Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96."

Transkript

1 Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96.

2 Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver... 8 Kurser og rådgivning... 8 Hvem kan få en BPA? Handicaphjælpernes arbejdsopgaver Husdyr Udmåling af timer og ændring af din bevilling Revurdering af dit hjælpebehov Tilsyn Pleje- og bistandstillæg Invaliditetsydelse Forsikringer Ansættelse af handicaphjælpere...19 Hvordan finder jeg nye hjælpere? Ansættelsessamtale Tavshedspligt Nøglekort Ansættelseskontrakter Opsigelsesvarsler Straffeattest Vagtplaner Vikarer Arbejdstidsregler Hviletid Fridøgn Hviletidsbekendtgørelsen og 24-timers vagter.27 Regler om gennemsnitlig ugentlig arbejdstid Dine valgmuligheder...28 Valgmuligheder i BPA: Hvis du selv er arbejdsgiver og Silkeborg Kommune står for lønudbetalingen Hvis du selv er arbejdsgiver og vælger at lade en privat virksomhed stå for lønudbetalingen Hvis du selv er arbejdsgiver og vælger selv at stå for lønudbetalingen Hvis du overgiver arbejdsgiveransvaret til en anden part Overførsel og opsparing af timer Lønsatser mv Aflønning af handicaphjælpere Oversigt over lønsatser mv Tillæg mv...37 Tillæg for tjeneste på søgnehelligdage og specialdage Rådighedstimer Overarbejde/ekstra vagter/tillæg for at møde ind med kort varsel Sygdom...39 Andet fravær med fuld løn...41 Barnets 1. og 2. sygedag Barselsorlov Fravær hvis du selv er arbejds giver og Silkeborg Kommune ikke står for lønudbetalingen...42 Fravær hvis du har overdraget arbejdsgiveransvaret til en anden part...43 Andre forhold...45 Flytning til en anden kommune Hospitalsindlæggelser, sygdom mv Frakendelse af BPA Tilskud til udgifter ved BPA BPA og ophold i udlandet Merudgifter i henhold til servicelovens Boligstøtte Personlig assistance på arbejdsmarkedet Respirationsbistand Arbejdsmiljø...49 Hvis du har overgivet arbejdsgiveransvaret til en anden part Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdsskader Oplæring af og kurser for handicaphjælpere Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Bilag 1: Vejledning i at udfylde indberetningsskemaer...53 Bilag 2: Fraværsmelding...55 Bilag 3: Pensionsaftale Silkeborg Kommune Pensionsaftalens parter Pensionsordningens f ormål og indhold Pensionsbidrag og regulering Indberetning og betaling til pensionsordningen Indbetalingsprocedurer, PBS Overførselsservice Ikrafttrædelse og opsigelse... 58

3 Forord Denne håndbog er lavet som en hjælp til de borgere, der har fået en bevilling på en Borgerstyret Personlig Assistanceordning (BPA) i henhold til Lov om social service 96. Håndbogen vil kunne give dig svar på mange af de spørgsmål, du kan sidde inde med i tiden efter du er bevilget en BPA. Denne håndbog vil ikke komme nærmere ind på processen omkring ansøgning og bevilling af BPA. Når du søger om en BPA, vil du dog få udleveret en kopi af håndbogen, fordi den giver et godt billede af de mange elementer, som en BPA indeholder. Herudfra vil du have lettere ved at vurdere, om en BPA er noget for dig. Selvom håndbogen forhåbentlig indeholder svar på mange af dine spørgsmål, vil der sandsynligvis også være mange, som du ikke finder svar på. Du kan derfor altid kontakte din rådgiver for at få råd og vejledning. Senest reviderede udgave: Januar Brugerhåndbog BPA 3

4 4

5 Formålet med BPA I januar 2010 blev hjælperordningerne erstattet af BPA (Borgerstyret Personlig Assistanceordning). Ved at kalde den borgerstyret sættes der fokus på og præciseres borgerens medbestemmelse i ordningen. Det overordnede fokus med reglerne om BPA er at skabe grundlag for fleksible ordninger. Du, som får bevilget en BPA, får tilbudt en ordning, der tager udgangspunkt i din medbestemmelse. Ordningen kan tilpasses dine ønsker og behov, så du, trods omfattende funktionsnedsættelser, har mulighed for at få eller opretholde et selvstændigt liv, med mulighed for at deltage i samfundet på lige vilkår med alle andre borgere. Formålet er også at skabe mulighed for sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til dig, der har et omfattende hjælpebehov. Udgangspunktet er, at du selv er arbejdsgiver for dine hjælpere, men du har mulighed for at afgive dit arbejdsgiveransvar til en anden part og dermed blive aflastet for en lang række administrative og juridiske opgaver. Brugerhåndbog BPA 5

6 6

7 Generelle forhold i en BPA Arbejdsleder For at få bevilget en BPA er det en betingelse, at du kan bestride rollen som arbejdsleder. Ved arbejdsleder forstås som udgangspunkt, at du er i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som dine hjælperes daglige leder. Det betyder, at du skal kunne: Varetage planlægningen sammen med og for hjælperne Udarbejde jobbeskrivelser og jobopslag/annoncer Udvælge hjælpere, herunder varetage ansættelsessamtalerne Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS) Sikre et godt psykisk arbejdsmiljø herunder etik som arbejdsleder Afholde personalemøder med hjælperne. Du kan komme på kursus, så du har de bedste forudsætninger for at kunne varetage rollen som arbejdsleder. Brugerhåndbog BPA 7

8 Arbejdsgiver Som udgangspunkt indebærer arbejdsgiverrollen, at du har ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at have en BPA. Arbejdsopgaverne er: Ansættelse og afskedigelse af hjælperne Udarbejdelse af ansættelsespapirer til hjælperne Udbetaling af løn (opgaven kan gives til en privat virksomhed/forening, eller varetages af Silkeborg Kommune) Indberette skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling til ferie, barselsfond og ATP (kan overtages af Silkeborg Kommune eller en privat virksomhed/forening) Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger Gennemførelse af arbejdspladsvurderinger. Kurser og rådgivning Servicestyrelsen udbyder en række kurser, som har til formål at klæde dig på til rollen som arbejdsleder. Kurserne er gratis, og der skal kun betales for udgiften til transport. Se venligst på Servicestyrelsens hjemmeside for mere information: Der er etableret en gratis rådgivningsfunktion for borgere med en BPA. Her kan du få svar på mange af de spørgsmål, der knytter sig til arbejdsgiverrollen, eksempelvis ansættelsesretlige spørgsmål, spørgsmål om arbejdsmiljø, ferielovgivning mv. Rådgivningsfunktionen har følgende web-adresse: Hvis du ikke har overgivet dit arbejdsgiveransvar til en nærtstående, en privat virksomhed, eller en forening, kan du også få råd og vejledning hos din rådgiver i Handicap- og Psykiatriafdelingen. Hvis du har overgivet dit arbejdsgiveransvar til en privat virksomhed eller en forening, er det dem, der skal rådgive og vejlede dig. Hvis du er i tvivl om, hvem der bedst kan hjælpe dig med råd og vejledning, er du altid velkommen til at kontakte din rådgiver. 8

9 Brugerhåndbog BPA 9

10 Hvem kan få en BPA? BPA er tiltænkt de borgere, der har et massivt og sammensat hjælpebehov. Du skal have en varig og betydelig funktionsnedsættelse. Der kan være tale om mange forskellige funktionsnedsættelser. Du skal, uanset din funktionsnedsættelse, kunne fungere som arbejdsleder for dine hjælpere. Det er ikke sikkert, at der er behov for hjælp i alle døgnets timer. Der er ingen nedre grænse for hvor mange timer man minimum skal have med hjælp, men for at få en BPA er det et krav, at dit behov for hjælp ikke kan dækkes ved hjælp af anden lovgivning, eksempelvis personlig og praktisk hjælp og en ledsageordning. Det afgørende er, at du får mulighed for at leve så frit og selvstændigt et liv som muligt og at din hjælp tilrettelægges på en sammenhængende måde ud fra dit behov for hjælp. Du behøver ikke at være arbejdsgiver for dine hjælpere. Den del af ansvaret kan overlades til en anden part, eksempelvis en nærtstående, en privat virksomhed eller en forening. Det kan give dig en bedre mulighed for at kunne koncentrere dig om andre ting, der er mere vigtige for dig. Handicaphjælpernes arbejdsopgaver Det er dine handicaphjælperes opgave at få din hverdag til at fungere. Det er både de praktiske opgaver, men også de opgaver, som vedrører personlig pleje. Dine handicap hjælpere må dog ikke have større opgaver som hovedrengøring, havearbejde, malerarbejde eller andre større vedligeholdelsesopgaver. Der kan være mulighed for at søge om tilskud til nogle af opgaverne som en merudgift efter servicelovens 100. Du må gerne bede dine hjælpere om at rydde sne og salte, hvis de samtidig kan tage sig af deres primære opgaver, og du skal kunne tilkalde dine hjælpere, hvis du får brug for hjælp. Det vil altid være dit ansvar, at hjælpernes arbejdsopgaver ikke er i strid med arbejdsmiljø lovgivningen. 10

11 Husdyr Dine hjælpere må gerne fodre mindre husdyr som katte, hunde, fugle, kaniner mv., men rengøring af og efter dyr samt gåture med dyr er ikke omfattet af hjælpernes arbejdsopgaver. Du skal også være opmærksom på, at du ikke kan påtvinge dine hjælpere opgaver omkring dyrene, da du kan komme ud for, at du har hjælpere ansat, der ikke bryder sig om dyr. Pasning af større dyr, som eksempelvis heste, får, geder mv., er ikke omfattet af hjælpernes arbejdsopgaver. Brugerhåndbog BPA 11

12 Udmåling af timer og ændring af din bevilling Udmålingen af din bevilling er sket efter, at du har haft besøg af din rådgiver. I har sammen talt om dit behov for hjælp og hvornår på døgnet, du har behovet. Din rådgiver har foretaget en individuel helhedsvurdering af dit hjælpebehov. Du vil dog kunne opleve, at du og din rådgiver kan være uenige om behovet for støtte. Hvis dette er tilfældet, kan du klage over afgørelsen. Det kan ske, at du har behov for at ændre i din bevilling. Årsagerne kan være mange. Du er måske blevet dårligere og har brug for mere hjælp, du er flyttet sammen med en kæreste, du har brug for at være mere alene, du har fået et større ledsagelsesbehov osv. Hvis du har behov for at ændre i din bevilling, er det vigtigt, at du kontakter din rådgiver, så I sammen kan se på det ændrede behov og det kan vurderes, hvilken betydning det har for din bevilling. Hvis du er indlagt på sygehus i mere end 7 dage, skal du kontakte din rådgiver, da det kan få betydning for din BPA. Selvom du har overgivet arbejdsgiveransvaret til en anden, er det vigtigt, at du kontakter din rådgiver, da rådgiveren er den eneste, der kan ændre i din bevilling. Hvis din bevilling herefter ændres, skal du selv tage kontakt til den virksomhed, forening eller anden part, der har overtaget dit arbejdsgiveransvar. Som udgangspunkt skal dit behov for personlig og praktisk hjælp samt ledsagelse være dækket af din BPA. Du kan dog vælge at få eksempelvis hjemmeplejen til at komme om aftenen/natten, hvis du gerne vil være uden hjælpere, men er vurderet til at have behov for hjælp i løbet af aftenen/natten. Den del af hjælpen vil blive bevilget i henhold til servicelovens 83. Du skal kontakte din rådgiver, hvis du ønsker denne mulighed. Rådgiveren vil herefter kontakte en visitator i Sundheds- og Omsorgsafdelingen, og der vil blive foretaget en vurdering af dit behov. Herefter kan den nødvendige hjælp blive sat i gang. 12

13 Brugerhåndbog BPA 13

14 Revurdering af dit hjælpebehov Rådgiveren aftaler med dig, hvordan du får den hjælp, som du har brug for, og hvor tit det er nødvendigt at se på dit hjælpebehov. Hyppigheden aftales individuelt. Hvis din BPA har fungeret på en god og stabil måde i flere år, kan revurderingen eksempel vis klares over en telefonsamtale. På samme måde kan der være behov for jævnlig kontakt, hvis din ordning er ny og dit behov for hjælp usikkert. Hvis du lider af en fremadskridende lidelse, kan det også gøre, at dit hjælpebehov ændrer sig. Din bevilling kan altid revurderes, hvis der opstår behov for det. Du skal kontakte din rådgiver, hvis det er nødvendigt. Revurderingen omfatter din bevilling af hjælp, altså hvor mange timer du er bevilget, og om du fortsat er berettiget til BPA. Hvis du har overgivet arbejdsgiveransvaret til en anden part, er det fortsat din rådgiver, som skal sikre, at din bevilling dækker dine behov. Det er rådgiveren, du skal kontakte, hvis du ønsker at få revurderet din bevilling før tid. Tilsyn Regelmæssigt og mindst en gang årligt skal det sikres, at din BPA fungerer efter hensigten. Formålet med tilsynet er at sikre, at du får den hjælp, der var hensigten med ordningen, men også om du fortsat opfylder betingelserne for at modtage hjælp i form af BPA. Din evne som arbejdsleder/arbejdsgiver skal også vurderes samt hvordan du i praksis fungerer som arbejdsleder/arbejdsgiver. Dette gøres ved, at du og rådgiveren tager en samtale om hele din BPA, og hvordan du oplever det at have en BPA i det hele taget. Tilsynet skal også vurdere, om du tilrettelægger og dine hjælpere udfører arbejdet på en tilfredsstillende måde, og hvorvidt der er andre forhold, eksempelvis hyppige hjælperskift eller forhold omkring arbejdsmiljøet, der giver anledning til en særlig indsats. Denne indsats kan eksempelvis være tilbud om kurser angående arbejdsgiver/ arbejdslederrollen og opgaver mv. 14

15 Under tilsynet vil rådgiveren blandt andet se på, hvornår du sidst har foretaget en arbejdspladsvurdering, gennemført MUS-samtaler, gennemgået regnskab mv. Pleje- og bistandstillæg Hvis du har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 og har behov for en BPA, vil det være meget almindeligt, at du også er tilkendt enten bistands- eller plejetillæg. Som udgangspunkt skal din BPA dække alle dine behov for pleje og omsorg. Bistands- og plejetillægget blev ligeledes tilkendt dig med det formål at dække dine behov for pleje og omsorg. Ved bevilling af BPA skal det derfor vurderes, om og i hvilket omfang din bevilling skal nedsættes som følge af, at du også har et bistands- eller plejetillæg. Du skal tale med din rådgiver, da det er meget individuelt, hvilken afgørelse, der skal træffes i forhold til bistands- og plejetillæg. Invaliditetsydelse Hvis du er tilkendt invaliditetsydelse, kan du beholde den selvom du får bevilget BPA. Der må ikke ske modregning i denne ydelse. Brugerhåndbog BPA 15

16 Forsikringer Som arbejdsgiver er du forpligtet til at tegne forskellige forsikringer. Udgiften til forsikringerne dækkes af Silkeborg Kommune. Du kan kun få dækket udgifterne til den billigste forsikring, men det står dig naturligvis frit for, hvilket forsikringsselskab, du vælger. Du skal tegne forsikring mod arbejdsulykker og skal tilslutte dig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Som modtager af en BPA er du forpligtet til at have de tilstrækkelige forsikringer, herunder mod arbejdsskade, og rejseforsikringer ved rejser i udlandet. Som arbejdsgiver er du erstatningsansvarlig for skader, der skyldes hjælperens ufor svarlige adfærd i forbindelse med arbejdets udførelse. Derfor kan det være en god ide, at du sikrer, at du har tegnet en forsikring, der dækker dette ansvar (en erhvervsansvarsforsikring). Det er normalt ikke muligt at forsikre sig mod skader, som hjælperen forvolder mod dine ting i hjemmet. Forsikringen dækker kun, hvis hjælperen kommer til at ødelægge ting uden for hjemmet, eksempelvis når hjælperen er ude at handle for dig. Silkeborg Kommune kan heller ikke dække skader, som hjælperen forvolder mod dine ting. Hvis din ægtefælle er ansat som hjælper for dig, skal du være opmærksom på, at din ægtefælle ikke kan forsikres mod arbejdsskade. I stedet skal der tegnes en heltidsulykkesforsikring. Du kan kontakte dit forsikringsselskab for flere oplysninger. Du skal selv tage kontakt til et forsikringsselskab. Hvis du har overdraget arbejdsgiveransvaret til en privat virksomhed eller en forening, kan virksomheden eller foreningen tegne forsikringerne i dit navn. Ansvaret for, at forpligtelserne er opfyldt ligger dog fortsat hos dig. Silkeborg Kommune dækker udgifterne, dog maksimalt svarende til markedets laveste pris. 16

17 Brugerhåndbog BPA 17

18 18

19 Ansættelse af handicaphjælpere Hvordan finder jeg nye hjælpere? Du er selv ansvarlig for at søge efter og udvælge dine hjælpere. De mest almindelige måder at finde nye hjælpere på, er gennem: Privat netværk. Forskellige organisationer, som tilbyder at varetage BPA. Du kan finde forskellige udbydere på internettet. Det lokale jobcenter. Du har mulighed for at annoncere i aviser, på nettet eller ved opslag på uddannelsesinstitutioner. Der findes endvidere forskellige jobbanker på nettet. Det er hensigten, at du selv skal sørge for at annoncere efter nye hjælpere, men din rådgiver vil naturligvis være behjælpelig i opstartsfasen. Du vil få dækket udgifterne til annoncering i rimeligt omfang. Du skal kontakte din rådgiver, inden du annoncerer. Vær opmærksom på, at Silkeborg Kommune ikke yder tilskud til ansættelse af personer under 18 år. Brugerhåndbog BPA 19

20 Ansættelsessamtale Når du har fundet ansøgerne til din ledige stilling, kan du indkalde dem til samtale pr. brev eller . Du kan også ringe og indkalde dem. Fordelen vil være, at du kan danne dig et indtryk af ansøgeren allerede i den forbindelse. Du bestemmer selv formen på dine ansættelsessamtaler, men de kan indeholde følgende: Fortæl, hvad en BPA indeholder. Du kan tage udgangspunkt i dit eget liv. Fortæl lidt om dig selv og dine interesser, evt. om dit arbejde, dit hjælpebehov og naturligvis også dit handicap. Få ansøgeren til at fortælle lidt om sig selv, herunder hvad ansøgeren er god og mindre god til. Det kan hjælpe dig til at vurdere, om ansøgeren passer ind i din hjælpergruppe. Tal om gensidige forventninger til jobbet, herunder årsagen til, at ansøgeren søger jobbet. 20

21 Hvilken rolle skal ansøgeren have i dit liv? Vil du have en usynlig hjælper, en ven eller noget midt imellem? Det er vigtigt, at du gør dig disse overvejelser inden samtalen og fortæller det til ansøgeren, så der ikke opstår misforståelser efterfølgende. Tidshorisont. Har ansøgeren planer om en kortvarig eller længerevarende ansættelse? Det kan tage lang tid at sætte en ny hjælper ind i arbejdet, så det er ikke uvæsentligt at kende lidt til hjælperens overvejelser. Fortæl lidt om de anderledes arbejdsforhold, der er ved at arbejde i en andens hjem, eksempelvis det, at arbejde uden kolleger. Orientering om lønforhold. Prøv at fornemme om der er god kemi imellem jer. Hvis ikke, så skal du ikke gå på kompromis. Ansæt en anden ansøger. Tavshedspligt Under ansættelsessamtalen er det meget vigtigt, at du oplyser om, at dine hjælpere er underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten vedrører dine personlige og økonomiske forhold, herunder oplysninger om dine familieforhold og helbredsmæssige forhold. Det er vigtigt, at hjælperne får at vide, at tavshedspligten ikke ophører, selvom hjælperen stopper med at arbejde for dig. Dog skal du være opmærksom på, at tavshedspligten ikke gælder, hvis hjælperen har pligt til at give oplysninger efter anden lovgivning. Det kunne eksempelvis være angående børns mistrivsel. Nøglekort Hvis du udleverer en husnøgle til dine hjælpere, kan det være en fordel for dig, at hjælperne underskriver en erklæring på, at de har modtaget nøglen. Husk at få nøglen igen, når hjælperen stopper sit ansættelsesforhold. Brugerhåndbog BPA 21

22 Ansættelseskontrakter Er du selv arbejdsgiver, er det dit ansvar, at dine ansættelseskontrakter overholder de minimumskrav, der er til en kontrakt. På kan du finde forslag til en kontrakt. Du skal altid informere Silkeborg kommune, når der sker ændringer omkring dine hjælpere, det vil sige nyansættelser og fratrædelser. Din økonomiske ramme er blandt andet beregnet ud fra, hvor lang tid dine hjælpere har været ansat, om de har optjent ret til pension osv. Hvis du har fået et højere tilskud, end du er berettiget til, skal du betale pengene tilbage til Silkeborg Kommune. Det er ikke nødvendigt, at hjælperne afleverer skattekort. Oplysningerne hentes automatisk hos SKAT. Opsigelsesvarsler Følgende opsigelsesvarsler er gældende jf. det politisk besluttede serviceniveau: Anciennitet: Arbejdsgiver: Medarbejder: 0-14 dage dag til dag dag til dag 14 dage 3 mdr. 7 dage 7 dage 3 mdr. 1 år 14 dage 14 dage Over 1 år 1 md. 14 dage Du har mulighed for selv at aftale længere varsler med dine hjælpere, men vi gør opmærksom på, at du selv skal afholde eventuelle øgede udgifter i forbindelse med dette. Straffeattest Vi anbefaler, at du anmoder nye hjælpere om en privat straffeattest. Hjælperen skal selv indhente den private straffeattest hos politiet. Det er nok med den private straffeattest, som angiver om der er noteret strafbare forhold inden for de sidste 5 år. 22

23 Vagtplaner Du skal sørge for at sikre, at du har tilstrækkeligt med ansatte til, at du kan overholde arbejdstidsregler mv. Hvor mange ansatte, du bør have, afhænger selvfølgelig af, hvor mange timers støtte du er bevilget. Har du døgndækning, skal du som minimum have fem hjælpere ansat + tilstrækkeligt med vikarer. Du skal lægge en vagtplan, så både du og hjælperne ved, hvem der skal være på vagt på hvilke dage og i hvilke tidsrum. Brugerhåndbog BPA 23

24 Vagtplanen skal laves i god tid, det vil sige med mindst en måneds varsel. Det vil være en fordel, hvis du laver vagtplanen i samarbejde med dine hjælpere. Det vil også være en fordel med rullende vagter, så der ikke skal laves for mange ændringer fra måned til måned. Silkeborg Kommune har mulighed for at indhente de udarbejdede vagtplaner i forbindelse med tilsynsforpligtelsen. Du bør derfor gemme vagtplanerne. Vikarer Det er dit ansvar, at der er ansat tilstrækkeligt med personale til at dække alle vagter hos dig. Dette inkluderer også vikarer. Hvis du har behov for vikarer pga. sygdom hos dit faste personale, kan du efter regning få dækket lønudgifterne til en vikar. Du vil som regel kun få dækket udgifter svarende til det, du sædvanligvis får udbetalt til samme vagt. Du kan undtagelsesvis komme ud for, at hverken faste vikarer eller fast personale kan afløse ved sygdom. Du skal, så vidt det er muligt, kontakte din rådgiver inden du laver en aftale med et vikarbureau, da du ellers ikke kan være sikker på, at du kan du få dækket differencen, hvis du vælger en dyrere løsning. Hvis det ikke er muligt, skal du altid kontakte din rådgiver efterfølgende. Din rådgiver vil blandt andet se på, om du har tilstrækkelig med vikarer tilknyttet. Arbejdstidsregler Som arbejdsgiver/arbejdsleder skal du være opmærksom på de arbejdsmiljøretlige regler om arbejdstid, når du laver aftaler med dine hjælpere om, hvornår og hvor længe de skal arbejde. De arbejdsmiljøretlige regler om arbejdstid omfatter reglerne i arbejdsmiljøloven, arbejdstidsdirektivloven samt bekendtgørelser mv. 24

25 Hviletid Som arbejdsleder/arbejdsgiver skal du sørge for, at arbejdstiden bliver tilrettelagt således, at dine hjælpere får en hvilepause på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Hviletiden på 11 timer beregner du i forhold til det tidspunkt, hvor medarbejderen afslutter sin vagt. Eksempel: Hvis din hjælper afslutter sin vagt mandag aften kl. 21, kan pågældende tidligst begynde næste vagt tirsdag morgen kl. 8. Så har hjælperen haft en hvileperiode på 11 timer, før denne møder ind igen. Fridøgn Hjælperne skal have et ugentligt fridøgn inden for en 7-dages periode. Fridøgnet skal placeres, så det ligger i tilslutning til en daglig hvileperiode. Det vil sige, at du som arbejdsgiver/arbejdsleder skal sørge for, at dine hjælpere i løbet af en uge også har en samlet hvileperiode på 35 timer ( timer). Fridøgnet skal så vidt muligt falde på søndage, men kan dog også falde på hverdage. Brugerhåndbog BPA 25

26 26

27 Hviletidsbekendtgørelsen og 24-timers vagter Hvis du har behov for døgnpleje, skal du være særlig opmærksom på, at EU-domstolen har vurderet, at rådighedstjeneste på arbejdsstedet ikke betragtes som hvileperiode. Det betyder, at selv om dine hjælpere også har inaktiv tid under en vagt, hvilket vil sige tid, hvor den pågældende eksempelvis har mulighed for at hvile sig, så er det bestemt, at det er en del af det at have rådighedsvagt, og det anses for arbejdstid. Du skal sørge for at have en vagtplan, der overholder, at flere hjælpere afløser hinanden i løbet af døgnet, så du kan overholde reglerne om hviletid. Du kan ikke indgå aftale med dine hjælpere om 24-timers vagter, da det strider mod hvile tidsbekendtgørelsen. Selvom hviletidsbekendtgørelsen indeholder regler, efter hvilke det under særlige omstændigheder er muligt at fravige reglerne i arbejds miljølovgivningen omkring hviletid mv., kan man som privatperson ikke indgå sådanne aftaler. Det er kun muligt for en arbejdsgiverpart og en lønmodtagerorganisation, og aftalen skal godkendes af direktøren for Arbejdstilsynet. Regler om gennemsnitlig ugentlig arbejdstid Arbejdstidsloven er gældende for alle arbejdsforhold i en BPA. Det følger af arbejds tidsdirektivloven, at en medarbejder i løbet af en 7-døgns periode ikke må have en gennem snitlig ugentlig arbejdstid, der overstiger 48 timer, og det er inklusiv overarbejde. Gennemsnittet beregnes over en periode på fire måneder. Perioder med betalt ferie og perioder med sygefravær medtages ikke i beregningen af gennemsnittet. Derudover må den normale arbejdstid for natarbejdere højst udgøre 8 timer pr. periode på 24 timer. Natarbejdere er de hjælpere, der udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden (kl ), eller en hjælper, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. Brugerhåndbog BPA 27

28 Dine valgmuligheder Valgmuligheder i BPA: Du er selv arbejdsgiver, men Silkeborg Kommune står for lønudbetalingen. Du har det juridiske ansvar i arbejdsretlig forstand. Du kan ikke få løn for dit arbejde. Du er selv arbejdsgiver, men vælger at lade en privat virksomhed/forening stå for lønudbetalingen. Du har fortsat det juridiske ansvar i arbejdsretlig forstand. Du får kr. pr. ansat pr. år til dækning af udgifterne til lønadministration. Du kan ikke få løn for dit arbejde. Du er selv arbejdsgiver og vælger selv at stå for lønudbetalingen. Du får kr. pr. ansat pr. år til dækning af udgifterne til lønadministration. Du kan ikke få løn for dit arbejde. Du overgiver arbejdsgiveransvaret til en anden part. Den anden part (det kan være en nærtstående, eksempelvis ægtefælle, forældre eller børn, en forening eller en privat virksomhed) overtager arbejdsgiveransvaret og de opgaver, der er forbundet med at være arbejdsgiver. De overtager også det juridiske ansvar i arbejdsretlig forstand. Du skal fortsat være arbejdsleder for dine hjælpere. Hvis du vælger en nærtstående til at stå for opgaverne, kan den pågældende ikke blive aflønnet for sit arbejde. Overlader du arbejdsgiveransvaret til en forening eller en privat virksomhed vil de som udgangspunkt få 6,40 kr. pr. udmålt time i arbejdsgiverbidrag. 28

29 Hvis du selv er arbejdsgiver og Silkeborg Kommune står for lønudbetalingen Handicap- og Psykiatriafdelingen laver en sammentælling af dine forbrugte timer, og du vil til enhver tid kunne få en kopi af opgørelsen. En gang årligt laves et regnskab over bevilgede, forbrugte og uforbrugte timer. Hvis du selv er arbejdsgiver og vælger at lade en privat virksomhed stå for lønudbetalingen Du vil få en oversigt over den økonomiske ramme i din bevilling af din rådgiver. Den økonomiske ramme er lavet ud fra de samme oplysninger om lønsatser, tillæg mv., som du kan finde i denne håndbog. Du aftaler selv løn- og ansættelsesvilkår med dine hjælpere, herunder tillæg mv. Du hæfter selv for overskridelser af din økonomiske ramme, medmindre du har aftalt andet med din rådgiver. Erhvervskonto: Du skal oprette en separat bankkonto til din BPA. Du vil modtage det månedlige tilskud forud. Du skal selv betale alle udgifter, der vedrører hjælpernes løn, direkte fra erhvervskontoen. Det vil sige alle de udgifter, der er medregnet i beregningen. Ved bevægelser på kontoen anføres så mange oplysninger som muligt om ind- eller udbetalingen (art, modtager, periode, mv.). Der må ikke ske overførsel til/fra dine private konti, og der må ikke være udbetalinger, der vedrører andet end din BPA, som er udgifter til lønninger, skat, ferie, barselsfond, ATP, forsikringer mv. Brugerhåndbog BPA 29

30 Hvis du selv er arbejdsgiver og vælger selv at stå for lønudbetalingen De samme regler gælder som hvis du selv er arbejdsgiver og vælger at lade en privat virksomhed for lønudbetalingen. Se derfor ovenstående afsnit. Hvis du overgiver arbejdsgiveransvaret til en anden part Når du vælger at overgive arbejdsgiveransvaret til en forening, en privat virksomhed eller en nærtstående, skal du indgå en aftale med den pågældende part og dig selv (en kontrakt). Der er forskellige ting, aftalen bør indeholde: En beskrivelse af de opgaver, som skal udføres hos dig Hvordan de forskellige opgaver bliver leveret hos dig Om der er behov for særlige kvalifikationer hos de hjælpere, der er ansat hos dig Oversigt over, hvad det koster, regnskab mv. Arbejdsgiverens forpligtelser i forbindelse med fastsættelse af opsigelsesvarsel af aftalen Om der er behov for arbejdsredskaber i hjemmet for at arbejdet kan foregå på en forsvarlig måde Vikardækning Det er dig selv, der skal tage kontakt til den anden part. Det er vigtigt, at du ikke forpligter dig økonomisk ud over den ramme, din bevilling er på. Du kommer selv til at hæfte for eventuelle overskridelser af bevillingen. Du skal sørge for, at den anden part får en kopi af din bevilling, så den pågældende part kan se, hvordan din bevilling er sammensat med hensyn til fordeling af timer mv. Inden du tager kontakt til den anden part, anbefaler vi derfor, at du tager kontakt til din rådgiver, som kan give dig en opdateret og gældende orientering om lønrammen. Du kan komme ud for, at en forening eller en privat virksomhed er tilknyttet en anden overenskomst, som aflønner deres ansatte hjælpere højere. Hvis det er tilfældet, må I forsøge at nå til enighed. Du skal huske på, at du ikke har mulighed for at bevæge dig uden for den lønramme, Silkeborg Kommune har sat. 30

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning)

Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat. (Kan ikke fraviges i negativ retning) Standardoverenskomst 2012-2014 mellem Danske Fysioterapeuter og HK/Privat (Kan ikke fraviges i negativ retning) Endelig udgave 16. april 2012 Overenskomst mellem (HK afdelingen) og Klinikkens navn og adresse

Læs mere

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance

Baggrund for BPA. Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Informationsmøde om Borgerstyret Personlig Assistance Baggrund for BPA Behov for modernisering af hjælpeordningen Problematisk aktivitetskrav Stor opgave at være arbejdsgiver Arbejdsgiveransvaret

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014

Overenskomst. for ejendomsservice 2012-2014 Overenskomst for ejendomsservice 2012-2014 mellem BL DANMARKS ALMENE BOLIGER og ESL EJENDOMS- OG SERVICEFUNKTIONÆRERNES LANDSSAMMENSLUTNING under SERVICEFORBUNDET Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Ansættelsesvilkår...

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

OVERENSKOMST 2007 2010

OVERENSKOMST 2007 2010 OVERENSKOMST 2007 2010 for personale beskæftiget med pædagogisk arbejde ved opholdssteder, private botilbud samt private dagbehandlingstilbud, m.v. indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Socialpædagogernes

Læs mere

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration.

HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST. DI Overenskomst II (SBA) FOA Fag Og Arbejde. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. HANDICAPHJÆLPERE OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og FOA Fag Og Arbejde og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010 2012 2011-2012 Handicaphjælpere Overenskomst mellem

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning

OVERENSKOMST. for Akademikere i CSC Scandihealth A/S. mellem. CSC Scandihealth A/S. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning OVERENSKOMST for Akademikere i CSC Scandihealth A/S mellem CSC Scandihealth A/S og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Dansk Magisterforerning Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) og Arkitektforbundet

Læs mere