Social- og Integrationsministeriet. Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Integrationsministeriet. Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole"

Transkript

1 Fagligt pædagogisk tilsyn 2011 med Kofoeds Skole Fra: Socialstyrelsen Til: Social- og Integrationsministeriet Indhold: Tilsynsrapport 2011 for Kofoeds Skole Dato: 6. juli 2012 Voksen Sagsnr: 08/ cha/bpo Tilsynets baggrund og form Kofoeds Skole er en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Staten og er derfor selvstændigt optaget på finansloven. Hjemlen til driften findes i Lov om Social Service 178 stk.1 og 2 jf. lovbekendtgørelse 1117 af 26. september Tilsynsforpligtelsen med Kofoeds Skole påhviler Social- og Integrationsministeriet som driftsansvarlig. Social- og Integrationsministeriet har anmodet Socialstyrelsen om at udføre det faglige pædagogiske tilsyn med Kofoeds Skole. Tilsynet omfatter ikke konkret tilsyn med de enkelte borgere. Formål med tilsyn Vejledning om Retssikkerhed og Administration på det sociale område beskriver, at formålet med at føre tilsyn er: At påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven, og efter de beslutninger kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Kernen i tilsynsforpligtelsen er, at myndighederne har pligt til at holde sig informeret om indhold og fremgangsmåde i tilbuddene, samt til at forholde sig til denne information i forhold til opgaver, formål og gældende lov. Tilsynet skal vurdere de faglige og pædagogiske forhold på institutionen. Det handler om at sikre, at tilbuddene er i overensstemmelse med aftaler med myndigheder, dvs. driftsoverenskomster, resultatkontrakter etc. Desuden omfatter tilsynet et fokus på at sikre gode standarder i tilbuddets ydelser og opgaveløsning. Målet her er, at der fastholdes en kvalitet, der lever op 1

2 til institutionens udmeldte serviceniveau, og, at der sker indberetning til de systemer, som reglerne foreskriver. Endeligt skal tilsynet også, via de løbende tilbagemeldinger, bidrage til løbende udvikling af tilbuddets ramme og ydelser i takt med brugernes behov, herunder sikre metode-, personale- og organisationsudvikling. Tilsynsfunktionen skal også have fokus på beboer/brugertilfredshed og trivsel, dialogen mellem beboere/brugere og personale og brugerråd, samt kulturen på boformen/tilbuddet. Det konkrete mål med tilsynsarbejdet er således: At sikre, at tilbuddene drives i overensstemmelse med lovgivningen. At sikre, at tilbuddene drives i overensstemmelse med de politiske målsætninger, og under hensyn til de til rådighed værende økonomiske midler. At give mulighed for ledelsesmæssig opfølgning og skabe det fornødne grundlag for overordnede ledelsesmæssige beslutninger politisk og administrativt. Tilsynsformen Tilsynet for 2011 har haft til formål at føre tilsyn med de generelle aktiviteter, der er på Kofoeds Skole, herunder boformerne jf. 107 og 110 samt aktivitetstilbud i henhold til Servicelovens 103 og 104, og bestemmelserne i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Oprindeligt blev det besluttet, at tilsynet i 2011 ville have særligt fokus på de aktiviteter, der retter sig mod målgruppen af grønlændere. Dette er af andre årsager ikke gennemført og afventer nu, om kortlægningen af grønlænderområdet, hvor Kofoeds Skole har indgået, vil bibringe en viden, som kan anvendes fremadrettet. Tilsynet er foregået på Kofoeds Skoles lokaliteter i København, hvor der er aflagt anmeldt tilsynsbesøg d. 27.april 2012 i tidsrummet Tilsynet er gennemført af konsulent Christina Hansen og konsulent Birthe Povlsen, Socialstyrelsen. Ann Sofie Nielsson deltog som referent. Der blev, ligesom ved tidligere tilsyn, valgt en model for det anmeldte tilsynsbesøg, hvor tilsynet først havde en samtale med elevrepræsentanter, efterfølgende med medarbejderrepræsentanter og til sidst med forstander og ledelse. Modellen blev valgt med det mål at kunne præsentere elevernes og medarbejdernes udtalelser og synspunkter for ledelsen. Derved har ledelsen mulighed for at give en tilbagemelding på, hvorvidt man allerede er bekendte med eventuelle udfordringer, samt hvorvidt man allerede har iværksat tiltag i forhold dertil. Som ramme for samtalerne var en tjekliste, som var fremsendt til tilbuddet på forhånd. Der deltog 7 elevrepræsentanter i samtalen. 2

3 Som medarbejderrepræsentanter deltog Falk Bærentzen, værkstedsleder, Dorthe Sørensen, Socialrådgiver og tillidsrepræsentant, Modtageenheden Filiz Tekin, Kursussekretær og vejleder Else Degn, Socialrådgiver, Modtageenheden Endelig blev der gennemført samtale med ledelsen ved forstander Robert Olsen, souschef Ole Meldgaard, samt administrationschef Kenneth Engstrøm. Tilsynet har orienteret om sin funktion og sin interesse i at være orienteret om forhold og konflikter, der ikke synes løsningsbare i henhold til ledelsesudøvelsen og bestyrelsesansvaret. Tilsynet har tilkendegivet, at dennes deltagelse i relevante aktiviteter på skolen ses som en del af udøvelsen af tilsynet, der kunne anvendes som supplement til det formelle tilsynsbesøg. Da det tilsigtes, at den udarbejdede tilsynsrapport sammen med tilsynets vurderinger er beskrivende i sin form, er det bevidst valgt, at lade beskrivelser fra de første tilsynsrapporter gå igen, der hvor der ikke er fundet anledning til ændringer eller øvrige bemærkninger. Tilsynets samlede vurdering Kofoeds skole er i gang med en større organisationsændring med baggrund i økonomiske udfordringer, som den nye ledelse har fået til opgave at håndtere. Det er tilsynets vurdering, at der fra ledelsens side er igangsat en proces, som har opbakning fra medarbejderne, der føler sig inddraget og kan se formålet med den nye organisering. Det er tilsynets vurdering, at man i ledelsen generelt har stort fokus på medarbejdernes trivsel og inddragelse i de forandringsprocesser, skolen er inde i. Det er opfattelsen, at det generelle pædagogiske arbejde på Kofoeds Skole tager afsæt i konkret og faglig viden omkring udsatte borgere og at den værdi- og ledelsesmæssige dagsorden med fokus på elevernes ønsker og motivation som omdrejningspunkt for den pædagogiske indsats også er tydelig i frontmedarbejdernes daglige udførelse af det pædagogiske arbejde. Tillige er det vurderingen, at Kofoeds Skoles fysiske rammer på god vis lever op til skolens formulerede formål: at yde social hjælp på et pædagogisk grundlag hvor der i en værksteds- og undervisningskultur appelleres direkte til elevernes lyst. Ved tilsynet i 2009 blev det anbefalet at man på Kofoeds Skole initierede en klarere udmøntning af 16 i Serviceloven, i forhold til elevernes indflydelse på tilrettelæggelse og udnyttelse af Kofoeds Skoles tilbud. 3

4 Tilsynet bemærker, at man på Kofoeds Skole arbejder aktivt i forhold til tiltag med en klarere udmøntning af elevernes/beboernes mulighed for at øve indflydelse. Anbefalinger Evt. bemærkninger 1. Fysiske rammer Rammernes egnethed til formålet Tilsynet er udført på Kofoeds Skoles hovedadresse i Nürnberggade. Beskrivelsen af de fysiske rammer tager derfor udgangspunkt i besigtigelsen i forbindelse med tilsynet i 2008, idet tilsynet dog har beset de nye ibrugtagne lokaler i den ny erhvervede ejendom overfor Kofoeds plads, hvor bl.a. de åbne værksteder nu er placeret. Samlet plan over organisationen findes som bilag på side 14. Hovedsædet i Nürnberggade består dels af den store hovedbygning, der, uden på nogen måde at virke pompøs, alligevel signalerer, at der er tale en institution en skole med historisk forankring og ambition om at skabe rammer for udvikling og læring. Lige så stringent som hovedbygningen signalerer skole lige så farverige er de utallige bygninger, rum og arealer som den store matrikel i øvrigt rummer til de mange forskellige aktiviteter og værksteder. 4

5 Hovedbygningen rummer administrationen, herunder reception, undervisningslokaler, bibliotek, cafeteria, forskellige rådgivningsfunktioner samt enkelte værksteder/aktiviteter, eksempelvis grafisk værksted, vaskeri og frisørsalon. Øvrige værksteder/aktiviteter er fordelt på den øvrige bygningsmasse. Der er følgende værksteder/aktiviteter/undervisningstilbud: Auto & transport, Café Himmelblå, De åbneværksteder, Forward (misbrug), FVU - Forberedende Voksen Undervisning, Grafisk Workshop, Quassi (særligt fællesskab for grønlændere), Miljø & Ejendom, Produktionsværkstedet, Team Rent & Pænt, Tøjdepotet, Undervisning (mange forskellige tilbud) og Woody Håndværkerhuset. Der er ingen botilbud på hovedadressen. Det er vurderingen, at hovedafdelingens fysiske rammer på udmærket vis udtrykker, såvel den overordnede vision om at skabe et lærings- og udviklingsrum i form af en skole med rigtig mange forskelligartede tilbud, som, at der gennem det muliges kunst søges at tilpasse de fysiske rammer til elevernes mangeartede behov og de pædagogiske udfordringer. Dette, hvad enten det handler om at udnytte skolens tilbud på tværs af sektioner, så som undervisning og praktiske aktiviteter, eller at skabe mindre og overskuelige rum for elever, der har behov herfor. Ved årsskiftet 2011/12 er der sket store ændringer i skolens brug af kvadratmeter, hvilket betyder at en del kvadratmeter nu står tomme. Samtidig har de nye bygninger krævet mere omfattende renovering og større omkostninger, end først antaget. De aktiviteter, der er flyttet over i den nye bygning, oplever dog store forbedringer, blandt andet fordi der er bedre mulighed for at skabe gode sociale rammer for eleverne. De nye bygninger benyttes desuden af eksterne samarbejdspartnere. Eleverne undrer sig over sammenhængen mellem investering i ny ejendom og afskedigelsen af dygtige lærere. Medarbejdere og ledelsen giver udtryk for at beslutningen om nyanskaffelse er truffet af bestyrelsen, da situationen var anderledes og i den tro, at det fremadrettet ville være en god investering. Ledelsen mener da også, at investeringen på lang sigt vil give mening. Der er generelt behov for at få vurderet bygningsmassen, som skolen besidder, og behovet for energivenlige renoveringer, da der anvendes en del midler på drift og vedligeholdelse af denne. Fysiske rammers betydning for udførelsen af bestemte aktiviteter Ændringen af de fysiske rammer kan eventuel løse nogle af de begrænsninger som tilsynet jf. nedenstående bemærkede i sidste års rapport. Eksempelvist er det ikke muligt at etablere et rengøringsrum på 1. sal i hovedbygningen. Det betyder at eleverne skal løfte uforholdsmæssigt meget. Endvidere kan pladsmangel betyde, at eleverne ikke kan 5

6 arbejde i korrekte arbejdsstillinger. Rengøringsstandard Generelt er rengøringsstandarden i orden. Der er ikke ansat egentligt rengøringspersonale, hvorfor kvaliteten i rengøringen kan svinge lidt ved mangel på elever, samt når enkelte elever har vanskeligt ved at magte opgaven. Ligeledes kan medarbejdernes arbejdsmængde have en betydning for rengøringsstandarden, idet arbejdsbyrden afgør, hvor mange elever der kan instrueres i arbejdet, og hvorvidt arbejdet efterfølgende kan kontrolleres. Hygiejniske forhold Der er ved tilsynet ikke observeret forhold, der indikerer problemer med de hygiejniske forhold. 2. Personalesituation Personalesammensætning Af resultatkontrakten fremgår det, at der er ca. 175 medarbejdere herunder lærere i Kofoeds Skoles Oplysningsforbund KSO) fordelt på 13 forskellige faggrupper, omfattende praktiske og pædagogiske omsorgsmedarbejdere, værkstedsassistenter, socialrådgivere, HK ere og AC ere m.fl. Organisation /Kompetenceudvikling Kofoeds Skoles håndtering af den store udfordring i relation til et generationsskifte er påbegyndt ved ansættelse af ny forstander, Robert Olsen. Ledelsen har et stort fokus på budgettet og har udarbejdet strategier for at imødegå de udfordringer, som skolen står overfor. I forbindelse med lederskiftet er der udstukket en ny struktur for organisationen, som er mere funktionsrettet end tidligere. Strukturen er blevet mødt med stor tilfredshed blandt medarbejderne Det anmærkes af medarbejderrepræsentanterne, at der med den nye ledelse fra november 2011 er sket en tydeliggørelse af forventninger til medarbejderes kvalifikationer. Ligeledes arbejdes der nu ud fra en procesplan, og medarbejderne 6

7 føler sig i høj grad inddraget. Blandt andet er der lagt en 6 måneders kompetenceudviklingsplan på nogle af fagområderne. Behovet for kompetenceudvikling er fortsat et opmærksomhedspunkt i Kofoeds skoles ledelse. Udover projektet der har til formål at udrede medarbejdernes kompetencer, har man fortsat det allerede etablerede læringsværksted, der fokuserer på opkvalificering af medarbejderne i forhold til de udfordringer, som medarbejderne står overfor. Medarbejderrepræsentanterne fremhæver læringsværkstedet som et godt redskab, hvor lærerne sammen kan afprøve forskellige metoder og redskaber i det pædagogiske arbejde og have drøftelser med hinanden om de metodiske tilgange. Det er tilsynets vurdering, at der fra ledelsen side er igangsat en proces, som har opbakning fra medarbejderne, der føler sig inddraget og kan se formålet med den nye organisering. Personaleudskiftning Skolen har lige været igennem en afskedigelses runde, hvor man måtte afskedige medarbejdere. Afskedigelserne er sket på grund af nedskæringer. Ledelsen har haft samtaler med alle medarbejdere over 58 i et forsøg på at afklare, om en del af besparelsen kunne nås ved naturlig afgang. Dette har desværre ikke været muligt. I forhold til afskedigelser af medarbejdere kommenteres, at disse primært er sket blandt administrationspersonale. Medarbejderne er berørte af situationen, men oplever at der evalueres grundigt på processen. Sygdomsfravær omfang og varighed Den lidt urolige situation afspejles ikke i sygefraværet på skolen, kun få medarbejdere har et højt sygefravær. Skolen har forsøgt at mindske fravær gennem fokus på arbejdsmiljø. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Ved tilsynet er der generelt udtrykt tilfredshed blandt medarbejderne i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på Kofoeds Skole. Der er sket mange ting på kort tid, og det er en udfordring, for eleverne kommer stadig, og dagligdagen skal fungerer. Elevtallet er samtidig stigende. Medarbejderne har forsøgt ikke at inddrage eleverne i omstruktureringer, så de påvirkes mindst muligt i deres dagligdag og rutiner. Generelt opleves en god dialog med medarbejderne i forhold til 7

8 udvikling fra ledelsens side. Det er tilsynets vurdering, at man i ledelsen generelt har stort fokus på medarbejdernes trivsel og inddragelse i de forandringsprocesser, som skolen er inde i. Mødeaktivitet Der er igangsat en proces, hvor man også har ændret på mødestrukturen. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at lave en vurdering af effekten af dette. Medarbejderudviklingssamtaler Kofoeds Skole har siden 1998 haft medarbejdersamtaler (MUSK), hvor alle medarbejdere én gang årligt har en samtale på tomandshånd med afdelingsleder eller forstander. Dette ses også som et vigtigt element i forhold til ambitionen om at være en lærende organisation. Derudover deltager medarbejderrepræsentanter i bestyrelsesmøder og i samarbejdsudvalg. 3. Beboersammensætning Svarer beboersammensætningen til målgruppen? Data for elevsammensætning viser en stabil udvikling. Over en 10 årig periode ses at antallet af ældre og dagpengemodtagere er faldet. Skolen har et højt niveau af elever med indvandrer baggrund. I forhold til elever i virksomhedspraktik og løntilskudsjob er der tilrettelagt en proces for at nedbringe antallet af elever i denne gruppe. Skolen oplever en stor belægning af elever hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med den generelle samfundsudvikling i forhold til øget arbejdsløshed. Endvidere vil indgåelse af ny visitationsaftale med Københavns Kommune have indflydelse på belægningen og elevsammensætningen. Hertil kommer at Kofoeds Skoles ramme er fleksibel, og at elever ikke kommer på venteliste. Handleplaner/opholdsplaner Det udtrykkes ved tilsynet at sammenhæng og koordination af indsatser vægtes højt og at samarbejdet med de kommunale 8

9 forvaltninger fortløbende er et indsatsområde, der er i fokus. En stor gruppe elever er omfattet af den kommunale forpligtelse til udarbejdelse af 141 handleplaner. Kofoeds Skole bidrager til udarbejdelsen, hvis der er behov for det. Det er tilsynets vurdering, at Kofoeds Skoles værdigrundlag om ligeværdighed og respekt med tro på den enkeltes evne til at bidrage, danner en basis, der i sig selv er med til at sikre/understøtte en åbenhed for og tilbud til elever med selv ganske svære sociale og psykiske problemstillinger. Det primære samarbejde omkring visiterede elever vedrører Københavns Kommune, hvor man samarbejder med henholdsvis BIF og SOF omkring handle-/jobplaner. Der udtrykkes ved tilsynet generel tilfredshed med samarbejdet i forhold til de visiterede elever, hvor der er en fast kontaktperson i kommunen. I forhold til elever, der ikke er visiterede, er det dog både ledelsens og medarbejderrepræsentanternes opfattelse, at samarbejdet mellem Kofoeds Skole og kommunerne kan forekomme trægt. Det er opfattelsen, at det ofte er medarbejdere på Kofoeds Skole, der må påtage sig den koordinerende rolle i forhold til handle- og jobplaner, og at kontaktpersoner i kommunen kan være vanskeligt tilgængelige, ligesom en stor del af eleverne oplever kontakten med kommunerne som kaotisk og udfordrende Brugerindflydelse Kofoeds Skoles overordnede tilgang til eleverne er involvering i skolens daglige arbejde og udvikling. Med skolens vægtning på elevernes eget ansvar, inklusion og medborgerskab, er det sigtet at involvere eleverne bedst muligt i det daglige arbejde og udvikling. Tilsynet anbefalede i 2010, at man på Kofoeds Skole arbejdede med en organisering af brugerindflydelse, der omfatter elev-/beboerråd i forhold til alle institutioner og aktiviteter på skolen, således at brugerinddragelsen målrettes de tilbud, der er relevante for brugeren. Elevrepræsentanter anmærker, at elevrådet ikke formelt er etableret endnu. Der har været et elevråd forrige år, men dette eksisterer ikke længere. Ledelsen oplyser til dette, at der i ungdomsboligerne er indført faste beboermøder, mens etablering af elevråd på skolen har mødt en del udfordringer. Ledelsen vil dog gerne støtte elevrådet ved at give dem status og indflydelse, blandt andet ved at stille et rum og en pc til rådighed. I forbindelse med tiltrædelse af den nye ledelse er der også sket en reorganisering af mødestrukturen på skolen. Blandt andet er det indført at alle steder (værksteder, boliger mv.) skal afholde decentrale 9

10 elevmøder. Yderligere er der etableret møder mellem forstanderen og eleverne. Der har været stor opbakning/deltagelse til disse møder. På næste møde er det planen, at elevrådet skal nedsættes. Udfordringen ved at etablere et elevråd er, at det skal faciliteres og støttes undervejs. Der skal være en fast medarbejder/tovholder, der skal klædes på til opgaven og har blik for elevernes ressourcer. Eleverne er optagede og påvirkede af skolens besparelser og betydningen af disse for både dem selv og medarbejderne. De giver udtryk for gerne at ville involveres i forhold til at komme med ideer til måder at imødekomme besparelserne på ved ændring af arbejdsgange m.m., da beboerne oplever besparelserne som tilfældige. En måde kunne være at få mere orden og struktur i nogle områder. Et problem, som eleverne oplever, er, at tilmeldingspligten til diverse kurser er fremskudt til 15. december. Mange elever får tilmeldt sig for sent, og holdene kan derfor ikke oprettes. Dette medfører, at medarbejdere afskediges, fordi der ikke umiddelbart er tilslutning fra elever Tilsynet bemærker, at man på Kofoeds Skole arbejder aktivt i forhold til tiltag med en klarere udmøntning af eleverne/beboernes mulighed for at øve indflydelse. Varighed af opholdet Med baggrund i Kofoeds Skoles mangfoldige aktiviteter vurderer tilsynet ikke, at man kan udarbejde en samlet opgørelse over varighed af ophold, da disse varierer fra de på forhånd tidsbestemte undervisningsforløb til årelange tilknytninger til skolen i form af gyldigt elevkort, hvor Kofoeds Skoles funktion først og fremmest er at være netværk for denne gruppe. 4. Det pædagogiske arbejde I moderne teknokratsprog kan man sige, at Kofoeds Skole er et konglomerat, der rummer mange institutionstyper og tilbudsarter osv. i den samlede helhed. Denne komplekse og mangefacetterede enhed kan egentlig ikke rummes under én samlet betegnelse eller beskrivelse. Men den vigtigste og centrale er ordet skole. 1 I de senere år er formålet forstået som en bredt anlagt aktivering og resocialisering med aktiv inddragelse af eleverne. Skolen ønsker hermed at yde social hjælp på et pædagogisk grundlag, hvor der i en 1 Jens Aage Bjørkøe: Vejen til Hjertet s

11 værksteds- og undervisningskultur appelleres direkte til elevernes lyst, evner og anlæg for at fremme deres personlige udvikling og dygtiggørelse. Skolens centrale pædagogiske redskaber understøttes af rådgivning og vejledning, terapi, materiel hjælp og botræning. Generel vurdering af det pædagogiske arbejde Tilsynet har ikke givet anledning til at ændre ved den tidligere vurdering af det generelle pædagogiske arbejde på Kofoeds Skole. Med henvisning til tilsynets rapport af 2009 er det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med afsæt i konkret faglig viden omkring udsattes vilkår og metoder i samarbejdet med eleverne. Afsættet for det metodiske arbejde er elevernes ønsker, forudsætninger og motivation, hvilket synes at være gennemgående for det pædagogiske arbejde der udføres i forhold til alle skolens aktiviteter. En linje som fortsættes af den nye ledelse. Samlet er eleverne glade og tilfredse med skolen, aktiviteterne og medarbejderne. Eleverne føler, der er plads til dem på skolen, og at de får den tilstrækkelige hjælp og støtte. Eleverne oplever, at de bliver mødt som individer, der har noget at byde på. Skolen er god til at tilpasse aktiviteterne til brugernes behov, fx gennem praktik i køkken og lignende. Elevrepræsentanterne oplever det som problematisk, at elever, der fylder 65 år, ikke længere kan benytte samme aktiviteter og tilbud, som de andre elever. Ordningen med gæstekort eksisterer ifølge eleverne ikke længere. I forhold til elevernes bekymring om elever over 65 års adgang til aktiviteter fortæller ledelsen, at det er rigtigt at denne gruppe ikke optages i undervisningsafdelingen. Dog er de stadig meget velkomne på skolen og kan følge de hold, de gerne vil. Skolen har tidligere gjort en del for at hjælpe denne aldersgruppe videre til andre kommunale tilbud, og det vil de overveje at gøre igen. Det er opfattelsen, at der er en tydelig dagsorden i forhold til den værdimæssige tilgang, og at denne dagsorden også er implementeret hos de frontmedarbejdere, der udfører det daglige pædagogiske arbejde. Hertil kan tilføjes, at Københavns Kommune har evalueret forløb med elever, der er visiterede til forløb på skolen. Kvaliteten er vurderet af eleverne på baggrund af en tilfredshedsundersøgelse fortaget ud fra tre overordnede spørgsmål til aktiviteterne på skolen. Generelt udtrykkes der i undersøgelsen stor tilfredshed 2. 2 Københavns Kommune: Tilfredshedsundersøgelse på Kofoeds Skole

12 Nye tiltag Kofoeds Skoles ledelse er optaget af at få den nye organisering på plads sammen med de nødvendige budgettilpasninger, men der er fortsat fokus på: Tandklinik Kofoeds Skole har indgået et samarbejde med Københavns Kommune og Bisserne, en forening af frivillige tandlæger, om etablering af Tandklinikken på Kofoed Skole. Klinikken blev indviet i marts 2011 og kører fortsat. Opsøgende jurist På baggrund af et projekt finansieret af Civilstyrelsens satspuljemidler har Kofoeds Skole i periode etableret en opsøgende jurist med det formål at yde retshjælp på gadeplan til særligt udsatte borgere. Denne funktion udløber ved årsskiftet, og der er ikke fundet anden finansiering. Udvidelse af grønlænderarbejdet Skolen afventer, hvad der sker med kortlægningen af grønlænderområdet, og hvilken betydning det har for området. Østeuropæiske hjemløse Projekt omkring Østeuropæere, der var støttet af Roskilde Fonden, er afsluttet nu. Kofoeds Skole vil dog gerne være med til at komme med anvisninger for området og i et evt. samarbejde med Socialstyrelsen sikre at der sættes fokus på dette område. Samarbejdsrelationer Kofoeds Skole indgår i en lang række af samarbejdsrelationer, og er i kraft af en velfunderet organisation med stor faglig viden inspirationskilde og initiativtager på såvel lokalt, nationalt og internationalt niveau. Klager Tilsynet har i efteråret 2011 modtaget en klage fra en af Kofoed Skoles elever omkring forholdene på HNU. Der blev aflagt tilsynsbesøg med henblik på besigtigelse af de fysiske rammer, da en del af klagen vedrørte håndtering af gener efter oversvømmelserne i sommeren Hertil kom en specifik klage over sagsforløb, som blev behandlet i samarbejde med kommunen, som er ansvarlig for denne del. Der fandtes ikke nogen anledning til at kritisere håndteringen af situationen i forhold til de fysiske rammer, idet der dog kan påpeges at bygningen kunne have gavn af en renovering, hvilket ledelsen også har tilkendegivet, at man arbejder på at få finansieret og iværksat. 12

13 5. Økonomi Det falder udenfor dette tilsyns opgave at udføre økonomisk tilsyn, men alene at tage sigte på om de bevilligede resurser anvendes i.h.t. de lovgivningsmæssige og faglige formål som bevillingen foreskriver. Ledelsen anmærker, at de økonomiske rammer til skolen mindskes, idet der skæres i de statsligt tilførte midler samtidigt med at også indtægter fra rammeaftalen med Københavns Kommune er reduceret. Reduktion i de økonomiske bidrag er et væsentligt problem for skolen, fordi de må skære ned i administrativt personale samtidig med at kravene til registrering og dokumentation øges. Der opleves en diskrepans mellem, hvad der gives og hvad der forventes. Skolen bruger mange ressourcer på at opfylde disse krav. Hvis administrative krav fortsat øges vil det på sigt gå ud over det pædagogiske arbejde. Tilsynet vil dog følge udviklingen af den økonomiske ramme for Kofoeds Skoles indsatser nærmere, med det formål at vurdere om der er overensstemmelse med de økonomiske ramme og de forventninger der stilles til skolens udførelse af det pædagogiske arbejde, samt målgruppesammensætningen. Tilsynet har noteret, at der er en nedgang i forhold til de statslige bevilgede driftsmidler, hvilket kan have indflydelse på skolens ressourcer i relation til udførelse og udvikling af det pædagogiske arbejde 3. Det må således indstilles at forventningerne til udførelse af det pædagogiske arbejde afstemmes med de tilførte driftsmidler. 3 Kofoed Skole Driftbev

14 Økonomi & regnskab KSU (Kofoeds Skoles Ungdomsboliger) HNU (Holger Nielsens Ungdomsboliger) Haugegaard Badensgade Thingvalla Allé Peder Lykkesvej 33 Modtageenheden Administrationschef Personale (HRP) IT Procesfaglig enhed Advokatvagt Psykolog, læge & familierådgivning. UNO 2 projekt Kommunikation & fundraising Grønlænder - afdeling Quassi KS Miteq Valby Naapiffik Vesterbro Oqqumut Esbjerg Neriusaaq Ålborg Sekretariat Serviceafdeling Receptionen Team Rent & Pænt Tøjdepot 3 kreative værksteder Prod. værksted Forstander Undervisningsafdeling KSO & FVU Studievejledning -bibliotek - Jobkonsulent _ Louisestiftelsen i Sorø Kanal Kofoed PTF (Praktisk Teknisk Forv.) Café Himmelblå Miljø & ejendom Transport, autoværksted & møbeldepot Woody Grafisk workshop Kofoeds Skoles organisation pr Chefkonsulent Tandklinik Projekter -Forward Kofoeds kælder KS Århus KS Åbenrå Kofoeds Skole Internationalt Undervisning Rådgivning Skoler og projekter Værksteder -Køkken -Polen, 4 -Tjekkiet, 6 - Estland, 1 -Litauen, 2 -Armenien, 1 - Ukraine, 4 -Rumænien, 1 -Slovenien, 1 - Bulgarien, 1 14

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Opholdsstedets navn Dato Journalnummer Udarbejdet af Dato for Tilsynsbesøg Mødested Mødedeltagere Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Storskoven Dato 27-02-2012 Journalnummer 16.03.26-K09-61-07 Udarbejdet af Birgit Hindse og Kirsten Nørgaard Dato for

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Årsrapport 2012 / 2013 Tilsyn på Beskæftigelsesområdet April 2013 1 Indledning... 3 Lovmæssig Baggrund... 3 Tilsynets indhold... 3 De uanmeldte tilsynsbesøg i 2012 og

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Stillings og personprofil. Forstander. Kofoeds Skole

Stillings og personprofil. Forstander. Kofoeds Skole Stillings og personprofil Forstander Kofoeds Skole August 2011 1 Opdragsgiver Den selvejende institution Kofoeds Skole Adresse Kofoeds Skole Nyrnberggade 1 2300 København S Telefon 32 68 02 00 www.kofoedsskole.dk

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

V e l k o m m e n t i l

V e l k o m m e n t i l V e l k o m m e n t i l Vi hjælper ikke for at hjælpe, men for at opbygge. Hans Christian Kofoed, Kofoeds Skoles grundlægger Indhold Om Kofoeds Skole...................................... 3 Ud på arbejdsmarkedet..................................

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5.

Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. Rammer for tilsyn med Dagplejen Frederikshavn Kommune og private børnepassere (Godkendt i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. december 2013) De lovgivningsmæssige rammer Dato: 1. aug. 2013 Sagsnummer: 12/7876

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen

Personalepolitiske principper for. Gennemførelse af organisationsforandringen Personalepolitiske principper for gennemførelse af større organisationsforandringer Værdier Udvikle opgaveløsningen Udvikle viden og kompetencer Fastholde medarbejdere Godt arbejdsmiljø Fleksibilitet Lokalt

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen

GOD LEDELSE. i Børne- og Ungdomsforvaltningen GOD LEDELSE i Børne- og Ungdomsforvaltningen Forord Offentlig ledelse er på alles læber i disse år. På debatsiderne i enhver avis, på snart sagt alle konferencer om den offentlige sektor og sågar som et

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere