V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør"."

Transkript

1 Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst med ændringer lyst: Beliggende. Tyreengen Korsør For ejendommene, matr. nr. 168 a, 168 d og 168 e, Korsør købstads markjorder og ejerlejlighederne nr inkl. stiftes herved i medfør af 7 i lov nr. 199 af 8/6 og senere en ejerlejlighedsforening med følgende V E D T Æ G T E R Navn, hjemsted og formål Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør". 1. Ejerlejlighedsforeningens hjemsted er Korsør. Ejerlejlighedsforeningens værneting er retten i den retskreds hvor Ejerlejlighedsforeningen til enhver tid hører under Ejerlejlighedsforeningens formål er at administrere ejendommene matr. nr. 168 a, 168 d og 168 e Korsør købstads markjorder, beliggende Tyreengen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, og 56, 4220 Korsør, og at varetage medlemmernes fælles anliggender, herunder betaling af fællesudgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses for påkrævet, samt sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommene.

2 4. MEDLEMSKREDS Stk. 1. Som medlemmer af ejerlejlighedsforeningen kan kun optages ejere af ejerlejligheder i ovennævnte ejendomme. Stk. 2. Medlemskabet er pligtmæssigt og indtræder den dag, da den pågældende ejers skøde - uanset om det er betinget eller ej - anmeldes til tinglysning. Såfremt den pågældende ejer overtager ejerlejligheden forinden nævnte tidspunkt, indtræder medlemskabet dog på overtagelsesdagen. Den tidligere ejers medlemskab ophører samtidig, men hans forpligtelser overfor ejerlejlighedsforeningen ophører først, når den nye ejers skøde er endeligt og tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger og samtlige forpligtelser og restancer pr. overtagelsesdagen er opfyldt og betalt. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for ejerlejlighedsforeningen og hæfter således for den tidligere ejers restancer af enhver art. Eventuel refusion vedrørende forbrugsafgifter eller andet mellem tidligere og ny ejer er foreningen uvedkommende. MEDLEMSBIDRAG m.v. Stk. 1. For ejerlejlighedsforeningens forpligtelser med hensyn til administration og fællesudgifter m.v. hæfter medlemmerne direkte, personligt og solidarisk. 5. Stk. 2. Til dækning af ejerlejlighedsforeningens udgifter, jfr. 3, betaler medlemmerne i forhold til de for ejerlejlighederne fastsatte fordelingstal en årsydelse, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af et af administrator udarbejdet og af den årlige generalforsamling godkendt driftsbudget, den årlige ydelse betales kvartalsvis eller månedsvis forud til ejendommens administrator efter bestyrelsens bestemmelse herom. Stk. 3. I tilfælde af uforudsete nødvendige udgifter er bestyrelsen bemyndiget til at lade administrator opkræve ekstraordinære bidrag fra medlemmerne. Sådanne ekstraordinære bidrag må indenfor et kalenderår ikke uden godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling samlet overstige 5 % af det på sidste generalforsamling fastsatte årlige bidrag. Stk. 4. Den oprindelige ejer af hovedejendommen samt den eller de, der måtte indtræde i hans sted ved senere erhvervelse af de usolgte ejerlejligheder, betaler bidrag og ydelser som alle andre ejere. Stk. 5. Til sikkerhed for de ovenfor nævnte bidrag og i øvrigt for ethvert krav som ejerlejlighedsforeningen måtte få mod et medlem, herunder udgifter af enhver art i anledning af et medlems misligholdelse, tinglyses nærværende vedtægter som pantstiftende på hver enkelt lejlighed for et beløb, stort kr ,00, skriver kroner titusinde 00 øre. Panteretten respekterer de pantehæftelser, der hviler på de samlede ejendomme, herunder ejerlejlighederne, ved nærværende vedtægters tinglysning og efter at pantehæftelserne er opdelt på de enkelte ejerlejligheder, de af pantehæftelserne, der kommer til at hvile på den enkelte ejerlejlighed efter opdelingen. Stk. 6. Nærværende vedtægter tinglyses pantstiftende for yderligere kr ,00, skriver kroner femogtredivetusinde 00 øre, i ejendommen matr.nr. 168 a, 168 d og 168 e, Korsør Købstads Markjorder, ejerlejlighederne 1-315, til sikkerhed for ethvert tilgodehavende med tillæg af renter og omkostninger, som ejerforeningen måtte få hos et medlem, herunder sikkerhed for lån, som ejerforeningen optager til finansiering af ejerforeningens udgifter, samt eventuelt krav i henhold til 7, stk. 5.

3 Stk. 7. Panteretten efter stk. 6 respekterer med oprykkende panteret alene de panthæftelser, byrder og servitutter, der hviler på de enkelte ejerlejligheder på tidspunktet for tinglysning af panteretten. Stk. 8. I de tilfælde, hvor ejerforeningen skrider til retsforfølgning mod et medlem i henhold til nærværende bestemmelser, skal udskrift af ejerforeningens regnskab og et af ejerforeningen vedtaget budget være tilstrækkeligt bevis for gældens størrelse og forfaldstidens indtræden, således at dette kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelsen. Stk. 9. Udgifter til ejendommens opvarmning ved fjernvarme eller til brændsel fordeles mellem de enkelte ejerlejligheder efter målt varmeforbrug, idet fordeling sker efter den samlede opgørelse for ejendommene. Varmeforbruget registreres elektronisk. Der foretages elektronisk aflæsning af målerne når varmeregnskabsåret slutter eller ved fraflytning. Stk. 10. Udgifter til ejendommens vandforbrug/afledning fordeles mellem de enkelte ejerlejligheder efter målt vandforbrug, idet fordeling sker efter den samlede opgørelse for ejendommene. Vandforbruget registreres elektronisk. Der foretages elektronisk aflæsning af målerne når varmeregnskabsåret slutter eller ved fraflytning. GRUNDFOND 6 Stk. 1. Når det begæres af mindst 1/4 af ejerlejlighedsforeningens medlemmer efter fordelingstal skal der til bestridelse af fællesudgifter oprettes en grundfond, hvortil den enkelte lejlighedsejer årligt skal bidrage med 1/4 % af ejendomsværdien for hans ejerlejlighed indtil fondens størrelse udgør 4 % af ejerlejlighedens værdi. Stk. 2. De oprindelige ejere og disses eventuelle successorer er fritaget for at indbetale til grundfonden. Stk. 3. Grundfondens midler skal efter bestyrelsens beslutning anbringes enten ved indsættelse på konto i bank eller sparekasse eller i børsnoterede obligationer, og renten af midlerne skal tillægges kapitalen. Bestyrelsen er dispositionsberettiget over grundfonden til afholdelse af nødvendige ekstraordinære udgifter, som ikke kan dækkes af de løbende indbetalinger fra medlemmerne. Stk. 4. Ejerlejlighedsforeningen skal - bortset fra en eventuel grundfond og en rimelig driftskapital - ikke oparbejde nogen formue, men i økonomisk henseende alene hos medlemmerne opkræve de nødvendige bidrag til at bestride ejerlejlighedsforeningens udgifter. Stk. 5. Det kan dog på en generalforsamling vedtages, at der udover ovennævnte grundfond skal ske henlæggelser til bestemte formål, f.eks. fornyelser, hovedistandsættelser og køb af ejerlejligheder, jfr. 21, og det kan på en generalforsamling vedtages, at ejerlejlighedsforeningen optager lån til sådanne køb, og til investering i ejendommene eller ejerlejlighedsforeningens materiel og fælles faciliteter af enhver art, ved istandsættelse, fornyelse eller nyanskaffelse. Stk. 6. Ejerlejlighedsforeningens kontante midler skal enten være anbragt som ovenfor anført vedrørende grundfond, eller på postgirokonto, dog skal det være administrator tilladt at have en kassebeholdning af en sådan størrelse, som er nødvendig for den daglige drift.

4 7. VEDLIGEHOLDELSE Stk. 1. Den udvendige vedligeholdelse foretages af ejerlejlighedsforeningen, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte ejerlejlighedsejere. Stk. 2. Indvendig vedligeholdelse omfatter ikke alene tapetsering, maling, hvidtning, m.v. men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, træværk, murværk, puds, døre og alt lejlighedens udstyr i øvrigt - herunder el-ledninger, el-kontakter, el-gruppekontakter og sikringer, radiatorer, radiatorventiler, synligt gulvvarmerør, afløb, vandhaner og sanitetsinstallationer, kort sagt alt hvad der er installeret indenfor ejerlejlighedens vægge. Stk. 3. Udvendig vedligeholdelse omfatter bl.a. vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og ejendommens fælles installationer udenfor de enkelte ejerlejligheder og ind til disses individuelle forgrening. A. Centralvarmerør. Fremløb går indtil reguleringsventil på radiator. Returløb går fra radiator. B. Vandrør i badeværelse og i køkken går til og med stopventil. C. Gulvvarme. Fremløb går indtil reguleringsventil eller stopventil, hvor sådan forefindes. Returløb går til og med T-stykke på det fælles forsyningsrør. Hvor der ikke er monteret regulerings- eller stopventil, går både frem -og returløb til og med T-stykke på det fælles forsyningsrør. D. Faldstamme går til og med T-stykke på den fælles faldstamme. Endvidere udvendigt murværk, hoveddøre, vinduer (udvendigt) og altaner, trappeopgange samt alle fælles anlæg og fællesarealer, rør, faldstammer, aftrækskanaler m.v. Stk. 4. Medlemmerne er forpligtet til at give ejerlejlighedsforeningen og de af ejerlejlighedsforeningen engagerede personer adgang til og rådighed over vedkommendes ejerlejlighed i det omfang ejerlejlighedsforeningens bestyrelse finder dette nødvendigt for foretagelse af den udvendige vedligeholdelse eller af hensyn til varetagelse af ejerlejlighedsforeningens øvrige formål, jfr. 3. Stk. 5. Såfremt et medlem groft tilsidesætter sin vedligeholdelsespligt til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en dertil fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på ejerlejlighedsforeningens vegne, men for ejerens regning, lade lejligheden sætte i stand og om fornødent bl.a. søge fyldestgørelse i ejerlejlighedsforeningens panteret, jfr. 5. Yderligere kan bestyrelsen anvende bestemmelserne i 8. Stk. 6. Beløb, der ved årsregnskabets afslutning ikke er anvendt til opfyldelse af ejendommens udvendige vedligeholdelse, overføres til næste års regnskab.

5 8. MISLIGHOLDELSE Stk. 1. Hvis et medlem gør sig skyldig i grov eller ofte og gentagen misligholdelse af sine forpligtelser over for ejerlejlighedsforeningen eller et af dens medlemmer herunder ikke overholder husorden, kan ejerlejlighedsforeningen ved dennes bestyrelse bringe hans brugsret til ophør, således at fraflytning fra lejligheden skal ske med et passende varsel for medlemmet eller den, der i øvrigt bebor lejligheden. Ejerlejlighedsforeningen ved dennes bestyrelse kan endvidere i sådanne tilfælde ekskludere medlemmet og pålægge dette at afhænde sin lejlighed. Såfremt det ekskluderede medlem ikke inden 6 måneder efter eksklusionen har overdraget ejerlejligheden til en ny ejer og givet bestyrelsen meddelelse herom, er bestyrelsen bemyndiget til at lade lejligheden bortsælge bedst muligt inden for en rimelig tid med bistand af en af foreningen af statsautoriserede ejendomsmæglere udpeget lokal ejendomsmægler, der fastsætter pris og vilkår. Det ekskluderede medlem skal orienteres om pris og vilkår, før ejendommen udbydes af den pågældende ejendomsmægler. Stk. 2. Hvis en lejer eller andre i lejligheden boende personer gør sig skyldig i det stk. 1. nævnte forhold, har det samme virkning, som hvis det var ejeren selv, der havde misligholdt. Stk. 3. Såfremt et medlem eller en person som bor i medlemmets lejlighed i øvrigt gør sig skyldig i sådant forhold, som i henhold til lejeloven berettiger en udlejer til at hæve et lejemål om beboelseslejlighed, kan bestyrelsen, såfremt den finder det fornødent, udsætte den pågældende af lejligheden med fogedens bistand, og eventuelt tillige ekskludere det pågældende medlem, jvf. stk ORDENSFORSKRIFTER OG ADMINISTRATION Stk. 1. Ejerlejlighedsejeren og de personer, der har ophold i hans lejlighed må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler. Stk. 2. Almindelige husdyr må holdes i mindre omfang. Det er kun tilladt at holde en hund + en kat i ejerlejligheden. Hunde skal føres i snor på ejendommens fællesarealer, herunder trappeopgange kældergange mv.. Husdyrhold i ejerlejlighederne og på ejendommens fællesarealer må aldrig være til gene for de øvrige beboere. I tilfælde af gentagne overtrædelser kan bestyrelsen benytte sig af bestemmelserne i ejerforeningens vedtægter 8 og 9. Stk. 3. Ejerlejlighedsejeren må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejerlejlighedens ydre eller af ydersiden af vinduernes træværk eller lade opsætte skilte, reklamer, udvendige antenner m.v. uden bestyrelsens samtykke. Den hidtidige skiltning ved ejendommens opdeling i ejerlejligheder respekteres dog, ligesom den oprindelige ejer og dennes eventuelle successorer har ret til skiltning i forbindelse med salg af ejerlejligheder.

6 Stk. 4. En ejerlejlighed må kun benyttes til beboelse for ejeren og dennes husstand. Udnyttelse til andet end beboelse kan kun ske med bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke, som alene kan gives i det omfang, sådan benyttelse i den pågældende lejlighed og i bebyggelsen som helhed ikke overstiger, hvad der efter bestyrelsens skøn må anses for passende. Et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med et års varsel, dog med 3 måneders varsel, hvis udnyttelsen giver anledning til gene for andre beboere. Udlejning af en lejlighed, helt eller delvis, kan kun finde sted med bestyrelsens forudgående skriftlige samtykke, der skal gives, før udlejning finder sted, og lejeren flytter ind. Samtykke kan kun gives, hvor der efter bestyrelsens skøn ikke er væsentlige hensyn til bebyggelsens helhedspræg som ejerlejlighedsboliger og til de øvrige beboere, som taler imod en tilladelse. Tilladelse kan gives til en ejerlejlighedsejer som midlertidig vil være fraværende på grund af sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende, dog kun i indtil 2 år. Ejerlejlighedsejeren skal efter 2 års udlejning, enten flytte ind igen eller lade lejligheden bortsælge. Tilladelse til udlejning kan endvidere gives til en livsarving i direkte op eller nedstigende linje, uden tidsbegrænsning. Bestyrelsen kan fastsætte særlige vilkår for udlejningen. Ved udlejning må antallet af personer i lejligheden aldrig overstige antallet af beboelsesrum. Tilladelse til udlejning kan til enhver tid tilbagekaldes af bestyrelsen med 3 måneders forudgående varsel, hvis lejeforholdet giver anledning til gene for andre beboere. Stk. 5. Til ejerlejlighedsforeningens og ejendommens administration og alm. økonomiske og juridiske forvaltning antager bestyrelsen en ejendomskyndig administrator. Administrator kan efter opfordring deltage i bestyrelsesmøder. Stk. 6. Bestyrelsen er berettiget til at afskedige administrator. Stk. 7. Administrator ansætter og afskediger efter bestyrelsens godkendelse de funktionærer, der efter bestyrelsens skøn er nødvendige. Stk. 8. Administrator oppebærer et årligt vederlag, der aftales med bestyrelsen. GENERALFORSAMLING 10. Stk. 1. Generalforsamlingen er ejerlejlighedsforeningens øverste myndighed. Ejerlejlighedsforeningens generalforsamlinger afholdes i Korsør. Stk. 2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed efter fordelingstal. Stk. 4. Hvis ejerlejlighedsforeningen ejer ejerlejligheder, f.eks. funktionærboliger, bortses der fra de stemmer, der falder på de pågældende ejerlejligheder.

7 Stk. 5. Til beslutning om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse, eller om ændringer af denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede efter fordelingstal stemmer herfor. Såfremt forslaget uden, at være vedtaget efter denne regel, har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmer efter fordelingstal, afholdes ekstraordinær generalforsamling inden 29 dage, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter fordelingstal. 11. Stk. 1. Hvert år afholdes inden udgangen af maj måned ordinær generalforsamling. Det af ejerlejlighedsforeningens revisor reviderede regnskab samt forslag til budget for kalenderåret skal foreligge så tidligt, at det kan vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen. Eventuelle afholdte udgifter, der er fradragsberettigede på medlemmernes selvangivelser skal oplyses overfor medlemmerne så tidligt, at de pågældende kan medtage udgifterne på deres selvangivelse. Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsen aflægger årsberetning. 3) Årsregnskabet og status med påtegning af revisor, forelægges til godkendelse. 4) Indkomne forslag fra medlemmerne. 5) Godkendelse af indeværende års driftsbudget til brug for bestyrelsens fastsættelse af de i 5 omhandlede årsydelser fra medlemmerne. 6) Valg af formand for bestyrelsen. 7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8) Valg af suppleanter. 9) Valg af revisor og suppleant for denne. 10) E V E N T U E L T. Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller administrator finder anledning dertil, eller når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerlejlighedsforeningens medlemmer efter fordelingstal, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. 12. Stk. 1. Generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 og højst 29 dages varsel, ekstraordinær generalforsamling dog med mindst 8 dages og højst 14 dages varsel, jfr. dog 10 stk. 5. Stk. 2. Indkaldelsen skal angive sted og tid for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag der agtes stillet på generalforsamlingen skal fremgå af indkaldelsen og samtidig med denne fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et i indkaldelsen angivet sted.

8 13. Stk. 1. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne eller forslag behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring om at få et emne eller forslag behandlet skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen i så god tid, at det kan optages på dagsordenen for generalforsamlingen i indkaldelsen til denne. Hvis intet andet er varslet, er sidste frist for aflevering af et emne eller forslag der begæres behandlet på den ordinære generalforsamling, den 1. februar i det kalenderår hvor den ordinære generalforsamling afholdes. Stk. 2. Stemmeretten kan kun udøves af medlemmet personligt eller af en myndig person ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan afgive stemme ved fuldmagt fra mere end en ejer. 14. Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultat. Stk. 2. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes til medlemmerne. BESTYRELSEN 15. Stk. 1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består, alt efter generalforsamlingens beslutning herom, af 2 eller 4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbar som formand, medlemmer af bestyrelsen og suppleanter, er ejerlejlighedsforeningens medlemmer. Endvidere medlemmernes ægtefæller og myndige livsarvinger i det omfang disse bor i ejendommene. Så længe den oprindelige ejer eller dennes successorer ejer usolgte ejerlejligheder, skal dog tillige de af denne udpegede repræsentanter være valgbare. Stk. 2. Formanden afgår hvert år. Af bestyrelsens øvrige medlemmer afgår hvert år halvdelen. Afgangsordenen bestemmes første gang ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, ved hvilken de er valgt. Suppleanterne vælges hvert år. Stk. 3. Genvalg kan finde sted. Stk. 4. Afgår et bestyrelsesmedlem mellem 2 på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger, indtræder den af suppleanterne der uden afbrydelse op til og med seneste generalforsamling er valgt flest gange tidligere. Hvis begge suppleanter, den første gang de hver for sig er valgt, er valgt på den samme generalforsamling, indtræder den af suppleanterne som på denne generalforsamling har opnået flest stemmer. Findes ingen suppleant, indkaldes ekstraordinær generalforsamling til valg af manglende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der fungerer for samme periode, som de bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter, de er valgt i stedet for. Stk. 5. Bestyrelsen vælger selv en næstformand af sin midte. Stk. 6. Med en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

9 16. Stk. 1. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i hans forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når et medlem af bestyrelsen begærer det. Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen er til stede. Stk. 3. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens, eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget. Stk. 4. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Bestyrelsen har krav på, at få dækket sine positive udgifter, og generalforsamlingen kan tillægge bestyrelsen et rimeligt vederlag. TEGNINGSRET 17. Stk. 1. Ejerlejlighedsforeningen forpligtes ved underskrift af et flertal af bestyrelsesmedlemmerne i forening. Stk. 2. Bestyrelsen meddeler administrator sædvanlig administrationsfuldmagt. REVISION 18. Stk. 1. Ejerlejlighedsforeningens regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger, og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv, herunder er revisor berettiget til at foretage eftersyn hos administrator i overensstemmelse med de for advokater gældende regler for revisors kontrol med klientkontomidler. Stk. 4. Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af årsregnskabet skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Stk. 5. Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på ethvert bestyrelsesmøde, indtil alle medlemmer af bestyrelsen med underskrift har bekræftet, at de har gjort sig bekendt med indførslen.

10 19. ÅRSREGNSKAB Stk. 1. Ejerlejlighedsforeningens regnskabsår er Overgangsår er Stk. 2. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. FÆLLESLÅN 20. Såfremt generalforsamlingen beslutter at optage fælleslån, jfr. 6, stk. 5, er bestyrelsen berettiget til at benytte den i 5 anførte pantesikkerhed, som sikkerhed for sådanne lån. FUNKTIONÆRBOLIGER M.V. 21. Stk. 1. Vedrørende den eller de ejerlejligheder, som er udlejet til funktionærer, ansat af ejerlejlighedsforeningen, har ejerlejlighedsforeningen forkøbsret ved salg på samme vilkår, som kan opnås hos tredjemand, og således at forkøbsretten skal udnyttes senest 14 dage efter tilbuds modtagelse. Ejerlejlighedsforeningen er forpligtet til, efter påkrav fra ejeren af den eller de pågældende ejerlejligheder, at købe disse på vilkår, der svarer til, hvad tilsvarende ejerlejligheder sælges til på det pågældende tidspunkt i fri handel. Såfremt enighed ikke kan opnås om vilkårene, fastsættes disse ved vurdering, foretaget af en voldgiftsret, som nedsættes ved, at hver af parterne inden 8 dage udpeger et medlem, som skal være statsautoriseret ejendomsmægler eller repræsentant eller vurderingsmand i et, i henhold til lovgivningen om realkreditinstitutter, godkendt institut. Såfremt en af parterne ikke har udpeget sit medlem inden 8 dage efter at underretning om den andens valg er afsendt til vedkommende, udpeges medlemmet af Korsør Ret. Voldgiftsrettens 2 medlemmer vælger i fællesskab rettens opmand. Er enighed herom ikke opnået inden 8 dage efter, at de to medlemmer er udpeget, udnævnes opmanden af Korsør Ret. Stk. 2. Opmanden skal være jurist. Stk. 3. Såfremt kendelse ikke er afsagt inden 2 måneder efter at voldgiftsretten har optaget sagen til afgørelse og senest 4 måneder efter, at opmanden er udnævnt, skal hver af parterne være berettiget til at indbringe spørgsmålet for de almindelige domstole. Stk. 4. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for begge parter, og kan ikke indbringes for domstolene. Voldgiftsretten træffer selv beslutning om de regler, der skal gælde for voldgiftsretten, herunder hvorledes omkostningerne til voldgiftsretten betales.

11 22. Stk. 1. Til hver beboelsesejerlejlighed hører et kælderrum. Det kælderrum der hører til en ejerlejlighed første gang ejerlejligheden sælges, skal i mangel af anden aftale mellem ejeren af ejerlejligheden og ejerlejlighedsforeningen, til stadighed høre til ejerlejligheden. Ejerlejlighedsforeningen fører register over, hvilke kælderrum, der hører til de enkelte ejerlejligheder. Stk. 2. Vedrørende fællesarealer, fællesanlæg m.m. er ejerlejlighedsforeningens bestyrelse berettiget til, at råde herover efter de retningslinjer, der fastsættes af generalforsamlingen. Såfremt ejerlejlighedsforeningen beslutter, at der på samtlige ejerlejligheder og de hertil hørende fællesarealer skal tinglyses deklarationer vedrørende nævnte råden, er ejerlejlighedsforeningens bestyrelse bemyndiget til at udfærdige sådanne deklarationer, at underskrive disse og lade deklarationerne tinglyse på de enkelte ejerlejligheder samt fællesarealer. Dette omfatter f.eks. eventuelt fællesantenneanlæg, transformatorstation, regnvandsbassin, parkeringspladser, varmtvandsanlæg, vaskerier m.m. OPLØSNING 23. Da ejerlejlighedsforeningen er oprettet i henhold til lovgivningen om ejerlejligheder, kan den ingensinde opløses uden enighed mellem samtlige medlemmer om at ejendommens ejerlejlighedsstatus skal ophøre.

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere