Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1)"

Transkript

1 Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 5 Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (LO1) afsluttes med en intern bedømmelse (efter 7-trinsskalaen) af en individuel skriftlig synopsis. For at bestå kræves mindst karakteren 02. Opgaven skal være relateret til den studerendes egen organisation og behandle en ledelsesmæssig problemstilling inden for modulets fagområde i såvel et teoretisk som et praktisk perspektiv. Opgaven skal max. fylde 6 normalsider. Ved en normalside forstås 2400 enheder inkl. mellemrum. Omfanget er ekskl. titelblad, indholdsfortegnelse og litteraturliste samt relevante bilag i begrænset omfang. Vejledningen omfatter følgende hovedpunkter: - Formål med eksamensopgaven - Vejledning til synopsis til et problemorienteret projektarbejde - Stof og inspiration til eksamensopgaven - Formelle krav til eksamensopgaven - Eksamen - Aflevering Formål med eksamensopgaven Formålet med eksamensopgaven er, at I skal vise, at I har realiseret kompetencemålene, som fremgår af studievejledningen til LO1, og som er, at I Viden og forståelse - Skal have viden om forskellige teorier om organisationer og ledelsen af dem, herunder i særdeleshed viden om forskellige tænkninger, teorier og metoder relateret til ledelse af komplekse organisationer i et konstant foranderligt samfund. - Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teoriers og metoders betydning for forståelse og håndtering af kompleksiteten i organisationers forhold til sig selv og til deres omverden. - Skal kunne identificere og reflektere over eget perspektiv og forstå dets betydning for ledelsesmæssige og organisatoriske beslutninger, processer og tiltag i egen organisation.

2 - Skal have indsigt i, hvordan organisatoriske fortællinger og fortolkninger tilfører ledelsen, medarbejderne og organisationen betydning og identitet indadtil i organisationen og udadtil i forhold til omverdenen. Færdigheder - Skal kunne iagttage og indsamle empiri i forhold til udvalgte organisatoriske problemstillinger på en relevant måde. - Skal kunne analysere rammer og identificere mulighederne for ledelsesrummet i egen organisation - Skal kunne anvende begrundet udvalgt teori til at analysere og perspektivere empiriske organisatoriske problemstillinger i egen organisation, og skal kunne reflektere og vurdere ledelsesbeslutninger i forhold hertil og begrunde organisatoriske konsekvenser heraf. - Skal over for organisationens forskellige interne og eksterne aktører kunne skabe og formidle forståelse for ledelsesmæssige beslutninger og organisatoriske tiltag i egen organisation - Skal kunne reflektere og begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil. Kompetencer - Skal kunne udvikle strategier for og initiere udvikling, realisering og håndtering af innovative organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser under hensyntagen til organisationens komplekse interne og eksterne relationer. - Skal kunne indgå i et konstruktivt samarbejde med organisationens aktører om at håndtere og skabe organisatorisk deltagelse i og refleksion over organisatoriske udfordringer, forandrings- og udviklingstiltag. - Skal kunne identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til ledelse af organisatoriske forandringsog udviklingsprocesser Vejledning til synopsis til det problemorienterede projektarbejde Ordet synopsis er græsk og betyder overblik. Det bruges bl.a. til at betegne en kortere skriftlig fremstilling af handling eller pointe i en film eller et skuespil, som grundlag for udarbejdelsen af selve manuskriptet, eller til at betegne et skriftligt oplæg til et foredrag. Endelig bruges det om et skriftligt forarbejde eller oplæg til et projektarbejde, herunder i uddannelsesmæssige sammenhænge ofte også i eksamenssammenhæng om oplæg til en mundtlig eller skriftlig eksamensopgave, hvori (dele af) projektarbejdet gøres til genstand for eksaminationen eller opgaven. I studiemæssig sammenhæng kan man i forbindelse med et projektarbejde skelne mellem tre forskellige typer af synopser: 1. En synopsis til selve projektarbejdet 2

3 2. En synopsis til en mundtlig eksamens fremstilling af teoribearbejdning, proces og resultater i forbindelse med en - evt. delvis - gennemførelse af projektarbejdet. 3. En synopsis til en skriftlig eksamens projektopgaves fremstilling af proces og resultater i forbindelse med en - evt. delvis - gennemførelse af projektarbejdet. Nr. 1 er den, som vi anvender i forbindelse med eksamensopgaven til PL1, Ledelse og medarbejdere 1 (LM1) og Ledelse og organisation 1 (LO1). På Det Personlige Lederskab 2 (PL2) og Ledelse og medarbejdere 2 (LM2) anvendes en kombination af nr. 1 og 2-synopsis. Synopsis på disse moduler skal derfor både rumme et afsnit om det valgte projektarbejde og et afsnit om den studerendes disponering af sin fremstilling til den mundtlige eksamen af teoribearbejdning, proces og resultater i forbindelse med en - evt. delvis - gennemførelse af projektarbejdet. Til Ledelse og Organisation 2 (LO2) anvendes som udgangspunkt alle 3 synopsisformer, idet den endelige skriftlige projektopgave i LO2 dog alene indeholder synopsis til den mundtlige eksamens fremstilling (synopsisform nr. 2). Synopsisform nr. 1 anvendes som et nødvendigt arbejdsredskab til at afgrænse og beskrive selve projektarbejdet, mens synopsisform nr. 3 anvendes til at udfolde den teoretiske og metodiske fremstilling i projektopgaven. Man kan også sige, at der er en progression i de tre synopsistyper: Synopsisopgaven i PL er en forudsætning for opgaverne i PL2, LM og LO: Man er nødt til at udarbejde en synopsis til afgrænsning og beskrivelse af indholdet af et projektarbejde for at kunne fremstille en evt. delvis gennemførelse af dette projekt til en mundtlig eksamen (og lave en synopsis for sin mundtlige fremstilling heraf) som i PL2, LM2, eller i en skriftlig projektopgave (og lave en synopsis for sin skriftlige fremstilling heraf) som i LO2. Formål Den type synopsis, du skal skrive i LO1, handler altså om dine ideer, forestillinger og planer for gennemførelsen af et problemorienteret projektarbejde. Formålet er at afgrænse og give retning for det problemorienterede projektarbejde. I synopsen redegøres for projektets tema, problemformulering, teori og metode, empiri og disposition (jf. s. 4: Indholdsmæssige krav til synopsis til det problemorienterede projektarbejde). En synopsis er således et forarbejde, et forstadie, et koncentrat eller en hypotese for, hvordan du kunne tænke sig at arbejde med et projektarbejde. Udarbejdelsen af synopsis kan således også betragtes som det første skridt i arbejdet med selve det problemorienterede projekt. 3

4 Synopsen til det problemorienterede projektarbejde lægger ikke alene op til en synliggørelse af dine faglige kvalifikationer, men også til en synliggørelse af dine kompetencer til at beskrive, analysere og reflektere, hvordan du bedst muligt kan bruge og udvikle dem i et projekt, der handler om at kompetenceudvikle dig selv og din organisation. Ordet projekt kommer af latin. Et projekt er noget, som man "kaster fremad eller foran sig". At arbejde projektorienteret forudsætter således evne og fantasi til at forestille sig, hvordan et givet tema, en given sag, du selv, dit arbejde eller din organisation kunne se ud i fremtiden, når noget er anderledes end det er i dag. Ordet problem betyder i denne sammenhæng slet og ret "afstanden mellem den nuværende og den fremtidige ønskede situation". At arbejde problemorienteret betyder altså at arbejde med at tilegne sig viden, kvalifikationer og kompetencer, som skal til for at overvinde denne afstand. En problemformulering er derfor en relativt kort og præcis formulering af denne afstand mellem det nuværende og det fremtidigt ønskede, dvs. af forestillingen om det fremtidigt anderledes og af hvordan man - projektorienteret - vil arbejde på at overvinde denne afstand. Det er altså karakteristisk for det problemorienterede projektarbejde, at det tager udgangspunkt i en forestilling om, at noget kunne være anderledes. Det anderledes skal netop forstås som det mål, der giver retning for projektarbejdet. Det betyder, at man i synopsen til det problemorienterede projektarbejde ikke skal dokumentere færdige og entydige løsninger på, hvordan man kan realisere det anderledes. Synopsen er jo netop en foreløbig hypotese om, hvordan man gennem projektarbejdet kan kvalificere sine forestillinger om mulige løsninger: Med udgangspunkt i en hypotese om en sammenhængende teoretisk og praktisk forståelse af problemet (dvs. afstanden fremtid-nutid) opstiller og afprøver man så efterfølgende i selve projektarbejdet nogle teoretiske og praktiske muligheder for at realisere forestillingerne om det fremtidigt anderledes. En problemformulering vil derfor også i sin første form ofte være foreløbig, fordi en række erfaringer og teoretiske forståelsesperspektiver undervejs i arbejdet med synopsen, eller siden hen med projektet, kan give anledning til justeringer og ændringer af den. Justeringer af synopsis undervejs i arbejdet med den, eller undervejs i det efterfølgende projektarbejde, skal derfor ikke opfattes som forsinkelser i arbejdsprocessen, men tværtimod som en naturlig del af den. Verden står ikke stille, mens man skriver synopsis, endsige bagefter mens projektarbejdet udvikler sig. Din faglige, teoretiske indsigt ændrer sig. Din professionelle kompetencer udvikler sig og åbner nye muligheder i synopsis- og projektforløbet. Projektarbejdets kontekst ændrer sig. Din empiriske undersøgelser af den afdækker nye sider af den. 4

5 Derfor er justeringer også udtryk for evnen til løbende at lade sig forstyrre af og reflektere forandringer og forskelle, der gør en forskel. Og forstyrrelser og forskelle bliver netop mere synlige, jo mere de kan ses i perspektiv af en synopsis til det problemorienterede projektarbejde. Indholdsmæssige krav til synopsis til det problemorienterede projektarbejde Synopsen til det problemorienterede projektarbejde skal relateres til din egen organisation. Disponeringen af de elementer, der indgår i synopsen er relativt fast struktureret. Det hænger sammen med, at hensigten med at udarbejde en synopsis for et problemorienterede projektarbejde er kort og præcist at gøre rede for, hvordan man ser den røde tråd mellem følgende indholdselementer i et efterfølgende projektarbejde: 1. Temaet og dets kontekst 2. Problemformulering og centrale problemstillinger 3. Teorifragmenter og metodisk tilgang 4. Empiri 5. Tilrettelæggelse af projektarbejdet 6. Professionel kompetenceudvikling og erfaringer fra arbejdet med at udarbejde synopsen Der skal således i synopsen i en udstrækning, som er relevant i forhold til studievejledningen for PL og det på modulet gennemgåede stof, gøres rede for konsistensen mellem projektarbejdets problemformulering, teori, strategi, metode og empiri og i forbindelse hermed for forskellige forståelser og handlemuligheder i forhold til problemformuleringen. I det følgende folder vi i den angivne rækkefølge beskrivelsen af de enkelte indholdselementer ud med den ikke uvæsentlige tilføjelse, at den angivne rækkefølge hvori synopsens elementer stilles op og beskrives, sjældent svarer kronologisk til den måde, som du i praksis vil arbejde med at indholdsudfylde synopsens elementer på snarere tværtimod, idet den praktiske arbejdsproces ofte indebærer, at du vil springe frem og tilbage mellem indholdselementerne med henblik på at sikre konsistens imellem dem. Som det fremgår af det følgende er det helt centrale indholdselement problemformuleringen. 1. Temaet og dets kontekst Temaet vælges inden for modulets fagområde. Det betyder at det skal tage udgangspunkt i en personlig ledelsesmæssig udfordring. Dets relevans skal fremgå af en konkret situations- og kontekstdefineret beskrivelse af dets 5

6 genstandsområde, der altså skal være relateret til din egen organisatoriske sammenhæng. Præciseringen af konteksten er en væsentlig forudsætning for at forstå dine forskellige konkrete baggrunde for den professionelle kompetenceudvikling (s.d.), som du ser som en målsætning for og et resultat af arbejdet med det projekt, som synopsen vedrører. Der er generelt en tendens til at genstandsområde/kontekst for temaet er for bredt og generelt formuleret - en omverden/ organisation i hastig forandring er f.eks. ikke tilstrækkeligt til en begrundet forankring af en problemformulering i din hjemorganisation og i dine personlige erfaringer herfra. Desuden er en præcisering nødvendig for forståelsen af, i hvilke kontekster dit empiriske materiale indsamles og af, hvorvidt de metoder, som du i den forbindelse vælger at benytte dig af, er hensigtsmæssige og konsistente i forhold til den formulerede problemstilling. 2. Problemformulering og centrale problemstillinger Det er problemformuleringen, som udpeger og fokuserer dit tema og dets kontekst. Mens en tema- eller emneformulering mest har karakter af en overordnet afgrænsning ("Hvad skal det handle om?") er en problemformulering retningsgivende for, i hvilken retning synopsisarbejdet og det efterfølgende projektarbejde orienterer sig og for, hvordan du har tænkt dig at arbejde med det ("Hvad gør du med henblik på hvad?"). Husk at et problem defineres som afstanden mellem en ønsket og en eksisterende tilstand. Med henblik på at afgrænse og præcisere problemformuleringen kan det evt. være en god idé at skelne mellem en relativt kort overordnet problemformulering på den ene side, og en eller flere dertil relaterede centrale problemstillinger eller del-problemformuleringer på den anden side. Det er hér vigtigt, at du gør dig klart, og i synopsen forklarer, hvordan disse del-problemformuleringer er relateret til den overordnede problemformulering og bidrager til at kvalificere forståelsen af og arbejdet med denne. Vær opmærksom på, at tid, ressourcer og opgavens tilladte omfang kræver en afgrænsning, dvs. en prioriteret udvælgelse af de mulige problemstillinger, som du vælger at gøre til genstand for projektarbejdet. Udvælgelsen blandt mulige problemstillinger skal i synopsen være synlig, og du skal begrunde din prioritering. Vær dog opmærksom på, at udvælgelse og prioritering i starten af arbejdet med synopsen vil have karakter af hypoteser, der kan ændre sig efterhånden som synopsisarbejdet skrider frem. 6

7 Afslutningsvis kan du evt. pege på (betydningen af) andre problemstillinger, som ikke er medtaget i synopsen, men som også kunne have været væsentlige. Det kan være dem, som du var nødt til at vælge fra, eller nogle, som du evt. er stødt på undervejs i din arbejdsproces. 3. Teorifragmenter og metodisk tilgang Teorier og metoder skal beskrives og begrundes kort og præcist. Hér gøres der i synopsen rede for, hvilke teoretiske overvejelser der kan kvalificere projektarbejdets hovedtema, dets afgrænsning i form af en problemformulering og dets bearbejdning, teoretisk og i praksis. Det er vigtigt at gøre rede for relevansen af teorifragmenter og analyse- og fortolkningsteorier og metoder i forhold til problemformuleringen, dvs.: Hvad der er din begrundelse for at vælge netop disse teorier og metoder i forhold til det overordnede problem eller de prioriterede problemstillinger. I den forbindelse kan det også fremgå, hvilke andre teoretiske/metodiske indfaldsvinkler der kunne have været relevante, og hvad der er din begrundelse for ikke at medtage dem. Endvidere er det ud over disse begrundelser også nødvendigt, at du gør dig klart og redegør for, hvordan du har tænkt dig at arbejde konkret med teorier og metoder i forhold til den kontekst og det materiale, som er dit empiriske udgangspunkt. 4. Empiri Det skal fremgå af synopsen, hvordan du konkret vil fremskaffe og indsamle det empiriske materiale, som indgår i dit projektarbejde, og hvilke metoder du anvender til at bearbejde det. Der er mange muligheder, men også hér er en velbegrundet afgrænsning nødvendig: Du skal udvælge dem i forhold til dine muligheder, ressourcer, tid og - selvfølgelig - opgavens afgrænsede problemstillinger. Husk, at også hér er det problemformuleringen, der sætter rammer for udvælgelse og omfang af empirien. I en redegørelse for udvælgelsen kan man med fordel vurdere fordele og ulemper ved såvel valgte som fravalgte metoder til behandling af empiri. Husk at du i det projektarbejde, som synopsen lægger op til, hverken forventes at lave en empirisk dækkende eller blot en empirisk repræsentativt dækkende undersøgelse af virkelighederne derude. 5. Tilrettelæggelse af projektarbejdet. Det drejer sig i synopsen til projektarbejdet om at gøre rede for, hvordan du vil tilrettelægge og gennemføre projektarbejdet, altså om, i hvilken rækkefølge du vil gøre hvad for at realisere projektet. Her kan du bl.a. gøre rede for, hvordan du forestiller dig at processen skal udvikle sig i forhold til din problemformulering som en gensidig vekselvirkning mellem teoribearbejdning, handling og indsamling og bearbejdning af empiri. 7

8 6. Professionel kompetenceudvikling. Det er problemformuleringen, der bestemmer afgrænsning og relevans af den professionelle kompetenceudvikling, som redegørelsen for dette punkt fokuserer på. Egen professionel kompetenceudvikling er således også en integreret del af processen med at lave en synopsis for projektarbejdet, fordi redegørelsen for problemformuleringen indeholder en beskrivelse af nogle af de relationer, som konstituerer dine ledelsesmæssige relationer i din egen organisatoriske sammenhæng. Når synopsen udarbejdes vil overvejelserne omkring, hvordan projektarbejdet kan bidrage til eller forudsætter din egen professionelle kompetenceudvikling ofte have samme visionære hypotetiske karakter som selve synopsens problemformulering: Som en problemformulering, der ved hjælp af fx Kompetencebroen beskriver afstanden mellem en ønsket og en eksisterende tilstand, samt den proces (forankret i din deltagelse i uddannelsesforløbet, herunder i arbejdet med din PUP) hvorved afstanden mellem de to punkter søges overvundet gennem tilegnelse af ny kompetence og ny indsigt i din egen lederrolle. I relation til modulet Personligt Lederskab, som inden for den organisatoriske kontekst netop fokuserer og afgrænser ledelsesmæssige kompetenceudvikling som det primære emneområde, vil der desuden ofte også være tale om, at indholdet af den professionelle kompetenceudvikling er meget direkte forbundet til selve problemformuleringen for projektarbejdet. Det betyder at dette punkt i synopsen om din professionelle kompetenceudvikling også skal indeholde en redegørelse for, hvordan arbejdet med at udarbejde synopsen til det problemorienterede projektarbejde har bidraget til din professionelle kompetenceudvikling. Stof og inspiration til eksamensopgaven Stof og inspiration til din eksamensopgave i LO kan I f.eks. hente fra jeres Professionelle Udviklings Projekt (PUP), som I har udarbejdet på modulet PL, fra det problemorienterede Leder-Medarbejder Projekt (LMP), som I har udarbejdet på modulet LM, og som tager udgangspunkt i leder-medarbejder udfordringer i egen organisation, eller fra det Organisations-Udviklings-Projekt (OUP), som I arbejder med på modulet Ledelse og organisation. I kan også hente inspiration i forhold og erfaringer, der konkret har (haft) betydning for din professionelle kompetenceudvikling i arbejdet med jeres PUP/LMP/OUP, som f.eks. Det er ikke noget krav at du bruger eller inddrager dit PUP/LMP/OUP. Men fra arbejdet med Kompetencebroen og dit PUP/LMP/OUP har du i hver fald nogle 8

9 erfaringer med at udarbejde scenariebeskrivelser og fortællinger og anlægge forskellige perspektiver på dem og reflektere og vælge, hvordan du vil positionere dig i forhold til dem. På samme måde, som Kompetencebroen er bygget op over forskelle på fortidige, nutidige og fremtidige fortællinger, perspektiver og fortolkninger vil du også i din opgave kunne lege med de forskellige tidsperspektiver som udgangspunkt for essayets refleksioner af det anderledes mulige, synopsens problemformulering eller casens plot. Du kan f.eks. hente inspiration i forhold og erfaringer, der konkret har (haft) betydning for din professionelle kompetenceudvikling i arbejdet med din PUP/LMP/OUP, som - egne ledelsesmæssige eller organisatoriske forforståelser, begivenheder, tanker, arbejdshypoteser, metabetragtninger, læringspointer, erfaringer, refleksioner f.eks. fra K-teams, strategi- eller metodeovervejelser eller metodeerfaringer f.eks. med reflekterende teams. - ledelsesteori og praksis: Der kan her f.eks. være tale om kompetencer i at forstå og reflektere ledelsesteori, analyser, metoder og redskaber, som er behandlet i modulet, og i at omsætte dem til praksis og handling gennem egen lederadfærd eller i udviklings- og forandringsinitiativer i egen hjemorganisation. - arbejdet med kommunikationsprocesser, teori- og metodeovervejelser, konflikter, barrierer, modstand, delsuccesser, sejre, ah-ha-oplevelser, positionsskift og alternative forståelser, som både kan være udtryk for en ny eller ønsket adfærd hos de(n) studerende eller i hjemorganisationen eller i den/de organisation(er), som er i fokus for opgaven. - Nye forståelser af forskellige ledelsesmæssige relationer, f.eks. i form af teoretisk indsigt, erkendelse og viden, eller i form af ny erkendelse af egen ledelsespraksis i forhold til din organisations forskellige kulturer, værdier, adfærd og kontekster. En mulighed er også at du henter stof fra din log-skrivning, hvis du arbejder med en sådan i dit uddannelsesforløb, med henblik på at fastholde dine refleksioner om såvel din egen professionelle kompetenceudvikling som den faglige og pædagogiske progression i læringsprocessen. Formelle krav til udarbejdelsen af eksamensopgaven Omfang Opgaven udarbejdes individuelt og skal max. fylde 6 normalsider. Omfanget er ekskl. titelblad, indholdsfortegnelse og litteraturliste samt relevante bilag i begrænset omfang. Ved en normalside forstås 2400 enheder inkl. mellemrum. 9

10 Forside og indholdsfortegnelse Forsiden er fri, men skal dog indeholde følgende oplysninger: - Navn på forfatter - DFH-Videreuddannelse. Diplomuddannelsen i ledelse. Ledelse og Organisation 1: organisation og processer - Om opgaven må udlånes Det følgende blad skal indeholde opgavens titel, den valgte opgavetype (genre) og en indholdsfortegnelse med sideangivelse og en oversigt over evt. bilag angivet med navn eller nummer. Udlån af eksamensopgaven På opgavens forside anføres om den må udlånes fx til andre studerende eller tredje part. Såfremt det ikke positivt er anført, at opgaven må udlånes, går DFH ud fra at opgaven ikke må udlånes. Litteraturfortegnelse og kilder Sidste blad i opgaven reserveres til fortegnelse over anvendt litteratur, materiale og kilder, der angives således: - Anvendte bøger med angivelse af forfatter, titel, forlag, trykkested og trykkeår. F.eks. Haslebo, Gitte, Nielsen, Kit Sanne(Red): Erhvervspsykologi i praksis, Dansk psykologisk Forlag, København For evt. håndbøger må yderligere anføres hvilke afsnit, der er benyttet. - Anvendte tidsskriftsartikler med angivelse af forfatter, artiklens titel og tidsskriftets navn, årgang, nummer og sidetal. - Anvendte dagblade og lignende med angivelse af navn på dagbladet, dato og år. - Internt skriftligt materiale fra egen eller andre organisationer med angivelse af emne/overskrift, navn på organisation, og evt. dato. F.eks.: Situationsbestemt Ledelse, upubliceret materiale, Danmarks Forvaltningshøjskole januar Personer, virksomheder eller institutioner man har indhentet oplysninger hos. Der kan her være tale om ikke publiceret materiale m.v., hvilket anføres. F.eks.: Samtale med personalet i NN-institution, oktober Elektroniske kilder, fx hjemmesider, angives med fuldstændig webadresse og hvilken dato kilden var aktiv og tilgængelig. Eksamen Modulet Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer afsluttes med en intern bedømmelse (efter 7-trinsskalaen) af en individuel skriftlig synopsis. Evaluering af eksamensopgaven sker ud fra følgende kriterier: - Problemafgrænsning, herunder evne til at præsentere præmisser, baggrund eller kontekst for forskellige fortolkninger af og perspektiver på den ledelsesmæssige udfordring, som er opgavens tema. 10

11 - Overholdelse af de indholdsmæssige og formelle krav til den valgte opgavetype (jf. ovenfor) - Evalueringer og konklusioner/perspektiveringer. - Selvstændighed og kreativitet. Meddelelse af karakter Tidspunktet for meddelelse af karakter fremgår af studievejledningen for PL. Aflevering I sørger selv for, at eksamensopgaven mangfoldiggøres, og at der inden afleveringsfristens udløb er afleveret 2 eksemplarer på Center for ledelse og Styring Professionshøjskolen Metropol Lindevangs Allé 10 DK 2000 Frederiksberg Afleveringsfristen fremgår af studievejledningen for LO1. Eksamensopgaver, der ikke er afleveret inden tidsfristen udløb, betragtes som bortfaldne. Udsættelse af afleveringen af eksamensopgaven kan normalt kun ske ved sygdom, dødsfald i nærmeste familie, fødsel og lignende. Ved sygdom skal der foreligge lægeerklæring. 11

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1)

Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1) Vejledning til udarbejdelse af eksamensopgave i Modul 3: Ledelse og medarbejdere: Ledelse i dynamiske relationer (LM1) For studerende som begynder modulet i 2011 Modulet Ledelse og medarbejdere: Ledelse

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 1. juni 2009 Diplomuddannelsen i ledelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for Bekendtgørelsen om diplomuddannelsen i ledelse er lov om erhvervsrettet

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2014 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Vedligehold

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2015 Side 1 af 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark HR-Uddannelserne i Danmark er et samarbejde mellem flere konsulentvirksomheder og har en række af landets dygtigste og mest erfarne undervisere på området. Vi tilbyder

Læs mere

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 Diplom i ledelse diakoni og ledelse Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 God morgen lille land nr.30 Daglig drift og udvikling..gå væk nu og da, og hvil dig lidt; for når du kommer tilbage

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modul 14. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Modul 14 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt September 2011 Indholdsfortegnelse Modul 14: Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt.... 2 Rammer for bachelorprojektet... 3 Indholdsmæssige

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle

MUSKELSVINDFONDEN. Lederuddannelse. - med plads til forskelle MUSKELSVINDFONDEN Lederuddannelse - med plads til forskelle Lederuddannelse - med plads til forskelle Udviklingen af det eksemplariske lederskab er helt afgørende for at skabe trivsel, vækst og resultater

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Forandring, udvikling og Innovation

Forandring, udvikling og Innovation Velkommen til modul 4b af DOL modulet: Forandring, udvikling og Innovation Undervisere: Randi Juul-Olsen Dorte Venø Jakobsen 15. November 2012 Velkomst og sang Dagsorden for i dag Dagens program og logbøger

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen.

Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulbeskrivelse for modul 5 - den monofaglige del, Fysioterapeutuddannelsen. Modulets titel Tværfagligt fællesmodul tværprofessionel virksomhed 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 5 04.07.12 (pebe) Side 1

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE EFTERÅR 2010 Metode Modulet er et tilbud til de studerende på Diplomuddannelsen i Ledelse, der ikke har et grundlæggende kendskab til videnskabsteori

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008

Præsentation af DKL. Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Præsentation af DKL Temamøde for Kost og Ernæringsforbundet d. 19. Og 22. maj 2008 Overblik - Sammenhæng mellem diplom i Ledelse og DKL. Det er bare farven der har en anden lyd DKL: 1. Fag: Det personlige

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere