Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar Mødetidspunkt: 18:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten Jelund, Mikkel Dencker, Mette Dencker, Ivan Fogtmann, Niels Ulsing, Nina Thøgersen, Anders Wolf Andresen, Katrine Høybye Frederiksen, Arne Bech, Gert Krogstad-Nielsen, Mini Glud, Susanne Brixum, Karl Erik Høholt Jensen, Annette Møller Sjøbeck, Steen Ørskov Larsen, Mogens Leo Hansen Fraværende:

2 Der er offentlig spørgetid i tidsrummet kl umiddelbar inden kommunalbestyrelsesmødet Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved borgmesteren/administrationen Beslutning om skolestruktur i Hvidovre Kommune Ny arbejdstidsaftale for lærere ved Hvidovre Kommunes folkeskoler for skoleårene 2011/2012 og 2012/ Høring om LOOP-City - en byvision for Ringbyen Aflæggelse af anlægsregnskaber Aflæggelse af anlægsregnskaber Masteplan - Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan Vedståelse af regaranti Boligselskabet lejerbo, Hvidovre, afdeling Sundheds- og Forebyggelsespolitik Tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune Tilsyn med plejehjem Uanmeldt tilsyn i bofællesskaber 2010 og Brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Brevdueforeningen VIDO Boldklubben Frihedens klage over afgørelse truffet af Folkeoplysningsudvalget Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/2173 2

4 2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved borgmesteren/administrationen J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/2196 3

5 3. Beslutning om skolestruktur i Hvidovre Kommune J.nr.: G00 Sagsnr.: 10/21095 BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. ad 1 9. Socialdemokraterne, SF og Konservative har drøftet de mange høringssvar, der er indkommet i forbindelse med høringen om en ny skolestruktur, som indebære en lukning af Engstrandskolen pr. 1. august Budgetforligspartierne er enige om, at udskyde beslutningen om en ny skolestruktur på baggrund af usikkerheden og bekymringen for om det tidsmæssigt og økonomisk er muligt at få etableret forholdene på Dansborgskolen tilfredsstillende for de mange børn i skolen og på fritidshjemmene. Spørgsmålet om ny skolestruktur herunder evt. reduktion af antallet af skoler undersøges grundigt frem til medio september 2011, hvor en afgørelse herom kan træffes i forbindelse med budget 2012 og således at evt. ændringer kan træde i kraft fra starten af skoleåret Endelig har det fremlagte forslag til en ny skolestruktur betydet en meget omfattende og for mange en utilfredsstillende ændring af skoledistrikter. De økonomiske følger af en reduktion af antallet af skoler er alt for uklare, og der er hos politikere, borgere samt ansatte en udtalt frygt for, at det ikke vil være muligt at foretage de nødvendige bygningsmæssige og trafiksikkerhedsmæssige tilretninger i tide inden skolestarten i august Som bekendt er der ikke indregnet besparelser i budget 2011 som følge af evt. skolelukning. Udskydelsen af beslutningen betyder desuden, at kommunen kan fordele evt. udgifter til bygningsændringer/trafiksikring over årene 2011 og 2012, hvorved der sikres, at flere nødvendige vedligeholdelsesarbejder kan gennemføres i indeværende år. Der vil til KB mødet d. 28. februar foreligge forslag til den videre proces om fremtidig skolestruktur. For stemte alle. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Helle Adelborg Skoleudvalgets indstilling anbefales til. 4

6 INDSTILLING Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og 1. at de afgivne høringssvar tages til efterretning 2. at Engstrandskolen nedlægges som skole pr. 1. august at der til skoleåret 2011/12 sker en justering af skoledistrikterne som i vedlagte bilag 1 4. at fritidshjemmet Engstrand nedlægges pr. 1. august at forvaltningen i dialog med alle involverede parter overflytter flest mulige klasser fra Engstrandskolen til Dansborgskolen 6. at de resterende klasser i en tilsvarende dialog overflyttes til Frydenhøjskolen 7. at læsetilbuddet (tidligere ordblindegruppen ) på Engstrandskolen overflyttes til Sønderkærskolen 8. at 10. klasse-tilbuddet forbliver på Engstrandskolen, søges sammenlagt med et nyt ungecenter og tilknyttes administrativt til Frydenhøjskolen. 9. at forslag til varetagelse af trafiksikkerheden i den nye skolestruktur udarbejdes af skole- og kulturforvaltningen i samarbejde med teknisk forvaltning SAGSFREMSTILLING Forslaget om ny skolestruktur har nu været i høring og der er kommet 79 høringssvar (høringssvarene ses på Desuden er høringssvarene omdelt til s medlemmer). Skole- og Kulturforvaltningen samt Teknisk Forvaltning har udarbejdet bemærkninger til høringssvarene bilag vedlagt. På baggrund af høringssvarene indstiller Skole- og Kulturforvaltningen, at skolestrukturforslaget gennemføres med enkelte ændringer. Vedr. skoledistrikterne foreslås det, at hele Glimvej og Lellinge Allé tilknyttes Risbjergskolen og der forslås en lille ændring i Hvidovre Nord, således at Holmegårdsskolen og Præstemoseskolen får en mere ensartet udvikling i elevtallet. Vedr. 10 klasse foreslås det, at tilbuddet tilknyttes administrativt til Frydenhøjskolen. I den forbindelse tildeles Frydenhøjskolen ressourcer svarende til en afdelingslederstilling. Der forelægges særskilt sag via Ejendoms- og Arealudvalget om bevilling af anlægsmidler til bygningsændringer mv. Tidligere sagsfremstilling I forbindelse med budgetaftalen og budgetvedtagelsen for 2011 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe som med afsæt i allerede beskrevne input i Perspektivnotatet fra og direktionens idekatalog udarbejder et oplæg til beslutning om en ny skolestruktur i kommunen. Oplægget skal pege på fordele og ulemper ved at lukke én af kommunens skoler. Vedlagte rapport udgør resultatet af arbejdsgruppens arbejde. Den vigtigste konsekvens er en indstilling fra skole- og kulturforvaltningen om, at Engstrandskolen og fritidshjemmet Engstrand nedlægges. I arbejdsgruppen har deltaget medarbejdere fra forskellige forvaltninger i Hvidovre Kommune, 2 skoleledere, en fritidshjemsleder, en skolesekretær, Hvidovre Lærerforening og BUPL. Arbejdsgruppen har afholdt 10 møder. Der er givet en foreløbig 5

7 orientering til Skolekontaktrådet 25. oktober 2010 og endelig orientering 10. november Arbejdsgruppen har opdelt sin rapport i 3 hovedafsnit. Første hovedafsnit handler om fordele og ulemper ved 10 i stedet for 11 skoler. I lyset af de beskrevne fordele ved at nedlægge en skole handler andet hovedafsnit om, hvilken skole der skal nedlægges, og tredje hovedafsnit handler om gennemførelsen og konsekvenserne af en skolenedlæggelse. I første hovedafsnit analyseres alle de forhold, der er relevante for en vurdering af, om Hvidovre Kommunes skolevæsen ville klare sig bedre ved kun at være 10 i stedet for 11 skoler. Hovedresultater af analysen er: - klare økonomiske fordele ved 10 skoler, herunder lavere faste omkostninger, mere rationel klassedannelse og frigjorte bygninger - indikationer af, at de faglige resultater i Hvidovre Kommune er meget afhængige af skolestørrelse - tendenser i den generelle skoleudvikling, der peger mod større specialisering og dermed endnu større fordele ved større skoler - de 3 små skoler i Hvidovre Kommune kan kun blive stabilt tosporede, hvis alle tresporede skoler også gradvis bliver tosporede, og hvis man accepterer en meget kraftig regulering af det frie skolevalg, løbende justeringer af skoledistrikter og omflytninger af lærere - ingen relevante bekymringer ved samlet skolekapacitet i tilfælde af kun 10 skoler - en skolenedlæggelse kan gennemføres forsvarligt, således at børn eksempelvis kan flyttes i hele klasser, og nye udfordringer af trafiksikkerheden kan (og skal) håndteres. På baggrund heraf konkluderer arbejdsgruppen, at der kun skal være 10 skoler i Hvidovre Kommune, og at der som følge heraf skal nedlægges en skole. Flemming Ernst, Hvidovre Lærerforening, afgiver mindretalsudtalelse på dette punkt. I andet hovedafsnit analyseres alle de kriterier, der er relevante for, hvilken skole der skal nedlægges. Kun skole- og kulturforvaltningen er ansvarlige for anbefalingen af, at det er Engstrandskolen der skal nedlægges. Når forvaltningen peger på Engstrandskolen, skyldes det især, at en nedlæggelse af Engstrandskolen giver den mest hensigtsmæssige skolestruktur, hvor de andre små skoler med stor sandsynlighed kan blive stabilt tosporede, og hvor de større skoler kan blive ved med at være tresporede. Derudover kan Engstrandskolens bygninger anvendes meget hensigtsmæssigt til andre formål, herunder genoptræningscenter og hjemmeplejen, som nævnt i budgetaftalen. Det er ligeledes en skolenedlæggelse, der med sikkerhed kan gennemføres forsvarligt, herunder også på fritidshjems-området. Mht. Enghøjskolen kan der argumenteres for, at børnene i stationsbyen vil have fagligt udbytte af at blive spredt til andre områder. Men der kan også argumenteres for, at det er bydende nødvendigt med en skole i stationsbyen. Ingen øvrige forhold har efter forvaltningens vurdering tilstrækkelig vægt til at begrunde, at Enghøjskolen eller Sønderkærskolen nedlægges i stedet for Engstrandskolen. Det gælder bl.a. spørgsmålet om faglighed, hvor alle 3 skoler har store udfordringer. 6

8 Der er ligeledes ingen begrundelse for at nedlægge én af de større skoler, især fordi de større skoler har en større søgningsfrekvens end de små skoler, og vi således ville komme meget på tværs af forældreønsker. I tredje hovedafsnit gennemgås de enkelte punkter i en gennemførelse af skolenedlæggelsen, herunder elevflytninger, anlægsopgaver, afledt skole- og fritidshjemsstruktur samt trafiksikkerhed. Arbejdsgruppen lægger afgørende vægt på, at alle led i gennemførelsen sker i en snæver dialog med alle involverede parter, og der er derfor stor fleksibilitet i, hvilke løsninger der kan blive tale om. Det er dog forventningen, at Dansborgskolen med tilhørende fritidshjem vil komme til at tage imod de fleste af børnene, og at det vil ske i hele klasser. Det er derfor væsentligt med en planlægning af de samlede anlægsopgaver på Dansborgskolen og Engstrandskolen i god tid inden næste skoleår. Herunder indgår også en til fredsstillende ny placering af den del af hjemmeplejen, der i dag er placeret på Dansborgskolen, og som forslås flyttet for at give plads på Dansborgskolen til klasser fra Engstrandskolen. Det forventes, at de ældste klasser skal overflyttes til Frydenhøjskolen, men andre løsninger kan vise sig i dialogen, herunder at enkelte klasser færdiggør deres skolegang på Engstrandskolen. Det indstilles, at læsetilbuddet overflyttes til Sønderkærskolen, som er parat til at påtage sig opgaven og kan blive styrket heraf. Endelig indstilles det, at 10. klasse på Engstrandskolen søges sammenlagt med et nyt ungecenter. Ved politisk godkendelse heraf forbereder skole- og kulturforvaltningen i samarbejde med UU-center Syd et forslag herom. Det er hensigten, at et ungecenter skal styrke de unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Endelig foreslås et særligt fokus på trafiksikkerhed, da der i den nye skolestruktur vil være børn, der skal krydse Brostykkevej til Gungehusskolen. Det er forventningen, at der kan findes gode løsninger på både denne og andre (allerede kendte) udfordringer i skolebørns trafiksikkerhed. Spørgsmålet om skoleindskrivning i skoleåret 2011/12 forelægges i en særskilt sag. Høringen om skolenedlæggelse mv. starter med offentliggørelse i Hvidovre Avis 30. november. Herefter skal der gå 8 uger inden fristen udløber. Efter udløbet af fristen skal der gå 4 uger, inden skolenedlæggelsen kan vedtages endeligt. Høringsliste: Alle skolebestyrelser Alle forældrebestyrelser for fritidshjem Hvidovre Lærerforening Skolelederne i Hvidovre Kommune BUPL Alle samarbejdsudvalg på skolerne Fælles samarbejdsudvalg for fritidshjem og klubber HSU for skole og kultur Integrationsrådet 7

9 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Arbejdsgruppen anbefaler, at de sparede resurser vedr. grundtilskud og klassedannelse bliver i skolevæsenet. Den gældende økonomimodel justeres under alle omstændigheder fra og med I 2011 sker der omflytninger fra Engstrandskolens budget til de skoler, der skal løse særlige opgaver fra august Også på fritidshjems-området bliver det relevant at justere økonomimodellen fra 2012, hvis fritidshjemmet Engstrand nedlægges. Her kan justeringen kombineres med andre ændringer, som er under forberedelse. Det bliver også nødvendigt at omfordele resurser på fritidshjems-området i De budgetmæssige konsekvenser vil blive bragt endeligt på plads i forlængelse af kommunalbestyrelsens endelige beslutning i februar BILAG: 1 Åben Reviderede skoledistrikter ændring HOL, PRÆ, RIS og SØN 36956/11 2 Åben Bemærkninger til høringssvarene 32604/11 3 Åben Skoledistrikter efter høringssvarene 33317/11 4 Åben Notat til kommunalbestyrelsen vedr. skolestruktur /11 fritidshjem og kluibber 5 Åben Høringsnotat om faglige resultater inkl. bilag /11 6 Åben Notat om høringssvar fra Engstrandskolen 36921/11 7 Åben Skolestrukturændringer - kommentarer til høringssvar vedr /11 lokaler og bygninger 8 Åben Udearealer 37126/11 9 Åben Skolestruktur, bemærkninger til høringssvar vedr. skoleveje 31983/11 10 Åben Rapport om skolestruktur /10 8

10 4. Ny arbejdstidsaftale for lærere ved Hvidovre Kommunes folkeskoler for skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 J.nr.: P27 Sagsnr.: 11/10351 INDSTILLING Skole - og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at godkende aftalen om lærernes arbejdstid for skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, der resulterer i en besparelse på kr. i 2011 og kr. i årene frem. 2. at godkende, at restbeløbet op til den i budget 2011 og overslagsårene forudsatte besparelse på hhv. 6,7 mio. kr. og 16 mio. kr. finansieres indenfor skolevæsenets egen ramme via forventede mindreudgifter på specialundervisningsområdet. 3. at bevilge 1,2 millioner kr. i hvert af skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, svarende til 0,5 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013, til uddannelse og udvikling i forbindelse med inklusion og IT på skolerne. Beløbet på i alt 2,4 mio. kr. finansieres indenfor skolevæsenets egen ramme via forventede mindreudgifter på specialundervisningsområdet. 4. at godkende, at 0,5 millioner kr. af de bevilgede midler kan anvendes til fratrædelsesaftaler for lærere på Hvidovre Kommunes folkeskoler 5. at Skole- og Kulturforvaltningen anmodes om at udarbejde oplæg til anvendelsen af de bevilgede midler til uddannelse og udvikling med henblik på hurtig effekt i skolevæsenet. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med budget 2011, vedtog en samlet besparelse på kr. pr. skoleår på lærernes arbejdstidsaftale. Hvidovre Lærerforening og Skole- og Kulturforvaltningen har forhandlet om en ny arbejdstidsaftale med henblik på at opnå den vedtagne besparelse. Efter endt forhandlingsforløb, har parterne kunnet opnå enighed om nedenstående besparelser. (Den såkaldte omregningsfaktor er den faktor, der skal ganges med, når lærernes faktiske undervisningstid omregnes til timeforbrug. Den resterende tid kan bruges til andre opgaver.) Indenfor Økonomisk Beskrivelse omregningsfaktor effekt i kr. Pausetid lærere Lærernes pausetid reduceres med 5 minutter om dagen, således at der er 5 minutters mindre pause i tiden mellem kl og Pausetid børnehaveklasseledere Børnehaveklasseledernes pausetid reduceres med 5 minutter om dagen, således at der er 5 minutters mindre pause i tiden mellem kl og

11 Skole-hjemsamarbejde Elevsamtaler Reduceret faktor for tolærertimer Sociale arrangementer Forældremøder, klassekonferencer og kontaktforældremøder flyttes ud af faktoren og lærerne tildeles konkret tid til opgaven. Der udarbejdes en kommunal standard på ét forældremøde med deltagelse af én lærer, én skolehjemsamtale med deltagelse af to lærere på 20 minutter og ét kontaktforældremøde med deltagelse af en lærer Elevsamtaler flyttes ud af faktoren, hermed opnås den angivne besparelse Der gives en lavere faktor for tolærertimer. Den lavere faktor gives for den mindre forberedelse til undervisningen for nr. 2 lærer Klassefester, skolefester og dimissionsfester flyttes ud af faktoren og tiden til opgaven tildeles konkret til den enkelte lærer I alt besparelse indenfor faktoren Andre opgaver Økonomisk Beskrivelse effekt i kr. Klasserejser mv Der fastlægges et kommunalt serviceniveau for klasserejser og lejrskoler, således at der er én klasserejse på 3 dage og én lejrskole på 5 dage i elevernes samlede skoleforløb. Pædagogiske Åbningstiden for pædagogiske Servicecentre Servicecentre reduceres med én time om dagen. Kurser Tiden til kurser reduceres til 20 timer pr. lærer. Pædagogisk Råd og Tiden til Pædagogisk Råd og Pædagogiske Pædagogiske dage dage reduceres til 15 timer pr. lærer. Nye lærere Der forventes et færre antal nyansatte lærere i folkeskolerne. Der kan derfor forventes en besparelse på denne post. Skole-hjemsamarbejde Der tildeles konkret tid til skolehjemsamarbejde jf. ovenstående besparelse. Sociale arrangementer Der tildeles tid udenfor faktoren til sociale arrangementer jf. ovenstående besparelse. I alt besparelse udenfor faktoren Samlet besparelse

12 Med ovenstående besparelser vil omregningsfaktoren for lærerne være på 1,1 dog 0,9 for tolærertimer. Denne omregningsfaktor giver følgende nøgletal for lærernes arbejdstid: Beskrivelse Timer Undervisningstid 698 Omregningsfaktor 1,1 Opgaver i tilknytning til 767,8 undervisningen Undervisning i alt 1.465,8 Tid til andre opgaver 214,2 I alt Ovenstående besparelser er nærmere beskrevet i bilagene Enighedspapir vedr. lærertidsaftale og Teknisk notat, der er vedlagt denne mødesag. På baggrund af besparelserne i ovenstående, har Skole- og Kulturforvaltningen udarbejdet en ny arbejdstidsaftale og tilhørende bilag for skoleårene 2011/2012 og 2012/2013. Aftalen og bilag sendes til Økonomiudvalgets medlemmer. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der opnås en besparelse på kr. i år 2011 og en besparelse på kr. i år 2012 og frem. Skolerne tilføres kr. til uddannelse og fratrædelsesordninger i hvert af skoleårene 2011/2012 og 2012/2013. Af det samlede beløb på kr. kan anvendes kr. på fratrædelsesordninger for lærere. Den opnåede besparelse fordeles på skolerne efter elevtal. Der udarbejdes oplæg om anvendelsen af de bevilgede midler. Mankoen op til det samlede sparemål på 6,7 mio. kr. i 2011 og 16 mio. kr. i 2012 og frem finansieres indenfor skolevæsenets egen ramme via et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet. De ekstra 1,2 mio. kr. i hvert af skoleårene finansieres på samme vis. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER Den beskrevne aftale medfører en reduktion på ca. 29 fuldtidslærerstillinger. Det forventes, at overgangen til den nye aftale og gennemførelse af besparelsen kan håndteres ved naturlig afgang. Der afsættes kr. som en afbødeforanstaltning til fratrædelsesordninger til lærerne. Bilag eftersendes. 11

13 5. Høring om LOOP-City - en byvision for Ringbyen J.nr.: G00 Sagsnr.: 11/5820 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Helle Adelborg Godkendt af grupperne A, F, V og O. Liste H begærer sagen i. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget 1. at udkastet til høringssvar godkendes. SAGSFREMSTILLING Hvidovre Kommune deltager sammen med ni andre kommuner (Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Ishøj) samt Region Hovedstaden og Naturstyrelsen i dialogprojektet Ringbyen-Letbanesamarbejdet. Ringby - Letbanesamarbejdet fik overdraget rapporten LOOP-City med en byvision for Ringbyen af Realdania ved en event på Herlev Hospital den 1. december Byvisionen tager afsæt i de to politikerseminarer, der blev afholdt den 23. september 2009 og den 20. maj 2010 samt et fælles intentionsafsnit, der er indarbejdet i de 10 kommuners kommuneplaner og i den regionale udviklingsplan. Publikationen LOOP City er blevet udleveret til medlemmerne af i begyndelsen af december Borgmesterforum i dialogprojektet Ringbyen har den 10. januar 2011 sendt rapporten LOOP-City, med byvisionen for Ringbyen, i otte ugers høring i de ti kommunalbestyrelser og i regionsrådet. Formålet med høringen er at få drøftet byvisionen lokalt i kommunerne. Af høringsbrevet fremgår, at det er vigtigt at få diskuteret hvilke elementer af visionen, som kommunerne politisk kan blive enige om at arbejde videre med, på kort og på lang sigt. Et centralt element er at få afklaret, hvordan byvisionen kan blive en del af de kommunale planstrategier, og i hvilket omfang der fortsat er behov for en fælles koordineret indsats. Med henblik på at få en pejling af hvordan byvisionen passer ind i den lokalpolitiske dagsorden, har borgmesterforum besluttet indledningsvist at sende rapporten LOOP-City ud i denne 8 ugers høring. Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til høringssvar til godkendelse. 12

14 LOOP-City De deltagende parter i Ringbyprojektet gik i februar 2010 sammen om at skabe en ny byvision en byvision for de byområder, som kommer i spil ved den kommende letbane langs Ring 3. Ambitionen er en langsigtet vision som peger fremad på den samlede udvikling af hele hovedstadsregionen og som har fokus på det grønne, det sociale og det mangfoldige i moderne byer. Visionen formulerer 10 lokale Big Bets (bærende udfordringer) for fremtidens byudvikling og en vision for hovedstadsområdets udvikling (Loop-City). Det foreløbige resultat ligger nu klar som en samlet vision, der fortæller, hvordan man kan skabe et attraktivt, bæredygtigt bybånd fra Lundtofte i nord via Lyngby, Gladsaxe, Herlev og Glostrup til Ishøj, Brøndby og Avedøre Holme i syd. En ringby, der med Letbanen som trafikal rygrad forbinder byområder og knytter an til de S-togslinjer, der løber på tværs af bybåndet. Som følge af den høje tilgængelighed til transportsystemet vil der i det godt 30 kilometer lange bælte fra syd til nord, være store udviklingsmuligheder i de byområder, som vil komme til at ligge langs Letbanen. Letbanen, der løber på tværs af Fingerplanens 5 fingre og S-togslinjerne er udgangspunktet for Loop-City. Geografisk set strækker Loop-City sig hele vejen fra Hvidovre/Avedøre Holme og de øvrige byområder i Ringbyen til Helsigør/Helsingborg, videre til Malmø, over Øresundsbroen til Københavns Lufthavn samt Ørestad og retur til Avedøre Holme hvorved LOOP-City er fuldendt. Loop-City er en vision for, hvordan en bæredygtig byudvikling og fornyelse af en række byudviklingsområder i de 10 kommuner omkring København samtidigt kan udvikles som en del af et nyt overordnet regionalt udviklingsperspektiv. Visionen repræsenterer et grundlæggende skifte fra Fingerplanens centralby-struktur, med en række forstæder, der byhierarkisk ligger under København, til en mangeartet byregion, hvor de enkelte lokalområder og bycentre kan udvikle sig symbiotisk, men mere uafhængigt af Københavns Centrum. Fingerplanen fra 1947 blev tænkt som ramme for at styre industrialiseringen og det overordnede plangrundlag for udviklingen af forstæder/byområder langs fingrene (med S-tog linjer) og grønne områder imellem fingrene. I Loop-City visionen har bæredygtighed erstattet industrialiseringen som et grundlæggende tema i planlægningen. Loop Citys perspektiv rækker ind i udviklingen af hele Øresundsregionen som eksempel på en bæredygtig planlægning baseret på kollektiv infrastruktur. Visionen indskriver de 10 kommuner i en helt ny ramme som en central del af en ny storbyregion omkring Øresund. Visionen omfatter også forslag til lokale udviklingsprogrammer for de byområder, der kommer i spil, når der etableres en letbaneforbindelse langs Ring 3. Området langs Stamholmen indgår i denne sammenhæng og præsenteres som The Industial Leisure Park (side i rapporten) der bygger på den antagelse, at der med tiden vil blive så meget overskudsvarme fra kraftvarmeproduktion og affaldsforbrænding, at der er grundlag for at skabe udendørs opvarmede badeanlæg og lignende rekreative anlæg, således at der skabes en ny type urbant-industrielt rekreativt landskab. 13

15 Teknisk Forvaltnings vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at Loop-City med sit øresundsperspektiv betyder, at udviklingsområderne i Ringbyen får større udviklingsmuligheder, da Letbanen nu er tænkt sammen med Øresundsregionens øvrige infrastruktur og arbejdsmarked. Hvidovre Kommune / Avedøre Holme vil kunne komme til at ligge centralt på Loop-City forbindelsen med The Lopp-Building som nyt pejlemærke for Avedøre Holme og ikon for den nye regionale ring. Det betyder i første omgang gode trafikforbindelser via Letbanen til resten af Loop City samt til Nordsjælland. På længere sigt, ved en videreførelse af letbanen fra Hvidovre til Amager, vil det forbedre trafikforbindelsen til/fra Ørestad, lufthavnen og Malmø og videre op til Helsingborg. Det vil give en endnu bedre tilgængelighed til vores ringbyområde samt adgang til et stort arbejdsmarked. Hvidovre Kommune arbejder i disse år aktivt med at lave bæredygtig omdannelse af området langs Stamholmen, således at der gives mulighed for nye typer erhverv samt byfunktioner der ikke vil kunne ligge i traditionelle bykerner eller stationsnære områder. Her vil ideerne om The Industrial Leisure Park eller lignende friluftsanlæg, der kræver meget plads passe fint ind. Fortætning og intensivering af byudviklingsområderne kobler sig direkte til det kollektive trafiksystem. En letbane, der tænkes ind som en del af Øresundsregionens trafiknet, er i fin overensstemmelse med kommunens planer for fremtiden. Teknisk Forvaltning vurderer, at Loop-City er en vision, som på strategisk vis løfter Ringbyprojektet ind i en regional sammenhæng. Der vil fortsat være behov for en fælles koordineret indsats i Ringby-Letbanesamarbejdet, der fastholder og understøtter perspektivet på, at der skal både skal være forbindelse til Ishøj og til Avedøre Holme via Brøndby Strand. Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag. BILAG: 1 Åben Udkast til høringsvar om LOOP-City.pdf 38288/11 14

16 6. Aflæggelse af anlægsregnskaber J.nr.: S08 Sagsnr.: 10/61787 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Helle Adelborg Teknisk forvaltnings indstilling anbefales til. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for 1. at anlægsregnskab for projekt nr.0032, 0054, 0892, 0931, 0971 samt projekt nr godkendes. SAGSFREMSTILLING Anlægsregnskab for følgende projekter: Projekt nr. 0032* Opretning af skimmelsvampeskade, BBR 21, fægtesalen. Projekt nr Spejderhytte, Avedøre Tværvej 2. Projekt nr. 0892* Istandsættelse af BBR 5, Historiens Hus. Projekt nr. 0931* Vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder bygninger Projekt nr. 0971* Vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder m.v. bygninger Projekt nr. 0988* Risbjerggård-området salg og renovering. Regnskab Bevilling i alt *) Projektet ændret i overensstemmelse med revideret anlægsprioritering for 2008, godkendt af den 29. april ØKONOMISKE KONSEKVENSER Fremgår af specifikationen på de enkelte anlægsregnskaber. 15

17 BILAG: 1 Åben 6 stk. anlægsregnskaber for projekt nr. 0032, 0054, 0892, 0931, 0971 og /11 16

18 7. Aflæggelse af anlægsregnskaber J.nr.: S08 Sagsnr.: 10/62301 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Helle Adelborg Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales til. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og 1. at anlægsregnskab for projekt nr. 2295, 2331, 2388, samt projekt nr godkendes. SAGSFREMSTILLING Anlægsregnskab for følgende projekter: Regnskab Bevilling i alt Projekt nr. 2295* Anlæg af stier. Projekt nr. 2331* Støjvold mod Holbækmotorvejen. U I U I Projekt nr Vedligeholdelse af fortove m.v Projekt nr Vedligeholdelse af asfaltsarbejder *) Projektet ændret i overensstemmelse med revideret anlægsprioritering for 2008, godkendt af den 29. april ØKONOMISKE KONSEKVENSER Fremgår af specifikationen på de enkelte anlægsregnskaber. 17

19 BILAG: 1 Åben 4 stk. anlægsregnskaber for projekt nr. 2295, 2331,2388, og /11 18

20 8. Masteplan - Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 J.nr.: P21 Sagsnr.: 10/3807 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Helle Adelborg Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales til. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det over for Økonomiudvalget og anbefales 1. at indholdet i masteplanen godkendes, 2. at der sikres hjemmel til at administrere retningslinjerne i masteplanen ved at integrere denne i kommuneplanen, 3. at udkastet til Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i otte uger, samt 4. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering med tilhørende miljørapport af forslaget til kommuneplantillæg, da dette alene indeholder mindre ændringer i kommuneplanen og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. SAGSFREMSTILLING Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 3. marts 2010, punkt 13, at tage det udarbejdede arbejdsgrundlag for en maste- og antennepolitik for Hvidovre Kommune til efterretning, at der i slutningen af april 2010 skulle afholdes et informationsmøde for borgerne om formålet med og arbejdsgrundlaget for en maste- og antennepolitik, samt at forslaget til en masteplan skulle udarbejdes af forvaltningen med inddragelse af Teleindustrien, IT- og Telestyrelsen samt rådgiverne med henblik på godkendelse i og sædvanlig, offentlig fremlæggelse i otte uger. Informationsmødet blev afholdt den 15. juni 2010 på Risbjergskolen. Som optakt til mødet lavede forvaltningen en pressemeddelelse, oprettede et særligt banner med informationer og dialogforum på hjemmesiden, samt annoncerede i Hvidovre Avis. Uanset, at der kun deltog tre fremmødte borgere i informationsmødet, heraf et medlem af, blev mødet gennemført. Der var indlæg fra Embedslægeinstitutionen, Teleindustrien, Hasløv & Kjærsgaard samt Teknisk Forvaltning, men meget begrænset dialog. IT- og Telestyrelsen havde på forhånd meddelt, at man ikke har ressourcer til at deltage i orienteringsmøder for borgere mv. Der var ikke brugbare indlæg i dialogforummet. 19

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer

BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer BORGERRETTET FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE - status og udfordringer 2006 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI, maj 2006 Borgerrettet forebyggelse i kommunerne status og udfordringer Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere