Projekt hverdagstræning Slutrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt hverdagstræning 2011 2014 Slutrapport 2014"

Transkript

1 Projekt hverdagstræning Slutrapport 2014

2 Projekt Hverdagsrehabilitering: På baggrund af den voksende ældrebefolkning og en forventet stigende efterspørgsel efter hjemmeplejens ydelser, fik Social, Sundhed og Ældre bevilget ressourcer til Projekt hverdagstræning, med det klare overordnede formål at styrke borgernes egne ressourcer og bremse op for det samlede forbrug på ældreområdet. Social, Sundhed og Ældre fik den 26. maj 2011 Kommunalbestyrelsens godkendelse af, at overskud på døgnplejens mål- og rammeaftale i 2010 kunne anvendes til et 3-årigt anlægsprojekt, Projekt hverdagstræning. Samlet projekt sum: kr. Formål At borgeren bevarer eller generhverver muligheden for at klare sig selv og bevarer sin livskvalitet og et værdigt liv på egne betingelser, hvorved der bremses op for udgifterne på ældreområdet At der skabes en kulturændring hos plejepersonalet i forhold til at yde en mere aktiverende pleje med fokus på borgerens ressourcer At der skabes kompetenceudvikling hos personalet, hvilket øger arbejdsglæde og trivsel Mål At der er færre borgere, der bliver visiteret til kompenserende pleje At udskyde behovet for praktisk og personlig hjælp At de borgere, der visiteres til hjælp, vurderes i forhold til deres muligheder for hverdagstræning/adl At borgerne oplever en støtte via træningen, der styrker deres mulighed for at anvende egne ressourcer samt muligheden for at udvikle, genvinde eller bevare deres funktionsevne At medarbejderne generelt oplever en arbejdsglæde ved at flytte fokus fra kompenserende pleje til en hverdagstrænende indsats At personalet får styrket deres kompetencer i forhold til at identificere borgernes ressourcer samt i højere grad at medinddrage borgernes ressourcer i de daglige aktiviteter.

3 Succeskriterier At borgerne gennem hverdagstræning bliver i stand til at klare de opgaver som sygdom/funktionstag i en periode har begrænset/reduceret At borgerne, på grundlag af at kunne klare flere opgaver alene eller med mindre støtte, oplever en styrkelse af deres livskvalitet. At der ved opfølgende fokusgruppeinterviews med medarbejderne kanpåvises en kulturændring, hvor borgernes ressourcer er i fokus og hverdagstræningen er optimeret At medarbejderne oplever en faglig udvikling og en større arbejdsglæde. Projektets forløb Projektet blev igangsat i juni måned 2011, og sidste halvdel af 2011 blev anvendt til forberedelse, undervisning af visitatorer i målsætningerne, udvælgelse og undervisning af træningsambassadører, generelle informationer blandt personalegrupperne samt indledende arbejde i forhold til nyvisiterede borgere. Fra 1. januar 2012 blev der ansat en projektkoordinator, med henblik på gennemfølse af projektet og med det formål konstant at holde fokus blandt visitatorer og i personalegrupperne på at arbejde rehabiliterende. Der blev i starten af 2012 gennemført undervisning og temadage blandt det udekørende personale, ligesom der løbende blev afviklet opfølgningsmøder, hvor erfaringer og resultater blev drøftet, således at projektet løbende kunne justeres i forhold til indhentede erfaringer. Allerede i 2012 viste projektet rigtig gode resultater, dokumenteret ved fald i de visterede ydelser i udegrupperne. En del af disse resultater kunne tilskrives de lavt hængende frugter, som kun høstes én gang i projektperioden. Det stod på det tidspunkt klart, at der var stort behov for vedvarende fokus på udvikling af det rehabiliterende arbejde for at fastholde udviklingen. Fra medio 2013 blev der arbejdet målrettet med at fastholde og fortsat udvikle kulturændringen fra passive omsorgsydelser til målrettet rehabilitering. Som nyt initiativ blev det besluttet at styrke den ergoterapeutiske indsats i døgnplejegrupperne, med det formål at understøtte den tværfaglige opgavevaretagelse samt at skabe fokus på metodeudvikling i det enkelte borgerforløb, inddragelse af borgere og pårørende, faglig kvalitet i indsatsen og dokumentation. Projektets økonomiske rammer gjorde det muligt at videreføre projektet til udgangen af Erfaringerne har været, at ændring af en arbejdskultur kræver længere tids tæt fokus og opfølgning, hvis den skal fastholdes. Det er blevet tydeligt for os, at vi på mange områder ændrer

4 på en faglighed og en kultur, der har præget området siden begyndelsen af 80 erne. Det har derfor været særdeles hensigtsmæssigt at kunne forlænge projektperioden. I 2014 blev rehabiliterende indsats forsøgt implementeret i sygeplejegruppen, men det viste sig, at metoden ikke uden videre kunne overføres til den type indsatser vi leverer i sygeplejen. Vi besluttede i stedet at koncentrer os om at skabe rammer, hvor hjemmesygeplejerskerne bedst muligt kan understøtte den hverdagstræning, der sker i hjemmehjælpsgrupperne og samtidig have fokus på at henvise borgere til de 3 sygeplejeklinikker. Sygeplejeklinikkerne er et konkret eksempel på en ændring fra passiv til aktiv indsats nu slipper nogle borgere for at sidde og vente på sygeplejersken og kan selv aktivt være med til at tilrettelægge indsatsen ved at booke tid i sygeplejeklinikken. Arbejdet med at udvikle et stærkere fokus på rehabilitering i sygeplejegruppen har ført til en ændring af den interne organisering. Det er i dag blevet tydeligere hvilke sygeplejersker der har ansvaret for de koordinerede borgerforløb, hvilket skaber bedre dialog og samarbejde mellem de forskellige aktører. Projektregnskab Anlægsbevilling (26/5 2011) Udgiftsfordeling LØN Ledelse Øvrigt personale Uddannelse Administration I alt I alt Økonomisk effekt I forbindelse med igangsættelse af projektet, blev budgettet til den integrerede døgnpleje reduceret med 1,5 mio. kr. årligt, fra og med 2012, som forventet effekt af projektet. Den forventede effekt i 2012 blev langt større end forventet, idet den faktiske effekt blev på 3,0 mio. kr. i Denne positive effekt blev videreført til de efterfølgende budgetår, som en fast reduktion af budgetniveauet. Med en investering på i alt 3,5 mio. kr. over 3 år har det altså vist sig muligt at reducere udgiftsniveauet med 3,0 mio. kr. årligt. Ved projektets afslutning må der konstateres et stadig stort behov for at holde fokus, idet budgetniveauet og rammen for visiterede timer i døgnplejen fortsat er under pres, hvilket først og fremmest skyldes øget efterspørgsel særligt på delegerede sygeplejeydelser.

5 Udbytte af projektet På borgerniveau De borgere som har modtaget en hverdagstræningsindsats har i overvejende grad, oplevet større livskvalitet i forbindelse med indsatsen. Borgernes mening og oplevede livskvalitet før og efter indsatsen er dokumenteret og målt på baggrund af et videnskabeligt evalueringsværktøj (EQ5D 1 ). Resultaterne af EQ5D er overvejende positiv. Borgerne beskriver derudover større frihed i dagligdagen til at planlægge aktiviteter og at udføre opgaver, når de er trænet op i tabte funktioner. Uanset om borgerne bliver helt selvhjulpen, eller får oparbejdet færdigheder i at kunne løse enkelte dele ud af en samlet opgave de kan måske trænes op til selv at kunne tage tøj på overkroppen, men skal så fortsat have hjælp til at få tøj på underkroppen. Alle mennesker vokser og trives bedre når der kontinuerligt arbejdes med at forbedre egen mestringsevne. Ganske få borgere, mindre en 15 har sagt nej tak til tilbuddet om hverdagsrehabilitering. Citater fra borgere der har modtaget en Hverdagstrænings indsats: Jeg vil jo allerhelst kunne klare tingene selv. Jeg troede jo ikke, at jeg kunne tage bad, men så viste (hjælperen) mig, hvordan jeg kunne gøre. Selvom man er ældre, så vil man jo alligevel gerne kunne så meget som muligt som tidligere. Nu har jeg lært at tage støttestrømperne på selv. Det er dejligt, at jeg ikke længere behøver hjælp om morgenen det giver en stor frihed Jeg har nu frihed til at kunne planlægge min dag, ved at tage på sygeplejeklinikken. Det fungerer faktisk som hos lægen. Man bestiller en tid, og møder op. 1. EQ-5D (EuroQol) er et spørgeskema, der viser helbredsrelateret livskvalitet. EQ-5D er et videnskabeligt vurderet måleredskab. Referenceværdierne i forhold til EQ5D er følgende: -0,293 (bevidstløs) bedst mulige opnåede resultat.

6 Siden projektet startede i 2011 og til oktober 2014 har antallet af visiterede borgere fordelt sig således: Der har været 782 borgerforløb i projektperioden I 320 borgerforløb er hverdagstræningsindsats/ydelse blevet afsluttet. I 462 borgerforløb er der visiteret til en varig ydelse. Dvs. at 41 % af de borgere der har været igennem et hverdagsrehabiliterende tilbud, har fået afsluttet den ydelse som de har søgt hjælp til. 59 % af borgerne har fortsat med den ydelse/hjælp som de har ansøgt om. Det er visitationens opfattelse, at visitatorerne har erhvervet ny viden og erfaringer i projektperioden, hvorfor de i projektets afslutning kan visitere mere præcist end i begyndelsen af projektperioden. Andelen af borgere, der visiteres til varige ydelser efter et hverdagstræningsforløb er derfor reduceret hen imod slutningen af projektet.

7 På medarbejderniveau: Siden opstart af projekt Hverdagstræning har medarbejderne løbende modtaget undervisning i at arbejde rehabiliterende og erhvervet sig viden bl.a. om træning i hverdagen og Den motiverende samtale. Forskningen viser, at det gode motiverende arbejde er altafgørende for at opnå resultater inden for rehabilitering. I metoden den motiverende samtale er der særligt fokus på at støtte borgeren i at formulere egne mål og at medarbejderne lærer at skabe et dialogrum, hvor borgerne oplever at blive styrket i mestringsevne og anerkendt for valg af mål. Der har været afholdt workshops med fokus på syn på sundhed, aktiv medinddragelse af borgere og opstilling af mål på baggrund af borgers ønsker. Borgercases inddrages nu på ugentlige møder, hvor tværfagligt personale sammen udvikler, koordinere og planlægger indsatser for borgerne. Det har bl.a. medvirket til et generelt fagligt kompetenceløft til den samlede gruppe af medarbejdere. Terapeuterne har derudover haft ansvar for at fokusere på den rehabiliterende indsats og medinddragelse af borger, pårørende, hjælpere og sygeplejersker i de enkelte borgerforløb. Citater fra medarbejdere der har arbejdet med Hverdagstræning: At arbejde metodisk med faglig dokumentation sammenholdt med den rehabiliterende arbejdsmetode, har i forhold til Hverdagstræning haft et særligt fokus. Medarbejdere er blevet oplært i at opstille mål, beskrive tilhørende handlinger og systematisk arbejde med opfølgning. Opfølgning og gennemgang af journaler (kvalitative audits), har vist sig at være en effektiv og nødvendig arbejdsmetode for at udvikle og fastholde kompetencer hos medarbejderne og i sidste ende opnå de ønskede resultater. Jeg synes, det her er ved at blive rigtig spændende Jeg elsker hverdagstræning Jeg er blevet helt glad for at dokumentere.det var jeg ikke i starten I september 2014 er der foretaget evaluering af medarbejdernes kompetencer og viden, i forhold til at arbejde med Hverdagsrehabilitering i det daglige. Den ene evaluering er foretaget af teamlederne, som har vurderet deres medarbejderes kompetencer i forhold til at arbejde med Hverdagstræning. Den anden evaluering er en selvevaluering af medarbejderne, hvor der anonymt er svaret på spørgeskema. For begge evalueringer gør det sig gældende, at medarbejderne har opnået stor viden og kompetencer i forhold til at arbejde med Hverdagstræning, og at de har en oplevelse af, at de i deres daglige praksis arbejder systematisk med rehabilitering. Begge evalueringer er vedlagt som bilag 1 og 2.

8 Ældrepuljemidler Ældrepuljemidlerne er blevet vigtigt supplement til at forankre samt fastholde den opnåede viden, ved at gøre det muligt at ansætte 2 ergoterapeuter med Hverdagstræning som kerneopgave og særligt fokusområde. Terapeuterne skal dagligt støtte og fastholde medarbejderne i den rehabiliterende tankegang, og dermed optimere indsatsen i forhold til borgerne. Erfaringer fra Stevns Kommune og andre kommuner i landet viser, at en fortsat udvikling af den rehabiliterende tankegang alene kan ske, hvis vi har tilstrækkelig bredde i organisationens faglige kompetencer og hvis vi organisatorisk understøtter den tværfaglige opgavevaretagelse. Kulturændring Borgerne i Stevns Kommune har generelt modtaget den rehabiliterende arbejdsmetode særdeles positivt. Nogle få har været usikker på hvad Hverdagstræning har omhandlet, indtil de har mødt en Hverdagstræningsmedarbejder, og er blevet introduceret for indsatsen og en plan. Det betyder meget for borgerne at de oplever at blive medinddraget, at få ansvar og selv at definere målene. Et konkret eksempel er en borger som havde mistet sin gangfunktion på grund af en hjerneblødning han var derfor bundet til en kørestol. Da han blev spurgt til sine ønsker for fremtiden var det eneste ønske, at han igen blev i stand til selv at kunne transportere sit til sit stamværtshus. Selvom det ikke var et mål inden for rammen af god skik på sundhedsindsatsen så var det hans udtalte ønske og dermed motivation, og helt naturlige mål. Gennem målrettet træning genvandt borgeren en stor del af sin motivation, hvilket gjorde ham i stand til at udføre mange dagligdagsopgaver udover turen til værtshuset. Borgerens tilfredshed kan også måles på, at der ikke er indgået en eneste klage fra borgere i hele projektperioden. Det er visitatorernes opfattelse, at projektet har haft en afsmittende effekt på, hvornår borgerne i Stevns Kommune begynder at søge om hjælp til praktiske gøremål flere borgere siger: Vi ved godt at I vil tilbyde os træning og derfor kan vi ligeså godt forsøge at klare os selv så længe som muligt. Kulturændringen i personalegrupperne har ikke været uden udfordringer. Det har været svært at skifte spor fra en grundlæggende kultur, hvor arbejdet og hjælpen til borgerne primært har været kompenserende. Hverdagsrehabilitering som metode har foregået siden 2011, og vi har siden da arbejdet målrettet med at fastholde fokus og dagligt sætte Hverdagstræning på dagsordenen. Processen har vist, at kulturændringer tager tid, udfordrer vores organisering, kræver større faglighed og mere tværfaglighed og sidst men ikke mindst kontinuerligt ledelsesfokus. Vi vurderer i dag, at vi er godt på vej, og at vi har fået skabt rammer i dagligdagen der sikrer det fornødne fokus.

9 Borgere henvist til Hverdagstræning Projektet har bibragt hele organisationen væsentlig viden om, hvordan vi sikrer. At det er de rigtige borgere, der visiteres til hverdagstræning. I begyndelsen var inklusionskriterierne meget brede og langt hovedparten af alle borgere blev inddraget. Det viste sig, at der blev visiterede borgere til hverdagstræning, hvor der var et meget lille potentiale og hvor investeringen i træning ikke gjorde en forskel. Det er uhensigtsmæssigt for alle parter og organisationens vurderinger er, at vi med de nuværende erfaringer rammer meget mere præcist i afgørelser på, hvilke borgere, der kan profitere af hverdagstræning. Perspektivering Projekt hverdagstræning er nu implementeret i hjemmeplejen. Det har været en længere proces end først ventet og har krævet mere ledelsesfokus og flere organisatoriske ændringer end antaget ved projektstart. Det har på mange måder været et lærerigt projekt og erfaringerne kan bruges i mange andre store projekter. Det er organisationens vurdering, at vi har skabt de nødvendige rammer, sikret de grundlæggende kompetencer og sat kursen for fastholdelse af de nuværende arbejdsgange. Det er også organisationens vurdering, at der med fordel kan arbejdes videre med at udvikle den rehabiliterende indsats både i hjemmeplejen, på plejecentrene, på træningsområdet og i hjemmeplejen. Med det nye sundhedscenter får vi nye rammer og dermed nye muligheder for at fortsætte udviklingen mod flere og bedre rehabiliterende indsatser, ligesom vi får nye in-put og bedre rammer gennem de aktuelle reformer på arbejdsmarkedsområdet og varslet ny lovgivning på ældreområdet.

10 Antal medarbejdere Bilag 1. I projektet er der gennemført omfattende kompetenceudvikling af de forskellige faggrupper og teamlederne er ved projektafslutning blevet bedt om at evaluere status for medarbejdernes kompetencer efter slutningen af projektet. Teamledernes evaluering af medarbejdernes kompetencer i forhold til at arbejde med hverdagstræning i N=99 (69 dagvagter. 24 aftenvagter. 6 nattevagter) Har stor kompetence og viden i at udføre HVT samt dokumentere udført arbejde Mangler få kompetencer og lidt viden for at udføre HVT samt at dokumentere udført arbejde Mangler generelt kompetencer og viden i forhold til at udføre HVT samt at dokumentere udført arbejde 0 SSH SSA SSH/AMB SSA/AMB SSH: social og sundhedshjælper. SSA: Social og sundhedsassistent. SSH/AMB: Social- og sundhedshjælper uddannet specielt til at arbejde med hverdagstræning og herved ambassadør. SSA/AMB: Social- og sundhedsassistent uddannet specielt til at arbejde med hverdagstræning og herved ambassadør. HVT: hverdagstræning. Bemærkninger: Medarbejderne har generelt opnået mange kompetencer i forhold til det hverdagsrehabiliterende arbejde. Arbejdsmetoden er ved at være solidt forankret i det daglige arbejde, og de fleste oplever nu at metoden forekommer dem naturlig at benytte. Det daglige arbejde er blevet mere nuanceret, og har skabt mulighed for et målrettet arbejde i fællesskab med borger og pårørende. Teamledernes vurdering af deres medarbejdere vidner om, at der er en stor gruppe af medarbejdere der arbejder sikkert med metoden, men synliggør også hvor vigtigt det fortsat er, med fokus på udvikling af kompetencer hos den enkelte medarbejder for at fasthold og styrke indsatsen hos borgerne i Stevns Kommune.

11 Jeg har kompetencer i at opstille indsatsområde Jeg har kompetencer i at opstille mål Jeg har kompetencer i at opstille handlinger Jeg har kompetencer i at evaluere på opstillede mål og handlinger Jeg kan selv starte og afslutte HVT forløb Jeg arbejder målrettet med HVT i min hverdag Jeg oplever at jeg har nok viden til at arbejde med HVT Antal medarbejdere Bilag 2. Bilag 1. fremstillede teamledernes vurdering af deres medarbejderes opnåede viden og kompetence i forhold til at arbejde med hverdagsrehabilitering. Men en ting er hvad udefra kommende vurderer og ser, og den anden ting er hvordan medarbejderne selv vurdere deres egne opnåede kompetencer. Nedenstående fremstiller oversigt over tilbagemeldingen fra medarbejderne. Svarene er indsamlet på baggrund af anonymt spørgeskema fremstilles herunder. 60 Selvevaluering af medarbejder N=78 (99 medarbejdere ansat) Antal svar 79% Fordeling af svar: SSH: 47 SSA: 23 AMB/SSH: 2 AMB/SSA: 6 30 Dagvagt: 53 Atenvagt: 19 Nattevagt: I høj grad enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig I høj grad uenig Ikke relevant SSH: social og sundhedshjælper. SSA: Social og sundhedsassistent. SSH/AMB: Social- og sundhedshjælper uddannet specielt til at arbejde med hverdagstræning og herved ambassadør. SSA/AMB: Social- og sundhedsassistent uddannet specielt til at arbejde med hverdagstræning og herved ambassadør. HVT: hverdagstræning.

12 Bemærkninger: Medarbejderne vurderer overvejende sig selv, som at være enig i at have de fornødne kompetencer i forhold til at arbejde med Hverdagstræning i det daglige. Hovedparten giver positiv tilkendegivelse på, at de er sikre i at dokumentere en Hverdagstrænende indsats. Der er fortsat udviklingspotentiale i personalegruppen, og fortsat behov for særligt fokus på dokumentation for fortsat at sikre positiv udvikling og forankring. De specialiserede terapeuter der er fastansat i grupperne nu, vil fremadrettet medvirke til at sikre kulturændringen og styrke dokumentationen.

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper

Evaluering af Projekt. En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Evaluering af Projekt Et godt Hverdagsliv En sundhedsfremmende tilgang i mødet med borgeren, ved en tidlig indsats af terapeut og hjælper Visitationsafdelingen og Hjemmepleje Vest August 2010 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Bilag 2 Accept af kravspecifikation

Bilag 2 Accept af kravspecifikation Bilag 2 Accept af kravspecifikation De i kravspecifikationen beskrevne krav er mindstekrav, der alle skal accepteres. Hvis et krav ikke accepteres, anses tilbuddet for at være ukonditionsmæssigt og vil

Læs mere

Projekt tidlig og målrettet indsats

Projekt tidlig og målrettet indsats Projekt tidlig og målrettet indsats Rapport. Ringsted Kommune September 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning s. 3 Præsentation af mål og succeskriterier s. 5 Resultater. s. 6 Konklusion... s. 10 Bilag:

Læs mere

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen

Aktiv Pleje. Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen Aktiv Pleje Hverdagsrehabilitering 9. september 2014 Souschef Inger-Marie Hansen FAABORG-MIDTFYN Folketal: ca. 52.000 Antal borgere som modtager hjælp: Sygepleje - 1235 Hjemmeple jen - 1309 Privat leverandør

Læs mere

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte

Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte Temadag om indsatsen for ældre og apopleksiramte En historie fra hverdagen om en borgers forløb fra Neurorehabiliteringen Ringe - gennem udskrivelse - til fortsat rehabilitering i Kerteminde Kommune. Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

1. Projektbeskrivelse

1. Projektbeskrivelse Selvhjulpne ældre 1. Projektbeskrivelse Sundheds- og Ældreafdelingen arbejder målrettet med forebyggelse af behov for praktisk og personlig hjælp hos ældre borgere i Furesø Kommune. Det er ønsket at kunne

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam

Årsrapport 2014. For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam Årsrapport 2014 For Køge Kommunes Rehabiliteringsteam 0 Indhold Forord: Vi hjælper med at kunne selv... 2 1. Køge Kommune og hverdagsrehabilitering... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 2. Rehabteamet... 4 Rehabteamets

Læs mere

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune

Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Projekt Hverdagsrehabilitering evaluering af projekt på Plejecenter Kildevældet, Hedensted Kommune Beskrevet efter et år Det første halvår med fokus på oprettelse af hverdagsrehabiliteringsmål - og ugentlig

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv

Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv Dette er en projektskitse for hverdagsrehabiliteringsprojektet Aktivt hverdagsliv. 1. Projektleders navn: Trine Rosdahl og Sonja Vinkler Arbejdsadresse: Hold-an

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering.

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Workshop 3. Hverdagsrehabilitering i praksis Det tværfaglige team og hjemmetrænere

Workshop 3. Hverdagsrehabilitering i praksis Det tværfaglige team og hjemmetrænere Workshop 3 Hverdagsrehabilitering i praksis Det tværfaglige team og hjemmetrænere Velkomst og præsentation Teamet består af: 14 hjemmetrænere 1 sygeplejerske 3 terapeuter 3 visitatorer 1 planlægger 1 leder

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb

Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb SOCIAL OG SUNDHED Dato: 1. december 2015 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Kkvalitetsstandard Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Folketinget har vedtaget

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 21. januar 2016 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Boligformer og målgrupper Demensområdet Velfærdsteknologi og digitalisering Det nære sundhedsvæsen

Boligformer og målgrupper Demensområdet Velfærdsteknologi og digitalisering Det nære sundhedsvæsen Projektaftale Fremtidens medarbejder Fase 2 Stamoplysninger Sagsnummer (SBSYS) Version af projektaftalen 00.01.10.10-P20-11-13 Version 1: Indstilling til politisk behandling godkendelse november 2014.

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut Fredericia Kommune 2007 Antal borgere:

Læs mere

Ledelse af hverdagsrehabilitering

Ledelse af hverdagsrehabilitering Ledelse af hverdagsrehabilitering Ledertemadag DF og ETF 1-2-2012 Lone Vesterman Rasmussen, Seniordirektør Kolding kommune Velfærdsklemmen. Kontekst Hvad er innovation og hvordan arbejder vi med det. Det

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Inkontinenspleje. kompetenceudvikling, produkter og effektivisering. SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup

Inkontinenspleje. kompetenceudvikling, produkter og effektivisering. SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup Inkontinenspleje kompetenceudvikling, produkter og effektivisering - i et samfundsperspektiv SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup mandag d. 8. november 2010 Linda Schumann Scheel, sygeplejerske, cand.pæd.

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNEL. Indledning SIDE 4. Fremtidens Hjemmehjælp SIDE 6. Rehabilitering eller hje SIDE 13. Tværfagligt samarbejde SIDE 18 SIDE 2

INDHOLDSFORTEGNEL. Indledning SIDE 4. Fremtidens Hjemmehjælp SIDE 6. Rehabilitering eller hje SIDE 13. Tværfagligt samarbejde SIDE 18 SIDE 2 HÅNDBOG Rehabilitering eller hje SIDE 13 INDHOLDSFORTEGNEL Indledning SIDE 4 Fremtidens Hjemmehjælp SIDE 6 Tværfagligt samarbejde SIDE 18 SIDE 2 SE Forløb SIDE 30 Organisering og implementering SIDE 36

Læs mere

Udarbejdet af: Mai Sønderby Social- og Sundhedsafdelingen Varde Kommune. Tlf.: 29 27 03 13 Mailadresse: maix@varde.dk

Udarbejdet af: Mai Sønderby Social- og Sundhedsafdelingen Varde Kommune. Tlf.: 29 27 03 13 Mailadresse: maix@varde.dk Døgnrehabilitering Intern evaluering - pixiudgave 1. marts 2013 30. april 2014 Varde Kommune Juli 2014 Dok. nr. 62881-15 Sags. nr. 13-7280 0 Udarbejdet af: Mai Sønderby Social- og Sundhedsafdelingen Varde

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse:

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse: Fælles sprog II hjemmerehabilitering Foreløbig projektbeskrivelse. Baggrund Fælles sprog II tager udgangspunkt i en dialog med borgeren om dennes hverdagsliv, herunder personlige fysiske, psykiske og sociale

Læs mere

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft Økonomi 1.050 Pleje n Ældreplejen - forventet fald i medarbejderantal Forventet

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering samarbejde mellem kommune og privat leverandør December 2012 Socialdirektør Jette Rud Knudsen Dok.nr.727-2012-167908 Indhold Hvorfor Aktiv Hverdag? Projektets to ben mål og middel

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

FARVEL - og tak. Hvordan mon? Det ser anderledes ud. Hmmm. Tør jeg prøve?? Kan jeg - - hele turen? Hverdagsrehabilitering I plejeboliger

FARVEL - og tak. Hvordan mon? Det ser anderledes ud. Hmmm. Tør jeg prøve?? Kan jeg - - hele turen? Hverdagsrehabilitering I plejeboliger Det ser anderledes ud Tør jeg prøve?? Hverdagsrehabilitering I plejeboliger Hmmm Hvordan mon? Kan jeg - - hele turen? FARVEL - og tak Agenda Rehabilitering hvad, hvor, hvem Hjemmel Ydelser Velfærdsteknologi

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Giv dig selv en tryg tilværelse. Vi har et godt øje til dig Vælg støtte fra Frederikshavn Kommune. Et godt øje

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Kvalitetsstandard for

Kvalitetsstandard for 2011/2012 Kvalitetsstandard for Hverdagsrehabilitering Vi bruger dine ressourcer aktivt Informationsfolder om Rehabiliteringskoordinatorfunktionen Ishøj Kommune 1 Vi tror på, at det giver livskvalitet

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune

Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune 1. delevaluering Notat udarbejdet til Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Styrk Hverdagen. Implementering af 83a

Styrk Hverdagen. Implementering af 83a Styrk Hverdagen Implementering af 83a 2015 Kort om Gribskov Kommunes udbud og nuværende setup Fakta om Gribskov Gribskov Kommune har en IKU på 41 % - (indikator for konkurrenceudsættelse) det er landets

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

Længst Muligt i Eget Liv

Længst Muligt i Eget Liv Længst Muligt i Eget Liv Erfaringer med Hverdagsrehabilitering i Fredericia Kommune, 2007-2010 Ålesund, d. 28-9-2011 Pia Kürstein Kjellberg Senior projektleder Cand.scient.adm., ph.d. Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet. Grundlaget for en håndbog. Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet. Grundlaget for en håndbog. Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Grundlaget for en håndbog Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm Projektet Hvad er den aktuelt bedste viden Hvad betyder det for en tilrettelæggelsen af en målrettet

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering

Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering Kirsten Enevoldsen Myrup, Sundhedschef Karin Juul Viuff, Demenskonsulent Varde Kommune Rela2onel ledelse i det nære sundhedsvæsen Odense

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre

Projekt 2 Tidlig opsporing af fysisk svage ældre SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Til: Projekt 2 "Tidlig opsporing af fysisk svage ældre" Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 17.02.16 Sagsbeh.: Sigrid Rahbek Thorlaksen Sagsnr.: Projekt

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Rubrik. Hverdagsrehabilitering Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. TU-a Intern evaluering 2014. Sønderborg Kommune Social og Senior Side 1 af 49

Rubrik. Hverdagsrehabilitering Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. TU-a Intern evaluering 2014. Sønderborg Kommune Social og Senior Side 1 af 49 Rubrik Hverdagsrehabilitering Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer TU-a Intern evaluering 2014 Social og Senior Side 1 af 49 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSIONER... 3 2.1 KONKLUSION

Læs mere

10. maj 2011 Workshop 2. Hverdagsrehabilitering i praksis

10. maj 2011 Workshop 2. Hverdagsrehabilitering i praksis 10. maj 2011 Workshop 2 Hverdagsrehabilitering i praksis Midlertidig indsats Kører i hele kommunen Dækker alle ydelser Ca. 45-50 borgere i gang Hverdagsrehabilitering Fast gruppe fra 1. februar 2010 12

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Rehabilitering Backstage

Rehabilitering Backstage Programmet: Kort præsentation af Randers 1. AKT: Strategisk niveau for rehabilitering Strategisk niveau for rehabilitering i Randers Kommune, Pejlemærker/kommissoriet om rehabilitering 2. AKT: Hjælpemiddelvisitation

Læs mere