Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar Mødetidspunkt: 18:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten Jelund, Mikkel Dencker, Mette Dencker, Ivan Fogtmann, Niels Ulsing, Nina Thøgersen, Anders Wolf Andresen, Katrine Høybye Frederiksen, Arne Bech, Gert Krogstad-Nielsen, Mini Glud, Susanne Brixum, Karl Erik Høholt Jensen, Annette Møller Sjøbeck, Steen Ørskov Larsen, Mogens Leo Hansen Fraværende:

2 Der er offentlig spørgetid i tidsrummet kl umiddelbar inden kommunalbestyrelsesmødet Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved borgmesteren/administrationen Beslutning om skolestruktur i Hvidovre Kommune Ny arbejdstidsaftale for lærere ved Hvidovre Kommunes folkeskoler for skoleårene 2011/2012 og 2012/ Høring om LOOP-City - en byvision for Ringbyen Aflæggelse af anlægsregnskaber Aflæggelse af anlægsregnskaber Masteplan - Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan Vedståelse af regaranti Boligselskabet lejerbo, Hvidovre, afdeling Sundheds- og Forebyggelsespolitik Tilsyn med plejehjem i Hvidovre Kommune Tilsyn med plejehjem Uanmeldt tilsyn i bofællesskaber 2010 og Brugsretsaftale mellem Hvidovre Kommune og Brevdueforeningen VIDO Boldklubben Frihedens klage over afgørelse truffet af Folkeoplysningsudvalget Eventuelt Bilagsoversigt Underskriftsside

3 1. Godkendelse af dagsorden J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/2173 2

4 2. Forskellige cirkulærer og meddelelser: Orientering ved borgmesteren/administrationen J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/2196 3

5 3. Beslutning om skolestruktur i Hvidovre Kommune J.nr.: G00 Sagsnr.: 10/21095 BESLUTNING I SKOLEUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. ad 1 9. Socialdemokraterne, SF og Konservative har drøftet de mange høringssvar, der er indkommet i forbindelse med høringen om en ny skolestruktur, som indebære en lukning af Engstrandskolen pr. 1. august Budgetforligspartierne er enige om, at udskyde beslutningen om en ny skolestruktur på baggrund af usikkerheden og bekymringen for om det tidsmæssigt og økonomisk er muligt at få etableret forholdene på Dansborgskolen tilfredsstillende for de mange børn i skolen og på fritidshjemmene. Spørgsmålet om ny skolestruktur herunder evt. reduktion af antallet af skoler undersøges grundigt frem til medio september 2011, hvor en afgørelse herom kan træffes i forbindelse med budget 2012 og således at evt. ændringer kan træde i kraft fra starten af skoleåret Endelig har det fremlagte forslag til en ny skolestruktur betydet en meget omfattende og for mange en utilfredsstillende ændring af skoledistrikter. De økonomiske følger af en reduktion af antallet af skoler er alt for uklare, og der er hos politikere, borgere samt ansatte en udtalt frygt for, at det ikke vil være muligt at foretage de nødvendige bygningsmæssige og trafiksikkerhedsmæssige tilretninger i tide inden skolestarten i august Som bekendt er der ikke indregnet besparelser i budget 2011 som følge af evt. skolelukning. Udskydelsen af beslutningen betyder desuden, at kommunen kan fordele evt. udgifter til bygningsændringer/trafiksikring over årene 2011 og 2012, hvorved der sikres, at flere nødvendige vedligeholdelsesarbejder kan gennemføres i indeværende år. Der vil til KB mødet d. 28. februar foreligge forslag til den videre proces om fremtidig skolestruktur. For stemte alle. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Helle Adelborg Skoleudvalgets indstilling anbefales til. 4

6 INDSTILLING Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og 1. at de afgivne høringssvar tages til efterretning 2. at Engstrandskolen nedlægges som skole pr. 1. august at der til skoleåret 2011/12 sker en justering af skoledistrikterne som i vedlagte bilag 1 4. at fritidshjemmet Engstrand nedlægges pr. 1. august at forvaltningen i dialog med alle involverede parter overflytter flest mulige klasser fra Engstrandskolen til Dansborgskolen 6. at de resterende klasser i en tilsvarende dialog overflyttes til Frydenhøjskolen 7. at læsetilbuddet (tidligere ordblindegruppen ) på Engstrandskolen overflyttes til Sønderkærskolen 8. at 10. klasse-tilbuddet forbliver på Engstrandskolen, søges sammenlagt med et nyt ungecenter og tilknyttes administrativt til Frydenhøjskolen. 9. at forslag til varetagelse af trafiksikkerheden i den nye skolestruktur udarbejdes af skole- og kulturforvaltningen i samarbejde med teknisk forvaltning SAGSFREMSTILLING Forslaget om ny skolestruktur har nu været i høring og der er kommet 79 høringssvar (høringssvarene ses på Desuden er høringssvarene omdelt til s medlemmer). Skole- og Kulturforvaltningen samt Teknisk Forvaltning har udarbejdet bemærkninger til høringssvarene bilag vedlagt. På baggrund af høringssvarene indstiller Skole- og Kulturforvaltningen, at skolestrukturforslaget gennemføres med enkelte ændringer. Vedr. skoledistrikterne foreslås det, at hele Glimvej og Lellinge Allé tilknyttes Risbjergskolen og der forslås en lille ændring i Hvidovre Nord, således at Holmegårdsskolen og Præstemoseskolen får en mere ensartet udvikling i elevtallet. Vedr. 10 klasse foreslås det, at tilbuddet tilknyttes administrativt til Frydenhøjskolen. I den forbindelse tildeles Frydenhøjskolen ressourcer svarende til en afdelingslederstilling. Der forelægges særskilt sag via Ejendoms- og Arealudvalget om bevilling af anlægsmidler til bygningsændringer mv. Tidligere sagsfremstilling I forbindelse med budgetaftalen og budgetvedtagelsen for 2011 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe som med afsæt i allerede beskrevne input i Perspektivnotatet fra og direktionens idekatalog udarbejder et oplæg til beslutning om en ny skolestruktur i kommunen. Oplægget skal pege på fordele og ulemper ved at lukke én af kommunens skoler. Vedlagte rapport udgør resultatet af arbejdsgruppens arbejde. Den vigtigste konsekvens er en indstilling fra skole- og kulturforvaltningen om, at Engstrandskolen og fritidshjemmet Engstrand nedlægges. I arbejdsgruppen har deltaget medarbejdere fra forskellige forvaltninger i Hvidovre Kommune, 2 skoleledere, en fritidshjemsleder, en skolesekretær, Hvidovre Lærerforening og BUPL. Arbejdsgruppen har afholdt 10 møder. Der er givet en foreløbig 5

7 orientering til Skolekontaktrådet 25. oktober 2010 og endelig orientering 10. november Arbejdsgruppen har opdelt sin rapport i 3 hovedafsnit. Første hovedafsnit handler om fordele og ulemper ved 10 i stedet for 11 skoler. I lyset af de beskrevne fordele ved at nedlægge en skole handler andet hovedafsnit om, hvilken skole der skal nedlægges, og tredje hovedafsnit handler om gennemførelsen og konsekvenserne af en skolenedlæggelse. I første hovedafsnit analyseres alle de forhold, der er relevante for en vurdering af, om Hvidovre Kommunes skolevæsen ville klare sig bedre ved kun at være 10 i stedet for 11 skoler. Hovedresultater af analysen er: - klare økonomiske fordele ved 10 skoler, herunder lavere faste omkostninger, mere rationel klassedannelse og frigjorte bygninger - indikationer af, at de faglige resultater i Hvidovre Kommune er meget afhængige af skolestørrelse - tendenser i den generelle skoleudvikling, der peger mod større specialisering og dermed endnu større fordele ved større skoler - de 3 små skoler i Hvidovre Kommune kan kun blive stabilt tosporede, hvis alle tresporede skoler også gradvis bliver tosporede, og hvis man accepterer en meget kraftig regulering af det frie skolevalg, løbende justeringer af skoledistrikter og omflytninger af lærere - ingen relevante bekymringer ved samlet skolekapacitet i tilfælde af kun 10 skoler - en skolenedlæggelse kan gennemføres forsvarligt, således at børn eksempelvis kan flyttes i hele klasser, og nye udfordringer af trafiksikkerheden kan (og skal) håndteres. På baggrund heraf konkluderer arbejdsgruppen, at der kun skal være 10 skoler i Hvidovre Kommune, og at der som følge heraf skal nedlægges en skole. Flemming Ernst, Hvidovre Lærerforening, afgiver mindretalsudtalelse på dette punkt. I andet hovedafsnit analyseres alle de kriterier, der er relevante for, hvilken skole der skal nedlægges. Kun skole- og kulturforvaltningen er ansvarlige for anbefalingen af, at det er Engstrandskolen der skal nedlægges. Når forvaltningen peger på Engstrandskolen, skyldes det især, at en nedlæggelse af Engstrandskolen giver den mest hensigtsmæssige skolestruktur, hvor de andre små skoler med stor sandsynlighed kan blive stabilt tosporede, og hvor de større skoler kan blive ved med at være tresporede. Derudover kan Engstrandskolens bygninger anvendes meget hensigtsmæssigt til andre formål, herunder genoptræningscenter og hjemmeplejen, som nævnt i budgetaftalen. Det er ligeledes en skolenedlæggelse, der med sikkerhed kan gennemføres forsvarligt, herunder også på fritidshjems-området. Mht. Enghøjskolen kan der argumenteres for, at børnene i stationsbyen vil have fagligt udbytte af at blive spredt til andre områder. Men der kan også argumenteres for, at det er bydende nødvendigt med en skole i stationsbyen. Ingen øvrige forhold har efter forvaltningens vurdering tilstrækkelig vægt til at begrunde, at Enghøjskolen eller Sønderkærskolen nedlægges i stedet for Engstrandskolen. Det gælder bl.a. spørgsmålet om faglighed, hvor alle 3 skoler har store udfordringer. 6

8 Der er ligeledes ingen begrundelse for at nedlægge én af de større skoler, især fordi de større skoler har en større søgningsfrekvens end de små skoler, og vi således ville komme meget på tværs af forældreønsker. I tredje hovedafsnit gennemgås de enkelte punkter i en gennemførelse af skolenedlæggelsen, herunder elevflytninger, anlægsopgaver, afledt skole- og fritidshjemsstruktur samt trafiksikkerhed. Arbejdsgruppen lægger afgørende vægt på, at alle led i gennemførelsen sker i en snæver dialog med alle involverede parter, og der er derfor stor fleksibilitet i, hvilke løsninger der kan blive tale om. Det er dog forventningen, at Dansborgskolen med tilhørende fritidshjem vil komme til at tage imod de fleste af børnene, og at det vil ske i hele klasser. Det er derfor væsentligt med en planlægning af de samlede anlægsopgaver på Dansborgskolen og Engstrandskolen i god tid inden næste skoleår. Herunder indgår også en til fredsstillende ny placering af den del af hjemmeplejen, der i dag er placeret på Dansborgskolen, og som forslås flyttet for at give plads på Dansborgskolen til klasser fra Engstrandskolen. Det forventes, at de ældste klasser skal overflyttes til Frydenhøjskolen, men andre løsninger kan vise sig i dialogen, herunder at enkelte klasser færdiggør deres skolegang på Engstrandskolen. Det indstilles, at læsetilbuddet overflyttes til Sønderkærskolen, som er parat til at påtage sig opgaven og kan blive styrket heraf. Endelig indstilles det, at 10. klasse på Engstrandskolen søges sammenlagt med et nyt ungecenter. Ved politisk godkendelse heraf forbereder skole- og kulturforvaltningen i samarbejde med UU-center Syd et forslag herom. Det er hensigten, at et ungecenter skal styrke de unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse. Endelig foreslås et særligt fokus på trafiksikkerhed, da der i den nye skolestruktur vil være børn, der skal krydse Brostykkevej til Gungehusskolen. Det er forventningen, at der kan findes gode løsninger på både denne og andre (allerede kendte) udfordringer i skolebørns trafiksikkerhed. Spørgsmålet om skoleindskrivning i skoleåret 2011/12 forelægges i en særskilt sag. Høringen om skolenedlæggelse mv. starter med offentliggørelse i Hvidovre Avis 30. november. Herefter skal der gå 8 uger inden fristen udløber. Efter udløbet af fristen skal der gå 4 uger, inden skolenedlæggelsen kan vedtages endeligt. Høringsliste: Alle skolebestyrelser Alle forældrebestyrelser for fritidshjem Hvidovre Lærerforening Skolelederne i Hvidovre Kommune BUPL Alle samarbejdsudvalg på skolerne Fælles samarbejdsudvalg for fritidshjem og klubber HSU for skole og kultur Integrationsrådet 7

9 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Arbejdsgruppen anbefaler, at de sparede resurser vedr. grundtilskud og klassedannelse bliver i skolevæsenet. Den gældende økonomimodel justeres under alle omstændigheder fra og med I 2011 sker der omflytninger fra Engstrandskolens budget til de skoler, der skal løse særlige opgaver fra august Også på fritidshjems-området bliver det relevant at justere økonomimodellen fra 2012, hvis fritidshjemmet Engstrand nedlægges. Her kan justeringen kombineres med andre ændringer, som er under forberedelse. Det bliver også nødvendigt at omfordele resurser på fritidshjems-området i De budgetmæssige konsekvenser vil blive bragt endeligt på plads i forlængelse af kommunalbestyrelsens endelige beslutning i februar BILAG: 1 Åben Reviderede skoledistrikter ændring HOL, PRÆ, RIS og SØN 36956/11 2 Åben Bemærkninger til høringssvarene 32604/11 3 Åben Skoledistrikter efter høringssvarene 33317/11 4 Åben Notat til kommunalbestyrelsen vedr. skolestruktur /11 fritidshjem og kluibber 5 Åben Høringsnotat om faglige resultater inkl. bilag /11 6 Åben Notat om høringssvar fra Engstrandskolen 36921/11 7 Åben Skolestrukturændringer - kommentarer til høringssvar vedr /11 lokaler og bygninger 8 Åben Udearealer 37126/11 9 Åben Skolestruktur, bemærkninger til høringssvar vedr. skoleveje 31983/11 10 Åben Rapport om skolestruktur /10 8

10 4. Ny arbejdstidsaftale for lærere ved Hvidovre Kommunes folkeskoler for skoleårene 2011/2012 og 2012/2013 J.nr.: P27 Sagsnr.: 11/10351 INDSTILLING Skole - og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget og 1. at godkende aftalen om lærernes arbejdstid for skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, der resulterer i en besparelse på kr. i 2011 og kr. i årene frem. 2. at godkende, at restbeløbet op til den i budget 2011 og overslagsårene forudsatte besparelse på hhv. 6,7 mio. kr. og 16 mio. kr. finansieres indenfor skolevæsenets egen ramme via forventede mindreudgifter på specialundervisningsområdet. 3. at bevilge 1,2 millioner kr. i hvert af skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, svarende til 0,5 mio. kr. i 2011, 1,2 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013, til uddannelse og udvikling i forbindelse med inklusion og IT på skolerne. Beløbet på i alt 2,4 mio. kr. finansieres indenfor skolevæsenets egen ramme via forventede mindreudgifter på specialundervisningsområdet. 4. at godkende, at 0,5 millioner kr. af de bevilgede midler kan anvendes til fratrædelsesaftaler for lærere på Hvidovre Kommunes folkeskoler 5. at Skole- og Kulturforvaltningen anmodes om at udarbejde oplæg til anvendelsen af de bevilgede midler til uddannelse og udvikling med henblik på hurtig effekt i skolevæsenet. SAGSFREMSTILLING I forbindelse med budget 2011, vedtog en samlet besparelse på kr. pr. skoleår på lærernes arbejdstidsaftale. Hvidovre Lærerforening og Skole- og Kulturforvaltningen har forhandlet om en ny arbejdstidsaftale med henblik på at opnå den vedtagne besparelse. Efter endt forhandlingsforløb, har parterne kunnet opnå enighed om nedenstående besparelser. (Den såkaldte omregningsfaktor er den faktor, der skal ganges med, når lærernes faktiske undervisningstid omregnes til timeforbrug. Den resterende tid kan bruges til andre opgaver.) Indenfor Økonomisk Beskrivelse omregningsfaktor effekt i kr. Pausetid lærere Lærernes pausetid reduceres med 5 minutter om dagen, således at der er 5 minutters mindre pause i tiden mellem kl og Pausetid børnehaveklasseledere Børnehaveklasseledernes pausetid reduceres med 5 minutter om dagen, således at der er 5 minutters mindre pause i tiden mellem kl og

11 Skole-hjemsamarbejde Elevsamtaler Reduceret faktor for tolærertimer Sociale arrangementer Forældremøder, klassekonferencer og kontaktforældremøder flyttes ud af faktoren og lærerne tildeles konkret tid til opgaven. Der udarbejdes en kommunal standard på ét forældremøde med deltagelse af én lærer, én skolehjemsamtale med deltagelse af to lærere på 20 minutter og ét kontaktforældremøde med deltagelse af en lærer Elevsamtaler flyttes ud af faktoren, hermed opnås den angivne besparelse Der gives en lavere faktor for tolærertimer. Den lavere faktor gives for den mindre forberedelse til undervisningen for nr. 2 lærer Klassefester, skolefester og dimissionsfester flyttes ud af faktoren og tiden til opgaven tildeles konkret til den enkelte lærer I alt besparelse indenfor faktoren Andre opgaver Økonomisk Beskrivelse effekt i kr. Klasserejser mv Der fastlægges et kommunalt serviceniveau for klasserejser og lejrskoler, således at der er én klasserejse på 3 dage og én lejrskole på 5 dage i elevernes samlede skoleforløb. Pædagogiske Åbningstiden for pædagogiske Servicecentre Servicecentre reduceres med én time om dagen. Kurser Tiden til kurser reduceres til 20 timer pr. lærer. Pædagogisk Råd og Tiden til Pædagogisk Råd og Pædagogiske Pædagogiske dage dage reduceres til 15 timer pr. lærer. Nye lærere Der forventes et færre antal nyansatte lærere i folkeskolerne. Der kan derfor forventes en besparelse på denne post. Skole-hjemsamarbejde Der tildeles konkret tid til skolehjemsamarbejde jf. ovenstående besparelse. Sociale arrangementer Der tildeles tid udenfor faktoren til sociale arrangementer jf. ovenstående besparelse. I alt besparelse udenfor faktoren Samlet besparelse

12 Med ovenstående besparelser vil omregningsfaktoren for lærerne være på 1,1 dog 0,9 for tolærertimer. Denne omregningsfaktor giver følgende nøgletal for lærernes arbejdstid: Beskrivelse Timer Undervisningstid 698 Omregningsfaktor 1,1 Opgaver i tilknytning til 767,8 undervisningen Undervisning i alt 1.465,8 Tid til andre opgaver 214,2 I alt Ovenstående besparelser er nærmere beskrevet i bilagene Enighedspapir vedr. lærertidsaftale og Teknisk notat, der er vedlagt denne mødesag. På baggrund af besparelserne i ovenstående, har Skole- og Kulturforvaltningen udarbejdet en ny arbejdstidsaftale og tilhørende bilag for skoleårene 2011/2012 og 2012/2013. Aftalen og bilag sendes til Økonomiudvalgets medlemmer. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der opnås en besparelse på kr. i år 2011 og en besparelse på kr. i år 2012 og frem. Skolerne tilføres kr. til uddannelse og fratrædelsesordninger i hvert af skoleårene 2011/2012 og 2012/2013. Af det samlede beløb på kr. kan anvendes kr. på fratrædelsesordninger for lærere. Den opnåede besparelse fordeles på skolerne efter elevtal. Der udarbejdes oplæg om anvendelsen af de bevilgede midler. Mankoen op til det samlede sparemål på 6,7 mio. kr. i 2011 og 16 mio. kr. i 2012 og frem finansieres indenfor skolevæsenets egen ramme via et forventet mindreforbrug på specialundervisningsområdet. De ekstra 1,2 mio. kr. i hvert af skoleårene finansieres på samme vis. PERSONALEMÆSSIGE KONSEKVENSER Den beskrevne aftale medfører en reduktion på ca. 29 fuldtidslærerstillinger. Det forventes, at overgangen til den nye aftale og gennemførelse af besparelsen kan håndteres ved naturlig afgang. Der afsættes kr. som en afbødeforanstaltning til fratrædelsesordninger til lærerne. Bilag eftersendes. 11

13 5. Høring om LOOP-City - en byvision for Ringbyen J.nr.: G00 Sagsnr.: 11/5820 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Helle Adelborg Godkendt af grupperne A, F, V og O. Liste H begærer sagen i. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget 1. at udkastet til høringssvar godkendes. SAGSFREMSTILLING Hvidovre Kommune deltager sammen med ni andre kommuner (Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Rødovre, Albertslund, Glostrup, Brøndby, Vallensbæk og Ishøj) samt Region Hovedstaden og Naturstyrelsen i dialogprojektet Ringbyen-Letbanesamarbejdet. Ringby - Letbanesamarbejdet fik overdraget rapporten LOOP-City med en byvision for Ringbyen af Realdania ved en event på Herlev Hospital den 1. december Byvisionen tager afsæt i de to politikerseminarer, der blev afholdt den 23. september 2009 og den 20. maj 2010 samt et fælles intentionsafsnit, der er indarbejdet i de 10 kommuners kommuneplaner og i den regionale udviklingsplan. Publikationen LOOP City er blevet udleveret til medlemmerne af i begyndelsen af december Borgmesterforum i dialogprojektet Ringbyen har den 10. januar 2011 sendt rapporten LOOP-City, med byvisionen for Ringbyen, i otte ugers høring i de ti kommunalbestyrelser og i regionsrådet. Formålet med høringen er at få drøftet byvisionen lokalt i kommunerne. Af høringsbrevet fremgår, at det er vigtigt at få diskuteret hvilke elementer af visionen, som kommunerne politisk kan blive enige om at arbejde videre med, på kort og på lang sigt. Et centralt element er at få afklaret, hvordan byvisionen kan blive en del af de kommunale planstrategier, og i hvilket omfang der fortsat er behov for en fælles koordineret indsats. Med henblik på at få en pejling af hvordan byvisionen passer ind i den lokalpolitiske dagsorden, har borgmesterforum besluttet indledningsvist at sende rapporten LOOP-City ud i denne 8 ugers høring. Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til høringssvar til godkendelse. 12

14 LOOP-City De deltagende parter i Ringbyprojektet gik i februar 2010 sammen om at skabe en ny byvision en byvision for de byområder, som kommer i spil ved den kommende letbane langs Ring 3. Ambitionen er en langsigtet vision som peger fremad på den samlede udvikling af hele hovedstadsregionen og som har fokus på det grønne, det sociale og det mangfoldige i moderne byer. Visionen formulerer 10 lokale Big Bets (bærende udfordringer) for fremtidens byudvikling og en vision for hovedstadsområdets udvikling (Loop-City). Det foreløbige resultat ligger nu klar som en samlet vision, der fortæller, hvordan man kan skabe et attraktivt, bæredygtigt bybånd fra Lundtofte i nord via Lyngby, Gladsaxe, Herlev og Glostrup til Ishøj, Brøndby og Avedøre Holme i syd. En ringby, der med Letbanen som trafikal rygrad forbinder byområder og knytter an til de S-togslinjer, der løber på tværs af bybåndet. Som følge af den høje tilgængelighed til transportsystemet vil der i det godt 30 kilometer lange bælte fra syd til nord, være store udviklingsmuligheder i de byområder, som vil komme til at ligge langs Letbanen. Letbanen, der løber på tværs af Fingerplanens 5 fingre og S-togslinjerne er udgangspunktet for Loop-City. Geografisk set strækker Loop-City sig hele vejen fra Hvidovre/Avedøre Holme og de øvrige byområder i Ringbyen til Helsigør/Helsingborg, videre til Malmø, over Øresundsbroen til Københavns Lufthavn samt Ørestad og retur til Avedøre Holme hvorved LOOP-City er fuldendt. Loop-City er en vision for, hvordan en bæredygtig byudvikling og fornyelse af en række byudviklingsområder i de 10 kommuner omkring København samtidigt kan udvikles som en del af et nyt overordnet regionalt udviklingsperspektiv. Visionen repræsenterer et grundlæggende skifte fra Fingerplanens centralby-struktur, med en række forstæder, der byhierarkisk ligger under København, til en mangeartet byregion, hvor de enkelte lokalområder og bycentre kan udvikle sig symbiotisk, men mere uafhængigt af Københavns Centrum. Fingerplanen fra 1947 blev tænkt som ramme for at styre industrialiseringen og det overordnede plangrundlag for udviklingen af forstæder/byområder langs fingrene (med S-tog linjer) og grønne områder imellem fingrene. I Loop-City visionen har bæredygtighed erstattet industrialiseringen som et grundlæggende tema i planlægningen. Loop Citys perspektiv rækker ind i udviklingen af hele Øresundsregionen som eksempel på en bæredygtig planlægning baseret på kollektiv infrastruktur. Visionen indskriver de 10 kommuner i en helt ny ramme som en central del af en ny storbyregion omkring Øresund. Visionen omfatter også forslag til lokale udviklingsprogrammer for de byområder, der kommer i spil, når der etableres en letbaneforbindelse langs Ring 3. Området langs Stamholmen indgår i denne sammenhæng og præsenteres som The Industial Leisure Park (side i rapporten) der bygger på den antagelse, at der med tiden vil blive så meget overskudsvarme fra kraftvarmeproduktion og affaldsforbrænding, at der er grundlag for at skabe udendørs opvarmede badeanlæg og lignende rekreative anlæg, således at der skabes en ny type urbant-industrielt rekreativt landskab. 13

15 Teknisk Forvaltnings vurdering Teknisk Forvaltning vurderer, at Loop-City med sit øresundsperspektiv betyder, at udviklingsområderne i Ringbyen får større udviklingsmuligheder, da Letbanen nu er tænkt sammen med Øresundsregionens øvrige infrastruktur og arbejdsmarked. Hvidovre Kommune / Avedøre Holme vil kunne komme til at ligge centralt på Loop-City forbindelsen med The Lopp-Building som nyt pejlemærke for Avedøre Holme og ikon for den nye regionale ring. Det betyder i første omgang gode trafikforbindelser via Letbanen til resten af Loop City samt til Nordsjælland. På længere sigt, ved en videreførelse af letbanen fra Hvidovre til Amager, vil det forbedre trafikforbindelsen til/fra Ørestad, lufthavnen og Malmø og videre op til Helsingborg. Det vil give en endnu bedre tilgængelighed til vores ringbyområde samt adgang til et stort arbejdsmarked. Hvidovre Kommune arbejder i disse år aktivt med at lave bæredygtig omdannelse af området langs Stamholmen, således at der gives mulighed for nye typer erhverv samt byfunktioner der ikke vil kunne ligge i traditionelle bykerner eller stationsnære områder. Her vil ideerne om The Industrial Leisure Park eller lignende friluftsanlæg, der kræver meget plads passe fint ind. Fortætning og intensivering af byudviklingsområderne kobler sig direkte til det kollektive trafiksystem. En letbane, der tænkes ind som en del af Øresundsregionens trafiknet, er i fin overensstemmelse med kommunens planer for fremtiden. Teknisk Forvaltning vurderer, at Loop-City er en vision, som på strategisk vis løfter Ringbyprojektet ind i en regional sammenhæng. Der vil fortsat være behov for en fælles koordineret indsats i Ringby-Letbanesamarbejdet, der fastholder og understøtter perspektivet på, at der skal både skal være forbindelse til Ishøj og til Avedøre Holme via Brøndby Strand. Udkast til høringssvar er vedlagt som bilag. BILAG: 1 Åben Udkast til høringsvar om LOOP-City.pdf 38288/11 14

16 6. Aflæggelse af anlægsregnskaber J.nr.: S08 Sagsnr.: 10/61787 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Helle Adelborg Teknisk forvaltnings indstilling anbefales til. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget at anbefale over for 1. at anlægsregnskab for projekt nr.0032, 0054, 0892, 0931, 0971 samt projekt nr godkendes. SAGSFREMSTILLING Anlægsregnskab for følgende projekter: Projekt nr. 0032* Opretning af skimmelsvampeskade, BBR 21, fægtesalen. Projekt nr Spejderhytte, Avedøre Tværvej 2. Projekt nr. 0892* Istandsættelse af BBR 5, Historiens Hus. Projekt nr. 0931* Vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder bygninger Projekt nr. 0971* Vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder m.v. bygninger Projekt nr. 0988* Risbjerggård-området salg og renovering. Regnskab Bevilling i alt *) Projektet ændret i overensstemmelse med revideret anlægsprioritering for 2008, godkendt af den 29. april ØKONOMISKE KONSEKVENSER Fremgår af specifikationen på de enkelte anlægsregnskaber. 15

17 BILAG: 1 Åben 6 stk. anlægsregnskaber for projekt nr. 0032, 0054, 0892, 0931, 0971 og /11 16

18 7. Aflæggelse af anlægsregnskaber J.nr.: S08 Sagsnr.: 10/62301 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Helle Adelborg Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales til. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og 1. at anlægsregnskab for projekt nr. 2295, 2331, 2388, samt projekt nr godkendes. SAGSFREMSTILLING Anlægsregnskab for følgende projekter: Regnskab Bevilling i alt Projekt nr. 2295* Anlæg af stier. Projekt nr. 2331* Støjvold mod Holbækmotorvejen. U I U I Projekt nr Vedligeholdelse af fortove m.v Projekt nr Vedligeholdelse af asfaltsarbejder *) Projektet ændret i overensstemmelse med revideret anlægsprioritering for 2008, godkendt af den 29. april ØKONOMISKE KONSEKVENSER Fremgår af specifikationen på de enkelte anlægsregnskaber. 17

19 BILAG: 1 Åben 4 stk. anlægsregnskaber for projekt nr. 2295, 2331,2388, og /11 18

20 8. Masteplan - Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 J.nr.: P21 Sagsnr.: 10/3807 BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Tiltrådt. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fraværende: Helle Adelborg Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales til. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det over for Økonomiudvalget og anbefales 1. at indholdet i masteplanen godkendes, 2. at der sikres hjemmel til at administrere retningslinjerne i masteplanen ved at integrere denne i kommuneplanen, 3. at udkastet til Forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i otte uger, samt 4. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering med tilhørende miljørapport af forslaget til kommuneplantillæg, da dette alene indeholder mindre ændringer i kommuneplanen og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. SAGSFREMSTILLING Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 3. marts 2010, punkt 13, at tage det udarbejdede arbejdsgrundlag for en maste- og antennepolitik for Hvidovre Kommune til efterretning, at der i slutningen af april 2010 skulle afholdes et informationsmøde for borgerne om formålet med og arbejdsgrundlaget for en maste- og antennepolitik, samt at forslaget til en masteplan skulle udarbejdes af forvaltningen med inddragelse af Teleindustrien, IT- og Telestyrelsen samt rådgiverne med henblik på godkendelse i og sædvanlig, offentlig fremlæggelse i otte uger. Informationsmødet blev afholdt den 15. juni 2010 på Risbjergskolen. Som optakt til mødet lavede forvaltningen en pressemeddelelse, oprettede et særligt banner med informationer og dialogforum på hjemmesiden, samt annoncerede i Hvidovre Avis. Uanset, at der kun deltog tre fremmødte borgere i informationsmødet, heraf et medlem af, blev mødet gennemført. Der var indlæg fra Embedslægeinstitutionen, Teleindustrien, Hasløv & Kjærsgaard samt Teknisk Forvaltning, men meget begrænset dialog. IT- og Telestyrelsen havde på forhånd meddelt, at man ikke har ressourcer til at deltage i orienteringsmøder for borgere mv. Der var ikke brugbare indlæg i dialogforummet. 19

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene

NOTAT. Bemærkninger til høringssvarene NOTAT Hvidovre Kommune Skole- og Kulturforvaltningen Erik Pedersen Afdelingen for skoler, fritidshjem og klubber Sagsnr.: 10/21095 Dok.nr.: 32604/11 02-02-2011 Side 1 af 4 Bemærkninger til høringssvarene

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

LOOP CITY. hvidbogen

LOOP CITY. hvidbogen LOOP CITY hvidbogen Udarbejdet af Ringby - Letbanesamarbejdet maj 2011 INDEX HVIDBOG Forord: Kortbilag: Resume: 5 6 8 Høringssvar: Region Hovedstaden Albertslund Kommune Brøndby Kommune Gladsaxe Kommune

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. til HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden fællesmøde Ejendoms- og Arealudvalget og Teknik- og Miljøudvalget onsdag den 6. maj 2009, kl. 17.30 i mødelokalet Kystagerparken, lokal 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset.

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 08. august 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 08. august 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 08. august 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Ny Kaffestue Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Bilag 5 Oversigt over kompetencer, som ønskes delegeret fra Borgerrepræsentationen til Økonomiforvaltningen

Bilag 5 Oversigt over kompetencer, som ønskes delegeret fra Borgerrepræsentationen til Økonomiforvaltningen Bilag 5 Finansielle forretninger: 1. Kompetence til at godkende omlægning af lån og til at godkende regaranti i forbindelse med omlægning af lån under følgende forudsætninger: Det nye lån har en lavere

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet

DAGSORDEN. Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet Områdeudvalg handicap- og psykiatriområdet DAGSORDEN Møde nr. : 03/2010 Sted : Mødelokale 101 Dato : 16. september 2010 Start kl. : 13:00 Slut kl. : 15:30 Medlemmer Margit Tang Møller (Ledelse) Birte Kousted

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 02.03.2015 på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib,

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere