PRISOVERSIGT. Kursfastsættelsespolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRISOVERSIGT. Kursfastsættelsespolitik"

Transkript

1 PRISOVERSIGT Kursfastsættelsespolitik Gældende for Alment Byggeri pr. 3. januar 2018

2 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision Lån med offentlig støtte Lån uden offentlig støtte dog min kr. For indfriede BRFkredit lån refunderes stiftelsesprovision med samme sats, som der skal betales på det nye lån. Der refunderes dog højst stiftelsesprovision svarende til stiftelsesprovisionen på det nye lån. Bidragssatser Lån med offentlig støtte Lån med offentlig støtte til byfornyelse efter reglerne før Lån uden offentlig støtte 0,27% p.a. af hovedstolen 0,30% p.a. af hovedstolen 0,30% p.a. af restgælden Private boligudlejningsejendomme og private andelsboliger, herunder byfornyelse Stiftelsesprovision Nominallån med offentlig støtte til byfornyelse efter reglerne før Nominallån uden offentlig støtte Stiftelsesprovisionen er vejledende. dog min kr. For indfriede BRFkredit-lån refunderes stiftelsesprovision beregnet som 1% af den indfriede lånerestgæld. Der refunderes dog højst stiftelsesprovision svarende til stiftelsesprovisionen på det nye lån. Bidragssatser Bidragssatsen fastsættes individuelt. Bidraget beregnes i procent af lånerestgælden. Mindstebidraget udgør kr. p.a. For lån til byfornyelse efter reglerne fra før er bidragssatsen 0,3% p.a. af hovedstolen. Gebyrer Lånetablering Ekspeditionsgebyr, almene boliger 1) min kr. pr. lån Ekspeditionsgebyr, andre ejendomme 2) min kr. pr. lån Ændring i lånetilbud kr. pr. lånetilbud A conto udbetaling 7.500kr. pr. udbetaling TinglysningsService min kr. - herudover for indfrielser/rykninger kr. pr. stk. Annullering af igangværende TinglysningsService 500 kr. plus afholdte omkostninger Obligationsoverførsel til depot i VP 750 kr. pr. overførsel Lånetablering - fortsat Notering af transport/fuldmagt 500 kr. pr. notering Administration af deponering kr. pr. ejendom Garantiprovision: 1,5% af det garanterede beløb pr. år pr. påbegyndt 30 dage. Minimum kr. 1) Hvis der er offentlig støtte til lånet udgør ekspeditionsgebyret kr. 2) BRFkredit kan kræve ekspeditionsgebyret indbetalt på forhånd Fastkursaftaler m.v. Etablering af aftale 500 kr. pr. lån Manglende opfyldelse af aftale 1) 500 kr. pr. lån Notering/ændring af kurskontrakt 500 kr. 1) Udover gebyret betales i visse situationer en kursdifference, som afhænger af den aktuelle kursudvikling. Herudover skal der altid betales kurtage jf. afsnittet om kurtage. Servicegebyrer Ændring af fastrenteperiode og/eller aftalt kr. pr. lån ydelse på rentetilpasningslån 1) Etablering/forlængelse af afdragsfrie min kr. pr. lån 1) 2) 3) perioder eller ændring af afdragsmodel Sletning af afdragsfrie perioder kr pr. lån Påtegning på pantebrev 750 kr. pr. stk. Tilbud på indfrielse 500 kr. pr. lån Afregning af indfrielse 750 kr. pr. lån 2) 3) Gældsovertagelse min kr. pr. ejendom Ekspedition af relaksation/opdeling 2) min kr. pr. ejendom Besigtigelse min kr. pr. besigtigelse Rykning/moderation kr. pr. ekspedition Supplerende Serviceydelser 4) 150 kr. pr. stk. Særlige ydelser, min. 750 kr. pr. ekspedition afhængig af tidsforbrug 1) Påtegning på pantebrev kan være nødvendig 2) Besigtigelse kan være nødvendig 3) Gebyret kan udgøre op til 0,2% af lånerestgælden 4) Gebyret omfatter bl.a. kopier, udskrifter, telefonisk restgældsoplysning. Andre gebyrer Henstand min. 200 kr. pr. ejendomsnr. Erindringsskrivelse 200 kr. pr. ejendomsnr. Inkassogebyr 500 kr. pr. ejendomsnr. pr. termin 2

3 Kursskæring Kursskæring betales i forbindelse med udbetaling, refinansiering og indfrielse, hvor der er obligationer bag lånet. Der er tale om et tillæg til eller fradrag i kursen. Udbetaling Lån uden kurssikring Indfrielse Til aktuel kursværdi ved modregning i nyt lån På baggrund af tilbud gældende i 8 dage Ingen 0,1 kurspoint 1,0 kurspoint Udbetaling/indfrielse med kurssikring Aftalt inden for Børsens åbningstid (kl ) 0,1 kurspoint (+terminstillæg el. fradrag) Aftalt uden for Børsens åbningstid (kl ) 0,25 kurspoint (+terminstillæg el. fradrag) Refinansiering Rentetilpasningslån med fastrenteperiode på 1 og 2 år., m/u kurssikring 0,3 kurspoint Rentetilpasningslån med fastrenteperiode på længere end 2 år., m/u kurssikring 0,2 kurspoint Yderligere kursfradrag ved aftale om kurssikring indgået uden for Børsens åbningstid (kl ) 0,15 kurspoint (+terminstillæg el. fradrag) Rentetilpasningslån - Kort Rente 0,2 kurspoint Kurtage Kurtage betales i forbindelse med udbetaling og indfrielse, hvor der er obligationer bag lånet. Beregnes af kursværdien på lånet. Udbetaling af lån uden offentlig støtte Lån uden kurssikring 0,35 % (dog min. 160 kr.) Lån med kurssikring 0,25 % (dog min. 160 kr.) Udbetaling af lån med offentlig støtte Lån under 3 mio. kr 0,25 % (dog min. 160 kr. og højst kr) Lån over 3 mio. kr. 0,20 % Indfrielse Lån under 3 mio. kr 0,25 % (dog min. 160 kr. og højst kr) Lån over 3 mio. kr. 0,20 % Eurolån Ved lån i Euro beregnes kurtage efter samme sats som for lån i kroner, dog mindst 25 euro og højst 800 euro for lån med kursværdi op til euro. For lån over euro gælder samme sats, som for lån over 3 mio. kr. For lån med fastkursaftale beregnes mindst 25 euro og højst 800 euro for lån med en kursværdi op til euro. For lån over euro gælder samme sats som for lån over 3 mio. kroner. Typiske øvrige omkostninger ved låneoptagelse Offentlige afgifter I henhold til Tinglysningsafgiftsloven skal der p.t. ved tinglysning af pantebreve betales en tinglysningsafgift, som består af to elementer: 1. En procentafgift på 1,5% af pantebrevets pålydende værdi, og 2. En fast afgift på kr. Ved beregning af procentafgift sker der oprunding af den beregnede afgift til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Afgiftspligten indtræder, når pantebrevet sendes til tinglysning. Ved låneudbetaling i forbindelse med indfrielse af realkreditlån (f.eks ved konvertering) vil der kunne ske en nedsættelse af afgiften for det nye pantebrev. Du er velkommen til at kontakte BRFkredit, hvis du har spørgsmål vedrørende de offentlige afgifter. Efterstående pantebreve Efterstående panthavere kan betinge sig et gebyr for at forsyne deres pantebrev med påtegning om tilbagerykning. Gebyret kan variere. Derudover skal der normalt betales tinglysningsafgift på kr. for hvert pantebrev, der skal rykke. Omkostninger til formidler Hvis der medvirker en formidler ved låneoptagelsen, typisk et pengeinstitut, beregner formidler normalt et gebyr for at hjemtage lånet samt garantiprovision for at stille garanti, hvis lånet ønskes udbetalt, før der foreligger et tinglyst pantebrev. Renter Genplaceringsrente Ved straksindfrielser med differencerente beregnes differencerentesatsen som forskellen mellem lånets obligationsrente og genplaceringsrenten. Genplaceringsrentesatsen afhænger af gældende markedsforhold på tidspunktet for indfrielsen af lånet. Satsen for genplaceringssrenten er variabel og kan oplyses ved henvendelse til BRFkredit. 3

4 Afregningskonto, TinglysningsService Rentesatsen er variabel og kan oplyses ved henvendelse til BRFkredit. Morarente Ved forsinket betaling af terminsydelser betales morarenter af det for sent betalte beløb. Morarentesatsen er pt. fastsat til 18 % p.a. Der beregnes morarente fra forfaldsdagen til betaling sker. Visse pantebreve indeholder særlige vilkår. Ved forsinket betaling af opsagte beløb og ekstraordinære indfrielser eller nedbringelser betales morarente efter rentelovens regler. Dog minimum obligationsrenten. BRFkredit forbeholder sig ret til uden varsel at ændre de anførte satser samt at udvide omfanget af gebyrbelagte ydelser for nye lån. Aktuel prisoversigt kan altid rekvireres i BRFkredit. For eksisterende lån kan ændringer ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom. 4

5 KURSFASTSÆTTELSESPOLITIK Indledning Når låntager optager, refinansierer eller indfrier et lån i BRFkredit, finansierer BRFkredit dette via obligationsmarkedet ved at sælge eller købe obligationer. For de lån, hvor der er en sammenhæng mellem vilkårene på lånet og den bagvedliggende finansiering, gælder denne kursfastsættelsespolitik. Kursfastsættelse Afregning af et lån afspejler den kurs, som vi vurderer at kunne handle de bagvedliggende obligationer til. Når vi fastsætter kursen på et lån, kan det enten ske til en gennemsnitskurs eller til en spotkurs via en fastkursaftale. Ved kursfastsættelse i forbindelse med afregning af realkreditlån tager vi alle rimelige forholdsregler for at opnå det bedst mulige resultat for låntager. Gennemsnitskurs Som gennemsnitskurs anvender BRFkredit Nasdaq CPH konsolideret referencekurs. Denne kurs er et omsætningsvægtet gennemsnit af relevante transaktioner og låneafregninger i den pågældende obligation, som den pågældende dag kan ses på www. nasdaqomxnordic.com. I det omfang der ikke er en aktuel gennemsnitskurs for den pågældende obligation, vil BRFkredit fastsætte den efter omstændighederne bedst mulige kurs. Ved fastsættelsen af kursen indgår bl.a. prisen på og mængden af de bagvedliggende obligationer eller lignende obligationer i obligationsmarkedet. Der vil i den forbindelse blive taget hensyn til renteog kursudviklingen, BRFkredits viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende obligationer samt forholdene i øvrigt. Spotkurs BRFkredit fastsætter ved fastkursaftaler en spotkurs. Udgangspunktet for fastsættelsen af spotkursen er de aktuelle kurser, som BRFkredit har observeret på obligationsmarkedet. Hvis der på tidspunktet for kursfastsættelsen ikke er stillet en kurs på en relevant obligation i obligationsmarkedet, eller BRFkredit vurderer, at der ikke er en markedskonform kurs, fastsætter BRFkredit en efter omstændighederne bedst mulig spotkurs. Ved fastsættelsen af en spotkurs indgår bl.a. forhold vedrørende prisen på og mængden af de bagvedliggende obligationer eller lignende obligationer i obligationsmarkedet. Der vil i den forbindelse blive taget hensyn til rente- og kursudviklingen, BRFkredits viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende eller lignende obligationer samt forholdene i øvrigt. For så vidt angår refinansiering af rentetilpasningslån, se afsnittet om refinansiering. Afregning af lån Kontant udbetaling af lån Hvis der ikke er indgået en fastkursaftale, vil et lån, der udbetales kontant, blive afregnet til gennemsnitskurs 2 børsdage før udbetalingen i overensstemmelse med BRFkredits udbetalingsprocedure. BRFkredit anvender pt. ikke kursskæring ved udbetaling til gennemsnitskurs. Fastkursaftale ved udbetaling Fastkursaftaler beregnes med udgangspunkt i den på aftaletidspunktet aktuelle spotkurs på de obligationer, som ligger bag ved det lån, der ønskes udbetalt. Ved udbetaling er der et fradrag fra spotkursen (kursskæring). Desuden trækkes et terminsfradrag fra kursen. Terminsfradraget afhænger af forskellen mellem lånets obligationsrente og den rente, som BRFkredit løbende fastsætter for indeståender samt hvor lang perioden er fra fastkursaftalen indgås til lånet afregnes. Hvis fastkursaftalen er indgået udenfor Nasdaq Copenhagen A/S åbningstid, som pt. er børsdage fra , er kursskæringen forhøjet. Den højere kursskæring er til dækning af den forhøjede kursrisiko, som BRFkredit løber, idet obligationerne først kan handles den efterfølgende børsdag. Satser for kursskæring fremgår af den til enhver tid gældende prisoversigt. Hvis lånets obligationsrente ikke ligger fast for hele perioden fra fastkursaftalen indgås til lånet skal udbetales, anvendes en rente baseret på de renter, som BRFkredit løbende fastsætter for udlån. Kontant indfrielse af lån Indfrielser, der modregnes i en låneudbetaling til aktuel kursværdi, afregnes til gennemsnitskursen 2 børsdage før indfrielsesdagen plus en kursskæring. Satser for kursskæring fremgår af den til enhver tid gældende prisoversigt. Tilbud på kontantindfrielse til aktuel kursværdi, der er forpligtende for BRFkredit i op til 8 børsdage, gives til gennemsnitskurs børsdagen før plus en kursskæring. Er der tale om indfrielse af et lån i et andet realkreditinstitut, afregnes indfrielsen til spotkursen på den bagvedliggende obligation plus en kursskæring. Fastkursaftale ved indfrielse Fastkursaftaler beregnes med udgangspunkt i den på aftaletidspunktet aktuelle spotkurs på de obligationer, som ligger bag ved det lån, der ønskes indfriet. Ved indfrielse er der et tillæg til spotkursen (kursskæring). Desuden lægges et terminstillæg til kursen. Terminstillægget afhænger af forskellen mellem lånets obligationsrente og den rente, som BRFkredit løbende fastsætter for udlån, samt hvor lang perioden er, fra fastkursaftalen indgås, til lånet afregnes. Hvis fastkursaftalen er indgået uden for Nasdaq Copenhagen A/S åbningstid, som pt. er børsdage fra , er kursskæringen forhøjet. Den højere kursskæring er til dækning af den forhøjede kursrisiko, som BRFkredit løber, idet obligationerne først kan handles den efterfølgende børsdag. Satser for kursskæring fremgår af den til enhver tid gældende prisoversigt. Hvis lånets obligationsrente ikke ligger fast for hele perioden fra fastkursaftalen indgås til lånet skal indfris, anvendes en rente baseret på de renter, som BRFkredit løbende fastsætter for udlån. Refinansiering af lån Rentetilpasningslån Ved rentetilpasning fastsætter BRFkredit renten og terminsydelsen på baggrund af de opnåede salgskurser for de bagvedliggende obligationer med en kursskæring. Satser for kursskæring fremgår af den til enhver tid gældende prisoversigt. Da BRFkredit skal sælge en stor obligationsmængde, fastlægger BRFkredit obligationssalget efter de principper, der efter BRFkredits skøn vil give de bedst mulige kurser. Salget kan eksempelvis ske ved auktion og/ eller fordeles over flere dage. Hvis salget sker over flere dage, vil kursen blive fastsat som et vægtet gennemsnit af de opnåede kurser. Da salget sker tidligere end lånets rentetilpasning, vil der normalt være et yderligere kursfradrag/tillæg til dækning af forskellen mellem obligationernes kuponrente og den placeringsrente, BRFkredit kan opnå indtil refinansieringsrenten fastsættes på lånet. BRFkredit kan senere bestemme, at der skal betales gebyr eller kurtage i forbindelse med 5

6 refinansiering af rentetilpasningslån. Der gælder særlige regler for rentetilpasningslån optaget før december Fastkursaftaler Afregningskursen på fastkursaftaler i forbindelse med en refinansiering beregnes med udgangspunkt i den aktuelle spotkurs på den eller de obligationer, som refinansieringen skal foretages med, på det tidspunkt, aftalen er indgået. Fra spotkursen trækker BRFkredit en kursskæring. Satser for kursskæring fremgår af den til enhver tid gældende prisoversigt. Desuden trækkes et terminsfradrag fra kursen. Fradraget afhænger af forskellen mellem lånets obligationsrente og den rente, som BRFkredit løbende fastsætter for indeståender samt hvor lang perioden er, fra fastkursaftalen indgås, til lånet skal rentetilpasses. Hvis fastkursaftalen er indgået uden for Nasdaq Copenhagen A/S åbningstid, som pt. er børsdage fra , er kursskæringen forhøjet. Den højere kursskæring er til dækning af den forhøjede kursrisiko, som BRFkredit løber, idet obligationerne først kan handles den efterfølgende børsdag. Rentetilpasningslån Kort Rente Ved refinansieringen fastsætter BRFkredit renten på baggrund af det rentetillæg eller -fradrag der opnås ved salget af de obligationer, der skal sælges til afløsning af de obligationer, der udløber. Salget af obligationer sker efter den handelsmetode, som BRFkredit vurderer, medfører det bedst opnåelige rente/ rentetillæg/-fradrag på baggrund af markedsforholdene og den mængde obligationer, der skal sælges i forbindelse med refinansieringen. Obligationerne sælges til en forud fastlagt kurs, og ved salget afgøres, hvor stort et tillæg eller fradrag, der skal betales i forhold til referencerenten. Den fastlagte kurs indeholder en kursskæring. Satser for kursskæring fremgår af den til enhver tid gældende prisoversigt. Forud for salget beslutter BRFkredit, om rentetillægget eller -fradraget skal løbe i hele obligationens løbetid eller kun frem til førstkommende rentefastsættelse. BRFkredit kan bestemme, at der skal betales gebyr eller kurtage i forbindelse med refinansiering af Rentetilpasningslån Kort Rente. Kurtage I forbindelse med udbetaling eller indfrielse af et lån, beregner BRFkredit en omkostning kaldet kurtage. Kurtagen beregnes som en promillesats af kursværdien. Kurtagesatsen afhænger af, om der er tale om udbetaling eller indfrielse af lån og om der er indgået en fastkursaftale. Kurtagesatserne fremgår af den til enhver tid gældende prisoversigt. Interessekonflikter BRFkredit har udarbejdet en politik for håndtering af interessekonflikter. Der er på nuværende tidspunkt ikke identificeret mulige interessekonflikter ved de bagvedliggende obligationshandler i forbindelse med realkreditlån. Hvis der identificeres eventuelle interessekonflikter, vil der blive truffet passende forholdsregler. Vi vil jævnligt og mindst en gang årligt gennemgå vores kursfastsættelsespolitik. På baggrund af gennemgangen ændrer vi politikken, hvis det er nødvendigt. Ændrer vi vores kursfastsættelsespolitik, offentliggør vi ændringerne i en ny version af långuiden på vores hjemmeside:

7 Klampenborgvej 205, 2800 Kgs. Lyngby. Telefon CVR-nr JB/

PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018

PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018 PRISOVERSIGT Privatkunder 3. januar 2018 PRISOVERSIGT PR. 3. JANUAR 2018 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasningslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag

Læs mere

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017

PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT Privatkunder 17. maj 2017 PRISOVERSIGT PR. 17. MAJ 2017 Bidragssatser p.a. for lån til ejerboliger Fast rente Rentetilpasnigslån Rentetilpasningslån kort rente m/afdrag u/afdrag m/afdrag u/afdrag

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 10. april 2015 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Alment Byggeri pr. 8. marts 2017 Stiftelsesprovision og bidrag Almene boliger Stiftelsesprovision

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for privatkunder pr. 1. januar 2015 PRISOVERSIGT PR. 1. JANUAR 2015 For omkostninger herunder

Læs mere

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning

PRISOVERSIGT. og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning PRISOVERSIGT og vilkår for handel med obligationer og valuta i forbindelse med realkreditbelåning Gældende for Erhverv pr. 8. marts 2017 Stiftelsesprovision Stiftelsesprovisionssatsen er vejledende. For

Læs mere

PRISLISTE Privatkunder 1. juli 2016

PRISLISTE Privatkunder 1. juli 2016 PRISLISTE Privatkunder 1. juli 2016 PRISOVERSIGT PR. 1. JULI 2016 Stiftelsesprovision Der beregnes ikke stiftelsesprovision. Bidragssatser for nye lån Bidragssatser for lån med variabel rente Bidragssatser

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017

LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 LÅNTYPER Privatkunder 8. marts 2017 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016

LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 LÅNTYPER Privatkunder 1. juli 2016 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015

LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 LÅNTYPER Privatkunder 10. april 2015 OBLIGATIONSLÅN MED FAST RENTE Kort beskrivelse Rente Løbetid Obligationslån med fast rente. Lånets rente er lig med renten på obligationerne og er fast i hele lånets

Læs mere

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide

1 RD Cibor6 74.656.000 30 år 3.831.723 Annuitet / 4,89 Afdragsfri 4 terminer. Forudsætning for udbetaling af lånet side 2 Vigtigt at vide Lånetilbud 17. april 2008 Kunde Ejendom A/B Havnehaven II Stationsvej 15-95 4760 Vordingborg Matr. nr. 43 CP Ore, Vordingborg Jorder Pantnummer 2270.7905 Sagsnummer 01-04-1 Din rådgiver Lene Thøgersen,

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 5 Oversigt over lån 24. juni 2015 Kunde ANDELSBOLIGFOREN. DYSTRUPPARKEN Ejendom Vestermarken 9-19, 8586 Ørum Djurs Kontaktperson Conny Baastrup Jensen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 33 Pantnummer 2183.0496

Læs mere

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S

Omlægningsberegning. Ejerlejlighed nr. 1 af 633 Sundbyøster, København Lyneborggade 13-17 M.Fl., 2300 København S A/B Sadolinparken 2 C/O Sven Westergaards Ejd. Adm. Store Kongensgade 24b 1264 København K Lånenr 60 DLRs reference Henrik Laursen Tlf:33420828 E-mail: hkl@dlr.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 14. december 2015 Kunde A/B RØDEGÅRDSHAVEN Ejendom Rødegårds Alle 2-38, 4720 Præstø Kontaktperson Gitte Taulov Rude, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 30 Pantnummer 2216.6141 Finansieringseksempel

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2

Nyt lån nr. 1.1 Gruppe af nuværende lån Forskel/total Antal lån 1 2 Oversigt over lån 7. november 2014 Kunde A/B BRYGGERGÅRDEN Ejendom Pileborggade 6-10, 4100 Ringsted Kontaktperson Peter Erik Hansen, tlf. 45 12 58 00 Side 1 af 7 Pantnummer 1186.8263 Finansieringseksempel

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

Omlægningsberegning 3. september 2012

Omlægningsberegning 3. september 2012 Viby Gymnasium og HF Søndervangs Alle 45 8260VibyJ LR Realkredits reference M.F. Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk Omlægningsberegning Beregningen vedrører følgende ejendom: Ejendommens

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 1. juli 2016

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 1. juli 2016 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 1 juli 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion side 3 Hvad skal der ske? side 4 Hvad er der i lånetilbudspakken? side 5 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen og

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 7. marts 2018

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 7. marts 2018 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 7. marts 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... side 3 Hvad skal der ske?... side 4 Hvad er der i lånetilbudspakken?... side 5 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen

Læs mere

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold.

Fastkursaftalen er indgået den 5. november 2010 kl. 13:26 på nedenstående vilkår. Kontakt straks Nykredit ved uenighed om aftalens indhold. Andelsboligforeningen Nordre Fasan 263/Ørnevej 9-11 c/o Datea Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs.Lyngby Dato 5. november 2010 Vores ref. Jimmy Petersen Ejendomsnr. 0410493 11 Matr.nr. 0102 Ejerlav Utterslev,

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. august 2012 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner over rentetilpasningsobligationer Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af Tilpasningslån og refinansiering

Læs mere

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg

Oversigt over lån. Finansieringseksempel oktober Pantnummer Kunde A/B NAVERPARKEN. Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Oversigt over lån 4. oktober 2016 Kunde A/B NAVERPARKEN Ejendom Navervej 9-11, 8600 Silkeborg Kontaktperson Flemming Hansen, tlf. 45 12 43 90 Side 1 af 16 Pantnummer 2034.8894 Finansieringseksempel 1 Nyt

Læs mere

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015

LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15. september 2015 LÅNGUIDE Erhverv / Alment Byggeri 15 september 2015 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion side 4 Hvad skal der ske? side 5 Hvad er der i lånetilbudspakken? side 6 Bemærkninger til Pantsætnings- og låneaftalen

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår September 2012 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs lokale vurderingssagkyndig eller

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

LR Realkredits generelle lånevilkår

LR Realkredits generelle lånevilkår LR Realkredits generelle lånevilkår Juli 2016 LR Realkredits generelle lånevilkår Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i LR Realkredit. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger,

Læs mere

Lejerbo, Hvidovre afd Den

Lejerbo, Hvidovre afd Den Lejerbo, Hvidovre afd. 002-0 Den 15.12.2014 Gammel Køge Landevej 26 Kunderådgiver DAH Ejendomsnr. 412765 2500 Valby Matr. nr. 12 e m.fl. Ejerlav Hvidovre By, Risbjerg Beliggenhed Høvedstensvej 2-36 m.fl.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit gældende fra 1. januar 2018

Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit gældende fra 1. januar 2018 1 (11) Side Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit gældende fra 1. januar 2018 1. Generelt De almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forretningsforhold med ( Nordea Kredit ), medmindre

Læs mere

afsagt den 30. juni 2015

afsagt den 30. juni 2015 21411186 Fastkursaftale. Rådgivning. Klagerne modtog i oktober 2014 et lånetilbud fra det indklagede realkreditinstitut vedrørende omlægning af deres kortrentelån til et fastforrentet obligionslån. Af

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 14 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 416736-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 141 a m.fl. Ejerlav Ore, Vordingborg Jorder Beliggenhed Hørvænget Kunde

Læs mere

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014

Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Vordingborg B/S afd. 163 Den 29.01.2014 Rådhustorvet 15 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 604991-3 4760 Vordingborg Matr. nr. 3 a Ejerlav Lendemarke, Stege Jorder Beliggenhed Ørnebjerg Haven 1-12 Kunde Vordingborg

Læs mere

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Jørgen Mortensen på telefonnr. 44556659 eller Mads Stampe på telefonnr. 44556687, hvis der er behov for yderligere oplysninger. Bjerringbro Idrætspark Vestre Ringvej 7 8850 Bjerringbro Dato 17. oktober 2014 Vores ref. Jørgen Mortensen Ejendomsnr. 3480904 01 Matr.nr. 10 fn Ejerlav Bjerring By, Bjerringbro Beliggenhed Vestre Ringvej

Læs mere

DLRs generelle lånevilkår

DLRs generelle lånevilkår Side 1 af 5 DLRs generelle lånevilkår Juni 2015 Nedenfor er beskrevet generelle vilkår for optagelse af lån i DLR. Såfremt der ønskes supplerende oplysninger, kan DLRs administration eller DLRs låneformidlende

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 9. november 2011

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen. 9. november 2011 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 9. november 2011 Vilkår for Nykredits og Totalkredits refinansieringsauktioner I november/december skal Nykredit koncernen refinansiere obligationer for i alt 136

Læs mere

12.1. HVOR FINDES BELØBSTYPERNE?

12.1. HVOR FINDES BELØBSTYPERNE? 12.1. HVOR FINDES BELØBSTYPERNE? Oversigt over tabeller og beløbstyper Nedenfor finder du liste over beløbstyper sorteret i nummerorden, der angiver hvilket nummer, beløbstypen har tilknyttet og i hvilken

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 3. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 3. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 3 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 4 Få overblik med Nykredit Långuide Nykredit på internettet... 6 Fakta om realkreditlån i

Læs mere

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28

Arbejdernes B/S i Vordingborg Den Afd. 28 Arbejdernes B/S i Vordingborg Den 29.01.2014 Afd. 28 Marienbergvej 79 Kunderådgiver NDB Ejd.nr. 935393-1 4760 Vordingborg Matr. nr. 125 Ejerlav Vordingborg Bygrunde Ejl. nr. 2 Beliggenhed Algade 104 Kunde

Læs mere

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12

Antal lån 1 3. Hovedstol 37.556.000 DKK. Løbetid 24 år 24 år Terminer pr. år 12 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 66 mia. kr. i DKK-denominerede tilpasningsobligationer Til Nasdaq Copenhagen og pressen 6. august 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og Euribor-baserede

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat

Nutidsværdi af samlede ydelser års ydelse Før skat Efter skat Oversigt over lån 17. marts 2016 Kunde BOLIGSELSKABET FOR HØNG OG OMEGN Ejendom Glentevej 2-88, 4270 Høng Kontaktperson Ole Rahbek Holm, tlf. 55 85 02 11 Side 1 af 6 Pantnummer 1114.5063 Finansieringseksempel

Læs mere

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet

Nyt lån nr. 1.1 Nuværende lån Forskel/total Låntype Kontantlån Kontantlån Hovedstol DKK DKK Afdragsform Annuitet Annuitet Oversigt over lån 23. februar 2015 Kunde A/B SANDERS ARKADE Ejendom Ringstedgade 27 B, 4700 Næstved Kontaktperson Casper Rømer Elin, tlf. 45 12 67 10 Side 1 af 6 Pantnummer 1183.2694 Finansieringseksempel

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 8. november 2010 Vilkår Nykredits og Totalkredits auktioner over rentetilpasningsobligationer Det samlede obligationsud ved rentetilpasning af Nykredits Tilpasningslån

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift.

Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Serviceydelser 1.12.2013 Gebyrsatser, som ændres pr. 1.12.2013 er markeret med rød skrift. Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

LÅNGUIDE Privatkunder 1. juli 2017

LÅNGUIDE Privatkunder 1. juli 2017 LÅNGUIDE Privatkunder 1. juli 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til BRFkredit... side 3 Introduktion... side 4 Hvad skal der ske?... side 5 Hvad er der i lånetilbudspakken?... side 6 Bemærkninger til

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. november 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece

Realkredit Danmark Skattepjece. Skattepjece Realkredit Danmark Skattepjece Skattepjece Indledning Denne pjece beskriver i hovedtræk reglerne for selskabers beskatning i forbindelse med realkreditlån. Du kan blandt andet læse om de skattemæssige

Læs mere

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold Långuiden Få overblik med Nykredit Långuide Der er meget, der skal tages stilling til, når der skal optages nye realkreditlån. For nogle er vejen og overvejelserne, fra der bestilles et lånetilbud til

Læs mere

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318

Nutidsværdi af samlede ydelser 9.822.192 10.107.510-285.318 Ombytning af lån 9. august 2012 Kunde Ejendom DSI - Søvangsgården Søvangsvej 19-23, 2650 Hvidovre Matr.nr. 11 M Avedøre By, Avedøre Pantnummer 2121.5303 Vores kundekontakt Rasmus Thagaard Jørgensen, tlf.

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide til privatkunder Gældende fra 3. januar 2018 Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger

Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv og ikke-erhvervsdrivende foreninger Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Gælder fra den 13. december 2016 Side 1 af 42 Låntyper og forretningsbetingelser Privatkundelignende erhverv Velkommen i Realkredit Danmark

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit -gældende fra 1. oktober 2017

Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit -gældende fra 1. oktober 2017 1 (10) Side Almindelige forretningsbetingelser Nordea Kredit -gældende fra 1. oktober 2017 1. Generelt De almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forretningsforhold med Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20150204T125819.621\20150204T125820.699\3ba91391-9300-434b-...

file://c:\adlib Express\Work\20150204T125819.621\20150204T125820.699\3ba91391-9300-434b-... Page 1 of 2 From: Ove Egholm Jensen Sent: 04-02-2015 11:37:40 To: Jane Slott Subject: SV: Hjemfald - Optagelse af lån Attachments: BRFkredit bilag låneaftale.pdf; BRFkredit fremsendelse tilbud.pdf; BRFkredit

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 6. august 2014 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide... 2. Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold

Få overblik med. Nykredit Långuiden. Indhold Långuiden Få overblik med Nykredit Långuide Der er meget, der skal tages stilling til, når der skal optages nye realkreditlån. For nogle er vejen og overvejelserne, fra der bestilles et lånetilbud til

Læs mere

Auktioner over tilpasningsobligationer gennemføres som tidligere annonceret i perioden 18. maj til 22. maj 2015.

Auktioner over tilpasningsobligationer gennemføres som tidligere annonceret i perioden 18. maj til 22. maj 2015. Til Nasdaq Copenhagen og pressen 6. maj 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og Euribor-baserede

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 5. februar 2014 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor-baserede lån på

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Nasdaq Copenhagen og pressen. 5. november 2015. Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner

Nasdaq Copenhagen og pressen. 5. november 2015. Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Til Nasdaq Copenhagen og pressen 5. november 2015 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af RenteMax-lån på

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

LIG. NB Messinagården. Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej. Rentetilpasningslån 5.000.000 1/1 2016 Ja Nej BRF. 5.000.000 1/1 2017 Ja Nej BRF

LIG. NB Messinagården. Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej. Rentetilpasningslån 5.000.000 1/1 2016 Ja Nej BRF. 5.000.000 1/1 2017 Ja Nej BRF LIG admimstratorerne LÅNEOPLYSNINGER FOR NB Messinagården Långiver Låntype Hovedstol Rente til asnin Afdrag Afdragsfrihed Personlig hæftelse Nykredit Kontantlån 37.765.000 Ja Nej BRF BRF Rentetilpasningslån

Læs mere

Serviceydelser 23.12.2015

Serviceydelser 23.12.2015 Serviceydelser 23.12.2015 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og årsoversigter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser 1. Generelt De almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forretningsforhold med (herefter kaldet Nordea Kredit), medmindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt

Læs mere

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag

Obligationsvilkår. Udsteder og hæftelsesgrundlag Obligationsvilkår Udsteder og hæftelsesgrundlag 1 Obligationerne udstedes af Nykredit Realkredit A/S (herefter Nykredit). Obligationerne udstedes i Kapitalcenter D i fælleshæftende serier med fælles seriereservefond.

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957

Reference: 9. januar 2 013 Pantnr.: 1773.2957 /REALKREDIT Tønder Kommune Rådhuset Kongevej 57 627 Tønder Realkredit Danmark Storkunder Strødamve] 46 21 København storkunder@rd.dk Telefon 45 12 43 7 Telefax 45 14 96 27 www.rd.dk Reference: 9. januar

Læs mere

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 5. august 2013 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af Cibor- og

Læs mere

Generelle emner i årsberetningerne

Generelle emner i årsberetningerne Generelle emner i årsberetningerne Rentebegreber - og det, der ligner - i den finansielle sektor Årsberetning 2010 5.1. Indledning I forbindelse med ydelse af realkreditlån, finansieringen af disse gennem

Læs mere

Nykredit koncernens refinansieringsauktioner december 2005: Udbud og vilkår

Nykredit koncernens refinansieringsauktioner december 2005: Udbud og vilkår Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. november 2005 Nykredit koncernens refinansieringsauktioner december 2005: Udbud og vilkår Nykredit og Totalkredit udbyder 142 mia. kr. Aaa-ratede realkreditobligationer

Læs mere

Långuide til privat- og erhvervskunder

Långuide til privat- og erhvervskunder Långuide til privat- og erhvervskunder INDHOLD Få overblik med långuiden... 1 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 2 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 3 Kundekategori i forbindelse

Læs mere

Serviceydelser 1.12.2013

Serviceydelser 1.12.2013 Serviceydelser 1.12.2013 V131213 Konti Det er gratis for andelshavere at have konti i Fælleskassen. Du er velkommen til at få flere konti, så du får bedre overblik over din økonomi. Kontoudskrifter og

Læs mere

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet...

Indhold. Få overblik med Nykredit Långuide. Få overblik med Nykredit Långuide Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... Långuiden Indhold Få overblik med Nykredit Långuide... 2 Fra lånetilbud til udbetaling og afregning af lånet... 3 Fakta om realkreditlån i Nykredit... 5 Kundekategori i forbindelse med realkreditlån...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Generelt De almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forretningsforhold med (herefter kaldet Nordea Kredit), medmindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt

Læs mere

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 12,2 mia. kr. i tilpasningsobligationer samt 8,8 mia. kr. i variabelt forrentede obligationer.

Den samlede udbudsmængde fordeler sig med 12,2 mia. kr. i tilpasningsobligationer samt 8,8 mia. kr. i variabelt forrentede obligationer. Til Nasdaq Copenhagen 3. maj 2016 Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af variabelt forrentede lån på Nykredit-koncernens

Læs mere

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris

Salgsbudget. Dato. Sag nr./ref. ved salg af ejendommen Ejerl.nr. For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret pris Salgsbudget Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref. 75903229 / Tue Højvang Hattens For sælger Matr.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris Finansieret

Læs mere

Långuide til privatkunder

Långuide til privatkunder Långuide til privatkunder Den 1. december 2017 foretages rettelser til denne Långuide. Rettelserne fremgår i de relevante afsnit. Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer

Læs mere

REGULATIV FOR BRFKREDIT A/S UDLÅN OG OBLIGATIONER. pr. 19. november 2014

REGULATIV FOR BRFKREDIT A/S UDLÅN OG OBLIGATIONER. pr. 19. november 2014 REGULATIV FOR BRFKREDIT A/S UDLÅN OG OBLIGATIONER pr. 19. november 2014 Nærværende regulativ pr. 19. november 2014 erstatter regulativ pr. 15. november 2013. Indholdsfortegnelse side A. Vilkår for obligationsudstedelsen

Læs mere

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen

afsagt den 15. januar 2014 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Sekretariatschef Susanne Nielsen 21306112 Bidragsforhøjelse. Refinansiering. Aftalt fast ydelse. Klageren havde i sin ejendom et kortrentelån F1 på oprindelig 1.495.000 kr. til det indklagede realkreditinstitut. Af det for lånet udstedte

Læs mere

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år

2. Budget Kontanthandel Finansieret handel Indtægter: Kontant betales 998.000 Ejerskiftelån % år Salgsbudget Sag nr./ref. 06161 / Morten Puggård For sælger Annelise Hyldgaard Hansen ved salg af ejendommen Matr.nr. 1 x m.fl Boldesager, Esbjerg Jorder Ejerl.nr. Beliggende 1. Udbudsvilkår Kontantpris

Læs mere

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning

På nyt lån er der i beregningerne anvendt kurssikringskurs samt oplysninger om omkostninger fra Nordea Kredit. belåning Page 1 of 10 Konsekvensberegning Dato : 01-01-2015 A/b Annagården 107-087 C/o Deas A/S Dirch Passers Alle 76 2000 Frederiksberg Skattesats i % 0,00 pct. (2014) Matrikelnr. 1142 Udenbys Klædebo Kvarter,

Læs mere

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr.

Termin nr. Renter, kr. Afdrag, kr. Ydelse, kr. Restgæld, kr. 137 15. Finansiering Opgave 15.1. Lån til traktor En landmand låner penge i banken til køb af en ny traktor. Lånebetingelserne: Lånebeløb 480.000 Løbetid 5 år 4 terminer pr. år. Nominel rente 8 % p.a.

Læs mere