26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen"

Transkript

1 26. MAJ 2014 Opfølgning på rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Indledning I foråret 2013 udarbejdede kommunerne i hovedstadsregionen et fælleskommunalt strategipapir for implementering af det nære sundhedsvæsen, Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen i daglig tale kaldt rammepapir for det somatiske område. Rammepapiret blev behandlet i KKR d. 16. april 2013 og er efterfølgende politisk behandlet og godkendt i alle 29 kommuner. Det blev på KKR besluttet at der skal ske en opfølgning i Med rammepapiret for somatik har kommunerne i hovedstadsregionen for første gang vedtaget et fælles rammepapir på sundhedsområdet. Dette er et vigtigt skridt i retning af øget samarbejde mellem kommunerne på sundhedsområdet et spor som kommunerne har videreført med et tilsvarende rammepapir på det psykiatriske område. Rammepapiret på det somatiske område er således første generation, hvilket også betyder, at nogle af indsatserne er meget bredt formuleret. Rammepapiret blev godkendt i foråret 2013, hvorfor det ikke har haft så lang tid at virke i. Begge elementer betyder, at rammepapiret ikke er fuldstændigt entydigt at samle op på. Dette forsøges der så vidt muligt taget højde for i opsamlingen. Opfølgning og data På baggrund af KKR s beslutning om opfølgning på rammepapiret i 2014 har Embedsmandsudvalget for sundhed har besluttet, at opfølgningen skal fokusere på at belyse målopfyldelsen af skal - indsatserne, dvs. indsatser, som skal være påbegyndt implementeret i Formålet med opfølgningen er dels at gøre status på, om kommunerne har iværksat de aftalte indsatser og dels at skabe mulighed for læring på tværs af kommuner. I opfølgningen præsenteres målopfyldelsen på tværs af kommuner og i bilag 1 fremgår de kommunefordelte tal. Her er det således muligt for kommunerne at sammenligne sig med hinanden og se hvilke kommuner, der er kommet længst med indsatserne. Hermed kan kommunerne kontakte hinanden med henblik på erfaringsudveksling og læring. Opfølgningen baserer sig primært på data fra KL s spørgeskemaer om kommunernes indsats på sundhedsområdet, suppleret med et spørgeskema udarbejdet af Det fælleskommunale 1 Kan -indsatserne, dvs. indsatser i form af pilotprojekter, som kommunerne kan iværksætte, belyses i det omfang eksisterende data giver mulighed for det og opfølgningen deles på administrativt niveau.

2 sundhedssekretariat 2. Der er i Embedsmandsudvalget opmærksomhed på, at denne kvantitative tilgang betyder, at opfølgningen vil have mindre øje for indsatsernes kvalitet. Det er væsentligt at fremhæve, at opfølgningen er baseret på de tilgængelige data og den supplerende spørgeskemaundersøgelse. Det vil i nogle tilfælde gælde, at data kun siger noget om dele af indsatserne. I nogle tilfælde er indsatserne også meget bredt eller uklart formuleret, hvilket der tages højde for i beskrivelsen af målopfyldelse og vurderingen. Opfølgningen på rammepapiret vil danne grundlag for en let revision af rammepapiret i 2014, hvor indsatser, der er iværksat af alle kommuner udgår af papiret. 2 KL har indhentet data i oktober 2012, april 2013 og november Yderligere er anvendt data fra KL s afdækning af kommunernes implementering af forebyggelsespakkerne i juni På enkelte spørgsmål har KL justeret spørgeskemaerne mellem hver udsendelse, hvilket vanskeliggør at følge målopfyldelsen over tid. Endelig skal det nævnes, at KL s spørgeskemaer ikke er udarbejdet med henblik på at følge op på hovedstadsregionens kommuners rammepapir, hvorfor der ikke altid er data, som belyser alle aspekter af indsatserne i rammepapiret. Med henblik på at kunne belyse målopfyldelsen af alle skal -indsatserne, har alle kommuner besvaret et supplerende spørgeskema i marts Spørgeskemaet er udarbejdet af Det fælleskommunale sundhedssekretariat. Der er desuden indhentet oplysninger hos Region Hovedstaden omkring tilslutning til kommunikationsaftalen og hos to kommuner omkring hverdagsrehabilitering. 2

3 Opfølgning på indsatser Tema: Forebyggelse og sundhedsfremme 3

4 Implementering af forebyggelsespakker #1 Indsats 1* Kortlægning af kommunens egne indsatser, som forberedelse til implementering af de nationale forebyggelsespakker. I juni 2013 havde omkring pct. af kommunerne, svarende til kommuner, sammenholdt egne indsatser med anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mental sundhed, seksuel sundhed samt mad og måltider. På de øvrige pakker lå niveauet lidt lavere. I perioden oktober 2012 til juni 2013 ses der en stigning i andelen af kommuner, som har implementeret indsats nr. 1, jf. tabel 1. De kommunefordelte tal fra april 2013 viser, at det i høj grad er de samme kommuner, som har sammenholdt indsatserne med anbefalingerne i de forskellige forebyggelsespakker. 4 kommuner havde på daværende tidspunkt ikke sammenholdt egen indsats med nogen forebyggelsespakker endnu. Dog har to af disse kommuner meddelt, at de nu har gjort det. Tabel 1: Andelen af kommuner, der har sammenholdt egen indsats med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, særskilt for forebyggelsespakker, pct. Oktober 2012 April 2013 Juni Tobak Alkohol Fysisk aktivitet Mental sundhed Seksuel sundhed Mad og måltider Hygiejne Solbeskyttelse Indeklima i skoler Antal kommuner, som har svaret /28 Kilder: Oktober 2012: Data vedr. oktober 2012 stammer fra en opgørelse i forbindelse med KL s formidling af data fra undersøgelsen fra april April 2013: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april Juni 2013: Kortlægning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 2013,Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Noter: 1: Kolonnen vedr. juni 2013 viser andelen af kommuner, som har svaret enten ja eller delvist til, om de har sammenholdt egen indsats med forebyggelsespakkernes anbefalinger. En stor del af kommunerne levede i juni 2013 op til målsætning 1 om at sammenholde egne indsatser med anbefalingerne i forebyggelsespakkerne. Der var dog medio 2013 fortsat kommuner, som endnu ikke havde gjort det enten på alle eller nogle pakker. Da der ikke er 100 pct. målopfyldelse videreføres indsatsen i rammepapiret for

5 Implementering af forebyggelsespakker #2 Indsats 2* Med udgangspunkt i sundhedsprofilerne som prioriteringsværktøj udarbejder hver enkelt kommune en plan for trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker. I marts 2014 havde 48 pct. af kommunerne, svarende til 14 kommuner, udarbejdet en plan for trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker. Ligeså mange kommuner forventede at udarbejde en plan i En enkelt kommune havde ikke udarbejdet en plan og forventede ikke, at det ville ske i 2014, jf. tabel 2. Således må det forventes, at alle kommuner med undtagelse af én i løbet af 2014 vil leve op til indsats pct. af de kommuner, som enten havde udarbejdet en plan eller forventede at det ville ske i 2014, havde taget udgangspunkt i kommunens sundhedsprofil. To kommuner havde dog ikke taget udgangspunkt heri. Ses der på hvilke forebyggelsespakker, der indgår/forventes at indgå i planen er pakkerne om fysisk aktivitet og mental sundhed de mest udbredte. Over 90 pct. af kommunerne 3 har disse pakker med i deres plan. Herefter kommer tobak, alkohol, mad og måltider, hygiejne og overvægt med omkring pct. Endelig følger seksuel sundhed, solbeskyttelse, indeklima i skoler og stoffer med omkring pct. For cirka halvdelen af kommunernes planer/forventede planer gælder at, 10 eller 11 pakker indgår (ud af 11 pakker i alt). Gennemsnitligt indgår 8 pakker i kommunernes planer/forventede planer. Tabel 2: Andelen af kommuner, som har udarbejdet en plan for trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker, pct. Marts 2014 Plan er udarbejdet 48 Plan forventes udarbejdet i Plan er ikke og forventes ikke udarbejdet 3 Antal kommuner, som har svaret 29 Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts 2014 Det må forventes, at alle kommuner med undtagelse af én vil leve op til indsats 2 i løbet af Da der ikke er 100 pct. målopfyldelse videreføres indsatsen i rammepapiret for Der er 26 kommuner, som har givet oplysninger om, hvilke pakker der indgår/forventes at indgå i planen. 5

6 Hverdagsrehabilitering Indsats 3* Implementering af træning før hjælp /hverdagsrehabilitering for at understøtte borgernes selvhjulpenhed. I april 2014 havde alle kommuner i hovedstadsregionen indført hverdagsrehabilitering i ældreplejen. Kommunerne lever således op til indsats 3. I oktober 2012 svarede 96 pct. af kommunerne, at de havde indført hverdagsrehabilitering. Én kommune havde ikke besvaret spørgeskemaet dengang, men har nu oplyst, at hverdagsrehabilitering blev indført 1. februar En sidste kommune har først pr. 1. april 2014 startet implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen og vil efterfølgende indføre det på plejecentre. Således havde alle kommuner i april 2014 indført hverdagsrehabilitering, jf. tabel 3. Tabel 3: Andelen af kommuner, som har indført hverdagsrehabilitering i ældreplejen, pct. Oktober 2012 April Antal kommuner, som har svaret 28 2 Kilde: Oktober 2012: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, oktober April 2014: Konkret forespørgsel til to kommuner, der enten ikke havde svaret eller havde svaret nej til spørgsmålet om hverdagsrehabilitering i KL s spørgeskemaundersøgelse i oktober Noter 1: Det antages, at de kommuner, som havde indført hverdagsrehabilitering i oktober 2012 fortsat havde indsatsen i april Da der er 100 pct. målopfyldelse videreføres indsatsen ikke i rammepapiret for

7 Opfølgning på indsatser Tema: Forebyggelse af (gen)indlæggelser 7

8 Den ældre medicinske patient # 1 Indsats 4* Kommunerne skal have organiseret opfølgende hjemmebesøg med udgangspunkt i rammepapir fra KL og Danske Regioner om udmøntning af handlingsplan for den ældre medicinske patient. I november 2013 havde 76 pct. af kommunerne, svarende til 22 kommuner, indført opfølgende hjemmebesøg i samarbejde med almen praksis. Herudover svarede 14 pct. af kommunerne, svarende til 4 kommuner, at opfølgende hjemmebesøg forventes indført inden udgangen af Der var i november 2013 fortsat 3 kommuner, som ikke havde indført eller forventede at indføre opfølgende hjemmebesøg inden udgangen af Heraf har 2 kommuner dog meddelt, at de enten forventer at implementere opfølgende hjemmebesøg i 2014 eller at de har indgået en 2 aftale med almen praksis herom. Fra april til november 2013 er der sket en fremgang fra 66 til 76 pct. af kommunerne, som har indført opfølgende hjemmebesøg, jf. tabel 4. Tabel 4: Andel kommuner, der har indført opfølgende hjemmebesøg i samarbejde med almen praksis, pct. April 2013 November 2013 Har indført opfølgende hjemmebesøg Forventer at indføre opfølgende hjemmebesøg inden udgangen af 2013 Har ikke indført opfølgende hjemmebesøg Antal kommuner, som har svaret Kilde: April 2013: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april November 2013: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november På baggrund af kommunernes svar må det forventes, at 90 pct., svarende til 26 kommuner, vil have indført opfølgende hjemmebesøg i samarbejde med almen praksis ved udgangen af Der er således en stor del af kommunerne, som levede op til indsats 4 ved udgangen af Endvidere er der meldinger om, at der arbejdes aktivt hermed i to kommuner. Da der ikke er 100 pct. målopfyldelse videreføres indsatsen i rammepapiret for

9 Kommunikationsaftalen Indsats 5* Kommunerne skal have ensartet samarbejde med hospitaler om udskrivning i form af kommunikationsaftalen for indlæggelser og udskrivninger. I april 2014 havde alle kommuner i hovedstadsregionen tiltrådt kommunikationsaftalen for indlæggelser og udskrivninger. Kommunerne lever således alle op til indsats 5. I 2012 havde 97 pct., svarende til 28 kommuner, enten implementeret aftalen eller var ved at implementere aftalen. Der har således været en positiv udvikling, hvor den sidste kommune tiltrådte aftalen pr. januar 2014, jf. tabel 5. Tabel 5: Andelen af kommuner, som har implementeret (eller i 2012 var ved at implementere) kommunikationsaftale om indlæggelser og udskrivninger i samarbejde med hospitalerne, pct April Kilde: 2012: Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen, februar April 2014: Region Hovedstaden har pr. mail i april 2014 oplyst, at alle kommuner har tiltrådt kommunikationsaftalen. Da målopfyldelsen er 100 pct. videreføres indsatsen ikke i rammepapiret for

10 Den ældre medicinske patient # 2 Indsats 6* Kommunerne skal, som en del af implementeringsplanen for den ældre medicinske patient, implementere forløbskoordinering. Retningslinjer for den konkrete udformning afventer konkretisering af udspil fra KL og Danske Regioner. Et af initiativerne i handlingsplanen for den ældre medicinske patient er udvikling af en fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion. I hovedstadsregionen er der i september 2013, med udgangspunkt i et rammepapir fra KL og Danske Regioner, besluttet en grundmodel for implementeringen. Tidsmæssigt betyder det, at kommunerne først kan have påbegyndt implementeringen i fjerde kvartal I marts 2014 havde 48 pct. af kommunerne, svarende til 14 kommuner, afsluttet implementeringen af en styrket forløbskoordinering som led i handlingsplanen for den ældre medicinske patient. 34 pct. af kommunerne, svarende til 10 kommuner, havde påbegyndt implementeringen. 14 pct. af kommunerne, svarende til 4 kommuner, havde planlagt implementering i Medtages disse kommuner i målopfyldelsen lever alle kommuner, med undtagelse af én, op til indsats 6. Tabel 6: Andelen af kommuner, som har implementeret en styrket forløbskoordinering som led i implementeringsplanen for den ældre medicinske patient, pct. Marts 2014 Implementering er afsluttet 48 Implementering er påbegyndt 34 Implementering er planlagt i Implementering er hverken påbegyndt eller planlagt 3 Antal kommuner, som har svaret 29 Kilde: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts 2014 I den aftalte grundmodel for implementering er der beskrevet en række anbefalinger til kommunernes styrkede forløbskoordination. Kommunerne har svaret på hvilke initiativer de har iværksat. 19 kommuner har styrket forløbskoordinationen via fremskudt visitation med fysisk tilstedeværelse på hospitalet 19 kommuner øget sin deltagelse i udskrivningskonferencer / statusmøder i særligt komplekse forløb 16 kommuner har styrket planlægningen af udskrivninger i samarbejde med hospitalet 15 kommuner har styrket kontinuiteten i varetagelse af forløbskoordinatorfunktionen 11 kommuner har styrket forløbskoordinationen via deltagelse i følge hjem -ordninger 9 kommuner har angivet, at de har iværksat andre tiltag Da der ikke er 100 pct. målopfyldelse videreføres indsatsen i rammepapiret for

11 Genoptræning Indsats 7* Kommunerne skal systematisk arbejde med stratificering af genoptræningsplaner og kvalitetsudvikling, herunder tilpasning af organisering af træningsopgaven. Fx via: Intern specialisering i teams/enheder Tværfaglige indsatser Tværkommunale samarbejder I april 2013 svarede alle 29 kommuner, at de arbejder systematisk med kvalitetsudvikling af genoptræningen via mindst en af de fire indsatser, som fremgår af tabel 7. Således lever alle kommunerne op til indsats 7 ift. ordlyden om kvalitetsudvikling. I november 2012 var tallet på 82 pct., svarende til 22 ud af 28 kommuner. Det vil sige, at der har været en positiv udvikling (tallene er ikke vist i tabelform). Omkring en tredjedel af kommunerne arbejder med audits, som en del af kvalitetsudviklingen, jf. tabel 7. Tabel 7: Andelen af kommuner, som arbejder med systematisk kvalitetsudvikling af genoptræningen gennem forskellige indsatser, pct. April 2013 November 2013 Audits med sygehusene ift. genoptræningsplaner Interne audits 34 Gør brug af KL s stratificeringsmodel Pakkeforløb på baggrund af en stratificering af borgeren Antal kommuner, som har svaret Kilde: April 2013: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april November 2013: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november Note 1: Der skelnes ikke mellem interne audits og audits med sygehusene i april Ser vi på andelen af kommuner, som arbejder med stratificering af genoptræningsplaner er niveauet noget lavere. I november 2013 gjorde 34 pct. af kommunerne brug af KL s stratificeringsmodel, mens 48 pct. arbejdede med pakkeforløb på baggrund af en stratificering af borgeren, jf. tabel 7. Udviklingen fra april til november 2013 har været positiv, men der er i november 2013 fortsat 9 kommuner, svarende til 31 pct., der hverken arbejder med KL s stratificeringsmodel eller med pakkeforløb på baggrund af en stratificering af borgeren. Heraf har én kommune dog meddelt, at de nu arbejder med stratificering af genoptræningsplaner. Tabel 8: Andelen af kommuner, som har etableret tværfaglige teams i forhold til komplekse genoptræningsopgaver, eksempelvis på børneområdet eller hjerneskadeområdet, pct. Oktober 2012 April 2013 Tværfaglige teams er etableret Tværfaglige teams er planlagt etableret i Antal kommuner, som har svaret Kilde: Oktober 2012: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, oktober April 2013: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april I forhold til målsætningens ordlyd om tilpasning af organisering af træningsopgaven, må det på baggrund af tallene i tabel 8 antages, at 90 pct. af kommunerne, svarende til 26 kommuner, i

12 vil have etableret tværfaglige teams i forhold til komplekse genoptræningsopgaver. Hertil kommer, at en enkelt kommune har meddelt, at de nu arbejder i tværfaglige teams ift. komplekse genoptræningsforløb. Endvidere har 46 pct. af kommunerne i marts 2014 etableret tværkommunale samarbejder om konkrete genoptræningstilbud, dvs. hvor der er fælles drift og sker udveksling af borgere, jf. tabel 9. Dog kan det ikke ses hvilke typer genoptræning efter hvilke paragraffer de tværkommunale samarbejder omfatter. Tabel 9: Andelen af kommuner, som har tværkommunale samarbejder om konkrete genoptræningstilbud, pct. Oktober 2012 Marts 2014 Tværkommunale samarbejder er etableret Tværkommunale samarbejder er planlagt etableret i Antal kommuner, som har svaret Kilde: Oktober 2012: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, oktober Marts 2014: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Den ene del af indsatsen er kvalitetsudvikling af genoptræningen. Dette arbejder alle kommuner med, men der er variation i, hvilke indsatser kommunerne arbejder med. Den anden del er stratificering af genoptræningsplaner. Her er der 31 pct. af kommunerne, som hverken arbejder med KL s stratificeringsmodel eller pakkeforløb på baggrund af en stratificering af borgeren. Der er således stadig et udviklingspotentiale på begge dele af indsats 7. Derfor videreføres indsatsen i rammepapiret for

13 Forebyggelse af indlæggelser Indsats 8* Kommunerne skal forebygge indlæggelser gennem indsatser i ældreplejen med påvist effekt (fx tidlig opsporing/monitorering af tidlige tegn på faldende funktionsniveau, medicinhåndtering, faldforebyggelse, kompetenceløft, mv.). Dette skal eksempelvis ske via styrkelse af kompetencer og tidlig opsporing i følgende indsatser: - Uddannelse af specialiser indenfor fx KOL, diabetes mv. - Etablering/udbredelse af koordinerede indsatser fx indenfor hjerneskade, demens mv. - KL s kompetenceprofil projekt inddrages i den fremtidige udvikling og rekruttering - Styrkelse af medarbejdernes kompetencer i forhold til tidlig opsporing af såvel kronisk sygdom som faldende funktionsniveau - Implementere de screeningsværktøjer, der forventes udarbejdet i regi af Sundhedsstyrelsen (fald, urinvejsinfektioner, ernæring, mv.) - Samarbejde med almen praksis med henblik på tidlig opsporing af truende indlæggelser - Tværsektoriel forebyggelse af indlæggelser (i samarbejde med hospitaler) I november 2013 havde alle kommuner i hovedstadsregionen iværksat én eller flere særlige indsatser med henblik på at forebygge indlæggelser. Det viser de kommunefordelte tal. Kommunerne lever således op til indsats 8. Dog kan det ikke ud fra de foreliggende data vurderes, om det er indsatser med påvist effekt, som kommunerne har iværksat. Særlige indsatser rettet mod sårpleje og tidlig opsporing er de mest udbredte, jf. tabel 10. De resterende områder ligger også på et højt niveau dog har kun 62 pct. af kommunerne iværksat særlige indsatser rettet mod faldforebyggelse. Udviklingen fra 2012 til 2013 er enten positiv eller stagnerende, dog med et mindre fald ift. opkvalificering af medarbejdere. Tabel 10: Andelen af kommuner, som med henblik på at forebygge indlæggelser har iværksat særlige indsatser på følgende områder, pct. Oktober 2012 April 2013 November 2013 Opkvalificering af medarbejdere Tidlig opsporing Medicinhåndtering Faldforebyggelse Sårpleje Antal kommuner, som har svaret Kilde: Oktober 2012: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, oktober April 2013: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april November 2013: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november Indsats 8 er beskrevet med en række eksempler på indsatser. Om disse kan der siges følgende: 72 pct. af kommunerne havde i november 2013 en hjerneskadekoordinatorfunktion og 62 pct. arbejdede med koordinerende teams for hjerneskadede borgere. 13

14 56 pct. af kommunerne havde i november 2013 etableret akutteams og 7 pct. planlagde at gøre det inden for det næste halve år. 79 pct. af kommunerne havde i november 2013 etableret følge-hjem ordninger/udskrivningskoordinatorer i samarbejde med sygehuset, 76 pct. havde indført opfølgende hjemmebesøg i samarbejde med almen praksis og 59 pct. havde indført kommunal fremskudt visitation på sygehuset. Alle kommuner havde i 2013 iværksat én eller flere særlige indsatser med henblik på at forebygge indlæggelser. Der er variation i hvilke områder indsatserne retter sig imod, ligesom det ikke ud fra eksisterende data er muligt at fastlægge hvorvidt indsatserne, som anvendes har påvist effekt. Indsats 8 videreføres i rammepapiret for , idet der fortsat er et udviklingspotentiale i kommunerne inden for rammerne af indsatsen. 14

15 Opfølgning på indsatser Tema: Kronisk sygdom 15

16 Forløbsprogrammer # 1 Indsats 9* Alle kommuner skal have implementeret forløbsprogrammer for KOL, diabetes, demens og kræft i *Skal være implementeret / påbegyndt implementeret i løbet af 2013 I marts 2014 havde alle kommuner i hovedstadsregionen implementeret forløbsprogrammerne for hhv. KOL og Type 2 diabetes. 76 pct. af kommunerne, svarende til 22 kommuner, havde i marts 2014 implementeret forløbsprogrammet for demens, og 24 pct., svarende til 7 kommuner, har påbegyndt implementering. Forløbsprogrammet for kræft er fuldt implementeret i 52 pct. af kommunerne, svarende til 15 kommuner. 34 pct., svarende til 10 kommuner, har påbegyndt implementering og 4 kommuner har planlagt implementering i 2014, jf. tabel 11. Tabel 11: Andelen af kommuner, som har implementeret forløbsprogrammer for hhv. KOL, Type 2 diabetes, demens og kræft, marts 2014, pct. KOL Type 2 Demens Kræft diabetes Ja, forløbsprogrammet er fuldt implementeret Nej, men implementering er påbegyndt Nej, men implementering planlægges påbegyndt i 2014 Nej, kommunen har besluttet at forløbsprogrammet ikke skal implementeres Antal kommuner, som har svaret Kilde: Marts 2014: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Alle kommuner har implementeret forløbsprogrammerne for KOL og Type 2 diabetes. Derfor videreføres indsatserne ikke. Selvom alle kommuner er undervejs med opgaven, er forløbsprogrammerne for demens og kræft er endnu ikke fuldt implementeret i alle kommuner. Derfor videreføres indsatserne i rammepapiret for

17 Forløbsprogrammer # 2 Indsats 10* Alle kommuner skal have taget stilling til implementering af forløbs-programmet for hjerte-kar i 2013, og halvdelen af kommunerne påbegynder implementeringen af programmet inden udgangen af *Skal være implementeret / påbegyndt implementeret i løbet af 2013 Alle kommuner har i marts 2014 taget stilling til implementering af forløbsprogrammet for hjertekar. Således lever alle kommuner op til første del af indsats pct. af kommunerne, svarende til 21 kommuner, har implementeret forløbsprogrammet for hjerte-kar og 6 kommuner har påbegyndt eller påbegynder implementering i To kommuner har besluttet, at forløbsprogrammet ikke skal implementeres, jf. tabel 12. Således lever kommunerne også op til anden del af indsats 10. Tabel 12: Andelen af kommuner, som har implementeret forløbsprogram for hjerte-kar, pct. Marts 2014 Ja, forløbsprogrammet er fuldt implementeret 72 Nej, men implementering er påbegyndt 14 Nej, men implementering påbegyndes i Nej, kommunen har besluttet at forløbsprogrammet ikke skal 7 implementeres Antal kommuner, som har svaret 29 Kilde: Marts 2014: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Alle kommuner har taget stilling til implementering af forløbsprogrammet for hjerte-kar. Derfor videreføres indsatsen ikke i rammepapiret for

18 Forløbsprogrammer # 3 Indsats 11* Der udvikles modeller for tværdiagnostiske forløbsprogram, der kan rumme flere diagnoser for kronisk sygdom. Udviklingen kan ske tværkommunalt. *Skal være implementeret / påbegyndt implementeret i løbet af pct. af kommunerne, svarende til 8 kommuner, har i marts 2014 udviklet modeller for tværdiagnostiske indsatser. Hertil kommer, at 50 pct., svarende til 13 kommuner, i praksis har fælles træning og/eller undervisning målrettet flere kroniske sygdomme. 5 kommuner indgår dog i begge grupper. Tendensen er, at indsatserne primært udføres i egen kommune, men der er også rapporteret om samarbejder med andre kommuner. Henholdsvis 12 og 15 pct. af kommunerne planlægger at udvikle modeller for tværdiagnostiske indsatser eller i praksis at etablere fælles træning og/eller undervisning målrettet flere kroniske sygdomme. 27 pct. af kommunerne, svarende til 7 kommuner, har ikke og planlægger ikke tværdiagnostiske indsatser, jf. tabel 13. Tabel 13: Andelen af kommuner som har iværksat indsatser, hvor borgere med forskellige kroniske sygdomme tilbydes træning, undervisning mv. sammen på tværs af diagnoser, som en del af forløbsprogrammerne i enten egen eller sammen med andre kommuner, marts 2014, pct. Ja, kommunen har udviklet en eller flere modeller for tværdiagnostiske indsatser, som en 31 del af forløbsprogrammerne (fx med beskrivelse af indsatser, stratificering af målgrupper mv.) Ja, kommunen har i praksis fælles træning og/eller undervisning målrettet flere kroniske 50 sygdomme på én gang, som en del af forløbsprogrammerne Nej, men kommunen planlægger i 2014 at udvikle en eller flere modeller for 12 tværdiagnostiske indsatser, som en del af forløbsprogrammerne Nej, men kommunen planlægger i 2014 i praksis at etablere fælles træning og/eller 15 undervisning målrettet flere kroniske sygdomme på én gang, som en del af forløbsprogrammerne Nej, kommunen har ikke og planlægger ikke tværdiagnostiske indsatser, som en del af 27 forløbsprogrammerne Antal kommuner, som har svaret 26 Kilde: Marts 2014: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts En stor del af kommunerne arbejder med tværdiagnostiske indsatser, men der er også en række kommuner, som ikke gør og ikke planlægger det. Indsatsens ordlyd om modeller for tværdiagnostiske forløbsprogrammer er umiddelbart svær at følge præcist op på, idet forskellen mellem en model og praktisk udførelse af tværdiagnostiske indsatser er uklar. Imidlertid må det på baggrund af kommunernes svar konstateres, at der fortsat er et udviklingspotentiale i indsatsen, også tværkommunalt, hvorfor indsatsen videreføres i rammepapiret for

19 Opfølgning på indsatser Tema: Dokumentation 19

20 Dokumentation og opfølgning #1 Indsats 12* Kommunerne skal aktivt dokumentere og følge op på om indsatserne virker. I opfølgningen på rammepapiret er indsats 12 afgrænset ved, om kommunerne aktivt dokumenterer og følger op på indsatserne i rammepapiret. Kommunerne har kunnet vælge en række svarmuligheder inden for fire områder, som der er særlig fokus på i rammepapiret; akutområdet, ældre medicinske patienter, borgere med kroniske sygdomme og andre områder. De kommunefordelte tal viser, at alle kommuner arbejder med dokumentation og opfølgning på en eller flere af de fire områder. 97 pct. af kommunerne, svarende til 28 kommuner, arbejder med dokumentation og opfølgning på indsatserne for borgere med kroniske sygdomme, jf. tabel 14. Heraf arbejder 23 kommuner med evaluering fra starten af nye tiltag og/eller projekter (fx effektmåling, før-efter-måling, anvendelse af spørgeskemaer vedr. selvvurderet helbred, funktionstests mv.), hvilket er den hyppigst forekomne indsats. Der er også 21 kommuner, som arbejder med evaluering i driften, 17 kommuner, som arbejder med brugertilfredshedsundersøgelser og 16 kommuner som anvender eksisterende registreringer til kvalitetsudvikling af driften. Indikatorer fra fx e-sundhed og audits anvendes af hhv. 10 og 7 kommuner. 97 pct. af kommunerne, svarende til 28 kommuner, arbejder med dokumentation og opfølgning på indsatserne for ældre medicinske patienter, jf. tabel 14. Heraf anvender 22 kommuner eksisterende registreringer fx fra Elektronisk Omsorgsjournal (EOJ) til kvalitetsudvikling af driften, hvilket er den hyppigst forekomne indsats. 19 kommuner anvender indikatorer fra fx e-sundhed og 15 indarbejder evaluering fra starten af nye tiltag og/eller projekter. 14 kommuner anvender hhv. audits og arbejder løbende med evaluering i driften. 9 kommuner gennemfører brugertilfredshedsundersøgelser. 72 pct. af kommunerne, svarede til 21 kommuner, arbejder med dokumentation og opfølgning på akutområdet, jf. tabel 14. Heraf anvender 16 kommuner eksisterende registreringer fx fra Elektronisk Omsorgsjournal (EOJ) til kvalitetsudvikling af driften, hvilket er den hyppigst forekomne indsats. 10 kommuner anvender hhv. indikatorer fra fx e-sundhed og arbejder med evaluering i hhv. drift og nye tiltag og/eller projekter. To kommuner gennemfører undersøgelser af brugernes tilfredshed. 38 pct. af kommunerne, svarende til 11 kommuner, har svaret, at de arbejder med dokumentation og opfølgning på andre områder, jf. tabel 14. Det er især træningsområdet og hverdagsrehabilitering, som nævnes her. 20

21 Tabel 14: Andelen af kommuner, som aktivt dokumenterer og følger op på om indsatserne i rammepapiret virker, på fire udvalgte områder, marts 2014, pct. Akutområdet 72 Indsatsen for ældre medicinske patienter 97 Indsatsen for borgere med kroniske sygdomme 97 Andre områder 38 Antal kommuner, som har svaret 29 Kilde: Marts 2014: Spørgeskema fra Embedsmandsudvalget for Sundhed vedr. opfølgning på Det nære sundhedsvæsen i hovedstadsregionen, marts Alle kommuner arbejder med dokumentation og opfølgning på en eller flere af de fire områder. n er således i udgangspunktet 100 pct. Der er dog stor variation i, hvilke dokumentations- og opfølgningsindsatser der iværksættes, hvorfor der stadig er et udviklingspotentiale på dette område. På den baggrund videreføres indsatsen til rammepapiret for

22 Ledelsesinformation Indsats 13* Alle kommuner skal arbejde systematisk med ledelsesinformation på sundhedsområdet og bringe informationen til anvendelse både politisk og administrativt. n for indsats 13 er opdelt i tre beskrivelser som belyser, hvorvidt kommunerne systematisk udarbejder ledelsesinformation til henholdsvis politikere, direktørniveau og faglederniveau. Ledelsesinformation til politikere I november 2013 svarede 76 pct. af kommunerne, svarende til 22 kommuner, at de systematisk udarbejder ledelsesinformation til politikerne indenfor et eller flere af de områder, som fremgår af tabel 15. Hertil kommer, at 2 kommuner efterfølgende har meddelt, at de udarbejder ledelsesinformation til politisk niveau. Der er således sket en væsentlig siden oktober 2012, hvor 39 pct. af kommunerne svarede at de udarbejdede systematiseret ledelsesinformation til politisk niveau. Tabel 15: Andelen af kommuner, som systematisk udarbejder ledelsesinformation til politikerne inden for følgende områder (fx kvartalsvist, halvårligt), pct. April 2013 November 2013 Borgernes sygehusforbrug for udvalgte parametre eller grupper (forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser, mv.) Sygehusforbrug på udvalgte parametre (forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser, mv.) blandt kommunens modtagere i ældrepleje, sygepleje mv. Kommunale sundhedsindsatser Dele af de kommunale sundhedsindsatser Vi arbejder på at udforme ledelsesinformation og anvende - 24 dette i 2014 Vi udarbejder ikke systematisk ledelsesinformation - 24 Antal kommuner, som har svaret Kilde: April 2013: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april November 2013: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november Ledelsesinformation til direktørniveau I november 2013 svarede 90 pct. af kommunerne, svarende til 26 kommuner, at de systematisk udarbejder ledelsesinformation til direktørniveauet indenfor et eller flere af de områder, som fremgår af tabel 16. Hertil kommer, at 2 kommuner efterfølgende har meddelt, at de udarbejder ledelsesinformation til direktørniveauet. Der er sket en meget stor stigning siden oktober 2012, hvor 32 pct. af kommunerne svarede at de udarbejdede systematiseret ledelsesinformation til direktørniveauet. 22

23 Tabel 16: Andelen af kommuner, som systematisk udarbejder ledelsesinformation til direktørniveauet inden for følgende områder, pct. April 2013 November 2013 Borgernes sygehusforbrug for udvalgte parametre eller grupper (forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser, mv.) Sygehusforbrug på udvalgte parametre (forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser, mv.) blandt kommunens modtagere i ældrepleje, sygepleje mv. Kommunale sundhedsindsatser Dele af de kommunale sundhedsindsatser Vi arbejder på at udforme ledelsesinformation og anvende - 14 dette i 2014 Vi udarbejder ikke systematisk ledelsesinformation Antal kommuner, som har svaret Kilde: April 2013: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april November 2013: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november Ledelsesinformation til fagledere I november 2013 svarede 93 pct. af kommunerne, svarende til 27 kommuner, at de systematisk udarbejder ledelsesinformation til fagledere indenfor et eller flere af de områder, som fremgår af tabel 17. Hertil kommer, at én kommune efterfølgende har meddelt, at den udarbejder ledelsesinformation til fagledere. Der er sket en væsentlig stigning siden oktober 2012, hvor 54 pct. af kommunerne svarede at de udarbejdede systematiseret ledelsesinformation til faglederniveauet. Tabel 17: Andelen af kommuner, som systematisk udarbejder ledelsesinformation til fagledere i hjemmeplejen, sygeplejen, plejehjem/plejeboliger, pct. April 2013 November 2013 Borgernes sygehusforbrug for udvalgte parametre eller grupper (forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser, mv.) Sygehusforbrug på udvalgte parametre (forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser, mv.) blandt kommunens modtagere i ældrepleje, sygepleje mv. Kommunale sundhedsindsatser Dele af de kommunale sundhedsindsatser Vi arbejder på at udforme ledelsesinformation og anvende 14 dette i 2014 Vi udarbejder ikke systematisk ledelsesinformation 17 7 Antal kommuner, som har svaret Kilde: April 2013: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, april November 2013: KL s spørgeskemaundersøgelse vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale, november Tallene viser, at der arbejdes med ledelsesinformation både politisk og administrativt i kommunerne, og at der er sket en væsentlig udvikling på området siden oktober Det er dog fortsat ikke alle kommuner, som arbejder systematisk med ledelsesinformation på sundhedsområdet. De eksisterende data omhandler dog hvorvidt kommunerne udarbejder ledelsesinformation og ikke i hvilken grad de anvender dem, hvilket indsats 13 omhandler. Indsatsen fortsættes i rammepapiret for

24 Dokumentation og opfølgning # 2 Indsats 14* Der udvælges 3-6 centrale indikatorer til opfølgning, som kommunerne forpligter sig til at benytte fremover med henblik på opfølgning i egen kommune og sammenligning af indsatser på tværs af kommuner. Indsats 15* Udviklingen af ledelsesinformationsgrundlaget skal ske i samarbejde med KL. Indsats 16* Kommunerne i Region Hovedstaden forudsætter at der på længere sigt nationalt udvikles fælles værktøjer til dokumentation og effektmåling til brug for kommunernes opfølgning Indsats 14, 15 og 16 er indsatser, som skal løftes i fællesskab mellem kommunerne og/eller i samarbejde med eksterne parter, herunder KL. Indsatserne vedrører ikke de enkelte kommuners indsatser og kan ikke løftes af enkeltkommuner alene. Udvælgelse af centrale indikatorer til opfølgning i både egen kommune og på tværs af kommuner skal i høj grad ses i sammenhæng med den kommende sundhedsaftale for Her arbejdes der med indikatorer og det vil være relevant at bruge dette arbejde som afsæt for udvælgelse af centrale kommunale indikatorer. Det vurderes endvidere relevant, at indikatorer og værktøjer til dokumentation og effektmåling sker i samarbejde med KL og staten, hvor der bl.a. arbejdes på at udvide de nationale indikatorer til monitorering af sundhedsaftalerne. Endvidere er der mellem kommunerne og Region Hovedstaden et udviklingsarbejde i gang om en tværsektoriel rehabiliteringsdatabase. Indsats 14, 15 og 16 videreføres i rammepapiret for , da områderne fortsat vil være relevante, bl.a. i forbindelse med den nye sundhedsaftale. 24

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.2 Udviklingen af det nære sundhedsvæsen opfølgning og revision af fælles rammepapir for somatik...2 Bilag 1: Notat Opfølgning på rammepapir

Læs mere

Embedsmandsudvalget for Sundhed 11. JANUAR UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Embedsmandsudvalget for Sundhed 11. JANUAR UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Embedsmandsudvalget for Sundhed 11. JANUAR 2016 UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Status for skal -indsatser i rammepapir for somatik 2014-2015 Indledning

Læs mere

Embedsmandsudvalget for Sundhed 15. APRIL Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Embedsmandsudvalget for Sundhed 15. APRIL Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Embedsmandsudvalget for Sundhed 15. APRIL 2016 Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Status for skal -indsatser i rammepapir for somatik 2014-2015 Indledning I foråret

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen 26. MAJ 2014 Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen i 2014-2015 Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen. Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen Den 5. februar 2013 Jnr Sagsid Kommunerne har i en årrække haft

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale

Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Spørgeskema vedr. opfølgning på sundhedsudspil og økonomiaftale Dette spørgeskema er en central del af KL's opfølgningsproces på sundhedsområdet. Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om kommunens indsats

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen Status på implementering af det nære sundhedsvæsen KL lancerede i 2012 strategiprojektet Det nære sundhedsvæsen. Projektet er en succes, og begrebet det nære sundhedsvæsen er nu en kommunal realitet, der

Læs mere

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen

Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen Fakta om et styrket nært sundhedsvæsen centrale tal fra KL s dataindsamling april 2013 Indledning KL foretager som en del af opfølgningen på udspillet om Det nære sundhedsvæsen, og som led i udmøntningen

Læs mere

26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data

26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data 26. MAJ 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data Bilaget har til formål, at kommunerne kan sammenligne sig med hinanden og se hvilke kommuner, der er kommet længst med indsatserne. Hermed kan kommunerne kontakte

Læs mere

Opfølgningsproces på sundhedsområdet. KKR-møder i november

Opfølgningsproces på sundhedsområdet. KKR-møder i november Opfølgningsproces på sundhedsområdet KKR-møder i november Et sundhedsudspil der forpligter Sygehusenes specialisering påvirker kommunerne Vi skal aflaste sygehusene det er god samfundsøkonomi og godt for

Læs mere

12. JUNI 2014 Opfølgning på kan -opgaver i rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

12. JUNI 2014 Opfølgning på kan -opgaver i rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen 12. JUNI 2014 Opfølgning på kan -opgaver i rammepapiret Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Indledning I foråret 2013 udarbejdede kommunerne i hovedstadsregionen et fælleskommunalt

Læs mere

15. APRIL 2016 Bilag 1 Kommunefordelte data ( skal -indsatser)

15. APRIL 2016 Bilag 1 Kommunefordelte data ( skal -indsatser) 15. APRIL 2016 Bilag 1 Kommunefordelte data ( skal -indsatser) Bilaget har til formål, at kommunerne kan sammenligne sig med hinanden og se hvilke kommuner, der er kommet længst med indsatserne. Hermed

Læs mere

1. Forebyggelse og Sundhedsfremme

1. Forebyggelse og Sundhedsfremme KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sundhedsstaben NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 4 status på initiativer i Københavns Kommune Dette notat giver en status på de aktiviteter,

Læs mere

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen Revideret status marts 2015

Status på implementering af det nære sundhedsvæsen Revideret status marts 2015 Status på implementering af det nære sundhedsvæsen Revideret status marts 2015 KL lancerede i 2012 strategiprojektet Det nære sundhedsvæsen. Projektet er en succes, og begrebet det nære sundhedsvæsen er

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

Embedsmandsudvalget for sundhed 11. JANUAR UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Embedsmandsudvalget for sundhed 11. JANUAR UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen Embedsmandsudvalget for sundhed 11. JANUAR 2016 UDKAST Opfølgning på Kommunernes fælles rolle udviklingen af det nære sundhedsvæsen for kan -indsatser i rammepapir for somatik 2014-2015 Indledning I foråret

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

12. JUNI 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data (kan-opgaver)

12. JUNI 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data (kan-opgaver) 12. JUNI 2014 Bilag 1 Kommunefordelte data (kan-opgaver) Bilaget har til formål danne grundlag for erfaringsudveksling og læring mellem kommunerne på administrativt niveau. Bilaget indeholder data for

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2018: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes sundhedsindsatser.

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces N O TAT Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces Frem mod foråret 2013 igangsættes en intensiv proces, der skal bidrage til at vise kommunesektorens potentiale på sundhedsområdet

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Sept % 98% 100% 97% 74% 79% 13% 8% Nov % 93% 100% 92% 67% - - -

Sept % 98% 100% 97% 74% 79% 13% 8% Nov % 93% 100% 92% 67% - - - Tabel 1 Patientrettet forebyggelse Rehabiliteringstilbud til kronikergrupper Systematisk opfølgning på effekt af indsats Diabetes Hjertekar KOL Kræft Muskelskelet Ja Nej Planlægger i 2015 Sept. 2014 100%

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen

Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 31. MAJ 2017 Oplæg - Temaer i Sundhedsaftalen 2019-2022 Baggrund En borgers sygdomsforløb kræver ofte både indsatser i kommunen, hos den praktiserende læge og på hospitalet. En positiv oplevelse af sygdomsforløbet

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Debatmøde 5: Styrket samarbejde på sundhedsområdet. Kend din kommune - og styr den

Debatmøde 5: Styrket samarbejde på sundhedsområdet. Kend din kommune - og styr den Debatmøde 5: Styrket samarbejde på sundhedsområdet Kend din kommune - og styr den Tre vigtigste i KL s udspil Det Nære Sundhedsvæsen Flere opgaver skal løses i det nære sundhedsvæsen forebyggelse fremfor

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade KL's udspil En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Temadag om hjerneskadeområdet, KKR Hovedstaden Lise Holten og Mette Tranevig, KL Hvad vil vi komme ind på? Hvorfor et udspil på hjerneskadeområdet?

Læs mere

Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune

Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune Bedre sammenhæng i tværsektorielle forløb Faglig udvikling Aktiv styring og planlægning Fokus og målgruppe (sundhedspolitikken) Fokus:

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA

BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA BILAG 1B: OVERSIGTSSKEMA Oversigtsskemaet indeholder 8 kolonner. Herunder følger en forklaring af de enkelte kolonner. De grå rækker i skemaet er opgaver, som skal afrapporteres i den samlede evalueringsrapport,

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen

forhold i primærsektoren, fx manglende kapacitet eller kompetence i hjemmeplejen Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6102 Direkte 24798168 Mail cch@regionh.dk Dato: 6. august 2015 Driftsmålsstyring Genindlæggelser Akutte

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 13-02-2017 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER

SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER Styrkelse af forebyggelses og sundhedsfremmeindsatsen i kommunen SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER IMPLEMENTERINGSPLAN REBILD KOMMUNE Side 1 af 5 Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk

Læs mere

Implementeringsplan 2015-2016. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Helsingør Kommune

Implementeringsplan 2015-2016. Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Helsingør Kommune Implementeringsplan 2015-2016 Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i Helsingør Kommune Indhold 1. Indledning... 3 Baggrund for implementeringsplanen... 3 Sundhed på tværs... 4 2. Prioritering... 5 3.

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Godkendelse af status på Sundhedspolitik , ultimo 2016

Godkendelse af status på Sundhedspolitik , ultimo 2016 Punkt 2. Godkendelse af status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016 2016-040894 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016. Mads

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller

KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller NOTAT KL's dataindsamling om sundhedsområdet 2017: Bemærkninger til tabeller Baggrund KL har siden efteråret 2012 gennemført spørgeskemaundersøgelser til alle landets kommuner vedr. status for kommunernes

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

KKR mål for sundhed

KKR mål for sundhed KKR mål for sundhed 2017-18 Sagsnr. 17/6415 Resumé Kommunerne i Region Hovedstaden har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Seminar for DS-ILPS mandag den 12. marts 2018 Lene Olesen og Elisabeth Skibsted, Sundhedsstyrelsen Agenda Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade December 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Læs mere

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland 5. februar 2013 Torben Gaarskær 1 Kommunerne sætter dagsordenen 5. februar 2013 Torben Gaarskær 2 Det nære sundhedsvæsen Ambitiøst udviklingsprojekt

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale

Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Input til politiske målsætninger for Region Midtjyllands sundhedsaftale Nærværende bilag indeholder input til de politiske målsætninger, som temagrupperne ser relevante for deres pågældende delområde.

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Region Syddanmark 23. april 2013 Barbara Hjalsted bah@sst.dk Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Disposition Baggrund og

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose)

Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Angst og depression. lænderyg, artrose, osteoporose) Tabel 1.1 Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom Formaliseret samarbejde med andre kommuner om patientrettede forebyggelsestilbud diabetes

Læs mere

Seniorudvalget Evaluering af pejlemærker 2017

Seniorudvalget Evaluering af pejlemærker 2017 Evaluering af pejlemærker 2017 Februar 2018 Indhold...3 Flere borgere oplever tryghed i dagligdagen gennem brug af velfærdsteknologiske løsninger...3 Færre ældre oplever, at føle sig ufrivillig ensomme

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser

Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Sundhedsaftalen -2018 Monitorering af de nationale indikatorer De nationale indikatorer er udviklet af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj 2015

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj 2015 Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj Mål i sundhedsplanen Status på målopfyldelse: Afrapportering 1. 70% af de akutte patienter udskrives direkte fra FAM 2. Alle akutte patienter til indlæggelse

Læs mere

Hvad er en sundhedsaftale?

Hvad er en sundhedsaftale? Hvad er en sundhedsaftale? Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE

REGION HOVEDSTADEN DRAGØR KOMMUNE REGION HOVEDSTDEN DRGØR KOMMUNE 21. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Dragør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Dragør Kommune og Region

Læs mere