Social- og Integrationsministeriet. Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Integrationsministeriet. Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole"

Transkript

1 Fagligt pædagogisk tilsyn 2011 med Kofoeds Skole Fra: Socialstyrelsen Til: Social- og Integrationsministeriet Indhold: Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole Dato: 6. juli 2012 Voksen Sagsnr: 08/ cha/bpo Tilsynets baggrund og form Kofoeds Skole er en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Staten og er derfor selvstændigt optaget på finansloven. Hjemlen til driften findes i Lov om Social Service 178 stk.1 og 2 jf. lovbekendtgørelse 1117 af 26. september Tilsynsforpligtelsen med Kofoeds Skole påhviler Social- og Integrationsministeriet som driftsansvarlig. Social- og Integrationsministeriet har anmodet Socialstyrelsen om at udføre det faglige pædagogiske tilsyn med Kofoeds Skole. Tilsynet omfatter ikke konkret tilsyn med de enkelte borgere. Formål med tilsyn Vejledning om Retssikkerhed og Administration på det sociale område beskriver, at formålet med at føre tilsyn er: At påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven, og efter de beslutninger kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Kernen i tilsynsforpligtelsen er, at myndighederne har pligt til at holde sig informeret om indhold og fremgangsmåde i tilbuddene, samt til at forholde sig til denne information i forhold til opgaver, formål og gældende lov. Tilsynet skal vurdere de faglige og pædagogiske forhold på institutionen. Det handler om at sikre, at tilbuddene er i overensstemmelse med aftaler med myndigheder, dvs. driftsoverenskomster, resultatkontrakter etc. Desuden omfatter tilsynet et fokus på at sikre gode standarder i tilbuddets ydelser og opgaveløsning. Målet her er, at der fastholdes en kvalitet, der lever op 1

2 til institutionens udmeldte serviceniveau, og, at der sker indberetning til de systemer, som reglerne foreskriver. Endeligt skal tilsynet også, via de løbende tilbagemeldinger, bidrage til løbende udvikling af tilbuddets ramme og ydelser i takt med brugernes behov, herunder sikre metode-, personale- og organisationsudvikling. Tilsynsfunktionen skal også have fokus på beboer/brugertilfredshed og trivsel, dialogen mellem beboere/brugere og personale og brugerråd, samt kulturen på boformen/tilbuddet. Det konkrete mål med tilsynsarbejdet er således: At sikre, at tilbuddene drives i overensstemmelse med lovgivningen. At sikre, at tilbuddene drives i overensstemmelse med de politiske målsætninger, og under hensyn til de til rådighed værende økonomiske midler. At give mulighed for ledelsesmæssig opfølgning og skabe det fornødne grundlag for overordnede ledelsesmæssige beslutninger politisk og administrativt. Tilsynsformen Tilsynet for 2011 har haft til formål at føre tilsyn med de generelle aktiviteter, der er på Kofoeds Skole, herunder boformerne jf. 107 og 110 samt aktivitetstilbud i henhold til Servicelovens 103 og 104, og bestemmelserne i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Oprindeligt blev det besluttet, at tilsynet i 2011 ville have særligt fokus på de aktiviteter, der retter sig mod målgruppen af grønlændere. Dette er af andre årsager ikke gennemført og afventer nu, om kortlægningen af grønlænderområdet, hvor Kofoeds Skole har indgået, vil bibringe en viden, som kan anvendes fremadrettet. Tilsynet er foregået på Kofoeds Skoles lokaliteter i København, hvor der er aflagt anmeldt tilsynsbesøg d. 27.april 2012 i tidsrummet Tilsynet er gennemført af konsulent Christina Hansen og konsulent Birthe Povlsen, Socialstyrelsen. Ann Sofie Nielsson deltog som referent. Der blev, ligesom ved tidligere tilsyn, valgt en model for det anmeldte tilsynsbesøg, hvor tilsynet først havde en samtale med elevrepræsentanter, efterfølgende med medarbejderrepræsentanter og til sidst med forstander og ledelse. Modellen blev valgt med det mål at kunne præsentere elevernes og medarbejdernes udtalelser og synspunkter for ledelsen. Derved har ledelsen mulighed for at give en tilbagemelding på, hvorvidt man allerede er bekendte med eventuelle udfordringer, samt hvorvidt man allerede har iværksat tiltag i forhold dertil. Som ramme for samtalerne var en tjekliste, som var fremsendt til tilbuddet på forhånd. Der deltog 7 elevrepræsentanter i samtalen. 2

3 Som medarbejderrepræsentanter deltog Falk Bærentzen, værkstedsleder, Dorthe Sørensen, Socialrådgiver og tillidsrepræsentant, Modtageenheden Filiz Tekin, Kursussekretær og vejleder Else Degn, Socialrådgiver, Modtageenheden Endelig blev der gennemført samtale med ledelsen ved forstander Robert Olsen, souschef Ole Meldgaard, samt administrationschef Kenneth Engstrøm. Tilsynet har orienteret om sin funktion og sin interesse i at være orienteret om forhold og konflikter, der ikke synes løsningsbare i henhold til ledelsesudøvelsen og bestyrelsesansvaret. Tilsynet har tilkendegivet, at dennes deltagelse i relevante aktiviteter på skolen ses som en del af udøvelsen af tilsynet, der kunne anvendes som supplement til det formelle tilsynsbesøg. Da det tilsigtes, at den udarbejdede tilsynsrapport sammen med tilsynets vurderinger er beskrivende i sin form, er det bevidst valgt, at lade beskrivelser fra de første tilsynsrapporter gå igen, der hvor der ikke er fundet anledning til ændringer eller øvrige bemærkninger. Tilsynets samlede vurdering Kofoeds skole er i gang med en større organisationsændring med baggrund i økonomiske udfordringer, som den nye ledelse har fået til opgave at håndtere. Det er tilsynets vurdering, at der fra ledelsens side er igangsat en proces, som har opbakning fra medarbejderne, der føler sig inddraget og kan se formålet med den nye organisering. Det er tilsynets vurdering, at man i ledelsen generelt har stort fokus på medarbejdernes trivsel og inddragelse i de forandringsprocesser, skolen er inde i. Det er opfattelsen, at det generelle pædagogiske arbejde på Kofoeds Skole tager afsæt i konkret og faglig viden omkring udsatte borgere og at den værdi- og ledelsesmæssige dagsorden med fokus på elevernes ønsker og motivation som omdrejningspunkt for den pædagogiske indsats også er tydelig i frontmedarbejdernes daglige udførelse af det pædagogiske arbejde. Tillige er det vurderingen, at Kofoeds Skoles fysiske rammer på god vis lever op til skolens formulerede formål: at yde social hjælp på et pædagogisk grundlag hvor der i en værksteds- og undervisningskultur appelleres direkte til elevernes lyst. Ved tilsynet i 2009 blev det anbefalet at man på Kofoeds Skole initierede en klarere udmøntning af 16 i Serviceloven, i forhold til elevernes indflydelse på tilrettelæggelse og udnyttelse af Kofoeds Skoles tilbud. 3

4 Tilsynet bemærker, at man på Kofoeds Skole arbejder aktivt i forhold til tiltag med en klarere udmøntning af elevernes/beboernes mulighed for at øve indflydelse. Anbefalinger Evt. bemærkninger 1. Fysiske rammer Rammernes egnethed til formålet Tilsynet er udført på Kofoeds Skoles hovedadresse i Nürnberggade. Beskrivelsen af de fysiske rammer tager derfor udgangspunkt i besigtigelsen i forbindelse med tilsynet i 2008, idet tilsynet dog har beset de nye ibrugtagne lokaler i den ny erhvervede ejendom overfor Kofoeds plads, hvor bl.a. de åbne værksteder nu er placeret. Samlet plan over organisationen findes som bilag på side 14. Hovedsædet i Nürnberggade består dels af den store hovedbygning, der, uden på nogen måde at virke pompøs, alligevel signalerer, at der er tale en institution en skole med historisk forankring og ambition om at skabe rammer for udvikling og læring. Lige så stringent som hovedbygningen signalerer skole lige så farverige er de utallige bygninger, rum og arealer som den store matrikel i øvrigt rummer til de mange forskellige aktiviteter og værksteder. 4

5 Hovedbygningen rummer administrationen, herunder reception, undervisningslokaler, bibliotek, cafeteria, forskellige rådgivningsfunktioner samt enkelte værksteder/aktiviteter, eksempelvis grafisk værksted, vaskeri og frisørsalon. Øvrige værksteder/aktiviteter er fordelt på den øvrige bygningsmasse. Der er følgende værksteder/aktiviteter/undervisningstilbud: Auto & transport, Café Himmelblå, De åbneværksteder, Forward (misbrug), FVU - Forberedende Voksen Undervisning, Grafisk Workshop, Quassi (særligt fællesskab for grønlændere), Miljø & Ejendom, Produktionsværkstedet, Team Rent & Pænt, Tøjdepotet, Undervisning (mange forskellige tilbud) og Woody Håndværkerhuset. Der er ingen botilbud på hovedadressen. Det er vurderingen, at hovedafdelingens fysiske rammer på udmærket vis udtrykker, såvel den overordnede vision om at skabe et lærings- og udviklingsrum i form af en skole med rigtig mange forskelligartede tilbud, som, at der gennem det muliges kunst søges at tilpasse de fysiske rammer til elevernes mangeartede behov og de pædagogiske udfordringer. Dette, hvad enten det handler om at udnytte skolens tilbud på tværs af sektioner, så som undervisning og praktiske aktiviteter, eller at skabe mindre og overskuelige rum for elever, der har behov herfor. Ved årsskiftet 2011/12 er der sket store ændringer i skolens brug af kvadratmeter, hvilket betyder at en del kvadratmeter nu står tomme. Samtidig har de nye bygninger krævet mere omfattende renovering og større omkostninger, end først antaget. De aktiviteter, der er flyttet over i den nye bygning, oplever dog store forbedringer, blandt andet fordi der er bedre mulighed for at skabe gode sociale rammer for eleverne. De nye bygninger benyttes desuden af eksterne samarbejdspartnere. Eleverne undrer sig over sammenhængen mellem investering i ny ejendom og afskedigelsen af dygtige lærere. Medarbejdere og ledelsen giver udtryk for at beslutningen om nyanskaffelse er truffet af bestyrelsen, da situationen var anderledes og i den tro, at det fremadrettet ville være en god investering. Ledelsen mener da også, at investeringen på lang sigt vil give mening. Der er generelt behov for at få vurderet bygningsmassen, som skolen besidder, og behovet for energivenlige renoveringer, da der anvendes en del midler på drift og vedligeholdelse af denne. Fysiske rammers betydning for udførelsen af bestemte aktiviteter Ændringen af de fysiske rammer kan eventuel løse nogle af de begrænsninger som tilsynet jf. nedenstående bemærkede i sidste års rapport. Eksempelvist er det ikke muligt at etablere et rengøringsrum på 1. sal i hovedbygningen. Det betyder at eleverne skal løfte uforholdsmæssigt meget. Endvidere kan pladsmangel betyde, at eleverne ikke kan 5

6 arbejde i korrekte arbejdsstillinger. Rengøringsstandard Generelt er rengøringsstandarden i orden. Der er ikke ansat egentligt rengøringspersonale, hvorfor kvaliteten i rengøringen kan svinge lidt ved mangel på elever, samt når enkelte elever har vanskeligt ved at magte opgaven. Ligeledes kan medarbejdernes arbejdsmængde have en betydning for rengøringsstandarden, idet arbejdsbyrden afgør, hvor mange elever der kan instrueres i arbejdet, og hvorvidt arbejdet efterfølgende kan kontrolleres. Hygiejniske forhold Der er ved tilsynet ikke observeret forhold, der indikerer problemer med de hygiejniske forhold. 2. Personalesituation Personalesammensætning Af resultatkontrakten fremgår det, at der er ca. 175 medarbejdere herunder lærere i Kofoeds Skoles Oplysningsforbund KSO) fordelt på 13 forskellige faggrupper, omfattende praktiske og pædagogiske omsorgsmedarbejdere, værkstedsassistenter, socialrådgivere, HK ere og AC ere m.fl. Organisation /Kompetenceudvikling Kofoeds Skoles håndtering af den store udfordring i relation til et generationsskifte er påbegyndt ved ansættelse af ny forstander, Robert Olsen. Ledelsen har et stort fokus på budgettet og har udarbejdet strategier for at imødegå de udfordringer, som skolen står overfor. I forbindelse med lederskiftet er der udstukket en ny struktur for organisationen, som er mere funktionsrettet end tidligere. Strukturen er blevet mødt med stor tilfredshed blandt medarbejderne Det anmærkes af medarbejderrepræsentanterne, at der med den nye ledelse fra november 2011 er sket en tydeliggørelse af forventninger til medarbejderes kvalifikationer. Ligeledes arbejdes der nu ud fra en procesplan, og medarbejderne 6

7 føler sig i høj grad inddraget. Blandt andet er der lagt en 6 måneders kompetenceudviklingsplan på nogle af fagområderne. Behovet for kompetenceudvikling er fortsat et opmærksomhedspunkt i Kofoeds skoles ledelse. Udover projektet der har til formål at udrede medarbejdernes kompetencer, har man fortsat det allerede etablerede læringsværksted, der fokuserer på opkvalificering af medarbejderne i forhold til de udfordringer, som medarbejderne står overfor. Medarbejderrepræsentanterne fremhæver læringsværkstedet som et godt redskab, hvor lærerne sammen kan afprøve forskellige metoder og redskaber i det pædagogiske arbejde og have drøftelser med hinanden om de metodiske tilgange. Det er tilsynets vurdering, at der fra ledelsen side er igangsat en proces, som har opbakning fra medarbejderne, der føler sig inddraget og kan se formålet med den nye organisering. Personaleudskiftning Skolen har lige været igennem en afskedigelses runde, hvor man måtte afskedige medarbejdere. Afskedigelserne er sket på grund af nedskæringer. Ledelsen har haft samtaler med alle medarbejdere over 58 i et forsøg på at afklare, om en del af besparelsen kunne nås ved naturlig afgang. Dette har desværre ikke været muligt. I forhold til afskedigelser af medarbejdere kommenteres, at disse primært er sket blandt administrationspersonale. Medarbejderne er berørte af situationen, men oplever at der evalueres grundigt på processen. Sygdomsfravær omfang og varighed Den lidt urolige situation afspejles ikke i sygefraværet på skolen, kun få medarbejdere har et højt sygefravær. Skolen har forsøgt at mindske fravær gennem fokus på arbejdsmiljø. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Ved tilsynet er der generelt udtrykt tilfredshed blandt medarbejderne i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på Kofoeds Skole. Der er sket mange ting på kort tid, og det er en udfordring, for eleverne kommer stadig, og dagligdagen skal fungerer. Elevtallet er samtidig stigende. Medarbejderne har forsøgt ikke at inddrage eleverne i omstruktureringer, så de påvirkes mindst muligt i deres dagligdag og rutiner. Generelt opleves en god dialog med medarbejderne i forhold til 7

8 udvikling fra ledelsens side. Det er tilsynets vurdering, at man i ledelsen generelt har stort fokus på medarbejdernes trivsel og inddragelse i de forandringsprocesser, som skolen er inde i. Mødeaktivitet Der er igangsat en proces, hvor man også har ændret på mødestrukturen. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at lave en vurdering af effekten af dette. Medarbejderudviklingssamtaler Kofoeds Skole har siden 1998 haft medarbejdersamtaler (MUSK), hvor alle medarbejdere én gang årligt har en samtale på tomandshånd med afdelingsleder eller forstander. Dette ses også som et vigtigt element i forhold til ambitionen om at være en lærende organisation. Derudover deltager medarbejderrepræsentanter i bestyrelsesmøder og i samarbejdsudvalg. 3. Beboersammensætning Svarer beboersammensætningen til målgruppen? Data for elevsammensætning viser en stabil udvikling. Over en 10 årig periode ses at antallet af ældre og dagpengemodtagere er faldet. Skolen har et højt niveau af elever med indvandrer baggrund. I forhold til elever i virksomhedspraktik og løntilskudsjob er der tilrettelagt en proces for at nedbringe antallet af elever i denne gruppe. Skolen oplever en stor belægning af elever hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med den generelle samfundsudvikling i forhold til øget arbejdsløshed. Endvidere vil indgåelse af ny visitationsaftale med Københavns Kommune have indflydelse på belægningen og elevsammensætningen. Hertil kommer at Kofoeds Skoles ramme er fleksibel, og at elever ikke kommer på venteliste. Handleplaner/opholdsplaner Det udtrykkes ved tilsynet at sammenhæng og koordination af indsatser vægtes højt og at samarbejdet med de kommunale 8

9 forvaltninger fortløbende er et indsatsområde, der er i fokus. En stor gruppe elever er omfattet af den kommunale forpligtelse til udarbejdelse af 141 handleplaner. Kofoeds Skole bidrager til udarbejdelsen, hvis der er behov for det. Det er tilsynets vurdering, at Kofoeds Skoles værdigrundlag om ligeværdighed og respekt med tro på den enkeltes evne til at bidrage, danner en basis, der i sig selv er med til at sikre/understøtte en åbenhed for og tilbud til elever med selv ganske svære sociale og psykiske problemstillinger. Det primære samarbejde omkring visiterede elever vedrører Københavns Kommune, hvor man samarbejder med henholdsvis BIF og SOF omkring handle-/jobplaner. Der udtrykkes ved tilsynet generel tilfredshed med samarbejdet i forhold til de visiterede elever, hvor der er en fast kontaktperson i kommunen. I forhold til elever, der ikke er visiterede, er det dog både ledelsens og medarbejderrepræsentanternes opfattelse, at samarbejdet mellem Kofoeds Skole og kommunerne kan forekomme trægt. Det er opfattelsen, at det ofte er medarbejdere på Kofoeds Skole, der må påtage sig den koordinerende rolle i forhold til handle- og jobplaner, og at kontaktpersoner i kommunen kan være vanskeligt tilgængelige, ligesom en stor del af eleverne oplever kontakten med kommunerne som kaotisk og udfordrende Brugerindflydelse Kofoeds Skoles overordnede tilgang til eleverne er involvering i skolens daglige arbejde og udvikling. Med skolens vægtning på elevernes eget ansvar, inklusion og medborgerskab, er det sigtet at involvere eleverne bedst muligt i det daglige arbejde og udvikling. Tilsynet anbefalede i 2010, at man på Kofoeds Skole arbejdede med en organisering af brugerindflydelse, der omfatter elev-/beboerråd i forhold til alle institutioner og aktiviteter på skolen, således at brugerinddragelsen målrettes de tilbud, der er relevante for brugeren. Elevrepræsentanter anmærker, at elevrådet ikke formelt er etableret endnu. Der har været et elevråd forrige år, men dette eksisterer ikke længere. Ledelsen oplyser til dette, at der i ungdomsboligerne er indført faste beboermøder, mens etablering af elevråd på skolen har mødt en del udfordringer. Ledelsen vil dog gerne støtte elevrådet ved at give dem status og indflydelse, blandt andet ved at stille et rum og en pc til rådighed. I forbindelse med tiltrædelse af den nye ledelse er der også sket en reorganisering af mødestrukturen på skolen. Blandt andet er det indført at alle steder (værksteder, boliger mv.) skal afholde decentrale 9

10 elevmøder. Yderligere er der etableret møder mellem forstanderen og eleverne. Der har været stor opbakning/deltagelse til disse møder. På næste møde er det planen, at elevrådet skal nedsættes. Udfordringen ved at etablere et elevråd er, at det skal faciliteres og støttes undervejs. Der skal være en fast medarbejder/tovholder, der skal klædes på til opgaven og har blik for elevernes ressourcer. Eleverne er optagede og påvirkede af skolens besparelser og betydningen af disse for både dem selv og medarbejderne. De giver udtryk for gerne at ville involveres i forhold til at komme med ideer til måder at imødekomme besparelserne på ved ændring af arbejdsgange m.m., da beboerne oplever besparelserne som tilfældige. En måde kunne være at få mere orden og struktur i nogle områder. Et problem, som eleverne oplever, er, at tilmeldingspligten til diverse kurser er fremskudt til 15. december. Mange elever får tilmeldt sig for sent, og holdene kan derfor ikke oprettes. Dette medfører, at medarbejdere afskediges, fordi der ikke umiddelbart er tilslutning fra elever Tilsynet bemærker, at man på Kofoeds Skole arbejder aktivt i forhold til tiltag med en klarere udmøntning af eleverne/beboernes mulighed for at øve indflydelse. Varighed af opholdet Med baggrund i Kofoeds Skoles mangfoldige aktiviteter vurderer tilsynet ikke, at man kan udarbejde en samlet opgørelse over varighed af ophold, da disse varierer fra de på forhånd tidsbestemte undervisningsforløb til årelange tilknytninger til skolen i form af gyldigt elevkort, hvor Kofoeds Skoles funktion først og fremmest er at være netværk for denne gruppe. 4. Det pædagogiske arbejde I moderne teknokratsprog kan man sige, at Kofoeds Skole er et konglomerat, der rummer mange institutionstyper og tilbudsarter osv. i den samlede helhed. Denne komplekse og mangefacetterede enhed kan egentlig ikke rummes under én samlet betegnelse eller beskrivelse. Men den vigtigste og centrale er ordet skole. 1 I de senere år er formålet forstået som en bredt anlagt aktivering og resocialisering med aktiv inddragelse af eleverne. Skolen ønsker hermed at yde social hjælp på et pædagogisk grundlag, hvor der i en 1 Jens Aage Bjørkøe: Vejen til Hjertet s

11 værksteds- og undervisningskultur appelleres direkte til elevernes lyst, evner og anlæg for at fremme deres personlige udvikling og dygtiggørelse. Skolens centrale pædagogiske redskaber understøttes af rådgivning og vejledning, terapi, materiel hjælp og botræning. Generel vurdering af det pædagogiske arbejde Tilsynet har ikke givet anledning til at ændre ved den tidligere vurdering af det generelle pædagogiske arbejde på Kofoeds Skole. Med henvisning til tilsynets rapport af 2009 er det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med afsæt i konkret faglig viden omkring udsattes vilkår og metoder i samarbejdet med eleverne. Afsættet for det metodiske arbejde er elevernes ønsker, forudsætninger og motivation, hvilket synes at være gennemgående for det pædagogiske arbejde der udføres i forhold til alle skolens aktiviteter. En linje som fortsættes af den nye ledelse. Samlet er eleverne glade og tilfredse med skolen, aktiviteterne og medarbejderne. Eleverne føler, der er plads til dem på skolen, og at de får den tilstrækkelige hjælp og støtte. Eleverne oplever, at de bliver mødt som individer, der har noget at byde på. Skolen er god til at tilpasse aktiviteterne til brugernes behov, fx gennem praktik i køkken og lignende. Elevrepræsentanterne oplever det som problematisk, at elever, der fylder 65 år, ikke længere kan benytte samme aktiviteter og tilbud, som de andre elever. Ordningen med gæstekort eksisterer ifølge eleverne ikke længere. I forhold til elevernes bekymring om elever over 65 års adgang til aktiviteter fortæller ledelsen, at det er rigtigt at denne gruppe ikke optages i undervisningsafdelingen. Dog er de stadig meget velkomne på skolen og kan følge de hold, de gerne vil. Skolen har tidligere gjort en del for at hjælpe denne aldersgruppe videre til andre kommunale tilbud, og det vil de overveje at gøre igen. Det er opfattelsen, at der er en tydelig dagsorden i forhold til den værdimæssige tilgang, og at denne dagsorden også er implementeret hos de frontmedarbejdere, der udfører det daglige pædagogiske arbejde. Hertil kan tilføjes, at Københavns Kommune har evalueret forløb med elever, der er visiterede til forløb på skolen. Kvaliteten er vurderet af eleverne på baggrund af en tilfredshedsundersøgelse fortaget ud fra tre overordnede spørgsmål til aktiviteterne på skolen. Generelt udtrykkes der i undersøgelsen stor tilfredshed 2. 2 Københavns Kommune: Tilfredshedsundersøgelse på Kofoeds Skole

12 Nye tiltag Kofoeds Skoles ledelse er optaget af at få den nye organisering på plads sammen med de nødvendige budgettilpasninger, men der er fortsat fokus på: Tandklinik Kofoeds Skole har indgået et samarbejde med Københavns Kommune og Bisserne, en forening af frivillige tandlæger, om etablering af Tandklinikken på Kofoed Skole. Klinikken blev indviet i marts 2011 og kører fortsat. Opsøgende jurist På baggrund af et projekt finansieret af Civilstyrelsens satspuljemidler har Kofoeds Skole i periode etableret en opsøgende jurist med det formål at yde retshjælp på gadeplan til særligt udsatte borgere. Denne funktion udløber ved årsskiftet, og der er ikke fundet anden finansiering. Udvidelse af grønlænderarbejdet Skolen afventer, hvad der sker med kortlægningen af grønlænderområdet, og hvilken betydning det har for området. Østeuropæiske hjemløse Projekt omkring Østeuropæere, der var støttet af Roskilde Fonden, er afsluttet nu. Kofoeds Skole vil dog gerne være med til at komme med anvisninger for området og i et evt. samarbejde med Socialstyrelsen sikre at der sættes fokus på dette område. Samarbejdsrelationer Kofoeds Skole indgår i en lang række af samarbejdsrelationer, og er i kraft af en velfunderet organisation med stor faglig viden inspirationskilde og initiativtager på såvel lokalt, nationalt og internationalt niveau. Klager Tilsynet har i efteråret 2011 modtaget en klage fra en af Kofoed Skoles elever omkring forholdene på HNU. Der blev aflagt tilsynsbesøg med henblik på besigtigelse af de fysiske rammer, da en del af klagen vedrørte håndtering af gener efter oversvømmelserne i sommeren Hertil kom en specifik klage over sagsforløb, som blev behandlet i samarbejde med kommunen, som er ansvarlig for denne del. Der fandtes ikke nogen anledning til at kritisere håndteringen af situationen i forhold til de fysiske rammer, idet der dog kan påpeges at bygningen kunne have gavn af en renovering, hvilket ledelsen også har tilkendegivet, at man arbejder på at få finansieret og iværksat. 12

13 5. Økonomi Det falder udenfor dette tilsyns opgave at udføre økonomisk tilsyn, men alene at tage sigte på om de bevilligede resurser anvendes i.h.t. de lovgivningsmæssige og faglige formål som bevillingen foreskriver. Ledelsen anmærker, at de økonomiske rammer til skolen mindskes, idet der skæres i de statsligt tilførte midler samtidigt med at også indtægter fra rammeaftalen med Københavns Kommune er reduceret. Reduktion i de økonomiske bidrag er et væsentligt problem for skolen, fordi de må skære ned i administrativt personale samtidig med at kravene til registrering og dokumentation øges. Der opleves en diskrepans mellem, hvad der gives og hvad der forventes. Skolen bruger mange ressourcer på at opfylde disse krav. Hvis administrative krav fortsat øges vil det på sigt gå ud over det pædagogiske arbejde. Tilsynet vil dog følge udviklingen af den økonomiske ramme for Kofoeds Skoles indsatser nærmere, med det formål at vurdere om der er overensstemmelse med de økonomiske ramme og de forventninger der stilles til skolens udførelse af det pædagogiske arbejde, samt målgruppesammensætningen. Tilsynet har noteret, at der er en nedgang i forhold til de statslige bevilgede driftsmidler, hvilket kan have indflydelse på skolens ressourcer i relation til udførelse og udvikling af det pædagogiske arbejde 3. Det må således indstilles at forventningerne til udførelse af det pædagogiske arbejde afstemmes med de tilførte driftsmidler. 3 Kofoed Skole Driftbev

14 Økonomi & regnskab KSU (Kofoeds Skoles Ungdomsboliger) HNU (Holger Nielsens Ungdomsboliger) Haugegaard Badensgade Thingvalla Allé Peder Lykkesvej 33 Modtageenheden Administrationschef Personale (HRP) IT Procesfaglig enhed Advokatvagt Psykolog, læge & familierådgivning. UNO 2 projekt Kommunikation & fundraising Grønlænder - afdeling Quassi KS Miteq Valby Naapiffik Vesterbro Oqqumut Esbjerg Neriusaaq Ålborg Sekretariat Serviceafdeling Receptionen Team Rent & Pænt Tøjdepot 3 kreative værksteder Prod. værksted Forstander Undervisningsafdeling KSO & FVU Studievejledning -bibliotek - Jobkonsulent _ Louisestiftelsen i Sorø Kanal Kofoed PTF (Praktisk Teknisk Forv.) Café Himmelblå Miljø & ejendom Transport, autoværksted & møbeldepot Woody Grafisk workshop Kofoeds Skoles organisation pr Chefkonsulent Tandklinik Projekter -Forward Kofoeds kælder KS Århus KS Åbenrå Kofoeds Skole Internationalt Undervisning Rådgivning Skoler og projekter Værksteder -Køkken -Polen, 4 -Tjekkiet, 6 - Estland, 1 -Litauen, 2 -Armenien, 1 - Ukraine, 4 -Rumænien, 1 -Slovenien, 1 - Bulgarien, 1 14

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest

Job- og kompetenceprofil. Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Job- og kompetenceprofil Botilbuds- og hjemmevejlederleder Socialpsykiatrisk Center Nord-Vest Hovedopgave : overordnet ansvarlig for at Center Nord-Vest s og SOF`s strategier og politikker udvikles og

Læs mere

Tilbudspakker til matchgruppe 4 og 5

Tilbudspakker til matchgruppe 4 og 5 Tilbudspakker til matchgruppe 4 og 5 Vores styrke er vores brede målgruppe, mange tilbud og anerkendende metoder Til sagsbehandlere og visitatorer Kofoeds skole 32 68 02 00 Det er forskellige mennesker,

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Uddannelsecenter Mariebjerg SOCIALAFDELINGEN. Endelig rapport SOCIALAFDELINGEN 7 Botilbud ved : Uddannelsecenter Mariebjerg UANMELDT TILSYN DEN: 19.09.2012 Endelig rapport Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvikv Seneste gemt:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Kommunikationscentret 24. september Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Kommunikationscentret 24. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Guide for Tilsyn Socialafdelingen Januar 2010

Guide for Tilsyn Socialafdelingen Januar 2010 Guide for Tilsyn Socialafdelingen Januar 2010 Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Lovgrundlag/ gældende regler på området...3 Formål med tilsyn...3 Eksterne tilsynsmyndigheder...4 Overordnede principper for

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Forstanderens funktioner er blandt andet:

Forstanderens funktioner er blandt andet: Stillingsbetegnelse Forstander Navn Organisatorisk placering Forstanderen refererer direkte til bestyrelsen for Den selvejende Institution Pensionatet Mette Marie. Forstanderen har desuden et forpligtende

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner)

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Indledning Nedenfor gennemgås hvilke lovgivningskrav, der er til det pædagogiske tilsyn samt de principper og rammer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 5. juli 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene. Formålet

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015

SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version. Kommunalt tilsyn Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 NOTAT SUOC - Team Udvikling 11. marts 2016 Endelig version Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Kommunalt tilsyn 2015 Plejegruppen Bygaden 15. juni 2015 Rapportens opbygning Rapporten indeholder resultaterne

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder. alle

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder. alle Stamdata: Dag / døgntilbuddets navn: T hyværkstedet Leders navn tlf. nr.- mailadresse: Hanne Majdecki 99172641 hm@thisted.dk Målgruppe borgere der visiteres efter serviceloven 103 0g 104 Antal beboere

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Bostedet Høvejen Randers Kommune 2009 Uanmeldt tilsyn Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL MED TILSYNET... 2 2. METODE... 2 Tilsynets varsling... 3 3. GENEREL ANBEFALING... 3 4. BOSTEDET HØVEJEN...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev SØNDER ALLÉ RYESGADE For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev RUTEBILSTATIONEN NY BANEGÅRDSGADE SPANIEN TOLD BOD GADE HAVNEGADE EUROPAPLADS DESIGN: TANDEM DESIGN CAMP FOTO: ANDERS KAVIN TEKST OG

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Adresse Peter Bangs vej 10-12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Status (kommunal, selvejende, privat) Selvejende Normerede pladser 0-3 år 42 Normerede

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade

Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade Årlig tilsynsredegørelse for politikområdet Udviklingshæmning, fysisk handicap og senhjerneskade Esbjerg Kommune, februar 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her:

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: SOCIALAFDELINGEN. Indsæt et billede her: SOCIALAFDELINGEN 7 Indsæt et billede her: Bredde = 18 cm Højde maks. = 9,2 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved : Bofællesskabet Frøjkgården UANMELDT TILSYN DEN: 26.11.2012 Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune. Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn På Hjørnet, Svendborg kommune Fredag den 24. oktober 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt anmeldt tilsynsbesøg På Hjørnet. Formålet med

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Plejehjemmet Breelteparken. Uanmeldt tilsyn

Plejehjemmet Breelteparken. Uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Breelteparken Uanmeldt tilsyn 20-08-2013 1. Indledning....3 1.1 Læsevejledning...3 1.2 Gennemførsel af tilsynet...3 2. Konklusion af tilsynet....3 2.1 Lovmedholdelighed....3 2.2 Overordnet

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune. Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Kildemarkscentret, Næstved Kommune Torsdag den 29. oktober 2015 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kildemarkscentret. Generelt

Læs mere

86. Budgetforslag 2008... 144 87. Tilsynsrapport for kommunalt tilsyn 2006 på døgninstituionerne indenfor børne- og unge- og familieområdet...

86. Budgetforslag 2008... 144 87. Tilsynsrapport for kommunalt tilsyn 2006 på døgninstituionerne indenfor børne- og unge- og familieområdet... Åbent referat Socialudvalget 27. august 2007, kl. 18.30 18.40 Fraværende: Karin Dubin 86. Budgetforslag 2008... 144 87. Tilsynsrapport for kommunalt tilsyn 2006 på døgninstituionerne indenfor børne- og

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet af frit-valgsleverandører. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune. Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter, Lejre Kommune Tirsdag den 24. februar 2009 fra kl. 7.30 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013

Børn & Kultur Dagtilbud. Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 Tangevej 6. 6760 Ribe Dato 11.marts 2013 Sagsbehandler Pædagogik & Udvikling Telefon direkte 76 16 18 84 Retningslinjer for tilsyn i Tilsyn på dagtilbudsområdet

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført stofmisbrug. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Opholdsstedet Bjerget, godkendt til 7 unge piger i alderen 15 22 år med psykosociale problemer, som har medført

Læs mere

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune

Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Pædagogisk tilsyn i Vejen Kommune Ifølge dagtilbudsloven er Vejen Kommune forpligtiget til at føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud beliggende i kommunen og oprettet efter dagtilbudsloven, Lov nr.

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 22. og 23. september 2015,

Læs mere

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016

Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Notat Opfølgning på Mønsterbryderudvalgets initiativ med socialrådgivere i daginstitutionerne pr. 1. april 2016 Frederiksberg Kommune har i forlængelse af budgetforhandlingerne i efteråret 2014 truffet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune. Mandag den 12. september 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fårvang Ældrecenter, Silkeborg Kommune Mandag den 12. september 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fårvang Ældrecenter.

Læs mere

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport

BilagØU_110221_pkt.15_01. Hvidovre Kommune. Sammenfatningsrapport Hvidovre Kommune Sammenfatningsrapport Uanmeldte tilsyn i bofællesskaberne 2010 Indholdsfortegnelse 1. Tilrettelæggelse af de uanmeldte tilsynsbesøg i 2010 1 2. Hovedkonklusioner på de enkelte fokusområder

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver

Bilag. Ad 1: Fysioterapeuternes opgaver Bilag Høringssvar med kommentar til oplæg om serviceniveau for den fysio- og ergoterapeutiske indsats til børn og unge med vidtgående funktionsnedsættelser Høringssvarene fremgår af oversigten med tilhørende

Læs mere