Version 5.0. Godkendt af DASAIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version 5.0. Godkendt af DASAIM"

Transkript

1 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin s Rekommandation for udarbejdelse af udskrivningskriterier fra anæstesiafdeling til kirurgisk stamafdeling efter anæstesi i Danmark Version 5. Godkendt af DASAIM

2 . Del Introduktion Standarder for hyppigt anvendte procedurer er nødvendige, dels for at sikre en vis minimumskvalitet for alle behandlede patienter, dels for at beskrive hvordan og på hvilket kvalitetsniveau vi gennemfører de pågældende procedurer. Standarder kan udfærdiges, uanset at evidensgraden for den valgte standards indflydelse på outcome er lav. Denne rekommandation tager udgangspunkt i det forhold, at alle patienter efter anæstesi og operation skal udskrives til kirurgisk stamafdeling medmindre det besluttes, at patienten skal gennemgå intensiv terapi. Det er i denne rekommandation hensigten at beskrive de minimumskriterier DASAIM anser skal være opfyldte, før en sådan overdragelse af patienter fra anæstesiafdelingens varetægt til kirurgisk stamafdeling er anbefalelsesværdig. Populationen Alle patienter ældre end 4 år, som har gennemgået anæstesi og operation eller diagnostisk procedure på hospital og som skal udskrives til kirurgisk stamafdeling. Rekommandationen omfatter således ikke børn 4 år, sammedagskirurgiske patienter eller patienter i speciallægepraksis. Interventionen Scoring efter nedenstående scoringssystem (3. Del) og tilrettelæggelse af udskrivning til kirurgisk stamafdeling på baggrund af scoringsresultat. Outcomes I første omgang: Bevidsthedsgrad, cirkulatoriske og respiratoriske minimumsværdier / stabilitet, smertescore, kvalmescore, motorisk formåen, temperatur og diurese. På længere sigt, i forbindelse med indførelse af landsdækkende anæstesidatabase i Danmark (DAD), mortalitet og morbiditet indenfor 48 timer efter operation.

3 3 Formålet Formålet er at formulere en minimumstandard for udskrivning til kirurgisk stamafdeling af voksne patienter efter anæstesi på et hospital, i form af operationelle, generelle udskrivningskriterier med udgangspunkt i et scoringssystem. Konsekvensen heraf vil blive at postoperative / postanæstetiske ressourcer kan anvendes på de patienter, der har størst behov. Det må præciseres, at der som udgangspunkt for anvendelse af udskrivningskriterier i enhver sammenhæng skal foreligge en beskrivelse af anæstesiafdelingen / opvågningsafsnittets ressourcer (herunder især bemanding og grad af døgndækning), uddannelsesniveau, målbeskrivelse samt beskrivelse af de afdelinger, der skal modtage patienterne. Det er således hensigten at sikre en minimumskvalitet på vitale parametre for alle patienter, der udskrives fra anæstesiafdelingers varetægt i Danmark til kirurgisk stamafdelinger, subsidiært at sikre patienterne og stamafdelingen en medfølgende anæstesiologisk beskrivelse af, hvorfor disse minimumskriterier ikke kan forventes opnået ved yderligere ophold i anæstesiafdelingens regi indenfor overskuelig fremtid og herunder en plan for den nærmeste postoperative periode. Denne sidste gruppe, der altså ikke umiddelbart opfylder de generelle udskrivningskriterier, kan for en stor dels vedkommende beskrives som patienter, der efter kirurgisk indgreb vil have behov for ophold i et intermediær afsnit. Det er målet at udskrivningskriterierne kan være vejledende og målsættende for opvågningsafdelinger og anæstesipersonale i forhold til den postoperative terapi i timerne / døgnet umiddelbart efter anæstesi og operation. I scoringssystemet tages højde for muligheden for senere elektronisk registrering i Dansk Anæstesi Databases opvågningsmodul. Det er derimod ikke hensigten at scoringssystemer og udskrivningskriterier skal afløse en faglig stillingtagen til hver enkelt patient ej heller at mistanke om pågående komplikationer skal negligeres uanset opfyldelse af disse kriterier. Sluttelig er det ønsket at udskrivningsscoren kan medvirke til at tilvejebringe et fælles sprog mellem anæstesipersonale, opvågningspersonale, stamafdelingernes personale, anæstesilæger og kirurger ved håndteringen af postoperative patienter.

4 4 Rekommandationen er udarbejdet af Arbejdsgruppe nedsat under DASAIM s anæstesiudvalg bestående af: Overlæge ph.d. Jørn Wetterslev, Opvågningsafdelingen, Anæstesiologisk afd. KAS Herlev Praktiserende Speciallæge i anæstesiologi Allan Horn. Overlæge Bente Dyrlund Pedersen, Opvågningsafdelingen, Anæstesiologisk afd. R, BBH, H:S Overlæge Anders Beck, Anæstesiologisk afd. Centralsygehuset Holbæk. Overlæge Jens Ole Dich, Anæstesiologisk afd. Centralsygehuset Viborg. Hvem henvender rekommandationen sig til? Anæstesilæger der arbejder på hospital. Opvågningssygeplejersker / Intensivsygeplejersker. Anæstesisygeplejersker. Sygeplejersker på kirurgiske stamafdelinger. Kirurger på hospital.. Del Søgestrategi for litteratursøgning Den gennemgåede litteratur er tilvejebragt gennem elektronisk søgning på Medline med følgende søgestrategi:. Recovery Room[MESH]. Anesthesia Recovery Period[MESH] 3. Postanesthetic Recovery Score 4. Discharge Criteria AND (Surgery[MESH OR Anesthesia and Analgesia[MESH] OR Perioperative Care) 5. Recovery Score AND (Surgery[MESH OR Anesthesia and Analgesia[MESH] OR Perioperative Care) 6. # OR # OR #3 OR #4 OR #5 Søgningen er foretaget med begrænsning til voksne mennesker ( human / 8 +) men uden begrænsning i sprog eller tidspunkt for publikation. Dette resulterer i ca. 7 publikationer.

5 5 Herefter er på titel og abstract udvalgt de artikler, der decideret beskæftiger sig med udskrivningsscore fra anæstesiafdeling / opvågningsafdeling til kirurgisk stamafdeling eller hjemmet (sammedagskirurgiske patienter). Herefter er der håndsøgt på baggrund af de fundne referencers referenceliste. Endelig er referencer omhandlende perioperativ oxygenering, hjertefrekvens, temperatur og perioperativ diurese tilføjet, resulterende i den endelige referenceliste. Kritisk litteraturgennemgang Det har i realiteten været muligt, at formulere mere eller mindre almengyldige udskrivningskriterier for patienter efter anæstesi og operation, såkaldt early recovery, siden J.A. Aldrete publicerede A Postanaesthetic Recovery Score (PARS). Denne bygger på vurderingen af 5 delscores af vitale tegn:. Motorisk aktivitet,. Respirationsmønster, 3. Blodtryk, 4. Bevidsthedsgrad og 5. Hud eller slimhindefarve, alle scoret med værdierne --. Siden da er en række andre parametre bragt i forslag for at sikre og højne kvalitetsniveauet ved udskrivningen: Pulsoximetri 3, puls, smertescore, kvalme / opkastning og temperatur. Endvidere har andre ønsket at raffinere udskrivningsscore også på den enkelte delscore, således at det blev muligt at monitorere hvorvidt patienten bevægede sig hen imod eller væk fra udskrivning til stamafd. Aldretes s scores anvendelighed 4 byggede på iagttagelsen af en cohorte på 35 patienter af meget blandet karakter omfattende alle typer af kirurgi, inklusiv hjerte-/ thoraxkirurgi, hoved-/halskirurgi etc., ASA -4, alder -9 samt adskillige typer af bedøvelser og anæstetister (læger-sygeplejersker) (evidensgrad IIb). Ved studiet af denne cohorte af opvågningspatienter fremgik det at patienter med score 7 eller derunder ikke var egnet til udskrivelse fra stamafdeling mens score 8,9 eller var foreneligt med udskrivning. Det fremgik ligeledes at patienterne opnåede tiltagende højere scores i løbet af -3 timers ophold i opvågningsafdelingen og at patienter hvor der var indgivet muskelrelaxantia under anæstesien havde klart lavere scores indenfor den. times ophold i opvågningsafd. end patienter der ikke havde fået muskelrelaxantia. Allerede Aldrete forudså at udskrivningsscore og kriterier ville ændre sig efterhånden som man indhentede erfaring med denne evalueringstype. Indførelsen af pulsoximetri ændrede scoringen af respirationen fra den enkle vurdering af respirationsmønsteret i PARS til delscores, hvor både respirationsfrekvensen /- mønstret og SpO evalueres 3. Denne udvikling byggede på erfaringer med bl.a en cohorte på 3 patienter hvor man observerede at % havde SpO < 95 trods høje PARS scores 5 (evidensgrad IIb). Senere har flere undersøgelser 6;7 specielt den store Pulsoximtri undersøgelse 8 9 fra København forestået af J.T Møller et al. ikke kunnet dokumentere pulsoximetris positive effekt på perioperativ morbiditet og mortalitet

6 6 (evidensgrad Ib). Ikke desto mindre gav et stort flertal af implicerede anæstesiologer, adspurgt i denne undersøgelse 9, udtryk for at pulsoximetri havde forhindret adskillige utilsigtede hændelser i.f.b.m. det perioperative forløb. Både USA s, Sverige s og Danmark s videnskabelige anæstesiologiske selskaber har vedtaget såkaldt Minimal Monitoring Standards ;- for det perioperative forløb hvori pulsoximetri anses for obligatorisk (evidensgrad IV). Hypoxæmi i både svær og mild grad anses fortsat for uønskelig perioperativt og nyere undersøgelser tyder da også på at rigelig oxygenering, 8% oxygen på ikke genåndingssystem, i den perioperative periode (per- og timer postoperativt) kan nedbringe antallet af sårinfektioner ved kolorektal kirurgi 3 (evidensgrad Ib) samt mindske postoperativ kvalme og opkastning (PONV) 4 (evidensgrad Ib). Dertil kommer at tilrettelæggelsen af og valg af oxygentilskud samt administrationsvej (maske ell. nasalkatheter / fugter ell. ej ) oftest træffes på baggrund af SpO værdier målt i den umiddelbare postoperative periode eller på opvågningsafdelingen. SpO bør derfor indgå i generelle minimumsudskrivningskriterier sammen med respirationsfrekvens /- mønster. Den oprindelige hæmodynamiske evaluering i Aldretes s score indskrænkede sig til systolisk BT måling, men bør efter vores vurdering inkludere hjertefrekvensen og udskrivningskriteriet afgrænse sig fra brady- og tachycardi (arrytmi). I tilfælde med abnorm hjertefrekvens bør patienten som minimum vurderes af anæstesilæge, før patienten overdrages til kirurgisk stamafdeling. Dette var også konklusionen fra H:S arbejdsgruppe i rapporten vedr. Udskrivningskriterier fra Opvågningsafdelinger (evidensgrad IV). Det skal tilføjes at flere studier har vist (evidensgrad Ib), at den postoperative kardiale iskæmibyrde er tiltagende ved tiltagende hjertefrekvens, og at f.eks perioperativ beta-blokade formentlig har gunstig effekt netop via begrænsningen af hjertefrekvensen 5;6. Regulering af patienternes væske- / volumenbalance udgør en stor del af anæstesi- og opvågningspersonalets arbejdsopgave og Time Diuresen (TD) udgør ofte et væsentligt element i vurderingen af patientens volumenstatus og hæmodynamiske tilstand. At forskellige strategier 7 (evidensgrad IIIa) for væskebalancen kan være afgørende for incidensen af postoperative komplikationer og mortaliteten viser et nyligt dansk multicenter studie 8 (evidensgrad Ib) hvor antallet af kardiopulmonale komplikationer tilsyneladende halveres ved restriktiv perioperativ væskeindgift, i.f.h.t. væsketab. Hertil kan indvendes at rundhåndet anvendelse af diuretika per- og postoperativt kan udgøre en confounder for TD en betydning for netop volumenstatus og hæmodynamik. KAD anvendes ved operationer med aktuelle eller potentielle store volumenskift f.eks stor abdominal, thorakal eller ekstremitetskirurgi, derfor må det anses for et minimumskrav at

7 7 patienter med KAD, der trods indgift af diuretika, enten har TD = eller svær oliguri ( < TD <.5 ml/kg/time) bliver lægeudskrevet med plan for postoperativ væskebehandling eller indlagt på Intermediærafsnit eller Intensiv afdeling efter anæstesi og kirurgisk indgreb (evidensgrad IV). En af de senere års bedst dokumenterede risikofaktorer for udviklingen af postoperative komplikationer er perioperativ hypothermi 9 ; og det er derfor naturligt at medtage kriterier og dokumentation for temperatur i udskrivningskriterierne (evidensgrad Ib). Postoperativ smerte- og kvalmebehandling anses for et af anæstesiafdelingernes/ opvågningsafdelingernes ekspertområder, og patienternes postoperative kvalme- smertebehandling initieres og planlægges herfra. Det er derfor naturligt og vigtigt at en scoring af netop disse kvaliteter indgår i udskrivningskriterierne efter anæstesi og kirurgi (evidensgrad IV). Der anvendes Verbal Rate Scale (VRS) m.h.p. den ensartethed i registreringen af alle områder af den postoperative funktion, som dette giver. Denne gennemgang af de enkelte delscores og litteraturen / argumenterne for disse er naturligvis ikke i sig selv argument for at anvende hele pakken af udskrivningsscores og de dertil knyttede pointkriterier for udskrivning. Endnu mindre er der evidensbaserede overvejelser og argumenter for at en bestemt pakke er en anden og anderledes pakke overlegen m.h.t. indflydelse på især postoperativ mortalitet og morbiditet. Dog må det på baggrund af erfaringer fra brug af algoritmer og checklister i anæstesiologien, og andre erhverv, forventes at systematisk vurdering ud fra checkliste reducerer risikoen for fejl og øger ensartetheden i vurderingerne d.v.s. øger patientsikkerheden. På baggrund af ovennævnte overvejelser er det vurderingen at der er et behov for at formulere, hvad den anbefalede status for patienters udskrivning fra opvågnings- / anæstesiafdelinger er på et givet tidspunkt. Fremtidige evt. ændringer af udskrivningskriterierne og disses virkning på komplikationsfrekvens, mortalitet og patienttilfredshed vil herefter kunne relateres hertil.

8 8 3. Del Forslag til generelle regler Alle patienter skal som minimum scores ved ankomsten til opvågningsafdelingen (begyndelse af opvågningsperioden) og gange, med min mellemrum, umiddelbart inden udskrivelsen fra Opvågnings- / anæstesiafdelingen: Patienter som opfylder flg. betingelser kan udskrives fra anæstesi- / opvågningsafdeling til kirurgisk stamafdeling: Af sygeplejerske hvis flg. 5 kriterier er opfyldt: ) ASA < III (A) eller ASA III (B) * (se følgebrev holdning A eller B) ) Ukompliceret kirurgisk indgreb 3) Ukompliceret anæstesi og forløb i opvågningsafdelingen 4) Blodtab 5 ml hos pt. Med normal Hgb præoperativt 5) Voksne patienter (>4 år) hvor alle delscores og summeret score 4 ved på hinanden følgende målinger med min min mellemrum kan udskrives af sygeplejerske. Af læge hvis et af flg. kriterier er opfyldt: ) Patienter med ASA > 3, langvarige (mere end 5 timer) eller komplicerede pereller postoperative forløb i opvågningsafdelingen eller blodtab større end 5 ml eller delscore eller summeret score > 4 skal udskrives af anæstesilæge med notat i stamjournalen med plan for de kommende timer i kirurgisk stamafdeling. ) Patienter med epiduralkatheter skal udskrives af anæstesilæge med angivelse af dosishastighed og seponeringstidspunkt efter gældende retningslinier.

9 9 Forslag til scoringssystem Område Point Kriterium Ank. min. Sedation 3. Respiration 3 3. SpO Uden Ilttilskud e. min 4. Blodtryk (Systolisk) Uden Inotropika Puls (HR) 3 6. Smerter I Hvile 3 7. Kvalme 3 8. Motorik 3 9. Time Diurese 3. Tp 3 Sover hele tiden, kan ikke vækkes Sover hele tiden vækkes ved fysiske stimuli Sover en del af tiden, vækkes verbalt Vågen og klar Apnøperioder eller obstruktivt mønster RF < eller RF > 3 Snorker < RF < 3 Normal RF < SpO < 9 9 SpO < < 8 8 BT < 9 eller BT > 9 BT < < 4 eller > 3 < 5 eller > 5 HR 5 < HR Udtalte eller VAS 7 mm Moderate eller 3 mm VAS < 7 mm Lette eller VAS < 3 mm Ingen eller VAS = mm Udtalt Moderat Let Ingen Bevæger ikke UE Kan kun bevæge fødder Kan kun bevæge fødder og bøje knæ Bevæger bg. UE frit Anuri < TD <.5 ml/kg /time.5 TD <. ml/kg /time. TD eller uden KAD Tp < 35, 35, Tp < 35,5 35,5 Tp < 36, Tp 36, før udskr. Udskr. Total Sum Sum af delscores.. Som omtalt under litteraturgennemgangen er der ikke evidensbaserede argumenter for den ene samlede scoringsmodel frem for den anden, men der er evidensbaserede argumenter for at

10 hjertefrekvens, temperatur og TD hver især har betydning for den postoperative morbiditet og dermed for at medtage dem i det endelige, samlede scoringssystem. Som nævnt bliver det i den ikke al for fjerne fremtid muligt også at registrere kvalitetsparametre fra opvågningsforløbet elektronisk i DAD (Dansk Anæstesi Database) og her vil det formentlig blive dette scoringssystem, der bliver taget i anvendelse. Under alle omstændigheder er det væsentligt at der udarbejdes standarder for de enkelte delscores i afdelingen til brug for harmonisering af scoringsmåden. Som eksempel kan anføres nedenstående angivelse af under hvilke forhold og hvordan scoringen af de enkelte kvaliteter / delscores skal foretages: Sedation. Sygeplej. oplevelse af patientens sedationsniveau: -3 i relevante rubrikker. Respiration. Hvis pt. scorer -3 under sedation skal RF noteres, SPO /RF noteres, ex. 98/. O, der noteres mængde, metode noteres i spl.dok. Smerter. Patientens selvoplevede operationssmerter. -3 i relevante rubrikker. Epidural. Ordination vedr. epipumpe noteres og dato for seponering. Motorisk blokade. Sygeplej. Vurdering af motorisk blokade: -3 i relevante rubrikker Kvalme. Patientens selvoplevede kvalmegrad:-3 i relevante rubrikker. Hæmodynamik. Noninvasivt eller invasivt BT og puls scores. I særdeleshed er det vigtigt at pointere hvorvidt der er tale om en subjektiv patientkvalitet eller en personalevurderet værdi hos patienten. For at kunne følge hvorvidt patienterne nærmer sig eller fjerner sig fra de generelle udskrivningskriterier også hvad angår de enkelte delscores er der valgt en 4-punktsskala for alle scoringsområder. Dette betyder tillige at evt. opgørelser over patientens aktuelle status over tid kan gøres op med samme statistiske mål (median og kvartiler) og i samme grafiske afbildning og der kan fremstilles såkaldte fingerprints for bestemte operationstypers / patienttypers opvågningsforløb. Det er arbejdsgruppens vurdering at såfremt en patient, der indtil et bestemt tidspunkt har nærmet sig de generelle udskrivningskriterier, pludselig begynder at fjerne sig fra disse (stiger i delscore eller summeret score) skal tilses af anæstesilæge m.h.p. afklaring og optimering af opvågningsforløbet. Anbefalingerne er minimumskrav og forhindrer naturligvis ikke at afdelinger indgår aftaler / kontrakter med de kirurgiske afdelinger om f.eks overnatning, intermediærafsnit og avanceret postoperativ terapi der rækker ud over disse minimumskrav og dermed stiller skrappere krav til udskrivning til stamafd.

11 4. Del Implementering Når den enkelte anæstesiafdeling ønsker at indføre anvendelsen af udskrivningskriterier ved hjælp af scoringssystem, er det afgørende at markere dette effektivt i.f.h.t. alle brugerne og ikke mindst personalet på de kirurgiske stamafdelinger, som i modsat fald kan opleve at udskrivningskriterierne er markant ændrede fra tidligere. Det kan være relevant før og efter indførelsen af de nye udskrivningskriterier at indhente informationer om de postoperative patienters status i sengeafdelingerne i.f.h.t. de enkelte områder i pointsystemet. Herunder er det nødvendigt at undersøge personalets oplevelse af andre problemer i.f.b.m. modtagelse af patienter før og efter indførelsen af udskrivningskriterierne og for at fremme forståelsen af disse, må indførelsen forudgås af grundig information om hvordan systemet skal anvendes, forstås og evt. justeres, så det matcher den enkelte afdelings behov og rutiner. Perspektiver Perspektivet er en harmonisering af minimumstandarden for hvilke kriterier, der skal være opfyldt for at tilbageflytte patienter efter anæstesi til kirurgisk stamafd. samt hermed fremover at monitorere virkningen på outcome af evt. ændringer heri. Dette forsøges gjort via den landsdækkende anæstesidatabase, der bl.a. vil monitorere mortalitet indenfor 48 timer efter anæstesi samt udviklingen i vitale parametre omfattet af udskrivningsscoringerne under opholdet på opvågningsafdelingen. Konklusion Arbejdsgruppen anbefaler ovenstående generelle udskrivningskriterier i.f.b.m. udskrivning til kirurgisk stamafd efter anæstesi / operation på hospital på basis af en 4 punkts scoring af vitale funktioner og en beskrivelse af de postanæstetiske ressourcer som anført i. Del under formålet. Anbefalingerne inkluderer de generelle regler for udskrivning ved sygeplejerske (ved opfyldelse af alle kriterier -5) subsidiært ved anæstesilæge (hvis blot et af kriterierne 6-7 er opfyldt) som anbefalet i Del 3 Opdatering

12 Arbejdsgruppen anbefaler at nærværende rekommandation tages op til revision senest år efter at mindst afdelinger har været tilmeldt DAD inkl. det fremtidige Opvågningsmodul. DASAIM s anæstesiudvalg kan på ethvert tidspunkt beslutte at rekommandationen skal undergå revision. Referenceliste. Chung F: Are discharge criteria changing? J.Clin.Anesth. 993; 5: 64S-8S. Aldrete JA, Kroulik D: A postanesthetic recovery score. Anesth.Analg. 97; 49: Magboul MM, Odugbesan C, el Dawlatly AA, al Saud S: Pulse oximetry: an added criterion for discharge from the post-operative care unit. Middle East J.Anesthesiol. 998; 4: Quinn CL, Weaver JM, Beck M: Evaluation of a clinical recovery score after general anesthesia. Anesth.Prog. 993; 4: Naimark TM: A comparison study of the post anesthesia recovery score and pulse oximetry. J.Post Anesth.Nurs. 99; 5: Moller JT, Svennild I, Johannesen NW, Jensen PF, Espersen K, Gravenstein JS, Cooper JB, Djernes M, Johansen SH: Perioperative Monitoring With Pulse Oximetry And Late Cognitive Dysfunction. British Journal of Anaesthesia 993; 7: 7. Moller JT, Wittrup M, Johansen SH: Hypoxemia in the Postanesthesia Care Unit: An Observer Study. Anesthesiology 99; 73: Moller JT, Pedersen T, Rasmussen LS, Jensen PF, Pedersen BD, Ravlo O, Rasmussen NH, Espersen K, Johannesen NW, Cooper JB, Gravenstein JS, Chraemmer-Jorgensen B, Wiberg- Jorgensen F, Djernes M, Heslet L, Johansen SH: Randomized Evaluation of Pulse Oximetry in.8 Patients: I. Design,Demography, Pulse Oximetry, Failure Rate and Overall Complication Rate. Anesthesiology 993; 78: Moller JT, Pedersen T, Rasmussen LS, Jensen PF, Pedersen BD, Ravlo O, Rasmussen NH, Espersen K, Johannesen NW, Cooper JB, Gravenstein JS, Chraemmer-Jorgensen B, Wiberg-

13 3 Jorgensen F, Djernes M, Heslet L, Johansen SH: Randomized Evaluation of Pulse Oximetry in.8 Patients: II. Perioperative Events and Postoperative Complications. Anesthesiology 993; 78: Dansk Anæstesiologisk Selskab. Målsætning for Anæstesiologi i Danmark & Rekommandation for anæstesi 995. Anesthesiology Ref Type: Journal (Full). Eichhorn JH: Effect of monitoring standards on anesthesia outcome. Int.Anesthesiol.Clin. 993; 3: Lake CL: American monitoring: standard and state of the art. Infusionsther.Transfusionsmed. 993; : 4-3. Greif R, Akca O, Horn EP, Kurz A, Sessler DI: Supplemental perioperative oxygen to reduce the incidence of surgical-wound infection. Outcomes Research Group. N.Engl.J.Med. ; 34: Akca O, Sessler DI: Supplemental oxygen reduces the incidence of postoperative nausea and vomiting. Minerva Anestesiol. ; 68: Wallace A, Layug B, Tateo I, Li J, Hollenberg M, Browner W, Miller D, Mangano DT: Prophylactic atenolol reduces postoperative myocardial ischemia. McSPI Research Group. Anesthesiology 998; 88: Mangano DT, Layug EL, Wallace A, Tateo I: Effect of atenolol on mortality and cardiovascular morbidity after noncardiac surgery. Multicenter Study of Perioperative Ischemia Research Group. N.Engl.J.Med. 996; 335: Brandstrup B, Engquist A: [Is postoperative mortality affected by liberal intravenous fluid therapy? Presentation of a Cochrane analysis and a literature review] Pavirkes postoperativ mortalitet af liberal intravenos vaeskebehandling? Praesentation af en Cochrane-analyse og litteraturgennemgang. Ugeskr.Laeger 3; 65: 34-5

14 4 8. Brandstrup, B., Tønnesen H, and Beier-Holgersen R. The Danish Study Group on Perioperative Fluid Therapy. Effects of intravenous fluid restriction on postoperative complications: comparison of two perioperative regimens. Annals of Surgery In Press Sessler DI: Complications and treatment of mild hypothermia. Anesthesiology ; 95: Sessler DI, Kurz A, Lenhardt R: Re: Hypothermia reduces resistance to surgical wound infections. Am.Surg. 999; 65: Rosenberg J, Sessler DI: [Mild intraoperative hypothermia. Another risk factor for postoperative complications] Intraoperativ let hypotermi. Endnu en risikofaktor for postoperative komplikationer. Ugeskr.Laeger 999; 6: Dexter F, Penning DH, Traub RD: Statistical analysis by Monte-Carlo simulation of the impact of administrative and medical delays in discharge from the postanesthesia care unit on total patient care hours. Anesth.Analg. ; 9: -5. Saar LM: Use of a modified Postanesthesia Recovery Score in phase II perianesthesia period of ambulatory surgery patients. J.Perianesth.Nurs. ; 6: 8-9. Knoerl DV, McNulty P, Estes C, Conley K: Evaluation of orthostatic blood pressure testing as a discharge criterion from PACU after spinal anesthesia. J.Perianesth.Nurs. ; 6: -8. Tessler MJ, Mitmaker L, Wahba RM, Covert CR: Patient flow in the Post Anesthesia Care Unit:an observational study. Can.J.Anaesth. 999; 46: Chung F: Discharge criteria-a new trend. Can.J.Anaesth. 995; 4: Papadakos PJ, Earley MB: Physician and nurse considerations for receiving a "fast-track" patient in the intensive care unit. J.Cardiothorac.Vasc.Anesth. 995; 9: -3

15 5 5. Alexander CM, Teller LE, Gross JB, Owen D, Cunningham C, Laurencio F: New discharge criteria decrease recovery room time after subarachnoid block. Anesthesiology 989; 7: Burden N: Post-anesthesia-nursing your patient to safety (continuing education credit). RN. 988; 5: Landow L: The recovery room in the 98's. Can.Anaesth.Soc.J. 986; 33: Suh KK: Care of infants and children. Int.Anesthesiol.Clin. 983; : Hartwell PW: Discharge criteria. Int.Anesthesiol.Clin. 983; : Sheehan MK, Baker WH, Littooy FN, Mansour MA, Kang SS: Timing of postcarotid complications: a guide to safe discharge planning. J.Vasc.Surg. ; 34: Patterson P: "Fast tracking" of patients through PACU: is it safe? OR.Manager. 998; 4:, 8-, 9 3. Twersky RS: Ambulatory surgery update. Can.J.Anaesth. 998; 45: R76-R9 33. White PF: Criteria for fast-tracking outpatients after ambulatory surgery. J.Clin.Anesth. 999; : Chung F, Mezei G: Adverse outcomes in ambulatory anesthesia. Can.J.Anaesth. 999; 46: R8-R Marshall SI, Chung F: Discharge criteria and complications after ambulatory surgery. Anesth.Analg. 999; 88: 58-7

DASAIM S rekommandation for udskrivningskriterier fra anæstesiologisk observationsafsnit

DASAIM S rekommandation for udskrivningskriterier fra anæstesiologisk observationsafsnit DASAIM S rekommandation for udskrivningskriterier fra anæstesiologisk observationsafsnit Revideret af anæstesiudvalget marts 6. Godkendt af DASAIMs bestyrelse januar 6, næste revision januar 9. Introduktion:

Læs mere

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter

Titel Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning DDKM: Version: Forfattere SFR Anæstesiologi og Intensiv Terapi Region H Fagligt ansvarlig: SFR Region H og SFR Region Sj Godkendt: Revisionsdato: Søgeord:

Læs mere

OPVÅGNINGSFORLØBET og DEN POSTOPERATIVE SCORE

OPVÅGNINGSFORLØBET og DEN POSTOPERATIVE SCORE OPVÅGNINGSFORLØBET og DEN POSTOPERATIVE SCORE Introduktion til opvågningsforløb for nyansatte sygeplejersker i HOC F O K U S N E T V Æ R K Torsdag den 27. april 2017 Afdelingssygeplejerske Astrid Weltzer.

Læs mere

3. Udskrivningskriterier fra postoperative eller postanæstetiske observationsafsnit eller opvågningsenhed

3. Udskrivningskriterier fra postoperative eller postanæstetiske observationsafsnit eller opvågningsenhed Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 1 Forfattere SFR for Anæstesiologi og intensiv terapi Gældende fra 24-03-2012

Læs mere

Retningslinjer for udskrivelse

Retningslinjer for udskrivelse Anæstesiologisk afdeling R Nr: OPV 2 OBSERVATIONS-, UDSKRIVNINGSKRITERIER OG STANDARDER, herunder særlige patientkategorier og tilsyn fra andre specialer Udarbejdet af: Bente Dyrlund Godkendt af: Afdelingsledelsen

Læs mere

At sikre ensartet postoperativ observation og behandling af patienter i Region Hovedstaden.

At sikre ensartet postoperativ observation og behandling af patienter i Region Hovedstaden. Postoperativ og postanæstetisk observation og behandling af patienter Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 1 Forfattere SFR for Anæstesiologi og intensiv terapi Gældende fra 24-03-20142

Læs mere

Retningslinjer for udskrivelse

Retningslinjer for udskrivelse Anæstesiologisk afdeling R Nr: OPV OBSERVATIONS-, UDSKRIVNINGSKRITERIER OG STANDARDER, herunder særlige patientkategorier og tilsyn fra andre specialer Udarbejdet af: Bente Dyrlund Godkendt af: Kvalitetsudvalget,

Læs mere

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning (PONV) til

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?)

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Dato: / / Indhold. Side 1. Ambulant samtale præoperativt 1-4 2. Dagen før operation / sygeplejerske 5 3. Dagen før operationen

Læs mere

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale

Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Opsporing af kritisk syge patienter og træning af personale Lone Fuhrmann, Anders Perner, Anne Lippert, Doris Østergaard, Dansk Institut for Medicinsk Simulation, og Rigshospitalet, Region Hovedstaden

Læs mere

Patientoverlevering fra opvågning til stamafdeling. Anæstesiologisk afdeling

Patientoverlevering fra opvågning til stamafdeling. Anæstesiologisk afdeling Patientoverlevering fra opvågning til stamafdeling Anæstesiologisk afdeling Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Christa Isaksen og Lene Dahlager Program Præsentation Præsentation af opgavens problemfelt,

Læs mere

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Gitte Bunkenborg Ph.d. stud. Lunds Universitet, Udviklingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Intensiv Terapiafsnit 542

Læs mere

Kredsløb. Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet

Kredsløb. Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet Kredsløb Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet Under dette foredrag skal du være klar til at gå online på din mobiltelefon, alternativt kan du anvende sms. Hotellets net hedder Munkebjerg

Læs mere

Patientinformation. Når du skal bedøves. Fuld bedøvelse - Lokal bedøvelse - Ophold i opvågningsafdelingen. Anæstesiologisk - Intensiv Afd.

Patientinformation. Når du skal bedøves. Fuld bedøvelse - Lokal bedøvelse - Ophold i opvågningsafdelingen. Anæstesiologisk - Intensiv Afd. Patientinformation Når du skal bedøves Fuld bedøvelse - Lokal bedøvelse - Ophold i opvågningsafdelingen Anæstesiologisk - Intensiv Afd. V Indledning Denne pjece er til dig der skal bedøves til en undersøgelse

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014

Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer. Introduktion Juni 2014 Akut Kirurgi Databasen Bredere sygdomsområde & nye indikatorer Introduktion Juni 2014 Baggrund for ændringerne Akut Kirurgidatabasen (tidligere NIP-Kirurgi) er en af de ca. 60 kliniske kvalitetsdatabaser

Læs mere

Registrering af Anæstesi og andre ydelser DAD4

Registrering af Anæstesi og andre ydelser DAD4 Registrering af Anæstesi og andre ydelser DAD4 Start 01.02.2015 Anæstesiologisk Afdeling FKS, inkl. Dagklinikken Indhold Log på... 1 Registrering af Anæstesi... 3 Prioritering... 4 Præoperativ vurdering...

Læs mere

Rapport. Opgørelse over patientforløb ved nefrektomi før og efter indførelse af smertepakke. Januar 2013

Rapport. Opgørelse over patientforløb ved nefrektomi før og efter indførelse af smertepakke. Januar 2013 Rapport Opgørelse over patientforløb ved nefrektomi før og efter indførelse af smertepakke. Januar 213 Indhold: Indledning Vurdering og resumé af før/efter rapport Resultater fra gennemgang af patientforløb

Læs mere

Gynækologisk afdeling

Gynækologisk afdeling Slutrapport Gynækologisk afdeling Februar 2014 Enhed for Akut Smertebehandling 1 Indholdsfortegnelse Baggrund s. 3 Patientforløb-COVA s. 4 Patientforløb-tarmendometriose s. 6 Tiltag s. 8 Forslag til gynækologisk

Læs mere

EWS. Seminar ang. den Kritisk Syge Patient. Herlev April 2010. Lajla Vang BOH

EWS. Seminar ang. den Kritisk Syge Patient. Herlev April 2010. Lajla Vang BOH EWS Seminar ang. den Kritisk Syge Patient. Kort præsentation af EWS EWS (Early Warning Score) Alarmeringssystem. Pointudregning efter fastlagte fysiologiske parametre. Handling og involvering af plejepersonale/læge

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?)

Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Ambulant forløb efter laparoskopisk nefrektomi (Er der nogen begrænsende faktorer?) Dato: SJ-267 0 Ambulant samtale præoperativt Dato: Punkter 1-5 udfyldes af patient under supervision af læge/sygeplejerske

Læs mere

Forfattere SFR Anæstesi Region H. Fagligt ansvarlig: SFR Anæstesi Region H og Sjælland

Forfattere SFR Anæstesi Region H. Fagligt ansvarlig: SFR Anæstesi Region H og Sjælland Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype DDKM: Version: Forfattere SFR Anæstesi Region H Fagligt ansvarlig: SFR Anæstesi Region H og Sjælland Godkendt: Revisionsdato: Søgeord: præmedicinering, præ, vurdering,

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checklister SfR Tjekliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Lee & Fan, Stimulation of the wrist acupuncture point P6 for preventing postoperrative nausea and

Læs mere

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler

Akut Kirurgi Databasen Beregningsregler 1 AKUT KIRURGIDATABASEN Forklaring til tabel: Antal patientforløb (nævner): Alle patienter, der opfylder inklusionskriterierne for indikatoren. Tæller: Patienter, som opfylder indikatoren. Uoplyst: Patienter

Læs mere

Vægt angives i kilo med højst en decimal. F.eks. 75,5 (altså brug komma og ikke punktum). Kendes vægten ikke angives dette med 999 i feltet.

Vægt angives i kilo med højst en decimal. F.eks. 75,5 (altså brug komma og ikke punktum). Kendes vægten ikke angives dette med 999 i feltet. Type tilsyn Her angives typen af tilsyn. Udover anæstesiologisk tilsyn som skal udfyldes før en anæstesi er der angivet en række andre tilsyn som kan registreres. Disse andre tilsyn indgår ikke i en indikator.

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget herniekirurgi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

Dagkirurgi. Erfaringer fra Region H

Dagkirurgi. Erfaringer fra Region H Dagkirurgi Erfaringer fra Region H Claus Munk Jensen ledende overlæge Ortopædkirurgisk afdeling Gentofte Hospital claus.munk.jensen@regionh.dk Disposition Status for dagkirurgi i RegionH. Udvikling og

Læs mere

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse.

Vi vil spørge, om dig/jer om dit/jeres barn vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Deltagerinformation Opsporing af kritisk forværring og intervention hos hospitalsindlagte børn - Et regionalt multi-center studie om implementering af Pædiatrisk Early Warning System Kære forældre Vi vil

Læs mere

Rapport Opgørelse af 10 patientforløb ved retroperitonal tumor operation efter ny smerte og kvalmeplan

Rapport Opgørelse af 10 patientforløb ved retroperitonal tumor operation efter ny smerte og kvalmeplan Rapport Opgørelse af 10 patientforløb ved retroperitonal tumor operation efter ny smerte og kvalmeplan Feb April 2011 Indhold: Indledning s. 1 Vurdering og resumé af forløb og resultater efter ny plan

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord

Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis. Risk Manager Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Omsæt strategi til handling! Retningslinje for basisobservation i klinisk praksis Martin E. Bommersholdt, Sygehus Nord Forandring og udvikling - succes eller fiasko? Oplevet nødvendighed Vision Handlingsplan

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1. Afdelingstype,organisation og struktur 3 1.2. Overordnet

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

ALPE Essential - Mermaid Care A/S

ALPE Essential - Mermaid Care A/S Tænk hvis Tænk hvis du selv kunne udføre lungefunktionsundersøgelser målrettet anæstesiens udfordringer og problemstillinger omkring patientens præoperative oxygeneringsevne? Traditionelle lungefunktionsundersøgelser

Læs mere

Databaserne, indikatorer og forskning

Databaserne, indikatorer og forskning Databaserne, indikatorer og forskning 28. Februar 2017 Søren Paaske Johnsen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Indhold Sammenhænge mellem struktur,

Læs mere

Rapport Opgørelse af 14 konsekutive patientforløb ved mindre elektiv rygkirurgi (Spinal dese operation op til 3 niveauer)

Rapport Opgørelse af 14 konsekutive patientforløb ved mindre elektiv rygkirurgi (Spinal dese operation op til 3 niveauer) Rapport Opgørelse af 14 konsekutive patientforløb ved mindre elektiv rygkirurgi (Spinal dese operation op til 3 niveauer) September 2011 December 2011 Indhold: Indledning Resumé og konklusion Den nye smerteplan

Læs mere

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier)

Baggrundsoplysninger (udfyldes for begge patientkategorier) REGISTRERINGSSKEMA Akut mave-tarm kirurgi Der udfyldes registreringsskema for patient med inklusionskriterierne: Akut øvre gastrointestinal blødning patienter med akutte kliniske symptomer: Hæmatemese,

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation

Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation Aug 2010 - April 2011 Indledning: En sufficient døgndækkende procedure-specifik smerte- og kvalmebehandling

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

Dokumentationskonference 6 7 september 2012

Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Tværfaglige kliniske retningslinjer i kommunalt regi Sygeplejerske Klinisk vejleder, S.d. Niels Torp Kastrup Hillerød Kommune Sygeplejerske Klinisk vejleder,

Læs mere

SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning

SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering sammenfatning 2007 Medicinsk Teknologivurdering 2007; 7(2) Enhed for Medicinsk Teknologivurdering SØVNDYBDEMONITORERING en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi?

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? 3 års opfølgning Sine Islin, Smahan Mrabet Dagkirurgi Herlev hospital Danmark Baggrund Dagkirurgi, Herlev hospital, Danmark Systematisk telefon

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3 Evidenstabel inkluderede studier. Forfat ter År Studietype / -kvalitet Befolknings type Intervention Resultater (outcome) Kommentarer Lee & Fan 2011 Metaanalyse 4858 postoperative patienter, inkl.

Læs mere

Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien

Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien Arbejdsgange i Cetrea Surgical Ortopædkirurgien Nedenstående arbejdsgangsaftaler er udarbejdet som vejledning og instruks for anvendelse af Cetrea Surgical, som planlægnings- og informationsværktøj til

Læs mere

BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling

BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling BØRN med brandsår optimering af smertebehandling fra traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny smertebehandling Indholdsfortegnelse Kontaktpersoner i de enkelte afsnit:... Fejl!

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Sederingspraksis på danske sygehuse Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Projektgruppe Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF, København Birgitte Viebæk Christensen Afdelingslæge,

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESTED OPVÅGNINGSAFSNITTET SYGEHUS SYD NÆSTVED Indholdsfortegnelse. 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype, organisation og struktur. 1.2 Overordnet

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD

ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD ANSØGNING TIL HOVEDUDDANNELSESFORLØB 2009 OLE NØRREGAARD tidligere Struktureret ansøgningsskema Baseret på de 7 lægeroller + CV Veldefineret pointtildeling Skriftlig begrundet motivation for ansøgningen

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0

Læs mere

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* *

Herning, Med. afd. B. Herning Kir. afd * 71* * * 74* 78* * Regionshuset Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Tlf. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Bilag til dagsordenspunkt vedr. kvaliteten i behandlingen af patienter med mavesår (akut

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

FUNKTIONEL HEALTH LITERACY

FUNKTIONEL HEALTH LITERACY FUNKTIONEL HEALTH LITERACY EN UNDERSØGELSE AF LÆSBARHED OG INDHOLD I PATIENTINFORMATIONSMATERIALER OMHANDLENDE FASTEREGLER FØR ELEKTIV KIRURGI. DSDK ÅRSMØDE HINDSGAVL 7. APRIL - 8. APRIL 2017 V. KLINISK

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Enhed for Perioperativ Sygepleje

Enhed for Perioperativ Sygepleje Enhed for Perioperativ Sygepleje Sygepleje ved accelererede operationsforløb Øre-næse-hals symposium 2005 Vejle Enhed for Perioperativ Sygepleje Accelererede operationsforløb organisatorisk/økonomisk perspektiv

Læs mere

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS

UDKAST 070915. Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS UDKAST 070915 Notat vedr. Tidlig opsporing, herunder TOBS Indledning Af sundhedsaftalen 2015 2018 fremgår det, at kommunerne i løbet af aftaleperioden skal iværksætte Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom

Læs mere

Dokumenttype DDKM: Version: Forfatter Overlæge Jens Engbæk, Egon Godthåb Hansen, Herlev. Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland

Dokumenttype DDKM: Version: Forfatter Overlæge Jens Engbæk, Egon Godthåb Hansen, Herlev. Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland Udgiver: SP WORKFLOW ID: Dokumenttype DDKM: Version: Forfatter Overlæge Jens Engbæk, Egon Godthåb Hansen, Herlev. Fagligt ansvarlig: SFR Region H og Region Sjælland Godkendt: Revisionsdato: Søgeord: kvalme,

Læs mere

! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! 6 $.7893:;59<5,.$ = >.???

! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! 6 $.7893:;59<5,.$ = >.??? 1! " # 1! $ $ % $ &!! ' ( ') * ' $ &! ' +& ', $ *% & -. -! /( % 0%'1$- 23'450% 6 $.7893:;59.??? 2 + ( 3 *& 3 ; * 5 < 4 % $ < 4 % $ ; @ $AB 3 @ $ $CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC9 DCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC35

Læs mere

EN KLINISK RETNINGSLINJE

EN KLINISK RETNINGSLINJE EN KLINISK RETNINGSLINJE Alle nyfødte er i stand til bevidst at opfatte smerte (Bartocci et al: 2006) Som profession vil vi barnet det godt og anvender derfor evidensbaseret viden i de kliniske beslutninger.

Læs mere

Anæstesi. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Anæstesi. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Anæstesi Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 2 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KIRURGISKE FORLØB... 3 6.1.1 Sikker kirurgi:... 3 6.1.2

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning * 46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen (Uddannelsens titel) Udviklet af: * Lene Mackenhauer * Asta Nielsen (Udviklerens navn) (Udviklerens navn)

Læs mere

Liste 1. 1) Andel ajourførte FMK ved udskrivelse 2) Andel ajourførte FMK ved ambulante besøg

Liste 1. 1) Andel ajourførte FMK ved udskrivelse 2) Andel ajourførte FMK ved ambulante besøg Liste 1 1 Mobilt Akutsystem 1) Antal uventede hjertestopkald 2) Andel korrekt udførte relevante basisobservationer 3) Andel korrekt udført basisobservation, udregnet kritisk score og relevant handling.

Læs mere

Indholdet i denne vejledning er kun gældende for hospitaler der er overgået til brug af Sundhedsplatformen

Indholdet i denne vejledning er kun gældende for hospitaler der er overgået til brug af Sundhedsplatformen Væskedøgn og væskeskema, inkl. nedetidsvæskeskema Udgiver: Region Hovedstaden og Region Sjælland SP WORKFLOW ID: Dokumenttype Vejledning Version: 1 Forfattere : Faglige eksperter under SFR anæstesiologi,

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis maj 2005 1. Resume af hændelsen En patient med type 2 diabetes skal opereres. Efter anæstesiens start ordineres

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning A-kursus i Traumatologi, OUH Oktober 2011 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er der risiko for? Hvilket

Læs mere

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende

At læse videnskabelige artikler viden og øvelse. Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende At læse videnskabelige artikler viden og øvelse Mette Kildevæld Simonsen Sygeplejerske, MPH, Ph.D- studerende SIG-gruppen d. 21.04 2010 1 Program 1. Hvordan er artikler opbygget 2. Hvordan læser man dem

Læs mere

Voksne patienter med brandsår optimering af smertebehandling fra Traumecentret til ambulatorium

Voksne patienter med brandsår optimering af smertebehandling fra Traumecentret til ambulatorium Voksne patienter med brandsår optimering af smertebehandling fra Traumecentret til ambulatorium Opgørelse af patientforløb efter ny behandling Indholdsfortegnelse Kontaktpersoner i de enkelte afsnit:...

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer)

Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer) Rapport Opgørelse af 20 konsekutive patientforløb ved miundre rygkirurgi (Lumbal dese operation op til 3 niveauer) Juni 2010 - februar 2011 Indledning: En sufficient døgndækkende procedure-specifik smerte-

Læs mere

Tværsnitsundersøgelse. Patientforløb på POTA 3 9 maj 2010

Tværsnitsundersøgelse. Patientforløb på POTA 3 9 maj 2010 Tværsnitsundersøgelse Patientforløb på POTA 3 9 maj 2010 Formål POTA: Er der en smerterelateret årsag til patientens ophold på POTA? Beskrivelse og analyse af peri-operative smerte- og bivirkningsbehandling

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD)

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Tina Wang Vedelø, udviklingsansvarlig sygeplejerske, cand. cur. Neurokirurgisk Afdeling NK, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose

Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose Rapport over 14 patientforløb efter colorektalresektion ved tarmendometriose Indhold Indledning Resume og vurdering Konklusion Oplæg til smertebehandling Dataopgørelse Indledning En sufficient døgndækkende

Læs mere

Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det?

Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det? Forholdet mellem omkostninger og kvalitet Hvad ved økonomer om det? Anne Hvenegaard Senior projektleder, Dansk Sundhedsinstitut ah@dsi.dk Mine indledende antagelser/kommentarer! Økonomer ved noget om økonomi

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

Rapport over smertebehandlingen til COVA patienter

Rapport over smertebehandlingen til COVA patienter Rapport over smertebehandlingen til COVA patienter Indhold: Indledning Vurdering og resumé af problemstillinger fra rapport Resultater fra gennemgang af patientforløb Indledning: En sufficient døgndækkende

Læs mere

Læringsseminar 9 De 5 Patientsikre sygehuse d. 2. december 2015

Læringsseminar 9 De 5 Patientsikre sygehuse d. 2. december 2015 Læringsseminar 9 De 5 Patientsikre sygehuse d. 2. december 2015 Læring fra hvert eneste hjertestopkald Alan Kimper-Karl Ledende overlæge, Anæstesiologisk Afdeling Sponsor MAS-pakken Vejle Sygehus 2012

Læs mere