Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt"

Transkript

1 Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg

2 Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan... side 9 Evaluering... side 10 Her kan du følge med... side 11 Kontakt... side 12 2

3 Forord Sundhed & Omsorg står over for nogle store udfordringer i de kommende år - der bliver flere ældre borgere, og der bliver færre penge at gøre godt med. Der vil også være færre hænder til at løse opgaverne, da mange medarbejdere går på pension, og det kan blive vanskeligt at rekruttere nye ud fra de små årgange, der snart træder ind på arbejdsmarkedet. Derfor skal vi nytænke den måde, vi producerer og leverer velfærd til borgerne på. Fra omsorg til hjælp til selvhjælp Vi skal gå fra at levere hjælp til en mere borger-aktiverende indsats. De fleste borgere ønsker at være selvhjulpne. Det øger borgerens livskvalitet. Vi skal derfor blive bedre til at inddrage borgerens ressourcer i det daglige arbejde. Og vi skal have udviklet en fælles forståelse for sundhedsfremme og forebyggelse, så vi kan støtte borgerne i at tage ansvar for deres eget liv. Vores tilbud skal have fokus på rehabilitering, genoptræning og vedligeholdelsestræning af borgernes funktionsniveau og evne til at klare sig selv. Borgeren skal være en aktiv og central medspiller. Det kræver nytænkning af både ledere og medarbejdere i Sundhed & Omsorg. Derfor starter vi i efteråret 2010 projektet Gør borgeren til mester. Projektet skal være med til at virkeliggøre visionen for Esbjerg Kommunes seniorpolitik: at borgeren skal være længst muligt aktiv i eget liv. For at nå målet om at gøre borgeren til mester skal vi finde en ny vej at gå. Denne pjece beskriver projektet og de delprojekter, vi sætter i gang, så alle i Sundhed & Omsorg ved, hvilken retning vi går i. Den endelige vej vil vi i fællesskab finde i løbet af projektet. Med andre ord asfalterer vi vejen, efterhånden som vi når frem. Arne Nikolajsen Direktør Sundhed & Omsorg 3

4 Hvorfor De fleste ønsker sig et liv med mulighed for selv at tilrettelægge hverdagen - at være selvhjulpen og uafhængig af andre. Samtidig forventer seniorerne i Esbjerg kommune, at de kan få hjælp til praktiske ting og personlig pleje. Da der i fremtiden bliver flere og flere ældre, og der ikke er uanede ressourcer at gøre godt med, er udfordringen at se på, hvordan vi kan give borgerne de bedste betingelser for at tage vare på sig selv. I fremtiden forventer vi fortsat at have brug for den arbejdskraft, vi har i dag. Vi får brug for hænder til at hjælpe borgerne til selvhjælp og til at hjælpe de borgere, som har brug for kompenserende hjælp. De ressourcer, vi har til rådighed, skal udnyttes på bedste måde det kræver nytænkning. Vi ønsker at fastholde dygtige medarbejdere. En af vejene til fastholdelse er at tilbyde fortsat kompetenceudvikling. Kompetente medarbejdere vil kunne yde en indsats af høj kvalitet med udgangspunkt i borgerens ressourcer. Vi ønsker at skabe en kultur, der ud i yderste led i højere grad tager udgangspunkt i borgerens ressourcer, og som fokuserer på en aktiverende indsats. Det er en forandringsproces, hvor alle medarbejdere har betydning. 4

5 Derfor Vi tror på, at vi kan gøre en forskel ved en målrettet aktiverende indsats. Vi bygger videre på vores gode erfaringer med at inddrage borgerens ressourcer. Det giver øget livsglæde og livskvalitet. Det kan også udskyde tidspunktet for, hvornår borgeren får brug for varig hjælp. Og så har det vist sig, at det giver arbejdsglæde for medarbejderne. Sosu-medarbejder fortæller: Det er en glæde, når borgeren er blevet selvhjulpen og derfor kan frasige sig vores besøg. Gør borgeren til mester... Kompetence -udvikling og mestring Afprøvning af nye arbejdsrutiner Turbo på træning i Ribe Syd Hverdagsrehabilitering Højvang Hverdagsrehabilitering Ribe Nord Aktiv i eget liv 3-Kløveret Sådan Borgeren skal hjælpes til at mestre eget liv Sundhed & Omsorg vil: Støtte frem for at hjælpe Øge borgernes livskvalitet Have glade medarbejdere For at nå dertil igangsættes projektet Gør borgeren til mester. Projektet indeholder delprojekterne Turbo på træning i Ribe Syd, Hverdagsrehabilitering på Højvang og i Ribe Nord samt Aktiv i eget liv i 3-Kløveret. 5

6 Tænketank Ideerne om projektet blev præsenteret på en tænketank den 7. oktober Tænketanken består af et bredt repræsentativt udvalg af 36 innovative ledere og medarbejdere i Sundhed & Omsorg. Med stor gejst og energi blev der arbejdet innovativt med begreberne mestring og hverdagsrehabilitering. Dette resulterede i konkrete forslag og ideer til, hvordan visionen kan implementeres. Tænketanken vil følge projektet og mødes hvert kvartal og give en pejling på, hvordan projektet skrider frem, og komme med indspark og ideer til fremdriften i projektet. Disse ideer tages med i det videre arbejde. Tænketankens medlemmer ses som ambassadører for projektet. 6

7 Om projektet Gør borgeren til mester - kompetenceudvikling og mestring Projektet skal kompetenceudvikle Sundhed & Omsorgs medarbejdere til i højere grad at tage udgangspunkt i borgerens ressourcer og fokusere på en hverdagsrehabiliterende indsats. Kompetenceudviklingen består dels i afvikling af kurser, dels i kompetenceudvikling, der skal ske lokalt via udvikling af læringsmiljøer. Kompetence -udvikling og mestring Workshops Der afvikles to heldags-workshops for Den udvidede ledergruppe, teamledere, visitatorer og udvalgte medarbejdere. Formålet med de to workshops er, at deltagerne medvirker til at forme projektet og få ideer til og viden om, hvordan frøene sås, så der sker forandringer helt ude i yderste led. De to workshops afvikles i november, december 2010 og januar Deltagerne ses som frontløbere for projektet. AMU-kursus for social og sundhedsmedarbejdere Alle sosu-medarbejdere tilbydes et kursus på Social og Sundhedsskolen. Kurset består af 5 dages undervisning fordelt på 2 moduler. Formålet med kurset er at give sosu-medarbejderen faglig viden, inspiration og færdigheder til at arbejde rehabiliterende med borgeren. Der er særligt fokus på rehabilitering, målsætning, tværfagligt samarbejde og forandringsprocesser. Kompetenceudvikling af visitatorer, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter Kompetenceudvikling for medarbejdere med mellemlange videregående uddannelser tilrettelægges med udgangspunkt i denne gruppes behov. Faggrupperne bliver inddraget i planlægningen i løbet af oktober, november og december 2010 bl.a. via Permanent Sygeplejefaglig Arbejds- og koordineringsgruppe (PSA) og Permanent Terapeutfaglig Arbejds- og koordineringsgruppe (PTA). 7

8 Delprojekter For at realisere den ønskede forandring afprøves arbejdsrutiner i de tre følgende delprojekter: Turbo på træning i Ribe Syd Turbo på træning i Ribe Syd I dette delprojekt formuleres mål for træningen sammen med borgeren. Denne målsætning tager udgangpunkt i Canadian Occupational Performance Measure (COPM). Med en tværfaglig indsats sættes fokus på træningspotentialet hos den enkelte borger. Medarbejdergruppen kompetenceudvikles samlet og samtidig. Som opfølgning etableres netværksmøder hver 14. dag med henblik på deling af viden og erfaringer. Hverdagsrehabilitering Ribe Nord og Højvang Delprojektet vil afprøve en tidlig indsats fra sygeplejersker, ergoog fysioterapeuter. Ved 1. hjemmebesøg vurderes tværfagligt borgerens funktionsevne i et dokumentationsredskab. Redskabet er bygget op over en International klassifikation af funktionsevne (ICF). Der fastsættes et tidspunkt for revurdering og opfølgning på målsætningen. Der iværksættes en tværfaglig træningsindsats. Hverdagsrehabilitering Højvang Hverdagsrehabilitering Ribe Nord Aktiv i eget liv 3-Kløveret Aktiv i eget liv Delprojektet støttes af Socialministeriets Pulje til udvikling af bedre ældrepleje. Midlerne benyttes bl.a. til ansættelse af 1 ergoterapeut og 1 fysioterapeut som projektmedarbejdere. Formålet med projektet er at gøre borgerne mere selvhjulpne i dagligdags aktiviteter og mere uafhængige af hjælp. I to ude-teams og en plejehjemsafdeling inkluderes ny visiterede borgere eller borgere der allerede modtager indsatser og har haft et fald i funktionsevnen. Første besøg hos borgeren foretages af projektmedarbejderen som bl.a. anvender COPM ved første vurdering og målsamtale. Ved behov modtager borgeren intensiv ergo- og/eller fysioterapi (3 gange ugentlig) de første par uger, hvorefter sosu-medarbejderen gradvist overtager hjemmetræningen. Det overvejes at inddrage screening af borgerens muskelstyrke ved første besøg med henblik på at kunne supplere hjemmerehabiliteringen med styrketræning. 8

9 Proces Projektet Gør borgeren til mester kompetenceudvikling og mestring er startet i oktober 2010 og afsluttes i juni Delprojekterne Hverdagsrehabilitering og Turbo på træning afsluttes i juni og november Delprojektet Aktiv i eget liv forventes afviklet fra februar 2011 til Efter afprøvning af disse kan arbejdsrutinerne justeres og implementeres. På nedenstående figur ses procesplanen. Okt Nov Dec Januar April 2012 Kompetenceudvikling 1. work-shop Udvidet leder gruppe, team ledere, visitatorer, udpegede medarbejdere Pilot hold Sosu medarbejdere, Sosuskolen Uge work-shop Udvidet leder gruppe, team ledere, visitatorer, udpegede medarbejdere Tænketank Sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter Kompetenceudvikling (medvirker selv til indhold) Visitatorer Kompetenceudvikling (medvirker selv til indhold) Sosu medarbejdere 2+3 dages AMU kursus Social- og Sundhedsskolen Projekt Turbo på træning Ribe Syd november november 2011 Afprøvning af nye arbejdsprøvninger Projekt hverdagsrehabilitering Ribe Nord december juni 2011 Projekt hverdagsrehabilitering Højvang december juni 2011 Projekt Aktiv i eget liv i 3-Kløveret februar februar

10 Evaluering Projekterne evalueres af Dansk Sundhedsinstitut. Dansk Sundhedsinstitut har over 30 års erfaring i varetagelse af opgaver for statslige, regionale og lokale myndigheder samt for forskningsmiljøer, faggrupper i sundhedssektoren m.m. Procesevaluering Procesevalueringen skal dokumentere og analysere erfaringerne i projektet. Procesevalueringen baseres på interview med ledere og medarbejdere i hjemmeplejen i Esbjerg Kommune og vil ske ad to omgange. Første del vil ske i begyndelsen af maj måned Den afsluttende procesevaluering sker et år senere, primo maj Effektevaluering Der foretages en effektevaluering der skal dokumentere de driftsøkonomiske effekter af projektet. Effektevalueringen baseres på registeranalyser og økonomiske data hentet før og efter projektet. Evaluering ved Dansk Sundhedsinstitut (DSI) Maj 2011 Procesevaluering baseret på interviews Maj 2012 Procesevaluering baseret på interviews Formidling af resultater 10 Januar- marts 2010 Økonomiske data indsamles Procesevaluering Effektevaluering Efterår 2011 Økonomiske data indsamles Maj 2012 Effektevaluering foreligger

11 Resultaterne fra den første procesevaluering formidles i slutningen af maj 2011, dels for medlemmer af Tænketanken, dels på et teamledermøde. Resultatet af denne første procesevaluering diskuteres, og projektet kan justeres, hvis det findes nødvendigt. Den samlede evaluering af projektet - procesevaluering og effektevaluering - præsenteres i en publikation og ved mundtligt oplæg på en udviklingsdag i juni Her kan du følge med Nyhedsbreve Der sendes nyhedsbreve ud til medarbejdere i Sundhed & Omsorg via mail cirka hver anden måned. Nyhedsbrevene vil indeholde situationsberetninger og statusopdateringer på projektet. EKnettet Medarbejdere kan på EKnettet hente dyberegående informationsmateriale, pjecer og kursusoplysninger, nyhedsbreve m.m. Siden findes på adressen: Vælg Sundhed i menuen til venstre. Vælg Gør borgeren til mester i midten af skærmbilledet. 11

12 Læs mere på: Kontakt Har du spørgsmål, ideer eller kommentarer til projektet er du velkommen til at kontakte: Herdis Povlsgaard Nielsen Tlf Projektleder på Gør Borgeren til mester og Hverdagsrehabilitering Margit Pedersen Tlf Projektmedarbejder på Gør borgeren til mester Lene Iversen Tlf Projektleder på Turbo på Træning i Ribe Syd Ulla V. Christensen Tlf Teamleder Projekt Aktiv i eget liv Sundhed&Omsorg November 2010

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune

Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Marie Henriette Madsen, Iben Emilie Christensen, Pia Kürstein Kjellberg, Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Gør borgeren til mester i Esbjerg Kommune Organisations- og økonomianalyse Gør borgeren til mester

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Fra pleje og omsorg til rehabilitering

Fra pleje og omsorg til rehabilitering Fra pleje og omsorg til rehabilitering Erfaringer fra Fredericia Kommune Pia Kürstein Kjellberg Rikke Ibsen Jakob Kjellberg PUBLIKATION SEPTEMBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering og anbefalinger Projekt Nye Veje, april 2013 Forord I Danmark forventes der indenfor de næste 15 år en demografisk udvikling med mange flere ældre borgere og heraf pres på

Læs mere

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune

Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune Laura Emdal Navne og Pia Kürstein Kjellberg Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune En organisatorisk evaluering Aktiv i din Hverdag i Hillerød Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Fremtidens rehabiliteringsindsats

Fremtidens rehabiliteringsindsats Fremtidens rehabiliteringsindsats Analyse og anbefalinger i forhold til Bornholms Regionskommune Marts 2015 1 Kolofon Titel: Fremtidens rehabiliteringsindsats Analyse og anbefalinger i forhold til Bornholms

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

AKTIV & TRYG HELE LIVET

AKTIV & TRYG HELE LIVET 7 AKTIV & TRYG HELE LIVET Statusrapport 2012 for reformprogrammet Aktiv & Tryg Hele Livet 2011-2015 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN FEBRUAR 2012 Statusrapport Aktiv & Tryg Læsevejledning Statusrapporten

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

"Aktiv hver dag" Træning i hverdagslivet

Aktiv hver dag Træning i hverdagslivet "Aktiv hver dag" Træning i hverdagslivet Evaluering 2011 Ældreområdet Rudersdal Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Resume 4 2. Baggrund 5 3. Rudersdal Kommunes model Aktiv hver dag 8 4. Evalueringsrapporten

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi VELFÆRD Selvhjulpen med ny teknologi 1010101001011001010101001010101100101101010100101100101010100101010110010110101 Hvis vi ikke gør noget, vil det på langt sigt blive vanskeligt at imødekomme borgernes

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Projektdesign. Hverdagsrehabilitering i ældreplejen. Rehabiliterende Ældrepleje i Struer Kommune ISBN 978-87-89810-01-0

Projektdesign. Hverdagsrehabilitering i ældreplejen. Rehabiliterende Ældrepleje i Struer Kommune ISBN 978-87-89810-01-0 Projektdesign Hverdagsrehabilitering i ældreplejen. Rehabiliterende Ældrepleje i Struer Kommune ISBN 978-87-89810-01-0-1- Forord Struer Kommune ønsker at bidrage til, at det bliver nemmere, at sammenligne

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboere: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Formand: Lars Steen Dan Næstformand: Margurite Elkjær. Medlem: Jytte Hansen Suppleant: Inge

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation

RAPPORT. Evaluering af Sundhedscenter Vest. Del 2 organisation RAPPORT Evaluering af Sundhedscenter Vest Del 2 organisation udarbejdet af Forskning og Udvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland, december 2012 Evaluering af Sundhedscenter Vest.

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Personalepleje gør en forskel

Personalepleje gør en forskel Fastholdelse og rekruttering P E R S O N A L E P L E J E G Ø R E N F O R S K E L Personalepleje gør en forskel ideer til, hvordan man fastholder social- og sundhedspersonalet Personalepleje gør en forskel

Læs mere

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012.

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. LIVSKVALITET SELVHJULPEN SAMARBEJDE ARBEJDSGLÆDE 1 Forord/indledning Formålet med projektet Nye veje til aktivt liv blev defineret af Socialudvalget

Læs mere