Lokalplan nr. 285b. Indholdsfortegnelse Lokalplan 285b Vindmøller ved Faster-Astrup. For et område til 3 vindmøller ved Faster-Astrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 285b. Indholdsfortegnelse Lokalplan 285b Vindmøller ved Faster-Astrup. For et område til 3 vindmøller ved Faster-Astrup"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 285b For et område til 3 vindmøller ved Faster-Astrup Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014

2 Lokalplanen er udarbejdet af Lemvigegnens Landboforening i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommunes planlægningsafdeling Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur Toften Tarm - Forsidebilledet viser visualisering af vindmøllerne, som lokalplanforslaget åbner mulighed for, set fra Faster.

3 Indholdsfortegnelse Vejledning Hvad er en lokalplan?... side 4 Redegørelse Indledning... side 5 Lokalplanens baggrund og formål... side 5 Lokalplanområdet... side 6 Lokalplanområdets omgivelser... side 7 Lokalplanens indhold... side 8 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning... side 10 Lokalplanens forhold til anden lovgivning... side 13 Miljøforhold... side 14 Tekniske forhold... side 14 Anmeldelser, tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning... side 16 Servitutter... side 17 Planbestemmelser Indledning... side Formål... side Område og zonestatus... side Arealanvendelse... side Udstykning... side Bebyggelsens placering og omfang... side Bebyggelsens udseende... side Ubebyggede arealer og beplantning... side Veje, stier og parkering... side Tekniske anlæg... side Miljø... side Grundejerforening... side Ibrugtagning af ny bebyggelse... side Servitutter... side Lokalplan og byplanvedtægt... side Retsvirkninger... side 25 Vedtagelsespåtegning... side 27 Bilag Matrikelkort...Kortbilag 1 Eksisterende forhold...kortbilag 2 Arealanvendelse...Kortbilag 3 Visualiseringer... Bilag A Vedhæftet: Ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelse og miljørapport. Sammenfattende redegørelse vindmøller ved Faster-Astrup. Behandling af bemærkninger og indsigelser ved offentlighedsfasen for vindmøller ved Faster-Astrup.

4 Vejledning Hvad er en lokalplan? Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Lokalplanen består af: Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om, hvorvidt gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder. Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således ikke direkte bindende. Bilag: Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel. Eksisterende forhold, der viser, hvordan området er disponeret. Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret med lokalplanen. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne, som er bindende. I tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse mellem kort og bestemmelserne, så er det teksten, der er bindende. To eksempler på visualisering af projektet Ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelse og miljørapport. Hvornår laves der lokalplan? Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone. Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanforslaget Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er slut vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter kan planen vedtages endeligt. Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag. Den endelige lokalplan Når byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt og bekendtgjort den, er den bindende for de ejendomme, der ligger inden for lokalplanens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Retsvirkninger Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnittet Retsvirkninger i lokalplanen. Tillæg nr. 27b til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Der skal udarbejdes VVM-redegørelse for projeket. Derfor ledsages Lokalplanen af et tillæg til kommuneplanen. Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen og med samme indsigelsesfrist. Ikke teknisk resumé - VVM-redegørelse og miljørapport Et ikke teknisk resumé af udarbejdet VVMredegørelse og miljørapport er vedhæftet. VVMredegørelsen og miljørapporten bliver offentliggjort samtidig med kommuneplantillægget og lokalplanen, og kan ses på

5 Redegørelse Fig. 1: Lokalplanområdets afgrænsning. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for lokalplanen er en ansøgning om at opstille tre vindmøller i et område beliggende mellem Rækker Mølle og Astrup. Ansøgningen er indsendt af lokale lodsejere, og ønsket er i overensstemmelse med kommunens vision om at være selvforsynende med energiproduktion fra alternative energikilder i Lokalplanen tager udgangspunkt i et vindmølleområde udlagt i kommuneplanen. Området benævnes område nr. 00ta077 og svarer til område nr. 15, Faster-Astrup i Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune fra Lokalplanen giver mulighed for opstilling af tre vindmøller med en totalhøjde på op til 107 meter. Lokalplanområdet omfatter et opstillingsfelt til de tre vindmøller samt arbejdsarealer og vejadgange med videre hertil. Lokalplanområdet og de nære omgivelser ses af ovenstående luftfoto (figur 1). Kortbilag 1 viser lokalplanområdet med matrikelkort som baggrund. Lokalplanområdet anvendes i dag til intensiv landbrugsdrift, hvilket vil fortsætte efter idriftsættelsen af møllerne. Lokalplanen ledsages af et kommuneplantillæg, som fastlægger de overordnede retningslinjer for opstilling af vindmøller i området. En uddybende område- og landskabsbeskrivelse fremgår af den VVM-redegørelse og miljørapport, som udsendes sammen med lokalplanen, og som kan ses på Et ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelsen og miljørapporten er ligeledes udsendt i et selvstændigt dokument og findes som bilag til denne lokalplan. Projektforslag I VVM-redegørelsen og miljørapporten for vindmøller ved Faster-Astrup redegøres for to projektforslag.: Et hovedforslag bestående af 4 vindmøller med en totalhøjde på op til 107 meter op- 5

6 Redegørelse stillet på en lige linje, sydvest-nordøst orienteret. Et alternativt forslag, bestående af 3 vindmøller med en totalhøjde på op til 107 meter, med samme opstilling men med undtagelse af den sydligste mølle i hovedforslaget. Desuden redegøres for et såkaldt nul-alternativ, hvor projektet ikke gennemføres. Der har været offentliggjort to sæt planforslag i offentlig høring: Lokalplan nr. 285a og kommuneplantillæg 57a, som muliggør hovedforslaget, og Lokalplan nr. 285b og kommuneplantillæg 57b, som muliggør det alternative forslag. Byrådet valgte at vedtage lokalplan 285b samt tillæg nr. 57b til kommuneplanen. Med den endelige vedtagelse af tillægget til kommuneplanen, er kommuneplantillæggets nummer ændret fra 57b til nr. 27b i forhold til den nye Kommuneplan , som i mellemtiden er endeligt vedtaget. Formålet med lokalplanen Formålet med lokalplanen er at sikre arealer til ovennævnte projektforslag på en måde, der udnytter de egnede områder til vindmøller bedst muligt, og at sikre, at vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoniske i landskabet. Derudover er det lokalplanens formål at sikre, at der i højest mulig grad tages hensyn til de omkringliggende beboelser og de landbrugs- og landskabsmæssige forhold samt kulturhistoriske interesser i nærområdet samt, at der ikke sker skade på beskyttede naturarealer og arter af planter og dyr. Skjern og Videbæk (ca. 7 km til hver), i den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune. Områdets størrelse, anvendelse og zonestatus Området omfatter et areal på ca. 9,7 ha, der ligger i landzone. Området anvendes i dag til landbrug. Trafikale forhold og infrastruktur Tilkørsel til lokalplanområdet sker fra Astrupvej, og området rummer foruden plads til opstilling af vindmøller, arbejds- og vendepladser også adgangsveje til vindmøllerne. Vejadgangene til møllerne vil fortrinsvis blive anlagt parallelt med dyrkningsretningen og langs markskel af hensyn til den fortsatte markdrift. Vindmøllerne placeres i en afstand til offentlig vej, der som minimum svarer til møllernes totalhøjde. Lokalplanområdet krydses af en 60 kv højspændingsforbindelse i nord-sydgående retning umiddelbart øst for de ansøgte møller. Højspændingsforbindelsen berøres ikke af lokalplanens bestemmelser, men det forudsættes af sikkerhedsmæssige årsager, at de nærmeste luftledninger forud for anlægsarbejdet føres ned i et kabel i jorden. Dette vil ske over en kortere strækning nær projektets nordligste mølle. Kultur- og rekreative interesser Der er ingen beskyttede diger eller fortidsminder indenfor området, og det vurderes, at kendte kulturhistoriske spor ikke vil blive generet af de nye vindmøller. Lokalplanområdet Beliggenhed og afgrænsning Lokalplanområdets beliggenhed er vist på figur 2. Området ligger mellem landsbyerne Rækker Mølle (1,5 km) og Astrup (1,7 km), mellem centerbyerne 6

7 Redegørelse Fig. 2: Lokalplanområdets omgivelser. Vindmøller er angivet med blåt symbol, og kommuneplanens vindmølleområder er angivet med rød farve. Lokalplanområdets omgivelser Projektområdet ved Faster-Astrup ligger i et storbakket morænelandskab med relativt ensartede terrænforhold ca. 40 meter over havoverfladen. Et par kilometer mod nord bliver terrænprofilen lidt højere og mere småbakket, mens terrænhøjden et par kilometer mod syd begynder at falde mod slettelandskabet nedenfor Skovbjerg Bakkeø. Et par kilometer mod vest sænker landskabet sig om Ganer Å, for derefter at stige op til højderyggen ved Dejbjerg Hede. I østlig retning fortsætter et relativt jævnt og storbakket landskab, som svarer til projektområdet. Selve projektområdet ligger i et intensivt dyrket landskab med mindre skove og læhegn. Læhegn og bevoksning har stor betydning for møllernes synlighed i lokalområdet. Projektområdet ligger mellem landsbyerne Rækker Mølle, Astrup, Fiskbæk og Faster. Bebyggelsen omkring projektområdet er spredt bebyggelse, der ligger langs vejene i det åbne land. Vindmølleanlægget vil være synligt fra udkanten af landsbyerne og fra veje og områder, der ligger fri af bevoksning i det åbne land. En 60 kv og en 150 kv højspændingsforbindelse passerer umiddelbart øst for de ansøgte møller. Højspændingsforbindelserne fremstår med deres master og ledningsanlæg som markante strukturer i landskabet, og fra flere retninger vil mølleanlægget kunne opleves i samspil med disse eksisterende tekniske anlæg. Der igennem de seneste år planlagt og planlægges stadig for opstilling af store vindmøller i mellemog fjernzoneafstand til vindmøllerne ved Faster- Astrup. De nærmeste store møller ved Ejstrup, Fuglehøj og Arnborgvej står udenfor afstanden af de nye møllers 28 gange totalhøjde, hvor der særligt skal redegøres for vindmøllegruppernes visuelle samspil. Indenfor en afstand af 28 gange totalhøjden findes fire enkeltstående vindmøller med meter totalhøjde. Det er i VVM-redegørelsen vurderet, at det visuelle samspil med eksisterende møller kan 7

8 Redegørelse opleves fra enkelte punkter og retninger men ikke har nogen betænkelig påvirkning af udsigten. Møllerne vil ikke opstilles i direkte sammenhæng med fredede fortidsminder eller beskyttede steneller jorddiger, og det vurderes, at kendte kulturhistoriske spor ikke vil blive påvirket af de nye vindmøller. Kirkerne i nær- og mellemzonen fremstår ikke dominerende i sammenhæng med vindmølleområdet, og kun Sædding Kirke, som er en lille kullet kirke, ligger indenfor møllernes visuelle nærzone. Indenfor nærzonen er der udpeget en række værdifulde kulturmiljøer, herunder fortidsminder og bygninger med historisk betydning for området. Vindmøllernes eventuelle påvirkning af deres betydning er vurderet i VVM-redegørelsen og miljørapporten og samlet set fundet ubetænkelig. Lokalplanens indhold Anvendelse Lokalplanen udlægger areal til opstilling af tre vindmøller med tilhørende fundamenter, veje og de arealer, der er nødvendige som arbejdsareal for opstilling og vedligeholdelse af møllerne. Det er vurderet, at de tre vindmøller med en samlet effekt på 6,0 MW tilsammen vil producere ca. 14,5 GWh pr. år, hvilket svarer til elforbruget for omtrent husstande pr. år. Bebyggelse og anlæg Vindmøllerne er traditionelle, danske moderne møller. I bestemmelserne ses detaljerede angivelser af vindmøllernes og teknikbygningernes dimensioner og udseende. Den maksimale totalhøjde på vindmøllerne fastsættes til 107 meter og minimalhøjden til 100 meter. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1,1 og 1:1,35, se figur 3. Vindmøllerne skal, som vist på kortbilag 3, placeres på en ret linje med tilnærmelsesvis ens indbyrdes afstand. Kravene til møllernes placering og udformning er fastlagt for at sikre, at mølleområdet fremstår som en harmonisk og let opfattelig geometrisk formation i forhold til det omkringliggende landskab, og for at sikre, at vindenergien i området udnyttes bedst muligt. Selv om vindmøllernes transformere skal indbygges i vindmøllerne, kan der opføres op til tre teknikbygninger i forbindelse med nettilslutningen af vindmølleområdet. Teknikbygningerne må maksimalt have et samlet grundareal på 30 m 2 og en højde på 3 meter, og skal placeres i umiddelbar nærhed af møllerne. For at bygningerne i videst muligt omfang falder ind i omgivelserne skal de fremstå i sort, grå eller mørkegrøn farve, og der skal etableres afskærmende beplantning. Hver vindmølle kan udstykkes som en selvstændig parcel, hvor grundarealet skal svare til minimum vindmøllens fundament. Vindmøllernes refleksion af sollys - især fra møllevingerne - er et fænomen, som under særlige vejrforhold kan være et problem for naboer til vindmøller. Refleksionen opstår især ved visse kombinationer af nedbør og sollys. Da vindmøllevinger skal have en glat overflade for at producere optimalt og for at afvise snavs, kan dette medføre flader, som kan give refleksioner. Problemet er minimeret gennem overfladebehandlinger til meget lave glanstal under 30, der med de nuværende metoder er det nærmeste, man kan komme en antirefleksbehandling. I løbet af møllens første leveår halveres refleksvirkningen, fordi overfladen bliver mere mat. Moderne møllevingers udformning med krumme overflader gør desuden, at eventuelle reflekser spredes jævnt i vilkårlige retninger. Reflekser fra de nye møller forventes dermed ikke at give væsentlige gener. Trafik Udover arealer til opstilling af vindmøller og teknikbygninger, omfatter lokalplanområdet også adgangsveje til vindmølleområdet, arbejds- og vendepladser ved møllerne, fordi der, både i forbindelse med opstillingen af de store vindmøller og i forbindelse med vedligeholdelse af vindmøllerne, stilles særlige krav til tilkørselsforholdene. Vejadgangene fra Astrupvej vil blive som vist på lokalplanens kortbilag 3. Vejene bliver etableret i 5 meters bredde med stabilt vejmateriale, og i alt bliver der anlagt ca meter vej. Ved hver mølle vil der blive etableret permanente vende- eller arbejdspladser som også anlægges som grusarealer med høj bæreevne. Af kortbilag 3 frem- 8

9 Redegørelse går vendepladserne, som de i princippet vil blive anlagt med en størrelse på ca. 800 m 2. I anlægsfasen vil der desuden blive anlagt midlertidige vejarealer af hensyn til transporten af møllevingerne. Det drejer sig primært om udvidelse af skarpe sving. Arbejds- og vendepladserne udvides også i anlægsfasen til en størrelse på op til ca m 2. Efter anlægsfasen er slut, retableres arealerne til den nuværende anvendelse. De tre ansøgte møller er visualiseret fra 26 forskellige punkter i landskabet. To af disse visualiseringer er vist nedenstående og desuden som bilag A til lokalplanen. Det drejer sig om en visualisering fra Astrupvej ved Rækker Mølle (VVM-redegørelsens visualisering 7a) og fra Hanning Kirke (VVMredegørelsens visualisering 22a). VVM-redegørelsen konkluderer sammenfattende, at vindmølleanlægget kan opleves mere eller mindre markant men generelt uproblematisk i forhold til landskabets karakter og skala. Der findes udsigtspunkter, hvor det visuelle samspil mellem vindmøller og højspændingsanlæg ikke opleves så harmonisk, men det er samlet vurderet, at landskabet kan bære vindmølleanlæggets påvirkning uden at miste eller ændre sin nuværende karakter. Se VVM-redegørelsens kapitel 4 for en mere detaljeret vurdering. Fig. 3: En vindmølles hoveddimensioner Landskab og bevoksning Lokalplanområdet og nærområdet til møllerne er domineret af marker med landbrugsafgrøder, mindre plantager og levende hegn mellem marker og ved bebyggelse. Landskabet opleves som storbakket men dog relativt jævnt og åbent. Lokal bevoksning har stor betydning for udsigten. På 3-4 km afstand findes lidt større skovområder ved Ejstrup Søerne og Fiskbæk Plantage, som yderligere begrænser udsigten fra disse retninger. I vurderingen af landskabspåvirkningen har oplevelsen fra nærzonen op til ca. 3,4 km fra lokalplanområdet haft særlig stor interesse. Påvirkningen er gennemgået i VVM-redegørelsen og miljørapporten og gennemgås kortfattet i det vedhæftede ikketekniske resumé. Visualisering af de tre møller set fra Astrupvej ved Rækker Mølle (VVM-redegørelsens visualisering 7a). Visualisering af de tre møller set fra Hanning Kirke (VVM-redegørelsens visualisering 22a). Fremtidig zonestatus Lokalplanområdet er i landzone og forbliver i landzone. 9

10 Redegørelse Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning Internationale naturbeskyttelsesinteresser Vindmøllerne placeres ikke i et internationalt beskyttet naturområde. De nærmeste såkaldte Natura områder (her EF-habitat- og fuglebeskyttelsesområder) ligger i en afstand af mindst 8 kilometer, hvormed der ikke vil forekomme hverken fysiske eller forstyrrelsesmæssige påvirkninger ind i områderne. Der findes ingen indikationer på, at opstillingsområdet benyttes som fouragerings- /rasteområde eller trækkorridor af arter med tilknytning til Natura 2000-områderne. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områderne fremgår af tabel 3.3 i VVM-redegørelsen og miljørapporten. Projektforslaget forventes ikke at berøre levesteder eller spredningsmuligheder for arter, der er oplistet i Bilag IV til Habitatdirektivet. På denne baggrund er det vurderet, at opstillingen af vindmøller ved Faster-Astrup ikke tilsidesætter de hensyn, der skal tages i henhold til internationale naturbeskyttelsesinteresser. For uddybende beskrivelse af vindmøllernes forhold til flora og fauna samt Natura 2000-områderne henvises til VVM-redegørelsen og miljørapporten. Naturbeskyttelse og fredning Natur og vandløb Naturbeskyttelsesloven beskytter naturtyper ( 3- områder), som ikke må udsættes for indgreb eller tilstandsændringer. Desuden fastlægger Naturbeskyttelsesloven beskyttelseslinjer for blandt andet kyster, skove og fortidsminder (der er udpeget som beskyttede i henhold til Museumsloven). Der findes ikke beskyttede naturtyper i eller i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet, som kan blive påvirket af vindmøllerne, og projektforslaget forventes ikke at berøre levesteder eller spredningsmuligheder for arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3. På denne baggrund er det vurderet, at opstillingen af vindmøller ved Faster- Astrup ikke tilsidesætter de hensyn, der skal tages i henhold til beskyttelsen af flora og fauna. Fredninger, beskyttelseslinjer, sten- og jorddiger og beskyttede fortidsminder Planlægningen berører ikke fredninger, beskyttelseslinjer, sten- og jorddiger og synlige fortidsminder. Kulturarv og kulturmiljøer Indenfor nærzonen er der udpeget en række værdifulde kulturmiljøer, herunder fortidsminder og bygninger med historisk betydning for området, og det er vurderet, om vindmøllerne kan påvirke deres betydning. Fra Sædding Kirke, gravhøjen Hostedhøj, den nedlagte Videbæk-Skjern jernbane, Fyrstenborgvej, Rækker Mølle, Astrup og Faster er det i VVM-redegørelsen undersøgt, hvordan vindmøllerne påvirker landskabet visuelt, mens det fra andre værdifulde kulturmiljøer er vurderet, at eksisterende terrænmæssige forhold gør påvirkningen minimal. Det er samlet vurderet, at vindmøllernes visuelle påvirkning af kulturhistoriske elementer ikke vil forringe de udpegede værdifulde kulturmiljøers karakteristika, egenart, autenticitet og oplevelsesværdi. Kirker Kirkerne i nær- og mellemzonen fremstår ikke dominerende i sammenhæng med vindmølleområdet, og kun Sædding Kirke, som er en lille kullet kirke, ligger indenfor møllernes visuelle nærzone. Det er vurderet, at vindmøllernes samlet set ikke vil virke visuelt forstyrrende på områdets kirker eller kirkeomgivelser i betænkelig grad. For uddybende beskrivelse af vindmøllernes forhold til og indvirkning på hver enkelt kirke henvises til miljørapporten. Jordforurening Der er i lokalplanområdet ikke registreret konkret jordforurening eller mistanke herom. Hvis bygherre i forbindelse med jordarbejde støder på forurening, skal arbejdet standses jf. 71 i Lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til Ringkøbing- Skjern Kommune. Vindmøllecirkulæret Cirkulære nr af 22. maj 2009 også kaldet Vindmøllecirkulæret pålægger kommunerne at tage omfattende hensyn ikke alene til muligheden for at udnytte vindressourcen, men også til nabobeboelse, natur, landskab, kulturhistoriske værdier og 10

11 Redegørelse jordbrugsmæssige interesser. Ifølge cirkulæret kan der kun opstilles vindmøller på arealer, der er specifikt udpegede til formålet i en kommuneplan. Vindmøllecirkulæret fastsætter en række krav til kvaliteten af vindmølleplanlægningen i relation til omgivelserne. Blandt andet, at vindmøller ikke må opstilles nærmere nabobeboelse end fire gange møllens totalhøjde. Dette krav er overholdt for vindmølleanlægget. Vindmøllecirkulærets 2, stk. 1 fastsætter, at vindmøllerne skal opstilles i et i forhold til landskabet let opfatteligt mønster. Opstilling på én række med ens afstand mellem vindmøllerne opfattes i denne sammenhæng som let opfattelig i forhold til områdets storbakkede og relativt åbne landskab. Vindmøllecirkulæret indeholder endvidere bestemmelser og vejledninger for blandt andet størrelsesforholdet mellem rotordiameter og navhøjde samt afstanden mellem vindmøllegrupper. I vejledningen er det tilrådet, at vindmøllens harmoniforhold vurderes i hvert projekt ud fra de lokale forhold. Som udgangspunkt vil et forhold på mellem 1:1,1 og 1:1,35 mellem navhøjden og rotordiameteren give den mest harmoniske vindmølle. Ved projektforslaget er forholdet 1:1,19 men kan, alt efter valg af mølletype, variere mellem 1:1,1 og 1:1,35. Der er ikke i VVM-redegørelsen og miljørapporten fundet uheldige visuelle udtryk på grund af forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren. Endvidere er der, som allerede beskrevet under Lokalplanområdets omgivelser (side 7), fastlagt et krav om, at det samlede visuelle udtryk af vindmøller indenfor en afstand end 28 gange totalhøjden særligt skal vurderes. For vindmøllerne ved Faster- Astrup skal det indenfor en afstand af 3 km sikres, at det samlede udtryk fra vindmøller ikke er visuelt betænkeligt. Husstandsvindmøller under 25 meter indgår ikke i vurderingen. Det er i VVM redegørelsen vurderet, hvordan de nye vindmøller bliver oplevet sammen med eksisterende og planlagte vindmøller inden for 7,1 km svarende til nær- og mellemzonen for hovedforslaget. Det drejer sig om vindmøllerne ved Ejstrup, Fuglehøj og Arnborgvej i en afstand af 5-6 km. Endelig er det i VVM-redegørelsen vurderet, hvordan de nye vindmøller vil blive oplevet sammen med øvrige tekniske anlæg, der i forvejen præger området. Det drejer sig primært om de gennemgående højspændingsforbindelser, der med deres master og ledningsanlæg fremstår som markante strukturer i landskabet, og fra flere retninger vil kunne opleves i samspil med vindmøllerne. I VVM-redegørelsen er det visuelle samspil mellem planlagte og eksisterende vindmøller samt andre tekniske anlæg undersøgt med flere visualiseringer. På den baggrund er det vurderet, at de planlagte vindmøller ved Faster-Astrup fremstår som et særskilt anlæg, og at det samlede visuelle udtryk ikke er betænkeligt. Vandplanerne Lokalplanområdet er udpeget som en del af et større område med særlige drikkevandsinteresser. Det betyder, at generelle sikkerhedskrav ved rengøring af vindmøller efter olieudslip, jf. kommunens notat af 28. juli 2010, er suppleret med skærpede krav for produkter til vask af møllerne. Det vurderes, at der med etablering af afværgeforanstaltninger, herunder beredskabsplan for olieudslip og opsamling af vaskevand, ikke vil være særlig risiko for påvirkning på grundvandet i området. Kommuneplanen Lokalplanen ligger i det åbne land og er i Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune udlagt til teknisk anlæg nr. 00ta077. Der er i kommuneplanen opstillet en række generelle retningslinjer for opstilling af vindmøller. For område nr. 00ta077 er der følgende retningslinjer i kommuneplanen: I området kan rejses maksimalt 3 vindmøller. Minimal totalhøjde på 100 meter. Maksimal totalhøjde på 110 meter. Denne lokalplan er i overensstemmelse med den eksisterende kommuneplan, se fig. 4, men der skal ved VVM-pligtige anlæg altid udarbejdes et kommuneplantillæg, der præciserer rammebestemmelserne og rammeafgrænsningen på baggrund af VVM-redegørelsen og den endelige anlægsbeskrivelse. Der er derfor udarbejdet et Tillæg nr. 27b til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan , som udlægger området til opstilling af de ansøgte vind- 11

12 Redegørelse møller og sikrer, at der etableres et støjkonsekvensområde omkring møllerne. Et ikke-teknisk resumé af den udarbejdede VVMredegørelse og miljørapport er vedhæftet. VVMredegørelsen og miljørapporten har været offentliggjort som et selvstændigt dokument sideløbende med kommuneplantillægget og lokalplanen. Efter endelig vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanen for anlægget vil Ringkøbing-Skjern Kommune udarbejde en VVM-tilladelse til vindmølleanlægget ved Faster-Astrup. VVM-tilladelsen kan blandt andet rumme miljøkrav om eksempelvis skyggekast, højde og belysning. Eksisterende lokalplan/byplanvedtægt Der er ingen eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt. Fig. 4: Det med rødt viste lokalplanområde ligger indenfor det sorte stiplede kommuneplanrammeområde. For at sikre grundlaget for etablering af vindmøller, udlægges der i kommuneplantillægget et støjkonsekvensområde omkring lokalplanens arealreservationer til vindmøllerne. Støjkonsekvensområdets udstrækning bestemmes af vindmøllernes støjbidrag, og indenfor støjkonsekvenszone A må der ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse eller enkeltstående boliger, mens der indenfor støjkonsekvenszone B ikke må etableres ny støjfølsom arealanvendelse. Støjkonsekvenszonernes udbredelse fremgår af kommuneplantillæg nr. 27b. Støjkonsekvenszonernes udbredelse er fastsat efter de gældende støjgrænser for støj fra vindmøller. Forslag til Tillæg nr. 27b til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune offentliggøres samtidig med lokalplanen. Kommuneplantillægget sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. VVM-redegørelse Forslaget til kommuneplantillæg ledsages af en Vurdering af Virkning på Miljøet en såkaldt VVM-redegørelse da opførelse af vindmøller med en totalhøjde over 80 meter og opførelse af flere end tre møller er VVM-pligtige anlæg. Redegørelsen indeholder detaljerede beskrivelser og vurderinger af miljøforholdene, herunder visualiseringer af anlægget set fra det omgivende landskab. VVMredegørelsen, som kan rekvireres hos kommunen, beskriver to forslag på henholdsvis 3 og 4 møller. Landzoneadministration bonusvirkning Lokalplanområdet er i landzone og forbliver i landzone. Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser til bebyggelse og anlæg i landzone jævnfør Planlovens 35 stk. 1, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse på betingelse af, at arealet reetableres, når det ikke længere er i brug til vindmølleområde. Ved retablering skal vindmøllerne, herunder fundamenter, tekniske anlæg og installationer fjernes af mølleejer inden ét år efter driften er ophørt. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Lokalplanens forhold til anden lovgivning Miljøvurdering og VVM Ringkøbing-Skjern Kommune har i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 03 juli 2013, vurderet, at planlægningen er omfattet af lovens krav om miljøvurdering, og der skal derfor udarbejdes en miljørapport. VVM-redegørelse og miljørapport foreligger som ét samlet og selvstændigt dokument, som opfylder begge lovgivninger og er offentliggjort sammen med forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. I miljørapporten er der som tidligere nævnt redegjort for et hovedforslag med 4 møller på hver 2,0 MW med en navhøjde på 67 meter og en rotordiameter på 80 meter, hvilket svarer til en totalhøjde på op til 107 meter. Herudover er der redegjort for et alternativt forslag med 3 møller på hver 2,0 MW med en navhøjde på 67 meter og en rotordiameter på 80 meter, hvilket svarer til en totalhøjde på

13 Redegørelse meter. Det er det alternative forslag, som denne lokalplan beskæftiger sig med. Desuden er der redegjort for et såkaldt 0-alternativ, dvs. konsekvenserne ved ikke at gennemføre projektet. Der henvises til VVM-redegørelsen og miljørapporten vedr. visualiseringer. Af lokalplanens bilag A fremgår to udvalgte visualiseringer. Lov om fremme af vedvarende energi Vindmøller er omfattet af bestemmelserne i Lov om fremme af vedvarende energi. Loven fastsætter, at der skal afholdes et offentligt møde, hvor der redegøres for mølleopstillingens konsekvenser for de omkringliggende faste beboelsesejendomme. Samtidig med annoncering af offentligt møde om værditab skal opstiller også med brev give individuel og skriftlig meddelelse til naboer indenfor 6 gange møllehøjden. Ejere, som vurderer, at opstillingen påfører deres beboelsesejendom et værditab, kan herefter anmelde krav om erstatning. Loven fastsætter også, at der inden opstilling af møllerne skal udbydes mindst 20 % af ejerandelene i offentligt udbud. Udbuddet skal annonceres i lokale aviser. Myndige personer med fast bopæl indenfor en afstand af højst 4,5 km fra møllerne har fortrinsret på op til hver 50 andele. Eventuelt resterende andele fordeles mellem kommunens øvrige borgere og de naboer indenfor 4,5 km, som ønsker yderligere andele. Selve udbuddet finder sted, når byggetilladelsen foreligger, og inden nettilslutning Herudover fastsætter loven blandt andet bestemmelser om en grøn ordning, som giver Byrådet mulighed for at søge om tilskud til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige eller rekreative værdier i kommunen samt til kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen. Der kan ydes tilskud med et beløb som svarer til 0,4 øre pr. kwh for fuldlasttimer, eller kr. pr. installeret MW, hvilket indebærer, at projektforslagets vindmøller vil kunne opnå et tilskud til grøn ordning på kr. Museumsloven, arkæologi og skjulte fortidsminder Der er ikke registreret fortidsminder, der er fredede i henhold til museumsloven, i eller tæt på området. I en afstand af 1-2 km fra opstillingsområdet findes flere beskyttede oldtidsgravhøje. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeriet eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet udføres. Hvis man vil have afklaret, om der er risiko for at støde på fortidsminder i forbindelse med jordarbejder med deraf følgende forsinkelser, udgifter m.v., kan man efter aftale med Ringkøbing-Skjern Museum få foretaget en forundersøgelse af arealet. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres. Arbejdet kan først iværksættes efter samtykke fra den pågældende. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til en sådan forundersøgelse. Arkæologisk Afdeling, Ringkøbing Skjern Museum har vurderet, at der for det aktuelle vindmølleprojekt ikke er behov for en arkæologisk forundersøgelse. Miljøforhold Renovation Ved anlægsarbejdet skal affald håndteres efter reglerne i Ringkøbing-Skjern Kommunes affaldsregulativ. Oliespild og spildevand Vindmøllerne indeholder en del olie, blandt andet i transformatoren, der er placeret inde i vindmøllen. Vindmølleejeren skal, inden vindmøllerne tages i brug, have en beredskabsplan for, hvordan der reageres, hvis uheldet er ude. Planen skal godkendes af Ringkøbing-Skjern Kommune. Ved rengøring af vindmøllerne efter oliespild skal der anvendes godkendte rengøringsprodukter. Spildevand skal opsamles, og der skal indhentes tilladelse til at levere spildevandet til rensningsanlæg eller kloak. 13

14 Redegørelse Støj fra vindmøllerne Vindmøller, som opstilles i Danmark efter den 1. januar 2012, er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2011 om støj, herunder lavfrekvent støj, fra vindmøller. I henhold til vindmøllebekendtgørelsen må ingen udendørs opholdsarealer indtil 15 meter fra nabobeboelser i det åbne land, udsættes for en støjbelastning fra vindmøller på mere end 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s og 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. I områder, der anvendes til eller er udlagt til støjfølsom arealanvendelse (boliginstitutions-, sommerhus-, camping- eller kolonihaveformål samt rekreative områder), er der fastsat grænseværdier på henholdsvis 37 og 39 db(a). Det fremgår af miljørapporten, at støjgrænserne vil kunne overholdes ved alle nabobeboelser, hvilket er en forudsætning for at opnå byggetilladelse. Støj fra vindmøller omfatter også lavfrekvent støj. I henhold til vindmøllebekendtgørelsen er grænserne for lavfrekvent støj 20 db indendørs i beboelser i det åbne land og indendørs i områder med støjfølsom arealanvendelse ved vindhastigheder på 6 m/s og 8 m/s. Der er gennemført beregninger af den lavfrekvente støj fra de nye vindmøller i henhold til regelsættet i støjbekendtgørelsen. ti timer udendørs skyggekast om året. Beregningen har dog ikke taget hensyn til træer og bygninger, som reducerer skyggekastet. Hvis skyggekastet giver gener, der er uacceptabelt høje, kan der installeres et softwareprogram i de vindmøller, som giver generne. Programmet stopper møllerne i de mest kritiske perioder. Kommunen vil i VVM-tilladelsen stille krav herom. Stop af vindmøllerne i perioder med generende skyggekast ved naboer vil give et betydningsløst produktionstab. Afstand til nabobeboelser Vindmøller skal, som allerede beskrevet under Vindmøllecirkulæret (side 10) opstilles med en afstand til nærmeste naboer på mindst fire gange vindmøllens totalhøjde. For de ansøgte vindmøller betyder det en minimumsafstand på 428 meter, hvilket er overholdt for alle nabobeboelser. I VVMredegørelsen og miljørapporten er der nærmere redegjort for forhold ved nærmeste naboejendomme og boligområder. Tekniske forhold Trafik Vejadgangen til lokalplanområdet vil ske ad Astrupvej, og herfra anlægges der nye arbejds- og tilkørselsveje til møllerne. Inden vindmøllerne bliver opført, skal bygherren anmelde vindmøllerne til Ringkøbing-Skjern Kommune. Ved anmeldelsen skal bygherren påvise, at støjgrænserne kan overholdes. Ringkøbing- Skjern kommune vil forlange en efterfølgende akkrediteret støjmåling for at sikre, at grænseværdierne ikke bliver overskredet. Der er nærmere redegjort for støj fra vindmøllerne i VVM-redegørelsen og miljørapporten. Skyggevirkninger Vindmøller kaster skygger, og skyggepåvirkning fra roterende vinger er generende. Miljøministeriet anbefaler i Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller, at ingen naboer udsættes for skyggekast i mere end ti timer årligt. Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune fastsætter, at ingen nabo må få over ti timer skyggekast om året, beregnet som reel tid. I VVM-redegørelse og miljørapport er der redegjort for skyggekast ved naboer. I beregninger for projektet fremgår, at 4 nabobeboelser kan få mere end Fig. 5: Møllevingerne placeres ved arbejds-/vendepladsen, inden de installeres. Radiokæder Der skal om muligt, i henhold til Vindmøllesekretariatets liste over placeringshensyn ved opstilling af vindmøller, holdes en afstand på 200 meter fra vingespids til overordnede radiokæder. Ringkøbing-Skjern Kommune har i en høring forespurgt radiokædeoperatører i området om de plan- 14

15 Redegørelse lagte vindmøller konflikter med deres radiokæder. Ingen af de kontaktede operatører har haft indvendinger mod projektet. Nettilslutning For at forbinde møllerne med el-nettet fremføres jordkabler fra møllerne og til et af elforsyningsselskabet udpeget tilslutningspunkt. Tilslutningspunktet kendes først præcist, når elforsyningsselskabet har behandlet en ansøgning om nettilslutning. Elforsyningsselskabet sørger selv for at udføre dette arbejde og håndtere de deraf følgende problemstillinger, såsom udpegning af tracé og tinglysning af ledningerne. 150 kv højspændingsledningen, der ejes af Energinet.dk, er sikret med en tinglyst deklaration. Med en afstand fra ledningen til nærmeste mølle på mere end 300 m, udgør møllerne ingen fare for ledningen ved et havari, hvor en mølle vælter. Nettilslutning af møller til el-nettet sker i henhold til gældende lovgivning og efter bestemmelserne i det lokale elforsyningsselskab. Der er ved opførelse af de store vindmøller intet behov for bygninger til transformere, da disse placeres i selve møllen. Der behøves dog i nogle tilfælde teknikbygninger til betjening af mølleområdet, hvorfor lokalplanen giver mulighed for op til tre af disse. Der forventes ikke at være behov for eksterne teknikbygninger til møllerne ved Faster- Astrup. Højspændingsledninger Tværs gennem vindmølleområdet løber en 60 kv og en 150 kv højspændingsforbindelse i nordsydgående retning umiddelbart øst for de ansøgte møller. 60 kv højspændingsforbindelses luftledning løber i en afstand af ca. 35 m fra projektforslagenes nordligste mølle. Afstanden er så kort, at vindmøllevingerne vil få overslag ind over luftledningen, hvilket ikke kan tillades i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsens respektafstand for højspændingsluftledninger. For at vindmøllen kan opstilles, monteres og serviceres efter sikkerhedsforskrifterne, skal den placeres, så den vinkelrette afstand til den nærmeste fase af luftledningerne er minimum 15 meter + 0,5 gange rotordiameteren, dvs. 55 meter i alt. Som en forudsætning for gennemførelse af projektet skal en mindre delstrækning af 60 kv luftledningen Rækker Mølle - Risdal føres fra luft til jord, og til det formål opstilles to afspændingsmaster i umiddelbar nærhed af lokalplanområdets nordlige afgrænsning (se figur 6). Fig. 6: Eksempel på kabelmast, som rejses i forbindelse med partiel kabellægning af 60 kv højspændingsledning. Anmeldelser, tilladelser og dispensationer efter anden lovgivning For at lokalplanen kan virkeliggøres, kræves der en række anmeldelser, tilladelser og dispensationer i henhold til anden lovgivning end planloven. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Inden etablering af nye vindmøller skal der indgives anmeldelse herom til kommunen med dokumentation for, at vindmøllerne kan overholde støjgrænserne i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (Vindmøllebekendtgørelsen). Vindmøllerne kan først anmeldes, når der foreligger en endeligt vedtaget lokalplan. VVM-bekendtgørelsen Som tidligere nævnt skal der opnås VVM-tilladelse til vindmølleparker i henhold til VVM-bekendt- 15

16 Redegørelse gørelsen, hvilket Ringkøbing-Skjern Kommune er myndighed for. I en VVM-tilladelse har kommunen mulighed for at fastsætte vilkår for projektet. Bygningsreglement 2010 Der skal til kommunen ske anmeldelse af opførelsen af de nye vindmøller i henhold til Bygningsreglement placering, være synligt 360 grader i et vandret plan, hvilket kræver to lamper på hver mølle. 10 Candela svarer til lyset fra en 9 W glødepære. Lyset må maksimalt være 30 Candela. 30 Candela svarer til lyset fra en 25 W glødepære. Vejloven Der skal indsendes ansøgning til kommunen om etablering af nye overkørsler til Astrupvej, jf. vejlovens 70. Museumsloven Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeriet eller det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet udføres. Hvis man vil have afklaret, om der er risiko for at støde på fortidsminder i forbindelse med jordarbejder med deraf følgende forsinkelser, udgifter m.v., kan man efter aftale med Ringkøbing-Skjern Museum få foretaget en forundersøgelse af arealet. Ved gennemførelse af en større forundersøgelse afholdes udgiften af den, for hvis regning et jordarbejde skal udføres. Arbejdet kan først iværksættes efter samtykke fra den pågældende. Kulturministeren kan i særlige tilfælde yde tilskud til en sådan forundersøgelse. Lov om luftfart I henhold til Luftfartsloven skal vindmøller med en totalhøjde på over 100 meter anmeldes til Trafikstyrelsen, og opførelsen af møllerne må ikke påbegyndes, før der er udstedt attest om, at hindringen skønnes, ikke at være til fare for lufttrafikkens sikkerhed. Luftfartshindringer med en højde på 100 meter og op til 150 meter skal afmærkes, hvis Trafikstyrelsen kræver det. Efter de almindeligt gældende regler skal vindmøller afmærkes med lavintensivt, fast, rødt lys på minimum 10 Candela, og lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet. Lysmarkeringen skal placeres på nacellen (generatorhuset, se figur 7), og lyset skal altid, uanset møllevingernes Fig. 7: Eksempel på lysafmærkning af vindmølle i overensstemmelse med kravene fra Trafikstyrelsen. Landbrugsloven Arealerne, hvor vindmøllerne opstilles, er omfattet af landbrugspligt. Opstillingen af vindmøller vil ikke være til hinder for fortsat landbrugsmæssig drift af arealerne inden for lokalplanområdet. Jævnfør vejledningen om reglerne i Lov om landbrugsejendomme, kræves Jordbrugskommissionens tilladelse til brugs- eller lejeaftaler om opstilling af vindmøller på en landbrugsejendom, hvis møllernes grundareal er på over 25 m 2, eller aftalen gælder for et længere tidsrum end 30 år. Ophævelse af landbrugspligten ved eventuel udstykning af arealer til fundamenter, arbejdsarealer og tilkørselsveje kræver også kommissionens tilladelse. Naturbeskyttelsesloven Uanset lokalplanens bestemmelser må der ikke ske påvirkning af den nærliggende 3beskyttede sø eller mose, med mindre Ringkøbing-Skjern Kommune har givet tilladelse efter Naturbeskyttelsesloven. Servitutter Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for byggeog anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og Tv-kabler, vand- 16

17 Redegørelse ledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Ringkøbing-Skjern Kommune påtager sig ikke ansvaret for eventuelle fejl og mangler i en servitutoversigt. Der er foretaget en servitutundersøgelse og ikke fundet servitutter, der aflyses med lokalplanens vedtagelse. 17

18 Planbestemmelser Fig. 8: Lokalplanområdets afgrænsning, mål 1: ved skalering af kortet til A4-størrelse. Indledning I henhold til Bekendtgørelse af Lov om planlægning, Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse nr. LBK nr 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer, fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. Lokalplanens bestemmelser er bindende og registreres i Plansystem DK. Lokalplanens bindende bestemmelser står i venstre margen. Det fremgår af planlovens 15, hvad der kan træffes bestemmelse om i en lokalplan. Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelse i anden lovgivning navnlig byggeloven herunder bygningsreglementet. I højre margin med kursiv er der korte supplerende kommentarer til de enkelte bestemmelser Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og er således ikke bindende. 18

19 Planbestemmelser 1. Formål Lokalplanens formål er: at fastlægge lokalplanområdets anvendelse til opstilling af vindmøller med dertil hørende tekniske anlæg, at muliggøre et samlet projekt, hvor der kan opstilles tre nye vindmøller inden for det udlagte lokalplanområde, at der ved placering og udformning af de nye vindmøller tages særlige hensyn til forebyggelse af gener fra støj, reflekser og skyggekast fra vindmøllerne i forhold til omkringliggende beboelser, at området udnyttes energimæssigt bedst muligt, at vindmøllerne indpasses så hensigtsmæssigt som muligt i forhold til landskabet, kulturhistoriske interesser, fortidsminder, naturområder og rekreative områder og de landbrugsmæssige interesser, at sikre, at vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoniske, at der fortsat kan drives landbrug i lokalplanområdet. 2. Område og zonestatus 2.1 Matrikeloversigt Lokalplanens område er vist på Kortbilag 1. Lokalplanen omfatter dele af matrikelnumre 6bq, 6h, 8d, 8o, 8p, og 10e Sædding By, Sædding samt alle parceller, der efter den måtte udstykkes fra de nævnte ejendomme indenfor lokalplanens område. Lokalplanområdet udgør ca. 9,7 ha. 2.2 Zoneforhold Hele lokalplanområdet er beliggende i landzone og forbliver efter lokalplanens endelige vedtagelse og offentliggørelse i landzone. 2.3 Bonusvirkning Lokalplanen erstatter, jf. Planlovens 15, stk. 4, de tilladelser til bebyggelse, anlæg og udstykning i Med denne bestemmelse skal der ikke søges om landzonetilladelse for at udføre byggeri og anlæg, som er be- 19

20 Planbestemmelser landzonen jf. 35, stk. 1 (landzonetilladelse), der er nødvendig for lokalplanens virkeliggørelse på betingelse af, at følgende vilkår er opfyldt: Ophør Ophører brugen af vindmøllerne, skal vindmøllerne, inklusiv fundamenter, tekniske anlæg og installationer samt arbejdsarealer og veje, der alene anvendes til vindmøllerne, fjernes af mølleejer inden ét år efter, at driften er ophørt. Herunder skal arealer, der før vindmøllerejsningen var landbrugsarealer, af mølleejer retableres til landbrugsmæssig drift det vil sige, at stabilgrus og andet vejmateriale skal fjernes. Dette skal ske uden udgift for det offentlige. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. Tinglysning Hvis vindmøller skal udstykkes på selvstændig parcel, skal der på ejendommen tinglyses en deklaration med Ringkøbing-Skjern Kommune som påtaleberettiget om, at ejendommen skal sammenlægges med den omgivende landbrugsjord senest et år efter, at vindmøllen er nedtaget eller ophørt med at producere strøm til elnettet. Ligeledes betinges det, at det tinglyses, at møllevingerne må overstryge naboejendommen. skrevet i lokalplanen. Vindmøllerne, inkl. fundamenter og tekniske anlæg og installationer vil efter endt drift blive betragtet som affald. Affald skal fjernes i henhold til den til enhver tid gældende miljølovgivning. Hvis grundejeren ønsker at fundamenter eller dele heraf skal forblive liggende i jorden efter at møllen tages ud af drift, skal grundejeren søge om tilladelse hertil efter den til enhver tid gældende miljølovgivning. Det er miljømyndigheden på nedtagningstidspunktet, der tager stilling til, om den vil tillade at dele af fundamentet bliver liggende. Et eventuelt krav om fjernelse af fundamenter vil blive pålagt grundejeren. Ringkøbing-Skjern Kommune anbefaler, at grundejerne indgår en privatretslig aftale med eventuelle mølleejere om fjernelse af vindmøllen inkl. fundamenter og tekniske installationer efter endt drift, f.eks. i form af en bankgaranti. Bestemmelsen om tinglysning sikrer, at der i landzone ikke opstår enkelte små parceller uden tilhørsforhold til anden ejendom. Udgiften til tinglysning afholdes af mølleejer. 3. Arealanvendelse 3.1 Overordnet Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til landbrugsdrift og vindmølledrift. 3.2 Detaljeret Inden for lokalplanområdet kan der placeres op til tre nye vindmøller, der er ens. Der kan anlægges tilhørende adgangsveje, arbejds- og vendepladser, samt opføres op til tre teknikbygninger eller tilsvarende tekniske anlæg, der er nødvendige for møllernes drift. Kommunen ønsker at vindressourcerne udnyttes optimalt i området ved at alle vindmøllerne opstilles. 20

21 Planbestemmelser 3.3 Ikke anvendt areal Arealer, der ikke anvendes til det nævnte i 3.2, må kun anvendes til landbrug og skovbrug eller henligge som natur. 4. Udstykning 4.1 Parceludstykning af vindmøller Hver vindmølle kan udstykkes i en selvstændig parcel. Hver parcel skal have et grundareal svarende til minimum møllens fundament, og maksimum vindmøllens roterareal. Bestemmelsen giver mulighed for, at arealet ved den enkelte vindmølle kan udstykkes til en selvstændig parcel. 5. Bebyggelsens placering og omfang 5.1 Antal og placering Inden for lokalplanområdet må der maksimalt etableres tre vindmøller. Vindmøllerne må ikke have vingeoverslag uden for lokalplanområdet. Kommunen ønsker at vindressourcerne udnyttes optimalt i området ved, at alle vindmøllerne opstilles. 5.2 Opstillingsmønster Vindmøllerne skal placeres på en ret linje med tilnærmelsesvis lige stor afstand mellem vindmøllerne. Der må maksimalt være en variation på 5 %. 5.3 Byggefelter Vindmøllerne skal placeres indenfor de viste byggefelter på bilag Dimensioner - totalhøjde Vindmøllernes totale højde over terræn til vingespids i højeste position: - må maksimalt være 107 meter - skal mindst være 100 meter. Ved terræn forstås terrænkote efter eventuel nødvendig regulering. 5.5 Dimensioner - harmoniforhold Harmoniforholdet, det vil sig forholdet mellem navhøjden og rotordiameteren, skal ligge indenfor intervallet 1:1,10-1, Dimensioner - ensartethed Alle møller indenfor vindmølleområdet skal fremtræde ens, herunder have samme totalhøjde og samme forhold mellem rotordiameter og navhøjde. 5.7 Byggebestemmelser Uanset bestemmelser om bebyggelseshøjde i forhold til afstand til vej, naboskel, sti og anden be- 21

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 286a. For et område til 3 vindmøller ved Ejstrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 286a. For et område til 3 vindmøller ved Ejstrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 286a For et område til 3 vindmøller ved Ejstrup Ringkøbing-Skjern Kommune 20. november 2012 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørfirmaet Nellemann & Bjørnkjær i samarbejde med Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst.

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Lokalplan nr. 116 er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. Lokalplan nr.

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Indkaldelse af forslag og ideer

Indkaldelse af forslag og ideer Indkaldelse af forslag og ideer Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord TEKNIK OG MILJØ 2 INDKALDELSE AF FORSLAG OG IDEER Vindmøller på Danish Crowns slagteri i Horsens Nord Danish Crown A/S

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Lokalplan. for område til vindmøller ved Ny Søby, Tåsinge. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for område til vindmøller ved Ny Søby, Tåsinge. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv z Lokalplan 580 Byg, Plan og Erhverv for område til vindmøller ved Ny Søby, Tåsinge Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Lokalplan nr Forslag til. For et område til 4 vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr Forslag til. For et område til 4 vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Lokalplan nr. 338 For et område til 4 vindmøller ved Brejning Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune. Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Lokalplan nr. 279. For et område til vindmøller ved Bindesbøl. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 279. For et område til vindmøller ved Bindesbøl. Ringkøbing-Skjern Kommune. Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 279 For et område til vindmøller ved Bindesbøl Kort- & Matrikelstyrelsen og- Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 20. april 2010 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune

Idéoplæg. Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune Idéoplæg Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej, Ikast-Brande Kommune og Vejle Kommune INDHOLD INDLEDNING HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? MILJØPÅVIRKNINGER MYNDIGHEDSBEHAND- LING VE-LOVEN HØRINGSPERIODE OG

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen.

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 8. september 2010 Sagsnummer 2009100801A

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 13. marts 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Vestre Skivevej 93, 7800 Skive. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Vestre Skivevej 93, 7800 Skive, matrikel nr. 7t, Vester Børsting By som følge af opstilling af vindmøller ved Øster Børsting i henhold til

Læs mere

Lokalplan nr. 281. For et område til vindmøller sydvest for Tim. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 281. For et område til vindmøller sydvest for Tim. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 281 For et område til vindmøller sydvest for Tim Ringkøbing-Skjern Kommune 15. november 2011 Nærmere oplysninger Ringkøbing-Skjern Kommune Planlægning Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Planlægger:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 5 Baggrund for lokalplanen 5 Eksisterende forhold 5 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 7 Planloven 7 Vindmøllecirkulæret 8 VE-loven 8 Kommuneplan 9 Zonestatus

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune

VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune VVM-tilladelse Testvindmølle ved Drantum, Ikast- Brande Kommune Oktober 2016 Indhold 1. VVM-tilladelse til testvindmølle ved Drantum, Ikast-Brande Kommune 3 1.1 Indledning 3 1.2 Baggrund 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000 for tidligere Holmsland Kommune Returadresse Planlægning Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 201 samt tillæg nr. 15 Sagsbehandler Pia Degn Eriksen Direkte telefon 99741184 E-post planlagning@rksk.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100)

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100) Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 3. maj 2010 Sagsnummer 2009100648A Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern

Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Lokalplan nr. 258 samt Tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune og Temaplan for Vindmøller i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer.

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan nr.l.z.6 - vindmøllegruppe Viborggård. REDEGØRELSE INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet med henblik på udnyttelse af det i tillæg nr.1 til Suså Kommunes Kommuneplan udlagde vindmølleområde

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Lokalplan nr. 160 Indholdsfortegnelse: Redegørelse. Beskrivelse af eksisterende og planlagte arealanvendelse. Side 1 Areal, placering... A 2 Baggrund og formål med planen... A 3 Kort beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg

Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for tekniske (energi)anlæg i det åbne land, herunder solcelleanlæg land.by.kultur@rksk.dk

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg

Lokalplan nr. 301. For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg For et vindmølleområde ved Gørup nord for Ulbjerg Læsevejledning En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i lov om planlægning. Lokalplanen er

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse

Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Byer J.nr. ode-200-00026 Ref. xsizi Den 5. januar 2010 Forlængelse af klagefrist for udstedt kommuneplantillæg og VVMtilladelse Ved en fejl er det udstedte kommuneplantillæg for vindmøller ved Rens Hedegård

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune

Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Forslag til VVM-redegørelse og miljørapport, lokalplan nr. 258 samt tillæg nr. 75 til Kommuneplan 1997 for tidligere Ringkøbing Kommune

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Lokalplan nr. 237. Vindmølleområde Bajlum/Vium. Teknisk Forvaltning - April 2011

Lokalplan nr. 237. Vindmølleområde Bajlum/Vium. Teknisk Forvaltning - April 2011 Lokalplan nr. 237 Vindmølleområde Bajlum/Vium Teknisk Forvaltning - April 2011 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget for både kommuneplanen og lokalplaner. Planloven blev vedtaget i 1991

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015.

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. LOKALPLAN 24-001 VINDMØLLER VED MARSVINSLUND FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 3 3.

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere