Studieordning gældende for foråret AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning gældende for foråret 2011. AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning"

Transkript

1 Studieordning gældende for foråret 2011 AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning

2 FORORD FÆLLES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR MERKANTILE AKADEMIUDDANNELSER (AU) UDDANNELSERNES FORMÅL OG OMFANG UDDANNELSENS OPBYGNING DIMITTENDERNES TITEL ADGANGSBETINGELSER INDLEDENDE KURSER UNDERVISNINGS- OG ARBEJDSFORMER EKSAMEN OG BEDØMMELSE KLAGEADGANG KVALITETSSIKRING UDDANNELSENS OPBYGNING OG INDHOLD FAGENE PÅ AKADEMIUDDANNELSEN (AU) I I FORÅRET INDLEDENDE KURSER Matematik med økonomisk profil Indledende erhvervsjura i den finansielle sektor Indledende boligfinansiering OBLIGATORISKE FAGMODULER FOR AKADEMIUDDANNELSEN (AU) I Erhvervsjura i den finansielle sektor Samfundsøkonomi VALGFRI FAGMODULER PÅ AU I Data, marked og afsætning Skat og moms Virksomhedens investering og finansiering Ejendomshandel I Ejendomshandel II Revision og årsrapport Boligfinansiering og -rådgivning SPECIALEFORLØB PÅ AU I Finansielle forretninger Analyse af regnskabsdata Fast ejendom Årsrapport og virksomhedsanalyse Forsikringsøkonomi AFGANGSPROJEKT PÅ AU I OVERGANGSORDNINGER OG MERIT OVERGANGSORDNING FOR FAGET OMSÆTNING OG FINANSIERING AF FAST EJENDOM OVERGANGSORDNING FOR FAGET SAMFUNDSØKONOMI OVERGANGSORDNING FOR FAGET VURDERING OG SALG AF FAST EJENDOM MERIT ANBEFALEDE PROFILFORLØB BANKLINJEN REVISIONS- OG SKATTELINJEN EJENDOMSMÆGLERLINJEN FORSIKRINGSLINJEN VIDEREUDDANNELSE OVERGANGSORDNING FOR OPTAGELSE PÅ HD 2. DEL OVERSIGT OVER LOVE OG BEKENDTGØRELSER

3 Forord Denne studieordning har til formål at give den studerende en overordnet orientering om uddannelsens indhold og de regler der gælder for optagelse, gennemførelse og evaluering. Reglerne fremgår af de bekendtgørelser, der fastsætter eksamensregler, kvalitetskrav, udbudsbetingelser m.v. Studieordningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr af 14/12/2005 om videregående voksenuddannelser inden for det merkantile område samt bekendtgørelse nr af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Uddannelsens rammer er blandt andet en udmøntning af Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (lov nr.1049 af 09/11/2009) blev vedtaget med det formål at sikre voksne en mulighed for at forbedre såvel erhvervskompetencen som den personlige kompetence gennem videreuddannelse. Videreuddannelsessystemet er således rammen om løbende kompetenceudvikling på et niveau, der modsvarer de eksisterende niveauer i det ordinære uddannelsessystem. Hovedformålene har været dels at skabe en klar struktur og sammenhæng i voksenuddannelsessystemet uden blindgyder og dels at sikre rammen for livslang læring med udgangspunkt i den enkeltes konkrete erhvervserfaring. Akademiuddannelser (AU) er deltidsuddannelser, der sammen med 2 års relevant erhvervserfaring har samme niveau som de korte videregående uddannelser (KVU), som er dagstudier. De uddannelser, som primært retter sig mod det private erhvervsliv, herunder Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning, udbydes af landets erhvervsakademier om udbud og kvalitetssikring. Studieordningen er landsdækkende og omfatter alle institutioner, som udbyder Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning. Studieordningen er gældende fra 1. januar Den til enhver tid gældende studieordning er tilgængelig på udbyderens hjemmeside. Foråret 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademiet Copenhagen Business Erhvervsakademiet Århus Erhvervsakademiet MidtVest Erhvervsakademiet Sjælland Erhvervsakademiet Kolding Erhvervsakademiet Dania Erhvervsakademiet Sydvest Københavns Erhvervsakademi UC Nordjylland www. easj.dk

4 1. Fælles regler og retningslinjer for merkantile akademiuddannelser (AU) 1.1 Uddannelsernes formål og omfang Akademiuddannelserne (AU) inden for det merkantile område skal kvalificere voksne til på et fagligt og metodisk grundlag at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger samt varetage funktioner på specialist- og mellemlederniveau. Endvidere skal uddannelserne bidrage til at udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevne, evne til at skabe fornyelse og skærpe interessen for iværksætter- og selvstændighedskultur samt etablering af egen virksomhed. Det merkantile område omfatter i henhold til bekendtgørelse nr af 14/12/2005 handel og økonomi samt discipliner og emner, der uddannelsesmæssigt relaterer hertil. Hver uddannelse udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, der sammen med 2 års relevant erhvervserfaring giver et afgangsniveau svarende til en kort videregående uddannelse (KVU). Uddannelserne er normeret til et studenterårsværk, dvs. en heltidsstuderendes arbejde i et år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Alle uddannelserne tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler bestående af seks moduler a 10 ECTS-point og planlægges således, at de kan afsluttes inden for 3 år. 1.2 Uddannelsens opbygning En akademiuddannelse omfatter: Fire fagmoduler som hver svarer til 10 ECTS-point Et specialeforløb svarende til 10 ECTS-point. Et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS-point Specialeforløbet giver den studerende en specialisering indenfor Finansiel Rådgivning. Afgangsprojektet afslutter uddannelsen. Den studerende skal her kunne dokumentere evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for uddannelsens overordnede formål eller inden for den uddannelsesmæssige profil, som den studerende har valgt. De studerende skal gennemføre det afsluttende afgangsprojekt inden for centrale problemstillinger i uddannelsen, herunder specialeforløbet. 1.3 Dimittendernes titel Titlen Merkonom opnås ved at bestå fire fagmoduler. Betegnelsen på engelsk er Academy Foundation (AF) Degree in Business. En bestået Akademiuddannelse giver adgang til titlen AU i Finansiel Rådgivning. AU står for akademiuddannet. Betegnelsen på engelsk er Academy Profession (AP) Degree in Business. 1.4 Adgangsbetingelser Følgende uddannelser giver i henhold til 4 i bekendtgørelse nr af 14/12/2005 adgang til en merkantil Akademiuddannelse: 3

5 1. En relevant erhvervsuddannelse 2. En relevant grunduddannelse for voksne (GVU) 3. En gymnasial uddannelse 4. En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr Ansøgerne skal have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse for at påbegynde specialefaget. Institutionen kan ud fra en konkret vurdering af uddannelsesmæssige forudsætninger optage ansøgere med uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles med ovennævnte uddannelsesmæssige adgangskrav. Adgangskravene til et fagmodul er en adgangsgivende uddannelse eller erhvervserfaring af mindst to års varighed. Ansøgere, der har gennemført fire fagmoduler eller afsluttet uddannelsen til merkonom efter tidligere regler herom, kan optages på specialedelen hvis de opfylder adgangskravene til en merkantil akademiuddannelse. Dog kan relevant erhvervserfaring, der er opnået før eller sideløbende med uddannelsen til merkonom, medregnes ved optagelse på specialedelen. 1.5 Indledende kurser Indledende kurser kan tilbydes uddannelsessøgende, der ønsker optagelse eller er optaget på et fagmodul. Der er tale om studieforberedende kurser, der har til formål at forbedre grundlaget for at gennemføre et eller flere fagmoduler. De indledende fag har alle en studiebelastning svarende til 1/12 årsværk (i praksis 30 lektioner). I tilknytning til Finansiel Rådgivning er der udviklet indledende kurser i økonomisk matematik og erhvervsjura i den finansielle sektor samt boligfinansiering. Fagene anbefales til studerende, der enten ikke i deres tidligere uddannelse har beskæftiget sig med det pågældende emneområde, eller som har behov for en ajourføring. De indledende fag tager alle udgangspunkt i deltagersammensætningen og det faglige niveau ved kursernes begyndelse. Undervisnings- og arbejdsformer er afpasset efter mål og indhold i det enkelte kursus. Fagene afsluttes ikke med en eksamen, men der udstedes kursusbevis. Ved link via institutionens hjemmeside kan man få en samlet oversigt over mål og indhold i de indledende kurser. På kan man se en samlet oversigt over relevante indledende fag til Finansiel Rådgivning AU, samt hvilke fagmoduler de retter sig i mod. Endvidere kan der findes oplysning omkring uddannelsen på 1.6 Undervisnings- og arbejdsformer Fælles for alle modulforløb ved uddannelserne er, at de er anvendelsesorienterede, dvs. at der er et relativt tæt samspil mellem den studerendes praktiske erhvervserfaring og det teoretiske indhold. Der lægges således vægt på, at lærerne har praktisk erfaring inden for fagområdet, og at den studerendes erfaring inddrages i undervisningen. Udviklingen af faglige og personlige kvalifikationer integreres i undervisningen, dvs. at fagligheden primært tilegnes gennem pædagogiske arbejdsformer, som udvikler og understøtter 4

6 personlige kvalifikationer som selvstændighed, initiativ, kritisk sans, kreativitet, samarbejdsevne og iværksætterlyst. I undervisningen indgår der derfor faglige diskussioner, erfaringsudveksling, casebehandling og projektarbejde, der er med til at sikre en personlig udvikling, faglig fordybelse og forbindelsen mellem teori og praksis. Undervisningen på Finansiel Rådgivning er en kombination af tilstedeværelse, projektarbejde samt e-læring. For at understøtte indlæringen og vurdere udbyttet af undervisningen stilles der opgaver til aflevering. For fag med skriftlig eksamen er formålet med opgaveløsningen endvidere at forberede sig til eksamen. Der lægges endvidere vægt på, at den studerende kan opsøge, vurdere og anvende information. Det er kundskaber, som er helt grundlæggende for, at man kan tilegne sig nye kvalifikationer som led i en livslang læring og udvikling. Fagmodulerne og specialefagenes undervisningsforløb er opbygget som fem kursusdage og to kursusaftener eller som 12 kursusaftener. 1.7 Eksamen og bedømmelse Vilkårene for afholdelse og tilrettelæggelse af eksamen er fastlagt i nedenstående bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr af 14/12/2005 videregående voksenuddannelser inden for det merkantile område (merkonom og AU) Bekendtgørelse nr af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelse) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, bekendtgørelse nr. 250 af 15/03/2007, som angiver bedømmelsesgrundlag og metode for prøvers og eksameners vedkommende (karakterbekendtgørelse) I øvrigt henvises til retsinformation på der indeholder de seneste versioner af love og bekendtgørelser på området. Inden semesterets studiestart er der udarbejdet en eksamensplan, som viser placeringen af eksamen for semesterets eksamener. Den eksamensafholdende skole udarbejder et eksamensreglement med information om rettidig tilmelding, sygdom, klageadgang mv. gældende for eksamensterminen. Den studerende har ret til tre eksamensforsøg pr. fag. Såfremt rettidig afmelding ikke foreligger, betragtes det som et eksamensforsøg. Dette gælder dog ikke, hvis den studerende bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom. Skolerne forlanger i tilfælde af sygdom dokumentation. Hvis en prøve ikke er bestået, kan den studerende deltage i en reeksamen. Samtlige eksamener på Finansiel Rådgivning er med ekstern censor og bedømmes individuelt efter 7-trinsskalaen. For at bestå kræves minimum karakteren 02. 5

7 Nedenstående tabel viser placeringen af eksamen og eksamensformen: Fag Fagmoduler med skriftlig eksamen: Erhvervsjura i den finansielle sektor Ejendomshandel I Ejendomshandel II Virksomhedens investering og finansiering Skat og moms Boligfinansiering og -rådgivning Varighed 4 timer Fagmoduler med mundtlig eksamen: Samfundsøkonomi Revision og årsrapport Data, marked og afsætning 30 minutter 30 minutter 30 minutter Specialefag med skriftlig eksamen: Fast ejendom Årsrapport og virksomhedsanalyse Forsikringsøkonomi 4 timer Specialefag med aflevering af skriftligt projekt: Finansielle Forretning Skriftligt projekt Specialefag med mundtlig eksamen: Analyse af regnskabsdata 30 minutter Afgangsprojekt (projekt + mundtlig eksamen) 45 minutter 1.8 Klageadgang Klagemuligheder og -retningslinjer er fastlagt i henhold til Bekendtgørelse nr. 766 af 26/06/2007 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelse) Derudover henvises til den uddannelsesansvarlige på det enkelte uddannelsessted for yderlige information og til Klagefristen er 2 uger fra modtagelse af et eksamensresultat eller en afgørelse fra skolen. 1.9 Kvalitetssikring Uddannelsens kvalitet og løbende kvalitetsudvikling sikres i henhold til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne, bekendtgørelse nr af 01/10/2010 (Kvalitetsbekendtgørelsen). Den enkelte udbyder eller det landsdækkende uddannelsesnetværk har et kvalitetssystem til kvalitetsudvikling af uddannelsen, der inddrager de studerende og aftagerne i den fortsatte kvalitetsudvikling. Aftagerkontakten skal sikre, at udbyderne samarbejder med erhvervslivet om den konkrete uddannelse. 6

8 2. Uddannelsens opbygning og indhold 2.1 Fagene på Akademiuddannelsen (AU) i Finansiel Rådgivning i foråret 2011 Uddannelsens opbygning: Indledende Kurser: Indledende matematik med økonomisk profil Indledende erhvervsjura i den finansielle sektor Indledende boligfinansiering i den finansielle sektor Obligatoriske fagmoduler: Erhvervsjura i den finansielle sektor Samfundsøkonomi Valgfrie fagmoduler: Virksomhedens investering og finansiering Data, marked og afsætning Ejendomshandel I Ejendomshandel II Boligrådgivning og finansiering Revision og Årsrapport Skat og Moms Specialeforløb: Forsikringsøkonomi Analyse af regnskabsdata Finansielle forretninger Fast Ejendom Årsregnskab og Virksomhedsanalyse Afgangsprojekt: Afgangsprojekt 7

9 2.2 Indledende kurser Matematik med økonomisk profil Matematik med økonomisk profil Fagstatus Omfang Eksamensform Faglige forudsætninger Kurset relaterer sig til Statistik og samfunds- og erhvervsøkonomiske fagmoduler 1/12 årsværk Ingen Ingen Formål Formålet med faget er at give studerende en grundlæggende viden indenfor relevante matematiske områder. Områderne har relation til de økonomiske fagmoduler på de merkantile akademiuddannelser. Mål og indhold Målet med undervisningen er at give de studerende en indføring i grundlæggende matematiske områder. Der lægges vægt på, at de studerende kan bruge det indlærte i de økonomiske fagmoduler ved akademiuddannelserne. Ligninger af 1. og 2. grad Der arbejdes såvel med at kunne opstille som at kunne løse ligninger. Uligheder af 1. grad Der arbejdes såvel med at kunne opstille som at kunne løse uligheder. Simple ligningssystemer Der arbejdes med løsning af 2 ligninger med 2 ubekendte (1. gradsligninger) Koordinatsystemet, linier og punktmængder Der arbejdes med såvel almindeligt som logaritmisk koordinatsystem. Deltageren skal kunne indtegne linier og punktmængder i almindeligt koordinatsystem. Deltageren skal kunne løse simple ligninger og uligheder i almindeligt koordinatsystem. Deltageren er orienteret om andre former for koordinatsystemer. Funktionsanalyse Marginal betragtning på retlinet funktion Marginal betragtning på 2. og 3. gradsfunktioner Anvendelse af matematiske funktioner og tabeller i regneark Afbildning af funktioner i koordinatsystemet. Procentregning og indekstal Deltageren skal kunne udregne procenttal. Deltageren skal kunne lægge procenter til og trække procenter fra en opgivet størrelse. Deltageren skal kunne udregne indekstal og fx kunne indeksere en talrække. Deltageren er bekendt med forskellen mellem indekstal og procenttal. Rentesregning Der arbejdes med fremadgående og tilbagegående rentesregning af enkelte beløb. Der arbejdes med annuitetsbegrebet. Deltageren skal kunne beregne rente og fremtidig værdi ud fra opgivne nutidsstørrelse, renteprocent og år. Deltagerne skal kunne tilbagediskontere enkelte beløb ud fra opgiven fremtidsværdi, rentesats og år. 8

10 Differentiering Der arbejdes med differentiering af 2. og 3. grads funktioner. Deltageren er bekendt med differentieringen og dens betydning. Statistiske fordelinger og nøgletal Deltagerne skal kunne beskrive kvantitative datamængder ved anvendelse af middelværdi, medianværdi og modusværdi/typetal. Deltagerne skal endvidere kunne beskrive spredningen ved anvendelse af standardafvigelse og kvartiler (nedre kvartil og øvre kvartil). Introduktion til sandsynlighedsregning og sandsynlighedsfunktioner Undervisningsformer Undervisningen vil i praksis bestå af klasseundervisning på 5 hele undervisningsaftener og derudover være baseret på kommunikation via en elektronisk undervisningsplatform, hvor der bl.a. sker aflevering og returnering af hjemmeopgaver. Klasseundervisningen på de enkelte kursusaftener vil være en blanding af mere traditionel undervisning og dialogbaseret undervisning med udgangspunkt i konkrete caseopgaver, der gerne tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis. Eksamen Der afholdes ingen eksamen i faget. 9

11 2.2.2 Indledende erhvervsjura i den finansielle sektor Indledende erhvervsjura i den finansielle sektor Fagstatus Omfang Eksamensform Faglige forudsætninger Kurset relaterer sig til faget Erhvervsjura i den finansielle sektor 1/12 årsværk Ingen Ingen Formål Deltageren skal kunne identificere og vurdere juridiske problemstillinger på forskellige stadier i kundeforholdet og foretage visse juridiske handlinger, eller afgøre, hvornår anden sagkyndig bistand er påkrævet. Deltageren skal derfor 1. have kendskab til de grundlæggende retsregler og en bred juridisk referenceramme til forståelse af gældende retstilstand og ny lovgivning, 2. kunne analysere en konkret situation i et kundeforhold og beskrive situationens juridiske elementer i rette juridiske termer, bl.a. til brug ved forelæggelse for anden juridisk ekspertise, 3. have en indgående viden om og kunne anvende retsreglerne, der regulerer aftalerne i kontraktforhold om finansielle ydelser, retsreglerne, hvorved der skabes sikkerhed i formuegoder, retsreglerne, hvorved fordringer bringes til ophør, samt retsreglerne, der beskytter forbrugeren, 4. have kendskab til udvalgte forsikringsretlige emner, og 5. have kendskab til betingelserne for at ifalde erstatningsansvar Mål og indhold Den studerende skal kunne identificere og beskrive den juridiske problemstilling i et konkret hændelsesforløb. Den studerende skal kunne identificere den relevante retsregel, der kan løse den juridiske problemstilling. Den studerende skal have tilstrækkelig teoretisk og praktisk viden om juridiske retsregler til at være i stand til at løse den juridiske problemstilling eller være i stand til med rettidig omhu at henvise problemstilling til andre juridiske rådgivere. Den studerende skal kunne forstå den politisk-juridiske baggrund for retsregler og praksis for offentlig regulering og tilsynsvirksomhed af den finansielle sektor. Den studerende skal have viden om den juridiske verdens organisation med domstole, ankenævn, retskilder og regelfortolkning og kunne forstå juridisk praksis. Den studerende skal have viden om national og international regulering (EU) af den finansielle forretningsverden på både sektor- og brancheniveau. Den studerende skal kunne reflektere over reglernes sammenhæng med privatøkonomiske og erhvervsøkonomiske forhold og formidle relevante juridiske og praktiske løsninger til privatkunder og mindre erhvervskunder. Den studerende skal selvstændigt kunne håndtere almindeligt forekommende situationer omkring indgåelse af låneaftaler, aftaler om sikkerhedsstillelse og øvrige finansielle aftaler, således at juridiske konflikter og tab kan forebygges eller minimeres. 10

12 Grundlæggende juridiske begreber nationalt og internationale retskilder, procesret og juridisk metode Person-, familie- og arveret Aftaler og fuldmagter Kreditaftaler og købelov Gældsbreve, betalingsmidler og kaution Tinglysning og pant i fast ejendom Forsikring og pensionsopsparing Forældelse, modregning og deponering Individualforfølgning Etik, rådgivning, rådgiveransvar og erstatningsret Overdragelse og finansiering af fast ejendom Undervisningsformer Undervisningen vil i praksis bestå af klasseundervisning på 5 hele undervisningsaftener og derudover være baseret på kommunikation via en elektronisk undervisningsplatform, hvor der bl.a. sker aflevering og returnering af hjemmeopgaver. Klasseundervisningen på de enkelte kursusaftener vil være en blanding af mere traditionel undervisning og dialogbaseret undervisning med udgangspunkt i konkrete caseopgaver, der gerne tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis. Eksamen Der afholdes ingen eksamen i faget. 11

13 2.2.3 Indledende boligfinansiering Indledende boligfinansiering i den finansielle sektor Fagstatus Omfang Eksamensform Faglige forudsætninger Kurset relaterer sig til boligfagene på AU i Finansiel Rådgivning 1/12 årsværk Ingen Ingen Formål Formålet med faget er at give den studerende grundlæggende viden om boligfinansiering med henblik på, at den studerende får en indføring i de finansieringsaspekter, der indgår i den finansielle rådgivning, der skal ydes i relation til kunden. I undervisningen lægges vægt på, at den studerende kan anvende fagets indhold i ejendomsfagene på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning. Mål og indhold Det er målet med undervisningen, at den studerende kan en grundlæggende finansieringsteori på et sådant niveau, at de kan yde kunden en tilstrækkelig rådgivning om valg af finansiering efter en oplæring i praktikken. Der lægges vægt på at tilegne et bredt kendskab til finansieringsvalg og kunne redegøre for fordele og ulemper ved de enkelte finansieringsvalg. Endvidere skal den studerende have kendskab til belåning af de respektive ejendomme indenfor ejerboligområdet samt rådgivning herom. Der lægges vægt på, at den studerende tilegner sig et grundigt kendskab til fagets indhold, hvorved den studerende bliver i stand til at kunne udføre almindeligt forekommende rådgivningsopgaver overfor køber vedrørende ejerskiftefinansiering at kunne udføre almindeligt forekommende rådgivningsopgaver i forbindelse med tillægsbelåning uanset formål at kunne udføre almindeligt forekommende rådgivningsopgaver i forbindelse med omlægning af eksisterende lån at kunne udføre almindeligt forekommende rådgivningsopgaver i forbindelse med nybyggeri herunder forhåndsbelåning og sagsgang Den studerende skal have kendskab til finansieringsteori herunder begreber som rentekurve, risikoprofil, kursfølsom/varighed samt gældsfældeproblematik. Undervisningen tager udgangspunkt i de behov, som forskellige modtagere af den finansielle rådgivning kan forventes at have eller få, men også de regelsæt, som udbydere af den finansielle rådgivning skal arbejde under. Den studerende skal således have grundigt kendskab til rådgiveransvar og god skik bestemmelserne, herunder hvilke krav der stilles til en finansiel udbyder, der varetager både rådgivning og salg. Den studerende skal have et overordnet kendskab til de regler i den finansielle rådgivning, som regulerer pengeinstitutters og realkreditinstitutters virksomhedsområde. 12

14 Den studerende skal endvidere have et grundigt kendskab til realkredittens særkender, herunder principperne ved obligationsudstedelse samt have et indgående kendskab til udlånsregler og balanceprincip. Endelig skal den studerende kunne afgøre, hvornår der bør indhentes anden sagkyndig bistand til løsning af problemstillingerne. Undervisningsformer Undervisningen vil i praksis bestå af klasseundervisning på 5 hele undervisningsaftener og derudover være baseret på kommunikation via en elektronisk undervisningsplatform, hvor der bl.a. sker aflevering og returnering af hjemmeopgaver. Klasseundervisningen på de enkelte kursusaftener vil være en blanding af mere traditionel undervisning og dialogbaseret undervisning med udgangspunkt i konkrete caseopgaver, der gerne tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger fra praksis. Eksamen Der afholdes ingen eksamen i faget. 13

15 2.3 Obligatoriske fagmoduler for Akademiuddannelsen (AU) i Finansiel Rådgivning Erhvervsjura i den finansielle sektor Erhvervsjura i den finansielle sektor Fagstatus Omfang Anbefaling Faget er et obligatorisk fagmodul på AU i Finansiel Rådgivning 10 ECTS-point Det anbefales at gennemgå det indledende kursus i Erhvervsjura i den finansielle sektor Mål Den studerende skal have viden om national og international regulering (EU) af den finansielle forretningsverden på både sektor- og brancheniveau. Den studerende skal have viden om den juridiske verdens organisation med domstole, ankenævn, retskilder og regelfortolkning og kunne forstå juridisk praksis. Den studerende skal have teoretisk og praktisk viden om juridiske retsregler til at kunne løse relevante juridiske problemstillinger kunne reflektere over reglernes sammenhæng med privatøkonomiske og erhvervsøkonomiske forhold og formidle relevante juridiske og praktiske løsninger til privatkunder og mindre erhvervskunder selvstændigt kunne håndtere almindeligt forekommende situationer omkring indgåelse af låneaftaler, aftaler om sikkerhedsstillelse og øvrige finansielle aftaler, således at juridiske konflikter og tab kan forebygges eller minimeres. Indhold og kompetenceniveauer Den studerende skal opnå viden om Grundlæggende juridiske begreber nationalt og internationale retskilder, procesret og juridisk metode Person-, familie- og arveret Etik, rådgivning, rådgiveransvar og erstatningsret Aftaler og fuldmagter Kreditaftaler og købelov Gældsbreve, betalingsmidler og kaution Tinglysning og pant i fast ejendom Forsikring og pensionsopsparing Forældelse, modregning og deponering Individualforfølgning Overdragelse og finansiering af fast ejendom Den studerende skal have færdigheder til at kunne Identificere, analysere og beskrive den juridisk problemstilling i et konkret hændelsesforløb Identificere den relevante retsregel, der kan løse den juridiske problemstilling, eller være i stand til med rettidig omhu at henvise problemstillingen til andre juridiske rådgivere Vurdere og anvende relevante retskilder Anvende branchevedtagne eller påbudte etiske regler som f.eks. god-skik-regler og MiFID-regler 14

16 Den studerende skal have kompetence til Selvstændigt at omsætte juridisk teori og praksis til anvendelse i en finansiel virksomhed At kunne håndtere praktisk juridisk metode på finansjuridiske opgaver ved at henvise til relevante retskilder i form af lovregler og retspraksis på det pågældende område Være i stand til at vurdere, hvornår der i en konkret situation er behov for at søge yderligere juridisk bistand og derved undgå at bringe den finansielle virksomhed i et erstatningsansvar At kunne følge de etiske og rådgivningsmæssige standarder for den finansielle virksomhed for derved at kunne fungere professionelt i rådgivningssituationen Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen vil i praksis foregå i en kombination af fremmøde og virtuelle aktiviteter. Undervisningen på de enkelte kursusdage vil primært være dialogbaseret undervisning med udgangspunkt i konkrete cases. Undervisningen suppleres med øvelsesopgaver, som diskuteres i undervisningen. Der udarbejdes 4 frivillige afleveringsopgaver i løbet af semesteret. Eksamen Eksamensform: Forudsætning for indstilling til eksamen: Bedømmelse: 4 timers skriftlig prøve Ingen Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen 15

17 2.3.2 Samfundsøkonomi Samfundsøkonomi Fagstatus Omfang Anbefaling Faget er et obligatorisk fagmodul på AU i Finansiel Rådgivning 10 ECTS-point Det anbefales at gennemgå det indledende kursus i Matematik med økonomisk profil eller have gennemgået et matematikkursus svarende til niveau B Mål Den studerende skal have viden om centrale økonomiske sammenhænge, herunder enkle økonomiske modeller, for den enkelte enhed og for samfundet som helhed i en markedsøkonomi. Den studerende skal have færdigheder i at beskrive struktur og udvikling i den danske og internationale økonomi. Den studerende skal kunne afgrænse og problematisere en samfundsøkonomisk problemstilling og anvende relevante faglige metoder til analysen heraf. Den studerende skal kunne anvende kendskabet til teoretisk og beskrivende økonomi på danske og internationale økonomiske forhold for at underbygge kvalificeret Finansiel Rådgivning. Indhold og kompetenceniveauer Den studerende skal opnå viden om Mikroøkonomiens grundbegreber, herunder alternativomkostninger og cost-benefit analyse Teorier og faktorer bag husholdningernes efterspørgselsbeslutninger og bag virksomhedernes udbudsbeslutninger Pris- og indkomstelasticiteters definition og betydning Prisdannelse og markedseffektivitet gældende for forskellige markedsformer Hvorledes eksterne virkninger, kollektive goder og andre markedssvigt kan gøre det vanskeligt at opnå markedseffektivitet på et frit marked Udvalgte mikroøkonomiske indgreb i markedet Demografiske grundbegreber samt befolkningsudviklingens betydning for samfundsøkonomien Klassiske og nyere handelsteorier Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering Nationalregnskabets opbygning og makroøkonomiske nøgletal Modeller til analyse af nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation og betalingsbalance Kapitalmarkedernes rolle og samfundsøkonomiske funktion Rentedannelse og rentestruktur Valutakursdannelse ved forskellige kursregimer Samfundsøkonomiske mål og økonomiske politikker Udarbejdelse af problemformulering og dennes betydning i projektarbejdet Den studerende skal have færdigheder til at kunne Foretage elasticitets- og optimeringsberegninger ud fra tabel eller simple lineære modeller Analysere prisdannelse for et produkt under forskellige markedsformer ved hjælp af mikroøkonomiske modeller Vurdere markedseffektivitet ud fra analyse af producent- og forbrugeroverskud 16

18 Vurdere effektivitetsvirkninger af markedsindgreb på produktmarkeder Analysere prisdannelse på arbejdsmarkeder og boligmarkeder ved hjælp af mikroøkonomiske modeller Vurdere effektivitetsvirkninger af liberalisering af og indgreb i den internationale handel Analysere et lands økonomiske struktur og udvikling ud fra nationalregnskabet Beskrive konjunkturudviklingen ved hjælp af makroøkonomiske nøgletal Analysere indkomstdannelse, inflation, rentedannelse og valutakursdannelse ved hjælp af teoretiske modeller Foretage multiplikatorberegninger i simple indkomstdannelsesmodeller Beskrive udviklingen i betalingsbalancen, kapitalbalancen og udviklingen i konkurrenceevnen Analysere og vurdere virkningen af økonomisk-politiske indgreb på nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation og betalingsbalance Analysere og vurdere konjunkturpolitikkens virkninger såvel ved faste som ved flydende valutakurser Skelne mellem de kortsigtede og de langsigtede virkninger af økonomisk-politiske indgreb Udarbejde og præsentere et projekt om et samfundsøkonomisk emne Den studerende skal have kompetence til At benytte samfundsøkonomiske analyser og prognoser i sit professionelle arbejde At relatere konjunkturbeskrivelsen til aktuelle økonomisk-politiske problemstillinger Selvstændigt at kunne rådgive kunder ud fra en forståelse af samfundsøkonomiens udvikling At kunne afgrænse og opstille relevante problemstillinger samt formulere og besvare samfundsøkonomiske problemstillinger med udgangspunkt i fagrelevant teori. Undervisnings- og arbejdsformer Undervisningen vil i praksis foregå i en kombination af fremmøde og virtuelle aktiviteter. Undervisningen på de enkelte kursusdage vil primært være dialogbaseret undervisning med udgangspunkt i konkrete cases. Undervisningen suppleres med øvelsesopgaver, som diskuteres i undervisningen. Der udarbejdes 4 frivillige afleveringsopgaver i løbet af semesteret. Eksamen Eksamensform: Forudsætning for indstilling til eksamen: Bedømmelse: 30 min. mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt gruppeprojekt Udarbejdelse og godkendelse af gruppeprojekt Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen udelukkende på baggrund af den mundtlige præstation 17

19 2.4 Valgfri fagmoduler på AU i Finansiel Rådgivning Data, marked og afsætning Data, marked og afsætning Fagstatus Omfang Anbefaling Faget er et valgfrit fagmodul på AU i Finansiel Rådgivning 10 ECTS-point Det anbefales at have gennemført Samfundsøkonomi og Erhvervsjura i den finansielle samt gennemgået et matematikkursus svarende til niveau B Mål Faget "Data, marked og afsætning" har som målsætning at bibringe den studerende de nødvendige redskaber til at anvende centrale statistiske metoder ved indsamling og analyse af data, der vedrører praktiske markedsmæssige problemstillinger med henblik på salg af finansielle produkter. Således vil den studerende tilegne sig metoder til vurdering af usikkerhed, design af modeller og gennemførelse af repræsentative undersøgelser af både finansielle markeder og afsætningsmarkeder for finansielle produkter. Indhold og kompetenceniveauer Den studerende skal have viden om Generelle statistiske begreber, metoder og modeller, herunder deskriptiv statistik sandsynlighedsteori stikprøveanalyse hypotesetest regressions- og korrelationsanalyse. krav til dataindsamling med henblik på markedsanalyse og afsætning anvendelsesmuligheder for statistisk metode i forbindelse med afsætning af finansielle produkter Den studerende skal have færdigheder i at udvælge og anvende statiske modeller på finansielle data og markedsdata opstille og teste relevante hypoteser på finansielle data og markedsdata Foretage statistiske undersøgelser, herunder stikprøveudtagning, med henblik på analyse af finansielle data og markedsdata kunne udarbejde og forholde sig kritisk til forecast og budgettering på både virksomhed eller konkret vare/projekt Den studerende skal have kompetencer til at gennemføre markedsanalyser ved hjælp af statistisk metode effektivisere kvaliteten af udvalgte data og mængden af data ved gennemførelse af analyser af finansielle data og markedsdata Undervisnings- og arbejdsformer Fagets emneområder vil blive behandlet med udgangspunkt i den finansielle sektors problemstillinger. Der vil endvidere blive lagt vægt på, at teorier, modeller og opgaver anvendes med udgangspunkt i reale forhold på markedet. Det betyder, at teorien søges knyttet til en praktisk problemløsning. Undervisningen vil i praksis foregå i en kombination af fremmøde og virtuelle aktiviteter. Undervisningen på de enkelte kursusdage vil primært være dialogbaseret undervisning med udgangspunkt i konkrete cases. Undervisningen suppleres med øvelsesopgaver, som diskuteres i undervisningen. 18

20 Der udarbejdes 4 frivillige afleveringsopgaver i løbet af semesteret. Eksamen Eksamensform: Forudsætning for indstilling til eksamen: Bedømmelse: 30 min. mundtlig prøve med udgangspunkt i individuel synopsis Udarbejdelse og godkendelse af synopsis Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen udelukkende på baggrund af den mundtlige præstation 19

Studieordning gældende fra efteråret 2011. AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning

Studieordning gældende fra efteråret 2011. AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning Studieordning gældende fra efteråret 2011 AKADEMIUDDANNELSEN i Finansiel Rådgivning FORORD... 2 1. FÆLLES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR MERKANTILE AKADEMIUDDANNELSER (AU)... 3 1.1 UDDANNELSERNES FORMÅL

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2013

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2013 Studieordning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2013 1. INDLEDNING...2 2. UDDANNELSENS FORMÅL...2 3. UDDANNELSERNES VARIGHED...3 4. UDDANNELSENS TITEL...3 5. ADGANGSKRAV...3

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Studieordning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1. INDLEDNING...2 2. UDDANNELSENS FORMÅL...2 3. UDDANNELSERNES VARIGHED...3 4. UDDANNELSENS TITEL...3 5. ADGANGSKRAV...3

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. august 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014

Projekt- og studievejledning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. januar 2014 Projekt- og studievejledning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. januar 2014 1 INDLEDNING... 2 2 OVERSIGT OVER EKSAMENSFORMER... 2 3 VIDEREUDDANNELSE... 2 3.1 ADGANG TIL HD

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning Studieordning 2010 Studieordning for Foråret 2010 i Finansiel rådgivning Forår 2010 1. INDLEDNING... 4 2. FÆLLES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR MERKANTILE R (AU)... 5 2.1 UDDANNELSERNES FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2014 Studieordning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. august 2014 1. INDLEDNING...2 2. UDDANNELSENS FORMÅL...2 3. UDDANNELSERNES VARIGHED...3 4. UDDANNELSENS TITEL...3 5. ADGANGSKRAV...3

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi August 2006 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Kommunikation og formidling

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Kommunikation og formidling September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Kommunikation og formidling (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi September 2009 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Retail (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Indholdsfortegnelse 1 Forord... 2 2 Indledning... 3 3 Fælles regler og retningslinjer

Læs mere

TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul

TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul TITEL: Erhvervsret Obligatorisk modul At den studerende opnår en kompetence, som bygger på en erhvervsjuridisk viden og forståelse. Den studerende vil således kunne tage professionel del i identifikation

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Revideret og gældende fra d. 1. juli 2012

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Revideret og gældende fra d. 1. juli 2012 Studieordning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Revideret og gældende fra d. 1. juli 2012 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSERNES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS TITEL...

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2015

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning. Gældende fra d. 1. august 2015 Studieordning for Akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning Gældende fra d. 1. august 2015 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSERNES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning

AKADEMIUDDANNELSE i Finansiel rådgivning Studieordning for Efteråret 2009 i Finansiel rådgivning Efterår 2009 1. INDLEDNING... 4 2. FÆLLES REGLER OG RETNINGSLINJER FOR MERKANTILE R (AU)... 5 2.1 UDDANNELSERNES FORMÅL OG OMFANG... 5 2.2 UDDANNELSENS

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering. Revideret 29. marts 2011

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering. Revideret 29. marts 2011 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i Vurdering Revideret 29. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelses varighed... 2 4. Uddannelsens titel... 3 5. Adgangskrav...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU)

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Oplevelsesøkonomi (Merkantil VVU) 01.07.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Maj 2011. Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Skatter og Afgifter

Maj 2011. Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Skatter og Afgifter Maj 2011 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Skatter og Afgifter 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og retningslinjer for merkantile akademiuddannelser... 5 3.1

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter Studieordning for Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter Revideret og gældende fra d. 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelsernes varighed... 3 4.

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12 For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01. Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013

Studieordning. for. Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter. Gældende fra d. 1. januar 2013 Studieordning for Akademiuddannelsen i Skatter og afgifter Gældende fra d. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Uddannelsens formål... 2 3. Uddannelsernes varighed... 2 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

studieklar Studieforberedende kurser August 2016 Sådan bliver du eadania.dk

studieklar Studieforberedende kurser August 2016 Sådan bliver du eadania.dk Studieforberedende kurser August 2016 Har du brug for at opdatere din viden, eller mangler du et fag, før du kan starte på dit studie på Erhvervsakademi Dania? Så spring på et kort indledende kursus, og

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne for akademiuddannelserne Gældende fra 1. januar 2016 Version af 2/10 2015 Eksamenskatalog - Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Februar optag

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Februar optag Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 Februar optag Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. februar 2012 og er fælles for følgende

Læs mere

Akademiuddannelse (AU) i International handel og markedsføring

Akademiuddannelse (AU) i International handel og markedsføring September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i International handel og markedsføring (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning...

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

studieklar Studieforberedende fag & kurser Sådan bliver du August 2017 eadania.dk Spring på et kort indledende fag eller kursus - og bliv STUDIEKLAR!

studieklar Studieforberedende fag & kurser Sådan bliver du August 2017 eadania.dk Spring på et kort indledende fag eller kursus - og bliv STUDIEKLAR! Studieforberedende fag & kurser Spring på et kort indledende fag eller kursus - og bliv STUDIEKLAR! Fagene og kurserne er for dig, der har brug for at opdatere din viden, før du kan starte på August 2017

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12 AU /Merkonom Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linier: Ledelse (L)

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 (skoleåret 2010-11) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 ZBC-

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 6. semester på HDR Oplysninger om semesteret Skole: Økonomi og Ledelse Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Februar 2011. Udarbejdet af Danmarks Erhvervsakademier. 20BStudieordning for. 21BAkademiuddannelsen (AU) i. 22BLedelse

Februar 2011. Udarbejdet af Danmarks Erhvervsakademier. 20BStudieordning for. 21BAkademiuddannelsen (AU) i. 22BLedelse Februar 2011 20BStudieordning for 21BAkademiuddannelsen (AU) i 22BLedelse Udarbejdet af Danmarks Erhvervsakademier Indholdsfortegnelse U1 ForordU... 2 U2 IndledningU... 3 U3 Fælles regler og retningslinjer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i matematik-økonomi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Studieordning med modulbeskrivelse Februar 2016 Afgangsprojekt Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Det afsluttende modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse Afgangsprojektet er fælles for alle diplomuddannelser

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 Roskilde

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013 for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del

Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Semesterbeskrivelse for 4. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive, School of Business and Social Sciences Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning: Studieordning

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi B Heidi Høyer STU-InternationaløknBhh1114-F16-MAR

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDR

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDR Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDR Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2014-2018. Version 1.0 01.09.2014 (EAL 27.08.2014)

Studieordning for finansbachelor 2014-2018. Version 1.0 01.09.2014 (EAL 27.08.2014) Studieordning for finansbachelor 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 (EAL 27.08.2014) 1/77 Denne studieordning udgør den

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015 Studieordning for finansbachelor 2015-2019 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2015 1/58 Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Socialpædagogik 1.10.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Bekendtgørelse om akademiuddannelser

Bekendtgørelse om akademiuddannelser BEK nr 834 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE Innovation, produkt og produktion (VVU)

AKADEMIUDDANNELSE Innovation, produkt og produktion (VVU) STUDIEORDNING januar 2006 AKADEMIUDDANNELSE Innovation, produkt og produktion (VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles regler og retningslinjer

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere