D E S N Y H E D S B R E V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E S N Y H E D S B R E V"

Transkript

1 D E S N Y H E D S B R E V O K T O B E R I D E T T E N U M M E R : D E S K O N F E R E N C E V E L O V E R S T Å E T D E S Å R L I G E K O N F E R E N C E R E F E R A T A F G E N E R A L F O R - S A M L I N G I D E S DES årlige konference 2009 der i år blev holdt på Hotel Nyborg Strand er nu vel overstået. Evalueringen af konferencen ligger klar til næste gang nyhedsbrevet udkommer primo december Med det gode vejr der fulgte os på konferencedagene, var der rig mulighed for at nyde pauserne og den flotte natur udendørs. Vi håber naturligvis at se lige så mange til næste års konference. T E G E N M E T O - 4 D E M E D H J E M G Å - H J E M M Ø I forbindelse med konferencen blev der den sidste dag afholdt D E R W O R K S H O P 7 N O R S K E V A - L U E R I N G S F O R E N I N G E N I N G 7 Der var et flot fremmøde på ca. 250 personer, der kom fra hele landet og repræsenterede vidt forskellige tilgange til at arbejde med evaluering og specifik effektmåling, som var årets tema. generalforsamling med valg til bestyrelsen. D A N S K E V A L U E R I N G S S E L S K A B Dansk Evalueringsselskab C/O Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: Der var 3 dage med masser input fra såvel oplægsholdere som konferencedeltagere. Vi takker alle der deltog for nogle gode dage og spændende indslag. Referat herfra og præsentation af den nye bestyrelse kan ses på næste side af dette nyhedsbrev.

2 Side 2 R E F E R A T F R A G E N E R A L F O R S A M L I N G Tid og sted: Lørdag den 12. september 2009, kl på Hotel Nyborg Strand. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Behandling af evt. forslag til vedtægtsændringer 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastlæggelse af budget og kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Eventuelt Ad 1. Valg af dirigent Der blev indbudt til DES 10. generalforsamling. Teddy Pedersen er indstillet og valgt som dirigent. Ad 2. Bestyrelsens beret- ning Formanden indledte beretningen med en redegørelse om, hvorfor DESkonferencen blev flyttet fra Hotel Koldingfjord til Hotel Nyborg Strand. Det skyldes primært, at DESkonferencen er blevet så stor, at vi ikke kan være på Koldingfjord, bl.a. er mødelokalerne for små til det voksende antal deltagere. Det er planen at fortsætte konferencerne på Hotel Nyborg Strand, som allerede er booket til næste år. Det er ikke meningen, at årskonferencen skal give overskud. Udlæg til konferencen kræver egenkapital af en vis størrelse, som DES ikke havde. Derfor blev hotel adskilt fra konferencen. Derved havde deltagerne også mulighed for at vælge billigere hoteller, privat overnatning mv., der også kunne gøre konferencen billigere for dem. Bestyrelsen havde pålagt et overhead på konferenceprisen mhp. at sikre solid økonomi og samtidig lavet et meget forsigtigt skøn på deltagerantal. Bestyrelsen har samtidig indført regel om, at de fleste oplægsholdere er DES-medlemmer, som giver selskabet noget tilbage. De får derfor ikke højere honorar, men kun en lille gave for at holde oplæg. De mange deltagere ved årets konference, overhead samt politik om at undgå honorar har betydet, at vi får en pæn økonomi, endda nok til at vi allerede har lovet medlemmerne et billigere konferecegebyr næste år. Bestyrelsen startede sidste års arbejde med et strategiseminar, hvor bestyrelsen lagde arbejdsplanen for resten af året. Det gør det nemmere og kræver færre møder for bestyrelsen at starte arbejdsåret med et strategiseminar. Det er planen, at bestyrelsen igen i år starter med et strategiseminar. Bestyrelsen har brugt en del tid på at overveje, hvad DES-medlemskab betyder for medlemmerne, og hvordan vi kan yde medlemmerne mere service end konferencen. Der er i år blevet taget flere initiativer, som skal sikre at DES-medlemmer får mere end årskonferencen for deres medlemskab. Vi har: Nyhedsbrev der udsendes 7 gange årligt Det faglige evalueringsmagasin indeholdende dybdegående evalueringsartikler, der udsendes 3 gange årligt -møderne afholdes mere systematisk Der er ved at blive dannet ERFA-grupper Der er udarbejdet en folder, med henblik på at rekvirere flere medlemmer Bestyrelsen vil fortsætte sit arbejde i samme spor. Der var ingen kommentarer til beretningen. Beretningen blev enstemmigt godkendt. Ad 3. Aflæggelse af regn- skab Årsregnskab for 2008 blev gennemgået. Der var følgende uddybende kommentar fra bestyrelsens side til regnskabet: Der blev redegjort for, at sekretariatsudgifterne har været ret høje, men at flytningenaf sekretaria- tet har betydet, at sekretariatsudgifterne er halveret. Pga. stram økonomi har der i 2008 været behov for regnskabsassistance fra revisionen, hvilket også har betydet en ret høj udgiftsniveau på dette punkt. Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden bemærkninger. Ad 4. Behandling af evt. forslag til vedtægtsæn- dringer Der var ingen forslag til vedtægtsændringer. Ad 5. Behandling af ind- komne forslag Der var ingen indkomne forslag. Ad 6. Fastlæggelse af budget og kontingent Budget for 2009 blev fremlagt. På spørgsmål, om hvorfor der var et meget lavere budgetskøn for konferencen i 2009 end i 2008, blev det oplyst, at det lave budgetskøn skyldes både at Hotel Nyborg Strand er billigere, og at hotellet i år er adskilt fra konferencen. Bestyrelsen foreslog at kontingent fastholdes på samme niveau som i Budget og kontingent blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

3 NUMMER 5 Side 3 REFERAT FRA GENERALFORSAMLIG Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Følgende fem bestyrelsesmedlemmer er på valg: Elisabeth Friis Fredskilde Ole Gregersen Peter Rhode Følgende 3 bestyrelsesmedlemmer genopstiller: Peter Rhode Følgende 2 bestyrelsesmedlemmer har valgt at gå af: Elisabeth Friis Fredskil de Ole Gregersen Desuden skal der indsættes et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Tim Jeppesen, der udtrådte af bestyrelsen pr. 1. maj De øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte med bestyrelsesarbejdet. Der skulle således vælges eller genvælges i alt seks bestyrelsesmedlemmer Følgende kandidater var på valg: Peter Rohde (genopstiller) (genopstiller) (genopstiller) Jan Alder Sebastian Lemire Carsten Strømbæk Pe- dersen Ulf Hjelmar Else Tramborg På generalforsamlingen var 12 institutionsmedlemmer repræsenteret (med hver 5 stemmer). Carsten Strømbæk Pedersen, Tanja Miller, Peter Rohde, Tue VinterJørgensen, Ulf Hjelmar og Sebastian Lemire blev valgt ind i bestyrelsen. Ad 8. Eventuelt På efterfølgende bestyrelsesmøde har bestyrelsen konstitueret sig således: Peter Rhode (formand) (næstformand) Müzeyyen Boztoprak (kasserer) Carsten Strømbæk Pe- dersen Mads Teisen Poul Skov Dahl Runa Bjørn Sebastian Lemire Sven-Åge Westphalen Ulf Hjelmar De nn se for ye b DE esty rel S -

4 Side 4 T A G E N M E T O D E M E D H J E M Hvordan skal en DES konference være, for at du synes, at den er god? Sådan lød spørgsmålet, da konferencedeltagerne på DES årlige konference 2009, torsdag til udviklingsseminaret Tag en metode med hjem- Fokusgruppeinterview som kvalitetsudvikling selv blev sat i gang. Udviklingsseminaret blev afholdt af Ane Feldskov og Malte Pihl fra Center for Socialfaglig Udvikling, Socialforvaltningen i Århus Kommune. Først var der en introduktion til metoden, hvorefter det blev prøvet af i praksis med frivillige deltagere fra udviklingsseminaret. Denne fokusgruppemetode er en videreudvikling af affinitetsmodellen og fremtidsværkstedsmetoden, hvor deltagerne gennem strukturerede brainstormrunder inspirerer hinanden til at komme med svar, som bliver skrevet på sedler, der bliver hængt op på væggen, så alle kan se dem. Runderne fortsætter, indtil ingen af deltagerne længere kan komme på nye ideer. Metoden sikrer, at alle deltagere kommer til orde, og at alle synspunkter behandles ligeværdigt. Til sidst i processen markerer deltagerne ved hjælp af farvede klistermærker, hvordan de vurderer og prioriterer de fremkomne udsagn. Metoden er særligt velegnet til at generere ideer til fremtidig kvalitetsudvikling i organisationer. Den kan også benyttes som en del af et forskningsprojekt, forud for udarbejdelse af informationsmateriale/pjecer, research i forbindelse med andre undersøgelsesmetoder, selvstændig evaluering, som opfølgning på andre undersøgelsesresultater samt i kombination med andre evalueringsmetoder. I forbindelse med udviklingsseminaret blev der som nævnt gennemført et demonstrationsforløb. Formålet var formidling af metoden, hvilket bedst lader sig gøre ved at afprøve den i praksis. Da der var begrænset tid til rådighed, måtte de forskellige faser i forløbet forceres lidt, og der blev ikke tid til deltagernes prioritering. Med de forbehold, var der alligevel enighed om, at resultatet muligvis kunne være brugbart for DESbestyrelsen. Deltagerne blev nemlig bedt om at besvare følgende spørgsmål: Hvordan skal en DES konference være, for at du synes, at den er god? Målet var, at få deltagernes syn på, hvad der gør en DES konference god. Der skal gøres opmærksom på, at deltagerne således har givet deres bud på, hvordan de mener, at den ideelle konference skal være. Der er altså ikke tale om tilfredshedsvurderinger, og det kan ikke læses ud af diagrammet, hvordan deltagerne har oplevet tidligere DES konferencer. Den ideelle gruppestørrelse i en affinitets-fokusgruppe er 7-8 personer. Udviklingsseminaret havde ca. 30 deltagere. Da det var en demonstrationsfokusgruppe, valgte vi at lade fokusgruppen være på 8 personer, som blev udskiftet med andre deltagere et par gange undervejs i brainstormforløbet. De 11 deltagere, der ikke havde deltaget i brainstormforløbet, blev bedt om at vurdere de indkomne svar med farvede klistermærker. Resultatet af seminaret ses DES hjemmeside: CSU tilbyder at afholde kurser i metoden, og at Uddannelsesfunktionen i CSU, Århus Kommunes Socialforvaltning udbyder kurser i metoden i foråret Forårskataloget kan findes på fra 4. december Affinitetsfokusgruppen er en videreudvikling af affinitetsmodellen og fremtidsværkstedsmetoden. Affinitet: (sammenhæng, slægtskab) slægtskab gennem giftermål; stoffers tilbøjelighed til at indgå forbindelse. Tid

5 Side 5 G Å - H J E M - M Ø D E R hjem-møde møde onsdag d. 4. november 2009 kl : 18: Når pleje skal måles i % - - randomiserede interventionsstudier i dansk Remini- scensforskning -mødet sætter med afsæt i en case fokus på de metodiske problemstillinger, udfordringer og gevinster, der ligger i at anvende randomiserede kontrollerede interventionsstudier inden for socialområdet, herunder praktiske problemer i forbindelse med implementeringen af design og dataindsamling. Oplægget på mødet tager afsæt i en konkret evalueringsopgave - Reminiscensprojektet. Servicestyrelsen bad i 2005 CAST ved Syddansk Universitet om at stå i spidsen for en undersøgelse der skulle afdække potentialet ved anvendelse af minder og erindringer i ældreplejen også kaldet reminiscensmetoden. Undersøgelsen blev gennemført som et kontrolleret randomiseret interventionsstudie blandt en række plejeinstitutioner i Region Midtjylland. Videncenter for omsorg, liv og aldring (VIOLA), tog del i udviklingen af undersøgelsesdesign, rekruttering, implementeringen i samarbejde med Dansk Center for Reminiscens. Oplægsholder er Anders Møller Jensen, konsulent ved VIOLA, VIA University College. Anders har arbejdet på evalueringsområdet omkring tilrettelæggelse af kvantitative undersøgelser. Anders har primært arbejdet med evalueringsopgaver inden for social- og sundhedsområdet. Opponent ved arrangementet er Rolf Bang Olsen, gerontopsykiatrisk overlæge ved Middelfart Sygehus. Rolf Bang Olsen Har arbejdet og undervist inden for demensområdet siden Han har siddet i styregruppen for projektet og har tidligere været brugt af servicestyrelsen til at formidle viden om demens. Rolf Bang Olsen vil med afsæt i casen problematisere udfordringen af det sociale område ved at bringe en sundhedsvidenskabelig metodisk optik ind i effektstudier på området. Sted: Arrangementet afholdes på Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, lokale U , 8240 Risskov Tilmelding: skal ske til sekretariatet på telefon: senest d. 28. oktober. Deltagelse er gratis. hjem-møde møde tirsdag den 24. november 2009 kl : Effektevaluering af sund- hedsfremmeprojekter, der har fået midler fra Forebyg- gelsesfonden Regeringen har fra 2008 afsat ca. 350 mia. kr. årlig til at støtte projekter, der forebygger og forhindrer fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladserne. De første evalueringer af disse projekter er ved at blive færdiggjort. DES Inviterer som en af de første til formidlingsseminar om de første erfaringer fra projekter der har fået midler fra Forebyggelsesfonden. Sted: Arbejdstilsynet, Landskronagade 33. Mødelokale 6+7, 2100 København S Ved AKF Tilmelding finder sted til sekretariatet, stab.rm.dk eller på telefon: senest tirsdag den 17. november Deltagelse er gratis.

6 Side 6 G Å - H J E M - M Ø D E R hjem-møde møde tirsdag den 3. november 2009 kl Theory-based Stakeholder Evaluation ved Lektor Morten Balle Hansen, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet og Professor Emeritus Evert Vedung, Institutet för bostads- och urbanforskning & Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Sverige. På dette gå-hjem-møde vil Balle Hansen og Vedung præsentere en ny tilgang til evaluering, som er en fusion af ideer fra programteoretisk evaluering og interessentevaluering. Balle Hansen og Vedung kalder den for Theory-based Stakeholder Evaluation eller kort og godt for TSE-modellen. TSEmodellen har vigtige præciseringer og udvidelser i forhold til tidligere tilgange. Theory-based Stakeholder Evaluation består af fem trin. TSE-modellen giver fordele for evaluator såvel som andre interessenter hele vejen ned til frontmedarbejderen. Modellen giver retningslinjer for indsamling af data om de forskellige interessentgrupper i evalueringen. Modellen giver struktur til organisering, fortolkning og rapportering af evalueringsresultaterne for aktørerne. Desuden giver modellen solidt grundlag for anbefalinger til fremadrettet handling. TSE-modellen giver viden om interessenters interventionsteorier, hvilket muliggør, at ledelsen kan træffe kloge og fornuftige beslutninger. Men også andre aktører end ledere, kan opnå viden, inspiration og forståelse for hinandens perspektiver fra Theory-based Stakeholder Evaluation. Sted: Syddansk Universitet, campusvej 55, 5230 Odense M, Lokale 96 (i konferencesektionen ved hovedindgangen). Tilmelding: finder sted til sekretariatet på senest onsdag den 28. oktober hjem-møde møde d. 29. okto- ber 2009 kl : Kreativ destruktion af tids- skrifter og forlag Eller: hvilken rolle får videnskabsredaktører, når forskning, universiteter og biblioteker fremover bygger på nye principper Indlæg ved professor Hans Siggaard Jensen, Aarhus Universitet Kreativ destruktion er ifølge økonomen Joseph Schumpeter et nødvendigt led i en innovationsproces. De nye automobiler ødelagde til eksempel det gamle marked for hestevogne. Denne ødelæggelse var nødvendig for samfundsøkonomien. På samme måde ser Siggaard Jensen mange paralleller med den aktuelle udvikling ved skabelse og distribution af videnskabelig information, hvor Open Access bevægelsen er med til at destruere det hidtidige forretningsgrundlag for at bane vejen for et ny og bedre system. Det er en af flere konsekvenser af den aktuelle udvikling i forskningsverdenen. Internationaliseringen, digitalisering og nye roller for de væsentligste aktører vil ændre mange af vores traditionelle opfattelser af, hvordan forskning skal udføres og formidles. Tankerne er blandt andet udviklet i et pågående projekt om fremtiden for forskning og forskningsbiblioteker betalt af DEFF/Styrelsen for Bibliotek og Medier. En række bruger og ledere af forskningsbiblioteker er spurgt om deres brug og fremtidige ønsker til bibliotekssystemet. Professor Hans Siggaard Jensen er prodekan for uddannelse på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Han er samtidig institutleder og står i spidsen for forskning og udvikling på Learning Lab Denmark. Hans speciale er indenfor vidensog videnskabsteori, især spørgsmål som knytter an til de anvendte videnskaber inden for eksempel IT og pædagogik. Sted: Københavns Universitet, Øster Farimagsgade 5, lokale Tilmelding sker på tilmelding.aspx Pris: 20 kr.

7 Side 7 W O R K S H O P Uddannelsen Master i Evaluering på SDU afholder: Åben Workshop om "intern evaluering" 22. oktober 2009 kl til 17.00, lokale 95, Syddansk Univer- sitet. Vi har denne dag åbent for alle evalueringsinteresserede. Man kan møde studerende, lærere og en interessant gæsteforelæser, Sandra Mathison. Emnet er aktuelt og problematisk for mange evaluatorer: Intern evaluering. Arbejdssproget på temadagen er engelsk. Making the Most of Internal Evaluation This workshop will provide a framework for moving beyond the long understood basic differences between internal and external evaluation. A combination of lecture and case studies will be used to explore the advantages and challenges of internal evaluation and explore the complexity of internal evaluators role. The cases will highlight the nature of and special contribution internal evaluation can make; explore possibilities for combining internal and external evaluation to create hybrid approaches that take advantage of the strengths of both; explore the political and ethical dimensions of internal evaluation; and highlight strategies for managing internal evaluation given that internal evaluators both do and manage evaluation. Sandra Mathison is Professor of Education at the University of British Columbia in Canada. Her research focuses on educational evaluation and especially on the potential and limits of evaluation to support democratic ideals and promote justice. As both an internal and external evaluator, she has conducted national large- and small-scale evaluations of K-12, postsecondary, and informal educational programs and curricula; published articles in the leading evaluation journals; and edited and authored a number of books. She is editor of the Encyclopedia of Evaluation; coeditor (with E. Wayne Ross) of Defending Public Schools: The Nature and Limits of Standards Based Reform and Assessment and Battleground Schools; co-author (with Melissa Freeman) of Researching Children s Experiences; Editor-in-Chief of the journal New Directions for Evaluation; and co-editor of the newly launched journal Critical Education. Pris: kr ,- Pris MiE-dimittender: kr. 995,- Prisen inkluderer forfriskninger samt frokost. Program: Ankomst, kaffe og rundstykker Workshop Del Frokost i restauranten ved Campustorvet Workshop Del Afslutning og forfriskning Sidste frist for tilmelding: Mandag den 19. oktober kl OBS: Begrænset antal pladser, max antal deltagere 30. Læs mere på: Information_til/ Studerende_ved_SDU/ Din_uddannelse/ Master_evaluering/ Workshop.aspx N O R S K E V A L U E R I N G S F O R E N I N G ( N E F ) Er du interessert i: * Utviklingen innen evalueringsteori- og metode? * Nyttiggjøring av evalueringsresultater? * Faglig utvikling? * Standarder for god evalueringspraksis? Da er kanskje deltakelse i den nystartede Norsk Evalueringsforening noe for deg? Formålet med Norsk Evalueringsforening er å være et faglig forum, og å bidra til nettverksbygging for erfaringsutveksling og diskusjon av evalueringsfaglige problemstillinger. Det kan eksempelvis skje ved å: * Formidle informasjon om evalueringsfaglige emner * Bygge nettverk mellom medlemmer med samme evalueringsinteresser * Arbeide for at det etableres utdanningstilbud og andre muligheter for faglig utvikling * Fungere som bindeledd til internasjonale evalueringssammenslutninger * Sette etiske og faglige standarder for evaluering. Medlemskap Foreningen er åpen for alle med interesse for evaluering. Det kan eksempelvis være personer og institusjoner som forsker og underviser i evaluering, er oppdragsgivere til evalueringer, gjennomfører interne eller eksterne evalueringer og andre personer og institusjoner med interesse for evaluering. Medlemskontingent per år er: Institusjoner/ bedrifter kr 5 000, individuelle medlemmer kr 750, studenter kr 300. Medlemskap tegnes ved å registrere seg her: https:// nordlandsforskning/ fk6siumfp2/.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Styring i praksis. Inspiration fra British Columbia. Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg

Styring i praksis. Inspiration fra British Columbia. Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg Styring i praksis Inspiration fra British Columbia Jakob Hansen Pia Kürstein Kjellberg Dansk Sundhedsinstitut December 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende institution oprettet

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

PRAKSIS. tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 1, nummer 2, 2010. VELKOMMEN til 1

PRAKSIS. tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 1, nummer 2, 2010. VELKOMMEN til 1 RELATIONEL PRAKSIS tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling Volume 1, nummer 2, 2010 S YS T E M I S K S O C I A L KO N S T R U K T I O N I S T I S K A N E R K E N D E N D E S T Y R K E B A S E R

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole

BRIEF. Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole BRIEF Hvorfor lade studerende evaluere hinandens og egne skriftlige opgaver? -Pilotprojekt fra faget taktik på Hærens Offi cersskole Af lektor Peter Sjøstedt FORSVARSAKADEMIETS FORLAG BRIEF Hvorfor lade

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere