Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1)"

Transkript

1 Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) afsluttes med en intern bedømmelse (efter 7-trinsskalaen) af en individuel skriftlig synopsis. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Opgaven skal være relateret til den studerendes egen organisation og behandle en ledelsesmæssig problemstilling inden for modulets fagområde i såvel et teoretisk som et praktisk perspektiv. Opgaven skal max. fylde 6 normalsider. Ved en normalside forstås 2400 enheder inkl. mellemrum. Omfanget er ekskl. titelblad, indholdsfortegnelse og litteraturliste samt relevante bilag i begrænset omfang. Vejledningen omfatter følgende hovedpunkter: - Formål med eksamensopgaven - Vejledning til synopsis til et problemorienteret projektarbejde - Stof og inspiration til eksamensopgaven - Formelle krav til eksamensopgaven - Eksamen - Aflevering Formål med eksamensopgaven Formålet med eksamensopgaven er, at I skal vise, at I har realiseret kompetencemålene, som fremgår af studievejledningen til LO1, og som er, at I Viden og forståelse - Skal have viden om forskellige teorier om organisationer og ledelsen af dem, herunder i særdeleshed viden om forskellige tænkninger, teorier og metoder relateret til ledelse af komplekse organisationer i et konstant foranderligt samfund. - Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teoriers og metoders betydning for forståelse og håndtering af kompleksiteten i organisationers forhold til sig selv og til deres omverden. - Skal kunne identificere og reflektere over eget perspektiv og forstå dets betydning for ledelsesmæssige og organisatoriske beslutninger, processer og tiltag i egen organisation.

2 - Skal have indsigt i, hvordan organisatoriske fortællinger og fortolkninger tilfører ledelsen, medarbejderne og organisationen betydning og identitet indadtil i organisationen og udadtil i forhold til omverdenen. Færdigheder - Skal kunne iagttage og indsamle empiri i forhold til udvalgte organisatoriske problemstillinger på en relevant måde. - Skal kunne analysere rammer og identificere mulighederne for ledelsesrummet i egen organisation - Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske organisatoriske problemstillinger i egen organisation, og skal kunne reflektere og vurdere ledelsesbeslutninger i forhold hertil og begrunde organisatoriske konsekvenser heraf. - Skal over for organisationens forskellige interne og eksterne aktører kunne skabe og formidle forståelse for ledelsesmæssige beslutninger og organisatoriske tiltag i egen organisation - Skal kunne reflektere og begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil. Kompetencer - Skal kunne udvikle strategier for og initiere udvikling, realisering og håndtering af innovative organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser under hensyntagen til organisationens komplekse interne og eksterne relationer. - Skal kunne indgå i et konstruktivt samarbejde med organisationens aktører om at håndtere og skabe organisatorisk deltagelse i og refleksion over organisatoriske udfordringer, forandrings- og udviklingstiltag. - Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til ledelse af organisatoriske forandringsog udviklingsprocesser Vejledning til synopsis til det problemorienterede projektarbejde Ordet synopsis er græsk og betyder overblik. Det bruges bl.a. til at betegne en kortere skriftlig fremstilling af handling eller pointe i en film eller et skuespil, som grundlag for udarbejdelsen af selve manuskriptet, eller til at betegne et skriftligt oplæg til et foredrag. Endelig bruges det om et skriftligt forarbejde eller oplæg til et projektarbejde, herunder i uddannelsesmæssige sammenhænge ofte også i eksamenssammenhæng om oplæg til en mundtlig eller skriftlig eksamensopgave, hvori (dele af) projektarbejdet gøres til genstand for eksaminationen eller opgaven. I studiemæssig sammenhæng kan man i forbindelse med et projektarbejde skelne mellem tre forskellige typer af synopser: 1. En synopsis til selve projektarbejdet 2

3 2. En synopsis til en mundtlig eksamens fremstilling af teoribearbejdning, proces og resultater i forbindelse med en - evt. delvis - gennemførelse af projektarbejdet. 3. En synopsis til en skriftlig eksamens projektopgaves fremstilling af proces og resultater i forbindelse med en - evt. delvis - gennemførelse af projektarbejdet. Nr. 1 er den, som vi anvender i forbindelse med eksamensopgaven til PL1, Ledelse og medarbejdere 1 (LM1) og Ledelse og organisation 1 (LO1). På Det Personlige Lederskab 2 (PL2) og Ledelse og medarbejdere 2 (LM2) anvendes en kombination af nr. 1 og 2-synopsis. Synopsis på disse moduler skal derfor både rumme et afsnit om det valgte projektarbejde og et afsnit om den studerendes disponering af sin fremstilling til den mundtlige eksamen af teoribearbejdning, proces og resultater i forbindelse med en - evt. delvis - gennemførelse af projektarbejdet. Til Ledelse og Organisation 2 (LO2) anvendes som udgangspunkt alle 3 synopsisformer, idet den endelige skriftlige projektopgave i LO2 dog alene indeholder synopsis til den mundtlige eksamens fremstilling (synopsisform nr. 2). Synopsisform nr. 1 anvendes som et nødvendigt arbejdsredskab til at afgrænse og beskrive selve projektarbejdet, mens synopsisform nr. 3 anvendes til at udfolde den teoretiske og metodiske fremstilling i projektopgaven. Man kan også sige, at der er en progression i de tre synopsistyper: Synopsisopgaven i PL er en forudsætning for opgaverne i PL2, LM og LO: Man er nødt til at udarbejde en synopsis til afgrænsning og beskrivelse af indholdet af et projektarbejde for at kunne fremstille en evt. delvis gennemførelse af dette projekt til en mundtlig eksamen (og lave en synopsis for sin mundtlige fremstilling heraf) som i PL2, LM2, eller i en skriftlig projektopgave (og lave en synopsis for sin skriftlige fremstilling heraf) som i LO2. Formål Den type synopsis, du skal skrive i LO1, handler altså om dine ideer, forestillinger og planer for gennemførelsen af et problemorienteret projektarbejde. Formålet er at afgrænse og give retning for det problemorienterede projektarbejde. I synopsen redegøres for projektets tema, problemformulering, teori og metode, empiri og disposition (jf. s. 4: Indholdsmæssige krav til synopsis til det problemorienterede projektarbejde). En synopsis er således et forarbejde, et forstadie, et koncentrat eller en hypotese for, hvordan du kunne tænke sig at arbejde med et projektarbejde. Udarbejdelsen af synopsis kan således også betragtes som det første skridt i arbejdet med selve det problemorienterede projekt. 3

4 Synopsen til det problemorienterede projektarbejde lægger ikke alene op til en synliggørelse af dine faglige kvalifikationer, men også til en synliggørelse af dine kompetencer til at beskrive, analysere og reflektere, hvordan du bedst muligt kan bruge og udvikle dem i et projekt, der handler om at kompetenceudvikle dig selv og din organisation. Ordet projekt kommer af latin. Et projekt er noget, som man "kaster fremad eller foran sig". At arbejde projektorienteret forudsætter således evne og fantasi til at forestille sig, hvordan et givet tema, en given sag, du selv, dit arbejde eller din organisation kunne se ud i fremtiden, når noget er anderledes end det er i dag. Ordet problem betyder i denne sammenhæng slet og ret "afstanden mellem den nuværende og den fremtidige ønskede situation". At arbejde problemorienteret betyder altså at arbejde med at tilegne sig viden, kvalifikationer og kompetencer, som skal til for at overvinde denne afstand. En problemformulering er derfor en relativt kort og præcis formulering af denne afstand mellem det nuværende og det fremtidigt ønskede, dvs. af forestillingen om det fremtidigt anderledes og af hvordan man - projektorienteret - vil arbejde på at overvinde denne afstand. Det er altså karakteristisk for det problemorienterede projektarbejde, at det tager udgangspunkt i en forestilling om, at noget kunne være anderledes. Det anderledes skal netop forstås som det mål, der giver retning for projektarbejdet. Det betyder, at man i synopsen til det problemorienterede projektarbejde ikke skal dokumentere færdige og entydige løsninger på, hvordan man kan realisere det anderledes. Synopsen er jo netop en foreløbig hypotese om, hvordan man gennem projektarbejdet kan kvalificere sine forestillinger om mulige løsninger: Med udgangspunkt i en hypotese om en sammenhængende teoretisk og praktisk forståelse af problemet (dvs. afstanden fremtid-nutid) opstiller og afprøver man så efterfølgende i selve projektarbejdet nogle teoretiske og praktiske muligheder for at realisere forestillingerne om det fremtidigt anderledes. En problemformulering vil derfor også i sin første form ofte være foreløbig, fordi en række erfaringer og teoretiske forståelsesperspektiver undervejs i arbejdet med synopsen, eller siden hen med projektet, kan give anledning til justeringer og ændringer af den. Justeringer af synopsis undervejs i arbejdet med den, eller undervejs i det efterfølgende projektarbejde, skal derfor ikke opfattes som forsinkelser i arbejdsprocessen, men tværtimod som en naturlig del af den. Verden står ikke stille, mens man skriver synopsis, endsige bagefter mens projektarbejdet udvikler sig. Din faglige, teoretiske indsigt ændrer sig. Din professionelle kompetencer udvikler sig og åbner nye muligheder i synopsis- og projektforløbet. Projektarbejdets kontekst ændrer sig. Din empiriske undersøgelser af den afdækker nye sider af den. 4

5 Derfor er justeringer også udtryk for evnen til løbende at lade sig forstyrre af og reflektere forandringer og forskelle, der gør en forskel. Og forstyrrelser og forskelle bliver netop mere synlige, jo mere de kan ses i perspektiv af en synopsis til det problemorienterede projektarbejde. Indholdsmæssige krav til synopsis til det problemorienterede projektarbejde Synopsen til det problemorienterede projektarbejde skal relateres til din egen organisation. Disponeringen af de elementer, der indgår i synopsen er relativt fast struktureret. Det hænger sammen med, at hensigten med at udarbejde en synopsis for et problemorienterede projektarbejde er kort og præcist at gøre rede for, hvordan man ser den røde tråd mellem følgende indholdselementer i et efterfølgende projektarbejde: 1. Temaet og dets kontekst 2. Problemformulering og centrale problemstillinger 3. Teorifragmenter og metodisk tilgang 4. Empiri 5. Tilrettelæggelse af projektarbejdet 6. Professionel kompetenceudvikling og erfaringer fra arbejdet med at udarbejde synopsen Der skal således i synopsen i en udstrækning, som er relevant i forhold til studievejledningen for PL og det på modulet gennemgåede stof, gøres rede for konsistensen mellem projektarbejdets problemformulering, teori, strategi, metode og empiri og i forbindelse hermed for forskellige forståelser og handlemuligheder i forhold til problemformuleringen. I det følgende folder vi i den angivne rækkefølge beskrivelsen af de enkelte indholdselementer ud med den ikke uvæsentlige tilføjelse, at den angivne rækkefølge hvori synopsens elementer stilles op og beskrives, sjældent svarer kronologisk til den måde, som du i praksis vil arbejde med at indholdsudfylde synopsens elementer på snarere tværtimod, idet den praktiske arbejdsproces ofte indebærer, at du vil springe frem og tilbage mellem indholdselementerne med henblik på at sikre konsistens imellem dem. Som det fremgår af det følgende er det helt centrale indholdselement problemformuleringen. 1. Temaet og dets kontekst Temaet vælges inden for modulets fagområde. Det betyder at det skal tage udgangspunkt i en personlig ledelsesmæssig udfordring. Dets relevans skal fremgå af en konkret situations- og kontekstdefineret beskrivelse af dets 5

6 genstandsområde, der altså skal være relateret til din egen organisatoriske sammenhæng. Præciseringen af konteksten er en væsentlig forudsætning for at forstå dine forskellige konkrete baggrunde for den professionelle kompetenceudvikling (s.d.), som du ser som en målsætning for og et resultat af arbejdet med det projekt, som synopsen vedrører. Der er generelt en tendens til at genstandsområde/kontekst for temaet er for bredt og generelt formuleret - en omverden/ organisation i hastig forandring er f.eks. ikke tilstrækkeligt til en begrundet forankring af en problemformulering i din hjemorganisation og i dine personlige erfaringer herfra. Desuden er en præcisering nødvendig for forståelsen af, i hvilke kontekster dit empiriske materiale indsamles og af, hvorvidt de metoder, som du i den forbindelse vælger at benytte dig af, er hensigtsmæssige og konsistente i forhold til den formulerede problemstilling. 2. Problemformulering og centrale problemstillinger Det er problemformuleringen, som udpeger og fokuserer dit tema og dets kontekst. Mens en tema- eller emneformulering mest har karakter af en overordnet afgrænsning ("Hvad skal det handle om?") er en problemformulering retningsgivende for, i hvilken retning synopsisarbejdet og det efterfølgende projektarbejde orienterer sig og for, hvordan du har tænkt dig at arbejde med det ("Hvad gør du med henblik på hvad?"). Husk at et problem defineres som afstanden mellem en ønsket og en eksisterende tilstand. Med henblik på at afgrænse og præcisere problemformuleringen kan det evt. være en god idé at skelne mellem en relativt kort overordnet problemformulering på den ene side, og en eller flere dertil relaterede centrale problemstillinger eller del-problemformuleringer på den anden side. Det er hér vigtigt, at du gør dig klart, og i synopsen forklarer, hvordan disse del-problemformuleringer er relateret til den overordnede problemformulering og bidrager til at kvalificere forståelsen af og arbejdet med denne. Vær opmærksom på, at tid, ressourcer og opgavens tilladte omfang kræver en afgrænsning, dvs. en prioriteret udvælgelse af de mulige problemstillinger, som du vælger at gøre til genstand for projektarbejdet. Udvælgelsen blandt mulige problemstillinger skal i synopsen være synlig, og du skal begrunde din prioritering. Vær dog opmærksom på, at udvælgelse og prioritering i starten af arbejdet med synopsen vil have karakter af hypoteser, der kan ændre sig efterhånden som synopsisarbejdet skrider frem. 6

7 Afslutningsvis kan du evt. pege på (betydningen af) andre problemstillinger, som ikke er medtaget i synopsen, men som også kunne have været væsentlige. Det kan være dem, som du var nødt til at vælge fra, eller nogle, som du evt. er stødt på undervejs i din arbejdsproces. 3. Teorifragmenter og metodisk tilgang Teorier og metoder skal beskrives og begrundes kort og præcist. Hér gøres der i synopsen rede for, hvilke teoretiske overvejelser der kan kvalificere projektarbejdets hovedtema, dets afgrænsning i form af en problemformulering og dets bearbejdning, teoretisk og i praksis. Det er vigtigt at gøre rede for relevansen af teorifragmenter og analyse- og fortolkningsteorier og metoder i forhold til problemformuleringen, dvs.: Hvad der er din begrundelse for at vælge netop disse teorier og metoder i forhold til det overordnede problem eller de prioriterede problemstillinger. I den forbindelse kan det også fremgå, hvilke andre teoretiske/metodiske indfaldsvinkler der kunne have været relevante, og hvad der er din begrundelse for ikke at medtage dem. Endvidere er det ud over disse begrundelser også nødvendigt, at du gør dig klart og redegør for, hvordan du har tænkt dig at arbejde konkret med teorier og metoder i forhold til den kontekst og det materiale, som er dit empiriske udgangspunkt. 4. Empiri Det skal fremgå af synopsen, hvordan du konkret vil fremskaffe og indsamle det empiriske materiale, som indgår i dit projektarbejde, og hvilke metoder du anvender til at bearbejde det. Der er mange muligheder, men også hér er en velbegrundet afgrænsning nødvendig: Du skal udvælge dem i forhold til dine muligheder, ressourcer, tid og - selvfølgelig - opgavens afgrænsede problemstillinger. Husk, at også hér er det problemformuleringen, der sætter rammer for udvælgelse og omfang af empirien. I en redegørelse for udvælgelsen kan man med fordel vurdere fordele og ulemper ved såvel valgte som fravalgte metoder til behandling af empiri. Husk at du i det projektarbejde, som synopsen lægger op til, hverken forventes at lave en empirisk dækkende eller blot en empirisk repræsentativt dækkende undersøgelse af virkelighederne derude. 5. Tilrettelæggelse af projektarbejdet. Det drejer sig i synopsen til projektarbejdet om at gøre rede for, hvordan du vil tilrettelægge og gennemføre projektarbejdet, altså om, i hvilken rækkefølge du vil gøre hvad for at realisere projektet. Her kan du bl.a. gøre rede for, hvordan du forestiller dig at processen skal udvikle sig i forhold til din problemformulering som en gensidig vekselvirkning mellem teoribearbejdning, handling og indsamling og bearbejdning af empiri. 7

8 6. Professionel kompetenceudvikling. Det er problemformuleringen, der bestemmer afgrænsning og relevans af den professionelle kompetenceudvikling, som redegørelsen for dette punkt fokuserer på. Egen professionel kompetenceudvikling er således også en integreret del af processen med at lave en synopsis for projektarbejdet, fordi redegørelsen for problemformuleringen indeholder en beskrivelse af nogle af de relationer, som konstituerer dine ledelsesmæssige relationer i din egen organisatoriske sammenhæng. Når synopsen udarbejdes vil overvejelserne omkring, hvordan projektarbejdet kan bidrage til eller forudsætter din egen professionelle kompetenceudvikling ofte have samme visionære hypotetiske karakter som selve synopsens problemformulering: Som en problemformulering, der ved hjælp af fx Kompetencebroen beskriver afstanden mellem en ønsket og en eksisterende tilstand, samt den proces (forankret i din deltagelse i uddannelsesforløbet, herunder i arbejdet med din PUP) hvorved afstanden mellem de to punkter søges overvundet gennem tilegnelse af ny kompetence og ny indsigt i din egen lederrolle. I relation til modulet Personligt Lederskab, som inden for den organisatoriske kontekst netop fokuserer og afgrænser ledelsesmæssige kompetenceudvikling som det primære emneområde, vil der desuden ofte også være tale om, at indholdet af den professionelle kompetenceudvikling er meget direkte forbundet til selve problemformuleringen for projektarbejdet. Det betyder at dette punkt i synopsen om din professionelle kompetenceudvikling også skal indeholde en redegørelse for, hvordan arbejdet med at udarbejde synopsen til det problemorienterede projektarbejde har bidraget til din professionelle kompetenceudvikling. Stof og inspiration til eksamensopgaven Stof og inspiration til din eksamensopgave i LO kan I f.eks. hente fra jeres Professionelle Udviklings Projekt (PUP), som I har udarbejdet på modulet PL, fra det problemorienterede Leder-Medarbejder Projekt (LMP), som I har udarbejdet på modulet LM, og som tager udgangspunkt i leder-medarbejder udfordringer i egen organisation, eller fra det Organisations-Udviklings-Projekt (OUP), som I arbejder med på modulet Ledelse og organisation. I kan også hente inspiration i forhold og erfaringer, der konkret har (haft) betydning for din professionelle kompetenceudvikling i arbejdet med jeres PUP/LMP/OUP, som f.eks. Det er ikke noget krav at du bruger eller inddrager dit PUP/LMP/OUP. Men fra arbejdet med Kompetencebroen og dit PUP/LMP/OUP har du i hver fald nogle 8

9 erfaringer med at udarbejde scenariebeskrivelser og fortællinger og anlægge forskellige perspektiver på dem og reflektere og vælge, hvordan du vil positionere dig i forhold til dem. På samme måde, som Kompetencebroen er bygget op over forskelle på fortidige, nutidige og fremtidige fortællinger, perspektiver og fortolkninger vil du også i din opgave kunne lege med de forskellige tidsperspektiver som udgangspunkt for essayets refleksioner af det anderledes mulige, synopsens problemformulering eller casens plot. Du kan f.eks. hente inspiration i forhold og erfaringer, der konkret har (haft) betydning for din professionelle kompetenceudvikling i arbejdet med din PUP/LMP/OUP, som - egne ledelsesmæssige eller organisatoriske forforståelser, begivenheder, tanker, arbejdshypoteser, metabetragtninger, læringspointer, erfaringer, refleksioner f.eks. fra K-teams, strategi- eller metodeovervejelser eller metodeerfaringer f.eks. med reflekterende teams. - ledelsesteori og praksis: Der kan her f.eks. være tale om kompetencer i at forstå og reflektere ledelsesteori, analyser, metoder og redskaber, som er behandlet i modulet, og i at omsætte dem til praksis og handling gennem egen lederadfærd eller i udviklings- og forandringsinitiativer i egen hjemorganisation. - arbejdet med kommunikationsprocesser, teori- og metodeovervejelser, konflikter, barrierer, modstand, delsuccesser, sejre, ah-ha-oplevelser, positionsskift og alternative forståelser, som både kan være udtryk for en ny eller ønsket adfærd hos de(n) studerende eller i hjemorganisationen eller i den/de organisation(er), som er i fokus for opgaven. - Nye forståelser af forskellige ledelsesmæssige relationer, f.eks. i form af teoretisk indsigt, erkendelse og viden, eller i form af ny erkendelse af egen ledelsespraksis i forhold til din organisations forskellige kulturer, værdier, adfærd og kontekster. En mulighed er også at du henter stof fra din log-skrivning, hvis du arbejder med en sådan i dit uddannelsesforløb, med henblik på at fastholde dine refleksioner om såvel din egen professionelle kompetenceudvikling som den faglige og pædagogiske progression i læringsprocessen. Formelle krav til udarbejdelsen af eksamensopgaven Omfang Opgaven udarbejdes individuelt og skal max. fylde 6 normalsider. Omfanget er ekskl. titelblad, indholdsfortegnelse og litteraturliste samt relevante bilag i begrænset omfang. Ved en normalside forstås 2400 enheder inkl. mellemrum. 9

10 Forside og indholdsfortegnelse Forsiden er fri, men skal dog indeholde følgende oplysninger: - Navn på forfatter - DFH-Videreuddannelse. Diplomuddannelsen i ledelse. Ledelse og Organisation 1: organisation og processer - Om opgaven må udlånes Det følgende blad skal indeholde opgavens titel, den valgte opgavetype (genre) og en indholdsfortegnelse med sideangivelse og en oversigt over evt. bilag angivet med navn eller nummer. Udlån af eksamensopgaven På opgavens forside anføres om den må udlånes fx til andre studerende eller tredje part. Såfremt det ikke positivt er anført, at opgaven må udlånes, går DFH ud fra at opgaven ikke må udlånes. Litteraturfortegnelse og kilder Sidste blad i opgaven reserveres til fortegnelse over anvendt litteratur, materiale og kilder, der angives således: - Anvendte bøger med angivelse af forfatter, titel, forlag, trykkested og trykkeår. F.eks. Haslebo, Gitte, Nielsen, Kit Sanne(Red): Erhvervspsykologi i praksis, Dansk psykologisk Forlag, København For evt. håndbøger må yderligere anføres hvilke afsnit, der er benyttet. - Anvendte tidsskriftsartikler med angivelse af forfatter, artiklens titel og tidsskriftets navn, årgang, nummer og sidetal. - Anvendte dagblade og lignende med angivelse af navn på dagbladet, dato og år. - Internt skriftligt materiale fra egen eller andre organisationer med angivelse af emne/overskrift, navn på organisation, og evt. dato. F.eks.: Situationsbestemt Ledelse, upubliceret materiale, Danmarks Forvaltningshøjskole januar Personer, virksomheder eller institutioner man har indhentet oplysninger hos. Der kan her være tale om ikke publiceret materiale m.v., hvilket anføres. F.eks.: Samtale med personalet i NN-institution, oktober Elektroniske kilder, fx hjemmesider, angives med fuldstændig webadresse og hvilken dato kilden var aktiv og tilgængelig. Eksamen Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer afsluttes med en intern bedømmelse (efter 7-trinsskalaen) af en individuel skriftlig synopsis. Evaluering af eksamensopgaven sker ud fra følgende kriterier: - Problemafgrænsning, herunder evne til at præsentere præmisser, baggrund eller kontekst for forskellige fortolkninger af og perspektiver på den ledelsesmæssige udfordring, som er opgavens tema. 10

11 - Overholdelse af de indholdsmæssige og formelle krav til den valgte opgavetype (jf. ovenfor) - Evalueringer og konklusioner/perspektiveringer. - Selvstændighed og kreativitet. Meddelelse af karakter Tidspunktet for meddelelse af karakter fremgår af studievejledningen for PL. Aflevering I sørger selv for, at eksamensopgaven mangfoldiggøres, og at der inden afleveringsfristens udløb er afleveret 2 eksemplarer på Center for ledelse og Styring Professionshøjskolen Metropol Lindevangs Allé 10 DK 2000 Frederiksberg Afleveringsfristen fremgår af studievejledningen for LO1. Eksamensopgaver, der ikke er afleveret inden tidsfristen udløb, betragtes som bortfaldne. Udsættelse af afleveringen af eksamensopgaven kan normalt kun ske ved sygdom, dødsfald i nærmeste familie, fødsel og lignende. Ved sygdom skal der foreligge lægeerklæring. 11

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og medarbejdere: Ledelse

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Kognitions- og neuropsykologi

Kognitions- og neuropsykologi Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

For studerende som starter modulet i uge , uge og uge

For studerende som starter modulet i uge , uge og uge Ledelse og Organisation (9 ECTS point) Studievejledning For studerende som starter modulet i uge 35 2008, uge 48 2008 og uge 11 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Pædagogisk psykologi

Pædagogisk psykologi Vejledning for modulet Pædagogisk psykologi Et modul fra PD i Psykologi Februar 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet pædagogisk psykologi på PD i psykologi, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. Forår 2016 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse Forår 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra

Tal og algebra. Vejledning for modulet. Et modul fra PD i Matematik Februar Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Tal og algebra Vejledning for modulet Et modul fra PD i Matematik Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Matematik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Ledelse af forandringsprocesser

Ledelse af forandringsprocesser Vejledning for modulet Ledelse af forandringsprocesser Et modul fra PD i Projektledelse og organisationsudvikling August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Projektledelse og organisationsudvikling,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Læring og læringsressourcer

Læring og læringsressourcer Vejledning for modulet Læring og læringsressourcer Et modul fra PD i Medier og kommunikation August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Medier og kommunikation, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget Et modul fra PD, Matematikvejleder Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD, Matematikvejleder,

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 1. juni 2009 Diplomuddannelsen i ledelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for Bekendtgørelsen om diplomuddannelsen i ledelse er lov om erhvervsrettet

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Talevanskeligheder. Talevanskeligheder

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Talevanskeligheder. Talevanskeligheder Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Region Syddanmark nr. OA2011051300001 Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Uddannelsen tilrettelægges, så den er med SVU, for SVU - berettigede, det

Læs mere

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Årgang 2014 (efterår 2014 til efterår 2015) ( med forbehold for ændringer)

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

Undervisningsplanlægning og didaktik

Undervisningsplanlægning og didaktik Diplomuddannelse i erhvervspædagogik Studieordning, 1.1. 2015 Vejledning for modulet Undervisningsplanlægning og didaktik Et obligatorisk modul fra Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik Februar 2015-1

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Organisation og styring, 2015. Modulvejledning Organisation og styring. Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2015

Organisation og styring, 2015. Modulvejledning Organisation og styring. Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2015 Modulvejledning Organisation og styring Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 På modulet arbejder vi med tre hovedtemaer:... 3

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD), bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats

Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Modulprøver og eksamen Modul 12 Bedømmelse Læringsmål Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelsesrettede indsats Ekstern: 7-trinskala Den studerende har viden om: Praksis og anvendt

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Pædagogisk og socialpædagogisk

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Social inklusion. Social inklusion. Fredericia Periode 5 PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fredericia Periode 5 Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde Maj 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for

Læs mere

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt

Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve. Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Rammer og kriterier for ekstern teoretisk prøve Radiografuddannelsen modul 7, overgangsordning University College Lillebælt Gældende efteråret 2016 Formål Formål med prøven er at bedømme i hvilken grad

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Modultitel: Evaluering i organisationer

Modultitel: Evaluering i organisationer Modultitel: Evaluering i organisationer Uddannelse PD (Pædagogisk Diplomuddannelse) Retning 17.3 Modul (Valgfrit) 3 Tidspunkter Alle undervisningsdage: 9:00-14:00 Undervisningssted Innovest, Ånumvej 28,

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

MODUL 6 Prøvebestemmelse

MODUL 6 Prøvebestemmelse MODUL 6 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialt arbejdes organisering og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning

Læs mere

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2016 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Pædagogik og relationsarbejde

Pædagogik og relationsarbejde PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Pædagogik og relationsarbejde Vejen Et modul fra PD i Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde April 2015-1 - 1. Indledning

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Undersøgelse af pædagogisk praksis

Undersøgelse af pædagogisk praksis PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Undersøgelse af pædagogisk praksis Et obligatorisk modul fra PD Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november.

Undervisningen gennemføres i perioden 1. september til primo november. Modul 1 Formål Formålet med undervisningen er med udgangspunkt i en problembaseret læringstilgang at sætte studerende i stand til at udvikle viden om, forståelse af, færdigheder og kunnen i forhold til

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk-psykologisk rådgivning og intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere