at handicaphjælperne medvirker til at få din hverdag til at fungere. Det gælder løsningen af både de praktiske opgaver samt de opgaver, som vedrører personlig pleje. Dine handicaphjælpere må dog ikke have større opgaver som hovedrengøring, havearbejde, malerarbejde eller andre større vedligeholdelsesopgaver. Du må gerne bede dine hjælpere om at rydde sne og salte fortov, hvis de samtidig kan tage sig af deres primære opgaver, og du skal kunne tilkalde dine hjælpere, hvis du får brug for hjælp. Undtaget herfor er BPA-ordninger, som er bevilliget efter SEL 95, stk. 3. Det vil altid være dit ansvar, at hjælpernes arbejdsopgaver ikke er i strid med arbejdsmiljølovgivningen (læs mere om dette i afsnit 8.5). 7.2 Ansættelse af hjælpere Du er selv ansvarlig for at søge efter og udvælge dine hjælpere. De mest almindelige måder at finde nye hjælpere på er: Forskellige organisationer, som tilbyder at varetage BPA-arbejdsgiverrollen. Du kan finde forskellige udbydere på internettet herunder Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance (LOBPA) på Det lokale jobcenter Du har mulighed for at annoncere i aviser, på nettet eller ved opslag på uddannelsesinstitutioner. Der findes endvidere forskellige jobbanker på nettet. Gennem familie, venner og bekendte 9

10 Det er hensigten, at du selv skal sørge for at annoncere efter nye hjælpere, men din sagsbehandler vil naturligvis være behjælpelig med rådgivning i opstartsfasen. Du vil få dækket udgifterne til annoncering i rimeligt omfang af Skanderborg Kommune, der fastsætter niveauet for annonceringsudgifter. Kompetencekrav til handicaphjælperne: Borgeren vurderer og vælger selv hjælpere med de rette kvalifikationer. Hjælperne skal være minimum 18 år. Som hovedregel er hjælperne ikke faglært personale. Det er derfor kun, hvis Skanderborg Kommune vurderer, at du har behov for uddannede hjælpere, at der skal tages højde herfor i udmålingen af tilskud til dækning af løn. 7.3 Ansættelsessamtale Når du har fundet ansøgerne til din ledige stilling, kan du indkalde dem til samtale pr. brev eller . Du kan også ringe og indkalde dem. Fordelen herved er, at du kan danne dig et indtryk af ansøgeren allerede i den forbindelse. Ved ansættelsessamtalen skal ansøgeren informeres grundigt om, hvad arbejdet indebærer, om der er særlige vilkår ved arbejdet, om arbejdstider samt om løn og ansættelsesvilkår. Det er desuden vigtigt, at du oplyser en ansøger om, hvorvidt der bliver røget i dit hjem. Du bestemmer selv formen på dine ansættelsessamtaler, men de kan eventuelt indeholde følgende: Fortæl hvad en BPA-ordning er, og hvorfor du har valgt denne. Fortæl lidt om dig selv og dine interesser, evt. om dit arbejde, dit hjælpebehov og dit handicap. Få ansøgeren til at fortælle lidt om sig selv, herunder hvad ansøgeren er god og mindre god til. Tal om forventninger til jobbet, spørg ind til hvorfor ansøgeren søger jobbet. Afdæk om muligt ansøgerens fleksibilitet i forhold til opgaver og arbejdstilrettelæggelse. Hvilken rolle skal ansøgeren have i dit liv? Vil du have en usynlig hjælper, en ven eller noget midt imellem? Det er vigtigt, at du gør dig disse overvejelser inden samtalen og fortæller det til ansøgeren, så der ikke opstår misforståelser efterfølgende. Tidshorisont. Har ansøgeren planer om en kortvarig eller længerevarende ansættelse? Det kan tage lang tid at sætte en ny hjælper ind i arbejdet, så det er ikke uvæsentligt at kende lidt til hjælperens overvejelser. Fortæl lidt om de anderledes arbejdsforhold, der er ved at arbejde i en andens hjem, eksempelvis det forhold at arbejde uden kolleger. Orientering om løn- og arbejdsforhold, herunder tavshedspligt. 10

11 Prøv at fornemme, om der er god kemi imellem jer. Hvis ikke, så skal du ikke gå på kompromis men søge at ansætte en anden ansøger. Den hjælper, du ansætter, får dit hjem som arbejdsplads, og derfor har du ret til i en ansættelsessituation at spørge, om en ansøger er tidligere straffet. Skanderborg Kommune anbefaler, at du altid beder ansøgere fremvise ren straffeattest. På samme måde har du ret til i en ansættelsessituation, at sikre dig, at ansøgeren er sund og rask og ikke lider af en sygdom, som vil vanskeliggøre udførelsen af arbejdet hos dig. Du må til gengæld ikke konkret spørge, om ansøgeren lider af bestemte sygdomme, jf. Lov om brug af helbredsoplysninger. 7.4 Tavshedspligt Dine hjælpere har tavshedspligt, og det er vigtigt, at du allerede under ansættelsessamtalen oplyser om dette. Tavshedspligten vedrører dine personlige og økonomiske forhold, herunder oplysninger om dine familieforhold og helbredsmæssige forhold. Det er vigtigt, at hjælperne får at vide, at tavshedspligten ikke ophører, selvom hjælperen stopper med at arbejde for dig. Dog skal du være opmærksom på, at tavshedspligten ikke gælder, hvis hjælperen har pligt til at give oplysninger efter anden lovgivning. Det kunne eksempelvis være angående børns mistrivsel eller viden om kriminelle forhold af alvorlig karakter. 7.5 Nøgler Det kan være en fordel, at handicaphjælperen underskriver en nøgleerklæring, så du kan holde styr på, hvem du har udleveret nøgler til. Husk at få nøglerne retur ved ansættelsens ophør. Der findes ikke en formular til nøgleerklæringen den udfærdiger du selv. 7.6 Husdyr Dine hjælpere må gerne fodre mindre husdyr som katte, hunde, fugle, kaniner m.v., men rengøring af og efter dyr samt gåture med dyr er ikke omfattet af hjælpernes arbejdsopgaver. Du skal også være opmærksom på, at du ikke kan påtvinge dine hjælpere opgaver omkring dyrene, da du kan komme ud for, at du har hjælpere ansat, der ikke bryder sig om dyr eller har allergier herfor. Pasning af større dyr, som eksempelvis heste, får, geder m.v., er ikke omfattet af hjælpernes arbejdsopgaver. 7.7 Vagtplanlægning Du skal sørge for at sikre, at du har tilstrækkeligt med ansatte til, at du kan overholde arbejdstidsregler mv. Hvor mange ansatte, du bør have, afhænger af, hvor mange timers støtte du er bevilget. Har du døgndækning, skal du som minimum have fem hjælpere ansat plus tilstrækkeligt med vikarer. 11

12 Du skal lægge en vagtplan, så både du og hjælperne ved, hvem der skal være på vagt på hvilke dage og i hvilke tidsrum. Vagtplanen skal laves i god tid, det vil sige med mindst en måneds varsel. Det vil være en fordel, hvis du laver vagtplanen i samarbejde med dine hjælpere. Det vil også være en fordel med rullende vagter, så der ikke skal laves for mange ændringer fra måned til måned. Hvis du har valgt, at Skanderborg Kommune skal udbetale lønnen til dine hjælpere, skal Fagsekretariatet Ældre og Handicap have en kopi af vagtplanen. Vikarer: Det er dit ansvar, at der er ansat tilstrækkeligt med personale til at dække alle vagter hos dig. Dette inkluderer også vikarer. Hvis du har behov for vikarer pga. sygdom hos dit faste personale, kan du efter regning få dækket lønudgifterne til en vikar. Du vil som regel kun få dækket udgifter svarende til det, du sædvanligvis får udbetalt til samme vagt. Du kan undtagelsesvis komme ud for, at hverken faste vikarer eller fast personale kan afløse ved sygdom. Du skal, så vidt det er muligt, kontakte din sagsbehandler, inden du laver en aftale med et vikarbureau, da du ellers ikke kan være sikker på, at du kan du få dækket differencen, hvis du vælger en dyrere løsning. Din sagsbehandler vil blandt andet se på, om du har tilstrækkelig med vikarer tilknyttet. Du er som arbejdsleder ansvarlig for at sikre dokumentation for fravær og erstatningshjælp med henblik på regnskabsopfølgning. Arbejdstidsregler: Som arbejdsgiver/arbejdsleder skal du være opmærksom på de arbejdsmiljøretlige regler om arbejdstid, når du laver aftaler med dine hjælpere om, hvornår og hvor længe de skal arbejde. De arbejdsmiljøretlige regler om arbejdstid omfatter reglerne i arbejdsmiljøloven, arbejdstidsdirektivloven samt bekendtgørelser mv. Hviletid: Som arbejdsleder/arbejdsgiver skal du sørge for, at arbejdstiden bliver tilrettelagt således, at dine hjælpere får en hvilepause på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Hviletiden på 11 timer beregner du i forhold til det tidspunkt, hvor medarbejderen afslutter sin vagt. Eksempel: Hvis din hjælper afslutter sin vagt mandag aften kl. 21, kan pågældende tidligst begynde næste vagt tirsdag morgen kl. 8. Så har hjælperen haft en hvileperiode på 11 timer, før denne møder ind igen. Fridøgn: Hjælperne skal have et ugentligt fridøgn inden for en 7-dages periode. Fridøgnet skal placeres, så det ligger i tilslutning til en daglig hvileperiode. Det vil sige, at du som arbejdsgiver/arbejdsleder skal sørge for, at dine hjælpere i løbet af en uge også har en samlet hvileperiode på 35 timer ( timer). Fridøgnet skal så vidt muligt falde på søndage, men kan dog også falde på hverdage. 12

13 Hviletidsbekendtgørelsen og 24-timers vagter: Du skal sørge for at have en vagtplan, der overholder, at flere hjælpere afløser hinanden i løbet af døgnet, så du kan overholde reglerne om hviletid. Du kan ikke indgå aftale med dine hjælpere om 24-timers vagter, da det strider mod hviletidsbekendtgørelsen. Selvom hviletidsbekendtgørelsen indeholder regler, efter hvilke det under særlige omstændigheder er muligt at fravige reglerne i arbejdsmiljølovgivningen omkring hviletid m.v., kan man som privatperson ikke indgå sådanne aftaler. Det er kun muligt for en arbejdsgiverpart og en lønmodtagerorganisation, og aftalen skal godkendes af direktøren for Arbejdstilsynet. Regler om gennemsnitlig ugentlig arbejdstid: Arbejdstidsloven er gældende for alle arbejdsforhold i en BPA-ordning. Det følger af arbejdstidsdirektivloven, at en medarbejder i løbet af en 7-døgns periode ikke må have en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 48 timer, og det er inklusiv overarbejde. Gennemsnittet beregnes over en periode på fire måneder. Perioder med betalt ferie og perioder med sygefravær medtages ikke i beregningen af gennemsnittet. Derudover må den normale arbejdstid for natarbejdere højst udgøre 8 timer pr. periode på 24 timer. Natarbejdere er de hjælpere, der udfører mindst 3 timer af deres daglige arbejdstid i natperioden (kl ), eller en hjælper, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. Ferie: Handicaphjælperen har ret til 5 ugers ferie, uanset om der er optjent feriegodtgørelse eller ej. Timelønnede hjælpere/afløsere får feriekort beregnet med 12,5 % af den ferieberettigede løn i optjeningsåret. Der udstedes feriekort ved fratræden. Varsling af ferie: Handicaphjælpernes ønske om ferietidspunkt skal i videst muligt omfang imødekommes. Træf derfor aftale om ferieafholdelse i god tid. Hovedferie skal aftales 3 mdr. før afvikling. Øvrig ferie skal aftales 1 måned før afvikling. Hvis parterne er indforståede, kan ovenstående fraviges. For yderligere information henvises til Ferieloven, der kan findes på Dokumentation: Skanderborg Kommune har udarbejdet en indberetningslistemånedsrapport, som du som arbejdsleder skal udfylde til dokumentation for udgifter til lønadministration. Af indberet- 13

14 ningslisten skal, udover de planlagte vagter, fremgå dokumentation for erstatningsvagter i forbindelse med sygdom, ferie mv. Da du selv er arbejdsleder, er det dit ansvar, at indberetningslisterne er korrekt udfyldt. Tjek altid indberetningslisterne grundigt, inden du afleverer/sender dem til den administrative medarbejder. Når du afleverer indberetningslisterne, bedes de være underskrevet af dig og de pågældende handicaphjælpere. Hvis de ikke er udfyldt korrekt, kan det medføre, at lønnen ikke udbetales til tiden. Du skal også huske på, at hvis der gentagne gange er fejl i indberetningslisterne, kan det give anledning til en revurdering af din indsats som arbejdsleder. Skanderborg Kommune har udarbejdet en vejledning i at udfylde indberetningslister. Du er altid velkommen til at kontakte den administrative medarbejder, hvis du har brug for yderligere vejledning. Hvis du selv er arbejdsgiver og din lønadministration foregår igennem Skanderborg Kommune, så skal dine indberetningslister indsendes hertil. Hvis du har valgt at lade din arbejdsgiverforpligtelse overgå til en anden part, så skal du indsende dine indberetningslister til hertil. 7.8 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Som arbejdsleder skal du årligt afholde medarbejderudviklingssamtaler, også kaldet MUSsamtaler, med dine hjælpere. En MUS-samtale er en forberedt, struktureret og fremadrettet samtale mellem dig og dine hjælpere. Her får I begge mulighed for at træde lidt ud af hverdagen og tale om de nuværende og fremtidige arbejdsopgaver, men også forventninger til arbejdet, hinanden og eller andre relevante ting. Du bestemmer selv, om du vil foretage MUS-samtalerne alene med hver enkelt hjælper eller samlet. Aftal hvad der passer jer bedst. Der er ikke noget krav til metode eller benyttelse af et bestemt skema. Under det årlige tilsyn, som din sagsbehandler foretager, vil du og dine hjælpere blive spurgt, om du har foretaget MUS-samtaler, idet det er en del af arbejdet som arbejdsleder. Uanset om du har overdraget dit arbejdsgiveransvar eller ej, er du forpligtet til at afholde MUS-samtaler, da det hører med til rollen som arbejdsleder. 8. Arbejdsgiver At være arbejdsgiver betyder, at du har ansvaret for at omsætte bevillingen i praksis, dvs. administrere de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at have en BPAordning. Det medfører, at du skal: Ansætte og afskedige hjælpere, herunder sikre maksimalt 30 dages opsigelsesvarsel, såfremt der ikke aftales et kortere varsel. Sikre at hjælperne har de nødvendige faglige forudsætninger for at kunne udføre arbejdsopgaverne. 14

15 Udarbejde ansættelsesbeviser til hjælperne. Udbetale løn, indbetale bidrag til skat, ferie og barselsfonde, ATP m.v. Sikre at du og dine hjælpere er forsikret gennem tegning af lovpligtige relevante forsikringer Gennemføre nødvendige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger Oplære hjælperne. Tilbyde kurser til hjælperne i fx forflytningsteknik, kommunikation eller terminalpleje, når der er behov herfor. Såfremt du overdrager lønadministrationen til Skanderborg Kommune, skal du sikre, at Skanderborg Kommune modtager dit CVR-nr. (CVR er det Centrale Virksomheds Register mere information findes på Såfremt du selv er arbejdsgiver eller har overdraget løntilskuddet til en nærtstående, kan der ikke i henhold til gældende lovgivning ydes vederlag for administration af en BPAordning. Skanderborg Kommune dækker udgifterne ved administration af lønnen, hvis du eller din nærtstående vælger denne mulighed. Alternativt tilbyder Skanderborg Kommune at varetage administrationen af lønnen i samarbejde med dig eller din nærtstående. Hvis du overdrager lønadministrationen til Skanderborg Kommune, sker det efter aftale med dig. Det ændrer ikke på hjælperens ansættelsesforhold. De er fortsat ansat af dig hos dig. Hvis du overvejer at lade en nærtstående blive arbejdsgiver for dine hjælpere, bør du nøje overveje, om eventuelle uenigheder mellem dig som arbejdsleder og din nærtstående som arbejdsgiver kan have en negativ indflydelse på jeres personlige forhold. Overdragelse af arbejdsgiveransvaret: Du kan vælge at overdrage arbejdsgiveransvaret og dermed løntilskuddet til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Det er vigtigt, hvis du indgår aftale om overdragelse af arbejdsgiveransvaret, og herunder om overdragelse af løntilskuddet, at du i aftalen beskriver, hvem der har ansvaret for de forskellige opgaver, så der ikke efterfølgende kan opstå tvivl om, hvem der skal handle på en konkret hændelse. Du skal også sikre, at aftalen beskriver, hvordan den indgåede aftale kan annulleres, herunder varsel for ophævelse af aftalen/kontrakten. Hvis du laver en aftale med en forening eller en privat virksomhed, skal Skanderborg Kommune, jf. gældende lovgivning, yde et tilskud til dækning af udgifterne til administration af ordningen. Skanderborg Kommune skal ikke godkende den aftale/kontrakt, du laver med en forening eller en privat virksomhed - det er alene dit ansvar. Vi anbefaler dog, at du rådfører dig med din sagsbehandler eller en anden person med indsigt i området. 15

16 Du skal sende en kopi af den aftale/kontrakt, du har indgået med foreningen eller den private virksomhed, til din sagsbehandler i Fagsekretariatet Ældre og Handicap i Skanderborg Kommune. Herefter beregnes og udbetales tilskuddet til administration af din BPAordning direkte til den part, du har lavet aftalen med. 8.1 Sygdom Dine hjælpere har som udgangspunkt krav på løn under sygdom efter 8 ugers ansættelse og minimum 74 timers arbejde inden for de seneste 8 uger. Dine hjælpere vil som hovedregel kun få løn i de første 30 dage af sygefraværet, hvilket er den periode som kaldes arbejdsgiverperioden. Hvis hjælperen er syg ud over de 30 dage, så overgår hjælperen til sygedagpenge ved sin bopælskommune. Hvis hjælperen bliver syg i løbet af de første 8 ugers ansættelse, har hjælperen ikke krav på løn under sygdom men skal søge om sygedagpenge. For at få sygedagpenge skal sygefraværet anmeldes til hjælperens bopælskommune. Timerne registreres som sygetimer. Dine hjælpere har krav på de tillæg, som den planlagte vagt ville have udløst, og derfor skal eventuelle tillæg også registreres. Fra 1. januar 2010 skal alle arbejdsgivere i henhold til Sygedagpengeloven afholde en samtale med sygemeldte medarbejdere senest 4 uger efter første sygedag. Du kan på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside finde en guide ( Når en medarbejder melder sig syg ), der beskriver hvad sygefraværssamtalen skal handle om, og hvordan du praktisk gennemfører den se Det er vigtigt at du husker at kontakte Fagsekretariatet Ældre og Handicap i Skanderborg Kommune på din hjælpers første sygedag, hvis dine hjælperes lønninger administreres her Opsigelse af hjælpere De fleste ansættelsesforhold får en naturlig afslutning, typisk når hjælperen søger nye udfordringer, begynder på en uddannelse eller lignende. Eventuelle uoverensstemmelser med en hjælper skal søges løst gennem samtaler med hjælperen og præciseringer af forventninger til arbejdets udførelse. I nogle situationer er du som arbejdsgiver nødt til at opsige en hjælper. Du har ansvaret for, at arbejdsforholdet afsluttes på korrekt og ordentlig måde. Opsigelsen skal altid være begrundet og foreligge skriftligt. Inden du starter en opsigelse af din hjælper, skal der finde en tjenstlig samtale sted. Hjælperen gøres opmærksom på de forhold, som du kan være utilfreds med, eller som nødvendiggør en opsigelse, og hjælperen skal have lejlighed til at udtale sig om det grundlag, der vil være for en opsigelse. 16

17 Har du problemer med at komme i kontakt med din hjælper, fx i forbindelse med indkaldelse til samtale/partshøring, bør du sende et anbefalet brev. Du har derved garanti for, at hjælperen er blevet tilbudt samtale. Grunde til afskedigelse kan være: Væsentlige ændringer i ansættelsen, fx ændringer i din bevilling, som medfører ændret timetal. Væsentlige samarbejdsproblemer. Hyppig sygdom, hvor en hjælper ofte er fraværende uden egentlig begrundet sygdom. Langvarig sygdom, hvor sygdommen er af sådan en karakter, at hjælperen enten ikke forventes at kunne vende tilbage til arbejdet, eller at sygdommen er af meget lang varighed. Vær opmærksom på at der ved langvarig sygdom skal indhentes en lægeerklæring/mulighedserklæring senest efter 6 uger. Betaling af lægeerklæring kan ske efter Servicelovens 96 ved henvendelse til din sagsbehandler. Ved alle former for afskedigelse skal opsigelsesvarslerne overholdes jf. ansættelseskontrakten. Følgende opsigelsesvarsel er aftalt: Efter uafbrudt beskæftigelse i: Fra arbejdsgivers side: Fra ansattes side: Mindre end 14 dage Ingen Ingen 14 dage 3 måneder 7 dage 3 dage 3 måneder 6 måneder 14 dage 7 dage 6 måneder 12 måneder 1 måned 14 dage 1 år 1 måned 1 måned For timelønnede hjælpere er der gensidig opsigelsesvarsel fra dag til dag. I tilfælde af arbejdsgivers død eller indlæggelse på hospital eller institution afgives opsigelsesvarsel på arbejdsgivers vegne af Skanderborg Kommune. 8.3 Bortvisning En hjælper, der væsentligt misligholder sine forpligtelser i ansættelsesforholdet, kan bortvises. Misligholdelsen skal være åbenlys og uden for al tvivl, fx ved tyveri. Ansættelsesforholdet betragtes som ophørt uden varsel. 8.4 Forsikringer Arbejdsskadestyrelsen har udtalt, at en arbejdsgiver har forsikringspligt i henhold til Arbejdsskadeforsikringsloven, når vedkommende selv ansætter private hjælpere. Som arbejdsgiver er du derfor forpligtet til at tegne forskellige forsikringer. Udgiften til forsikrin- 17

18 gerne dækkes af Skanderborg Kommune. Du kan kun få dækket udgifter svarende til den billigste forsikring på markedet, men det står dig naturligvis frit for, hvilket forsikringsselskab du vælger. Skanderborg Kommune udpeger et tilbud på et billigt forsikringsselskab. Der er frit valg mellem forsikringsordninger, men såfremt du vælger et dyrere selskab, skal du selv betale forskellen. Du skal som arbejdsgiver sørge for, at de ansatte er tilstrækkeligt dækket af forsikring, fx i tilfælde af arbejdsskade og under ophold i udlandet. Det er normalt ikke muligt at forsikre sig mod skader, som hjælperen forvolder mod dine ting i hjemmet. Forsikringen dækker kun, hvis hjælperen kommer til at ødelægge ting uden for hjemmet, eksempelvis når hjælperen er ude at handle for dig. Skanderborg Kommune kan heller ikke dække skader, som hjælperen forvolder mod dine ting. Hvis din ægtefælle er ansat som hjælper for dig, skal du være opmærksom på, at din ægtefælle ikke kan forsikres mod arbejdsskade. I stedet skal der tegnes en heltidsulykkesforsikring. Du kan kontakte dit forsikringsselskab for flere oplysninger. Du er selv ansvarlig for at tage kontakt til et forsikringsselskab. Hvis du har overdraget arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed eller en forening, kan virksomheden eller foreningen tegne forsikringerne i dit navn. Ansvaret for, at forpligtelserne er opfyldt, ligger dog fortsat hos dig. Der skal tegnes: Arbejdsskadeforsikring, der vedrører forholdet mellem arbejdsgiver og ansatte og som dækker de ansatte, hvis de kommer til skade under arbejdet. Erhvervsansvarsforsikring, der vedrører det erstatningsansvar, ansatte måtte pådrage sig ved uagtsomme handlinger, når de arbejder. Rejseforsikring, der i nogle tilfælde kan tegnes som et tillæg til arbejdsskadeforsikringen. Hvis ikke, må rejseforsikring tegnes særskilt. Arbejdsgiveren opfylder desuden sin sikringspligt ved at tilslutte sig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring for så vidt angår erhvervssygdomme. Hjælpere, som er med på ferierejser, er på arbejde en del af tiden, og skal derfor være dækket af arbejdsskadeforsikringen. Da der også er fritimer, skal der tegnes en erhvervsrejseforsikring, før hjælperen er dækket. Ved ferieophold i udlandet skal du tegne en særlig rejseforsikring for de hjælpere, du har med. Hjælperen er ikke dækket af sit eget sygesikringskort, når han/hun er på arbejde hos dig. 8.5 Arbejdsmiljø Efter arbejdsmiljøloven har du som arbejdsgiver pligt til at sørge for, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for dine handicaphjælpere. I BPAordningen er der også fokus på arbejdsmiljøet. Det afhænger af flere faktorer, om du som arbejdsgiver er omfattet af hele arbejdsmiljøloven. 18

19 Som arbejdsgiver er du omfattet af arbejdsmiljølovens udvidede område, når: Din handicaphjælper udfører opgaver, som normalt udføres i en privat husholdning, fx madlavning, rengøring. Det vil sige, at det alene vedrører arbejdsmiljølovens bestemmelser om arbejdets udførsel, tekniske hjælpemidler m.v. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt, at der laves en arbejdspladsvurdering (APV). Du er fortsat ansvarlig for, at de pågældende opgaver udføres på forsvarlig vis. Dette indbefatter også, at du giver dine handicaphjælpere korrekt instruktion, fx i forbindelse med betjening af hjælpemidler, løft m.v. Som arbejdsgiver er du omfattet af hele arbejdsmiljøloven, når: Din handicaphjælper udfører opgaver af mere medicinsk eller plejende karakter, overvågning, hjælp til bad, betjening af lift, samt når der i det hele taget er tale om arbejde, som normalt ikke udføres i private husholdninger. Det indebærer også, at du som arbejdsgiver er forpligtiget til at lave en arbejdspladsvurdering (APV), ligesom du er ansvarlig for overholdelse af arbejdstid og arbejdsstedets indretning m.v. I langt de fleste tilfælde vil du med en BPA-ordning være omfattet af hele arbejdsmiljøloven. Reglerne inden for arbejdsmiljø kan godt være komplicerede, og det er meget vigtigt, når du selv er arbejdsgiver, at du sætter dig grundigt ind i reglerne. Vær især opmærksom på, at du som arbejdsgiver kan blive gjort ansvarlig, hvis en hjælper pådrager sig en arbejdsskade på grund af, at du har givet forkerte instruktioner. Du kan få råd og vejledning i Branchearbejdsmiljørådet (www.bar-sosu.dk). Rådet giver oplysninger og vejledning om de regler og bestemmelser, der gælder på dette område. Du kan også læse meget mere om arbejdsmiljø på Hvis du har overdraget dit arbejdsgiveransvar til en forening/privat virksomhed, er det denne, som er ansvarlig for overholdelse af hele arbejdsmiljøloven, og som skal sikre, at reglerne om bl.a. arbejdstid, arbejdsstedets indretning m.v. overholdes. Foreningen/den private virksomhed er også ansvarlig for, at der bliver foretaget den lovpligtige arbejdspladsvurdering. I nogle helt særlige tilfælde og efter en konkret vurdering kan pligten til at foretage arbejdspladsvurdering dog fortsat ligge hos dig som arbejdsleder. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din sagsbehandler eller den pågældende forening. Arbejdspladsvurdering: Som nævnt under afsnittet om arbejdsmiljø er du forpligtiget som arbejdsgiver til at foretage en arbejdspladsvurdering. Det er lovpligtigt at foretage arbejdspladsvurdering, og som arbejdsgiver har du også nogle klare fordele ved at have et godt arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø medvirker til at: Minimere sygefravær Minimere udskiftning blandt dine hjælpere 19

20 Øge arbejdsglæden og motivationen Forebygge arbejdsskader Det er helt op til dig, hvilke metoder og redskaber du vil bruge til at gennemføre en arbejdspladsvurdering, du skal blot være opmærksom på, at den skal indeholde: En kortlægning af arbejdsmiljøet, både det fysiske og det psykiske En vurdering af eventuelle problemer En prioriteret handlingsplan Retningslinier for opfølgning, og hvem der er ansvarlig herfor. Der skal minimum hvert 2. år eller ved behov herfor foretages en arbejdspladsvurdering. Dette for at sikre, at evt. nye hjælperes arbejdsmiljø kortlægges, samt at arbejdspladsvurderingen er opdateret i forhold til din situation. Ansvaret for hjælpernes arbejdsmiljø er altså dit. Såfremt der også kommer hjælpere i dit hjem, der er ansat af kommunen, er ansvaret for disse hjælperes arbejdsmiljø Skanderborg Kommunes. Hjælpemidler: Det er dig som arbejdsgiver, der skal sikre, at der findes relevante hjælpemidler til brug for hjælperne for at sikre, at disse kan udføre opgaverne hos dig på betryggende og forsvarlig vis og efter gældende retningslinjer i arbejdsmiljølovgivningen. Hjælpemidler til brug for dine hjælpere i forbindelse med udførelse af opgaver benævnes APVhjælpemidler. Disse rekvireres ved henvendelse til din rådgiver i Fagsekretariatet Ældre og Handicap i Skanderborg Kommune. Hjælpemidler til brug for dig selv, som skal kompensere eller afhjælpe et nedsat funktionsniveau benævnes personlige hjælpemidler, og her skal du kontakte terapeuterne i hjælpemiddelteamet i Fagsekretariatet Ældre og Handicap i Skanderborg Kommune for en vurdering af, hvorvidt du er berettiget til et sådant efter Servicelovens 112 eller 113. Arbejdsskader: Som arbejdsgiver er det dig, der skal anmelde eventuelle arbejdsskader. Arbejdsskader er en fælles betegnelse for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Der er bestemte tidsfrister for hvornår og hvordan, du skal anmelde en eventuel arbejdsskade. Se på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside (www.ask.dk) for nærmere information. Oplæring af og kurser for handicaphjælpere: Det er dig selv, som er ansvarlig for oplæring og instruktion af dine hjælpere. Hvis det er nødvendigt med instruktion i forflytningsteknik og/eller benyttelse af hjælpemidler, kan du kontakte Fagsekretariatet Ældre og Handicaps hjælpemiddelteam på tlf hvis APV-hjælpemidlerne er leveret herfra. Her kan du træffe aftale om, at dine hjælpere kan deltage i Skanderborg Kommunes kurser om forflytningsteknikker og betjening af hjælpemidler. Niveauet for kursusdeltagelse er tilsvarende kommunens interne personale. 20

21 Der skal være tale om kurser, som er nødvendige for at kunne udføre arbejdet forsvarligt. Du skal kontakte din sagsbehandler, inden du tilmelder dine hjælpere på kurset, og arbejdsgiveren skal komme med en fyldestgørende vurdering af behovet for APVhjælpemidler forud for hjælpernes kursusdeltagelse. Udgifter til andre nødvendige kurser kan dækkes af Skanderborg Kommune efter konkret ansøgning fra dig (som arbejdsleder). Vær opmærksom på, at du kan blive draget til ansvar i forbindelse med en eventuel arbejdsskade hos din hjælper, hvis du har givet forkert eller mangelfuld instruktion. I øvrigt kan du få råd og vejledning hos Branchearbejdsmiljørådet for Social og Sundhed Rådets opgave er at medvirke til at løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for social- og sundhedsområdet. 9. Andre forhold 9.1 Ferie Som udgangspunkt kan du tage din bevilling af en BPA-ordning med uændret i hele landet, såfremt det ikke påvirker den almindelige arbejdstidsplan. Efter udlandsbekendtgørelsens 4 kan der ved kortvarige ferieophold (ferieophold op til 14 døgn) i udlandet i særlige tilfælde efter en konkret vurdering ydes tilskud til dækning af ekstra omkostninger, der er forbundet med opholdet, når borgeren modtager BPA efter Servicelovens 96. Efter en konkret vurdering kan der ydes ekstra hjælpertimer under afholdelse af ferie. Det sker ud fra en vurdering af, om særlige forhold, herunder begrænset adgang til arbejdsredskaber på feriestedet, kan medføre, at personlig og praktisk hjælp tager længere tid end normalt. I særlige tilfælde kan det også være nødvendigt at yde tilskud til to hjælpere samtidig under ferieophold, fx til forflytning, ligesom der efter en konkret vurdering i særlige tilfælde kan dækkes andre udgifter ved kortvarige ferieophold. Skanderborg Kommune har besluttet at hovedreglen for aflønning i disse situationer er: Hjælper 1 aflønnes med 13 arbejdstimer og 11 rådighedstimer pr. døgn Hjælper 2 aflønnes med 11 arbejdstimer og 13 rådighedstimer pr. døgn Som udgangspunkt ydes der ikke tilskud til dine hjælperes rejse- og opholdsudgifter ved ferieophold i udlandet. Der henvises til bekendtgørelse nr af 15. december 2009 vedrørende ydelser under midlertidige ophold i udlandet 3 og 4. Uanset om der eventuelt gives tilskud til rejse- og opholdsudgifter, bevilger Skanderborg Kommune aldrig diæter til hjælperne. Det er muligt at få sin BPA med på længerevarende ophold i udlandet, hvis du skal deltage i aktiviteter som led i aktivering eller revalidering, deltager i en uddannelse i udlandet, der 21

22 berettiger til statens uddannelsesstøtte i udlandet eller har behov for nødvendig lægebehandling, som du ikke kan få her i landet. Du skal altid kontakte din rådgiver i god tid inden et ferieophold om muligt senest en måned før feriens start da der er særlige regler på området og andre lovgivningsgrundlag. Feriebevillingen kan ikke overføres fra det ene kalenderår til det andet. Ud over ferie er det muligt at ansøge om ekstra hjælpertimer til weekendture under lignende forhold. Her bevilliger Skanderborg Kommune som hovedregel 3 weekender af 3 døgn pr år. 9.2 Flytning til en anden kommune Din BPA-ordning opretholdes og vil fungere uændret, hvis du vælger at flytte fra Skanderborg Kommune, indtil din nye bopælskommune har foretaget en vurdering og truffet en afgørelse. For dig betyder denne garanti, at Skanderborg Kommune dækker dine lønudgifter, indtil den nye kommune har truffet en afgørelse om din BPA-ordning. Ofte vil din nye kommune træffe afgørelse om, at din BPA skal fortsætte uændret, men du skal være opmærksom på, at der kan være forskel på afgørelser om BPA-ordninger fra kommune til kommune. Den nye kommune har ikke nødvendigvis samme serviceniveau og takster som Skanderborg Kommune og er som følge heraf ikke forpligtet til at træffe samme afgørelse som Skanderborg Kommune. 9.3 Hospitalsindlæggelser m.v. Ved ændringer i din situation, fx ved hospitalsindlæggelser over 7 dage eller ved anden form for forværring af dit funktionsniveau, er det vigtigt, at du kontakter din sagsbehandler, da det kan få betydning for din bevilling. 9.4 Respiratorbruger Når du får en BPA-ordning og samtidig er respiratorbruger, har du et særligt behov for overvågning, da der ofte er tale om særligt apparatur, som kræver et specielt kendskab. Det er sygehusvæsenet, som har ansvar for denne del af hjælpen. Det omfatter ansvaret for selve oplæringen af handicaphjælpere og ansvaret for at føre tilsyn. 10. Tilsyn 10.1 Revurdering og fagligt tilsyn Kommunalbestyrelsen skal efter Retssikkerhedslovens 16 føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Er du ny med en BPA-ordning, vil Skanderborg Kommune derfor kontakte dig efter 3 måneder og igen efter 6 måneder og derefter en gang om året for 22

23 at føre tilsyn med ordningen. Dette kan fraviges, hvis der opstår forhold, som kræver, at tilsynet bliver ført med større hyppighed, fx hvis du lider af en fremadskridende lidelse, der gør, at dit behov for hjælp hurtigt ændres. Revurderingen omfatter din bevilling af hjælp, altså hvor mange timer du er bevilget, og om du fortsat er berettiget til BPA. I forbindelse med tilsynet spørger sagsbehandleren både dig og dine hjælpere, hvordan du løser dine opgaver som arbejdsleder og som arbejdsgiver, hvis du ikke har lavet aftale om at overdrage løntilskuddet til en anden. Sagsbehandleren vurderer også gennem tilsynet, hvordan du tilrettelægger og planlægger vagter (herunder gennemgang af den aktuelle vagtplan), opgaver, oplæring mv. og om dine hjælpere udfører arbejdet på en tilfredsstillende måde, samt hvorvidt der er andre forhold, eksempelvis hyppige hjælperskift eller forhold omkring arbejdsmiljøet, der giver anledning til en særlig indsats. Denne indsats kan eksempelvis være tilbud om kurser angående arbejdsgiver-/arbejdslederrollen m.v. Hvis du har overdraget arbejdsgiveransvaret til en anden part, er det fortsat din sagsbehandler, som skal sikre, at din bevilling dækker dine behov. Det er sagsbehandleren i Fagsekretariatet Ældre og Handicap, du skal kontakte, hvis du ønsker at få revurderet din bevilling før tid Regnskabsaflæggelse Skanderborg Kommune udarbejder i forbindelse med bevillingen af din BPA-ordning altid det første budget for driften af ordningen fra bevillingsdatoen og året ud. Budgettet fremsendes sammen med bevillingsskrivelsen. Når året er gået, skal der udarbejdes et regnskab for BPA-ordningen for sidste kalenderår samt et budget for det kommende år. Som en del af det lovpligtige tilsyn beder Skanderborg Kommune dig derfor om en gang årligt at aflægge regnskab. Dette indebærer, at kommunen som led i tilsynet kan anmode dig om væsentlige oplysninger om ordningen, herunder også med administrationen af ordningen. Kommunen kan således udbede sig relevante oplysninger, der kan belyse, om der forekommer uhensigtsmæssig administration af ordningen, og om der sendes fakturaer for de elementer, der efter bekendtgørelse om udmåling af tilskud til BPA 5, stk. 4, og 6, 7 og 9 dækkes efter regning. Hvis du selv er arbejdsgiver og forestår lønadministrationen, skal du udarbejde regnskabet for sidste kalenderår og lave budget for det nye regnskabsår. Hvis Skanderborg Kommune varetager lønadministrationen for dig eller for en nærtstående, skal budget og regnskab udarbejdes af Skanderborg Kommune, der efterfølgende fremsender budget og regnskab til dig. Du skal med din underskrift godkende både budget og regnskab og returnere til din sagsbehandler. Hvis du har lavet aftale med en nærtstående, som selv forestår lønadministrationen, en forening eller en privat virksomhed, skal vedkommende som er arbejdsgiver udarbejde budget og regnskab. Du skal altid med din underskrift godkende henholdsvis budget og regnskab, inden det fremsendes til din sagsbehandler. 23

24 Regnskabet skal indeholde en opgørelse af det udbetalte tilskud samt udmålte og forbrugte timer. Når der ved gennemgang af regnskabet ses at være uforbrugte midler eller midler, der ikke er anvendt til de formål, der fremgår af din bevilling, skal disse tilbagebetales i henhold til 16 stk. 1 i bekendtgørelse om udmåling af tilskud til BPA. Ved misligholdelse af ordningen eller øvrige forhold, der taler imod at forlænge bevillingen, vil der blive taget initiativ til en fornuftig overgang til anden hjælp, og der vil blive udfærdiget en handleplan i henhold til Servicelovens Frakendelse af BPA I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at frakende en BPA-ordning. Det kan være, at du selv har dette ønske, men der kan også være andre årsager, eksempelvis at du ikke kan være arbejdsleder mere. Frakendelse sker i samarbejde med dig, men det er Fagsekretariatet Ældre og Handicap i Skanderborg Kommune, der træffer afgørelsen også selvom du ikke er enig i denne. Du vil i så fald blive tilbudt at få udarbejdet en handleplan efter SEL 141 over, hvordan du fremover vil få dit behov for hjælp dækket. Du kan klage over en frakendelse af en BPAordning til Fagsekretariatet Ældre og Handicap i Skanderborg Kommune, som så vil behandle sagen på ny. Såfremt afgørelsen fastholdes, har du mulighed for at klage til Det Sociale Nævn. Hvis du har overdraget dit arbejdsgiveransvar til en anden part, er du selv ansvarlig for at opsige foreningen eller den private virksomhed. 11. Hvad er indeholdt i tilskuddet til en BPA-ordning? Når der bevilliges en BPA-ordning, fremgår det af afgørelsen, hvad du som borger er bevilget, jf. 95 eller 96 i Serviceloven. Nedenstående afsnit er en uddybende beskrivelse af de forudsætninger, som din bevilling er baseret på. Aflønning af hjælpere: Både fastansatte og vikarer aflønnes på timeløn. Grundlønnen er løntrin 11 svarende til beregning af løn til ikke-uddannet personale inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Den aktuelle timeløn fremgår af din bevillingsskrivelse. 24

25 Anciennitet: Der optjenes ret til et anciennitetstillæg på et løntrin efter 3 års ansættelse og 1 løntrin igen efter 6 års ansættelse. Det forudsætter, at din hjælper over en periode på henholdsvis 36 og 72 mdr. har haft en gennemsnitlig arbejdstid pr. uge på minimum 8 timer. Anciennitetstillægget beregnes fra din hjælpers ansættelsesdato. Anciennitet fra andre hjælperordninger kan medtages, når ancienniteten er optjent efter I ordninger, som er videreført fra den tidligere lovgivning om hjælperordninger, vil anciennitetstillægget tidligst kunne beregnes fra med første udbetaling den Hvis du har lavet en aftale om, at løntilskuddet udbetales til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, skal oplysninger om ansættelse af hjælperne fremsendes til din sagsbehandler i Fagsekretariatet Ældre og Handicap i Skanderborg Kommune. Når Skanderborg Kommune varetager lønadministrationen, skal oplysninger ligeledes fremsendes dertil. Det er dine hjælpere, der har ansvaret for at fremskaffe dokumentation for, at de er berettiget til et anciennitetstillæg. Arbejdsmarkedspension: Bidrag til arbejdsmarkedspension beregnes med 12,6 % af grundløn samt 4 % af kvalifikations- og funktionstillæg. En hjælper kan fra det 21. år opnå retten til bidrag til arbejdsmarkedspension. Retten erhverves efter 12 måneders ansættelse i en BPA-ordning med en arbejdstid på minimum 8 timer pr. uge i 12 måneder. Det gælder både fastansatte og vikarer. Anciennitet optjent i hjælperstillinger i andre BPA-ordninger kan medtages ved ansættelse i BPA-stillinger i Skanderborg Kommune. Det er uden betydning, om en del af ancienniteten er erhvervet ved arbejde i BPA-ordninger i andre kommuner. Det er dine hjælpere, der skal dokumentere, at de er berettiget til pensionstillægget. Bidrag til arbejdsmarkedspension kan optjenes fra med indbetaling fra Du skal sikre, at hjælperen afleverer dokumentation for, hvornår de har optjent retten til udbetaling af bidrag til arbejdsmarkedspension. Dokumentation for, hvornår dine hjælpere vil være berettiget til at få indbetalt bidrag til en arbejdsmarkedspension, skal fremsendes til din socialrådgiver i Fagsekretariatet Ældre og Handicap i Skanderborg Kommune. Hvis Skanderborg Kommune varetager lønadministrationen, skal oplysningerne ligeledes fremsendes dertil. Arbejdstid: Den beregnede gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en 7-dages periode beregnes over en periode på 4 måneder og må ikke overstige 48 timer pr. uge inkl. eventuelt merarbejde. 25

26 Barns 1. og 2. sygedag: Løn for barnets 1. og 2. sygedag. Der udbetales løn med tillæg for maksimum 8 timer pr. dag. Barsel: Løn til dine hjælpere under barsel indtil fødsel. Dine hjælpere kan tidligst gå på barsel 4 uger før termin. Efter fødsel overgår dine hjælpere til barselsdagspenge. Husk i den forbindelse at indsende en kopi af dine hjælperes vandrejournaler, når de går på barsel, hvis deres løn administreres igennem Skanderborg Kommune. Bistands- eller plejetillæg: Indgår som udgangspunkt til delvis dækning af udgifter ved en BPA-ordning. Dit tillæg kan ikke frakendes, når du får en BPA-ordning, men der skal ved udmåling af din hjælp tages stilling til, i hvilket omfang dit tillæg skal indgå som en del af finansieringen af din BPAordning. Dine merudgifter til BPA-ordningen må ikke indregnes i dette, og størrelsen af fradraget i dit tillæg skal altid beregnes ud fra en konkret og individuel vurdering med udgangspunkt i din samlede situation. Ferie: Feriegodtgørelsen beregnes med 12,5 % af grundlønnen. Da hjælperne er ansat på timeløn, er den særlige feriegodtgørelse på 1 % indeholdt i de 12,5 % af grundlønnen. Ved kommunal lønadministration indsættes feriepenge på Feriekonto. Forsikringer: Skanderborg Kommune dækker betaling af nødvendige forsikringer (jf. punkt 8.4 ovenfor). Skanderborg Kommune dækker forsikringsudgifter tilsvarende den billigst dækkende forsikring på området. Man kan frit vælge et andet forsikringsselskab end dette anviste, men man skal her være opmærksom på at man selv skal dække en eventuel prisdifference på den årlige forsikringspræmie. Helligdage: Der ydes helligdagsbetaling på nedennævnte helligdage i de anførte tidsrum: Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. Bededag, Kr. Himmelfart. 2. pinsedag, 1. og 2. juledag samt 1. nytårsdag for tidsrummet kl til Invaliditetsydelse: Hvis du har fået tilkendt invaliditetsydelse efter de gamle pensionsregler, påvirkes ydelsen ikke af din BPA-ordning. 26

27 Kurser: Skanderborg Kommune dækker udgifterne til relevant kursusdeltagelse efter ansøgning, både i forhold til arbejdsopgaver og arbejdsmiljø. Det vil være muligt for hjælperne at deltage i de forflyttelses- og hjælpemiddelkurser, som afholdes i hjemmeplejen. Hvis du eller dine hjælpere får behov for at komme på kursus, skal du kontakte din sagsbehandler. Se også afsnit 6.1 og 8.5 ovenfor for mere information om kursusdeltagelse. Løn under sygdom: Handicaphjælperen er berettiget til løn under sygdom med tillæg, når de har haft mindst 8 ugers ansættelse som handicaphjælper og mindst 74 timers arbejde i denne periode. Efter sygdom i en sammenhængende periode på 30 kalenderdage overgår hjælperen til udbetaling af sygedagpenge (jf. også punkt 8.1 ovenfor). De hjælpere som bliver indkaldt til at dække en sygevagt har krav på overarbejdstimer for dette. Dette betyder at sygeafløsere modtager et tillæg svarende til 50% af grundlønnen oven i de normale arbejdstidsbestemte tillæg som kompensation for at tage denne ekstra vagt. Overarbejdstillægget tildeles de første 24 timer efter af en hjælper er blevet sygemeldt, hvorefter det vurderes at de hjælpere som overtager sygevagterne er blevet varslet tids nok. Det er vigtigt at Skanderborg Kommune løbende holdes orienteret om sygdom hos dine hjælpere, for at sikre at din økonomiske tilskudsramme er opdateret så den dækker alle lønudgifterne i forbindelse med sygdommen. Løntillæg: Der ydes tillæg for ubekvem arbejdstid. Tillægget beregnes af grundlønnen med følgende satser pr. time: Aften kl : 28 % Nat kl : 31,5 % Lørdage kl : 28 % Søn- og helligdage kl : 50 % Merudgifter efter Servicelovens 100: Når du er bevilget en BPA-ordning efter Servicelovens 96, kan du søge om at få dækket nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter Servicelovens 100. Dette kan være havearbejde, malerarbejde eller andre større vedligeholdelsesopgaver. Merudgiften skal være en følge af din nedsatte funktionsevne og må ikke kunne dækkes efter andre regler. Der er en øvre aldersgrænse på 65 år for modtagelse af 100-merudgiftsydelse. 27

28 Din sagsbehandler kan vejlede dig om, hvorvidt du vil kunne få dækket dine merudgifter efter Servicelovens 100. Personalemøder, MUS-samtaler m.v.: Der afsættes 6 timer årligt pr. fastansat medarbejder til afholdelse af personalemøder, hvis du har mere end én hjælper ansat. Timer til hjælpernes MUS-samtaler og almindelig introduktion dækkes ikke, da de forventes afholdt i arbejdstiden. Rådighedsvagt: I en rådighedsvagt udbetales 75 % af grundlønnen pr. time. Ved arbejde under rådighedsvagt gives fuld grundløn plus tillæg. Rådighedstimer tildeles kun i helt særlige tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, at der er en hjælper til stede, men hvor vedkommende kun undtagelsesvist udfører aktiviteter for dig. Som udgangspunkt ydes ikke dækning til rådighedstimer i den enkelte BPA-ordning. Særlige kvalifikationstillæg: Der kan ydes et særligt kvalifikationstillæg, når der kræves særlige faglige forudsætninger hos hjælperne. Tillægget beregnes af grundlønnen og er på 3,5 % - fx i forbindelse med respirationsinsufficiens. Vanskeligt definerbare småudgifter: Der udbetales et årligt tilskud til borgerens sandsynliggjorte merudgifter ved at have en hjælper i hjemmet, herunder husleje. For en ordning på 168 timer pr. uge udbetales kr. Beløbet reguleres i forhold til det bevilgede antal timer i den enkelte ordning og udbetales månedligt forud med 1/12 af tilskuddet pr. måned. Beløbet indeholder udgifter til vand, el, varme, toiletartikler, kontorartikler, porto mv. Dette forudsætter, at dine omkostninger hertil ikke dækkes efter Pensionslovens 16 (bistands- eller plejetillæg). Hvis du mener, at dette beløb ikke dækker udgifterne, skal du udarbejde en oversigt over sandsynlige merudgifter, der er forbundet med at have en hjælperordning. Til foreninger og private arbejdsgivere udbetales et honorar, såfremt arbejdsgiveransvaret er overladt til én af disse. Honoraret til foreninger og private arbejdsgivere omfatter et løbende tilskud, der udbetales månedligt, samt elementer, der dækkes efter regning: Arbejdsgiverbetaling: Det løbende tilskud til driften af en BPA-ordning vil afhænge af det bevilgede timetal, antallet af hjælpere, arbejdstidens placering på døgnet, pensionsforhold og kvalifikationstil- 28

29 læg. Den beregnede aflønning for arbejdsgiveropgaverne sker til en timeløn, der er bestemt som et gennemsnit af en timeløn til en AC er og en HK er. Den løbende arbejdsgiverbetaling inkluderer udgifter til lønadministration, overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen, forhold relateret til den årlige drift mv. Beløbets størrelse fremgår af den tilskudsberegning som følger med din bevillingsskrivelse. Afskedigelse af hjælper: Afsked af hjælper udløser et vederlag efter regning til dækning af administrationsudgifterne. Beløbet fremgår af din bevillingsskrivelse. Ansættelse af hjælper: Ansættelse af hjælper udløser et vederlag efter regning til dækning af administrationsudgifterne. Beløbet fremgår af din bevillingsskrivelse. Opstart/overtagelse af BPA-ordning Opstart eller overtagelse af arbejdsgiverrollen i en BPA-ordning udløser et vederlag efter regning til dækning af administrationsudgifterne. Beløbet fremgår af din bevillingsskrivelse. I den udstrækning, at forskellige satser og beløb ikke reguleres fra centralt hold, vil de blive reguleret med samme procentvise stigning, som lønnen på løntrin 11 udvikler sig på. Reguleringen finder som udgangspunkt sted hvert år pr. 1. januar. 12. Yderligere relevant information læs mere Lovstof og afgørelser Du kan læse mere om de enkelte love, bekendtgørelser og vejledninger på Du kan desuden finde principielle afgørelser fra Ankestyrelsen ved at gå ind på Skanderborg Kommune Fagsekretariatet Ældre og Handicap Rådhuspladsen 1 29

30 8362 Hørning Tlf Relevante links - generel viden til alle med BPA - Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance (LOBPA). - generel viden om arbejdsmiljø inden for social- og sundhedsområdet - oplysninger om hvordan man kan gribe forflytning an på arbejdspladsen - generel information vedrørende BPA, kurser og retlige forhold mv. Arbejdstilsynet, oplysninger om lovgivning vedr. arbejdsmiljø, Arbejdstilsynets vejledninger mv. Arbejdsskadestyrelsen, viden om forløb af arbejdsskades anmeldelser mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Det centrale virksomhedsregister - Branchearbejdsmiljørådet Sclroseforeningen rygmarvsskadede i Danmark Dansk Handicap forbund - Muskelsvindfonden Spastikerforeningen 30

31 Bilag 1: Dokumentation for modtaget vejledning om forhold vedrørende borgerstyret personlig assistance Jeg erklærer hermed, at jeg har modtaget rådgivning og vejledning i forhold til at opstarte min BPA-ordning jf. Servicelovens 95 eller 96. Jeg har modtaget denne håndbog, og denne er blevet gennemgået på et møde mellem en repræsentant fra Skanderborg Kommune og mig. Skanderborg Kommune opbevarer en underskrevet kopi af dette dokument. Dato: Borgers underskrift Skanderborg Kommune 31

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til dig som er brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling...

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA... 4 1. Arbejdsleder... 4 2. Arbejdsgiver...

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Lov om Social Service 96 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Borgerstyret personlig assistance 3. Kvalitetsstandardens

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? 3. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? 4. Hvilke aktiviteter indgår

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010

Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010 Håndbog i Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 95 Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget Marts 2010 Sundhed og Omsorg Visitationsenheden Møllevej 9, 7500 Holstebro Tlf.: 9611 4130, fax.:

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016

Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 Forslag til kvalitetsstandard for personlig borgerstyret assistance, jf. serviceloven 96 Marts 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance. Håndbog om BPA-ordning. I henhold til Servicelovens 96

Borgerstyret personlig assistance. Håndbog om BPA-ordning. I henhold til Servicelovens 96 Borgerstyret personlig assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 FORORD 4 KORT FORTALT OM REGLERNE I NÆSTVED KOMMUNE 4 LOVGRUNDLAGET 4 BETINGELSER DU SKAL OPFYLDE 4 ADMINISTRATION

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Udkast til Vedtaget af Byrådetsocialudvalget den 31. august 201527. april 2016 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 Forord 6 Kort fortalt om reglerne i Næstved Kommune 7 Lovgrundlaget 7 Personkredsen 7 Betingelser du skal opfylde

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune

Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune cialafdelingen Borgerstyret personlig assistance Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning. 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Langeland Kommune Afsnit 2.0 Lovgrundlaget 4 2.1 Lov om Social Service

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 2013 4. udgave BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 2 3 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 2012 Forord Den 1. januar 2009 blev Servicelovens 95 og 96 om Borgerstyret

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BPA Borgerstyret Personlig Assistance. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BPA Borgerstyret Personlig Assistance Brugerhåndbog i Servicelovens 96 2. udgave, 1. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 KORT OG GODT OM BPA... 4 2.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96

Håndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistance. Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem. Jf. Servicelovens 96 Ikast-Brande Kommune Håndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistance Ansættelse af personlige hjælpere i eget hjem Jf. Servicelovens 96 Udarbejdet af Handicap og psykiatriafdelingen Juni 2012 1. Forord/indledning

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 Indholdsfortegnelse. Side Afsnit 1.0 Indledning... 3 1.1 Kort fortalt om reglerne i Faaborg-Midtfyn Kommune... 3 Afsnit 2.0 Lovgrundlaget... 3 2.1 Lov

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance

Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance RINGSTED KOMMUNE Håndbog for Borgerstyret Personlig Assistance BPA Myndighedsenheden 01-10-2014 Indhold Indledning... 2 Lovgrundlag og personkreds... 2 Arbejdsgiver eller leder... 4 Bevilling... 5 Arbejdsplads,

Læs mere