Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Fristedet Nørre-Snede Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Fristedet Nørre-Snede Skole"

Transkript

1 Mål og indholdsbeskrivelse for SFO Fristedet Nørre-Snede Skole Indledning Fristedets mål og indholdsbeskrivelse beskriver dels Fristedets overordnede pædagogiske mål, og dels mål i forhold til 3 pædagogiske temaer med efterfølgende beskrivelse af indhold og metoder i forhold til målene. Herudover indeholder mål og indholdsbeskrivelsen beskrivelse af samarbejdet med undervisningsdelen og dagtilbuddene. På Nørre-Snede skole har vi rullende skolestart og aldersintegreret Basishold. Når børn ruller ind i skolen, ruller de samtidig ind i SFO. Til hvert basishold er der tilknyttet 2 pædagoger/medhjælpere. Der er desuden tilknyttet pædagoger undervisningen næsten dagligt. Indhold: Formålet med mål og indholdsbeskrivelse Ikast-Brande kommunes mål for SFO Hvad karakteriserer børn i dag Nørre-Snede skoles værdigrundlag Fristedets overordnede mål Pædagogiske mål i forhold til A: Børnenes personlighedsudvikling og sociale kompetencer Pædagogiske mål i forhold til B: Pædagogiske mål i forhold til C: Hvad er god fritidspædagogik? Læring i fritidsdelen Legens betydning Hvilke aktiviteter er vigtigst for børnene? Samarbejde med undervisningsdelen Idræts og sundhedsprofil Samarbejde med dagtilbud Formålet med mål og indholdsbeskrivelse Med udgangspunkt i Ikast-Brande Kommunes børne- og ungepolitik, er målet at skabe en synlig sammenhæng, dels i forhold til barnets skolestart, og dels undervisningsdel og fritidsdel imellem. Mål og indholdsbeskrivelsen er et redskab til at synliggøre og dokumentere fritidsdelens bidrag til barnets trivsel, læring og udvikling. Mål og indholdsbeskrivelsen synliggør dét frirum som fritidsdelen danner rammen om uden for undervisningen. Vores mål og indholdsbeskrivelse vil fremadrettet være mere dynamisk i sit indhold, forstået sådan at vi løbende vil evaluere enkelte afsnit, og evt. korrigere, frem for at evaluere denne én gang om året. 1

2 Ikast-Brande Kommunes mål for SFO SFO skal have et fysisk, psykisk og æstetisk miljø, som fremmer børnenes trivsel, udvikling og læring. Fritidsdelen skal skabe muligheder for, at børnene får omsorg og udfordringer i deres dagligdag. Det pædagogiske arbejde i fritidsdelen skal tilrettelægges med respekt for børnenes selvvalgte aktiviteter og samtidig indeholde pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Fritidsdelen skal give børnene medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Som led heri skal fritidsdelen bidrage til at udvikle børnenes selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber. Et samfundsmæssigt perspektiv Samfundet i dag er karakteriseret ved en øget kompleksitet, og i konstant forandring. Begreberne: individualisering og globalisering er nøglebegreber i dag. Hvad der er rigtigt i dag, er måske ikke rigtigt i morgen. Vi har adgang til enorme mængder af viden, men kan ikke rumme alt, hvorfor vi konstant må foretage valg, velvidende at vi ved et hvert valg, samtidig foretager et fravalg. Der er ikke én sandhed, men flere lokale sandheder. SFO erne har fået andre vilkår og betingelser, og det er med udgangspunkt heri, vi skal forholde os til hvad den pædagogiske udfordring er. Hvad karakteriserer børn i dag? Børn skal anskues ud fra tidsalderen, den samfundsmæssige struktur, og de hermed gældende vilkår. Børn i dag er ikke som for 15 år siden. Børn er og børn reagerer i forhold til det samfund og de betingelser, der omgiver barnet. Til at beskrive hvordan børn bredt set er i dag, har vi taget udgangspunkt i psykolog, forfatter og foredragsholder: Jens Andersens karakteristik af børn i dag, og har følgende beskrivelse: Børn i dag er: Talende aktive selvstændige gode til at få ideer. De har tidssvarende kompetencer. De kan samarbejde, og er omstillingsparate. Nogle børn bruger albuerne og har lidt svært ved at give plads til andre. Nogle børn er også usikre, ensomme, eller urolige. Ovennævnte karakteristik af børn i dag, danner sammen med de samfundsmæssige betingelser udgangspunkt for vores pædagogiske overvejelser i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde. 2

3 Nørre-Snede Skoles Værdigrundlag For Nørre Snede Skole er det vigtigt at opbygge et fællesskab, hvor samværet bygger på nærvær og ansvarlighed. Skolen vil styrke den enkeltes faglige og personlige kompetencer og herved danne et godt fundament for livslang læring. Vi vil således skabe læringsrum med trivsel og tryghed, hvor forståelse og omsorg for hinanden, gensidig respekt, initiativ og engagement skal præge skolens dagligdag. Fristedets overordnede mål: Vi vil støtte børnene i at skabe sig en meningsfuld fritid. Det vil sige en fritid med indhold og muligheder. Derfor brænder vi for følgende: At alle både børn og voksne trives. Ser vi signaler på, at børn ikke har det godt, vil vi handle på det. SFO en skal være et trygt sted. Glade, empatiske og harmoniske børn. Vi voksne skal se børnene. Vi voksne er rollemodeller, så vi skal selv udvise empati og glæde. Alle børn har ret til venner. Det er helt centrale for børns trivsel og udvikling. Vi forsøger at hjælpe de børn som ikke har venner, til at skabe relationer, bl.a. ved at finde fælles interesser, koble børnene sammen i en aktivitet. At se børnene hvor de er være i øjenhøjde med børnene. Vi skal se børnene ud fra deres forståelsesramme. Vi vil ses som betydningsfulde voksne som man kan stole på. (og ikke bare inventar ), At have fokus på de sociale spilleregler og omgangstonen. Vi accepterer ikke dårligt sprog, og reagerer i forhold til dårligt sprog, negativ omgangstone. Vi voksne er også her rollemodeller. At børnene lærer ansvarlighed i forhold til vores ting, og føler 3

4 ejerskab. Vi bruger en del tid på at formidle til børnene at man skal passe på tingene. Det skal vi fortsat gøre. At der er tid til fordybelse. Det vil sige, at der ikke er for mange afbrydelser i løbet af eftermiddagen. Pædagogiske mål i forhold til A: Børnenes personlighedsudvikling og sociale kompetencer: Børnenes personlige og sociale kompetencer er omdrejningspunktet i SFO Med udgangspunkt heri mener vi at: Barnets personlige og sociale kompetencer udvikles i fællesskaber og gennem relationer til andre. Børnenes selvværd styrkes gennem samvær med anerkendende børn og voksne. Børnenes tillid til egen formåen vokser ved, at de får mulighed for passende udfordringer. Børnene tilegner sig sociale spilleregler ved at de får mulighed for at deltage i forpligtende fællesskaber med andre børn og voksne. Børnenes sociale kompetencer udvikles ved at de får mulighed for at lege eller gennemføre projekter sammen med deres kammerater. Vi tilstræber at: -børnene lærer at kunne håndtere og give udtryk for egne følelser. -børnene lærer at udvikle evnen til empati. -børnene udvikler respekt og ansvarlighed for fællesskabet. -børnene udvikler forståelsen for demokrati. Metoder/aktiviteter i forhold til ovennævnte mål: Fri leg inde som ude. Igangsatte/planlagte lege og aktiviteter, som børnene har mulighed for at melde sig på. Der er mulighed for at børnene på tværs af alder(f.eks. børnene i klubben og børnene i Fristedet) - deltager i aktiviteter. De mindre børn lærer at de større børn, og de større børn føler et ansvar. Samvær omkring bål. Spil børn spiller spil med børn og voksne. Kreative aktiviteter: Tegning, maling, stof, ler, gips, smykker. Højtlæsning fortælling. 4

5 Udklædning. Børnemøder vi har indimellem (efter behov) et børnemøde, hvor alle børn samles. Projekter: f.eks. rollespil, byggeprojekt. P.C: Alle har mulighed for at benytte pc er i et afgrænset tidsrum. Konstruktion: Lego kapla geo-mac, m.m. Plads rum til børnenes egne projekter, ideer og forskellige relationer. Vi giver i dagligdagen plads og rum til fordybelse. Vi har fokus på børnenes indbyrdes forhold og relationer for at forebygge konflikter, dårligt sprog/omgangstone, og børn, der føler sig udenfor et fællesskab. Vi bruger tid på at snakke med børnene om følgende: Respekt for hinanden, konfliktløsning, fællesskabets betydning, altså formidle vigtigheden af, at der skal være plads til alle, og at der er brug for alle, jfr. værdigrundlag og vores overordnede mål. Dokumentation: Foto: Vi tager fotos af børnenes aktiviteter. Børnenes fotos: Børnene tager selv billeder, som ophænges. Udstilling af børnenes produkter Nyhedsbreve til forældrene Hjemmesiden Pædagogiske mål i forhold til B: De æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer: Børn har behov for at udtrykke sig såvel verbalt som nonverbalt. Børnenes kreativitet stimuleres ved, at de får mulighed for at forfølge og udføre egne ideer. 5

6 Børnene lærer forskellige materialer og teknikker at kende ved at de får mulighed for at eksperimentere. Børnene får erfaring med forskellige former for fysisk udfoldelse ved at de får mulighed for at deltage i bevægelsesaktiviteter. Børnene tilegner sig sproglige kompetencer til brug i konfliktsituationer. Metoder/aktiviteter i forhold til ovennævnte mål. Leg inde som ude. Kreative aktiviteter: maling tegning ler gips smykker m.m. Gaver: Børnene har mulighed for at lave julegaver fødselsdagsgaver m.m. Idrætsaktiviteter: Vi arrangerer forskellige idrætsaktiviteter, som børnene kan melde sig på. Vi har hallen én dag om ugen. Herudover bruger vi gymnastiksalen når det er muligt, og endelig bruger vi boldbanen. Leg og bevægelse på legepladsen: Vi har en udfordrende legeplads. Snitte- og træarbejde udenfor. Aktiviteter på boldbanen, hvor både børn og voksne tager initiativ, f.eks.: Rundbold, fodbold, golf Leg og bevægelse i skoven. Dokumentation: Fotos af børnene i forskellige aktiviteter Børnenes egne fotos. Information om aktiviteter Nyhedsbreve Pædagogiske mål i forhold til C: Mødet med natur og kultur: Børns kendskab til naturen og naturens mangfoldighed er en forudsætning for respekt for naturen. Børnene oplever glæde ved naturen ved, at de får mulighed for at deltage i udendørsaktiviteter, mulighed for at opdage naturens muligheder og bruge naturen. Børn tilegner sig erfaringer med naturen ved at de får mulighed for at undersøge og eksperimentere. Metoder/aktiviteter i forhold til ovennævnte mål Fast ugentlig skovtur holdvis. Børnene er ude hver dag året rundt. Nogle næsten hele dagen, og nogle kun ca.½ time. 6

7 Bålpladsen: Her er der mulighed for at være med til at lave bål, bage snobrød, snitte i pinde. Udflugter i det omfang det lader sig gøre. Medvirke i skolens Åben kulturaften. Skoven: Vi bruger skoven til leg, hulebyggeri, opdagelser. Cykelture gåture. Dokumentation Fotos af børnenes aktiviteter. Information om ugens aktiviteter. Nyhedsbreve. Hjemmeside. Generelt i forhold til de pædagogiske mål: Indretningsmæssigt er Fristedet funktionsopdelt, og personalet fordeler sig i funktionerne. I forhold til alle mål handler det om, at det pædagogiske personale i hverdagen er nærværende, synlige og anerkendende. I personalegruppen har vi forskellige kompetencer, og i praksis handler det overordnet set om, at gøre dét man er god til/har interesse for. Der er selvfølgelig nogle rent praktiske opgaver, som vi må fordele imellem os. Vi skal være gode til at gribe børnenes ideer og se muligheder for at disse kan realiseres. Når Fristedet er funktionsopdelt, må vi voksne følge børnenes spor. Det er vigtigt, at vi i personalegruppen selv viser vejen. Vi er rollemodeller. Glade og engagerede voksne giver glade børn. Hvad er god fritidspædagogik? Fritidsdelen danner rammen om en meningsfuld og indholdsrig fritid, med udgangspunkt i børnenes behov, interesser og erfaringer. Også i fritiden handler det om børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse. Fritidsdelen bygger på kreativitet, samvær og udfoldelse indenfor trygge rammer. Fritidsdelen skal med sit indhold medvirke til at skabe helhed i barnets hverdag. God fritidspædagogik er at skabe rum, hvor børnene oplever: En balance mellem selviscenesatte- og tilrettelagte aktiviteter. Socialisering gennem respektfuldt samvær og leg. Indflydelse, medbestemmelse, valgfrihed og forpligtende fællesskab (opdragelse til demokrati). Plads til at etablere- og dyrke venskaber. Samvær med såvel kvinder som mænd. At den sociale ansvarlighed udvikles. 7

8 God fritidspædagogik er at lære børnene at mestre hverdagen og hverdagssituationer. Børnene lærer, hvordan man agerer i forhold til andre, og hvilke handlinger der er hensigtsmæssige i hvilke situationer. God fritidspædagogik er at give plads for dén børnekultur, der skabes, når børn mødes i fritidsdelen (SFO en). Arbejdet med børnekultur handler bl.a. om at tage udgangspunkt i, hvad der rører sig i tiden i forhold til børnenes interesser, og at perspektivere den aktuelle børnekulturs muligheder for barnet. God fritidspædagogik indebærer også, at der er kvalificerede voksne til at løse den pædagogiske opgave. Det pædagogiske personale har flere roller i forhold til barnets udvikling: Som opdrager, inspirator og igangsætter. Børn har behov for at være sammen med engagerede, nærværende voksne, som vil børnene noget. Børn har indimellem brug for, at den voksne går foran som dén der viser vejen - viser hvordan, og fortæller. Andre gange har børn brug for at den voksne går ved siden af, d.v.s. voksne der vil høre om barnets weekend, om hvordan det går med lillesøster; altså voksne, der vil lytte til de ting, der rører sig i barnet. Endelig har børn brug for at den voksne går lidt bagved på afstand, når børnene leger, eksperimenterer; altså voksne, der kan træde til, når konflikten med et andet barn vokser barnet over hovedet. Her fungerer den voksne som et sikkerhedsnet. Læring i fritidsdelen: Hvad lærer man i SFO? Læring er en overordnet proces, som medfører ændringer af personligheden i form at viden og færdigheder. Læring er en tilegnelsesproces. Fritidsdelen er et vigtigt læringsrum for det enkelte barn. I fritidsdelen er udgangspunktet primært det brede læringsbegreb, der kan defineres som: Læring er de aktiviteter, som barnet foretager sig, og som resulterer i, at barnet lærer noget, men hvor barnets hensigt med aktiviteten ikke nødvendigvis har været at lære noget. I denne forståelse er det barnets egen aktive handling der er i fokus. Fritidsdelen skal som læringsrum give mulighed for at eksperimentere, ræsonnere, bruge nysgerrigheden, prøve sig selv af. Et eksempel på en aktivitet der rummer ovenstående, er legen. Legens Betydning: Legen er en af de vigtigste aktiviteter i SFO. Legen er den eneste aktivitet, der tilgodeser samtlige kompetencer hos barnet, d.v.s. barnets motoriske, sproglige, emotionelle, sociale kompetencer. 8

9 Børn leger for at tilegne sig verden for at begribe, og skabe sin egen historie. I legen bearbejder barnet oplevelser og indtryk. Legen kan anskues ud fra 2 principper: 1. Den spontant frie leg. 2. Den igangsatte planlagte leg. Den spontane frie leg: Den frie leg er børnenes egen spontane leg, hvor børnene selv undervejs i legen sætter rammer, laver regler, besætter roller, finder rekvisitter m.m. Legen udvikler børnenes måde at tænke på: fantasien, kreativiteten og barnets sociale indstilling. Børn har brug for at være sammen med hinanden. I legen indøves bl.a. de sociale færdigheder. I legen prøver barnet sig selv af i forhold til andre; udfordrer sig selv, Konflikter opstår, og løses for at komme videre i legen. De planlagte/igangsatte lege/aktiviteter: Her er der tale om lege, som planlægges og igangsættes af det pædagogiske personale. Børnene har medindflydelse inden for nogle på forhånd givne rammer. Legen kan have et læringsmæssigt og socialiserende mål. Herudover er der regel-lege, som også har nogle givne regler, og som kan i gangsættes af både børn og voksne. I begge former for leg tilegner børnene sig sociale spilleregler og ansvarlighed ved at indgå i forpligtende fællesskaber. Her styrkes, udfordres og udvikles venskaber. Også her kan det pædagogiske personale gå bagved ved siden af foran. Aktiviteter i fritiden: Danmarks Evalueringsinstitut har lavet en undersøgelse af SFO området. Når det handler om aktiviteter, som er betydningsfulde for børn, peger denne undersøgelse på følgende aktiviteter: Leg venskaber spille spil. Vi har også dels iagttaget, og dels talt med børnene om, hvilke aktiviteter der har betydning for dem, og her er der et tydeligt sammenfald med EVAundersøgelsen, dog kan vi tilføje: Udeliv, kreative aktiviteter og idrætsaktiviteter. Vi har efterfølgende reflekteret over, hvorvidt vi giver plads/rum til de foretrukne, og kan konkludere, at vi faktisk har nogle rigtig gode rammer for børnenes behov. 9

10 Samarbejde med undervisningsdelen: Efter det 1. år med rullende skolestart, har vi sammen med lærerne evalueret samarbejdet, og på baggrund heraf foretaget forskellige justeringer. For hvert basishold er tilknyttet 2 pædagoger fra SFO siden. Pædagogernes medvirken i undervisningen udgør 18 lektioner pr. uge. Det er fortrinsvis 1 pædagog fra hvert basishold, der medvirker. Herudover har skolen tilkøbt ca. 3 lektioner pr. uge. Det er hovedsagelig fag-timerne som pædagogerne medvirker i. Lærerteam og pædagog-team holder møde efter behov. Pædagoger og lærere har i samarbejde udarbejdet: Principper for elevplaner og skole-hjem samarbejde. Her er det bl.a. besluttet, at pædagogerne deltager i den ene af 2 årlige skole-hjem samtaler, og også beskriver eleverne i et SFO-afsnit. I Ikast-Brande kommune har en gruppe, bestående af pædagoger fra SFO erne, skoleafdelingen og ledere udarbejdet en fælles forståelse af det ligeværdige samarbejde: Principper for samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Tilbudsfag Vi har et ugentlig "tilbudsfag" som ligger i den sidste lektion om mandagen. Formålet med tilbudsfag skal ses med udgangspunkt i Ikast-Brande kommunes formål for SFO, og ud fra Fristedets overordnede mål. Her beskrives bl.a. at SFO-tilbuddet skal indeholde en balance mellem børnenes selvorganiserede aktiviteter og pædagogisk planlagte aktiviteter. Herudover skal SFO medvirke til at udvikle børnenes evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, og udvikle forståelsen for demokrati. Vi mener at de ugentlige tilbudsfag kan bidrage til forpligtende fællesskaber, hvor der er forventninger til hinanden, og hvor man også kan gøre sin indflydelse gældende i forhold til ideer, forslag i de forskellige tilbud. Børnene vælger - med forældrenes hjælp mellem et antal aktiviteter på tværs af hold. Valget er bindende for en periode. Personalet i SFO tilrettelægger og fordeler sig på aktiviteterne. Disse kan for én periode f.eks. være: Lektiecafé, skovtur, gymnastiksal, værksted. Lektiecafé Ifølge vejledningen til vores mål og indholdsbeskrivelse, skal vi beskrive hvordan vi organiserer lektiecafé uanset om vi har dette eller ej. Som beskrevet, kan lektiecafé indgå som et tilbudsfag én dag om ugen, hvor der er en voksen tilknyttet. Men børnene har altid mulighed for at lave lektier i SFO-tiden. Vi stiller et rum til rådighed for lektielæsning for de der har lyst. Der er dog ikke voksne tilknyttet et lektie rum, udover mandage. 10

11 Formålet med lektiecafé er bl.a. at lektielæsning foregår i børnenes fritid. SFO er en del af fritiden, så muligheden for at få læst lektier er hermed også til stede i SFO-tiden. Lærer-pædagog samarbejdet, herunder pædagoger i undervisningen. Målet med pædagoger i undervisningen er: - At lærere og pædagogers forskellige faglighed supplerer hinanden i forhold til det enkelte barn og klassens udvikling. - Lærere og pædagogers kendskab til det enkelte barn og dets baggrund udnyttes til at støtte barnet i at udvikle sig videre frem. - Samarbejdspædagogikken giver plads til større rummelighed. - Børnene og forældrene møder nogle af de samme voksne i undervisning og fritid. - Børn og forældre oplever helhed i deres hverdag mellem undervisningsdel og fritidsdel. Samarbejde om børn med særlige behov. Målet med samarbejdet om børn med særlige behov: - At vi får et helhedssyn og en helhedsindsats overfor børn med særlige behov. - At hjælpe børn, som ellers ikke får læst lektier til gavn for barnet fagligt og socialt. Samarbejdet omhandler således barnets personlige sociale og faglige kompetencer. Herudover samarbejder vi i forhold til indstillinger, underretninger, skoleudtalelser m.v. Fælles idræts- og sundhedsprofil. Undervisningsdel og fritidsdel har en fælles idræts- og sundhedsprofil. Følgende uddrag handler om SFO s bidrag til profilen: I fritidsdelen tilbydes et sundt morgenmåltid til de, der er tilmeldt morgenmodul. Morgenmaden består af: Havregryn/grød, A-38, hjemmebagte boller, rugbrød/knækbrød med ost eller magert pålæg og mælk. Herudover laver vi bålmad 1 gang om måneden. Det kan f.eks. være: grønsagssuppe, pastaret, risret. Legepladsen ved Fritidsafelingen/indskolingen giver fysiske udfordringer til mange børn. I fritidsdelen er børnene udenfor dagligt, og benytter såvel legeplads som boldbane. Én gang ugentlig har vi en fast tid i hallen, hvor der 11

12 arrangeres forskellige idrætsaktiviteter, som børnene kan melde sig på. Skolens gymnastiksal benyttes i børnenes fritid så ofte som det lader sig gøre. Vi bruger desuden skoven en hel del. Hele idræts og sundhedsprofilen findes på skolens hjemmeside. Samarbejde med dagtilbud: I det kommende skoleår, vil der være 4 indruldninger til skole og SFO. Der afholdes overleveringsmøde mellem børnehaver, skole og SFO før hver indruldning. Samarbejdet med dagtilbuddene bliver naturligt også "berørt" af rullende skolestart. Børnehaverne besøger skole og SFO ca. 3 uger før en indrulning. Materialet "Her er jeg", er det materiale, som pædagogerne arbejder med i børnehaven og op til skolegang. Det danner grundlag for overleveringen, og sendes til skole, SFO. "Her er jeg" danner også grundlag for elevplanen. I samarbejde med undervisningsdel og børnehaverne er der udarbejdet en ny folder til beskrivelse af overgangen fra børnehave til skole og SFO. 12

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe Mål og indholdsbeskrivelse Esbjerg Kommune i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe I dette nummer: Målsætning Det er vores målsætning, at Musvitten er et spændende og rart sted at være. Der er plads til

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe

Mål og indholdsbeskrivelse. i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe Mål og indholdsbeskrivelse Esbjerg Kommune i SFO Musvitten - Vittenbergskolen, Ribe I dette nummer: Målsætning 1 Om Musvitten 2 Pædagogens rolle 2 Børn med særlige behov Musvittens spændende hverdag...

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole

Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Mål- og indholdsbeskrivelser SFO Kongevejens Skole Pædagogiske vision. Vi ønsker at udfordre børnene. Vi vil stimulere og støtte børnenes læring, dvs. deres tilegnelse af kundskaber, færdigheder og musisk/kreative

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Vorrevangskolen min skole Vi vil kendes på Glæde, oplevelser, engagement og læring som vi vil opnå gennem ansvar, omsorg, respekt og faglighed Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Oktober 2016 Vorrevangskolen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Bording Skoles SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse for Bording Skoles SFO Mål- og indholdsbeskrivelse 2018-2019 for Bording Skoles SFO December 2017 Skolens vision og værdigrundlag Beskrivelse af det pædagogiske indhold i SFO Den gode fritidspædagogik handler om at skabe rum,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse. Grejsdal skoles SFO. SFO en er en integreret del af skolen

Mål og indholdsbeskrivelse. Grejsdal skoles SFO. SFO en er en integreret del af skolen Mål og indholdsbeskrivelse Grejsdal skoles SFO SFO en er en integreret del af skolen 1. SFO, Grejsdal Skoles pædagogiske grundlag en vedvarende proces! Som grundlag for dette arbejde har vi formuleret

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO- og SFO-klub i Halsnæs Kommune Børn, Unge og Læring - december 2018 Indhold Indledning 3 Formål 3 Struktur og rammer for SFO og SFO-klub 3 SFO og SFO-klub og Børne-

Læs mere

SFO og SFO-klub bidrager som en aktiv medspiller til opfyldelse af folkeskolens og skolereformens hensigt og formål. 1

SFO og SFO-klub bidrager som en aktiv medspiller til opfyldelse af folkeskolens og skolereformens hensigt og formål. 1 Indledning I Halsnæs er SFO og SFO-klub en fuldt integreret del af folkeskolen. Det betyder i det daglige arbejde, at lærere og det pædagogiske personale ud fra hver deres faglige baggrund har et fælles

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for Thomasskolens SFO Kanelen

Mål og indholdsbeskrivelse for Thomasskolens SFO Kanelen 06-05-2013 Mål og indholdsbeskrivelse for Thomasskolens SFO Kanelen Mål og indholdsbeskrivelse for Thomasskolens SFO Kanelen Forord Vi vil i denne indholdsbeskrivelse benytte Den Logiske Model som metode

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Trongårdsskolens SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse for Trongårdsskolens SFO Mål- og indholdsbeskrivelse for Trongårdsskolens SFO Forord På baggrund af lovgivningen fra undervisningsministeriet, skal alle skoler udarbejde mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger.

Læs mere

Vision, værdier og menneskesyn

Vision, værdier og menneskesyn Vision, værdier og menneskesyn Vision Vi vil være det bedste helhedstilbud for vores børn. Vi vil lægge vægt på børnenes alsidige udvikling og tage højde for deres forskellige sociale, faglige og følelsesmæssige

Læs mere

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse.

Tingstrup Skoles SFO er organiseret i to afdelinger, 0. 1. klasse og 2. 3. klasse. Mål- og indholdsbeskrivelse SFO-Tingstrup Skole Målet for arbejdet i Tingstrup Skoles SFO er, at personalet i samarbejde med forældrene og det øvrige personale i indskolingen skaber trygge rammer, hvor

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Bording Skoles SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse for Bording Skoles SFO December 2015 Mål- og indholdsbeskrivelse for Bording Skoles SFO Skolens værdigrundlag Vision for Bording Skole Bording Skole er skolen og arbejdspladsen, hvor alle børn, unge og medarbejdere er glade

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Jels Skoles Fritidsordning

Mål- og indholdsbeskrivelse for Jels Skoles Fritidsordning - og indholdsbeskrivelse for Jels Skoles Fritidsordning Revideret august 2016 Indledning Den pædagogiske virksomhed i Jels SFO er en bred vifte af situationer, hvor vi med afsæt i den anerkendende tænkning

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser i Nordenskov SFO

Mål- og indholdsbeskrivelser i Nordenskov SFO Indledning Varde kommune har besluttet at SFO' ernes mål- og indholdsbeskrivelser skal revideres. SFO lederne har i samarbejde med skolekonsulenten tilpasset nye fokusområder, så de passer med Varde kommunes

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer.

Hvilke rammer og struktur kræves? Faglig kompetente og synlige voksne. Klare og enkle regler. Gode fysiske rammer. A. Fritidsordningen skal danne rammen om et trygt og stimulerende miljø, hvori pædagogerne søger at tilgodese det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab (social udvikling) gennem skole/hjemsamtaler

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning

Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning Formål og indhold for SkoleFritidsOrdning Med handleplan for Broskolens SFO. Faaborg - Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 1 Forord I Faaborg-Midtfyn kommune ønsker vi, at skolens undervisningsdel

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

ÅBEN SKOLE ÅLØKKESKOLEN D. 31. OKTOBER Program

ÅBEN SKOLE ÅLØKKESKOLEN D. 31. OKTOBER Program ÅBEN SKOLE ÅLØKKESKOLEN D. 31. OKTOBER 2018 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Elsebeth Madsen Pædagog: Salvor Pettursdottir (Salka) Souschef: Søren Toft Jepsen Program Orientering om Åløkkeskolen

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO erne i Rødovre Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO erne i Rødovre Kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO erne i Rødovre Kommune Fritidslivet i SFO rummer sin egen og selvstændige værdi og betydning for børns opvækst, udvikling, dannelse og læring og supplerer dermed opdragelsen

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at:

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at: Mål og indholdsbeskrivelse skal give mulighed for at få indblik i den enkelte SFO`s fritidspædagogik. Sikre kvalitet og udvikling samt helhed i barnets hverdag. Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres

Læs mere

Blichers Børneby SFO

Blichers Børneby SFO Blichers Børneby SFO Haldvej 6 8981 Spentrup Tlf.: 89 15 43 66 Hjemmeside: www.blicherskolen.dk 1 Indholdsbeskrivelse Forord... side 3 Beskrivelse af Blichers Børneby SFO... side 4 Skolen og samarbejdet

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer.

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer. Pædagogiske lærerplaner For Kværs Multi Univers SFO Redigeret maj 2012 Legens særlige betydning Legen som en spontan og frivillig aktivitet er en særlig vigtig del af fritidspædagogikken og de pædagogiske

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Værdigrundlag Dalgasskolen og Blåhøj Skole Målsætning... 3

Værdigrundlag Dalgasskolen og Blåhøj Skole Målsætning... 3 Indhold Værdigrundlag Dalgasskolen og Blåhøj Skole... 2 Målsætning... 3 Beskrivelse af det pædagogiske indhold i SFO... 4 Idræt, leg & bevægelse... 4 Sundhed & trivsel... 5 Personlig kompetence & udvikling...

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Fokus OMRÅDER. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune

Fokus OMRÅDER. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune 9 Fokus OMRÅDER Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole 1 I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles daværende ledelse og bestyrelse et omfattende arbejde med en vision og et fælles grundlag for skolens virke. Man ønskede

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE I SFO PÅ LUNDERGÅRDSKOLEN Skoleåret 16/17

MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE I SFO PÅ LUNDERGÅRDSKOLEN Skoleåret 16/17 MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE I SFO PÅ LUNDERGÅRDSKOLEN Skoleåret 16/17 Fakta boks om Lundergårdskolen og SFO Lundergårdskolen er en del af Nordvest skoledistrikt(bjergby og Højene) Lundergårdskolen er en

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse SFO Lærkereden Horne-Tistrup skolerne 2015

Mål og indholdsbeskrivelse SFO Lærkereden Horne-Tistrup skolerne 2015 Mål og indholdsbeskrivelse SFO Lærkereden Horne-Tistrup skolerne 2015 Lærkereden er en del af Horne- Tistrup skolerne og tager udgangspunkt i skolernes grundstene, som er: læring, Fællesskab, sundhed og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune

Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Mål- og indholdsbeskrivelser for Skolefritidsordninger (SFO) i Morsø kommune Inden for rammerne af mål- og indholdsbeskrivelsen udfyldes det lokale råderum for den enkelte skolefritidsordning gennem skolebestyrelsens

Læs mere

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016 Indhold Indledning:... 2 Signaturskolens mission... 3 Konkrete mål- og indholdsbeskrivelser:... 3 Trivsel og fællesskab:... 3 Krop og bevægelse:... 4 Helhed og overgange:... 4 Læring og Science:... 4 Børn

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Pædagogisk læreplan SFO Åløkkeskolen

Pædagogisk læreplan SFO Åløkkeskolen Pædagogisk læreplan SFO Åløkkeskolen Indhold: Indledning... 3 Formål... 3 Metode... 3 Tema 1... 4 Personlighedsudvikling og sociale kompetencer.... 4 Tema 2... 5 Æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer....

Læs mere

Mål og handleplan SFO Højvangskolen

Mål og handleplan SFO Højvangskolen Mål og handleplan SFO Højvangskolen Overskrift MEDINDFLYDELSE Sammenhæng SFO tid er børnenes frie tid og skal derfor opleve en SFO, hvor de har stor indflydelse på hvad de vil udfylde dagen med. Mål Børnene

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN LUNDEBOS PÆDAGOGISKE LÆREPLAN Distrikt Syd 01-08-2018 Indhold Det fælles pædagogiske grundlag.. 3 Det fælles tværgående mål. 3 Vi arbejder med et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø. 5 Vi samarbejder

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse. November 2016

Mål og Indholdsbeskrivelse. November 2016 Mål og Indholdsbeskrivelse November 2016 Lidt info omkring husene og SFO SFO består af 4 huse D.E.F.G. I alm. SFO er der 16,61 medarbejder til 4 huse inkl. taleklasserne I speciel kl. er der 1,21 medarbejder

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Vores værdigrundlag skal sikre et fælles fundament i institutionen som helhed og et fælles mål for det pædagogiske arbejde i Tilst SFO.

Vores værdigrundlag skal sikre et fælles fundament i institutionen som helhed og et fælles mål for det pædagogiske arbejde i Tilst SFO. Værdigrundlag. Idræts SFO Universet Tilst Skole Vores værdigrundlag er et dynamisk stykke arbejdspapir Værdierne er grundlaget,visioner er der hvor vi vil hen, og kan opfattes som vejledninger i den retning

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005

Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 1 VÆRDIGRUNDLAG - GFO ORDRUP 2005 Side 2 Indledning I det følgende vil vi fortælle om de tanker, idéer og værdier, der ligger til grund for det pædagogiske arbejde der udføres i institutionen. Værdigrundlaget

Læs mere

Formålet med mål- og indholdsbeskrivelserne er at gøre det pædagogiske og faglige arbejde i skolefritidsordningerne mere synligt og konkret.

Formålet med mål- og indholdsbeskrivelserne er at gøre det pædagogiske og faglige arbejde i skolefritidsordningerne mere synligt og konkret. Mål - og indholdsbeskrivelse for Ulkebøl Skole, SFO Forord Fra skoleåret 2009/2010 skal alle SFO er i Sønderborg på baggrund af ny lovgivning udarbejde en mål- og indholdsbeskrivelse af institutionen.

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse i Tilsted SFO OASEN

Mål og indholdsbeskrivelse i Tilsted SFO OASEN Mål og indholdsbeskrivelse i Tilsted SFO OASEN Vedtaget i Skolebestyrelsen den 13. april 2015 Indhold Forord Målsætning Samarbejde mellem SFO og skolen Kost og bevægelse Forældresamarbejde Faglig Fordybelse

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden April 2014 Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Pædagogik i SFO... Side 6 Børn er forskellige... Side

Læs mere

Læreplaner for Elverdamsskolen Tølløse SFO.

Læreplaner for Elverdamsskolen Tølløse SFO. Læreplaner for Elverdamsskolen Tølløse SFO. Personlighedsudvikling og sociale kompetencer: At børnenes selvværdsfølelse styrkes ved, at de får mulighed for samvær med anerkendende voksne. At børnenes tillid

Læs mere

Voksne der understøtter barnets evne og anerkender barnet, for den det er. Voksne der er respektfulde i deres omgangstone og måde at være på.

Voksne der understøtter barnets evne og anerkender barnet, for den det er. Voksne der er respektfulde i deres omgangstone og måde at være på. Mål og indholdsbeskrivelse Overordnet målsætning for Saltum SFO. Der er taget udgangspunkt i børnehavernes læreplaner, for at skabe helhed og sammenhæng i børnenes dagligdag med fokus på sammenhæng mellem

Læs mere

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle.

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. 1 Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. DUS står for det udvidede samarbejde, for vi er optaget af at skabe helheder i børns liv og sikre sammenhæng mellem undervisning og fritiden.

Læs mere

1.Indledning Auraskolens fritidsafdeling - kerneværdier og læringsmål Fakta... 5

1.Indledning Auraskolens fritidsafdeling - kerneværdier og læringsmål Fakta... 5 1 Indhold 1.Indledning... 3 2.Auraskolens fritidsafdeling - kerneværdier og læringsmål... 4 3. Fakta... 5 4. Overgange mellem daginstitution og skole/sfo/klub... 5 4.a Overgange fra dagtilbud til SFO...

Læs mere

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne

Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Læreplaner i Børnehuset ved Søerne Børnehuset ved Søerne arbejder ud fra love og regler, fastsat af stat og kommune. Overordnet er vores formål at opfylde de krav, der er formuleret i Lov Om Dagtilbud:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser for Sfo Regnbuen Hurup Skole

Mål og indholdsbeskrivelser for Sfo Regnbuen Hurup Skole De obligatoriske temaer i den lokale mål- og indholdsbeskrivelse: Legen den spontane og den planlagte aktivitet Sundhed i betydningen kost og bevægelse Lektiestøtte Forældresamarbejde Samarbejde og procedurer

Læs mere