Funktionsgrammatik med fokus på kasusfunktioner og verbalflektion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionsgrammatik med fokus på kasusfunktioner og verbalflektion"

Transkript

1 Sven Erik Bruun Funktionsgrammatik med fokus på kasusfunktioner og verbalflektion en genvej til sproglig forståelse til styrkelse af kommunikation på tysk - såvel mundtligt som skriftligt den, der udfører handlingen gør/er/har noget Kasuscirklen udtrykker enhver handling eller tilstand genstanden for handlingen den, der tilføres noget nyder godt ± af handlingen den, handlingen rettes mod

2 Motivationsstimulerende tyskundervisning Indholdsfortegnelse/oversigt: funktionsgrammatik indledning kasussprog - funktionsgrammatik Funktionsgrammatik del 1 side 1-2 kasuscirklen og 3. person side 3-5 objektiv kasus, maskulinum side 6 metodisk, didaktisk øvelse side 7 opstilling - genitivs funktion side 8 kasusfølelsen, tre forskellige ord side 9-10 introduktion af femininum og neutrum side 11 artiklernes og substantivernes/navneordenes flertal side logik omkring verber med dativ side manglende klarhed side 17 ordstilling side 18 sammenskrivning af kasusopstillingen side 19 nutid/præsens - verbalgalgen side 20 hjælpeverber i præsens/nutid sammensatte verber side præpositioner/forholdsord og kasus side 23 adverbiel anvendelse af kasus Funktionsgrammatik del 2 side 24 kasuskabale side 25 datid/præteritum side 26 verbalsyntaks i nutid og datid side 27 hjælpeverber - oversigt Side 28 førnutid/perfektum og førdatid/plusquamperfektum side 29 fremtid/futurum og modalverber side 30 passiv side 31 verbalsyntaks i sammensatte tider og former side stedord/pronominer - oversigt side 33 spørgeord side 34 tillægsord/adjektiver Tavler side foto af kasuskabale - kasuscirkler omslag oversigt over kasus og tider Lærebogssystemet Unterwegs er opbygget, så det følger fremstillingen i funktionsgrammatikkens del 1, side Version 6.9 okt i

3 Indledning Et kasussprog Tysk er et kasussprog, dvs. man har mulighed for at udtrykke særlige betydninger ved at markere et kasusmærke i tilknytning til navneordet; fx på en artikel. På dansk har vi kun fragmentariske rester af kasus; fx genitiv -s og i forbindelse med stedordene du - dig, han - ham, m.fl. og i faste vendinger som han er ikke til stede.. Kasus - et sprogligt mærke, som giver navneordet funktion og understøtter dets betydning m f n pl NOM r e s e AKK n e s e GEN s +s r s +s r DAT m r m n +n Kasus optræder i tre forskellige grundstrukturer 1. objektiv kasus kasus relaterer direkte til handlingen 2. præpositionel kasus kasussammenhængen styres af præpositionen 3. adverbiel kasus kasus relaterer til særlige udtryksforhold Når en udlænding (i relation til tysk) begår en kasusfejl, behøver den ikke nødvendigvis at udløse en misforståelse (men muligheden foreligger). Korrekt anvendelse af kasus gør forståelsen entydig og overlader ikke samtaleparterne til gætterier og kommunikationsvanskeligheder. Værst af alt er, når udlændingen forsøger at sløre sin sproglige usikkerhed ved at tale for hurtigt, utydeligt eller bevidst endelsesløst. Funktionsgrammatik - en anderledes indfaldsvinkel til tysk I min oprindelige indgangsvinkel til nye tanker om tyskundervisningen indgik inspiration fra valensteorien og den generative transformationsgrammatik og mest af alt: et ønske om at gøre den sproglige struktur optisk synlig, så den studerende får mulighed for at se den sproglige struktur for sit indre øje. Den menneskelige stemme bygger på en refleks, idet vi sætter stemmebåndene i gang og danner lyd, som vi efterfølgende formulerer gennem artikulationen. Modersmålet er baseret på en følelse, som i sin kompleksitet former lyden og styres fra hjernen. Dette uanset om vi taler dansk eller tysk. Kan man i læringsprocessen tale direkte til følelsen, vil der være skabt en genvej. Men ikke mindst følelsen har behov for et styringsværktøj, en funktionsgrammatik, for ikke at risikere at køre af sporet. Her vil et optisk synligt hjælpemiddel, kasuscirklen, gøre det lettere at navigere i den sproglige proces end en teoretisk, ressourcekrævende belastning af hjernen ved en sproglig analyse efter en klassisk grammatisk struktur. Funktionsgrammatikken er et indføringsværktøj, som sætter fokus på sætningens kernestrukturer og skaber en genvej til den sproglige forståelse. Den bygger således bro til den klassisk grammatiske tankegang. ii

4 Funktionsgrammatik del 1 Objektiv kasus - en beskrivelse af et navneords umiddelbare forhold til handlingen Kasuscirklen Kasuscirklen illustrerer subjekts og objekters indbyrdes relationer og dermed det enkelte navneords forhold til handlingen. Kasuscirklen gør det muligt for det indre øje at se, hvorledes sætningen er skruet sammen. Kasus før køn Navneordenes køn lader sig ikke umiddelbart forklare og forårsager derfor ofte frustration. Af pædagogiske og ikke mindst psykologiske årsager er det væsentligt at skabe tryghed i indlæringsfasen. Kasus kan man ved en intelligent proces forholde sig til. Derfor gælder det om at skabe en sikker basis for kasus, inden man kaster sig over kønsproblematikken; og når den tid kommer: at man forholder sig pragmatisk til kønsvalget. Kønsvalget indeholder kun i de færreste tilfælde et klart signal for en dansk sprogstuderende og skaber derfor hurtigt frustration. Kasus kan han/hun derimod hurtigt forholde sig til med basis i funktionsgrammatikken. Når hyppighedsfaktoren tages med i betragtning, har hankønsord den største frekvens i almensproget. Derfor præsenteres hankønsord først. Det først indlærte er typisk den sikre bastion, man griber til i tvivlstilfælde. Samtidig er hankønsartiklerne kasusentydige. En fejlplacering i relation til køn vil sjældent skabe anledning til misforståelse eller forvirring omkring budskabet. En kasusfejl udsender derimod signalforvirring. Handlingen Budskabets/sætningens kerne er handlingen. Til dette element knytter sig en række medspillere/ord. Handlingen illustreres med en cirkel, idet alle medspillerne dermed kan placeres udenom og derfor med samme nærhed forholder sig individuelt til handlingen. henter skriver bringer forklarer køber ser tænker viser løber giver kører 1

5 Handlingen vælges afhængigt af, om der er en eller flere, som udfører den aktuelle handling: kauft kaufen holt holen bringt bringen erklärt erklären zeigt zeigen gibt geben läuft laufen ist sind De tre sidste cirkler giver anledning til en kommentar om vokalskift og uregelmæssighed: En række udsagnsord får vokalskift i ental: a ä au Enkelte udsagnsord e i/ie har ændringer i stammen; o ö der Chef fx ist/sind og hat/haben der Lehrer der Mitarbeiter der Techniker der Schüler der Chef und der Mitarbeiter der Lehrer und der Schüler der Schulleiter der Vertriebsleiter Symbolforklaring der Bruder der Vater und der Onkel = ental der Meister = flertal kommt kommen äu [udtales øj ] Tredje person Tredje person er frekvensmæssigt den form, som anvendes hyppigst. Ved at dyrke tredjepersonsbøjningerne, inden man introducerer 1. og 2. personformerne, skabes en bedre fornemmelse for entals-/flertalsfunktionen i udsagnsordet og det formmæssige samspil mellem udsagnsled og grundled. Herom følger et særskilt afsnit (side 19). 2

6 Objektiv kasus - sætningens bærende funktion I tyskerens optik: En følelse for betydning, der udvikles sammen med sproget i barndommen I danskerens optik: 1. en ligegyldighed (vi klarer os jo fint på dansk uden nogen objektiv kasus på navneord) 2. en teknik, der skal oversættes ved analyse 3. kasuscirklen skaber et optisk felt Den objektive kasus bygger i høj grad på en følelse, der hos tyskeren er opbygget i barndommen, en følelse, som man som dansker ikke umiddelbart kan følge. Derfor bør spor 3 følges: kasuscirklen skaber en genvej til følelsen for betydningen. Dyrkes denne følelse, skabes en genvej til en umiddelbar forståelse af kasusbetydningen. I undervisningen anvendes en række kort (hentet fra med cirkler/verber og farvede kort/farvet skrift (relaterende til køn) med substantiver til at etablere den fysiske funktion af kasus. På dansk er det helheden og ordstillingen der bærer betydningen; fx A: Boghandleren forklarer medarbejderen kundeønsket. B: Medarbejderen forklarer boghandleren kundeønsket. På tysk er det primært artiklerne/artikelslutbogstavet, som oplader navneordene med betydning i forhold til den aktuelle handling. Se nedenstående eksempler A1, A2 og A3. Kasuscirklen anvendes til illustration af sætningens sammenhæng. Med handlingen i centrum knytter alle omkringstående navneord sig lige nært, men som regel med forskellig funktion i forhold til handlingen. Den fysiske placering illustrerer artiklens funktion. Man kan med fordel begynde med at tegne en sætningsstruktur på dansk. Kulturhistorisk bestemt læser vi fra venstre mod højre, oppefra og nedefter. Den, der udfører handlingen, forekommer os som danskere nærmest tilknyttet handlingen. Derfor indtager grundleddet naturligt sætningens første plads. Dette gør sig ikke umiddelbart parallelt gældende for tysk. Her kan man udmærket bytte om på ordstillingen uden det får konsekvens for betydningen; eks.: A1: Der Buchhändler erklärt dem Mitarbeiter den Kundenwunsch. A2: Dem Mitarbeiter erklärt der Buchhändler den Kundenwunsch. A3: Den Kundenwunsch erklärt der Buchhändler dem Mitarbeiter. Netop dette forhold illustreres tydeligt via kasuscirklen, der fremstår således: Den, der udfører handlingen eller gør / er / har noget boghandleren forklarer Genstanden for handlingen kundeønsket medarbejderen Den, der tilføres noget eller nyder godt± af handlingen, den, som handlingen er rettet mod 3

7 Artiklerne udtrykker navneordenes funktion i forhold til handlingen der -t erklärt den dem der Buchhändler erklärt den Kundenwunsch dem Mitarbeiter Der Buchhändler erklärt dem Mitarbeiter den Kundenwunsch Dem Mitarbeiter erklärt der Buchhändler den Kundenwunsch Man kan altså ændre ordstillingen, uden det får konsekvenser for betydningen, når blot artiklen følger med navneordet. Anderledes forholder det sig, hvis man rokerer rundt med artiklerne, så følger betydningen med: fx Der Mitarbeiter erklärt dem Buchhändler den Kundenwunsch der Mitarbeiter erklärt den Kundenwunsch dem Buchhändler 4

8 Artiklen er et mærke, som giver/oplader navneordet med betydning i forhold til handlingen. Dette forhold kan illustreres ved placering omkring kasuscirklen: Buchhändler Lehrer Mitarbeiter Techniker Wagen Schüler Chef und Mitarbeiter Brief Meister Vater und Onkel Freund Azubi Plan Lehrer und Schüler Schulleiter Vertriebsleiter Mitarbeiter Chef Lehrer Sohn Techniker Freund Käufer Schüler Buchhändler Vater Schulleiter Vertriebsleiter Mechaniker Opa Bruder Verkäufer der ein dem einem -t -en den einen Schlüssel Bericht Wunsch Stuhl Plan Chef Begriff Wein Mitarbeiter Lehrer Bleistift Schüler Brief Zusammenhang Wagen Buchhändler Kaffee Kundenwunsch Indsæt forskellige udsagnsord/verber (fx fra side 2), så navneordene kan sammenkædes til sætninger. 5

9 Metodisk, didaktisk øvelse: Udlevere to kortsæt fra øvelsesmappen til de studerende. Det ene sæt med et udvalg af verber (Ordkort - Funk., Verber p2), skrevet ind i en cirkel. Det andet sæt med udvalgte navneord (Ordkort - Funk., Subst.mask p5) som lægges rundt om cirklerne. De studerende udvælger ord og lægger dem op på bordet som sætninger. Først i cirkelstruktur, som sidenhen trækkes ned på en linje. Vater Eksempel: zeig Wagen Freund der ein -t -en den einen dem einem der Vater zeigt dem Freund den Wagen 6

10 Opstilling og rækkefølge Opstillingen af kasuscirklen og de omkringstående navneord er på ingen måde tilfældig. Cirklen symboliserer en kerne, som alle andre ord bevæger sig omkring og betydningsmæssigt forholder sig til. I undervisningen taler vi ikke om grundled/subjekt og objekter men beskriver placeringen med kl. 11, kl. 3 og kl. 7 med reference til uret og navneordenes fysiske placering på cirklen. Psykologisk virker det stimulerende for motivationen, at budskabet ikke kompliceres med sprogligt tekniske termer: Denne placering er valgt med udgangspunkt i den klassiske kasusopstilling efter dansk tradition: NOMINATIV NOMINATIV AKKUSATIV AKKUSATIV --- DATIV DATIV Således kan kl. 3 positionen trækkes til venstre, på linje med nominativ og dativ, hvorved man får den klassisk danske kasusopstilling. Havde man derimod foretrukket den tyske kasusopstilling, ville kasuscirklen se således ud: NOMINATIV NOMINATIV --- DATIV DATIV AKKUSATIV AKKUSATIV Genitivs funktion Genitiven, har i moderne sprogbrug ingen funktion i forhold til handlingen- /udsagnsordet. Den tjener primært til nærmere at beskrive/definere et foran stående navneord/sætningselement: Der Sohn leiht den Wagen eines Freundes. Links und rechts des Weges Am Gipfel des Berges fliegen die Adler. 7

11 Kasusfølelsen Gennem træning bemærker den studerende hurtigt handlingens muligheder for at tilknytte sig et, to eller tre elementer/navneord, samt disses indbyrdes forhold. Via den fysisk optiske opfattelse optrænes dermed et følelsesmæssigt forhold til sætningsstrukturen. Dette forhold skal dyrkes gennem et utal af øvelser. Navneordet bærer i sig selv en betydning. Artiklen/kasusmærket tilføjer navneordet en funktion i forhold til handlingen og sammenbinder dermed sætningen. Der opstår således spontant en fornemmelse om tre forskellige ord med hvert sin betydning: der Freund vennen gør noget den Freund vennen er genstand for handlingen dem Freund vennen tilføres noget nyder godt± af handlingen den, som handlingen er rettet mod Eksempel: Der Freund kommt zu Besuch Der Bruder holt den Freund vom Bahnhof ab Der Bruder reicht dem Freund den Kuchenteller der Freund den Freund dem Freund = vennen gør noget. = vennen er genstand for handlingen. = vennen tilføres noget, nyder godt± af handlingen, den som handlingen er rettet mod. Dativ kan beskrives på flere måder. Tyskerne har gennem den sproglige opvækst udviklet en følelse for dativ, som er vanskelig at gengive på dansk, hvor vi ikke har en tilsvarende klar form. Ofte erstatter vi på dansk dativen med et forholdsordsled. 8

12 Introduktion af femininum og neutrum Køn/genus. Til den sproglige helhed hører også hunkøn og intetkøn. I nogle tilfælde synes ordets køn at være forbundet med en vis logik. For den indfødt tysktalende er kønnet en naturlig substans af ordet, som etableres fra barnsben og som kun sjældent er forklarlig. Hovedretningslinjer for kønsbestemmelse: Kønsbestemmelsen beror på 1. en naturlig indikation der Mann die Frau das Kind der Stier die Kuh das Vieh Der er skrevet meget om navneordenes kønsbestemmelse, og man kunne få den opfattelse, at det er grammatikerne, som har indført kønsbestemmelsen efter særligt udtænkte regler. I virkeligheden er det lige omvendt. Navneordene har altid båret deres køn som en iboende del, skabt af de indfødte. Efterfølgende har grammatikerne søgt at sætte kønsbestemmelsen i system. Siden reformationen har den evangeliske kirkes virke støttet den sproglige indsats. Grammatikerne har påvirket sproget; men den sproglige grundstruktur er over årtusinder skabt af 2. navneordets klangfylde der Baum die Farbe das Haus kønnet er ikke forklarligt der Tisch die Hose das Zimmer der Zahn die Milch das Holz der Käse die Butter das Bier der Satz die Zeile das Wort suffixer..ei die Brauerei..heit die Freiheit..keit die Tätigkeit..schaft die Eigenschaft..ung die Wohnung..ur die Kultur..ät die Intensität..ion nz 3. formelle dannelser, fx die Station die Konkurrenz die Toleranz afledninger af et verbums stamme: der Kauf, der Anspruch, der Ruf diminutiver: das Mädchen (afledt af die Magd ), das Fräulein, das Häuschen navneord afledt af infinitiver: das Versprechen, das Bestehen, das Rauchen Ved sammensatte navneord retter kønnet sig efter sidste del af sammensætningen: die Wagentür der Wagen die Tür die Autobahn die Bahn das Auto der Uhrzeiger der Zeiger die Uhr das Weizenbier der Weizen das Bier Med navneordenes køn følger også artiklen. Dermed får kasuscirklen følgende udseende: Det er ikke artiklen, der giver ordet køn; artiklen er blot med til at markere kønnet og positionerer samtidig navneordet i forhold til handlingen. Kønnet skal opfattes som en del af navneordet - det ligger så at sige inde i navneordet. Artiklen ændrer sig i takt med navneordets position i forhold til handlingen. Artiklen afspejler navneordets køn og dets funktion i sætningen. der die das ein eine ein NOMINATIV dem der dem einem einer einem DATIV -t -en den die das einen eine ein AKKUSATIV 9

13 Kortsamlingen suppleres med et antal kort med blå, røde og grønne navneord fra Ordkort - Funk., Subst. p10 og Ordkort - Funk., Verber p10. Herefter opbygger de studerende sætningsstrukturer for hinanden. En lægger kortene op på cirklen, en anden fra gruppen siger sætningen. Mann Käufer Zeitung Verkäuferin Auto Fahrkarte Wahrheit Kind Plan Zelt Milch Boot Bruder Vater Freundin Lied Inserat der die das ein eine ein dem der dem einem einer einem Saft Freund -t -en zeig.. kauf.. erklär.. hol.. bring.. trink.. druck.. Weg Zusammenhang Mutter den die das einen eine ein Rechnung Mitarbeiter Eltern Buch Wagen Haus Quittung Beweis Schwester Erfolg Freude Wein Brief Frau Geldschein Bier Fahrrad Udleverer blanke cirkler og kort til navneord. Efter fri fantasi og ordbogsopslag skriver de studerende med blå, rød, grøn og sort skrift egne ord og lægger kortene op i sætningsstrukturer. 10

14 Artiklernes og navneordenes flertal/pluralis Navneordene betegner personer, ting og begreber. Langt hovedparten har såvel en entals- som en flertalsform, idet de er tællelige. Flertalsformens dannelse beror på et klangfænomen og finder sted ved endelsestilføjelse og/eller omlyd. Enkelte navneord har dog samme form i ental og i flertal; de markeres ved ordbogsopslag med -. På tysk skelner vi i ental mellem de tre køn/genus. I flertal er de tre køn derimod smeltet sammen i en fælles artikel: der die das die ein eine ein NOMINATIV -t -en den die das die einen eine ein AKKUSATIV dem der dem den +n einem einer einem DATIV Læg mærke til flertalspositionen i dativ ( kl 7 ). Her tilføjes der et ekstra -n på flertalsnavneordet, hvis flertalsformen ikke i forvejen ender på -n. Dette er i praksis en sikkerhedsventil, for at der ikke skal opstå forveksling mellem akkusativ/hankøn og dativ/flertal som følge af artikelsammenfaldet. Hovedlinjer for navneordenes flertalsendelser: mask. fem. neut. der Hof/die Höfe die Blume/die Blumen das Zelt/die Zelte ( )-e -e der Stuhl/die Stühle die Regel/die Regeln das Haus/die Häuser -er -(e)n -er der Brief/die Briefe die Frau/die Frauen das Kind/die Kinder der Mann/die Männer die Tür/die Türen das Lied/die Lieder sg. pl. sg. pl. -el -el } } der Spiegel/die Spiegel das Siegel/die Siegel -en ( )- -e -en der Wagen/die Wagen die Maus/die Mäuse -er -er - der Bruder/die Brüder die Hand/die Hände das Zimmer/die Zimmer -chen der Lehrer/die Lehrer das Mädchen/die Mädchen -(e)n * - -lein *der Kunde/die Kunden die Mutter/die Mütter das Fräulein/die Fräulein *der Soldat/die Soldaten die Tochter/die Töchter fremmedord -s *der Herr/die Herren das Auto/die Autos * n-bøjning tilføjer -(e)n i alle bøjede former. Det drejer sig om: Hankønsord, der ender på -e og udtrykker levende væsner: der Kunde, der Kollege, der Däne, der Junge Hankønsord med tryk på sidste stavelse og som er af fremmed oprindelse: der Lieferant, der Soldat En gruppe enstavelsesord/hankøn: der Herr, der Bär, der Fürst 11

15 Logik omkring verber med dativ I den klassisk grammatiske fremstilling opererer man med en række verber, som knytter objektet til sig i dativ, eller som det ofte udtrykkes på dansk: styrer dativ. Denne egenskab anses i almenhed som en afvigelse, der bør læres udenad. Opstiller man disse verber på kasuscirklen ud fra et kriterium, som den, der nyder godt± af handlingen eller den, som tilføres noget, forekommer strukturen alment ganske logisk og udgør dermed ikke nogen undtagelse fra en analyseregel: der Mitarbeiter hilft Der Mitarbeiter hilft dem Buchhändler Dem Buchhändler hilft der Mitarbeiter dem Buchhändler der Freund antwortet Der Freund antwortet dem Chef Dem Chef antwortet der Freund dem Chef der Sohn dankt Der Sohn dankt der Tante Der Tante dankt der Sohn der Tante 12

16 Tilsvarende udtrykker nedenstående handlinger et forhold som nyder godt ±/tilføres : der Einsatz Ehrlichkeit dient nützt einem Zweck der Liebe Geldmangel der Bruder droht (se side 15) begegnet dem Fortbestehen einem Freund Rauchen das Haus schadet gefällt der Gesundheit dem Freund der Wagen die Kamera folgt gehört der Straβe dem Bruder die Leistung imponiert dem Vater 13

17 Manglende klarhed I nogle tilfælde er det som dansker vanskeligt at vurdere, om objektet knytter sig til kasuscirklen i positionen kl. 3 eller kl. 7. Dette skyldes, at vi ikke altid har helt fat i den betydning, tyskeren føler for handlingen. Vi har en fejlagtig opfattelse af ordets betydning på tysk. I nogle tilfælde tillægger vi ordet en human-funktion og falder derfor for en kl. 7 position. I disse tilfælde må man affinde sig med, hvordan der reageres spontant på tysk, og notere sig, at sådan forholder tingene sig. Eksempler: die Mutter Die Mutter tröstet den Sohn Den Sohn tröstet die Mutter tröstet den Sohn der Abteilungsleiter Der Abteilungsleiter fragt den Mitarbeiter Den Mitarbeiter fragt der Abteilungsleiter fragt den Mitarbeiter der Vater Der Vater beruhigt das Kind Das Kind beruhigt der Vater beruhigt das Kind Den sproglige struktur fungerer primært teknokratisk/non-humant; fx Es schmerzt mich. Es freut den Vater, dass der Freund kommt. Undertiden skaber det klarhed, hvis man i stedet for et humant ord indsætter et tingord: fx Der Vater besucht den Freund. Der Vater besucht das Museum. Men ikke alle verber kan forbindes med tingord, fx trösten, fragen og beruhigen. I disse tilfælde må man bemærke sig, hvorledes sætningskonstruktionen ser ud. 14

18 Den manglende klarhed finder man ofte begrundelse for i en upræcis/uklar opfattelse af ordenes betydning hos danskeren; fx verberne treffen og begegnen, der begge oversættes til dansk med møde. Men denne opfattelse af ordene er utilstrækkelig: treffen dækker bedst den danske opfattelse af betydningen at møde, aftalt eller hændeligt. trifft treffen Eksempler: Der Vater trifft den Freund am Bahnhof Peter und Ingo treffen den Torwart im Sportverein begegnen indebærer hos tyskeren betydningen af det tilfældige, det skæbnesbestemte møde. Dermed kobler det naturligt op til dativen: den, der tilføres noget, nyder godt ± af situationen. begegnet begegnen Eksempler: Der Schüler begegnet dem Lehrer im Park Er begegnet dem Chef auf dem Weg zur Arbeit 15

19 Den manglende parallelitet i opfattelsen af ordenens betydning slår også igennem på verbet fehlen : fehlen Som danskere opfanger vi hurtigt og let betydningen mangle. Her er vores oversættelse upræcis. Tyskerne forstår ordet fehlen som er ikke til stede. Vater fehlt fehlen Kind Eksempler: Dem Kind fehlt der Vater. Er arbeitet ständig im Ausland. Dem Schüler fehlt ein Bleistift. Dem Bruder fehlt das Geld. Dem Chef fehlt leider die Zeit. Was fehlt Ihnen? - Kann ich irgendwie behilflich sein? Kontroltjekket er klart, jfr. det første eksempel: Der Vater fehlt. Faren mangler = faren er ikke til stede dem Kind er altså den, for hvem faren mangler, den handlingen er rettet imod. Ud fra en traditionel dansk analyse opfatter vi barnet som grundled og faren som genstandsled; idet vi på mundret dansk ville sige barnet mangler/savner faren. Her kan de grammatiske strukturer altså ikke overføres parallelt mellem sprogene. Vi må som sprogbrugere tage det korrekte afsæt i verbernes betydning på det aktuelle sprog; her tysk. 16

20 Ordstilling I princippet opfattes navneordene via artiklen/kasusmærket som faktorer, og rækkefølgen burde derfor ud fra en matematisk tankegang være ligegyldig. I praksis gør dette sig ikke helt gældende. Der er gennem sprogets rytme opstået hovedretningslinjer for sætningens ordstilling. Den kan grafisk beskrives således: Pilenes tykkelse og størrelse er udtryk for den indbyrdes hyppighed. Ordstillingen er afhængig af den kontekst, hvori ordvalget indgår. 17

21 Sammenskrivning af kasusopstillingen Af praktiske årsager, begrundet i anvendelse af alment tilgængelige grammatikker og opslagsværker, må vi ombryde kasusopstillingen fra cirkelform til den klassisk kendte rektangulære opstilling og tilføje de latinske kasusbenævnelser: I stedet for kl. 11 : nominativ; i stedet for kl. 3 : akkusativ; og i stedet for kl. 7 : dativ. der die das die ein eine ein NOM den die das die einen eine ein AKK dem der dem den +n einem einer einem DAT NOM AKK GEN DAT der die das die ein eine ein den die das die einen eine ein des +s der des +s der eines +s einer eines +s dem der dem den +n einem einer einem Genitiven er den beskrivende kasus GENITIV beskriver/definerer det foranstående ord/led nærmere og har således ikke nogen direkte relation til kasuscirklen Og frem til den klassiske struktur: DEFINIT/bestemt INDEFINIT/ubestemt NOM der die das die ein eine ein AKK den die das die einen eine ein GEN des +s der des +s der eines +s einer eines +s DAT dem der dem den +n einem einer einem Kasusstrukturen kan med fordel trænes ved at oplægge en kasuskabale (se nedenfor, side 24) på det blanke bord. Dermed opnås en teknisk grundfærdighed. Opfattelsen af kasus skal gerne bero på en forståelse og en følelse for betydning - ikke alene på grammatisk teknik. 18

22 Nutid/præsens Tider og udsagnsordets personbøjninger For at skabe tryghed i sprogindlæringen er det vigtigt, at man ikke komplicerer læringsprocessen unødvendigt. Passivkonstruktioner, tider, former og uregelmæssige bøjninger kan man udmærket udskyde til et senere tidspunkt i den sproglige proces, når den studerende føler overskud, behov og motivation til også at gå på oplevelse i denne dimension af sproget. I opstartsforløbet har vi fokuseret på tredje personformerne. Disse generelle former gør det overskueligt at finde forståelse for funktionen i entals- og flertalsformerne: -t -en schreibt schreiben geht gehen betyder: der er én, der skriver betyder: der er flere, der skriver betyder: der er én, der går betyder: der er flere, der går * ist der er én, der er * sind der er flere, der er * Disse former er ganske vist uregelmæssige, men vi finder dog tydeligt entals- og flertalsmærkerne, -t og -n. Verbalgalgen De generelle entals- og flertalsformer (tredje person) dækker ikke alle sproglige behov. I ental har vi de unikke former, der forbindes med jeg og du. NUTID svag bøjning/ingen stammeændringer -t -en -*t -en stærk bøjning/muligt vokalskift i stamme* ich -e ich -e du -st ihr -t du -*st ihr -t Der er kun én ich, og jeg står inde for mine handlinger/tilsagn. Dette udtrykkes tydeligt med endelsen -e som knytter jeg tæt sammen med handlingen ; fx Ich komme gleich. Du er en speciel tiltaleform til vore nærmeste. Den understreger den nære relation mellem personer, hvilket udtrykkes gennem endelsen -st på verbet; fx Du kommst also mit? *Mulige vokalskift: a - ä au - äu e - i/ie o - ö I flertal har vi på dansk tiltaleordet I - på tysk ihr. Handlinger, forbundet med tiltaleordet ihr får endelsen -t ; fx Wann kommt ihr? Tiltaleformen ihr anvendes kun over for grupper/forsamlinger, hvor man individuelt tiltaler alle tilstedeværende med du ; ellers anvendes tiltaleordet Sie. På tysk er den almindelige tiltale mellem voksne Sie. Denne form opfattes som en flertalsform og udløser således endelsen -en på handlingen/verbet. Hvor vi som moderne danskere almindeligt tiltaler hinanden med du, skal vi på tysk være opmærksomme på at anvende Sie ved tiltale af en voksen, med mindre andet er aftalt eller situationen lægger meget klart op til det. Tiltaleformen Sie er at opfatte som en almen flertalsform (en dagligdags respektform). Samtidig er der anledning til at understrege betydningsforskellen mellem: -t sie kommt -en sie kommen Sie kommen 19

23 Hjælpeverber i nutid Hjælpeverber anvendes bl.a. til at danne forskellige tider og former. Hjælpeverberne har en høj anvendelsesfrekvens, hvorfor de bøjningsmæssigt har været udsat for en stærk påvirkning/slitage. NUTID/præsens sein haben ist sind hat haben ich bin ich habe du bist ihr seid du hast ihr habt werden wird werden ich werde du wirst ihr werdet Sammensatte verber Verber med tryk i forstavelsen deles i helsætninger: 'aufstehen bestehen verstehen 'anfangen überzeugen da'beihaben Jeden Morgen steht er sehr früh auf. Uwe besteht die Prüfung mit einem guten Ergebnis. Er versteht den Text. Die Besprechung fängt um 14 Uhr an. Die Mitarbeiterin überzeugt die Interessenten von den Vorteilen des Produkts. Der Geschäftspartner hat alle Unterlagen dabei. Se også eksemplerne 5-8 på side 26. ' Trykstregen forekommer naturligvis ikke i skriftsproget, men tjener her (som i gloselister og ordbøger) til at tydeliggøre udtalen. Nogle opslagsværker (fx DUDEN Rechtschreibung) markerer den trykstærke stavelse med en prik under det betonede bogstav i stavelsen. 20

24 Forholdsord og kasus Præpositionel kasus en beskrivelse af præpositionernes indflydelse på navneordenes kasus Forholdsordene forbinder de fleste med remser, som mange gennem tiderne har elsket at hade, eller i det mindste har gjort ligegyldig grin med - fordi man med udgangspunkt i dansk fuldstændig har glemt forholdsordenes sproglige sammenhæng. Forholdsordene har en magisk kraft. Det/de navneord, der knytter sig til forholdsordet, styres kasusmæssigt af forholdsordet. Forholdsordene opdeles i to grupper: 1. dem, der obligatorisk (og uden nærmere forklaring) knytter en kasus til sig - akkusativ, genitiv eller dativ 2. dem, der afhængigt af situationen (de dobbeltregerende) udløser akkusativ, når der udtrykkes en ændring/noget dynamisk eller dativ, som udtrykker en tilstand/status quo/noget statisk. Kortfattet oversigt af forholdsordene: se næste side. Remselæren må anses som ulykkelig, for den skaber ingen sammenhæng, som afspejles i virkeligheden. Forholdsordene bruges enkeltvis og bør individuelt udløse en kasusreaktion, en refleks som hos den fødte tysker. I stedet for remser kan man med fordel udbygge kasuskabalens* artikelkort med forholdsord. Hent udskrift på forlagets hjemmeside. Under opbygningen af kasuskabalen lægges forholdsordene i bunker til venstre ud for den kasus, som de forbindes med. Forholdsordene, der knytter sig til såvel akkusativ som dativ, lægges i en bunke længst til venstre. I sammenhæng med forholdsordene spiller den objektive kasus (cirkelstrukturen) ingen rolle; sagt med andre ord: Er der et forholdsord, styrer det navneordets kasus. Er der intet forholdsord, træder kasuscirklen i funktion. Ved hjælp af kasuskabalen* lægger den studerende ind på rygraden, hvilken kasus det enkelte ord knytter til sig. Med regelmæssig og rigelig træning kan der opbygges en refleksfunktion, som spontant leder sprogbrugeren på det sprogligt rette spor. Således opstår gennem en modningsfase en reaktion på linje med det forhold, som den tysk indfødte har til emnet; en struktur som gennem barndommens mange gentagelser har fæstet sig som en refleks/fast udtryksform med forankring i en betydning. Omtale af sammensatte forholdsord som an. entlang, an. vorbei og an vorüber, efterstillede forholdsord og sjældnere forekommende forholdsord anses ikke som tilhørende de sproglige grundelementer. De må derfor overlades til omtale andetsteds. * se nedenfor stående afsnit om kasuskabalen, side

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Grammatiske oversigter

Grammatiske oversigter Grammatiske oversigter HJÆLPEUDSAGNSORDENE at have = haben Nutid Datid Ental 1. person ich habe hatte 2. - du hast hattest 3. - er/sie/es hat hatte 1. person wir haben hatten 2. - ihr habt hattet 3. -

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es GRAMMATISK OVERSIGT Hjælpeudsagnsordene haben = at have Nutid Datid Førnutid 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt 1.p. haben hatten haben gehabt

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

14. Forholdsord med dativ

14. Forholdsord med dativ ØVELSE 5 Lav sætninger efter følgende mønster. (Husk at aus og bei styrer dativ!) ❿ Ich - die Schweiz - ein Rechtsanwalt. Ich stamme aus der Schweiz und arbeite bei einem Rechtsanwalt. 1. Jochen - das

Læs mere

Årsplan Tysk 8. klasse 2012/2013

Årsplan Tysk 8. klasse 2012/2013 Årsplan Tysk 8. klasse 2012/2013 Formål for faget tysk Eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk, både mundtligt og skriftligt. Samtidigt udvikler eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter.

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter. Tema: Märchen Fag: Tysk Målgruppe: 5.-7. kl ARD, 2013, 5 min. Faustnr.: TV0000026386 Alle billeder er hentet fra tv-udsendelsen At arbejde med eventyr i tyskundervisningen er en oplagt mulighed for fhv.

Læs mere

Bingo - Zahlen 0-20. Kopiark Der Sprung! 1 Lærervejledning Forlag Malling Beck 69

Bingo - Zahlen 0-20. Kopiark Der Sprung! 1 Lærervejledning Forlag Malling Beck 69 Kopiark Kapitel, side Bingo - Zahlen 0-0 Print siden ud. Skriv et tal i hvert felt. Du kan vælge imellem tallene -0. Din lærer siger derefter nogle tal på tysk, som du skal krydse af, hvis du er så heldig

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Lernstation 14: Irrealis (Konjunktiv II)

Lernstation 14: Irrealis (Konjunktiv II) Lernstation 14: Irrealis (Konjunktiv II) Wär ich Eve, hätt ich Steve Mein Leben wär erfüllt und nicht so primitiv Wäre, würde, rein fiktiv, was wär, wenn s für mich besser lief Vollkommen bin ich leider

Læs mere

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud.

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. Kopiark 1 Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. 21 25 29 32 34 36 40 49 53 58 67 81 Kopiark 2a Meine Familie Klip familiekortene ud. Hver elev skal have ét kort. Ich bin

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Tysk

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Tysk Årsplan Skoleåret 204/205 Tysk Årsplan FAG: Tysk KLASSE: 6. ÅR: 204/5 Lærer: UI Hallo Uge 33-34 DELEMNER Hilseudtryk Farver AKTIVITET/ ORGANISERING Alle fortæller, hvad de hedder Lytteøvelse og snak om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1 Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Dänisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser......................................................... 3 Abkürzungen.......................................................

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Det drejer sig konkret om en studietur til Hamburg med udgangspunkt i Soul Kitchen.

Det drejer sig konkret om en studietur til Hamburg med udgangspunkt i Soul Kitchen. Et projekt om Hamburg - et interkulturelt projekt Tyskfaget som sted for kulturmøder Den interkulturelle dimension kan ses som en del af den almene studiekompetence, idet eleverne bliver i stand til mere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni, 2013

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni, 2013 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni, 2013

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk

Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk Sproglærerens dag 2015 Evaluering i tysk Evaluering og målstyret undervisning Eksempler med fokus på produkter og observation inkl. drøftelse Øvrige eksempler med forskellige fokuspunkter; mobilisering

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Oktober 2013 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog, B LS 2 a TyFB2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

Start und Landung, Ich hab meinen. in Berlin verloren.

Start und Landung, Ich hab meinen. in Berlin verloren. repetition Kapitel 1-2 Start und Landung, Ich hab meinen. in Berlin verloren. A Repetér de ord, du har lært fra tekstbogen. Hvilke ord kan du huske fra kapitel 1? Målet var 15 nye ord/udtryk. Hvilke ord

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Det lærte jeg i kapitel 1: Start und Landung

Det lærte jeg i kapitel 1: Start und Landung Kopiark 1 A Der Sprung 4 textbuch Kapitel 1 Det lærte jeg i kapitel 1: Start und Landung A Skriv så mange ord du kan til billedet. Skriv også det bestemte kendeord (der, die, das). Skriv på skrivesiden

Læs mere

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S.

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S. Unterrichtsmaterial Mellemtrin/begynder NR. 1 2014/2015 S. 3 Freundschaftliche Postkarte S. 4 Aus der Fußball-Werbung S. 5-6 Fußballfans S. 7-8 Fußballbingo S. 9 Fußballspieler der deutschen Nationalmannschaft

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Tysk B Jadwiga T. Thygesen Hh11ty2102

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

KATALOG. mini grammatik serien FOLKESKOLER FRISKOLER GYMNAS. Grammatik er sprogets regler. Behersk grammatikken og du hersker over sproget.

KATALOG. mini grammatik serien FOLKESKOLER FRISKOLER GYMNAS. Grammatik er sprogets regler. Behersk grammatikken og du hersker over sproget. FOLKESKOLER FRISKOLER GYMNAS KATALOG mini grammatik serien Grammatik er sprogets regler Behersk grammatikken og du hersker over sproget september 2013 FORLAGET TIBET IER SELVSTUDIUM PRIVATSKOLER s mini

Læs mere

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion.

aktiviteter Ordlege. Læsning, oplæsning og oversættelser af tysksprogede tekster. Gruppearbejde. Samtaler og diskussion. Fag: Tysk Hold:14 Lærer: Malene Clante 31-36 Undervisningsmål 9/10 klasse Arbejde med at lytte til tysk, som det tales i og uden for de tysktalende lande. Arbejde med at læse og bearbejde forskellige teksttyper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk A Susanne Troensegaard

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse.

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Emne Tema Materialer. ITinddragelse. Evaluering. 9/10 klasse. Hold:27 Tysk Lærer:Jonas Callesen Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse Faglige aktiviteter Emne Tema Materialer ITinddragelse Evaluering Uge 31-36 -At blive bevidste om ligheder mellem tysk og andre

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2012 - maj/juni

Læs mere

Pædagogisk introduktion

Pædagogisk introduktion Sven Erik Bruun Motiverende, fagmetodisk forord til funktionsgrammatikken og lærebogssystemet Unterwegs - en anderledes indfaldsvinkel til tysk den, der udfører handlingen gør/er/har noget Kasuscirklen

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Frauenliebe und Leben Musik von Robert Schumann Gedicht vonadelbert von Chamisso

Frauenliebe und Leben Musik von Robert Schumann Gedicht vonadelbert von Chamisso Frauenliebe und Leben Musik von Robert Schumann Gedicht vonadelbert von Chamisso Kvindens kærlighed og liv Musik af Robert Schumann Digt af Adelbert von Chamisso 1. Seit ich ihn gesehen Seit ich ihn gesehen,

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Fredericia HF netundervisning Tysk

Læs mere

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark Arbejde i Danmark 1 Herausgeber / Udgiver Kreis Ostholstein Fachdienst Regionale Planung Fonden Femern Bælt Forum Råhavegård Arbeiten in Arbejde i Lübecker Straße 41 D 23701 Eutin Maribovej 9 DK 4960 Holeby

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk

Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk Danske virksomheder og den globale fremtid Konference 25. september 2014 Erla Hallsteinsdóttir & Katarina Le Müller: Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk 1 Hvem og hvad er SMiK? Dansk/tysk

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

Die Sommerferien, Ein Wochenende in München, Wir kaufen Kleider

Die Sommerferien, Ein Wochenende in München, Wir kaufen Kleider REPETITION KAPITEL 1-3 Die Sommerferien, Ein Wochenende in München, Wir kaufen Kleider A Skriv de ord, der mangler. De danske ord står i parentes. 1. Ich habe meinen Rucksack. (mistet) 2. Jemand hat meine

Læs mere

En kort og koncis beskrivelse af de danske ordklasser

En kort og koncis beskrivelse af de danske ordklasser En kort og koncis beskrivelse af de danske ordklasser beta version Anette Wulff Syddansk Universitet Institut for Sprog og Kommunikation SUBSTANTIVER (navneord, n). Ord, der betegner eller benæv ner levende

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

busser / telekørsel på ærø

busser / telekørsel på ærø 790 791 busser / telekørsel på ærø BUses / shuttle service on auf ærø Gyldig pr. 15. september 2014 Busser / telekørsel på Ærø Indholdsfortegnelse Kort Map Karte 790 791 Marstal - Ærøskøbing - Skovby

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gut gemacht 1. Forord. Indhold. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gut gemacht 1. Forord. Indhold. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Indhold Side Emne 1 Forord 2 Die deutsche Sprache 3-5 Die Familie 6-7 Mein Zimmer 8-9 Die deutschen Bundesländer

Læs mere

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE

Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE Undervisningsmateriale ALL MY DREAMS COME TRUE All My Dreams Come True er produceret af Aarhus Teater og CafeTeatret - i samarbejde med Aarhus Festuge 2 Kære elever og lærere Du kan få tilsendt manuskriptet

Læs mere

Textmining Einführung und Übersicht

Textmining Einführung und Übersicht Textmining Einführung und Übersicht Dept. Informatik 8 (Künstliche Intelligenz) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Informatik 8) Textmining Einführung 1 / 10 Textmining Kurzfassung Gigantische

Læs mere

Ausgabe / Udgave 01-2013

Ausgabe / Udgave 01-2013 Zeitschrift des Deutsch-Dänischen Kulturvereins Rhein/Main e.v. Nyhedsbrev for den Tysk-Danske Kulturforening Rhein/Main e.v. Ausgabe / Udgave 01-2013 Artikel Seite / Side 9 Artikel Seite / Side 16 Artikel

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur ÅRSPLAN2015/2016 TYSK10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 Berlin Mein Leben in Kreuzberg (1,4 38 Studietur Dänen in Berlin (1,0 Junge Obdachlose (0,7 Freibad (1,9 Berlinische Sprach Verwirrung (1,4

Læs mere

zejt-ung undervisningshæfte til elever i udskoling 1/2014 Tema: Identitet og mobning

zejt-ung undervisningshæfte til elever i udskoling 1/2014 Tema: Identitet og mobning zejt-ung undervisningshæfte til elever i udskoling 1/2014 Tema: Identitet og mobning 2 Lær tysk med zejt-ung danskere? Det tager zejt-ung fat på i artiklen»når det danske mindretal bliver multikulturelt«.

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave N Y H A V N F R A N K F U R T am MAIN Seite/Side 1 Inhalt Indholdsfortegnelse Seite - Side Inhalt Indhold 3-5 : Vorwort des Beisitzers Bent Hansen Forord af bisidder Bent Hansen 5-6 Bent Hansen: Spaß haben

Læs mere

Programm Freitag den 10. juli 2015

Programm Freitag den 10. juli 2015 Programm Freitag den 10. juli 2015 10.50 Uhr Konzert am Schlosswall. Die Sønderborg-Garde sorgt für Unterhaltung, während sich die Reiter auf dem Platz vor dem Sønderborg Schloss versammeln 11.30 Uhr Der

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik)

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder

Læs mere

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10 TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE LHN S NYHEDSMAGASIN LANDWIRTSCHAFTLICHER HAUPTVEREIN FÜR NORDSCHLESWIG - EN LANDBOFORENING DER RYKKER Christiansborg flytter sig langsomt 2 Bioafgrøder

Læs mere

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Substantiver 3 Personlige pronominer 4 Possisive pronominer 5 Refleksive pronominer 7 Spørgeord 8 Verber 9 Adjektiver. 17 Adverbier 20 Sætninger 21 Ordstilling

Læs mere

Ausgabe / Udgave 01-2014

Ausgabe / Udgave 01-2014 Zeitschrift des Deutsch-Dänischen Kulturvereins Rhein/Main e.v. Nyhedsbrev for den Tysk-Danske Kulturforening Rhein/Main e.v. Ausgabe / Udgave 01-2014 Unser neuer Beisitzer / Det nye bestyrelsesmedlem

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Mandag /Montag 10/6 (10.00): Morgensang/Morgengesang, Vor Frue Kirke/Frauenkirche, Aalborg,

Mandag /Montag 10/6 (10.00): Morgensang/Morgengesang, Vor Frue Kirke/Frauenkirche, Aalborg, Mandag /Montag 10/6 (10.00): Morgensang/Morgengesang, Vor Frue Kirke/Frauenkirche, Aalborg, Liturgi: Morgenbønn / Morgengebet II (s. 12) 1 Im Osten steigt die Sonne auf, auf Wolken Gold sie streut, geht

Læs mere

Liv i tyskundervisningen

Liv i tyskundervisningen Liv i tyskundervisningen Af Mette Sønderskov og Poul Kok Sørensen, lærere Foto: Casper Lohman Jensen De senere år er der kommet mere liv i tyskunler har tysk fra 5. eller 6. klasse. Der er uendeligt mange

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk fortsætter B Tina

Læs mere

Himlen over Berlin - om at vælge livet Af mag. art. Bo Torp Pedersen

Himlen over Berlin - om at vælge livet Af mag. art. Bo Torp Pedersen Himlen over Berlin - om at vælge livet Af mag. art. Bo Torp Pedersen Et studiemateriale fra Kirke og Film, december 2009 Pressebilleder Sandrew Metronome Studiematerialet må kun udleveres til medlemmer

Læs mere

Soul Kitchen (STX maj 2011 TFA)

Soul Kitchen (STX maj 2011 TFA) Sound Kitchen STX Maj 2011 TFA Side 1 af 5 Soul Kitchen (STX maj 2011 TFA) Aufgaben 1. Übersetze den dänischen Text auf Seite 1 ins Deutsche oder Schreibe eine deutsche Zusammenfassung des dänischen Textes

Læs mere

Paul von Klenau, Alban Berg og den toneartsbestemte tolvtonemusik

Paul von Klenau, Alban Berg og den toneartsbestemte tolvtonemusik MUSIK & FORSKNING 29 2004 MICHAEL FJELDSØE Paul von Klenau, Alban Berg og den toneartsbestemte tolvtonemusik Es ist mir erst in München klar geworden, dass die Musik wahrscheinlich nicht kampflos eingenommen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Uddannelse Vestegnen HF & VUC HFe Fag og niveau Tysk fortsættersprog B. Valgfag,

Læs mere

Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa

Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa Innovation kan defineres på mange måder. I denne artikel vil jeg kort skitsere hvad, jeg opfatter som innovation i en undervisningssammenhæng

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere