Direktørens beretning 2. Fald i anerkendte behandlingsskader 3. Formanden har ordet 4. Behandlingsskader på landsplan 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktørens beretning 2. Fald i anerkendte behandlingsskader 3. Formanden har ordet 4. Behandlingsskader på landsplan 5."

Transkript

1

2 INDHOLD Direktørens beretning 2 Fald i anerkendte behandlingsskader 3 Formanden har ordet 4 Behandlingsskader på landsplan 5 Anmeldte sager 7 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 7 Afgjorte sager 9 Tabel 2: Anerkendelser og anerkendelsesprocenter efter afgørelsesår 9 Tabel 3: Typer af afgørelser indenfor somatikken 11 Tabel 4: Type af afgørelser indenfor psykiatrien og samlet 12 Erstatninger på landsplan 13 Tabel 5: Tildelte erstatninger per år (mio. kr.) 13 Tabel 6: Erstatningerne fordelt efter erstatningsposter (1.000 kr.) 15 Tabel 7: Den gennemsnitlige og typiske erstatning for hele landet 17 Erstatninger fordelt på regioner 18 Tabel 8: Erstatningerne fordelt efter regioner (mio.kr.) 18 Tabel 9: Den gennemsnitlige og typiske erstatning per region 19

3 DIREKTØRENS BERETNING Flere faktorer har betydning for, om patienter og eventuelle pårørende, der har anmeldt en sag til Patienterstatningen, oplever at de har haft et tilfredsstillende forløb hos os. Afgørelsen har selvfølgelig stor betydning for deres vurdering. Hvis vi vurderer, ligesom de selv, at de har en erstatningeberettigende skade, så er den samlede tilfredshed nok større. Det er helt naturligt og forventeligt. Sagsbehandlingstiden Det, vi har brugt rigtig mange kræfter på de senere år, er dog sagsbehandlingstiden. For nogle betyder sagsbehandlingstiden måske ikke så meget; de anmelder en sag, og så går livet ellers videre. For andre fylder sagen det hele, fx fordi de er økonomisk presset eller dagligt bliver konfronteret med eftervirkninger psykiske som fysiske efter et forløb, som de ikke har været tilfredse med. For dem betyder sagsbehandlingstiden rigtig meget, så de kan komme videre med livet. Den måde vi opgør sagsbehandlingstiden på, er fra tidspunktet, hvor sagen er anmeldt, til man får vores afgørelse om, hvorvidt at der er sket en skade, der kan gives erstatning for. Ofte vil vi allerede her kunne tildele hele eller dele af erstatningen, det stræber vi i hvert fald efter. I 2016 var sagsbehandlingstiden i gennemsnit 196 dage. Det er et niveau, vi kan være rimeligt tilfredse med, selvom vi fortsat skal arbejde for at øge effektiviteten. Men da det er meget komplicerede sager, der også involverer flere parter end os selv, er der også grænser for, hvor langt ned sagsbehandlingstiden kan komme. Digitalisering En anden faktor, der har betydning for, hvor hurtigt vi kan afgøre en sag og for patienternes oplevelse af sagsforløbet, er digitaliseringen af stort set alle dele af sagsbehandlingen bl.a. i forbindelse med, at vi er blevet omfattet af lov om digital post. Netservice, som er vores webportal, der bruges af patienter og sundhedsvæsenet, giver mulighed for digital kommunikation og adgang til alle dokumenter i en sag. Portalen er nu opdateret, så den kan tilgås fra alle mobile platforme. I 2016 har vi også indgået aftaler med flere regioner om at overgå til digital kommunikation, også når det gælder billeddiagnostisk materiale. ÅRET I TAL: PATIENTERSTATNINGEN

4 Digitalt står vi derfor rigtig stærkt i forhold til fortsat at arbejde for en kundevenlig, åben og smidig sagsbehandling til gavn for patienterne, pårørende og sundhedsvæsenet. KORT OM TALLENE FOR BEHANDLINGS- OG LÆGEMIDLER I 2016 Anmeldelser: Vi fik anmeldelser (inklusive sager fra Færøerne). Det er en stigning på 5,9 procent i forhold til Af de sager vedrørte behandlingsskader og 991 lægemiddelskader. Antallet af anmeldelser er siden 2012 steget med i gennemsnit 2,3 procent om året. Afgørelser: Vi har truffet afgørelser behandlingsskader og lægemiddelskader (inklusive sager fra Færøerne). Det er en samlet stigning på 9 procent i forhold til Siden 2012 er antallet af afgørelser steget med 6,5 procent om året i gennemsnit. Erstatningsudbetalinger: Vi tilkendte 759 mio. kr. i erstatning (inklusive Færøerne). Heraf 712 mio. kr. for behandlingsskader og 46 mio.kr. for lægemiddelskader. Det er et fald på 1,6 procent i forhold til Siden 2012 er det samlede erstatningsbeløb faldet med i gennemsnit 1 procent om året. Anerkendelsesprocenten: I 2016 lå anerkendelsesprocenten på 26 procent for behandlingsskader, hvilket er et fald på 0,5 procentpoint i forhold til For lægemiddelskader er anerkendelsesprocenten steget til 51 procent. Det er en stigning på 13,8 procentpoint sammenlignet med 2015, og skyldes alene en voldsom stigning i vaccinationssager. Samlet set er anerkendelsesprocenten faldet i perioden Omgørelsesprocenten: Ankenævnet for Patienterstatningen omgjorde i alt 373 sager ud af de cirka afgørelser de traf i 2016, hvilket svarer til en omgørelsesprocent på 13,8 (omfatter både afgørelser til fordel og til skade for patienten). Det er en mindre stigning sammenlignet med 2015, hvor omgørelsesprocenten var 13. Fald i anerkendte behandlingsskader I øjeblikket oplever vi et fald i antallet af anerkendelser. Anerkendelsesprocenten er også faldet, det kan der være flere forklaringer på. Den ene forklaring kan være, at sundhedspersonalet ikke længere selv anmelder skader i samme udstrækning som tidligere. Altså situationen, hvor fx en læge mistænker, at en patient har fået en komplikation, der kan berettige til erstatning, og anmelder skaden til os med samtykke fra patienten. I 2011 kom cirka 14 procent af anmeldelserne fra sundhedsvæsenet. I 2014 var det 7 procent, og det er vores vurdering, at tallet er endnu lavere i Det er rigtig ærgerligt, fordi vi ved, at disse anmeldelser har en højere anerkendelsesprocent end dem, der kommer fra patienten selv, fordi sundhedspersonalet er langt bedre end patienten til at vurdere, om en komplikation er forventelig, eller om der fx kan være tale om et varigt mén, der berettiger til erstatning. En anden mulig forklaring, er den ønskesituation, at kvaliteten og sikkerhedskulturen i sundhedsvæsenet har udviklet sig så markant, at det nu slår igennem på antallet af anerkendte sager og anerkendelsesprocenten. En helt tredje forklaring er, at vi fortsat ikke har fået spredt kendskabet til erstatningsmuligheden godt nok, selvom det er en af vores opgaver udover at behandle sagerne; så der altså fortsat er reelle skader, der aldrig bliver anmeldt. Af samme grund vil vi i løbet af 2017 gå på Facebook - ligesom resten af sundhedsvæsenet - hvor vi bl.a. vil dele viden om, hvad der kan give erstatning, og hvad der ikke kan. ÅRET I TAL: PATIENTERSTATNINGEN

5 FORMANDEN HAR ORDET I 2016 blev endnu flere områder omfattet af erstatningsordningen. De værnepligtige og indsatte i landets fængsler har nemlig nu mulighed for at søge om erstatning, hvis de som led i behandling på Forsvarets infirmerier eller i fængsler og arresthuse kommer til skade. Det er en udvidelse, der giver rigtig god mening. Da Patienterstatningen blev en realitet i 1992, var det kun behandling på de offentlige sygehuse og i særlige tilfælde behandling på private sygehuse, der var omfattet af ordningen. Fra politisk hold diskuterede man dengang muligheden for at inddrage lægemiddelskader, men kom fra det igen. Praktiserende læger og speciallæger blev også holdt udenfor. Alle områderne er i dag omfattet. Der er altså løbende sket udvidelser, som har fulgt med den kliniske og organisatoriske udvikling af sundhedsvæsenet, kombineret med hvad der nu politisk har kunnet opnås enighed om. Det seneste eksempel er fra 2017, hvor forældre, der oplever det mest forfærdelige, der kan ske i ens liv at miste sit barn nu får en godtgørelse, hvis dødsfaldet skyldes behandling i sundhedsvæsenet eller bivirkninger til et lægemiddel. En ændring, der gør op med den kritik, der gennem årene har været af, at dødsfald blandt børn ikke udløste nogen kompensation ud over dækning af begravelsesomkostningerne. Godtgørelsen udgør i år kroner og reguleres årligt. Beløbet er udelukkende et symbolsk beløb, og det skal ikke betragtes som en erstatning for det at miste et barn. Også fremover vil vi opleve udvidelser og justeringer af ordningen i bestræbelserne på at sikre, at ordningen bliver ved at være det sikkerhedsnet under borgerne, som det har været tanken fra starten af. I 2017 har Patienterstatningen i øvrigt 25 års jubilæum, og jeg håber, at det kan være anledningen til at få lukket de sidste huller i sikkerhedsnettet. Det handler selvfølgelig fortsat om at undgå, at skaderne sker, men når de sker, så skal patienten, uanset hvor de bliver behandlet, understøttes økonomisk, hvis de fx tvinges fra hus og hjem, og så skal sundhedsvæsenet i bredeste forstand lære af de skader, der allerede er sket; det siger sig selv. ÅRET I TAL: PATIENTERSTATNINGEN

6 BEHANDLINGSSKADER PÅ LANDSPLAN Psykiatrien Sagerne på det psykiatriske område, som indgår i tabellerne på de efterfølgende sider, er udvalgt efter, om de er kodet med psykiatri som behandlende speciale og/eller om psyk indgår i behandlingsstedets navn. Somatisk behandling af patienter med en psykisk sygdom hører til under somatikken. Skader efter bivirkninger til psykofarmaka vil indgå i den landsdækkende rapport for lægemiddelskader. Hvis skaden derimod skyldes fejlordination fra lægens side (fx for meget medicin eller forkert medicin), behandles sagen som en behandlingsskade, og sagen vil hvis den er kodet efter de føromtalte kriterier indgå i tallene for behandlingsskader i psykiatrien. Forsikringssager I 2013 trådte en lovændring i kraft, der betyder, at privathospitaler, privatklinikker og privatpraktiserende speciallæger selv skal tegne forsikring. Forsikringen skal dække, hvis betalingen af behandlingen sker på en af følgende måder: Af patienten selv Af patientens sundhedsforsikring Af det offentlige via det udvidede frie sygehusvalg, når det offentlige ikke har kunnet overholde ventetidsgarantien. I 2016 modtog vi 213 forsikringssager, det er 16 færre anmeldelser end året før. Vi afgjorde 208 sager, anerkendte 66 og tilkendte 8,8 mio. kr. i erstatning. Anerkendelsesprocenten for forsikringssagerne endte på 31,7 procent i 2016, hvilket er betydeligt højere end den generelle anerkendelsesprocent for behandlingsskader, der i 2016 lå på knap 26,0 procent. Det skyldes, at kirurgien fylder meget på bl.a. privathospitalerne, og anerkendelsesprocenten generelt (også i resten af sundhedsvæsenet) er høj på det kirurgiske område. Sager, der er dækket af de private forsikringsordninger, indgår i tabellerne i denne rapport. Fængsler og forsvar I 2016 blev erstatningsordningen udvidet til også at dække behandling af værnepligtige og indsatte i landets fængsler. Vi har i 2016 afgjort 21 sager, der vedrører behandling af indsatte, hvoraf én sag er anerkendt. Erstatningen er endnu ikke opgjort i den konkrete sag. Fra forsvaret har vi modtaget fire anmeldelser, der alle er afvist. Færøerne I 2012 blev lov om klage- og erstatningsadgang indført på Færøerne. ÅRET I TAL: PATIENTERSTATNINGEN

7 I 2016 modtog vi 21 anmeldelser, som alle var behandlingsskader. Vi har afgjort 17 sager, hvoraf én var en lægemiddelskade. Syv patienter fik anerkendt deres sag, heraf en lægemiddelskade. Der blev tildelt 7,7 mio. kr. i erstatning til patienter behandlet på Færøerne. Disse sager indgår ikke i tabellerne i denne rapport. Om tallene og sagsbehandlingen I alle tabeller har vi set på, om der er en signifikant faldende eller stigende tendens i hele perioden. Det har vi gjort for somatikken samlet, for psykiatrien samlet og for de enkelte undergrupperinger på det somatiske område. Vi har kommenteret tendenser og ændringer, hvis udviklingen er fundet signifikant og/eller vedrører et aktuelt emne. Antallet af anmeldelser afspejler til en vis grad aktiviteten i sundhedsvæsenet, men kendskabet til erstatningsordningen spiller også ind. I forhold til kendskabet afhænger det bl.a. af, om sundhedspersonalet kender til erstatningsordningen og til deres pligt til at informere patienten om erstatningsmuligheden, hvis de ser en potentiel skade. Også mediedækningen spiller ind i forhold til antallet af anmeldelser. Derimod vil antallet af afgørelser og erstatninger for de enkelte år i mindre grad afspejle aktiviteten i sundhedsvæsenet, da de også afhænger af sagsbehandlingstiden i Patienterstatningen og forhold vedrørende den enkelte sag. I nogle sager bliver hele eller dele af erstatningen udbetalt samtidig med, at patienten får anerkendt sagen. I andre sager afventer dele af erstatningen fx, at patientens helbredstilstand stabiliseres, så skadens varige følger kan vurderes. Derfor kan anmeldelser, anerkendelser og erstatningsudbetalinger ske inden for samme år eller over flere af de efterfølgende år. Opgørelser for de enkelte regioner og lægemiddelskader kan downloades fra ÅRET I TAL: PATIENTERSTATNINGEN

8 ANMELDTE SAGER Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår Somatik Offentlige hospitaler Private hospitaler Alment praktiserende læger Privatpraktiserende speciallæger Andre privatpraktiserende* Præhospital virksomhed** Uoplyst*** Somatik i alt Psykiatri Offentlige hospitaler Alment praktiserende læger Privatpraktiserende speciallæger Andre privatpraktiserende Øvrige Psykiatri i alt Anmeldelser i alt Personer i alt**** *Andre privatpraktiserende er fx fysioterapeuter, ergoterapeuter og behandling i fængsler. ** Præhospital virksomhed omfatter vagtlæger, akuttelefon og ambulance. ***Uoplyst omfatter fx sager, der er afsluttet uden sagsbehandling og helt nye anmeldelser, der endnu ikke er kodet. Herudover kan gruppen omfatte anmeldelser, der vedrører manglende indkaldelse til screening (i disse sager betragtes regionen som skadevolder og ikke et konkret hospital) ****Et patientforløb kan involvere flere hospitaler og fx patientens egen læge. Derfor kan der være flere anmeldelser og afgørelser per patient. Antallet af somatiske anmeldelser er i perioden i gennemsnit steget med to procent fra år til år med en betydelig pukkel af ekstra anmeldelser i Inden for somatikken følger næsten alle dækningsområder den generelle udvikling. Undtagelserne er de privatpraktiserende speciallæger, hvis anmeldelsesantal har været uændret i perioden, samt privathospitalerne, der har et stort fald i antallet af anmeldelser på cirka ni procent fra år til år i gennemsnit. ÅRET I TAL: PATIENTERSTATNINGEN

9 Psykiatri I psykiatrien har der været en voldsom vækst i antallet af anmeldelser i , som ser ud til at klinge lidt af i Stigningen hænger sammen med, at to privatpraktiserende speciallægers behandling har afveget markant fra den kvalitet, som bør være kendetegnende for specialet. ÅRET I TAL: PATIENTERSTATNINGEN

10 AFGJORTE SAGER Tabel 2: Anerkendelser og anerkendelsesprocenter efter afgørelsesår Somatik Offentlige hospitaler Antal Pct. 35,4 33,2 32,3 28,6 28,6 Private hospitaler Antal Pct. 40,1 35,5 30,3 29,9 30,6 Praktiserende læger Antal Pct. 26,3 27,1 23,4 22,2 21,0 Praktiserende speciallæger Antal Pct. 30,3 28,0 24,6 23,3 20,0 Andre privatpraktiserende Antal Pct. 16,0 8,2 15,1 11,5 13,7 Præhospital virksomhed Antal Pct. 18,8 21,9 14,0 15,5 15,0 Uoplyst* Antal Pct. 6,0 8,7 5,5 10,8 8,1 Somatik i alt Antal Pct. 33,7 31,7 29,9 26,8 26,4 Psykiatri Offentlige hospitaler Antal Pct. 15,5 8,3 10,2 10,2 11,1 Praktiserende speciallæger Antal Pct. 33,3 28,6 38,9 28,9 21,2 Psykiatri i alt Antal Pct. 15,2 10,9 21,2 16,5 13,1 Anerkendelser i alt Antal Pct. 33,6 31,4 29,7 26,6 26,1 *Andre privatpraktiserende er fx fysioterapeuter, ergoterapeuter og behandling i fængsler. ** Præhospital virksomhed omfatter vagtlæger, akuttelefon og ambulance. ***Uoplyst omfatter fx sager, der er afsluttet uden sagsbehandling og helt nye anmeldelser, der endnu ikke er kodet. Herudover kan gruppen omfatte anmeldelser, der vedrører manglende indkaldelse til screening (i disse sager betragtes regionen som skadevolder og ikke et konkret hospital) ****Et patientforløb kan involvere flere hospitaler og fx patientens egen læge. Derfor kan der være flere anmeldelser og afgørelser per patient. ÅRET I TAL: PATIENTERSTATNINGEN

11 Somatik Samlet set har antallet af anerkendelser været lavere i end i de foregående år i perioden. Faldet ses primært hos de offentlige og private hospitaler samt de praktiserende speciallæger. I hele perioden er der sket et fald i anerkendelsesprocenten på 7,3 procentpoint (se side 3 for mulige forklaringer på faldet). Psykiatri De seneste tre år har antallet af anerkendelser ligget betydeligt højere end de foregående to år i perioden. Anerkendelsesprocenten er uændret igennem hele perioden. ÅRET I TAL: PATIENTERSTATNINGEN

12 Tabel 3: Typer af afgørelser indenfor somatikken Anerkendelser somatik Ikke optimal diagnose/behandling Pct. 21,4 19,9 19,0 17,5 17,7 Sjælden og alvorlig skade Pct. 9,5 9,0 8,6 7,5 6,7 Donorer og forsøgspersoner Pct. 1,5 1,1 1,4 1,3 1,5 Svigt i udstyr/apparatur Pct. 1,3 1,4 0,6 0,4 0,3 Ulykkestilfælde Pct. 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 Skaden kunne være undgået v. anden metode Pct. 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 Anerkendelser somatik i alt Pct. 33,7 31,7 29,9 26,8 26,4 Afvisninger somatik Erstatningsbetingelser ikke opfyldt Pct. 53,4 54,6 56,9 60,6 61,8 Erstatning under minimumsgrænsen på kr Pct. 8,6 8,7 8,1 7,7 7,1 Forældelse Pct. 3,2 4,2 4,0 3,7 3,8 Andre typer af afvisninger Pct. 1,1 0,9 1,2 1,1 0,9 Afviste somatik i alt Pct. 66,3 68,3 70,1 73,2 73,6 Afgørelser somatik i alt Cirka 18 procent af afgørelserne i 2016 vedrører brud på specialistreglen. Her ser vi på, om en erfaren specialist ville have handlet anderledes, og skaden dermed kunne være undgået. Hvis det er tilfældet, er patienten berettiget til erstatning. Andelen af sager på landsplan, der er anerkendt efter denne regel er i gennemsnit faldet med 0,93 procentpoint per år i perioden. ÅRET I TAL: PATIENTERSTATNINGEN

13 Tabel 4: Type af afgørelser indenfor psykiatrien og samlet Anerkendelser psykiatri Ikke optimal diagnose/behandling Pct. 13,9 10,0 21,2 16,5 12,1 Anerkendte psykiatri i alt Pct. 15,2 10,9 21,2 16,5 13,1 Afvisninger psykiatri Erstatningsbetingelser ikke opfyldt Pct. 65,8 65,5 62,8 72,3 74,0 Erstatning under kr Pct. 6,3 5,5 4,9 2,7 4,5 Forældelse Pct. 7,6 16,4 9,7 4,5 5,2 Andre typer af afvisninger Pct. 5,1 1,8 1,3 4,0 3,1 Afviste psykiatri i alt Pct. 84,8 89,1 78,8 83,5 86,9 Afgørelser psykiatri i alt Psykiatri og somatik total Antallet af afgørelser på det psykiatriske område er i gennemsnit steget med 35 procent fra år til år i perioden, dog med betydelig flere afgørelser i Det er en stigning, der kan forklares med det store antal anmeldelser, der vedrører behandlinger foretaget af to private praktiserende psykiatere. ÅRET I TAL: PATIENTERSTATNINGEN

14 ERSTATNINGER PÅ LANDSPLAN Tabel 5: Tildelte erstatninger per år (mio. kr.) Somatik Mio.kr. Offentlige hospitaler 546,4 540,0 561,0 512,9 525,6 Private hospitaler 92,4 75,9 53,3 55,0 52,5 Praktiserende læger 49,4 76,5 58,1 63,2 69,1 Praktiserende speciallæger 26,6 30,7 26,2 25,5 15,5 Andre privatpraktiserende 1,0 1,4 4,7 6,7 8,0 Præhospital virksomhed 13,8 20,4 12,7 13,7 21,6 Uoplyst* 5.8 1, ,2 4,7 Somatik i alt 735,3 746,8 717,1 680,3 696,9 Psykiatri Offentlige hospitaler 1,6 2,8 4,1 3,6 4,8 Praktiserende speciallæger 0,0 0,0 1,7 0,9 2,4 Psykiatri i alt 1,7 2,8 5,9 4,5 7,3 Erstatninger i alt 737,0 749,6 723,0 684,9 704,2 *Andre privatpraktiserende er fx fysioterapeuter, ergoterapeuter og behandling i fængsler. ** Præhospital virksomhed omfatter vagtlæger, akuttelefon og ambulance. ***Uoplyst omfatter fx sager, der er afsluttet uden sagsbehandling og helt nye anmeldelser, der endnu ikke er kodet. Herudover kan gruppen omfatte anmeldelser, der vedrører manglende indkaldelse til screening (i disse sager betragtes regionen som skadevolder og ikke Patienterstatningen beregner erstatningen efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Erstatningens størrelse afhænger af mange forhold, herunder skadens størrelse og konsekvenser. Der kan kun tildeles erstatning, hvis det samlede erstatningsbeløb overstiger kr. For lægemiddelskader gælder der en minimumsgrænse på kr. Beløbsgrænserne er fastsat i klage- og erstatningsloven. Ovenstående tabel beskriver erstatningsudbetalingerne for hele landet fordelt på dækningsområderne. Samlet set er der på det somatiske område sket et fald i årlige erstatninger på omkring 2 procent fra år til år i perioden Udviklingen ses primært inden for de private hospitaler. Undtagelsen er andre privatpraktiserende (fx kiropraktorer, fysioterapeuter mv.), hvor der ses en betydelig gennemsnitlig stigning på 52 procent fra år for år i perioden. ÅRET I TAL: PATIENTERSTATNINGEN

15 På det psykiatriske område er erstatningerne i gennemsnit steget med 32 procent fra år til år i perioden Stigningen hænger igen sammen med de to tidligere omtalte psykiatere. ÅRET I TAL: PATIENTERSTATNINGEN

16 Tabel 6: Erstatningerne fordelt efter erstatningsposter (1.000 kr.) Somatik Mio.kr. Erhvervsevnetab Varigt mén Tabt arbejdsfortjeneste Svie og smerte Forsørgertab ægtefælle Forsørgertab børn Forsørgertab andre Overgangsbeløb Begravelsesomkostninger Udgifter og andet tab Gl. erstatningslov Somatik i alt Psykiatrisk Erhvervsevnetab Varigt mén Tabt arbejdsfortjeneste Svie og smerte Forsørgertab ægtefælle Forsørgertab børn Forsørgertab andre Overgangsbeløb Begravelsesomkostninger Udgifter og andet tab Gl. erstatningslov Psykiatri alt I alt ÅRET I TAL: PATIENTERSTATNINGEN

17 I forhold til psykiatrien skyldes stigningen i udbetalingerne til udgifter og andet tab de omtalte sager fra de to psykiatere. Mange af sagerne er kendetegnet ved, at patienterne har fået og betalt for medicin, som de ikke burde have haft, hvis psykiateren havde handlet som den erfarne specialist på området. Erstatningerne er ikke særlig store, da det heldigvis er få patienter, der har fået deciderede skader efter behandlingen. Det slår igennem på de samlede erstatningsudbetalinger, når man sammenligner de samlede erstatningsbeløb for skader sket i sygehuspsykiatrien med erstatninger for skader sket hos de privatpraktiserende speciallæger (jf. tabel 5). Det er også tydeligt, at erhvervsevnetab og tabt arbejdsfortjeneste er poster, der sjældent bruges, når det drejer sig om skader i psykiatrien. Det hænger bl.a. sammen med, at forholdsvist få af de psykiatriske patienter, hvis sager vi har behandlet, havde en tilknytning til arbejdsmarkedet, hvorfor de ikke har et økonomisk tab, der kan dækkes efter loven. ÅRET I TAL: PATIENTERSTATNINGEN

18 Tabel 7: Den gennemsnitlige og typiske erstatning for hele landet Somatik kr. Gennemsnitlig tilkendt erstatning Typisk tilkendt erstatning (medianen)* Psykiatri Gennemsnitlig tilkendt erstatning Typisk tilkendt erstatning (medianen)* Total Gennemsnitlig tilkendt erstatning Typisk tilkendt erstatning (medianen)* Tabellen viser den gennemsnitlige og den typiske erstatning beregnet for anmeldelser afsluttet det pågældende år. *50 procent af alle patienter får en erstatning, der er lig med eller mindre end den typiske. På det somatiske område såvel som det psykiatriske er der i perioden ikke sket ændringer af betydning i hverken den gennemsnitlige eller typiske erstatning. Der er generelt stor forskel på den gennemsnitlige og den typiske erstatning. Det skyldes, at den gennemsnitlige erstatning trækkes op af relativt få enkeltsager med store erstatninger. ÅRET I TAL: PATIENTERSTATNINGEN

19 ERSTATNINGER FORDELT PÅ REGIONER Tabel 8: Erstatningerne fordelt efter regioner (mio.kr.) Mio. kr. Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark I alt Den samlede erstatning (somatik + psykiatri) for regionerne viser, at der er sket et betydeligt fald i erstatninger på to procent i gennemsnit fra år til år. Tendenserne i perioden er yderligere beskrevet i de regionale rapporter. ÅRET I TAL: PATIENTERSTATNINGEN

20 Tabel 9: Den gennemsnitlige og typiske erstatning per region Region Hovedstaden, gennemsnit Typisk erstatning (median) kr. Region Midtjylland, gennemsnit Typisk erstatning (median) Region Nordjylland, gennemsnit Typisk erstatning (median) Region Sjælland, gennemsnit Typisk erstatning (median) Region Syddanmark, gennemsnit Typisk erstatning (median) Hele landet, gennemsnit Hele landet, typisk Tabellen viser den gennemsnitlige og den typiske erstatning beregnet for anmeldelser afsluttet det pågældende år. *50 procent af alle patienter får en erstatning, der lig med eller mindre end den typiske. Den gennemsnitlige og typiske erstatning (somatik + psykiatri) har ikke ændret sig af betydning for nogle af de fem regioner. Der er generelt stor forskel på den gennemsnitlige og den typiske erstatning. Det skyldes, at den gennemsnitlige erstatning trækkes op af relativt få enkeltsager med store erstatninger. Tendenserne i perioden er yderligere beskrevet i de regionale rapporter. ÅRET I TAL: PATIENTERSTATNINGEN

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5

REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3. Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3. Afgørelser 5 1 INDHOLD REGION NORDJYLLAND Anmeldelser 3 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter anmeldelsesår 3 Afgørelser 5 Tabel 2: Anerkendelser og anerkendelsesprocenten efter afgørelsesår 5 Tabel 2.1: Offentlige hospitaler

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Nordjylland i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 6 Offentlige hospitaler 8 Private hospitaler 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15 OM TALLENE

Læs mere

Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4. Behandlingsskader 6

Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4. Behandlingsskader 6 INDHOLD Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4 Behandlingsskader 6 Anmeldte sager 8 Anerkendelser 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4. Om lægemiddelskader 6

Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4. Om lægemiddelskader 6 INDHOLD Direktørens beretning 2 Formandens beretning 4 Om lægemiddelskader 6 Tabel 1: Anmeldelser fordelt efter udleveringssted 7 Tabel 2: Afgørelser fordelt efter udleveringssted 7 Tabel 3: Afgørelser

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

ÅRET I TAL: BEHANDLINGS- SKADER

ÅRET I TAL: BEHANDLINGS- SKADER ÅRET I TAL: BEHANDLINGS- SKADER 2013 INDHOLD Direktørens beretning 3 Formandens beretning 5 ANMELDELSER, AFGØRELSER OG ERSTATNINGER Om behandlingsskader 7 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområdet

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2 LÆGEMIDDELSKADER INDHOLD Kort om 1. halvår 2 Anmeldte sager 3 Anerkendelser 4 Typer af afgørelser 7 Erstatninger fordelt på lægemidler 8 Fordeling efter erstatningsposter 9 Gennemsnitlig og typisk erstatning

Læs mere

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2

INDHOLD. Kort om 1. halvår 2 LÆGEMIDDELSKADER INDHOLD Kort om 1. halvår 2 Anmeldte sager 3 Anerkendelser 4 Typer af afgørelser 7 Erstatninger fordelt på lægemidler 8 Fordeling efter erstatningsposter 9 Gennemsnitlig og typisk erstatning

Læs mere

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE

PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var patienterne kun berettiget

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Patienter, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår)

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader 2011 2013 (første halvår) August 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 4 Anerkendelsesprocenter...

Læs mere

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI?

PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGEN HVEM ER VI? PATIENTERSTATNINGENS HISTORIE Før Patienterstatningen blev en realitet i 1992, skulle patienter gå til domstolene, hvis de ville søge erstatning for en skade. Dengang var

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader www.patientforsikringen.dk 1 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Erstatning for din skade Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4. Lægemiddelskader 6

Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4. Lægemiddelskader 6 INDHOLD Direktørens beretning 2 Formanden har ordet 4 Lægemiddelskader 6 Anmeldte sager 7 Anerkendelser 9 Typer af afgørelser 11 Erstatninger fordelt på lægemidler 12 Fordeling efter erstatningposter 13

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2010

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2010 Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2010 16/03-2011 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på regioner mv. (hele landet)...3 Anmeldelser vedr.

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade?

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 300 Offentligt (03) Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke

Læs mere

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING

HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING HAR DU FÅET EN BEHANDLINGS- SKADE ELLER EN SKADE EFTER MEDICIN? SÅ HAR DU MÅSKE RET TIL ERSTATNING ANMELD SKADEN ELEKTRONISK. FØLG DEN FREM TIL VI AFGØR, OM DU HAR KRAV PÅ ERSTATNING. 2 ERSTATNING FOR

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader. der

Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader. der Udviklingen i anmeldel, afgørel og erstat vedr. behandlingsskader og lægemiddelskader der 2010 2012 Marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 4 1. Behandlingsskader... 5 1.1.

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Selvmord og selvmordsforsøg - en skade 2. Om rapporten 3 Uddrag 3. Anmeldelser - hele landet og regionalt 5

Selvmord og selvmordsforsøg - en skade 2. Om rapporten 3 Uddrag 3. Anmeldelser - hele landet og regionalt 5 INDHOLD Selvmord og selvmordsforsøg - en skade 2 Om rapporten 3 Uddrag 3 Anmeldelser - hele landet og regionalt 5 Køns- og aldersfordeling i de anmeldte sager 6 Fordelingen af anmeldelser på behandlingssteder

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 2 Erstatning for din skade Har du fået en behandlings- eller lægemiddel ska de, kan du anmelde den til Patienterstatnin

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Ændring til skade for klager (2014) Denne artikel forklarer, hvorfor en patient kan risikere at få en afgørelse fra Patientskadeankenævnet, hvor en tidligere tilkendt

Læs mere

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Tandskadeerstatning NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning Når skaden er sket Erstatning for behandlingsskader Tandlægeforeningen har en tandskadeerstatning, der dækker skader sket

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig.

Klage over service Sundhedsfaglig klage Erstatning Utilsigtede hændelser. Patientkontoret i Region Nordjylland kan hjælpe dig. Få hjælp til at... Klage over behandling, forløb eller service på hospital eller hos praktiserende sundhedspersoner, søge erstatning eller rapportere utilsigtede hændelser. Klage over service Sundhedsfaglig

Læs mere

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse

Brev til borgere der har modtaget henvendelse henvendelse Regionshuset Viborg Brev til borgere der har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 2. henvendelse Tilbud om gennemgang

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1

Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionshuset Viborg Brev til borgere der ikke har modtaget henvendelse 1 Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tilbud om gennemgang af

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Når du har været udsat for en fejl

Når du har været udsat for en fejl Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 3 Når du har været udsat for en fejl November 2006 Når du har været udsat for en fejl PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende cd-rom.

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Erstatning i patientskadesager

Erstatning i patientskadesager Erstatning i patientskadesager v. Camilla Hammer Kontorchef Ankenævnet for Patienterstatningen D. 26. august 2015 Lidt om systemerne 3 Kvalitetsregulering i sundhedsvæsenet 1988: Patientklagesystemet Formål:

Læs mere

ÅRET I TAL: LÆGEMIDDELSKADER

ÅRET I TAL: LÆGEMIDDELSKADER ÅRET I TAL: LÆGEMIDDELSKADER 2013 INDHOLD Direktørens beretning 3 Formandens beretning 5 ANMELDELSER, AFGØRELSER OG ERSTATNINGER Om lægemiddelskaderne 7 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder

Læs mere

Indhold Anmeldelser fra almen praksis

Indhold Anmeldelser fra almen praksis Indhold Anmeldelser fra almen praksis 2007-2010 Indhold Sammenfatning... 3 Om erstatningsordningen... 4 Om datagrundlaget... 4 Skadetyper... 5 Lægeforbruget i Danmark... 6 Behandlingsskader i almen praksis...

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

MARTIN ERICHSEN. Patienterstatningen. Introduktion

MARTIN ERICHSEN. Patienterstatningen. Introduktion MARTIN ERICHSEN Patienterstatningen Introduktion PATIENTERSTATNINGEN Behandler sager om patientskader, herunder lægemiddelskader, opstået i det offentlige eller private sundhedssystem Lovgrundlag: > Lov

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 Statistiske oplysninger om patientklager 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

Årsberetning 2011. www.patientforsikringen.dk

Årsberetning 2011. www.patientforsikringen.dk Årsberetning 0 www.patientforsikringen.dk Indhold Patientforsikringens organisation.... 4 Styrket rettighedsbevidsthed flere anmeldelser af bestyrelsesformand Poul-Erik Svendsen.... 6 Direktørens beretning....

Læs mere

Formandens beretning 2 Direktørens beretning 4. Administrative oplysninger & statistik 7

Formandens beretning 2 Direktørens beretning 4. Administrative oplysninger & statistik 7 ÅRSBERETNING 2012 INDHOLD ÅRET DER GIK Formandens beretning 2 Direktørens beretning 4 LEDELSESBERETNING Administrative oplysninger & statistik 7 Organisation 8 Nye anmeldelser 8 Sagsbehandlingen 10 Erstatninger

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Ankenævnet for Patienterstatningen

Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen Forældelsesregler (2014) Lovgivningen om erstatning for lægemiddelskader og behandlingsskader indeholder tidsfrister for, hvornår patienter kan anmelde erstatningskrav.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet

Sundheds- og Ældreministeriet Sundheds- og Ældreministeriet sum@sum.dk sist@sum.dk s høringssvar takker for muligheden for at give bemærkninger til Udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Læs mere

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget.

Efter 59, stk. 2, indtræder forældelse af erstatningskrav dog senest 10 år efter den dag, hvor skaden er forårsaget. Forældelsesregler (2016) Lovgivningen om erstatning for behandlingsskader indeholder tidsfrister for, hvornår patienter kan anmelde erstatningskrav. Hvis erstatningskrav anmeldes til Patienterstatningen,

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Årsberetning

Årsberetning Årsberetning 2010 www.patientforsikringen.dk Udgiver: Patientforsikringen, Nytorv 5, 1450 København K, Tlf. 3312 4343, pf@patientforsikringen.dk. Redaktion: Direktør Karen-Inger Bast (ansvarshavende),

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

UDKAST. Lov om erstatningsadgangfor kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft

UDKAST. Lov om erstatningsadgangfor kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 283 Offentligt (02) UDKAST Forslag til Lov om erstatningsadgangfor kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft Kapitel

Læs mere

UDKAST. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Udvidelse af patienterstatningsordningens dækningsområde til at omfatte Direktoratet for Kriminalforsorgens

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Kort om privathospitaler. Juli 2017

Kort om privathospitaler. Juli 2017 Kort om privathospitaler Juli 2017 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

Kort om privathospitaler. December 2016

Kort om privathospitaler. December 2016 Kort om privathospitaler December 2016 Hvorfor privathospitaler? Et sundhedsvæsen med mere konkurrence vil bidrage til at sikre højere kvalitet og patienttilfredshed og give mere sundhed for pengene Foreningen

Læs mere

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012.

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012. Statistiske oplysninger om patientklager 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Diciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

Rigshospitalet Århus Universitetshospital Odense Universitetshospital. Vejledning om erstatningsordning for nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer

Rigshospitalet Århus Universitetshospital Odense Universitetshospital. Vejledning om erstatningsordning for nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Rigshospitalet Århus Universitetshospital Odense Universitetshospital Dato: 21. november 2013 Enhed: SPOK Sagsbeh.:

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2008-2010 12.0.06.201.2011 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

Mine rettigheder som patient

Mine rettigheder som patient Patientinformation Mine rettigheder som patient Kvalitet Døgnet Rundt Mine rettigheder som patient 1. Ret til information Som patient har du krav på at få alt at vide om din sygdom og behandling. Du skal

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

POLITIK FOR VIDENDELING

POLITIK FOR VIDENDELING POLITIK FOR VIDENDELING Dok.nr. 15PEBL-7423 INDHOLD Indledning og formål 3 Anvendelse af data 5 Videndeling 7 Aktører og interessenter 9 INDLEDNING OG FORMÅL Patienterstatningen har siden 1992 afgjort

Læs mere

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader

Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Din ret til erstatning for behandlings- og lægemiddel skader Når du bliver behandlet på et offentligt sygehus, et privat sygehus, hos egen læge eller anden autoriseret sundhedsperson, er du omfattet af

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Kosmetiske operationer

Kosmetiske operationer Kosmetiske operationer 2010 Rent kosmetiske operationer (skønhedsoperationer) udføres som regel hos privatpraktiserende plastikkirurger. Behandlingen hos privatpraktiserende speciallæger blev først omfattet

Læs mere

Arbejdsskadestatistik 2011

Arbejdsskadestatistik 2011 Forord Traditionen tro udgiver Arbejdsskadestyrelsen igen i år en statistisk opgørelse over de arbejdsskadesager, som styrelsen har modtaget og behandlet året forinden. Som noget nyt er arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet

Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet Afdelingen for Sundhedsanalyser og Lægemiddelstatistik 26. august 2016 Hvilke aktører henviser til pakkeforløb for kræftområdet og i hvilken grad bliver forløbene gennemført inden for anbefalede forløbstider

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen)

Regulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 6. juli, 2017 NOTAT Regulering af budgetrammer 2017 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. (midtvejsreguleringen)

Læs mere

Arbejdsskader (Foto: Colourbox)

Arbejdsskader (Foto: Colourbox) Arbejdsskader 214 (Foto: Colourbox) Forord Arbejdsskadestatistik 214 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling fra 28 til 214. I Arbejdsskadestatistikken

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør

Forord. København, juni Thomas Lund Kristensen. Konstitueret direktør Arbejdsskadestatistik 2015 Forord Arbejdsskadestatistik 2015 er en statistisk opgørelse, som følger udviklingen i Arbejdsskadestyrelsens sagsafvikling fra 2009 til 2015. I arbejdsskadestatistikken bliver

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Sådan behandler vi din sag

Sådan behandler vi din sag Sådan behandler vi din sag Arbejdsskadestyrelsen Her kan du læse, hvilke forskellige skridt din sag skal igennem, når din skade er anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen Faglig, uafhængig og frem for alt korrekt

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere