Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen. Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen. Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012"

Transkript

1 Partiledere Social- og integrationsminister Helle Thorning-Schmidt Margrethe Vestager Annette Vilhelmsen Johanne Schmidt-Nielsen Karen Hækkerup Vedr. forælderskab i sammensatte familier 29. januar 2012 LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, er klar over, at der p.t. i forlængelse af indførelsen af det kønsneutrale ægteskab og af regeringsgrundlaget diskuteres en løsning for, hvordan forælderskab skal håndteres, når et par af samme køn får børn. 1. Sammenfatning LGBT Danmark har følgende ønsker til lovgivningen: 1. Gør det muligt for gifte og ugifte lesbiske par, der får børn ved kunstig befrugtning med anonym donorsæd, at blive forældre under børneloven. 2. Gør det muligt når et gift eller ugift lesbisk par får et barn med en bekendt, at kvinden, hendes partner og manden ved en anerkendelsesprocedure kan erklære, hvem af partneren eller manden, der skal være forælder. 3. Subsidiært, hvis punkt 2 ikke kan gennemføres, så gør stedbarnsadoption mulig fra fødslen (opgør med 2!-årsreglen. Landsforeningen skal erindre om, at det er en helt almindelig familieform, at en kvinde i et lesbisk parforhold, får et barn med en bekendt, og hvor kvinden og manden er forældre til barnet. En tilsvarende konstruktion ses formodentligt aldrig blandt heteroseksuelle. Landsforeningen skal også indtrængende advare imod, at der gennemføres en generaliseret pater est regel. I det følgende begrundes ønskerne.

2 1. Alle børn under børneloven Det er meget tilfredsstillende, at regeringen agerer på området, der er præget af stor uensartethed i lovgivningen og dermed også væsensforskellig retlig beskyttelse af børn afhængig af, om deres forældre er af samme eller modsat køn. Forskellene bunder først og fremmest i måden moderens partner opnår forælderskabet: Er partneren en mand, sker det via børneloven, er det en kvinde sker det via adoptionsloven. Konsekvensen er forskelle i forhold til barsel, barnets navn, barnets statsborgerskab, forælderskab ved dødfødsel osv., ligesom en kvindelig partner slet ikke vil kunne opnå forælderskab, hvis ikke hun er gift med moderen. Helt enkelt formuleret, er børneloven lavet til at håndtere forælderskab, både i forhold til gifte og ugifte, når barnet kommer til verden, mens adoptionsloven er lavet til at håndtere forhold senere i barnets liv og kun i forhold til gifte. Når forælderskab for par af samme køn i dag henhører under adoptionsloven, er det af historiske årsager. Landsforeningen skal derfor for det første anbefale, at der skabes en løsning indenfor rammerne af børneloven, således der ikke skal foretages stedbarnsadoption. Dermed ligestilles børnene, så alle børn får adgang til de beskyttelser der er skabt i børneloven. 2. Forskellige børnefamilier Der er forskellige familieformer, som involverer par af samme køn, der er helt almindelige i dag: 1. Lesbiske par, der får børn ved anvendelse af anonym sæddonation. 2. Lesbiske par, der får et barn ved anvendelse af sæd fra en bekendt. 3. En mand og en kvinde, der får et barn sammen, og hvor mindst den ene af dem lever med en partner af samme køn. Den sidste af de tre modeller er den, de fleste bøsser benytter, når de stifter en børnefamilie. Bilag 1 viser en oversigt over de retlige forhold for familierne i dag. 3. Generalisering af børneloven Ligesom for par af modsat køn, skal reglerne tilgodese såvel gifte som ugifte forældre. I børneloven sker det for par af modsat køn ved a en pater est regel for gifte, og b en anerkendelsesprocedure for ugifte. Pater est reglen kan ikke generaliseres. Der er tale om en formodningsregel eller egentligere en strudseregel hvor man pragmatisk bestemmer, at ægtefællen er far til barnet uanset hvad. Er ægtefællen en kvinde, og er der ikke benyttet kunstig befrugtning med anonym donorsæd, så er der nødvendigvis en mand direkte involveret. Hans rettigheder må ikke tilsidesættes. Der kunne jo være tale om en mand, der er ved at stifte familie efter model 3. Før børneloven af 2002, hvor mænd fik søgsmålsret, sås det desværre ofte, at mænd typisk bøsser stiftede familier med lesbiske par med den hensigt at være far til barnet, men når barnet kom til verden, blev han skudt bort og dermed berøvet sit forælderskab. Den situation blev der gjort op med i 2002, men en indførelse af en generaliseret pater est regel vil skrue tiden tilbage til før 2002.

3 Model 1: Anonym sæddonation For lesbiske par, der benytter kunstig befrugtning med anonym donorsæd, kan løsningen være en simpel generalisering, ikke af børnelovens 1 (pater est, men 27 (faderskab for gifte og ugifte ved kunstig befrugtning. Model 2 og 3: Far eller kendt sæddonor For de øvrige to familiemodeller forholder det sig lidt anderledes. Hvis moderen har en kvindelig partner, så ér der tre voksne involveret: En kvinde, hendes partner og en mand. Kvinden får det ene forælderskab, mens partneren eller manden skal have det andet forælderskab. Følgende bemærkes: I sidste folketingssamling indførtes mulighed for par af modsat køn at benytte en bekendt som sæddonor familier med tre parter kendes således allerede i lovgivningen Indførelsen af den vidtrækkende anerkendelsesprocedure i børneloven er baseret på tillid til forældrene: Hvis to personer siger, de er forældrene ved at påtage sig ansvar og omsorg, så tror vi på dem, uanset hvem som helst sådan set kunne være far til barnet. Ved kunstig befrugtning skal kvindens partner udfylde en samtykkeerklæring og erklære han vil påtage sig forælderskabet. Man anerkender det potentielle familieforhold endnu inden forsøg på befrugtning. På den baggrund er det ret enkelt ved mindre generaliseringer at skitsere en god løsning for de sammensatte familier. Hvis alle tre parter udfylder en fælles erklæring, hvor enten kvindens partner eller manden påtager sig forælderskabet, er familien veldefineret. En sådan erklæring kunne udfærdiges før forsøg på befrugtning, under svangerskabet eller efter fødslen, på samme måde, som der i dag findes forskellige erklæringer for par af modsat køn. Bilag 2 indeholder en skitse af, hvordan noget sådant kunne formuleres så det ligger meget tæt op ad de nuværende bestemmelser i børneloven. Efter denne model, vil parternes roller være velbestemt fra starten, hvilket vil give stor tryghed i familierne, ligesom det vil fjerne det bureaukrati, der omgærder familierne i dag. 4. Stedbarnsadoption fra fødslen Hvis der ikke kan findes vilje til den ovenfor skitserede løsning, vil manden i de beskrevne familieformer 2 og 3 skulle anerkende eller idømmes forælderskabet på trods af at han, moderen og hendes partner måtte være enige om, at partneren skal være forælder. I det tilfælde bør det gøres muligt at stedbarnsadoptere med det samme og ikke som i dag efter 2! år. Det er helt meningsløst, at adoptionsområdets 2!-årsregel skal bruges i forhold til nyfødte efter planlagt familieforøgelse. Med venlig hilsen LGBT Danmark Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Søren Laursen Retspolitisk talsperson

4 !"#$%&'&!!"#$$#%&&%'(*+,*+,$-"&&%("*./%&%"*+,/",0123"'.#+4'256,%3%$-*+,7&3",$-.8 9 : ; < = A&%'%$-8"*,6(#'%'( A?%'3"0B+,7&3", C.,#'",0B+,7&3", A&%'%$-8"*,6(#'%'( A?%'3"0B+,7&3", C.,#'",0B+,7&3", 1.'30A"'3#3+'+, A&%'%$-8"*,6(#'%'( A?%'3"0B+,7&3", C.,#'",0E5*+,7&3", 1.'30B+,7&3", >5"//"%'$"/%'.#%+' A?%'3"0B+,7&3", C.,#'",0B+,7&3", 1.'30A"'3#3+'+, >5"//"%'$"/%'.#%+' A?%'3"0B+,7&3", C.,#'",0E5*+,7&3", 1.'30B+,7&3", F%#6.#%+'%3.(*+,!! "#$!#%!&#''(!*+ 0.(12#$+&#13".-3+?"3 *G3$&"'H/6&%(#4(.I 6'3#.("&$"$J 8"$#"//"&$"'D&KL.!""#$%&'(*$ F#"38.,'$.3+4#%+' *+,63$7##",7(#"$-.8M 4.,#'",$-.8! N+'+,$-.&.'",-"'3" "&&",?%&8&%?"%3G/# *.3",$-.8IE*#",:O2, -.'$#"38.,'$.3+4#","$I +,-.$/0%('(#1$#2$/32-*$ #14#'(*$#*05'#2#*$#/*#2$ 67$82 45-%.(/!""#$%&'(*$ 1.'3$-.&.'",-"'3" "&&",?%&8&%?"%3G/# *.3",$-.8I 9##*$0'%(14#'($ /0%('(#/:2%.$ N+'+,$-.&.'",-"'3""&&",?%& 8&%?"%3G/# *.3",$-.8IE*#",:O 2,-.' $#"38.,'$.3+4#","$I +,-.$/0%('(#1$#2$/32-*$ #14#'(*$#*05'#2#*$ #/*#2$67$82 45-%.(/!""#$%&'(* 1.'3$-.&.'",-"'3" "&&",?%&8&%?"%3G/# *.3",$-.8I 9##*$0'%(14#'($ /0%('(#/:2%.$ F%#6.#%+'"'%3.(*+, "#$!#%!'31&#.!*+ >?%$4.,#'","'P.,(%?"# 9+($(+1(:&(?"3 D'$?.,$J+( +/$+,($",-&7,%'( >?%$4.,#'","'P.,(%?"# *+,*+,7&3",I +,-.$;02*1#2#1$<02$ /:2201$:,#2$%014#1.$ >?%$4.,#'","'%--" -.'/.'3"'.'",-"'3" "&&I%3G//"$ *+,7&3",$-.8Q%*&(I&+? +/-6'$#%(8"*,6(#'%'( $-.&4.,#'","'3+( =0%('(#/:2%#1$%8$ 8#.($!(&. 9+($(+1(:&(?"3 D'$?.,$J+( +/$+,($",-&7,%'( N+'+,-.'%--"$#.,#" *.3",$-.8$$.(I,-%.(/ B.3",$-.8$$.(*+,.# +/(2C.#","$#I"&&", $#"38.,'$.3+4#%+'"*#", :O2,I 9+($(+1(:&(?"3 D'$?.,$J+( +/$+,($",-&7,%'( =0%('(#/:2%#1$%8$01-#-$

5 D&#",'.#%?9 Q*+,"#,6--"#R D&#",'.#%?: QP?%$D&#",'.#%?9%--" -.'("''"/*G,"$R ;! <! =! >!?! N"#(G,"$/6&%(#*+,.&&"#,"4.,#",$./#%3%(#.#.*(%?"",-&7,%'(+/HP?+,3.'*./%&%"'$-.&$"63H3?$I +/4.,#'","'"&&",/.'3"'$-.&?7,"*+,7&3",IC.,#'","'+(/.'3"'P.,%--"*+,,.'(%*+,P+&3#%& P%'.'3"'I1+3"&&"'-.'8,6("$*+,823"-&%'%$-8"*,6(#'%'(+(P5"//"%'$"/%'.#%+'IN",/"3-.'.&&" *./%&%"*+,/",'"P2'3#","$6'3",8G,'"&+?"'I!23(%?'%'($#%&863-.'"#.8&","$%$#.#$*+,?.&#'%'("'H$+/.&&%("?"&P.,?"5&"3'%'($4&%(#"'I S"''"/*G,"'&G$'%'(HP?+,4.,#'","'%--"P., *+,,.'(*+,/.'3"'I T&.'3#P"#",+$"-$6"&&"?%&/.'$+/,"("&%--" P"&#.&/%'3"&%(8&.'3#,"('86"*./%&%",'"I+#*$#2$ (""#$#*$&4*2>"$/:2$'(#-*(''(1$0*$5#<014'#$ /0%('(#2$#1-A$4#2$(""#$B2$#1-. U4P7?:O2,$,"(&"' *+,4&.'&.(# *./%&%"*+,G("&$"H+( (G,V/2'"3",$J,"(&"'/","$/%3%(I WG$'%'("'",$#.3%( 32,&%(H*+,3%3"' *.$#P+&3",*./%&%",'" 6'3",.3+4#%+'$J &+?"'%$*I8G,'"&+?"'I

6 !"#$%&!! Skitse til håndtering af børnefamilier, hvor en kvinde får barn med en anden end sin partner. Skitsen ligger meget tæt på børnelovens bestemmelser, som de ser ud i dag. Formuleringen er lavet, så den er uafhængig af kvindens partners køn og uafhængig af kvindens civilstand. Forælderskab ved kunstig befrugtning!" #$%&'(*+'&,$-./01**0&/*%$.&2*3$*%$(+$&2-&2*4*56&+7%&03$.&'3*%$*+&82.1*$.& +2615''$&1(&,$92*%(*0"&:2615''$$.'(7.*0$*&*%$94(%$.&$*&$.'(7.*0&46;&21&82.1*$.$*& 3(&37.$&-4.7(%$.&1(&,2.*$1"&!"!" <2.1*$.$*;&%$.&92.&03$1&+2615''$;&2*+$+&+46&-4.7(%$.&1(&,2.*$1"& =" #$%&'(*+'&,$-./01**0&/*%$.&2*3$*%$(+$&2-&+7%&-.2&$*&'3*%$*&,$'$*%1&62*%;&2-03$.& '3*%$*;&9$*%$+&82.1*$.&40&62*%$*&$*&-7(($+&$.'(7.*0"&>&$.'(7.*0$*&+'2(&$*1$*& 82.1*$.$*&$(($.&62*%$*&$.'(7.$;&21&3$%'466$*%$&+'2(&37.$&,2.*$1+&-4.7(%$."& ="!"?$*&2-&82.1*$.$*&$(($.&62*%$*;&%$.&&+2615''$$.'(7.*0$*&92.&$.'(7.$1&21&+'/(($&37.$& -4.7(%$.;&2*+$+&+46&-4.7(%$.&1(&,2.*$1"& 62*%$*&&+2615''$$.'(7.*0$*&$.'(7.$;&21&92*&3(&37.$&,2.*$1+&-4.7(%$."&AB(($.+&3(($& %$1&37.$&$*&3$C&-4.&-7%.$&0$*$.$(1&21&/*%30$&-2%$.+'2,$1+&8(01$.D& Forælderskab ved befrugtning under private forhold E" B*&'3*%$;&9$*%$+&82.1*$.&40&$*&62*%&'2*&2-03$&$*&-7(($+&+2615''$$.'(7.*0&46;&21& '3*%$*&40&62*%$*&-4.+F0$.&21&48*G&0.23%1$1"&>&$.'(7.*0$*&+'2(&$*1$*&82.1*$.$*&$(($.& 62*%$*&$.'(7.$;&21&3$%'466$*%$&+'2(&37.$&,2.*$1+&-4.7(%$."& E"!"?$*&2-&82.1*$.$*&$(($.&62*%$*;&%$.&&+2615''$$.'(7.*0$*&92.&$.'(7.$1&21&+'/(($&37.$& -4.7(%$.;&2*+$+&+46&-4.7(%$.&1(&,2.*$1"& E"=" :2615''$$.'(7.*0$*&/*%$.+'.3$+&94+& (1**0$*&A(0$+46&&%20&*G.&H*&/%&2-& -($.$&67*%;&$*&'3*%$&92.&92-1&+$'+/$(1&-4.94(%&1(;&8G120$.&+0&-2%$.+'2,$1;&C-"& IF.*$(43$*&J&!K&+1'"&ED"&LM(1$.*2131&'/**$&%$*&$31"&/*%$.+'.3$+&94+&*412.&L(0$+46& $1&1$+126$*1$D"N& E"E" :2615''$$.'(7.*0$*&48973$+;&93+&$*&2-&82.1$.*$&1.7''$.&+1&+2615''$&1(,20$"&& '2*&'3*%$*;&9$*%$+&82.1*$.&$(($.&62*%$*&+12.1$&-2%$.+'2,++20"&& E"E"=" :2615''$&'2*&''$&1.7''$+&1(,20$;&93+&'3*%$*&$.&0.23%"&

7 Anerkendelse af forælderskab K" B*&'3*%$;&9$*%$+&82.1*$.&40&$*&62*%&'2*&/*%$.&'3*%$*+&+32*0$.+'2,&$(($.&$-1$.& *$%'46+1&2-03$&$*&-7(($+&-26($$.'(7.*0;&934.&62*%$*&$.'(7.$.&+0&+46&,4(40+'& 48923&1(&,2.*$1"&>&$.'(7.*0$*&+'2(&$*1$*&82.1*$.$*&$(($.&62*%$*&$.'(7.$;&21& 3$%'466$*%$&+'2(&37.$&,2.*$1+&-4.7(%$."& K"!"?$*&2-&82.1*$.$*&$(($.&62*%$*;&%$.&&$.'(7.*0$*&92.&$.'(7.$1&21&+'/(($&37.$& -4.7(%$.;&2*+$+&+46&-4.7(%$.&1(&,2.*$1"& K"=" P2*+$1&46&-4.7(%$.+'2,&$.&1((201&8G&,2++&2-&-26($$.'(7.*0;&'2*&$*&2*%$*&62*%& +12.1$&-2%$.+'2,++20&*%1(&Q&6G*$%$.&$-1$.&-F%+($*"&

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2)

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) blanket 9 Med denne blanket giver du som kvindelig ægtefælle, registreret partner eller

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog.

Fædrehjælpen. Jeg har kontaktet Mødrehjælpen, fordi det er forfærdeligt, hvis min søn skal igennem en retssag og til psykolog. I dette nummer: Mødrehjælpen kan give noget, jeg ikke kan få andre steder Vi var ikke sammen i dag, hvis det ikke var for Mødrehjælpen Parrådgivning skaber luft i hverdagen Fædrerådgivning til ethvert

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Kom videre efter skilsmissen

Kom videre efter skilsmissen Kom videre efter skilsmissen Tidspunktet, hvor t0 personer indser, at de ikke kan få det til at fungere sammen, kan være sønderknusende for alle involverede parter og kan kaste folk ud i dyb krise, sågar

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Hvorfor går 'hun ikke bare?

Hvorfor går 'hun ikke bare? udsat m/k Hvorfor går 'hun ikke bare? Vold mod kvinder er aldrig tilfældig. Et voldeligt forhold kan stå på i årevis, mens volden langsomt tiltager. Man kan dø af den. Ca. 25 kvinder dør hvert år på grund

Læs mere

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET?

DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN HVORDAN TAKLER MAN DET? DIALOG # 3 ELEVERNE TALER GRIMT TIL HINANDEN OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere