Funktionsgrammatik med fokus på kasusfunktioner og verbalflektion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionsgrammatik med fokus på kasusfunktioner og verbalflektion"

Transkript

1 Sven Erik Bruun Funktionsgrammatik med fokus på kasusfunktioner og verbalflektion en genvej til sproglig forståelse til styrkelse af kommunikation på tysk - såvel mundtligt som skriftligt den, der udfører handlingen gør/er/har noget Kasuscirklen udtrykker enhver handling eller tilstand genstanden for handlingen den, der tilføres noget nyder godt ± af handlingen den, handlingen rettes mod

2 Motivationsstimulerende tyskundervisning Indholdsfortegnelse/oversigt: funktionsgrammatik indledning kasussprog - funktionsgrammatik Funktionsgrammatik del 1 side 1-2 kasuscirklen og 3. person side 3-5 objektiv kasus, maskulinum side 6 metodisk, didaktisk øvelse side 7 opstilling - genitivs funktion side 8 kasusfølelsen, tre forskellige ord side 9-10 introduktion af femininum og neutrum side 11 artiklernes og substantivernes/navneordenes flertal side logik omkring verber med dativ side manglende klarhed side 17 ordstilling side 18 sammenskrivning af kasusopstillingen side 19 nutid/præsens - verbalgalgen side 20 hjælpeverber i præsens/nutid sammensatte verber side præpositioner/forholdsord og kasus side 23 adverbiel anvendelse af kasus Funktionsgrammatik del 2 side 24 kasuskabale side 25 datid/præteritum side 26 verbalsyntaks i nutid og datid side 27 hjælpeverber - oversigt Side 28 førnutid/perfektum og førdatid/plusquamperfektum side 29 fremtid/futurum og modalverber side 30 passiv side 31 verbalsyntaks i sammensatte tider og former side stedord/pronominer - oversigt side 33 spørgeord side 34 tillægsord/adjektiver Tavler side foto af kasuskabale - kasuscirkler omslag oversigt over kasus og tider Lærebogssystemet Unterwegs er opbygget, så det følger fremstillingen i funktionsgrammatikkens del 1, side Version 6.9 okt i

3 Indledning Et kasussprog Tysk er et kasussprog, dvs. man har mulighed for at udtrykke særlige betydninger ved at markere et kasusmærke i tilknytning til navneordet; fx på en artikel. På dansk har vi kun fragmentariske rester af kasus; fx genitiv -s og i forbindelse med stedordene du - dig, han - ham, m.fl. og i faste vendinger som han er ikke til stede.. Kasus - et sprogligt mærke, som giver navneordet funktion og understøtter dets betydning m f n pl NOM r e s e AKK n e s e GEN s +s r s +s r DAT m r m n +n Kasus optræder i tre forskellige grundstrukturer 1. objektiv kasus kasus relaterer direkte til handlingen 2. præpositionel kasus kasussammenhængen styres af præpositionen 3. adverbiel kasus kasus relaterer til særlige udtryksforhold Når en udlænding (i relation til tysk) begår en kasusfejl, behøver den ikke nødvendigvis at udløse en misforståelse (men muligheden foreligger). Korrekt anvendelse af kasus gør forståelsen entydig og overlader ikke samtaleparterne til gætterier og kommunikationsvanskeligheder. Værst af alt er, når udlændingen forsøger at sløre sin sproglige usikkerhed ved at tale for hurtigt, utydeligt eller bevidst endelsesløst. Funktionsgrammatik - en anderledes indfaldsvinkel til tysk I min oprindelige indgangsvinkel til nye tanker om tyskundervisningen indgik inspiration fra valensteorien og den generative transformationsgrammatik og mest af alt: et ønske om at gøre den sproglige struktur optisk synlig, så den studerende får mulighed for at se den sproglige struktur for sit indre øje. Den menneskelige stemme bygger på en refleks, idet vi sætter stemmebåndene i gang og danner lyd, som vi efterfølgende formulerer gennem artikulationen. Modersmålet er baseret på en følelse, som i sin kompleksitet former lyden og styres fra hjernen. Dette uanset om vi taler dansk eller tysk. Kan man i læringsprocessen tale direkte til følelsen, vil der være skabt en genvej. Men ikke mindst følelsen har behov for et styringsværktøj, en funktionsgrammatik, for ikke at risikere at køre af sporet. Her vil et optisk synligt hjælpemiddel, kasuscirklen, gøre det lettere at navigere i den sproglige proces end en teoretisk, ressourcekrævende belastning af hjernen ved en sproglig analyse efter en klassisk grammatisk struktur. Funktionsgrammatikken er et indføringsværktøj, som sætter fokus på sætningens kernestrukturer og skaber en genvej til den sproglige forståelse. Den bygger således bro til den klassisk grammatiske tankegang. ii

4 Funktionsgrammatik del 1 Objektiv kasus - en beskrivelse af et navneords umiddelbare forhold til handlingen Kasuscirklen Kasuscirklen illustrerer subjekts og objekters indbyrdes relationer og dermed det enkelte navneords forhold til handlingen. Kasuscirklen gør det muligt for det indre øje at se, hvorledes sætningen er skruet sammen. Kasus før køn Navneordenes køn lader sig ikke umiddelbart forklare og forårsager derfor ofte frustration. Af pædagogiske og ikke mindst psykologiske årsager er det væsentligt at skabe tryghed i indlæringsfasen. Kasus kan man ved en intelligent proces forholde sig til. Derfor gælder det om at skabe en sikker basis for kasus, inden man kaster sig over kønsproblematikken; og når den tid kommer: at man forholder sig pragmatisk til kønsvalget. Kønsvalget indeholder kun i de færreste tilfælde et klart signal for en dansk sprogstuderende og skaber derfor hurtigt frustration. Kasus kan han/hun derimod hurtigt forholde sig til med basis i funktionsgrammatikken. Når hyppighedsfaktoren tages med i betragtning, har hankønsord den største frekvens i almensproget. Derfor præsenteres hankønsord først. Det først indlærte er typisk den sikre bastion, man griber til i tvivlstilfælde. Samtidig er hankønsartiklerne kasusentydige. En fejlplacering i relation til køn vil sjældent skabe anledning til misforståelse eller forvirring omkring budskabet. En kasusfejl udsender derimod signalforvirring. Handlingen Budskabets/sætningens kerne er handlingen. Til dette element knytter sig en række medspillere/ord. Handlingen illustreres med en cirkel, idet alle medspillerne dermed kan placeres udenom og derfor med samme nærhed forholder sig individuelt til handlingen. henter skriver bringer forklarer køber ser tænker viser løber giver kører 1

5 Handlingen vælges afhængigt af, om der er en eller flere, som udfører den aktuelle handling: kauft kaufen holt holen bringt bringen erklärt erklären zeigt zeigen gibt geben läuft laufen ist sind De tre sidste cirkler giver anledning til en kommentar om vokalskift og uregelmæssighed: En række udsagnsord får vokalskift i ental: a ä au Enkelte udsagnsord e i/ie har ændringer i stammen; o ö der Chef fx ist/sind og hat/haben der Lehrer der Mitarbeiter der Techniker der Schüler der Chef und der Mitarbeiter der Lehrer und der Schüler der Schulleiter der Vertriebsleiter Symbolforklaring der Bruder der Vater und der Onkel = ental der Meister = flertal kommt kommen äu [udtales øj ] Tredje person Tredje person er frekvensmæssigt den form, som anvendes hyppigst. Ved at dyrke tredjepersonsbøjningerne, inden man introducerer 1. og 2. personformerne, skabes en bedre fornemmelse for entals-/flertalsfunktionen i udsagnsordet og det formmæssige samspil mellem udsagnsled og grundled. Herom følger et særskilt afsnit (side 19). 2

6 Objektiv kasus - sætningens bærende funktion I tyskerens optik: En følelse for betydning, der udvikles sammen med sproget i barndommen I danskerens optik: 1. en ligegyldighed (vi klarer os jo fint på dansk uden nogen objektiv kasus på navneord) 2. en teknik, der skal oversættes ved analyse 3. kasuscirklen skaber et optisk felt Den objektive kasus bygger i høj grad på en følelse, der hos tyskeren er opbygget i barndommen, en følelse, som man som dansker ikke umiddelbart kan følge. Derfor bør spor 3 følges: kasuscirklen skaber en genvej til følelsen for betydningen. Dyrkes denne følelse, skabes en genvej til en umiddelbar forståelse af kasusbetydningen. I undervisningen anvendes en række kort (hentet fra med cirkler/verber og farvede kort/farvet skrift (relaterende til køn) med substantiver til at etablere den fysiske funktion af kasus. På dansk er det helheden og ordstillingen der bærer betydningen; fx A: Boghandleren forklarer medarbejderen kundeønsket. B: Medarbejderen forklarer boghandleren kundeønsket. På tysk er det primært artiklerne/artikelslutbogstavet, som oplader navneordene med betydning i forhold til den aktuelle handling. Se nedenstående eksempler A1, A2 og A3. Kasuscirklen anvendes til illustration af sætningens sammenhæng. Med handlingen i centrum knytter alle omkringstående navneord sig lige nært, men som regel med forskellig funktion i forhold til handlingen. Den fysiske placering illustrerer artiklens funktion. Man kan med fordel begynde med at tegne en sætningsstruktur på dansk. Kulturhistorisk bestemt læser vi fra venstre mod højre, oppefra og nedefter. Den, der udfører handlingen, forekommer os som danskere nærmest tilknyttet handlingen. Derfor indtager grundleddet naturligt sætningens første plads. Dette gør sig ikke umiddelbart parallelt gældende for tysk. Her kan man udmærket bytte om på ordstillingen uden det får konsekvens for betydningen; eks.: A1: Der Buchhändler erklärt dem Mitarbeiter den Kundenwunsch. A2: Dem Mitarbeiter erklärt der Buchhändler den Kundenwunsch. A3: Den Kundenwunsch erklärt der Buchhändler dem Mitarbeiter. Netop dette forhold illustreres tydeligt via kasuscirklen, der fremstår således: Den, der udfører handlingen eller gør / er / har noget boghandleren forklarer Genstanden for handlingen kundeønsket medarbejderen Den, der tilføres noget eller nyder godt± af handlingen, den, som handlingen er rettet mod 3

7 Artiklerne udtrykker navneordenes funktion i forhold til handlingen der -t erklärt den dem der Buchhändler erklärt den Kundenwunsch dem Mitarbeiter Der Buchhändler erklärt dem Mitarbeiter den Kundenwunsch Dem Mitarbeiter erklärt der Buchhändler den Kundenwunsch Man kan altså ændre ordstillingen, uden det får konsekvenser for betydningen, når blot artiklen følger med navneordet. Anderledes forholder det sig, hvis man rokerer rundt med artiklerne, så følger betydningen med: fx Der Mitarbeiter erklärt dem Buchhändler den Kundenwunsch der Mitarbeiter erklärt den Kundenwunsch dem Buchhändler 4

8 Artiklen er et mærke, som giver/oplader navneordet med betydning i forhold til handlingen. Dette forhold kan illustreres ved placering omkring kasuscirklen: Buchhändler Lehrer Mitarbeiter Techniker Wagen Schüler Chef und Mitarbeiter Brief Meister Vater und Onkel Freund Azubi Plan Lehrer und Schüler Schulleiter Vertriebsleiter Mitarbeiter Chef Lehrer Sohn Techniker Freund Käufer Schüler Buchhändler Vater Schulleiter Vertriebsleiter Mechaniker Opa Bruder Verkäufer der ein dem einem -t -en den einen Schlüssel Bericht Wunsch Stuhl Plan Chef Begriff Wein Mitarbeiter Lehrer Bleistift Schüler Brief Zusammenhang Wagen Buchhändler Kaffee Kundenwunsch Indsæt forskellige udsagnsord/verber (fx fra side 2), så navneordene kan sammenkædes til sætninger. 5

9 Metodisk, didaktisk øvelse: Udlevere to kortsæt fra øvelsesmappen til de studerende. Det ene sæt med et udvalg af verber (Ordkort - Funk., Verber p2), skrevet ind i en cirkel. Det andet sæt med udvalgte navneord (Ordkort - Funk., Subst.mask p5) som lægges rundt om cirklerne. De studerende udvælger ord og lægger dem op på bordet som sætninger. Først i cirkelstruktur, som sidenhen trækkes ned på en linje. Vater Eksempel: zeig Wagen Freund der ein -t -en den einen dem einem der Vater zeigt dem Freund den Wagen 6

10 Opstilling og rækkefølge Opstillingen af kasuscirklen og de omkringstående navneord er på ingen måde tilfældig. Cirklen symboliserer en kerne, som alle andre ord bevæger sig omkring og betydningsmæssigt forholder sig til. I undervisningen taler vi ikke om grundled/subjekt og objekter men beskriver placeringen med kl. 11, kl. 3 og kl. 7 med reference til uret og navneordenes fysiske placering på cirklen. Psykologisk virker det stimulerende for motivationen, at budskabet ikke kompliceres med sprogligt tekniske termer: Denne placering er valgt med udgangspunkt i den klassiske kasusopstilling efter dansk tradition: NOMINATIV NOMINATIV AKKUSATIV AKKUSATIV --- DATIV DATIV Således kan kl. 3 positionen trækkes til venstre, på linje med nominativ og dativ, hvorved man får den klassisk danske kasusopstilling. Havde man derimod foretrukket den tyske kasusopstilling, ville kasuscirklen se således ud: NOMINATIV NOMINATIV --- DATIV DATIV AKKUSATIV AKKUSATIV Genitivs funktion Genitiven, har i moderne sprogbrug ingen funktion i forhold til handlingen- /udsagnsordet. Den tjener primært til nærmere at beskrive/definere et foran stående navneord/sætningselement: Der Sohn leiht den Wagen eines Freundes. Links und rechts des Weges Am Gipfel des Berges fliegen die Adler. 7

11 Kasusfølelsen Gennem træning bemærker den studerende hurtigt handlingens muligheder for at tilknytte sig et, to eller tre elementer/navneord, samt disses indbyrdes forhold. Via den fysisk optiske opfattelse optrænes dermed et følelsesmæssigt forhold til sætningsstrukturen. Dette forhold skal dyrkes gennem et utal af øvelser. Navneordet bærer i sig selv en betydning. Artiklen/kasusmærket tilføjer navneordet en funktion i forhold til handlingen og sammenbinder dermed sætningen. Der opstår således spontant en fornemmelse om tre forskellige ord med hvert sin betydning: der Freund vennen gør noget den Freund vennen er genstand for handlingen dem Freund vennen tilføres noget nyder godt± af handlingen den, som handlingen er rettet mod Eksempel: Der Freund kommt zu Besuch Der Bruder holt den Freund vom Bahnhof ab Der Bruder reicht dem Freund den Kuchenteller der Freund den Freund dem Freund = vennen gør noget. = vennen er genstand for handlingen. = vennen tilføres noget, nyder godt± af handlingen, den som handlingen er rettet mod. Dativ kan beskrives på flere måder. Tyskerne har gennem den sproglige opvækst udviklet en følelse for dativ, som er vanskelig at gengive på dansk, hvor vi ikke har en tilsvarende klar form. Ofte erstatter vi på dansk dativen med et forholdsordsled. 8

12 Introduktion af femininum og neutrum Køn/genus. Til den sproglige helhed hører også hunkøn og intetkøn. I nogle tilfælde synes ordets køn at være forbundet med en vis logik. For den indfødt tysktalende er kønnet en naturlig substans af ordet, som etableres fra barnsben og som kun sjældent er forklarlig. Hovedretningslinjer for kønsbestemmelse: Kønsbestemmelsen beror på 1. en naturlig indikation der Mann die Frau das Kind der Stier die Kuh das Vieh Der er skrevet meget om navneordenes kønsbestemmelse, og man kunne få den opfattelse, at det er grammatikerne, som har indført kønsbestemmelsen efter særligt udtænkte regler. I virkeligheden er det lige omvendt. Navneordene har altid båret deres køn som en iboende del, skabt af de indfødte. Efterfølgende har grammatikerne søgt at sætte kønsbestemmelsen i system. Siden reformationen har den evangeliske kirkes virke støttet den sproglige indsats. Grammatikerne har påvirket sproget; men den sproglige grundstruktur er over årtusinder skabt af 2. navneordets klangfylde der Baum die Farbe das Haus kønnet er ikke forklarligt der Tisch die Hose das Zimmer der Zahn die Milch das Holz der Käse die Butter das Bier der Satz die Zeile das Wort suffixer..ei die Brauerei..heit die Freiheit..keit die Tätigkeit..schaft die Eigenschaft..ung die Wohnung..ur die Kultur..ät die Intensität..ion nz 3. formelle dannelser, fx die Station die Konkurrenz die Toleranz afledninger af et verbums stamme: der Kauf, der Anspruch, der Ruf diminutiver: das Mädchen (afledt af die Magd ), das Fräulein, das Häuschen navneord afledt af infinitiver: das Versprechen, das Bestehen, das Rauchen Ved sammensatte navneord retter kønnet sig efter sidste del af sammensætningen: die Wagentür der Wagen die Tür die Autobahn die Bahn das Auto der Uhrzeiger der Zeiger die Uhr das Weizenbier der Weizen das Bier Med navneordenes køn følger også artiklen. Dermed får kasuscirklen følgende udseende: Det er ikke artiklen, der giver ordet køn; artiklen er blot med til at markere kønnet og positionerer samtidig navneordet i forhold til handlingen. Kønnet skal opfattes som en del af navneordet - det ligger så at sige inde i navneordet. Artiklen ændrer sig i takt med navneordets position i forhold til handlingen. Artiklen afspejler navneordets køn og dets funktion i sætningen. der die das ein eine ein NOMINATIV dem der dem einem einer einem DATIV -t -en den die das einen eine ein AKKUSATIV 9

13 Kortsamlingen suppleres med et antal kort med blå, røde og grønne navneord fra Ordkort - Funk., Subst. p10 og Ordkort - Funk., Verber p10. Herefter opbygger de studerende sætningsstrukturer for hinanden. En lægger kortene op på cirklen, en anden fra gruppen siger sætningen. Mann Käufer Zeitung Verkäuferin Auto Fahrkarte Wahrheit Kind Plan Zelt Milch Boot Bruder Vater Freundin Lied Inserat der die das ein eine ein dem der dem einem einer einem Saft Freund -t -en zeig.. kauf.. erklär.. hol.. bring.. trink.. druck.. Weg Zusammenhang Mutter den die das einen eine ein Rechnung Mitarbeiter Eltern Buch Wagen Haus Quittung Beweis Schwester Erfolg Freude Wein Brief Frau Geldschein Bier Fahrrad Udleverer blanke cirkler og kort til navneord. Efter fri fantasi og ordbogsopslag skriver de studerende med blå, rød, grøn og sort skrift egne ord og lægger kortene op i sætningsstrukturer. 10

14 Artiklernes og navneordenes flertal/pluralis Navneordene betegner personer, ting og begreber. Langt hovedparten har såvel en entals- som en flertalsform, idet de er tællelige. Flertalsformens dannelse beror på et klangfænomen og finder sted ved endelsestilføjelse og/eller omlyd. Enkelte navneord har dog samme form i ental og i flertal; de markeres ved ordbogsopslag med -. På tysk skelner vi i ental mellem de tre køn/genus. I flertal er de tre køn derimod smeltet sammen i en fælles artikel: der die das die ein eine ein NOMINATIV -t -en den die das die einen eine ein AKKUSATIV dem der dem den +n einem einer einem DATIV Læg mærke til flertalspositionen i dativ ( kl 7 ). Her tilføjes der et ekstra -n på flertalsnavneordet, hvis flertalsformen ikke i forvejen ender på -n. Dette er i praksis en sikkerhedsventil, for at der ikke skal opstå forveksling mellem akkusativ/hankøn og dativ/flertal som følge af artikelsammenfaldet. Hovedlinjer for navneordenes flertalsendelser: mask. fem. neut. der Hof/die Höfe die Blume/die Blumen das Zelt/die Zelte ( )-e -e der Stuhl/die Stühle die Regel/die Regeln das Haus/die Häuser -er -(e)n -er der Brief/die Briefe die Frau/die Frauen das Kind/die Kinder der Mann/die Männer die Tür/die Türen das Lied/die Lieder sg. pl. sg. pl. -el -el } } der Spiegel/die Spiegel das Siegel/die Siegel -en ( )- -e -en der Wagen/die Wagen die Maus/die Mäuse -er -er - der Bruder/die Brüder die Hand/die Hände das Zimmer/die Zimmer -chen der Lehrer/die Lehrer das Mädchen/die Mädchen -(e)n * - -lein *der Kunde/die Kunden die Mutter/die Mütter das Fräulein/die Fräulein *der Soldat/die Soldaten die Tochter/die Töchter fremmedord -s *der Herr/die Herren das Auto/die Autos * n-bøjning tilføjer -(e)n i alle bøjede former. Det drejer sig om: Hankønsord, der ender på -e og udtrykker levende væsner: der Kunde, der Kollege, der Däne, der Junge Hankønsord med tryk på sidste stavelse og som er af fremmed oprindelse: der Lieferant, der Soldat En gruppe enstavelsesord/hankøn: der Herr, der Bär, der Fürst 11

15 Logik omkring verber med dativ I den klassisk grammatiske fremstilling opererer man med en række verber, som knytter objektet til sig i dativ, eller som det ofte udtrykkes på dansk: styrer dativ. Denne egenskab anses i almenhed som en afvigelse, der bør læres udenad. Opstiller man disse verber på kasuscirklen ud fra et kriterium, som den, der nyder godt± af handlingen eller den, som tilføres noget, forekommer strukturen alment ganske logisk og udgør dermed ikke nogen undtagelse fra en analyseregel: der Mitarbeiter hilft Der Mitarbeiter hilft dem Buchhändler Dem Buchhändler hilft der Mitarbeiter dem Buchhändler der Freund antwortet Der Freund antwortet dem Chef Dem Chef antwortet der Freund dem Chef der Sohn dankt Der Sohn dankt der Tante Der Tante dankt der Sohn der Tante 12

16 Tilsvarende udtrykker nedenstående handlinger et forhold som nyder godt ±/tilføres : der Einsatz Ehrlichkeit dient nützt einem Zweck der Liebe Geldmangel der Bruder droht (se side 15) begegnet dem Fortbestehen einem Freund Rauchen das Haus schadet gefällt der Gesundheit dem Freund der Wagen die Kamera folgt gehört der Straβe dem Bruder die Leistung imponiert dem Vater 13

17 Manglende klarhed I nogle tilfælde er det som dansker vanskeligt at vurdere, om objektet knytter sig til kasuscirklen i positionen kl. 3 eller kl. 7. Dette skyldes, at vi ikke altid har helt fat i den betydning, tyskeren føler for handlingen. Vi har en fejlagtig opfattelse af ordets betydning på tysk. I nogle tilfælde tillægger vi ordet en human-funktion og falder derfor for en kl. 7 position. I disse tilfælde må man affinde sig med, hvordan der reageres spontant på tysk, og notere sig, at sådan forholder tingene sig. Eksempler: die Mutter Die Mutter tröstet den Sohn Den Sohn tröstet die Mutter tröstet den Sohn der Abteilungsleiter Der Abteilungsleiter fragt den Mitarbeiter Den Mitarbeiter fragt der Abteilungsleiter fragt den Mitarbeiter der Vater Der Vater beruhigt das Kind Das Kind beruhigt der Vater beruhigt das Kind Den sproglige struktur fungerer primært teknokratisk/non-humant; fx Es schmerzt mich. Es freut den Vater, dass der Freund kommt. Undertiden skaber det klarhed, hvis man i stedet for et humant ord indsætter et tingord: fx Der Vater besucht den Freund. Der Vater besucht das Museum. Men ikke alle verber kan forbindes med tingord, fx trösten, fragen og beruhigen. I disse tilfælde må man bemærke sig, hvorledes sætningskonstruktionen ser ud. 14

18 Den manglende klarhed finder man ofte begrundelse for i en upræcis/uklar opfattelse af ordenes betydning hos danskeren; fx verberne treffen og begegnen, der begge oversættes til dansk med møde. Men denne opfattelse af ordene er utilstrækkelig: treffen dækker bedst den danske opfattelse af betydningen at møde, aftalt eller hændeligt. trifft treffen Eksempler: Der Vater trifft den Freund am Bahnhof Peter und Ingo treffen den Torwart im Sportverein begegnen indebærer hos tyskeren betydningen af det tilfældige, det skæbnesbestemte møde. Dermed kobler det naturligt op til dativen: den, der tilføres noget, nyder godt ± af situationen. begegnet begegnen Eksempler: Der Schüler begegnet dem Lehrer im Park Er begegnet dem Chef auf dem Weg zur Arbeit 15

19 Den manglende parallelitet i opfattelsen af ordenens betydning slår også igennem på verbet fehlen : fehlen Som danskere opfanger vi hurtigt og let betydningen mangle. Her er vores oversættelse upræcis. Tyskerne forstår ordet fehlen som er ikke til stede. Vater fehlt fehlen Kind Eksempler: Dem Kind fehlt der Vater. Er arbeitet ständig im Ausland. Dem Schüler fehlt ein Bleistift. Dem Bruder fehlt das Geld. Dem Chef fehlt leider die Zeit. Was fehlt Ihnen? - Kann ich irgendwie behilflich sein? Kontroltjekket er klart, jfr. det første eksempel: Der Vater fehlt. Faren mangler = faren er ikke til stede dem Kind er altså den, for hvem faren mangler, den handlingen er rettet imod. Ud fra en traditionel dansk analyse opfatter vi barnet som grundled og faren som genstandsled; idet vi på mundret dansk ville sige barnet mangler/savner faren. Her kan de grammatiske strukturer altså ikke overføres parallelt mellem sprogene. Vi må som sprogbrugere tage det korrekte afsæt i verbernes betydning på det aktuelle sprog; her tysk. 16

20 Ordstilling I princippet opfattes navneordene via artiklen/kasusmærket som faktorer, og rækkefølgen burde derfor ud fra en matematisk tankegang være ligegyldig. I praksis gør dette sig ikke helt gældende. Der er gennem sprogets rytme opstået hovedretningslinjer for sætningens ordstilling. Den kan grafisk beskrives således: Pilenes tykkelse og størrelse er udtryk for den indbyrdes hyppighed. Ordstillingen er afhængig af den kontekst, hvori ordvalget indgår. 17

21 Sammenskrivning af kasusopstillingen Af praktiske årsager, begrundet i anvendelse af alment tilgængelige grammatikker og opslagsværker, må vi ombryde kasusopstillingen fra cirkelform til den klassisk kendte rektangulære opstilling og tilføje de latinske kasusbenævnelser: I stedet for kl. 11 : nominativ; i stedet for kl. 3 : akkusativ; og i stedet for kl. 7 : dativ. der die das die ein eine ein NOM den die das die einen eine ein AKK dem der dem den +n einem einer einem DAT NOM AKK GEN DAT der die das die ein eine ein den die das die einen eine ein des +s der des +s der eines +s einer eines +s dem der dem den +n einem einer einem Genitiven er den beskrivende kasus GENITIV beskriver/definerer det foranstående ord/led nærmere og har således ikke nogen direkte relation til kasuscirklen Og frem til den klassiske struktur: DEFINIT/bestemt INDEFINIT/ubestemt NOM der die das die ein eine ein AKK den die das die einen eine ein GEN des +s der des +s der eines +s einer eines +s DAT dem der dem den +n einem einer einem Kasusstrukturen kan med fordel trænes ved at oplægge en kasuskabale (se nedenfor, side 24) på det blanke bord. Dermed opnås en teknisk grundfærdighed. Opfattelsen af kasus skal gerne bero på en forståelse og en følelse for betydning - ikke alene på grammatisk teknik. 18

22 Nutid/præsens Tider og udsagnsordets personbøjninger For at skabe tryghed i sprogindlæringen er det vigtigt, at man ikke komplicerer læringsprocessen unødvendigt. Passivkonstruktioner, tider, former og uregelmæssige bøjninger kan man udmærket udskyde til et senere tidspunkt i den sproglige proces, når den studerende føler overskud, behov og motivation til også at gå på oplevelse i denne dimension af sproget. I opstartsforløbet har vi fokuseret på tredje personformerne. Disse generelle former gør det overskueligt at finde forståelse for funktionen i entals- og flertalsformerne: -t -en schreibt schreiben geht gehen betyder: der er én, der skriver betyder: der er flere, der skriver betyder: der er én, der går betyder: der er flere, der går * ist der er én, der er * sind der er flere, der er * Disse former er ganske vist uregelmæssige, men vi finder dog tydeligt entals- og flertalsmærkerne, -t og -n. Verbalgalgen De generelle entals- og flertalsformer (tredje person) dækker ikke alle sproglige behov. I ental har vi de unikke former, der forbindes med jeg og du. NUTID svag bøjning/ingen stammeændringer -t -en -*t -en stærk bøjning/muligt vokalskift i stamme* ich -e ich -e du -st ihr -t du -*st ihr -t Der er kun én ich, og jeg står inde for mine handlinger/tilsagn. Dette udtrykkes tydeligt med endelsen -e som knytter jeg tæt sammen med handlingen ; fx Ich komme gleich. Du er en speciel tiltaleform til vore nærmeste. Den understreger den nære relation mellem personer, hvilket udtrykkes gennem endelsen -st på verbet; fx Du kommst also mit? *Mulige vokalskift: a - ä au - äu e - i/ie o - ö I flertal har vi på dansk tiltaleordet I - på tysk ihr. Handlinger, forbundet med tiltaleordet ihr får endelsen -t ; fx Wann kommt ihr? Tiltaleformen ihr anvendes kun over for grupper/forsamlinger, hvor man individuelt tiltaler alle tilstedeværende med du ; ellers anvendes tiltaleordet Sie. På tysk er den almindelige tiltale mellem voksne Sie. Denne form opfattes som en flertalsform og udløser således endelsen -en på handlingen/verbet. Hvor vi som moderne danskere almindeligt tiltaler hinanden med du, skal vi på tysk være opmærksomme på at anvende Sie ved tiltale af en voksen, med mindre andet er aftalt eller situationen lægger meget klart op til det. Tiltaleformen Sie er at opfatte som en almen flertalsform (en dagligdags respektform). Samtidig er der anledning til at understrege betydningsforskellen mellem: -t sie kommt -en sie kommen Sie kommen 19

23 Hjælpeverber i nutid Hjælpeverber anvendes bl.a. til at danne forskellige tider og former. Hjælpeverberne har en høj anvendelsesfrekvens, hvorfor de bøjningsmæssigt har været udsat for en stærk påvirkning/slitage. NUTID/præsens sein haben ist sind hat haben ich bin ich habe du bist ihr seid du hast ihr habt werden wird werden ich werde du wirst ihr werdet Sammensatte verber Verber med tryk i forstavelsen deles i helsætninger: 'aufstehen bestehen verstehen 'anfangen überzeugen da'beihaben Jeden Morgen steht er sehr früh auf. Uwe besteht die Prüfung mit einem guten Ergebnis. Er versteht den Text. Die Besprechung fängt um 14 Uhr an. Die Mitarbeiterin überzeugt die Interessenten von den Vorteilen des Produkts. Der Geschäftspartner hat alle Unterlagen dabei. Se også eksemplerne 5-8 på side 26. ' Trykstregen forekommer naturligvis ikke i skriftsproget, men tjener her (som i gloselister og ordbøger) til at tydeliggøre udtalen. Nogle opslagsværker (fx DUDEN Rechtschreibung) markerer den trykstærke stavelse med en prik under det betonede bogstav i stavelsen. 20

24 Forholdsord og kasus Præpositionel kasus en beskrivelse af præpositionernes indflydelse på navneordenes kasus Forholdsordene forbinder de fleste med remser, som mange gennem tiderne har elsket at hade, eller i det mindste har gjort ligegyldig grin med - fordi man med udgangspunkt i dansk fuldstændig har glemt forholdsordenes sproglige sammenhæng. Forholdsordene har en magisk kraft. Det/de navneord, der knytter sig til forholdsordet, styres kasusmæssigt af forholdsordet. Forholdsordene opdeles i to grupper: 1. dem, der obligatorisk (og uden nærmere forklaring) knytter en kasus til sig - akkusativ, genitiv eller dativ 2. dem, der afhængigt af situationen (de dobbeltregerende) udløser akkusativ, når der udtrykkes en ændring/noget dynamisk eller dativ, som udtrykker en tilstand/status quo/noget statisk. Kortfattet oversigt af forholdsordene: se næste side. Remselæren må anses som ulykkelig, for den skaber ingen sammenhæng, som afspejles i virkeligheden. Forholdsordene bruges enkeltvis og bør individuelt udløse en kasusreaktion, en refleks som hos den fødte tysker. I stedet for remser kan man med fordel udbygge kasuskabalens* artikelkort med forholdsord. Hent udskrift på forlagets hjemmeside. Under opbygningen af kasuskabalen lægges forholdsordene i bunker til venstre ud for den kasus, som de forbindes med. Forholdsordene, der knytter sig til såvel akkusativ som dativ, lægges i en bunke længst til venstre. I sammenhæng med forholdsordene spiller den objektive kasus (cirkelstrukturen) ingen rolle; sagt med andre ord: Er der et forholdsord, styrer det navneordets kasus. Er der intet forholdsord, træder kasuscirklen i funktion. Ved hjælp af kasuskabalen* lægger den studerende ind på rygraden, hvilken kasus det enkelte ord knytter til sig. Med regelmæssig og rigelig træning kan der opbygges en refleksfunktion, som spontant leder sprogbrugeren på det sprogligt rette spor. Således opstår gennem en modningsfase en reaktion på linje med det forhold, som den tysk indfødte har til emnet; en struktur som gennem barndommens mange gentagelser har fæstet sig som en refleks/fast udtryksform med forankring i en betydning. Omtale af sammensatte forholdsord som an. entlang, an. vorbei og an vorüber, efterstillede forholdsord og sjældnere forekommende forholdsord anses ikke som tilhørende de sproglige grundelementer. De må derfor overlades til omtale andetsteds. * se nedenfor stående afsnit om kasuskabalen, side

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Funktionsgrammatik med fokus på kasusfunktioner og verbalflektion

Funktionsgrammatik med fokus på kasusfunktioner og verbalflektion Sven Erik Bruun Funktionsgrammatik med fokus på kasusfunktioner og verbalflektion en genvej til sproglig forståelse til styrkelse af kommunikation på tysk - såvel mundtligt som skriftligt den, der udfører

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Grammatiske oversigter

Grammatiske oversigter Grammatiske oversigter HJÆLPEUDSAGNSORDENE at have = haben Nutid Datid Ental 1. person ich habe hatte 2. - du hast hattest 3. - er/sie/es hat hatte 1. person wir haben hatten 2. - ihr habt hattet 3. -

Læs mere

TYSK. Funktionsgrammatik med fokus på kasusfunktioner og verbalflektion

TYSK. Funktionsgrammatik med fokus på kasusfunktioner og verbalflektion Sven Erik Bruun TYSK Funktionsgrammatik med fokus på kasusfunktioner og verbalflektion en genvej til sproglig forståelse til styrkelse af kommunikation på tysk - såvel mundtligt som skriftligt den, der

Læs mere

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es GRAMMATISK OVERSIGT Hjælpeudsagnsordene haben = at have Nutid Datid Førnutid 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt 1.p. haben hatten haben gehabt

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

andre kort lægges i bunden af bunken. Den, der har flest rigtige, når alle kort er taget, har vundet.

andre kort lægges i bunden af bunken. Den, der har flest rigtige, når alle kort er taget, har vundet. instruktioner til kopiark G2, G3 og G4 s.175-180 Wir spielen Grammatik - bestemt form (G2) og ubestemt form (G3) Kopiér arbejdsblad a og b, så de bliver for- og bagside på et ark karton. Du har nu et arbejdsblad

Læs mere

gyldendal tysk grammatik

gyldendal tysk grammatik agnete bruun hansen elva stenestad i samarbejde med carl collin eriksen gyldendal tysk grammatik agnete bruun hansen elva stenestad i samarbejde med carl collin eriksen gyldendal tysk grammatik gyldendal

Læs mere

Periodemål 7.-9. klasse

Periodemål 7.-9. klasse Periodemål 7.-9. klasse I min praksis som lærer udvikler jeg forskellige ressourcer til brug i min undervisning. Her følger eksempler på mål for forskellige perioder med varierende fokusområder. ålene

Læs mere

Klaus blieb ihr bester Freund. Klaus blev ved med at være (forblev) hendes bedste ven.

Klaus blieb ihr bester Freund. Klaus blev ved med at være (forblev) hendes bedste ven. KASUSBRUG Nominativ 507 Grundleddet (se 2) i en sætning står i nominativ: * Vor mir stand ein alter Mann. Foran mig stod en gammel mand. Hvis der i en sætning findes både et foreløbigt og et egentligt

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Basisoversigt

TYSK GRAMMATIK Basisoversigt TYSK GRAMMATIK Basisovsigt () SEIN (at være) (var) ich bin war du bist warst sie ist war wir sind waren ihr seid wart sie/sie sind waren HABEN (at have) (har) (havde) hatte du hast hattt sie hat hatte

Læs mere

DER GRAMMATIK AUF DER SPUR 1

DER GRAMMATIK AUF DER SPUR 1 DER GRAMMATIK AUF DER SPUR 1 ARTIKLER OG KASUS 1 Nominativ Tegning. Vælg et emne du kan tegne eller hente billeder til i et program på computeren. Fx et menneske, et værelse eller et landskab. Tegn/hent

Læs mere

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen:

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen: Das bin ich Ich heiße und ich wohne in. Ich bin Jahre alt und ich gehe in Klasse Mein Hobby ist Meine besten Freunde heißen: Sæt streger imellem de sætninger der betyder det samme. Jeg bor i Berlin. Hvor

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten Kopiark 28 Neonweiß Lyt til sangen og syng med. Skriv, hvilken årstid sangen foregår. Skriv, hvilke ord der bruges til at beskrive årstiden: Neonweiß gießt sich die Sonne übers Eis. Schattenlos eiskalte

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Årsplan for Tysk i 8. klasse for skoleåret 2013-14

Årsplan for Tysk i 8. klasse for skoleåret 2013-14 Materiale: Tekstbog: Alles Klappt! 2, Forlag Gyldendal Arbejdsbog: Alles Klappt! 2, Forlag Gyldendal Tysk Øvehæfte 3: Forlaget Sprogbøger Film: Operation Walkyrie Sophie Scholl Lærer: Eva Suhr Årsplan

Læs mere

Begrüßung auf dänisch. Verabschiedung auf dänisch. Persönliche Vorstellung auf dänisch. Wichtige Sätze auf dänisch.

Begrüßung auf dänisch. Verabschiedung auf dänisch. Persönliche Vorstellung auf dänisch. Wichtige Sätze auf dänisch. e Wörter Die dänische Sprache gehört zu den skandinavischen. Sie wird vor allem in Dänemark und Grönland gesprochen und hat einige Anglizismen in Phrasen und Redewendungen. So heißt z.b. Hallo auf dänisch

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Hovedudsagnsord i datid

Hovedudsagnsord i datid Hovedudsagnsord i datid Hvis du engang før har skullet lære at bøje tyske udsagnsord i datid, har du måske lært, at der fandtes "svage" og "stærke" verber, som i datid havde hver sit sæt endelser, som

Læs mere

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16

Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Årsplan for tysk i 7.-8.klasse i skoleåret 2015/16 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale tysk

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale

Læs mere

1 A. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. 1 ei og ie. 2 u og ü. ei udtales som ai ie udtales som i (langt i)

1 A. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. 1 ei og ie. 2 u og ü. ei udtales som ai ie udtales som i (langt i) 1 A 1 ei og ie ei udtales som ai ie udtales som i (langt i) auf Wiedersehen sieben Lieblingsfarbe Radiergummi vier ich heiße weiß eins zwei drei mein deine Bleistift Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen,

Læs mere

MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5. Modul 1 Trine Evald

MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5. Modul 1 Trine Evald MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 MODUL 5 MODUL 1 Modul 1 1. Præsentation af mig 2. Præsentation af en time: remser, oplæg, opgave eller spil 3. Hvordan bliver man dygtig? 1. Mod 2. Kunne finde rundt i skemaer

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gut gemacht 2. Indhold. Forord

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gut gemacht 2. Indhold. Forord Indhold Side Emne Gut gemacht 2 Side Emne 1 Forord 2 Steckbrief 3 Die Familie 4-5 Sein i nutid og datid 6-7 Sein i førnutid og førdatid 8 Ordstilling 9 Rätselseite 10-11 Haben i nutid og datid 12-13 Haben

Læs mere

Tysk grammatik. Navn. Indholdsfortegnelse

Tysk grammatik. Navn. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Tysk grammatik Navn Ole Due Nørre Nissum Skole 1 Det bestemte kendeord 2 Det ubestemte kendeord + ejestedord 3 Det personlige stedord 4 Det henførende stedord 5 sein 6 werden 7 haben

Læs mere

Grammatikken skal automatiseres

Grammatikken skal automatiseres Grammatikken skal automatiseres Af Hanne Lisbeth Pedersen, lærer emerita 66 Durch, für, gegen, ohne, wider, um. De fleste husker denne remse fra deres barndoms tyskundervisning. Mange steder lærer eleverne

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico

Karin Jaentsch. Regnbuen. - En differentieret tysk grammatik. Forlaget Andrico Karin Jaentsch Regnbuen - En differentieret tysk grammatik Forlaget Andrico 1 Regnbuen - En differentieret tysk grammatik 1. udgave, 3. oplag, 2011 1998 by Forlaget Andrico og forfatteren Layout og illustrator,

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Periode Emne Mål, metode, grammatik og materialer Uge 34 37 Du und ich

Periode Emne Mål, metode, grammatik og materialer Uge 34 37 Du und ich Periode Emne Mål, metode, grammatik og materialer Uge 34 37 Du und ich Overordnet mål: UVM fællesmål kunne præsentere sig selv skriftligt og mundtligt (navn, alder, Wie heisst du adresse ) Wir grüssen

Læs mere

ALFABETISK GLOSELISTE

ALFABETISK GLOSELISTE ALFABETISK GLOSELISTE A: af: von, aus + dativ aftensmad: Abendessen (n) alderdomshjem: Altersheim (n) alle: alle allerede: schon alt: alles annonce: Anzeige (f) -e arbejde: Arbeit (f) -en arbejde: arbeiten

Læs mere

4. Ich komme aus Dänemark. 5. Meine Telefonnummer ist 217 55 66. 6. Mein Lieblingsfach ist Englisch. 9. Ich spiele gern Handball.

4. Ich komme aus Dänemark. 5. Meine Telefonnummer ist 217 55 66. 6. Mein Lieblingsfach ist Englisch. 9. Ich spiele gern Handball. repetition Kapitel 1, 2, 4 A Skriv et passende spørgsmål til hvert svar. 1. Ich bin 14 Jahre alt. 2. Ich heiße Miriam. 3. Danke gut. 4. Ich komme aus Dänemark. 5. Meine Telefonnummer ist 217 55 66. 6.

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Midlertidig lærervejledning til Momos Spätkauf

Midlertidig lærervejledning til Momos Spätkauf Midlertidig lærervejledning til Momos Spätkauf Denne vejledning indeholder de allermest nødvendige lærerinformationer til bogens første tre kapitler. Dokumentet består af en side til side-vejledning og

Læs mere

Amoklove. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk. Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein

Amoklove. Pædagogisk vejledning www.cfufilmogtv.dk. Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein Temaer: Kærlighed, forelskelse, ungdom Themen auf Deutsch: Liebe, verliebt sein, jung sein Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10 klasse SVT2, 2012, 10 min. Kortfilmen kan anvendes i forbindelse med temaer som jung

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Tysk årsfagplan 7. Klasse Privatskolen Nakskov 2016/2017

Tysk årsfagplan 7. Klasse Privatskolen Nakskov 2016/2017 Periode Emne Mål, metode, grammatik, evaluering og materialer Uge 34 37 Du und ich Wir grüssen Simone interviewt Eine Reise durch Deutschland Overordnet mål: UVM fællesmål kunne præsentere sig selv skriftligt

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

Franzi hat Geburtstag

Franzi hat Geburtstag Franzi hat Geburtstag Niveau 5. klasse Varighed 4-5 lektioner Om forløbet Forløbet tager afsæt i en kort film fra Goethe Institut London om anden Franzi, der fejrer sin fødselsdag. Med udgangspunkt i filmens

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Tysk grammatik. for 6. årgang af Trine Evald evald.dk. Grammatikark, oversigt over uregelmæssige verber findes på hjemmesiden

Tysk grammatik. for 6. årgang af Trine Evald  evald.dk. Grammatikark, oversigt over uregelmæssige verber findes på hjemmesiden Tysk grammatik for 6. årgang af Trine Evald www.trine evald.dk Grammatikark, oversigt over uregelmæssige verber findes på hjemmesiden DETTE ER VERSION 2 Forord Tysk grammatik for 6. årgang Dette grammatikhæfte

Læs mere

Læringsmål: Ordforråd, kulturforståelse, kommunikative opgaver, grammatik.

Læringsmål: Ordforråd, kulturforståelse, kommunikative opgaver, grammatik. Til læreren Niveau: udskoling Fag: Tysk Læringsmål: Ordforråd, kulturforståelse, kommunikative opgaver, grammatik. Værk: Der gestiefelte Kater, ARD 2009 (kan streames/lånes på MitCFU) 60 min. Spillefilmsudgave

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk I tysk i 8. klasse vil vi arbejde med følgende fem temaer: Mit Musik geht alles besser Familie

Læs mere

Aktionskette (side 4 i bogen)

Aktionskette (side 4 i bogen) Aktionskette (side 4 i bogen) Lærervejledning + nummererede instruktionsark til læreren på s. 2-3 + instruktioner til eleverne på s. 4-5 Formål Der er en række formål med denne øvelse. For det første er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk niveau B Thomas Steenbjerg

Læs mere

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer

Sprogtilegnelse: Være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer Fag: Målgruppe: Tysk 9.-10- klasse ARD, 2011 år, 90 min. Billederne i vejledningens bilag er fra tv-udsendelsen. Filmen omhandler den unge Liz, som pga. uoverensstemmelser med sin mor er bosat på en kostskole.

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback

Læs mere

Undervisning med samarbejdsstrukturer Cooperative Learning, Jette Stenlev/Spencer Kagan, Alinea 2009

Undervisning med samarbejdsstrukturer Cooperative Learning, Jette Stenlev/Spencer Kagan, Alinea 2009 Schmeckt s gut? Et undervisningsforløb til tysk, 7.-8.klasse Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i materialer fra CFU s udlånssamling suppleret med enkelte tekster /opgaver fra materiale på infosamlingen.

Læs mere

Skriv den rigtige fom af det ubestemte kendeord (ein, eine, einen). Læg mærke til, om ordet er

Skriv den rigtige fom af det ubestemte kendeord (ein, eine, einen). Læg mærke til, om ordet er G 1 a Kopiark Grammatik grundled og genstandsled A Ubestemt kendeord Skriv den rigtige fom af det ubestemte kendeord (ein, eine, einen). Læg mærke til, om ordet er grundled eller genstandsled, og hvad

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

14. Forholdsord med dativ

14. Forholdsord med dativ ØVELSE 5 Lav sætninger efter følgende mønster. (Husk at aus og bei styrer dativ!) ❿ Ich - die Schweiz - ein Rechtsanwalt. Ich stamme aus der Schweiz und arbeite bei einem Rechtsanwalt. 1. Jochen - das

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Karen Nylev

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet i Roskilde, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch

Årsplan Tysk. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Tysk 6./7. klasse 2013-2014. Du bist dran 1 Textbuch Årsplan Tysk Tysk 6./7. klasse 2013-2014 Oversigt Faget tysk er et aktivt fag med en forventning om høj elevdeltagelse. Eleverne skal lære et helt nyt sprog og det kræver en del strukturering. Derfor vil

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse

Der Sprung! 1 Neue Ausgabe, 6. Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Kapitel 1 Neu in der Klasse Samtale (f 2) Eleven kan stille og besvare enkle spørgsmål om nære emner. relevante spørgeord og svarstrategier. Fokus- læringsmål Samtale Eleverne kan fortælle om sig selv

Læs mere

Prof. Dr. ABC Ordbog/Wörterbuch

Prof. Dr. ABC Ordbog/Wörterbuch Prof. Dr. ABC Ordbog/Wörterbuch VORWORT Eine kleine grammatische Anmerkung: Im Professor Dr. ABC Projekt soll es Spaß machen und leicht sein Sprachen zu lernen. Wir möchten die Schüler am Anfang nicht

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR TYSK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR TYSK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR TYSK 015 Undervisningen følger de forenklede nye fælles mål for undervisningen i faget tysk - dog foretages undervisningen kun i 7., 8. og 9. klasse. Formål Formålet med undervisningen

Læs mere

Koncerthuset Klassisk Sæson. Ein deutsches Requiem. Sang

Koncerthuset Klassisk Sæson. Ein deutsches Requiem. Sang 11 12 Koncerthuset Klassisk Sæson Ein deutsches Requiem Sang Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem I Chor: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Die mit Tränen säen, werden

Læs mere

FORORD TIL LÆRERE 6 FORORD TIL ELEVER 9 VERBALHELHEDER. Sammensattid. Træning af sammensat tid - Wer? Træning af sammensat tid - Himmel und Holle

FORORD TIL LÆRERE 6 FORORD TIL ELEVER 9 VERBALHELHEDER. Sammensattid. Træning af sammensat tid - Wer? Træning af sammensat tid - Himmel und Holle FORORD TIL LÆRERE 6 FORORD TIL ELEVER 9 VERBALHELHEDER Sætningensstruktur 11 Om verbernes valens ר Verbalhelheder Indføring En helt nødvendig ordklasse 17 Verbalhelheder 9 Verbalramme Verbalramme 20 Marker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Tysk B Karina Holm

Læs mere

Deutsch klasse. Mandag d. 15. august

Deutsch klasse. Mandag d. 15. august Deutsch 5. -7. klasse Mandag d. 15. august Program d. 15. august kl. 12-15 1. Introduktion til dagen med udgangspunkt i idéer og tanker med ordforrådstilegnelse. 2. 5. klasse og opstart. Hvordan bruger

Læs mere

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter.

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter. Tema: Märchen Fag: Tysk Målgruppe: 5.-7. kl ARD, 2013, 5 min. Faustnr.: TV0000026386 Alle billeder er hentet fra tv-udsendelsen At arbejde med eventyr i tyskundervisningen er en oplagt mulighed for fhv.

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Tysk grammatik som fjern- & selvstudium. En studiebog

Tysk grammatik som fjern- & selvstudium. En studiebog 1997, Annette Lorentsen Tysk grammatik som fjern- & selvstudium. En studiebog Publications of the Department of Languages and Intercultural Studies, Aalborg University, Vol. 20, 1997 ISBN 87-7307-594-9

Læs mere

1 Hjemme - Substantiver P

1 Hjemme - Substantiver P 1 Hjemme - Substantiver P Opgave Find den rigtige substantivform i singularis ubestemt og pluralis ubestemt. -e Singularis ubestemt Pluralis ubestemt 1a) Rasmus har. 1b) Mie har to. 2a) Peter ser. 2b)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2015 Institution Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Tysk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Tysk valgfag HF Tysk fortsættersprog

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Das Wetter Fag: Tysk Målgruppe: 8.-10. klasse Titel: Das Wetter Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Das Wetter Fag: Tysk Målgruppe: 8.-10. klasse Titel: Das Wetter Vejledning Lærer/elev Das Wetter ZDF, 2010, 5 min. Billedet er fra tv-udsendelsen. Indholdsbeskrivelse: Tysk vintervejrudsigt. Emneord: Das Wetter, die Wettervorhersage, der Wetterbericht Overordnet mål at kunne forstå og videreformidle

Læs mere

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse.

Tierisch. Om forløbet. Niveau. Varighed. Faglige mål. Læringsmål og tegn på læring. Færdigheds / vidensmål. 7. klasse. Tierisch Niveau 7. klasse Varighed 10 lektioner Om forløbet Mange elever har selv et kæledyr, og næsten alle har en mening om, hvilke dyr der er søde, og hvilke, der er rædselsfulde. Derudover er vores

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

Spørg og svar. Navneord (substantiver) Kopiark 45a. Grammatik auf eigene Faust

Spørg og svar. Navneord (substantiver) Kopiark 45a. Grammatik auf eigene Faust Navneord (substantiver) Spørg og svar Alle personer har brug for 2 ting. Spørg hinanden, hvad personen har brug for. Din partner har svaret. Sæt en streg mellem personen og den rigtige genstand. Husk at

Læs mere

Alles in allem. Tysk øvelsesgrammatik. Titelblad. Kolofon. Lone Häckert og Birgit Lohse. Gyldendal

Alles in allem. Tysk øvelsesgrammatik. Titelblad. Kolofon. Lone Häckert og Birgit Lohse. Gyldendal Denne udgave er produceret af Studiebogservice for SU-styrelsen, Frederiksberg i henhold til Lov Om Specialpædagogisk Støtte. Bogen må KUN benyttes til studieformål af den, der har fået tilladelse hertil

Læs mere

Årsplan Tysk 8. klasse 2012/2013

Årsplan Tysk 8. klasse 2012/2013 Årsplan Tysk 8. klasse 2012/2013 Formål for faget tysk Eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk, både mundtligt og skriftligt. Samtidigt udvikler eleverne

Læs mere

Årsplan for tysk 7.klasse 2015/2016

Årsplan for tysk 7.klasse 2015/2016 Årsplan for tysk 7.klasse 2015/2016 Antal lektioner Kompetencemål Færdigheds og vidensområder hovedindholdet af talt tysk 7 moduler om nære. at. lytte efter hovedindhold 3 moduler. den Forløb/stofområder

Læs mere

Bingo - Zahlen 0-20. Kopiark Der Sprung! 1 Lærervejledning Forlag Malling Beck 69

Bingo - Zahlen 0-20. Kopiark Der Sprung! 1 Lærervejledning Forlag Malling Beck 69 Kopiark Kapitel, side Bingo - Zahlen 0-0 Print siden ud. Skriv et tal i hvert felt. Du kan vælge imellem tallene -0. Din lærer siger derefter nogle tal på tysk, som du skal krydse af, hvis du er så heldig

Læs mere

Årsplan for 9. klasse Tysk 2012-2013

Årsplan for 9. klasse Tysk 2012-2013 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for 9. klasse Tysk 2012-2013 I tysk i 9. klasse vil vi arbejde med følgende fire

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR TYSK 2016

UNDERVISNINGSPLAN FOR TYSK 2016 UNDERVISNINGSPLAN FOR TYSK 016 Undervisningen følger de Forenklede Fællesmål for undervisningen i faget tysk - dog foretages undervisningen kun i 7., 8. og 9. klasse. Der anvendes bogsystemet Der Sprung

Læs mere

Der Wanderer. Ich komme vom Gebirge her, Es dampft das Tal, es braust das Meer. Ich wandle still, bin wenig froh, Und immer fragt der Seufzer, wo?

Der Wanderer. Ich komme vom Gebirge her, Es dampft das Tal, es braust das Meer. Ich wandle still, bin wenig froh, Und immer fragt der Seufzer, wo? Caspar David Friedrich: Der Wanderer über dem Nebelmeer http://www.caspardavidfriedrich.org/home-2-24-1-0.html Der Wanderer Ich komme vom Gebirge her, Es dampft das Tal, es braust das Meer. Ich wandle

Læs mere

Ab in den Skiurlaub. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 8-10 lektioner

Ab in den Skiurlaub. Om forløbet. Niveau. Varighed. 5. klasse. 8-10 lektioner Ab in den Skiurlaub Niveau 5. klasse Varighed 8-10 lektioner Om forløbet Undervisningsforløbet Ab in den Skiurlaub tager udgangspunkt i Florian fra Hamburg og hans familie, der hvert år tager på skiferie

Læs mere

Kendeord Det bestemte kendeord Det ubestemte kendeord INDHOLDSOVERSIGT

Kendeord Det bestemte kendeord Det ubestemte kendeord INDHOLDSOVERSIGT Tysk Grammatik INDHOLDSOVERSIGT Kendeord Det bestemte kendeord Det ubestemte kendeord Navneord Udsagnsord Hjælpeudsagnsord Regelmæssige udsagnsord Uregelmæssige udsagnsord Den blandede bøjning Mådesudsagnsordene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Tysk valgfag HF Tysk fortsættersprog

Læs mere

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag

Lektion 3. A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag Lektion 3 A. Tirsdag den 11.6. Eftermiddag I går var Gert i Braunschweig. Da var det mandag. I dag er det tirsdag, og han ligger i en seng i København. I morgen vågner Gert i en fængselscelle, men det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk B Karen

Læs mere

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud.

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. Kopiark 1 Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. 21 25 29 32 34 36 40 49 53 58 67 81 Kopiark 2a Meine Familie Klip familiekortene ud. Hver elev skal have ét kort. Ich bin

Læs mere