NYHEDSBREV. Fredericiaskolen - fremtiden. Kommunalreformens betydning. Organisering. Finansiering af Fredericiaskolens opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. Fredericiaskolen - fremtiden. Kommunalreformens betydning. Organisering. Finansiering af Fredericiaskolens opgaver"

Transkript

1 Fredericiaskolen - fremtiden...1 Information om CI...2 Konfirmationen Elevhjemmenes fremtidsværksted...3 Pædagogisk dag...4 Uranus...4 For Trivsel Mod mobning...6 Terminsprøver...7 Batterier til høreapparater...8 Invitation til CI-informationsaften...9 Fredericiaskolen - fremtiden Af Svend Erik Hansen Kommunalreformens betydning Om godt 2 måneder eksisterer de danske amter ikke længere. Strukturreformen vil få betydning for alle danskere. Nogle har for længst mærket det, mens andre først vil blive berørt af det, efterhånden som ændringerne bliver tydelige i hverdagen. Fredericiaskolen skal fra 1. januar 2007 være en institution i Region Syddanmark. Det vil ikke ændre vores hverdag, men der vil ske enkelte ændringer, som vil være synlige for elever og forældre. Vi får nyt logo, brevpapir, skilte og lignende. Organisering Hidtil har Vejle, Fyn, Sønderjylland, Ribe, Ringkøbing og Århus amter samarbejdet om Fredericiaskolen. Indholdet fremgår af en samarbejdsaftale, som kan ses på vores hjemmeside. Fremover reguleres Fredericiaskolens ydelser dels af love og bekendtgørelser fra henholdsvis Undervisningsministeriet og Socialministeriet, og dels af udbud og efterspørgsel. Desuden vil vi etablere et forum, som består af kommunale repræsentanter, for at fastholde en god kontakt til de myndigheder, som er vores brugere. I Regionen bliver Fredericiaskolen placeret i en afdeling sammen med en lang række sociale institutioner og nogle få undervisningsinstitutioner. En liste over institutionerne findes på Afdelingens navn bliver Social og Specialundervisningsafdelingen. Finansiering af Fredericiaskolens opgaver De forskellige former for betaling, som anvendes for kommuners og amters brug af Fredericiaskolen, bliver anderledes. Vigtigst er det, at kommunerne skal betale alle udgifter ved tilbudene. 1

2 Undervisningstilbudet skal betales med en takst som hidtil. Men toppen bliver klippet af taksten, fordi en mindre %-del skal betales objektivt, dvs. efter indbyggertal i kommunerne, uanset om man benytter tilbudet. Hensigten med dette princip er, at kommunerne ikke bør fravælge tilbudet ud fra økonomiske overvejelser. Objektiv betaling skal også være princippet for den specialrådgivning, som Fredericia tilbyder. Endelig forventer vi også, at Fredericiaskolen bliver leverandør til VISO, som er den nye nationale videns- og rådgivningsorganisation, der bl.a. skal opbygge et netværk af eksperter på de mest komplicerede og sjældne handicapområder. Det vil blive afklaret i løbet af de kommende uger. Samlet set forventer vi ikke på kort sigt problemer med betaling af vores tilbud. Projektudvikling sammen med Fredericia Kommune Derimod er den store udfordring at skabe undervisningstilbud, som imødekommer behovene hos de mindre og de kommende børn med CI. Vi ved, at behovet for egentlige døveskoler, som fuldt 2-sprogede (dansk og tegnsprog), i løbet af få år vil være meget lille. De fleste børn, som er blevet tidligt døve eller svært hørehæmmede, vil være primært dansksprogede. Forældrene og kommunerne vil hvor det er muligt foretrække, at børnene går i skole i lokalområdet. Derimod ved vi ikke med sikkerhed, i hvor stor udstrækning det faktisk vil være muligt. Derfor er det af stor betydning, at der er gode, alternative skoletilbud. Fredericiaskolen har indledt et samarbejde med Fredericia Kommune med det formål at etablere et skoletilbud til de elever med høretab, som kan udfylde det hul, der er imellem inkluderet undervisning og specialskolen. Dette samarbejde har stor betydning for Fredericiaskolens fremtidige tilbud, og vi vil orientere nærmere om udviklingen, når der foreligger mere konkrete planer. Information om CI Af Niels Hørlyck, medlem af skolebestyrelsen Invitation til en spændende aften I skolebestyrelsen for Fredericiaskolen er vi glade for at kunne afholde en informationsdag om Cohlear Implant (CI) for de større hørehæmmede børn og deres forældre. Vi har set at mange af de små børn får meget stort udbytte af deres CI. En del børn og voksne der i dag har et godt udbytte af deres høreapparater oplever at deres hørelse på et tidspunkt bliver ringere og de får svært ved at høre det de har hørt tidligere. Specielt for denne gruppe kan det være en mulighed for at få CI. 2

3 Mange har også venner og kammerater som har CI. Denne aften kan også være med til at give en dybere begrundelse for deres valg. Ikke nødvendigvis ved at de selv fortæller, men ved at høre andre fortælle kan man jo ofte drage nogle paralleller. Vel mødt til informationsaften. Program for aftenen findes sidst i Nyhedsbrevet. Konfirmationen 2007 Af Svend Erik Hansen På Fredericiaskolen var vi ikke sikre på, om vores tradition med et arrangement på skolen efter selve konfirmationen i Hannerup Kirke passede ind i familiernes ønsker og behov. Vi har derfor spurgt os for, både hos de familier, som skal have konfirmation i foråret 2007, og i skolebestyrelsen. De svar, vi har fået tilbage, er ikke til at tage fejl af. Konfirmanderne og deres familier er glade for arrangementet, og derfor holder vi med glæde fast i traditionen. I dette skoleår finder konfirmationen sted den 28. april Nærmere oplysninger om arrangementes kan fås i skolens administration. Elevhjemmenes fremtidsværksted Af Karin Laursen Elevhjemmene søgte i foråret udviklingsmidler til et fremtidsværksted. I projektbeskrivelsen stod bl.a. at Fremtidsværkstedets mål, var at gennemføre en visionær udviklingsproces med henblik på at forandre og optimere de pædagogiske tilbud på elevhjemmene, således at elevhjemmene også fremover vil være et optimalt tilbud, som kan i møde komme de ændrede pædagogiske krav, som vil blive stillet til Fredericiaskolen. Midlerne blev bevilget og fire pædagoger og elevhjemslederen planlagde forløbet. Steen Kristensen fra Århus skulle stå for værkstedet, og der blev planlagt tre hele og to halve dage. Første gang var den august og forløbet strækker sig således over et halvt år. Arbejdet har bestået i at udarbejde en pædagogisk målsætning for elevhjemmene ligesom der har været fokus på bevidstgørelse og udnyttelse af de kompetencer og ressourcer, der er på elevhjemmene. Bl.a. skulle hvert hus udarbejde sit eget våbenskjold, hvor vi i billeder og symboler skulle illustrere hvad hvert hus står for. Begreber som selvværd, selvstændighed, at skabe fundament, tryghed, respekt, kommunikative og sociale kompetencer og ansvarlighed har været centrale. Der er ligeledes blevet arbejdet med anerkendende og fortællende pædagogik som en tilgang der tager udgangspunkt i et positivt menneskesyn, hvor det enkelte barns 3

4 fortællinger og handlinger, anerkendes og respekteres. Grundtanken om at anerkende børnenes gode grunde til at gøre, som de gør, har været gennemgående. Hvert hus har formuleret, hvad de gerne vil blive bedre til/ udvikle sig inden for og det resterende arbejde består i at formulere nogle værdier og visioner for elevhjemmene. Imellem hver kursusgang, her der været hjemmearbejde. Fremtidsværkstedet har givet nogle gode, udviklende pædagogiske diskussioner, og har i høj grad været med til at i-tale-sætte og bevidstgøre pædagogerne om egne kvalifikationer. To af våbenskjoldene. Pædagogisk dag Af Karin Laursen Elevhjemmets personale har afholdt en pædagogisk dag den 30. september. Denne dag har et mere socialt sigte med fokus på samarbejde med temaer, der kan anvendes i arbejdet med børnene. Vi har tidligere haft massage på programmet, men i år var vi i Båring Skov, hvor fritids og naturvejleder Mads Brodersen havde arrangeret en spændende dag med bl.a. forskellige lege med fokus på teamwork. Vi prøvede at stryge rejer i Vigen, ride på islandske heste, bueskydning og tilberedte maden over bål. En anden interessant aktivitet, var fordybelseskvarteret. Vi fik udleveret et liggeunderlag og skulle så sidde i et kvarter og kigge ud over vandet uden at sige noget og uden at kontakte nogen. Dagen sluttede med kaffe og pandekager, bagt på bålet. Uranus Af Karin Laursen Elevhjemmet Uranus har i år været på sommerlejr på Lysabildskov Camping og Feriecenter på Als. Vi var af sted i uge 26 og havde en god uge med bl.a. cykel og fisketure, tur til Dybbøl Mølle og Danfoss Universe. På campingpladsen var en dejlig swimmingpool, bordtennis, hoppepude og mulighed for mange forskellige aktiviteter. 4

5 Vi havde lejet tre lejligheder med hver sin terrasse og fælles indhegnet have og synes det var et dejligt sted. Pause på cykelturen. Swimmingpoolen på campingpladsen Dybbøl Mølle Dybbøl Mølle Danfoss Universe Danfoss Universe 5

6 For Trivsel Mod mobning Af Johan Rosenring Trivselsinitiativ på Fredericiaskolen På Fredericiaskolen har vi gennem flere år prioriteret indsatsen for god trivsel blandt børnene. Og nu er der taget et nyt initiativ. Vi har besluttet, at Fredericiaskolen skal have en plan for, hvad der skal ske, når der foregår mobning. Derfor vil vi gerne have at alle elever, lærere, pædagogerne på elevhjemmene, ledelse og forældre - går i gang med at diskutere, hvad vi kan gøre, hvis der sker mobning. Vi vil gerne have at der er en handleplan en politik - for, hvad vi hver især gør, hvis det sker. Vi kalder handleplanen for en Trivselsplan, for dens formål er at skabe trivsel. Og overskriften for Trivselsplanen er: For trivsel Mod mobning. Målet at hjælpe de, der bliver mobbet - og de, der mobber - til at have en skolegang med mere respektfuldt samvær uden chikane, gøre klart, at vi på Fredericiaskolen ikke accepterer mobning, gøre klart, at vi på Fredericiaskolen vægter elevernes alsidige personlige udvikling på linie med den faglige udvikling for at leve op til folkeskolens formål Stk. 3., hvor der står, at Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati, fastslå, at alle på skolen i samarbejde med forældrene har ansvar for og del i denne indsats. Arbejdet med at lave denne Trivselsplan vil ske på alle niveauer i skolen: Eleverne vil arbejde med dette i deres klasser, i elevrådet og i Trivselspatruljen. Lærerne og ledelsen vil arbejde med dette i forskellige interne udvalg og råd. Og forældrene vil kunne arbejde med dette gennem skolebestyrelsen. Og til sidst vil der ligge en fælles Trivselsplan parat, der beskriver, hvad vi gør, når vi oplever mobning. Så vi kan standse det skidt! Skoleafdelingens indsats til nu Som tidligere nævnt har vi på Fredericiaskolen gennem flere år prioriteret indsatsen for god trivsel blandt børnene. Vi har således en Trivselspatrulje af elever, der betragtes som gode kammerater og som der er respekt omkring der hjælper der, hvor der er problemer i frikvarter og lignende, afsat timer til lærere til at lede Trivselspatruljens arbejde 6

7 afsat timer i år til lærere, så at medlemmerne af Trivselspatruljen kan blive uddannet i at skabe trivsel en lærer, der i år har timer til mægling og at arbejde med enkelt elevers sociale kompetencer, nedsat et Trivselsudvalg bestående af undertegnede + 3 lærere til at koordinere arbejdet med trivsel en repræsentant til at arbejde med i Døveskolernes landsudvalg vedrørende døve og hørehæmmedes sociale kompetencer i klasserne arbejdet med værdier og egne ordensregler trivsel, kammeratskab og anti-mobning som fast emne hver gang, der er morgensamling. Ligesom Trivselspatruljen ofte har aktiviteter ved morgensamlingerne trivselsdage i klyngerne i de seneste år lavet en årlig undervisningsmiljø rapport med mål og evaluering, hvor vi også tjekker, hvordan børnene oplever deres psykiske skolemiljø. Så alt i alt er vi godt gang med arbejdet for trivsel. Og med det nye initiativ, så er der ingen tvivl om at Fredericiaskolen får gode muligheder for at komme mobningen til livs. Terminsprøver Af Anette Thiesen I uge 40 afholdt vi terminsprøver. Spændt forventning og sommerfugle i maven. 8. / 9. klasse var for første gang til terminsprøve. Alle havde rigelige mængder af mad og drikke samt sukkerenergi til hjernen. Det kan være svært at finde de ord man skal bruge, men alle arbejdede koncentreret og godt. 7

8 Batterier til høreapparater Af Svend Erik Hansen Hidtil har eleverne på Fredericiaskolen fået udleveret batterier til høreapparater og CI på skolen. Men batterier bør ikke være en undervisningsudgift. Derfor stopper vi udleveringen af batterier til jul. Efter 1. januar skal alle elever have udleveret batterier fra deres kommune ligesom alle andre høreapparatbrugere. Vi kan desværre ikke oplyse generelt om, hvordan man får batterier, fordi reglerne kan være forskellige fra den ene kommune til den anden. Vi skal derfor anbefale forældrene at kontakte jeres kommune og høre om, hvordan man skal forholde sig. På Fredericiaskolen vil vi naturligvis opretholde en lille lager af batterier, så ingen elever skal løbe tør for strøm i løbet af undervisningsdagen. 8

9 Invitation til CI-informationsaften for de ældste elever på Fredericiaskolen og deres forældre. Torsdag d. 23.november kl Skolebestyrelsen har planlagt en CI-informationsaften, hvor de ældste elever og deres forældre kan få viden om de muligheder, der er for dem i forhold til cochlear implantation. Der vil blive fortalt om forløbet omkring operation og de kriterier, der gælder for at kunne få operationen, ligesom der vil blive fortalt om den træning af hørelsen, der skal i gang sættes efter en operation. Endelig vil forældre og unge, der har været igennem et tilsvarende forløb, fortælle om dette. Programmet ser således ud: Kl : Forløbet omkring operation, kriterier for operation Audiologisk overlæge Randi Wetcke CI-koordinator Martin Lindegård Kl : Information om høretræning efter operation Tale-hørepædagog Inge Lund Kl : Kaffe Kl : Erfaringer fra forældre og unge, der har været igennem en CI-operation i en sen alder Tilmelding til dette arrangement kan ske til Alice Mikkelsen eller på mail Hilsen Skolebestyrelsen 9

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr.

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel December 2000 3. årgang Nr. 3 Indhold: Fra formanden... 1 Familiekursus på Hotel Legoland den 7. - 8. oktober 2 5 år med cochlear

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde

I dette tema præsenteres du for syv skolers arbejde med at kvalificere og optimere skole-hjem-samarbejdet. Skole-hjem-samarbejde Et styrket skole-hjem-samarbejde kan udvikles på vidt forskellige måder med udgangspunkt i velkendte fora som forældremøder, skole-hjem-samtaler o.l. eller ved at tage helt nye metoder i brug. Det viser

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere