V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør"."

Transkript

1 Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst med ændringer lyst: Beliggende. Tyreengen Korsør For ejendommene, matr. nr. 168 a, 168 d og 168 e, Korsør købstads markjorder og ejerlejlighederne nr inkl. stiftes herved i medfør af 7 i lov nr. 199 af 8/6 og senere en ejerlejlighedsforening med følgende V E D T Æ G T E R Navn, hjemsted og formål Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør". 1. Ejerlejlighedsforeningens hjemsted er Korsør. Ejerlejlighedsforeningens værneting er retten i den retskreds hvor Ejerlejlighedsforeningen til enhver tid hører under Ejerlejlighedsforeningens formål er at administrere ejendommene matr. nr. 168 a, 168 d og 168 e Korsør købstads markjorder, beliggende Tyreengen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, og 56, 4220 Korsør, og at varetage medlemmernes fælles anliggender, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet, samt sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommene.

2 4. MEDLEMSKREDS Stk. 1. Som medlemmer af ejerlejlighedsforeningen kan kun optages ejere af ejerlejligheder i ovennævnte ejendomme. Stk. 2. Medlemskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, da den pågældende ejers skøde - uanset om det er betinget eller ej - anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejerlejligheden forinden nævnte tidspunkt, indtræder medlemskabet dog på overtagelsesdagen. Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig, men hans forpligtelser overfor ejerlejlighedsforeningen ophører først, når den nye ejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger og samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for ejerlejlighedsforeningen og hæfter således for den tidligere ejers restancer af enhver art. Eventuel refusion vedrørende forbrugsafgifter eller andet mellem tidligere og ny ejer er foreningen uvedkommende. MEDLEMSBIDRAG m.v. Stk. 1. For ejerlejlighedsforeningens forpligtelser med hensyn til administration og fællesudgifter m.v. hæfter medlemmerne direkte, personligt og solidarisk. 5. Stk. 2. Til dækning af ejerlejlighedsforeningens udgifter, jfr. 3, betaler medlemmerne i forhold til de for ejerlejlighederne fastsatte fordelingstal en årsydelse, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af et af administrator udarbejdet og af den årlige generalforsamling godkendt driftsbudget, den årlige ydelse betales kvartalsvis eller månedsvis forud til ejendommens administrator efter bestyrelsens bestemmelse herom. Stk. 3. I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at lade administrator opkræve ekstraordinære bidrag fra medlemmerne. Sådanne ekstraordinære bidrag må indenfor et kalenderår ikke uden godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling samlet overstige 5 % af det på sidste generalforsamling fastsatte årlige bidrag. Stk. 4. Den oprindelige ejer af hovedejendommen samt den eller de, der måtte indtræde i hans sted ved senere erhvervelse af de usolgte ejerlejligheder, betaler bidrag og ydelser som alle andre ejere. Stk. 5. Til sikkerhed for de ovenfor nævnte bidrag og i øvrigt for ethvert krav som ejerlejlighedsforeningen måtte få mod et medlem, herunder udgifter af enhver art i anledning af et medlems misligholdelse, tinglyses nærværende vedtægter som pantstiftende på hver enkelt lejlighed for et beløb, stort kr ,00, skriver kroner titusinde 00 øre. Panteretten respekterer de pantehæftelser, der hviler på de samlede ejendomme, herunder ejerlejlighederne, ved nærværende vedtægters tinglysning og efter at pantehæftelserne er opdelt på de enkelte ejerlejligheder, de af pantehæftelserne, der kommer til at hvile på den enkelte ejerlejlighed efter opdelingen. Stk. 6. Nærværende vedtægter tinglyses pantstiftende for yderligere kr ,00, skriver kroner femogtredivetusinde 00 øre, i ejendommen matr.nr. 168 a, 168 d og 168 e, Korsør Købstads Markjorder, ejerlejlighederne 1-315, til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som ejerforeningen måtte få hos et medlem, herunder sikkerhed for lån, som ejerforeningen optager til finansiering af ejerforeningens udgifter, samt eventuelt krav i henhold til 7, stk. 5.

3 Stk. 7. Panteretten efter stk. 6 respekterer med oprykkende panteret alene de panthæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte ejerlejligheder på tidspunktet for tinglysning af panteretten. Stk. 8. I de tilfælde, hvor ejerforeningen skrider til retsforfølgning mod et medlem i henhold til nærværende bestemmelser, skal udskrift af ejerforeningens regnskab og et af ejerforeningen vedtaget budget være tilstrækkeligt bevis for gældens størrelse og forfaldstidens indtræden, således at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelsen. Stk. 9. Udgifter til ejendommens opvarmning ved fjernvarme eller til brændsel fordeles mellem de enkelte ejerlejligheder efter målt varmeforbrug, idet fordeling sker efter den samlede opgørelse for ejendommene. Varmeforbruget registreres elektronisk. Der foretages elektronisk aflæsning af målerne når varmeregnskabsåret slutter eller ved fraflytning. Stk. 10. Udgifter til ejendommens vandforbrug/afledning fordeles mellem de enkelte ejerlejligheder efter målt vandforbrug, idet fordeling sker efter den samlede opgørelse for ejendommene. Vandforbruget registreres elektronisk. Der foretages elektronisk aflæsning af målerne når varmeregnskabsåret slutter eller ved fraflytning. GRUNDFOND 6 Stk. 1. Når det begæres af mindst 1/4 af ejerlejlighedsforeningens medlemmer efter fordelingstal skal der til bestridelse af fællesudgifter oprettes en grundfond, hvortil den enkelte lejlighedsejer årligt skal bidrage med 1/4 % af ejendomsværdien for hans ejerlejlighed indtil fondens størrelse udgør 4 % af ejerlejlighedens værdi. Stk. 2. De oprindelige ejere og disses eventuelle successorer er fritaget for at indbetale til grundfonden. Stk. 3. Grundfondens midler skal efter bestyrelsens beslutning anbringes enten ved indsættelse på konto i bank eller sparekasse eller i børsnoterede obligationer, og renten af midlerne skal tillægges kapitalen. Bestyrelsen er dispositionsberettiget over grundfonden til afholdelse af nødvendige ekstraordinære udgifter, som ikke kan dækkes af de løbende indbetalinger fra medlemmerne. Stk. 4. Ejerlejlighedsforeningen skal - bortset fra en eventuel grundfond og en rimelig driftskapital - ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride ejerlejlighedsforeningens udgifter. Stk. 5. Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der udover ovennævnte grundfond skal ske henlæggelser til bestemte formål, f.eks. fornyelser, hovedistandsættelser og køb af ejerlejligheder, jfr. 21, og det kan på en generalforsamling vedtages, at ejerlejlighedsforeningen optager lån til sådanne køb, og til investering i ejendommene eller ejerlejlighedsforeningens materiel og fælles faciliteter af enhver art, ved istandsættelse, fornyelse eller nyanskaffelse. Stk. 6. Ejerlejlighedsforeningens kontante midler skal enten være anbragt som ovenfor anført vedrørende grundfond, eller på postgirokonto, dog skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af en sådan størrelse, som er nødvendig for den daglige drift.

4 7. VEDLIGEHOLDELSE Stk. 1. Den udvendige vedligeholdelse foretages af ejerlejlighedsforeningen, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte ejerlejlighedsejere. Stk. 2. Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke alene tapetsering, maling, hvidtning, m.v. men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, træværk, murværk, puds, døre og alt lejlighedens udstyr i øvrigt - herunder el-ledninger, el-kontakter, el-gruppekontakter og sikringer, radiatorer, radiatorventiler, synligt gulvvarmerør, afløb, vandhaner og sanitetsinstallationer, kort sagt alt hvad der er installeret indenfor ejerlejlighedens vægge. Stk. 3. Udvendig vedligeholdelse omfatter bl.a. vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og ejendommens fælles installationer udenfor de enkelte ejerlejligheder og ind til disses individuelle forgrening. A. Centralvarmerør. Fremløb går indtil reguleringsventil på radiator. Returløb går fra radiator. B. Vandrør i badeværelse og i køkken går til og med stopventil. C. Gulvvarme. Fremløb går indtil reguleringsventil eller stopventil, hvor sådan forefindes. Returløb går til og med T-stykke på det fælles forsyningsrør. Hvor der ikke er monteret regulerings- eller stopventil, går både frem -og returløb til og med T-stykke på det fælles forsyningsrør. D. Faldstamme går til og med T-stykke på den fælles faldstamme. Endvidere udvendigt murværk, hoveddøre, vinduer (udvendigt) og altaner, trappeopgange samt alle fælles anlæg og fællesarealer, rør, faldstammer, aftrækskanaler m.v. Stk. 4. Medlemmerne er forpligtet til at give ejerlejlighedsforeningen og de af ejerlejlighedsforeningen engagerede personer adgang til og rådighed over vedkommendes ejerlejlighed i det omfang ejerlejlighedsforeningens bestyrelse finder dette nødvendigt for foretagelse af den udvendige vedligeholdelse eller af hensyn til varetagelse af ejerlejlighedsforeningens øvrige formål, jfr. 3. Stk. 5. Såfremt et medlem groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en dertil fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på ejerlejlighedsforeningens vegne, men for ejerens regning, lade lejligheden sætte i stand og om fornødent bl.a. søge fyldestgørelse i ejerlejlighedsforeningens panteret, jfr. 5. Yderligere kan bestyrelsen anvende bestemmelserne i 8. Stk. 6. Beløb, der ved årsregnskabets afslutning ikke er anvendt til opfyldelse af ejendommens udvendige vedligeholdelse, overføres til næste års regnskab.

5 8. MISLIGHOLDELSE Stk. 1. Hvis et medlem gør sig skyldig i grov eller ofte og gentagen misligholdelse af sine forpligtelser over for ejerlejlighedsforeningen eller et af dens medlemmer herunder ikke overholder husorden, kan ejerlejlighedsforeningen ved dennes bestyrelse bringe hans brugsret til ophør, således at fraflytning fra lejligheden skal ske med et passende varsel for medlemmet eller den, der i øvrigt bebor lejligheden. Ejerlejlighedsforeningen ved dennes bestyrelse kan endvidere i sådanne tilfælde ekskludere medlemmet og pålægge dette at afhænde sin lejlighed. Såfremt det ekskluderede medlem ikke inden 6 måneder efter eksklusionen har overdraget ejerlejligheden til en ny ejer og givet bestyrelsen meddelelse herom, er bestyrelsen bemyndiget til at lade lejligheden bortsælge bedst muligt inden for en rimelig tid med bistand af en af foreningen af statsautoriserede ejendomsmæglere udpeget lokal ejendomsmægler, der fastsætter pris og vilkår. Det ekskluderede medlem skal orienteres om pris og vilkår, før ejendommen udbydes af den pågældende ejendomsmægler. Stk. 2. Hvis en lejer eller andre i lejligheden boende personer gør sig skyldig i det stk. 1. nævnte forhold, har det samme virkning, som hvis det var ejeren selv, der havde misligholdt. Stk. 3. Såfremt et medlem eller en person som bor i medlemmets lejlighed i øvrigt gør sig skyldig i sådant forhold, som i henhold til lejeloven berettiger en udlejer til at hæve et lejemål om beboelseslejlighed, kan bestyrelsen, såfremt den finder det fornødent, udsætte den pågældende af lejligheden med fogedens bistand, og eventuelt tillige ekskludere det pågældende medlem, jvf. stk ORDENSFORSKRIFTER OG ADMINISTRATION Stk. 1. Ejerlejlighedsejeren og de personer, der har ophold i hans lejlighed må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Stk. 2. Almindelige husdyr må holdes i mindre omfang. Det er kun tilladt at holde en hund + en kat i ejerlejligheden. Hunde skal føres i snor på ejendommens fællesarealer, herunder trappeopgange kældergange mv.. Husdyrhold i ejerlejlighederne og på ejendommens fællesarealer må aldrig være til gene for de øvrige beboere. I tilfælde af gentagne overtrædelser kan bestyrelsen benytte sig af bestemmelserne i ejerforeningens vedtægter 8 og 9. Stk. 3. Ejerlejlighedsejeren må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejerlejlighedens ydre eller af ydersiden af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklamer, udvendige antenner m.v. uden bestyrelsens samtykke. Den hidtidige skiltning ved ejendommens opdeling i ejerlejligheder respekteres dog, ligesom den oprindelige ejer og dennes eventuelle successorer har ret til skiltning i forbindelse med salg af ejerlejligheder.

6 Stk. 4. En ejerlejlighed må kun benyttes til beboelse for ejeren og dennes husstand. Udnyttelse til andet end beboelse kan kun ske med bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke, som alene kan gives i det omfang, sådan benyttelse i den pågældende lejlighed og i bebyggelsen som helhed ikke overstiger, hvad der efter bestyrelsens skøn må anses for passende. Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med et års varsel, dog med 3 måneders varsel, hvis udnyttelsen giver anledning til gene for andre beboere. Udlejning af en lejlighed, helt eller delvis, kan kun finde sted med bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke, der skal gives, før udlejning finder sted, og lejeren flytter ind. Samtykke kan kun gives, hvor der efter bestyrelsens skøn ikke er væsentlige hensyn til bebyggelsens helhedspræg som ejerlejlighedsboliger og til de øvrige beboere, som taler imod en tilladelse. Tilladelse kan gives til en ejerlejlighedsejer som midlertidig vil være fraværende på grund af sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende, dog kun i indtil 2 år. Ejerlejlighedsejeren skal efter 2 års udlejning, enten flytte ind igen eller lade lejligheden bortsælge. Tilladelse til udlejning kan endvidere gives til en livsarving i direkte op eller nedstigende linje, uden tidsbegrænsning. Bestyrelsen kan fastsætte særlige vilkår for udlejningen. Ved udlejning må antallet af personer i lejligheden aldrig overstige antallet af beboelsesrum. Tilladelse til udlejning kan til enhver tid tilbagekaldes af bestyrelsen med 3 måneders forudgående varsel, hvis lejeforholdet giver anledning til gene for andre beboere. Stk. 5. Til ejerlejlighedsforeningens og ejendommens administration og alm. økonomiske og juridiske forvaltning antager bestyrelsen en ejendomskyndig administrator. Administrator kan efter opfordring deltage i bestyrelsesmøder. Stk. 6. Bestyrelsen er berettiget til at afskedige administrator. Stk. 7. Administrator ansætter og afskediger efter bestyrelsens godkendelse de funktionærer, der efter bestyrelsens skøn er nødvendige. Stk. 8. Administrator oppebærer et årligt vederlag, der aftales med bestyrelsen. GENERALFORSAMLING 10. Stk. 1. Generalforsamlingen er ejerlejlighedsforeningens øverste myndighed. Ejerlejlighedsforeningens generalforsamlinger afholdes i Korsør. Stk. 2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal. Stk. 4. Hvis ejerlejlighedsforeningen ejer ejerlejligheder, f.eks. funktionærboliger, bortses der fra de stemmer, der falder på de pågældende ejerlejligheder.

7 Stk. 5. Til beslutning om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse, eller om ændringer af denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herfor. Såfremt forslaget uden, at være vedtaget efter denne regel, har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmer efter fordelingstal, afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 29 dage, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal. 11. Stk. 1. Hvert år afholdes inden udgangen af maj måned ordinær generalforsamling. Det af ejerlejlighedsforeningens revisor reviderede regnskab samt forslag til budget for kalenderåret skal foreligge så tidligt, at det kan vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen. Eventuelle afholdte udgifter, der er fradragsberettigede på medlemmernes selvangivelser skal oplyses overfor medlemmerne så tidligt, at de pågældende kan medtage udgifterne på deres selvangivelse. Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsen aflægger årsberetning. 3) Årsregnskabet og status med påtegning af revisor, forelægges til godkendelse. 4) Indkomne forslag fra medlemmerne. 5) Godkendelse af indeværende års driftsbudget til brug for bestyrelsens fastsættelse af de i 5 omhandlede årsydelser fra medlemmerne. 6) Valg af formand for bestyrelsen. 7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8) Valg af suppleanter. 9) Valg af revisor og suppleant for denne. 10) E V E N T U E L T. Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller administrator finder anledning dertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerlejlighedsforeningens medlemmer efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 12. Stk. 1. Generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 og højst 29 dages varsel, ekstraordinær generalforsamling dog med mindst 8 dages og højst 14 dages varsel, jfr. dog 10 stk. 5. Stk. 2. Indkaldelsen skal angive sted og tid for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag der agtes stillet på generalforsamlingen skal fremgå af indkaldelsen og samtidig med denne fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et i indkaldelsen angivet sted.

8 13. Stk. 1. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne eller forslag behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring om at få et emne eller forslag behandlet skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen i så god tid, at det kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen i indkaldelsen til denne. Hvis intet andet er varslet, er sidste frist for aflevering af et emne eller forslag der begæres behandlet på den ordinære generalforsamling, den 1. februar i det kalenderår hvor den ordinære generalforsamling afholdes. Stk. 2. Stemmeretten kan kun udøves af medlemmet personligt eller af en myndig person ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan afgive stemme ved fuldmagt fra mere end en ejer. 14. Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. Stk. 2. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes til medlemmerne. BESTYRELSEN 15. Stk. 1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består, alt efter generalforsamlingens beslutning herom, af 2 eller 4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbar som formand, medlemmer af bestyrelsen og suppleanter, er ejerlejlighedsforeningens medlemmer. Endvidere medlemmernes ægtefæller og myndige livsarvinger i det omfang disse bor i ejendommene. Så længe den oprindelige ejer eller dennes successorer ejer usolgte ejerlejligheder, skal dog tillige de af denne udpegede repræsentanter være valgbare. Stk. 2. Formanden afgår hvert år. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår hvert år halvdelen. Afgangsordenen bestemmes første gang ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, ved hvilken de er valgt. Suppleanterne vælges hvert år. Stk. 3. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Afgår et bestyrelsesmedlem mellem 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, indtræder den af suppleanterne der uden afbrydelse op til og med seneste generalforsamling er valgt flest gange tidligere. Hvis begge suppleanter, den første gang de hver for sig er valgt, er valgt på den samme generalforsamling, indtræder den af suppleanterne som på denne generalforsamling har opnået flest stemmer. Findes ingen suppleant, indkaldes ekstraordinær generalforsamling til valg af manglende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der fungerer for samme periode, som de bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter, de er valgt i stedet for. Stk. 5. Bestyrelsen vælger selv en næstformand af sin midte. Stk. 6. Med en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

9 16. Stk. 1. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det. Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen er til stede. Stk. 3. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens, eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget. Stk. 4. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Bestyrelsen har krav på, at få dækket sine positive udgifter, og generalforsamlingen kan tillægge bestyrelsen et rimeligt vederlag. TEGNINGSRET 17. Stk. 1. Ejerlejlighedsforeningen forpligtes ved underskrift af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne i forening. Stk. 2. Bestyrelsen meddeler administrator sædvanlig administrationsfuldmagt. REVISION 18. Stk. 1. Ejerlejlighedsforeningens regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger, og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv, herunder er revisor berettiget til at foretage eftersyn hos administrator i overensstemmelse med de for advokater gældende regler for revisors kontrol med klientkontomidler. Stk. 4. Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af årsregnskabet skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Stk. 5. Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på ethvert bestyrelsesmøde, indtil alle medlemmer af bestyrelsen med underskrift har bekræftet, at de har gjort sig bekendt med indførslen.

10 19. ÅRSREGNSKAB Stk. 1. Ejerlejlighedsforeningens regnskabsår er Overgangsår er Stk. 2. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. FÆLLESLÅN 20. Såfremt generalforsamlingen beslutter at optage fælleslån, jfr. 6, stk. 5, er bestyrelsen berettiget til at benytte den i 5 anførte pantesikkerhed, som sikkerhed for sådanne lån. FUNKTIONÆRBOLIGER M.V. 21. Stk. 1. Vedrørende den eller de ejerlejligheder, som er udlejet til funktionærer, ansat af ejerlejlighedsforeningen, har ejerlejlighedsforeningen forkøbsret ved salg på samme vilkår, som kan opnås hos tredjemand, og således at forkøbsretten skal udnyttes senest 14 dage efter tilbuds modtagelse. Ejerlejlighedsforeningen er forpligtet til, efter påkrav fra ejeren af den eller de pågældende ejerlejligheder, at købe disse på vilkår, der svarer til, hvad tilsvarende ejerlejligheder sælges til på det pågældende tidspunkt i fri handel. Såfremt enighed ikke kan opnås om vilkårene, fastsættes disse ved vurdering, foretaget af en voldgiftsret, som nedsættes ved, at hver af parterne inden 8 dage udpeger et medlem, som skal være statsautoriseret ejendomsmægler eller repræsentant eller vurderingsmand i et, i henhold til lovgivningen om realkreditinstitutter, godkendt institut. Såfremt en af parterne ikke har udpeget sit medlem inden 8 dage efter at underretning om den andens valg er afsendt til vedkommende, udpeges medlemmet af Korsør Ret. Voldgiftsrettens 2 medlemmer vælger i fællesskab rettens opmand. Er enighed herom ikke opnået inden 8 dage efter, at de to medlemmer er udpeget, udnævnes opmanden af Korsør Ret. Stk. 2. Opmanden skal være jurist. Stk. 3. Såfremt kendelse ikke er afsagt inden 2 måneder efter at voldgiftsretten har optaget sagen til afgørelse og senest 4 måneder efter, at opmanden er udnævnt, skal hver af parterne være berettiget til at indbringe spørgsmålet for de almindelige domstole. Stk. 4. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for begge parter, og kan ikke indbringes for domstolene. Voldgiftsretten træffer selv beslutning om de regler, der skal gælde for voldgiftsretten, herunder hvorledes omkostningerne til voldgiftsretten betales.

11 22. Stk. 1. Til hver beboelsesejerlejlighed hører et kælderrum. Det kælderrum der hører til en ejerlejlighed første gang ejerlejligheden sælges, skal i mangel af anden aftale mellem ejeren af ejerlejligheden og ejerlejlighedsforeningen, til stadighed høre til ejerlejligheden. Ejerlejlighedsforeningen fører register over, hvilke kælderrum, der hører til de enkelte ejerlejligheder. Stk. 2. Vedrørende fællesarealer, fællesanlæg m.m. er ejerlejlighedsforeningens bestyrelse berettiget til, at råde herover efter de retningslinjer, der fastsættes af generalforsamlingen. Såfremt ejerlejlighedsforeningen beslutter, at der på samtlige ejerlejligheder og de hertil hørende fællesarealer skal tinglyses deklarationer vedrørende nævnte råden, er ejerlejlighedsforeningens bestyrelse bemyndiget til at udfærdige sådanne deklarationer, at underskrive disse og lade deklarationerne tinglyse på de enkelte ejerlejligheder samt fællesarealer. Dette omfatter f.eks. eventuelt fællesantenneanlæg, transformatorstation, regnvandsbassin, parkeringspladser, varmtvandsanlæg, vaskerier m.m. OPLØSNING 23. Da ejerlejlighedsforeningen er oprettet i henhold til lovgivningen om ejerlejligheder, kan den ingensinde opløses uden enighed mellem samtlige medlemmer om at ejendommens ejerlejlighedsstatus skal ophøre.

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab.

Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. Vedtægter for ejerforeningen Herlev Vang. Medlemskab. 1. Foreningens medlemmer er samtlige ejere af ejerlejligheder i ejendommen. Medlemskabet indtræder, når en ejers endelige skøde er tinglyst uden Præjudicerende

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken

Vedtægter For Ejerforeningen Bryggerparken Dato: 18042002 Matr. Nr. 75 a Ølstykke by, Ølstykke Lejlighedsnumre 1-28 Beliggende: Bryggerparken 1-28. 3650 Ølstykke Amnelder: Carsten Ringgård Advokat Østbanegade 55 2100 København ø 35 44 70 00 Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33.

i ejendommenh. Schneekloths Vej 31-33. er VEDTÆGTER for "EjerlejlighedsforeningenH. Schneeklots Vej 31-33". Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er "Ejerlejlighedsforeningen H. Schneekloths Vej 31-33. " Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND Anmelder: Tlf. MATR.NR.: Ejl.nr. 1-40 af 162-c Øster Lyng, Nykøbing S. Jorder. 18.04.2007 BELIGGENDE: Havnevej 61 m.fl., 4500 Nykøbing Sj.. VEDTÆGTER f o r EJERFORENINGEN HAVNEFRONTEN NYKØBING SJÆLLAND

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune.

V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. V E D T Æ G T E R 1. NAVN, TOMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Hasle Torv". 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Århus kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby.

Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Vedtægter for Ejerforeningen Bakkegaarden. Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er: Ejerforeningen Bakkegaarden, og foreningen har sit hjemsted Lyngbygaardsvej 41-85, Lyngby. Foreningens formål: 2. Foreningen,

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

V e d t æ g t e r. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Ejd. 154 V e d t æ g t e r Normalvedtægt for en ejerforening, oprettet i medfør af lov om ejerlejligheder. Bekendtgørelse af 14. december 2004 fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. 1. Indledning, formål, medlemskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN I Afgift: kr. 13.300,00 Matr. nr.: Anmelder: 1923 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-29 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 126-138/Strandlodsvej 85 35

Læs mere

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening

Ref jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9. Vedtægter ejerforening Ref. 265211-1 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen Søbyen Etape 3 CVR-nr. Side 1 af 9 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er Ejerforeningen Søbyen Etape 3. 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet

Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet Vedtægter for Hillside Bektas, Alanya, Tyrkiet 1. Foreningens navn er Hillside Bektas beliggende i Alanya, Tyrkiet 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Alanya, Tyrkiet 2.2 Foreningens værneting

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83.

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen matr. nr. 38 b Sønder Køge, Boholtevej 1 83. Matr.nr.: 38 b Sdr. Køge Retsafgift kr. 1.400,00 Ejerlejlighederne: 1-327 Beliggende: Boholtevej 1-83 ANMELDER: 4600 Køge Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 V E D

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SYVMØLLERGÅRDEN 1. Navn Foreningens navn er Ejerforeningen Syvmøllergården cvr.nr. 25063589. 2. Hjemsted og værneting Foreningen er beliggende Nørre Boulevard 118-144, 4600

Læs mere

H A L D G U T T E N B E R G

H A L D G U T T E N B E R G OBS! Dette dokument er en sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med tidligere tillæg samt den ændring der blev besluttet på ordinær generalforsamling den 18. marts 2015. VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORNGÅRDS ALLÉ Advokat Michael Møller Pedersen Vingårdsgade 22 9000 Aalborg Tlf. 46 92 92 00 MATR.NR: Matr.nr. 24-a m.fl. Aaby by, Aaby J.nr: 440-62534 MPE/PPT BELIGGENDE: Torngårds Allé og Torngårdsparken 9440 Aabybro

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Katrines Venner" (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus):

Vedtægter for foreningen Katrines Venner (tilknyttet Socialpsykiatrien i Århus): Vedtægter for foreningen "Krines Venner" (tilknyttet Socialpsykirien i Århus): 1. Formål Foreningens formål er være med til udbrede kendskabet til psykiske lidelser. skabe gode rammer for fællesskaber

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Dens hjemsted er Østerbro, København. De samlede vedtægter samt stiftelseserklæring for Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43, 2100 København Ø er en sammenskrivning af følgende dokumenter: Ejerforeningens stiftelseserklæring og vedtægter

Læs mere

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT

Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT Ejerforeningen Frederiks Have VEDTÆGT vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14-06-2011 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ejerforeningen Frederiks Have. Dens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vejlbyparken Blok B

Vedtægter for Ejerforeningen Vejlbyparken Blok B Ejerlav: Vejlby By, Vejlby Anmelder: Matr.nr.: 17CR Advokatfirmaet Beliggende: Abel & Skovgård Larsen Skejbygårdsvej Sønder Allé 9 8240 Risskov 8000 Århus C. Tlf. 89 31 90 00 J.nr.51538-001 KJ/jab Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Vedtægt. For. Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6. 2300 København S. 14. april 2013. 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Vedtægt For Ejerforeningen Tyrolsgade 13 / Saltholmsvej 6 2300 København S 14. april 2013 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst,

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter

Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningen Nordre Munkegård Den 24. november 2016 Forslag til ændring af vedtægter Ejerforeningens bestyrelse foreslår som en del af Klima og LAR projektet at ændre ejerforeningens vedtægter, så Gentofte

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden

Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden Ejerforeningen Borggården Matr. nr. 1118 Udenbys Klædebo Kvarter Romsøgade 3-5/Strynøgade 4-6/Musholmgade 2 Formanden Vedtægter for Ejerforeningen Borggården Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002

Vedtægter. for. Ejerforeningen Strandbo II. (Strandboulevarden 20, Classensgade 70 72, Østbanegade 33 47) August 2002 Vedtægter (tinglyst den 29. marts 1978, med ændringer tinglyst den 26. november 1980, 26. april 1983, 30. april 1985, 23. august 2000 og 8. juli 2002) for Ejerforeningen Strandbo II (Strandboulevarden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

V E D T Æ G T E R. 2.2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. 1 V E D T Æ G T E R 1. NAVN, HJEMSTED, FORMÅL OG PROCES 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen Harrestrup Å. 1.2. Ejerforeningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 1.3. Ejerforeningens formål er at administrere

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN OVERGADEN OVEN VANDET 54 n Matr. nr. : r 177 a Christianshavn Beliggende: Overgaden oven Vandet 54 1415 København K `/)7/ 65 Anmelder: Adv. Marianna Bækkel Administrations & Service Centret AIS Kristtneberg 3 2100 København ø

Læs mere

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk"

Vedtægt for Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" I anledning af at ejendommen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk, beliggende Bakken 26, 3050 Humlebæk er opdelt i 2 ejerlejligheder, fastsættes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for. Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 14di og 14dk Frederiksberg

Vedtægter for. Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 14di og 14dk Frederiksberg Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen matr. nr. 14di og 14dk Frederiksberg Dette er en læsevenlig version af foreningens vedtægter, genereret ud fra det skannede originaldokument og tilrettet, og derfor

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Åparken 6 J.nr. 257869/JNI/JNJ 21. november 2014 Ejerlav: Århus Markjorder Matr.nr.: 1 BN Ejerl.nr.: 1-36 Beliggende: Åparken 6, 8000 Århus C Advokatpartnerselskab Åboulevarden 13 DK-8000 Aarhus C T +45 7011 1122

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager

Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Vedtægter for Grundejerforeningen Thorsager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Thorsager. 2. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune under Taastrup ret,

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN KÆRHUSENE Nedenstående vedtægter er for 4, tinglyst d. 3. oktober 1987 og for den resterende del tinglyst i sin helhed d. 10. oktober 1992. Anmeldelse af ny opdeling af ejendommen i ejerlejligheder (vedr. 6, ) er

Læs mere

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og forestå vedligeholdelse af fællesarealer og fælles installationer.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser og forestå vedligeholdelse af fællesarealer og fælles installationer. Tillæg og ændring af vedtægter for ejerforeningen Hotel og Feriepark Gedser, vedtaget på generalforsamling den 29. april 2006 vedrørende ejerlejligheder nr. 1-59 af matr. nr. 21 l Gedesby by, Gedesby.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for EJERFORENINGEN ROSAGÅRDEN 8

Vedtægter for EJERFORENINGEN ROSAGÅRDEN 8 Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: 13-0-015780/BR Ejerlav: Vestermarken Roskilde Jorder Matr.nr.: 12 BC Beliggende:Vognmandsmarken 2-4 4000 Roskilde Anmelder: Hansen Sønderby & co., advokatfirma Middelgade

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER

Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER Grundejerforeningen Nielsminde Syd VEDTÆGTER www.plutonvej.dk Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "NIELSMINDE SYD". Foreningens hjemsted er Aalborg kommune under Retten i Aalborg, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Henrik Ibsens Vej 7-9 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov om ejerlejligheder, forholdene

Læs mere

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246

E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R. Sofievej 40-246 E J E R F O R E N I N G S V E D T Æ G T E R Sofievej 40-246 1 Denne vedtægt lyses som byrde på hver af de i ejendommen matr. nr. 27c Nørre Tranders, Aalborg Jorder oprettede 134 ejerlejligheder, beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN AMALIEGAARDEN. Navn og beliggenhed 1

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN AMALIEGAARDEN. Navn og beliggenhed 1 Matr. nr.: 143 Sankt Annæ Øster Kvarter, København. 19022016 Ejerlejlighed nr.: 1-35 Beliggende: Amaliegade 23-25 1256 København K VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN AMALIEGAARDEN Navn og beliggenhed 1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Å-Viften Åhavevej 42-44, SILKEBORG Ejerlav og matr.nr.: Tinglysningsafgift: kr. Matr. Nr. 126 N, Fast afgift: kr. Silkeborg markjorder I alt kr. Ejerlejlighed nr. 01-29 Beliggenhed: Åhavevej 42-44, 8600 Silkeborg Anmelder: Ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

VEDTÆGT for VESTERBROHUS

VEDTÆGT for VESTERBROHUS VEDTÆGT for Ejerforeningen VESTERBROHUS Matr.nr. 332, Aalborg bygrunde Vesterbro 39 / Kirkegårdsgade 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning. 4 Stk. 2 Formål. Stk. 3 Medlemmer. 4 Stk. 4 Hæftelse. 4 Stk.

Læs mere

Vedtægter. Ejerforeningen

Vedtægter. Ejerforeningen Vedtægter for Ejerforeningen Tvillingegård 1 Forpligtigelse og medlemmer: 1. Denne vedtægt forpligter enhver nuværende samt senere ejerlejlighedsejere i ejendommen beliggende på matr.nr. 15 l Måløv By,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H)

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H) Korrigerede vedtægter 14. august 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN Gitte Nedergaard (H) ADVOKATGRUPPEN ÅRHUS Åboulevarden 31 8000 Århus C Telefon 70 10 13 30 Telefax 70 21 13 30 E-mail

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011

Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011 Vedtægter for ejerforeningen E/F Danasvej 4-6 Marts 2011 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere