Region Midtjylland. Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland. Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 23"

Transkript

1 Region Midtjylland Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 23

2 2. april 2008 Forlig vedr. Psykiatriplan for Region Midtjylland. Region Midtjylland har modtaget mere end 100 høringssvar fra kommuner, organisationer, bruger- og pårørendeforeninger, MED-organisationen, faglige råd, Århus Universitet, Sundhedsstyrelsen, privatpersoner, medarbejdergrupper eller afdelinger i psykiatrien og andre. Forligspartierne værdsætter de mange positive tilkendegivelser vedrørende psykiatriplanen. Høringssvarene giver mange gode input både til det strategiske beslutningsgrundlag som Psykiatriplanen udgør, men ikke mindst til den konkrete udmøntning af planens intentioner. Selvom ikke alle høringssvar således indgår eksplicit i dette forlig, vil en lang række af de givne anbefalinger være en god inspirationskilde i det videre arbejde med udmøntning og implementering af psykiatriplanen. Der er med psykiatriplanforslaget skabt et fremsynet, bæredygtigt og sammenhængende planlægningsgrundlag for udviklingen af Psykiatrien i Region Midtjylland. Forslagets to hovedspor specialisering og sammenhæng mellem psykiatri og somatik - samt planens konkrete anbefalinger tager fat på den nødvendige faglige og organisatoriske udvikling og omstilling, som skal til for at ruste psykiatrien til de store udfordringer, som venter de kommende år. Den nye ansvarsfordeling mellem regionen og kommunerne på det psykiatriske område er en særskilt udfordring at understøtte i et tæt samspil med regionens kommuner. Der skal derfor ved implementeringen af planen være et særligt fokus på dialogen med kommunerne. Psykiatriplanen er en strategisk plan, som udmøntes over en årrække. Forligspartierne tiltræder således det foreliggende forslag til psykiatriplan, idet planen dog justeres og suppleres i overensstemmelse med nedenstående. 1. Omlægning af den stationære kapacitet. Forligspartierne er enige om, at det ikke med psykiatriplanen har været et mål at nedlægge senge. Sengekapaciteten skal afspejle efterspørgslen, men det er helt nødvendigt at gennemføre kapacitetsomlægninger, herunder at samle de psykiatriske døgnberedskaber i færre men større fagligt robuste enheder. Forligspartierne ønsker, at det skal fremhæves i psykiatriplanen, at målet med sengeomlægningerne er at sætte fokus på hvilken type af sengepladser, der er behov for, i overensstemmelse med planens princip om bl.a. specialisering. Region Midtjylland fastholder således samlet set en sengekapacitet stort set svarende til det nuværende niveau for regionens borgere, idet der dog vil blive foretaget nødvendige tilpasninger som konsekvens af ændringer i de nuværende aftaler med Region Syddanmark og Region Nordjylland samt Grønlands Hjemmestyre; ligesom belægning og efterspørgsel vil kunne have indflydelse på den samlede kapacitet. Der vedlægges bilag 1 om sengekapacitet. Regionsrådet følger belægningen på de psykiatriske sengeafdelinger gennem de faste aktivitetsrapporteringer, de geografiske forbrugsmønstre og antallet af færdigbehandlede 1

3 patienter og vurderer på baggrund heraf sengekapaciteten i forbindelse med behandlingen af den faste psykiatriredegørelse hvert andet år. 2. Fremtidig indsats i Silkeborg Kommune. Forligspartierne fastholder, at den nødvendige strukturelle omlægning af den stationære kapacitet betyder, at der er behov for at ændre det samlede psykiatritilbud i Silkeborg i løbet af en periode på 1-2 år. Samtidig anerkender forligspartierne, at der kan være behov for at vurdere de samlede behandlingstilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune har givet udtryk for, at man gerne indgår i udviklingsprojekter på det psykiatriske område. På den baggrund foreslås det, at der i tæt samspil med Silkeborg Kommune med den fælles vision at udvikle og løfte kvaliteten i tilbud til psykisk syge, herunder at reducere behovet for traditionel indlæggelse på psykiatrisk afdeling - søges nye veje for samarbejde og udvikling for de borgere, der ikke entydigt tilgodeses med de traditionelle indsatsformer. Dette samarbejde kan indeholde en række tiltag, men eksempler kunne være - daghospitalsbehandling med 10 pladser - udgående og døgndækkende hjemmebehandling - midlertidigt ophold i et fælles Psykiatriens Hus med henblik på psykisk stabilisering og tryghed, med 10 regionale pladser, således at der sikres døgndækning. I denne forbindelse drøftes også med kommunen den videre anvendelse af de fysiske rammer for døgnhuset i Kjellerup, der afvikles pr. 1. januar Ovenstående konkretiseres i et tæt samarbejde med kommunen, herunder udarbejdes endeligt forslag til dimensionering, fysisk placering, ledelse og samarbejdsformer samt evaluering. Forslaget skal behandles politisk. 3. Overgangen til ny struktur vedr. den stationære behandling pr En vellykket omlægning til ny struktur pr forudsætter, at afviklingen af døgnhusene i Viborg og Skive og etableringen af de nye afdelinger i Søndersøparken og de nye ambulante tilbud er nøje koordinerede, så patienterne ikke oplever en periode uden at have adgang til de behandlingstilbud, de har behov for. Regionsrådet forelægges særskilt en overgangsordning efter forhandling med de berørte kommuner. 4. Fremtidig indsats i Skive Kommune. Forligspartierne ønsker, at mulighederne for, at de regionale psykiatriske ambulantindsatser i Skive-området fysisk placeres i kommunens kommende Sundhedscenter, undersøges nærmere i samarbejde med Skive Kommune. 2

4 5. Fremtidig indsats i Viborg Kommune. Døgnhuset i Viborg afvikles i forbindelse med den samlede kapacitetsomlægning i Distrikt Vest, idet der sikres glidende og samstemte overgange mellem døgnhuspladsernes afvikling og etablering af nye sengeafsnit i Søndersøparken. 6. Omlægningerne i øvrigt. Forligspartierne ønsker, at Regionsrådet i løbet af 2008 og 2009 bliver forelagt detaljerede planer for omlægningerne af sengekapaciteten i i overensstemmelse med psykiatriplanforslagetomfattende blandt andet en omlægning af Psykiatrisk Afdeling i Silkeborg, genetablering af senge i tilknytning til andre psykiatriske afdelinger efter konkret vurdering, samt en udbygning af den retspsykiatriske sengekapacitet til både unge og voksne. Forligspartierne er indstillet på at realisere omlægningen af sengekapaciteten i den takt, der gennem aftaler med regeringen eller interne omlægninger gives mulighed herfor. Det er et gennemgående princip, at omlægningerne tilrettelægges således, at patienterne ikke oplever en periode uden at have adgang til de behandlingstilbud, de har behov for. 7. Psykiatriens samspil med kommunerne. Forligspartierne finder, at den ansvarsfordeling mellem kommuner og region på psykiatriområdet, der følger af kommunalreformen, giver anledning til, at der på alle niveauer i den regionale psykiatri er et fokus på det samarbejde, der skal udøves mellem behandlingspsykiatrien og den kommunale sociale indsats reguleret gennem sundhedsaftalerne. Endvidere finder forligspartierne, at det skal tydeliggøres i psykiatriplanen, at der i det lokale samarbejde med kommunerne omkring sundhedsaftalerne skal fastlægges enkle, klare og ensartede retningslinier for patienternes henvisning og visitation til behandlingspsykiatrien og samarbejdet mellem patientens kontaktpersoner, når der i overensstemmelse med psykiatriplanforslaget gennemføres en øget specialisering af psykiatriens tilbud om udredning og behandling både ambulant og under indlæggelse. 8. Aldersgrænser. Patienter, som på henvisningstidspunktet er under 18 år, behandles i børne- og ungdomspsykiatrien indtil patienten fylder 21 år, hvor ansvaret for behandlingen overgår til voksenpsykiatrien. Patienter, som på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år, behandles i voksenpsykiatrien. 9. Ventelisten til udredning og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Nedbringelsen af ventelisten og omlægning af børne- og ungdomspsykiatrien, således at der hurtigst muligt kan tilbydes udredning og behandling indenfor to måneder, er børne- og ungdomspsykiatriens væsentligste udfordring i øjeblikket. Regionsrådet har i 2008 og følgende år afsat ekstra 20,5 mio. kr. til dette formål. Herudover forventes det, at der i forbindelse med den kommende lovgivning om gradvis indførelse af ret til psykiatrisk udredning og behandling i psykiatrien afsættes statslige midler til opgaven. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center har 3

5 påbegyndt arbejdet med nedbringelse af ventelisten, bl.a. ved ansættelse af en række nye medarbejdere. Regionsrådets målsætning fra forliget om budgettet for 2008 om at nedbringe ventelisterne til børne- og ungdomspsykiatrien skal anføres i psykiatriplanen. 10. Samspillet mellem somatik og psykiatri, herunder etablering af fælles akut modtagelser. Forligspartierne glæder sig over den store opbakning, høringssvarene bredt set giver til Psykiatriplanens målsætninger om en stærkere tilknytning mellem somatik og psykiatri. Forligspartierne er således enig i målsætningen om en eenstrenget henvisningsstruktur til psykiatri og somatik og fælles akutte modtagelser. Forligspartierne ønsker, at der konkret arbejdes videre med integrationen af de fælles akutte modtagelser. Forligspartierne tiltræder, at der træffes beslutning om dels at samle psykiatrien i Holstebro/Herning i det nye hospital i Vestjylland, dels at flytte Århus Universitetshospital Risskov og Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center til den nye hospitalsby i Skejby. For så vidt angår den åbne skadestue i Risskov ønsker forligspartierne, at Regionsrådet forelægges et konkret forslag, der tager højde for perioden indtil et nyt psykiatrisk hospital i sammenhæng med Det Nye Universitetshospital i Skejby kan stå færdigt. 11. Uddybende beskrivelser af faglige områder og målsætninger. På baggrund af spørgsmål og kommentarer rejst i forbindelse med den gennemførte høring ønsker forligspartierne: - At der i psykiatriplanen indarbejdes et kort opsummerende afsnit, som tydeliggør perspektiverne for fremtidens psykiatriske ydelser i forhold til ikke psykotiske lidelser herunder OCD indenfor både børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien svarende til psykiatriplanens omtale af perspektiverne i forhold til andre patientgrupper (bl.a. dobbeltdiagnosepatienter og patienter med spiseforstyrrelser). - At der i psykiatriplanen anføres målsætninger for udvikling af behandlingstilbudene til voksne med Autisme og ADHD - At der i psykiatriplanen anføres målsætninger for udviklingen af liaisonpsykiatrien i et samarbejde med det somatiske sundhedsvæsen 12. Samspillet mellem specialisering og den almenpsykiatriske indsats. Forligspartierne finder, at en øget specialisering af ydelser og organisation er afgørende for at udvikle kvaliteten af psykiatriens ydelser. Der ønskes dog en præcisering af, at de behandlingsopgaver, der varetages af afdelinger og behandlingsteams med ansvar for brede patientmålgrupper, også fremadrettet vil være højt prioriterede og omfattede af målsætningerne om udvikling gennem introduktion af nye behandlingsmetoder, kompetenceudviklingsplaner, dannelse af vidensnetværk mv. på basis af nyeste viden og forskning. 4

6 13. Gerontopsykiatrien. Forligspartierne fastholder, at det langsigtede mål er, at gerontopsykiatrien skal samles og yderligere fagligt specialiseres med udgangspunkt i to gerontopsykiatriske afdelinger i Region Midtjylland: Den ene i Risskov/Skejby og den anden i Herning/det nye hospital i Vestjylland. Indtil videre fastholdes der dog gerontopsykiatri i Viborg. I det omfang, der i overgangsperioden frem mod et nyt hospital i Vestjylland står klar er behov for at omlægge den nuværende indsats, forelægges Regionsrådet konkret forslag hertil. Regionsrådet får forelagt en samlet udredning af området, herunder de faglige muligheder for en afdeling i hvert distrikt. 14. Samarbejdet med brugere og pårørende. Forligspartierne ønsker, at inddragelse af brugere og pårørende anføres som særskilt punkt i psykiatriplanen under de udfordringer, som Psykiatrien særligt skal arbejde med i de kommende år. Herudover ønsker forligspartierne at tilkendegive, at man finder, at samarbejdet med og inddragelse af pårørende er en højt prioriteret indsats. Forligspartierne ser frem til, at Regionsrådet i 2008 bliver forelagt et forslag til politik for samarbejdet med henholdsvis brugere, pårørende/forældre og for indsatsen for børn som pårørende. I denne forbindelse vil principperne for den regionale psykiatris samarbejde med og støtte til pårørende til mennesker med psykisk sygdom blive konkretiseret. Forligspartierne ønsker, at Regionsrådet samtidig med en politik for samarbejdet med brugere og pårørende forelægges et forslag til etablering af et fast kontaktudvalg med de regionsdækkende bruger- og pårørendeorganisationer med politisk deltagelse. 15. Fastholdelse og rekruttering, kompetenceudvikling og styret opgaveglidning. Forligspartierne er alvorligt bekymrede over udsigterne til en stigende mangel på speciallæger, sygeplejersker og andet faguddannet personale i Psykiatrien i de kommende år og støtter, at der iværksættes en bred vifte af indsatser for at sikre fastholdelse og rekruttering af personale, kompetenceudvikling, effektiv arbejdstilrettelæggelse og opgaveglidning. Forligspartierne vurderer, at en hurtig, målrettet og sammenhængende indsats på alle disse områder er nødvendig for at sikre et tilstrækkeligt serviceniveau og realisere Regionsrådets målsætninger om at levere ydelser af høj faglig kvalitet til borgere i hele Regionen. På rekrutteringsområdet er der ud over deltagelse i Danske Regioners projekt Psykiater Ja tak behov for at iværksætte en tilsvarende aktiv rekrutterings- og fastholdelsesstrategi rettet mod andre faggrupper, hvor Psykiatrien mangler medarbejdere. Det er tilsvarende nødvendigt, at Psykiatrien arbejder målrettet og systematisk med at forbedre arbejdstilrettelæggelsen i det daglige kliniske arbejde bl.a. på basis af Leanprincipper, ved udnyttelse af nye tidsbesparende teknologiske muligheder (telepsykiatri) og en systematisk opgaveglidning mellem psykiatriens faggrupper. Der udarbejdes i forbindelse hermed en analyse til Regionsrådet af den effektive anvendelse af personaleressourcerne. Forligspartierne ønsker, at Regionsrådet halvårligt bliver orienteret om personalesituationen på psykiatriområdet. 5

7 16. Finansiering af psykiatriplanens forslag. Forligspartierne har noteret sig det foreløbige økonomiske overslag over de nødvendige anlægsinvesteringer. Forligspartierne forudsætter, at der på baggrund heraf udarbejdes en oversigt over de nødvendige anlægsinvesteringer som følge af psykiatriplanen, således at disse kan indgå i forhandlingerne med det særlige ekspertudvalg vedrørende de kommende sygehusbyggerier. I første omgang forelægges Regionsrådet i 2008 en plan for nødvendige investeringer i 2009 og For så vidt angår de afledte driftsøkonomiske konsekvenser af psykiatriplanen skal disse som udgangspunkt finansieres gennem de årlige aftaler med regeringen, puljemidler eller ved omstillinger. Psykiatriplanen er en strategisk plan, og i forbindelse med de konkrete udmøntningsforslag forelægges også finansieringsforslag. En eventuel fordyrelse i forbindelse med en overgangsordning for døgnhusene skal finansieres i forbindelse med budgetlægningen for 2009/

8 Bilag 1 Sengekapacitet Antal sengepladser 1. januar 2008: 538, heraf 9 sengepladser, der hjemtages af Region Nordjylland 1. januar 2009 og yderligere 5-6 pladser, der drives for Region Nordjylland Omlægninger i 2008: Yderligere retspsykiatriske senge Århus Universitetshospital, Risskov Kapacitetsændringer +3 Åbning af senge, Regionspsykiatrien i Randers +4 Omlægninger i : Retspsykiatriske senge * Afvikling af døgnhusene i Viborg, Skive og Kjellerup Oprettelse af nye senge i Søndersøparken Senge i Silkeborg Omlægning af psykiatrisk afd. i Silkeborg Nye senge efter konkret vurdering på andre hospitaler i forbindelse med omlægning af psykiatrisk afdeling i Silkeborg Ændring af aldersgrænse mellem børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Ændring af aldersgrænse for gerontopsykiatrisk indsats +15 * I alt ændringer for Region Midtjyllands borgere Omlægninger 2010 og frem: Eventuelle retspsykiatriske senge til unge Evt. nye sengepladser til børn og unge som følge af udvidet ret til vurdering og behandling I alt eventuelle ændringer * Der er i satspuljeaftalen for afsat i alt 90 mio.kr. Pengene skal anvendes til retspsykiatriske sengepladser. Danske Regioner har efter henvendelse til ministeriet oplyst, at pengene fordeler sig med 30 mio. kr. i 2008 og 60 mio. kr. i Pengene uddeles efter ansøgning. Forligspartierne er enige om, at det skønnede behov for udvidelse af det retspsykiatriske område i Region Midtjylland vurderes til at være ca. 15 pladser. 7

9 SF s regionsrådsgruppe foreslår, at døgnhusene i Skive, Viborg og Kjellerup fortsat skal fungere som behandlingstilbud i Region Midtjylland. Begrundelse: Døgnhusene løser en væsentlig opgave, som ikke kan sidestilles med behandling på sengeafdeling eller i ambulant regi. SF s regionsrådsgruppe foreslår, at psykiatrisk sengeafdeling i Silkeborg fortsætter som sengeafdeling og som psykiatrisk behandlingssted. Beliggenheden ved Regionshospital Silkeborg bør fastholdes. Begrundelse: Silkeborg Kommune er befolkningsmæssig i stærk vækst. Også psykiatriske behandlingsbehov er stigende. Der vil også fremover være behov for døgnbehandling i Silkeborg. Nærhed mellem somatisk og psykiatrisk behandling er visionen i psykiatriplanen. SF s regionsrådsgruppe foreslår, at der igangsættes en udvikling af behandlingen af psykiske patienter med tværkulturel baggrund og af traumatiserede flygtninge. Der foreslås etableret a) et centralt tolkekorps b) en specialenhed for kompleks PTSD c) et videnscenter for transkulturel psykiatri. Begrundelse: Forslagene er i overensstemmelse med tilbagemeldingen fra den faglige rådgivningsgruppe vedr. tværkulturel psykiatri og traumatiserede flygtninge. Personer der lider af PTSD har koncentrationsbesvær som vanskeliggør sprogindlæring. Dertil kommer tendens til social isolation. Tolken skal udover sproglige kvalifikationer have et vist kendskab til psykiatri. Et fast tolkekorps vil kunne oparbejde den fornødne ekspertise. PTSD er en kompleks lidelse, som kræver specialiseret behandling. Videnscenter for Transkulturel Psykiatri ved Rigshospitalet har været landsdækkende men ophører hermed ved årets udgang. For at sikre forskning og udvikling i Region Midtjylland bør der oprettes et videnscenter til at varetage opgaven. SF s regionsrådsgruppe foreslår tilføjet til afsnittet Samarbejde med bruger- og pårørendeorganisationer, et afsnit som redegør for en forstærket indsats fra Psykinfo Århus og Psykiatriskolen Holstebro. Psykiatriplanen redegør for vigtigheden af åbenhed og kendskab til psykiatriske lidelser. Her har de to institutioner en stor rolle og mulighed som bør forstærkes og udrulles til hele regionen. De 2 institutioner er alene nævnt i kap. 2. SF s regionsrådsgruppe foreslår tilføjet kapitlet om samarbejde / samarbejde mellem kommuner og region: Der igangsættes et udredningsarbejde med det sigte at finde nye behandlingsmuligheder indenfor psykiatrien i et samarbejde mellem kommuner og region. Kommunerne har i høringssvarene efterlyst et samarbejde på området. Det er endvidere åbenlyst, at nye gråzoneområder er opstået med kommunalreformen. Ikke mindst af hensyn til brugerne er det vigtigt at udrede så mange af disse som muligt og få tiltag til indsats igangsat.

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater FORSLAG Februar 2008 psykiatri- og socialområdet Indledning I forbindelse med høring af Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland er der blandt

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

PSL Nyhedsbrev 10. oktober 2011

PSL Nyhedsbrev 10. oktober 2011 Ansættelsesstoppet videreføres på visse områder Det er pr. 7. oktober besluttet at videreføre det nuværende ansættelsesstop for visse områder af Psykiatri og Social. Beslutningen er truffet på baggrund

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Høringssvar fra centeradministrationen, Psykiatricenter Øst, vedr. fremtidens psykiatri i Region Syddanmark

Høringssvar fra centeradministrationen, Psykiatricenter Øst, vedr. fremtidens psykiatri i Region Syddanmark Centeradministrationen Psykiatrien i Region Syddanmark Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Att.: Julia Egebæk Kontakt: Lars Rahbek Lars.rahbek@pco.regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 2053 5661 Dato:

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet

Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Notat vedr. kapaciteten på hjerteområdet Der henvises flere og flere patienter til regionernes hjerteafdelinger på grund af demografien med flere ældre samt det øgede fokus på hjerteområdet. Presset på

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017-

[Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK [Navn] [Adresse] [Postnummer] [By] Høringssvar Psykiatriplan for Region Midtjylland 2017- Struer

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Psykiatrien i Budget 2016

Psykiatrien i Budget 2016 Psykiatrien i Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Særlige forhold vedr. budgetprocessen for 2015... 3 2 Bortfald af finansiering af projekter efter ophør af satspuljen 2012 2015... 5

Læs mere

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser

Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Indsatsområde 6: Indsatsen for mennesker med sindslidelser Krav 1. Den nærmere arbejdsdeling mellem region og kommuner i forhold til indsatsen for mennesker med sindslidelser, herunder på børne- og ungeområdet

Læs mere

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg

Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Til Regionsrådet d. 11. juli 2013 ved regionsrådsformand Bent Hansen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 8800 Viborg Medarbejdernes kommentarer ved RMU til budget 2014 i Region Midtjylland Med udkastet

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010

Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Afdeling: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense Dato: 2. september 2010 Høringssvar vedr. Fremtidens Psykiatri 2010 Justering af Psykiatriplanen Resume MED-udvalget ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Det

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning

Læs mere

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø s rådgivning vedrørende Region Nordjyllands forslag til psykiatriplan Med mail af d. 2. november 2007 har Region Nordjylland fremsendt Udkast til psykiatriplan

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade København K

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade København K Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 32 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Att.: Jesper Lihn Slotsholmsgade 10-16 København K 26-10-2010 Sag nr. 09/1570 Dokumentnr. 51076/10

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg

HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Århus Universitetshospital Risskov Almenpsykiatrisk Afdeling N HMU att. Peter Løvbjerg Christensen Regionshuset Viborg Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 7789 2501 www.regionmidtjylland.dk Høringssvar

Læs mere

Region Midtjylland. Vedtagelse af kommissorier for to midlertidige udvalg. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar Punkt nr.

Region Midtjylland. Vedtagelse af kommissorier for to midlertidige udvalg. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar Punkt nr. Region Midtjylland Vedtagelse af kommissorier for to midlertidige udvalg Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 35 Kommissorium for Midlertidigt udvalg vedrørende udarbejdelse af kulturpolitik

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

Psykiatrien i Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Damhaven Vejle

Psykiatrien i Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Damhaven Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Att.: Julia Egebæk Damhaven 12 7100 Vejle Handicap- og Psykiatriafdelingen Administration og Planlægning, Sekretariat Klosterbakken 13-15 1220 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø s rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan Med brev af 21. september 2007 har Region Sjælland fremsendt forslag til psykiatriplan med henblik

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

1. Baggrund. 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan

1. Baggrund. 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan Supplerende materiale til brug for drøftelse af høringsudkast til Psykiatriplan 2015-2020 Indhold: 1. Baggrund 2. Udgangspunkt for Psykiatriplan 2015-2020 3. Vurdering af kapacitet i forbindelse med forslaget

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 30. oktober 2014 /SUBERG Referat fra møde den 8. oktober 2014 i det regionale kontaktforum vedrørende psykiatriområdet. Alle medlemmer var mødt undtagen

Læs mere

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Administrationen/ psykiatri og socialstaben. Journal nr.: 13/2296 Dato: 26. marts 2013 Udarbejdet af: Berit Matzen/Anette Bækgaard E mail: berit.matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3055

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Region Midtjylland Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 5

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Den gamle historie (indtil ca. 2009)

Den gamle historie (indtil ca. 2009) Hvor er behandlingspsykiatrien på vej hen? Psykiatrien på vej mod ligestilling med det øvrige sundhedsområde DRG konference Herning, 3. oktober 2013 www.regionmidtjylland.dk Den gamle historie (indtil

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland.

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland. ERGOTERAPEUTforeningen Region Midtjylland Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midt-Nord Rundhøjtorvet 3,1. 8270 Højbjerg Tlf.: 8619 3053 Fax: 86266060 Email: midt-nord@etf.dk Cvr

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje Ansøgningsskema til pulje 1

Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje Ansøgningsskema til pulje 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 Indenrigs- og Sundhedsministeriets psykiatriaftalepulje 2007-2010 Ansøgningsskema til

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Psykiatriplan for Region Midtjylland

Psykiatriplan for Region Midtjylland Psykiatriplan for Region Midtjylland FORSLAG November 2007 psykiatri- og socialområdet 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning... 5 1.1 Internationale og nationale anbefalinger og udviklingstendenser...

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient

National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient National handlingsplan: Styrket indsats for den ældre medicinske patient - Indledende kommunale perspektiver Møde i Sundhedsstyregruppen 16. januar 2017 1 Et foranderligt felt med gensidige afhængigheder

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 6. november 2007 Kl. 16.30 på Sølager, Sølagervej 40, 3390 Hundested Møde nr. 7 Medlemmer: Bente

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. børne- og ungdomspsykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere