Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar Mødetidspunkt: 18:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten Jelund, Mikkel Dencker, Mette Dencker, Ivan Fogtmann, Niels Ulsing, Nina Thøgersen, Anders Wolf Andresen, Katrine Høybye Frederiksen, Arne Bech, Gert Krogstad-Nielsen, Mini Glud, Susanne Brixum, Karl Erik Høholt Jensen, Annette Møller Sjøbeck, Steen Ørskov Larsen, Mogens Leo Hansen Fraværende:

2 Der er offentlig spørgetid i tidsrummet kl umiddelbar inden kommunalbestyrelsesmødet Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved borgmesteren/administrationen Beslutning om skolestruktur i Hvidovre Kommune Ny arbejdstidsaftale for lærere ved Hvidovre Kommunes folkeskoler for skoleårene 2011/2012 og 2012/ Høring om LOOP-City - en byvision for Ringbyen Aflæggelse af anlægsregnskaber Aflæggelse af anlægsregnskaber Masteplan - Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan Vedståelse af regaranti Boligselskabet lejerbo, Hvidovre, afdeling Sundheds- og Forebyggelsespolitik Tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune Tilsyn med plejehjem Uanmeldt tilsyn i bofællesskaber 2010 og Brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Brevdueforeningen VIDO Boldklubben Frihedens klage over afgørelse truffet af Folkeoplysningsudvalget Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/2173 2

4 2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved borgmesteren/administrationen J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/2196 3

5 3. Beslutning om skolestruktur i Hvidovre Kommune J.nr.: G00 Sagsnr.: 10/21095 BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. ad 1 9. Socialdemokraterne, SF og Konservative har drøftet de mange høringssvar, der er indkommet i forbindelse med høringen om en ny skolestruktur, som indebære en lukning af Engstrandskolen pr. 1. august Budgetforligspartierne er enige om, at udskyde beslutningen om en ny skolestruktur på baggrund af usikkerheden og bekymringen for om det tidsmæssigt og økonomisk er muligt at få etableret forholdene på Dansborgskolen tilfredsstillende for de mange børn i skolen og på fritidshjemmene. Spørgsmålet om ny skolestruktur herunder evt. reduktion af antallet af skoler undersøges grundigt frem til medio september 2011, hvor en afgørelse herom kan træffes i forbindelse med budget 2012 og således at evt. ændringer kan træde i kraft fra starten af skoleåret Endelig har det fremlagte forslag til en ny skolestruktur betydet en meget omfattende og for mange en utilfredsstillende ændring af skoledistrikter. De økonomiske følger af en reduktion af antallet af skoler er alt for uklare, og der er hos politikere, borgere samt ansatte en udtalt frygt for, at det ikke vil være muligt at foretage de nødvendige bygningsmæssige og trafiksikkerhedsmæssige tilretninger i tide inden skolestarten i august Som bekendt er der ikke indregnet besparelser i budget 2011 som følge af evt. skolelukning. Udskydelsen af beslutningen betyder desuden, at kommunen kan fordele evt. udgifter til bygningsændringer/trafiksikring over årene 2011 og 2012, hvorved der sikres, at flere nødvendige vedligeholdelsesarbejder kan gennemføres i indeværende år. Der vil til KB mødet d. 28. februar foreligge forslag til den videre proces om fremtidig skolestruktur. For stemte alle. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Helle Adelborg Skoleudvalgets indstilling anbefales til. 4

6 INDSTILLING Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og 1. at de afgivne høringssvar tages til efterretning 2. at Engstrandskolen nedlægges som skole pr. 1. august at der til skoleåret 2011/12 sker en justering af skoledistrikterne som i vedlagte bilag 1 4. at fritidshjemmet Engstrand nedlægges pr. 1. august at forvaltningen i dialog med alle involverede parter overflytter flest mulige klasser fra Engstrandskolen til Dansborgskolen 6. at de resterende klasser i en tilsvarende dialog overflyttes til Frydenhøjskolen 7. at læsetilbuddet (tidligere ordblindegruppen ) på Engstrandskolen overflyttes til Sønderkærskolen 8. at 10. klasse-tilbuddet forbliver på Engstrandskolen, søges sammenlagt med et nyt ungecenter og tilknyttes administrativt til Frydenhøjskolen. 9. at forslag til varetagelse af trafiksikkerheden i den nye skolestruktur udarbejdes af skole- og kulturforvaltningen i samarbejde med teknisk forvaltning SAGSFREMSTILLING Forslaget om ny skolestruktur har nu været i høring og der er kommet 79 høringssvar (høringssvarene ses på Desuden er høringssvarene omdelt til s medlemmer). Skole- og Kulturforvaltningen samt Teknisk Forvaltning har udarbejdet bemærkninger til høringssvarene bilag vedlagt. På baggrund af høringssvarene indstiller Skole- og Kulturforvaltningen, at skolestrukturforslaget gennemføres med enkelte ændringer. Vedr. skoledistrikterne foreslås det, at hele Glimvej og Lellinge Allé tilknyttes Risbjergskolen og der forslås en lille ændring i Hvidovre Nord, således at Holmegårdsskolen og Præstemoseskolen får en mere ensartet udvikling i elevtallet. Vedr. 10 klasse foreslås det, at tilbuddet tilknyttes administrativt til Frydenhøjskolen. I den forbindelse tildeles Frydenhøjskolen ressourcer svarende til en afdelingslederstilling. Der forelægges særskilt sag via Ejendoms- og Arealudvalget om bevilling af anlægsmidler til bygningsændringer mv. Tidligere sagsfremstilling I forbindelse med budgetaftalen og budgetvedtagelsen for 2011 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe som med afsæt i allerede beskrevne input i Perspektivnotatet fra og direktionens idekatalog udarbejder et oplæg til beslutning om en ny skolestruktur i kommunen. Oplægget skal pege på fordele og ulemper ved at lukke én af kommunens skoler. Vedlagte rapport udgør resultatet af arbejdsgruppens arbejde. Den vigtigste konsekvens er en indstilling fra skole- og kulturforvaltningen om, at Engstrandskolen og fritidshjemmet Engstrand nedlægges. I arbejdsgruppen har deltaget medarbejdere fra forskellige forvaltninger i Hvidovre Kommune, 2 skoleledere, en fritidshjemsleder, en skolesekretær, Hvidovre Lærerforening og BUPL. Arbejdsgruppen har afholdt 10 møder. Der er givet en foreløbig 5

7 orientering til Skolekontaktrådet 25. oktober 2010 og endelig orientering 10. november Arbejdsgruppen har opdelt sin rapport i 3 hovedafsnit. Første hovedafsnit handler om fordele og ulemper ved 10 i stedet for 11 skoler. I lyset af de beskrevne fordele ved at nedlægge en skole handler andet hovedafsnit om, hvilken skole der skal nedlægges, og tredje hovedafsnit handler om gennemførelsen og konsekvenserne af en skolenedlæggelse. I første hovedafsnit analyseres alle de forhold, der er relevante for en vurdering af, om Hvidovre Kommunes skolevæsen ville klare sig bedre ved kun at være 10 i stedet for 11 skoler. Hovedresultater af analysen er: - klare økonomiske fordele ved 10 skoler, herunder lavere faste omkostninger, mere rationel klassedannelse og frigjorte bygninger - indikationer af, at de faglige resultater i Hvidovre Kommune er meget afhængige af skolestørrelse - tendenser i den generelle skoleudvikling, der peger mod større specialisering og dermed endnu større fordele ved større skoler - de 3 små skoler i Hvidovre Kommune kan kun blive stabilt tosporede, hvis alle tresporede skoler også gradvis bliver tosporede, og hvis man accepterer en meget kraftig regulering af det frie skolevalg, løbende justeringer af skoledistrikter og omflytninger af lærere - ingen relevante bekymringer ved samlet skolekapacitet i tilfælde af kun 10 skoler - en skolenedlæggelse kan gennemføres forsvarligt, således at børn eksempelvis kan flyttes i hele klasser, og nye udfordringer af trafiksikkerheden kan (og skal) håndteres. På baggrund heraf konkluderer arbejdsgruppen, at der kun skal være 10 skoler i Hvidovre Kommune, og at der som følge heraf skal nedlægges en skole. Flemming Ernst, Hvidovre Lærerforening, afgiver mindretalsudtalelse på dette punkt. I andet hovedafsnit analyseres alle de kriterier, der er relevante for, hvilken skole der skal nedlægges. Kun skole- og kulturforvaltningen er ansvarlige for anbefalingen af, at det er Engstrandskolen der skal nedlægges. Når forvaltningen peger på Engstrandskolen, skyldes det især, at en nedlæggelse af Engstrandskolen giver den mest hensigtsmæssige skolestruktur, hvor de andre små skoler med stor sandsynlighed kan blive stabilt tosporede, og hvor de større skoler kan blive ved med at være tresporede. Derudover kan Engstrandskolens bygninger anvendes meget hensigtsmæssigt til andre formål, herunder genoptræningscenter og hjemmeplejen, som nævnt i budgetaftalen. Det er ligeledes en skolenedlæggelse, der med sikkerhed kan gennemføres forsvarligt, herunder også på fritidshjems-området. Mht. Enghøjskolen kan der argumenteres for, at børnene i stationsbyen vil have fagligt udbytte af at blive spredt til andre områder. Men der kan også argumenteres for, at det er bydende nødvendigt med en skole i stationsbyen. Ingen øvrige forhold har efter forvaltningens vurdering tilstrækkelig vægt til at begrunde, at Enghøjskolen eller Sønderkærskolen nedlægges i stedet for Engstrandskolen. Det gælder bl.a. spørgsmålet om faglighed, hvor alle 3 skoler har store udfordringer. 6

8 Der er ligeledes ingen begrundelse for at nedlægge én af de større skoler, især fordi de større skoler har en større søgningsfrekvens end de små skoler, og vi således ville komme meget på tværs af forældreønsker. I tredje hovedafsnit gennemgås de enkelte punkter i en gennemførelse af skolenedlæggelsen, herunder elevflytninger, anlægsopgaver, afledt skole- og fritidshjemsstruktur samt trafiksikkerhed. Arbejdsgruppen lægger afgørende vægt på, at alle led i gennemførelsen sker i en snæver dialog med alle involverede parter, og der er derfor stor fleksibilitet i, hvilke løsninger der kan blive tale om. Det er dog forventningen, at Dansborgskolen med tilhørende fritidshjem vil komme til at tage imod de fleste af børnene, og at det vil ske i hele klasser. Det er derfor væsentligt med en planlægning af de samlede anlægsopgaver på Dansborgskolen og Engstrandskolen i god tid inden næste skoleår. Herunder indgår også en til fredsstillende ny placering af den del af hjemmeplejen, der i dag er placeret på Dansborgskolen, og som forslås flyttet for at give plads på Dansborgskolen til klasser fra Engstrandskolen. Det forventes, at de ældste klasser skal overflyttes til Frydenhøjskolen, men andre løsninger kan vise sig i dialogen, herunder at enkelte klasser færdiggør deres skolegang på Engstrandskolen. Det indstilles, at læsetilbuddet overflyttes til Sønderkærskolen, som er parat til at påtage sig opgaven og kan blive styrket heraf. Endelig indstilles det, at 10. klasse på Engstrandskolen søges sammenlagt med et nyt ungecenter. Ved politisk godkendelse heraf forbereder skole- og kulturforvaltningen i samarbejde med UU-center Syd et forslag herom. Det er hensigten, at et ungecenter skal styrke de unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Endelig foreslås et særligt fokus på trafiksikkerhed, da der i den nye skolestruktur vil være børn, der skal krydse Brostykkevej til Gungehusskolen. Det er forventningen, at der kan findes gode løsninger på både denne og andre (allerede kendte) udfordringer i skolebørns trafiksikkerhed. Spørgsmålet om skoleindskrivning i skoleåret 2011/12 forelægges i en særskilt sag. Høringen om skolenedlæggelse mv. starter med offentliggørelse i Hvidovre Avis 30. november. Herefter skal der gå 8 uger inden fristen udløber. Efter udløbet af fristen skal der gå 4 uger, inden skolenedlæggelsen kan vedtages endeligt. Høringsliste: Alle skolebestyrelser Alle forældrebestyrelser for fritidshjem Hvidovre Lærerforening Skolelederne i Hvidovre Kommune BUPL Alle samarbejdsudvalg på skolerne Fælles samarbejdsudvalg for fritidshjem og klubber HSU for skole og kultur Integrationsrådet 7

9 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Arbejdsgruppen anbefaler, at de sparede resurser vedr. grundtilskud og klassedannelse bliver i skolevæsenet. Den gældende økonomimodel justeres under alle omstændigheder fra og med I 2011 sker der omflytninger fra Engstrandskolens budget til de skoler, der skal løse særlige opgaver fra august Også på fritidshjems-området bliver det relevant at justere økonomimodellen fra 2012, hvis fritidshjemmet Engstrand nedlægges. Her kan justeringen kombineres med andre ændringer, som er under forberedelse. Det bliver også nødvendigt at omfordele resurser på fritidshjems-området i De budgetmæssige konsekvenser vil blive bragt endeligt på plads i forlængelse af kommunalbestyrelsens endelige beslutning i februar BILAG: 1 Åben Reviderede skoledistrikter ændring HOL, PRÆ, RIS og SØN 36956/11 2 Åben Bemærkninger til høringssvarene 32604/11 3 Åben Skoledistrikter efter høringssvarene 33317/11 4 Åben Notat til kommunalbestyrelsen vedr. skolestruktur /11 fritidshjem og kluibber 5 Åben Høringsnotat om faglige resultater inkl. bilag /11 6 Åben Notat om høringssvar fra Engstrandskolen 36921/11 7 Åben Skolestrukturændringer - kommentarer til høringssvar vedr /11 lokaler og bygninger 8 Åben Udearealer 37126/11 9 Åben Skolestruktur, bemærkninger til høringssvar vedr. skoleveje 31983/11 10 Åben Rapport om skolestruktur /10 8

10 4. Ny arbejdstidsaftale for lærere ved Hvidovre Kommunes folkeskoler for skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 J.nr.: P27 Sagsnr.: 11/10351 INDSTILLING Skole - og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at godkende aftalen om lærernes arbejdstid for skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, der resulterer i en besparelse på kr. i 2011 og kr. i årene frem. 2. at godkende, at restbeløbet op til den i budget 2011 og overslagsårene forudsatte besparelse på hhv. 6,7 mio. kr. og 16 mio. kr. finansieres indenfor skolevæsenets egen ramme via forventede mindreudgifter på specialundervisningsområdet. 3. at bevilge 1,2 millioner kr. i hvert af skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, svarende til 0,5 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013, til uddannelse og udvikling i forbindelse med inklusion og IT på skolerne. Beløbet på i alt 2,4 mio. kr. finansieres indenfor skolevæsenets egen ramme via forventede mindreudgifter på specialundervisningsområdet. 4. at godkende, at 0,5 millioner kr. af de bevilgede midler kan anvendes til fratrædelsesaftaler for lærere på Hvidovre Kommunes folkeskoler 5. at Skole- og Kulturforvaltningen anmodes om at udarbejde oplæg til anvendelsen af de bevilgede midler til uddannelse og udvikling med henblik på hurtig effekt i skolevæsenet. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med budget 2011, vedtog en samlet besparelse på kr. pr. skoleår på lærernes arbejdstidsaftale. Hvidovre Lærerforening og Skole- og Kulturforvaltningen har forhandlet om en ny arbejdstidsaftale med henblik på at opnå den vedtagne besparelse. Efter endt forhandlingsforløb, har parterne kunnet opnå enighed om nedenstående besparelser. (Den såkaldte omregningsfaktor er den faktor, der skal ganges med, når lærernes faktiske undervisningstid omregnes til timeforbrug. Den resterende tid kan bruges til andre opgaver.) Indenfor Økonomisk Beskrivelse omregningsfaktor effekt i kr. Pausetid lærere Lærernes pausetid reduceres med 5 minutter om dagen, således at der er 5 minutters mindre pause i tiden mellem kl og Pausetid børnehaveklasseledere Børnehaveklasseledernes pausetid reduceres med 5 minutter om dagen, således at der er 5 minutters mindre pause i tiden mellem kl og

11 Skole-hjemsamarbejde Elevsamtaler Reduceret faktor for tolærertimer Sociale arrangementer Forældremøder, klassekonferencer og kontaktforældremøder flyttes ud af faktoren og lærerne tildeles konkret tid til opgaven. Der udarbejdes en kommunal standard på ét forældremøde med deltagelse af én lærer, én skolehjemsamtale med deltagelse af to lærere på 20 minutter og ét kontaktforældremøde med deltagelse af en lærer Elevsamtaler flyttes ud af faktoren, hermed opnås den angivne besparelse Der gives en lavere faktor for tolærertimer. Den lavere faktor gives for den mindre forberedelse til undervisningen for nr. 2 lærer Klassefester, skolefester og dimissionsfester flyttes ud af faktoren og tiden til opgaven tildeles konkret til den enkelte lærer I alt besparelse indenfor faktoren Andre opgaver Økonomisk Beskrivelse effekt i kr. Klasserejser mv Der fastlægges et kommunalt serviceniveau for klasserejser og lejrskoler, således at der er én klasserejse på 3 dage og én lejrskole på 5 dage i elevernes samlede skoleforløb. Pædagogiske Åbningstiden for pædagogiske Servicecentre Servicecentre reduceres med én time om dagen. Kurser Tiden til kurser reduceres til 20 timer pr. lærer. Pædagogisk Råd og Tiden til Pædagogisk Råd og Pædagogiske Pædagogiske dage dage reduceres til 15 timer pr. lærer. Nye lærere Der forventes et færre antal nyansatte lærere i folkeskolerne. Der kan derfor forventes en besparelse på denne post. Skole-hjemsamarbejde Der tildeles konkret tid til skolehjemsamarbejde jf. ovenstående besparelse. Sociale arrangementer Der tildeles tid udenfor faktoren til sociale arrangementer jf. ovenstående besparelse. I alt besparelse udenfor faktoren Samlet besparelse

12 Med ovenstående besparelser vil omregningsfaktoren for lærerne være på 1,1 dog 0,9 for tolærertimer. Denne omregningsfaktor giver følgende nøgletal for lærernes arbejdstid: Beskrivelse Timer Undervisningstid 698 Omregningsfaktor 1,1 Opgaver i tilknytning til 767,8 undervisningen Undervisning i alt 1.465,8 Tid til andre opgaver 214,2 I alt Ovenstående besparelser er nærmere beskrevet i bilagene Enighedspapir vedr. lærertidsaftale og Teknisk notat, der er vedlagt denne mødesag. På baggrund af besparelserne i ovenstående, har Skole- og Kulturforvaltningen udarbejdet en ny arbejdstidsaftale og tilhørende bilag for skoleårene 2011/2012 og 2012/2013. Aftalen og bilag sendes til Økonomiudvalgets medlemmer. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der opnås en besparelse på kr. i år 2011 og en besparelse på kr. i år 2012 og frem. Skolerne tilføres kr. til uddannelse og fratrædelsesordninger i hvert af skoleårene 2011/2012 og 2012/2013. Af det samlede beløb på kr. kan anvendes kr. på fratrædelsesordninger for lærere. Den opnåede besparelse fordeles på skolerne efter elevtal. Der udarbejdes oplæg om anvendelsen af de bevilgede midler. Mankoen op til det samlede sparemål på 6,7 mio. kr. i 2011 og 16 mio. kr. i 2012 og frem finansieres indenfor skolevæsenets egen ramme via et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet. De ekstra 1,2 mio. kr. i hvert af skoleårene finansieres på samme vis. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER Den beskrevne aftale medfører en reduktion på ca. 29 fuldtidslærerstillinger. Det forventes, at overgangen til den nye aftale og gennemførelse af besparelsen kan håndteres ved naturlig afgang. Der afsættes kr. som en afbødeforanstaltning til fratrædelsesordninger til lærerne. Bilag eftersendes. 11

13 5. Høring om LOOP-City - en byvision for Ringbyen J.nr.: G00 Sagsnr.: 11/5820 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Helle Adelborg Godkendt af grupperne A, F, V og O. Liste H begærer sagen i. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget 1. at udkastet til høringssvar godkendes. SAGSFREMSTILLING Hvidovre Kommune deltager sammen med ni andre kommuner (Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Ishøj) samt Region Hovedstaden og Naturstyrelsen i dialogprojektet Ringbyen-Letbanesamarbejdet. Ringby - Letbanesamarbejdet fik overdraget rapporten LOOP-City med en byvision for Ringbyen af Realdania ved en event på Herlev Hospital den 1. december Byvisionen tager afsæt i de to politikerseminarer, der blev afholdt den 23. september 2009 og den 20. maj 2010 samt et fælles intentionsafsnit, der er indarbejdet i de 10 kommuners kommuneplaner og i den regionale udviklingsplan. Publikationen LOOP City er blevet udleveret til medlemmerne af i begyndelsen af december Borgmesterforum i dialogprojektet Ringbyen har den 10. januar 2011 sendt rapporten LOOP-City, med byvisionen for Ringbyen, i otte ugers høring i de ti kommunalbestyrelser og i regionsrådet. Formålet med høringen er at få drøftet byvisionen lokalt i kommunerne. Af høringsbrevet fremgår, at det er vigtigt at få diskuteret hvilke elementer af visionen, som kommunerne politisk kan blive enige om at arbejde videre med, på kort og på lang sigt. Et centralt element er at få afklaret, hvordan byvisionen kan blive en del af de kommunale planstrategier, og i hvilket omfang der fortsat er behov for en fælles koordineret indsats. Med henblik på at få en pejling af hvordan byvisionen passer ind i den lokalpolitiske dagsorden, har borgmesterforum besluttet indledningsvist at sende rapporten LOOP-City ud i denne 8 ugers høring. Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til høringssvar til godkendelse. 12

14 LOOP-City De deltagende parter i Ringbyprojektet gik i februar 2010 sammen om at skabe en ny byvision en byvision for de byområder, som kommer i spil ved den kommende letbane langs Ring 3. Ambitionen er en langsigtet vision som peger fremad på den samlede udvikling af hele hovedstadsregionen og som har fokus på det grønne, det sociale og det mangfoldige i moderne byer. Visionen formulerer 10 lokale Big Bets (bærende udfordringer) for fremtidens byudvikling og en vision for hovedstadsområdets udvikling (Loop-City). Det foreløbige resultat ligger nu klar som en samlet vision, der fortæller, hvordan man kan skabe et attraktivt, bæredygtigt bybånd fra Lundtofte i nord via Lyngby, Gladsaxe, Herlev og Glostrup til Ishøj, Brøndby og Avedøre Holme i syd. En ringby, der med Letbanen som trafikal rygrad forbinder byområder og knytter an til de S-togslinjer, der løber på tværs af bybåndet. Som følge af den høje tilgængelighed til transportsystemet vil der i det godt 30 kilometer lange bælte fra syd til nord, være store udviklingsmuligheder i de byområder, som vil komme til at ligge langs Letbanen. Letbanen, der løber på tværs af Fingerplanens 5 fingre og S-togslinjerne er udgangspunktet for Loop-City. Geografisk set strækker Loop-City sig hele vejen fra Hvidovre/Avedøre Holme og de øvrige byområder i Ringbyen til Helsigør/Helsingborg, videre til Malmø, over Øresundsbroen til Københavns Lufthavn samt Ørestad og retur til Avedøre Holme hvorved LOOP-City er fuldendt. Loop-City er en vision for, hvordan en bæredygtig byudvikling og fornyelse af en række byudviklingsområder i de 10 kommuner omkring København samtidigt kan udvikles som en del af et nyt overordnet regionalt udviklingsperspektiv. Visionen repræsenterer et grundlæggende skifte fra Fingerplanens centralby-struktur, med en række forstæder, der byhierarkisk ligger under København, til en mangeartet byregion, hvor de enkelte lokalområder og bycentre kan udvikle sig symbiotisk, men mere uafhængigt af Københavns Centrum. Fingerplanen fra 1947 blev tænkt som ramme for at styre industrialiseringen og det overordnede plangrundlag for udviklingen af forstæder/byområder langs fingrene (med S-tog linjer) og grønne områder imellem fingrene. I Loop-City visionen har bæredygtighed erstattet industrialiseringen som et grundlæggende tema i planlægningen. Loop Citys perspektiv rækker ind i udviklingen af hele Øresundsregionen som eksempel på en bæredygtig planlægning baseret på kollektiv infrastruktur. Visionen indskriver de 10 kommuner i en helt ny ramme som en central del af en ny storbyregion omkring Øresund. Visionen omfatter også forslag til lokale udviklingsprogrammer for de byområder, der kommer i spil, når der etableres en letbaneforbindelse langs Ring 3. Området langs Stamholmen indgår i denne sammenhæng og præsenteres som The Industial Leisure Park (side i rapporten) der bygger på den antagelse, at der med tiden vil blive så meget overskudsvarme fra kraftvarmeproduktion og affaldsforbrænding, at der er grundlag for at skabe udendørs opvarmede badeanlæg og lignende rekreative anlæg, således at der skabes en ny type urbant-industrielt rekreativt landskab. 13

15 Teknisk Forvaltnings vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at Loop-City med sit øresundsperspektiv betyder, at udviklingsområderne i Ringbyen får større udviklingsmuligheder, da Letbanen nu er tænkt sammen med Øresundsregionens øvrige infrastruktur og arbejdsmarked. Hvidovre Kommune / Avedøre Holme vil kunne komme til at ligge centralt på Loop-City forbindelsen med The Lopp-Building som nyt pejlemærke for Avedøre Holme og ikon for den nye regionale ring. Det betyder i første omgang gode trafikforbindelser via Letbanen til resten af Loop City samt til Nordsjælland. På længere sigt, ved en videreførelse af letbanen fra Hvidovre til Amager, vil det forbedre trafikforbindelsen til/fra Ørestad, lufthavnen og Malmø og videre op til Helsingborg. Det vil give en endnu bedre tilgængelighed til vores ringbyområde samt adgang til et stort arbejdsmarked. Hvidovre Kommune arbejder i disse år aktivt med at lave bæredygtig omdannelse af området langs Stamholmen, således at der gives mulighed for nye typer erhverv samt byfunktioner der ikke vil kunne ligge i traditionelle bykerner eller stationsnære områder. Her vil ideerne om The Industrial Leisure Park eller lignende friluftsanlæg, der kræver meget plads passe fint ind. Fortætning og intensivering af byudviklingsområderne kobler sig direkte til det kollektive trafiksystem. En letbane, der tænkes ind som en del af Øresundsregionens trafiknet, er i fin overensstemmelse med kommunens planer for fremtiden. Teknisk Forvaltning vurderer, at Loop-City er en vision, som på strategisk vis løfter Ringbyprojektet ind i en regional sammenhæng. Der vil fortsat være behov for en fælles koordineret indsats i Ringby-Letbanesamarbejdet, der fastholder og understøtter perspektivet på, at der skal både skal være forbindelse til Ishøj og til Avedøre Holme via Brøndby Strand. Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag. BILAG: 1 Åben Udkast til høringsvar om LOOP-City.pdf 38288/11 14

16 6. Aflæggelse af anlægsregnskaber J.nr.: S08 Sagsnr.: 10/61787 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Helle Adelborg Teknisk forvaltnings indstilling anbefales til. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for 1. at anlægsregnskab for projekt nr.0032, 0054, 0892, 0931, 0971 samt projekt nr godkendes. SAGSFREMSTILLING Anlægsregnskab for følgende projekter: Projekt nr. 0032* Opretning af skimmelsvampeskade, BBR 21, fægtesalen. Projekt nr Spejderhytte, Avedøre Tværvej 2. Projekt nr. 0892* Istandsættelse af BBR 5, Historiens Hus. Projekt nr. 0931* Vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder bygninger Projekt nr. 0971* Vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder m.v. bygninger Projekt nr. 0988* Risbjerggård-området salg og renovering. Regnskab Bevilling i alt *) Projektet ændret i overensstemmelse med revideret anlægsprioritering for 2008, godkendt af den 29. april ØKONOMISKE KONSEKVENSER Fremgår af specifikationen på de enkelte anlægsregnskaber. 15

17 BILAG: 1 Åben 6 stk. anlægsregnskaber for projekt nr. 0032, 0054, 0892, 0931, 0971 og /11 16

18 7. Aflæggelse af anlægsregnskaber J.nr.: S08 Sagsnr.: 10/62301 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Helle Adelborg Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales til. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og 1. at anlægsregnskab for projekt nr. 2295, 2331, 2388, samt projekt nr godkendes. SAGSFREMSTILLING Anlægsregnskab for følgende projekter: Regnskab Bevilling i alt Projekt nr. 2295* Anlæg af stier. Projekt nr. 2331* Støjvold mod Holbækmotorvejen. U I U I Projekt nr Vedligeholdelse af fortove m.v Projekt nr Vedligeholdelse af asfaltsarbejder *) Projektet ændret i overensstemmelse med revideret anlægsprioritering for 2008, godkendt af den 29. april ØKONOMISKE KONSEKVENSER Fremgår af specifikationen på de enkelte anlægsregnskaber. 17

19 BILAG: 1 Åben 4 stk. anlægsregnskaber for projekt nr. 2295, 2331,2388, og /11 18

20 8. Masteplan - Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 J.nr.: P21 Sagsnr.: 10/3807 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Helle Adelborg Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales til. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det over for Økonomiudvalget og anbefales 1. at indholdet i masteplanen godkendes, 2. at der sikres hjemmel til at administrere retningslinjerne i masteplanen ved at integrere denne i kommuneplanen, 3. at udkastet til Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i otte uger, samt 4. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering med tilhørende miljørapport af forslaget til kommuneplantillæg, da dette alene indeholder mindre ændringer i kommuneplanen og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. SAGSFREMSTILLING Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 3. marts 2010, punkt 13, at tage det udarbejdede arbejdsgrundlag for en maste- og antennepolitik for Hvidovre Kommune til efterretning, at der i slutningen af april 2010 skulle afholdes et informationsmøde for borgerne om formålet med og arbejdsgrundlaget for en maste- og antennepolitik, samt at forslaget til en masteplan skulle udarbejdes af forvaltningen med inddragelse af Teleindustrien, IT- og Telestyrelsen samt rådgiverne med henblik på godkendelse i og sædvanlig, offentlig fremlæggelse i otte uger. Informationsmødet blev afholdt den 15. juni 2010 på Risbjergskolen. Som optakt til mødet lavede forvaltningen en pressemeddelelse, oprettede et særligt banner med informationer og dialogforum på hjemmesiden, samt annoncerede i Hvidovre Avis. Uanset, at der kun deltog tre fremmødte borgere i informationsmødet, heraf et medlem af, blev mødet gennemført. Der var indlæg fra Embedslægeinstitutionen, Teleindustrien, Hasløv & Kjærsgaard samt Teknisk Forvaltning, men meget begrænset dialog. IT- og Telestyrelsen havde på forhånd meddelt, at man ikke har ressourcer til at deltage i orienteringsmøder for borgere mv. Der var ikke brugbare indlæg i dialogforummet. 19

4. Rapport om skolestruktur i Hvidovre Kommune J.nr.: G00 Sagsnr.: 10/21095

4. Rapport om skolestruktur i Hvidovre Kommune J.nr.: G00 Sagsnr.: 10/21095 4. Rapport om skolestruktur i Hvidovre Kommune J.nr.: 17.01.04.G00 Sagsnr.: 10/21095 BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN 11-11-2010 FRAVÆRENDE: INGEN. SUSANNE BRIXUM FORLOD MØDET KL. 18.05. Fra forvaltningen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278 Referat Dato: Mandag den 20. september 2010 Mødetidspunkt: 07:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: KB-Salen Hvidovrevej 278 Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Katrine Høybye

Læs mere

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene NOTAT Hvidovre Kommune Skole- og Kulturforvaltningen Erik Pedersen Afdelingen for skoler, fritidshjem og klubber Sagsnr.: 10/21095 Dok.nr.: 32604/11 02-02-2011 Side 1 af 4 Bemærkninger til høringssvarene

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 2 Behandling af høringssvar på Vision og Mål 20042010 409240 Indstilling: Skoleforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolerne og organisationerne drøftes 2. at udvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 27. marts 2012. Mødetidspunkt: 16:45

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 27. marts 2012. Mødetidspunkt: 16:45 Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. marts 2012 Mødetidspunkt: 16:45 Mødelokale: Medlemmer: Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Økonomiudvalget. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Økonomiudvalget. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Mandag den 01. november 2010 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde Dagsorden Dato: Torsdag den 06. august 2015 Mødetidspunkt: 08:00 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Ekstraordinært møde Hvidovreværelset Helle M. Adelborg, Mikkel Dencker, Finn Gerdes, Niels Ulsing,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund

Økonomiudvalget. Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf Andresen, Arne Bech, Karl Erik Høholt Jensen, Carsten Jelund Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Møde afsluttet: 17:17 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Hvidovre Helle Moesgaard Adelborg, Niels Ulsing, Anders Wolf

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT

REBILD KOMMUNE. Mødedato: Onsdag den Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15. Fraværende: REFERAT REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:15 Fraværende: Ingen Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 56 2. Godkendelse af kommunal redegørelse

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget Pkt.nr. 2 Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005 475960 Indstilling: Skole og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af anvendelsen af midler

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2 Skole og Kulturforvaltningen mdp Dagsorden for Fællesmøde mellem Kultur og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl. 16.30 i Sollentuna 1 og 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr.

Læs mere

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen.

I dette notat beskrives forslag til ændring af skoledistrikterne for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen. NOTAT RÅDHUSET Bilag 2 - Scenarie A - Ændring af skoledistriktet for Avedøre Skole, Frydenhøjskolen og Gungehusskolen Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 11-01-2011 Dato: 15-12-2010 Sag nr.: KB 11 Sagsbehandler: Janne Egelund Andersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Udvikling i antallet af elever i klasse

Udvikling i antallet af elever i klasse Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Mandag den 03.01.11 kl. 9-12 i mødelokale 1 Bente Vejlesby, formand Flemming Vahlgreen Freddy Aldenborg Niels Kjøller Peer Ravn Aage Tolberg Afbud Elo Knudsen Sigurd Arnfred Larsen, sekretær

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse

Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse Pkt.nr. 11 Kontraktstyring Kontrakter for 2007 Skoleudvalgets område 548245 Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse 1. at godkende kontrakter for 2007 for kontraktstyrede

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter

NOTAT. Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter NOTAT Bilag 3 - Scenarie B Mere jævn fordeling af elever i nye skoledistrikter RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Skole-, Klub- og Fritidshjemsafdelingen Administrativ leder: Jens Charpentier Dato:

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Socialudvalgsmødet fællesmøde med Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget, den 28. november 2006 Kl. 16.00 i Sollentuna I + II på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: 17.01.10 A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere