Hvorfor er der fred i verden?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor er der fred i verden?"

Transkript

1 J Mand;jg 7. september 2009 Dagbladet lnlormatiolt Redaktør: TIna SpHdsboel Debat l Mail: Tel: , Fax: , I i i ; I! \ '\ i ii l' I: "... i Hvorfor er der fred i verden? ii' i I det lange artshistoriske perspektiver vi mennesker blevet markant mindre voldelige i,, 'I l /I I, end vore forfædre, så vi må jo gøre et eller andet rigtigt. Præcis hvad ville det være rart at vide I I d ; sidste er frygtindgydende gennemsnitlig per grusomheder er faldet bety- proces', som har øget selv- Politoiogen James Payne Kronik nok. konflikt per år til mindre end dellgt-det er en psykologisk kontrollen, evnen tillangsig- fremfører en alternativ tese: Gamle tekster vidner også i indeværende årti. Si- proces, der ser ud til at fort- tetplanlægningogomtanken Atdenkritiskevariabelitole I. jti om en tid,damenneskelivik.- den Den Kolde Krigs afslut- sætte og løbe forud for æn- for andre menneskers følel- rancenoverforvoldersyne,i " ke var i høj kurs. I Bibelen, ningharviogsåoplevetfærre dringerne i den menneskeli- ser og holdninger. Det er på menneskelivs værdi. Hvis den påståede kilde for alle borgerkrige oget 90 procent ge adfærd. I dagblivermange præcis de funktioner, som smerte og tidlig er død er vore moralske værdier, for-, fald i antallet af folkemords- af os forarget - med rette - kognitive neuropsykologer dagligdags fænomener i ens,1", maner Gud f.eks. hebræerne dræbte. nåren morderhenrettes ite- tillægger den præfrontale liv, føler man mindre kvaler [I ),1 om at nedslagte alle indbyg Menhvorforervialligevel xas med engiftindsprøjtning hjernebark. Men det rejser ved at påføre andre dem. I ' af Steven Pinker gereieninvaderetby: : overbeviste om, at vi lever i efter en 15 årlang appelpro- igen det- spørgsmål, hvorfor Menefterhåndensom,tekno : (i, I.»Ryk nu ud og slå arnale- en voldelig og morderisk tid? ces, men vi tænker ikke på,.t mennesker i stigende grad logi og økonomisk effektivi!,i I i i' I Over det seneste århundred, kitterne og læg band p alt,, Den første grund til dette, for et par hundrede år siden gørbrug afdenne del afderes tet forlænger og forbedrer,ih har voldsomme billeder fra, hvad der tilhører dem. Skån : tror jeg, er, at vi har en bedre kunne man blive lagt på hjul hjerile.hererfire mulige for- vores liv, sætter vi også menverdenskrige, koncentra-: ikke nogen, men dræb både nyhedsdækning. Associated og stejle for at kritisere sin klaringer. neskeliv desto højere. tionslejre, Cambodja, Rwan- : mænd og kvinder, børn«. Bi- : Press er bedre til at rapporte-. kongeefterenretssag,derva-. Den første er, at 16oo-tals. da, Darfur, Irak mm. lejret sig : bien foreskriver også ste- re om krige verden over end : redeti minutter. : filosoffen Thomas Hobbes Hvad har ændret sig? dybtidenkollektivebevidst-. ningsdød som straf for sin, 1500-talsmunke.,.:havde ret: Livet i naturtilhed. Denne billedstrøm har, lange liste over ikke voldeli- Der er også en kognitiv il-, Kort og brutalt liv : standen erbeskidt, brutaltog En tredje teori knytter an til 10gikkeninulsumspil.Scenail \i 'I, ført til en udbredt antagelse, ge forseelser: afgudsdyrkel- : lusion pfærde her. Kogniti- : Hvorfor har volden aftaget? ' kort - ikke p grund af medaf, at moderne teknologi, na- : se, blasfemi, homoseksuali-, ve psykologerharpåvist, at jo : Ifølge socialpsykologer har, født blodtørst, men pågrund rier, hvor to aktører tilsarnmenkanfmereudafdetved 'I l' tionalstater og værdier har tet, utroskab osv. Og hebræ- nemmere det er at huske en mindst 80 procent af alle : af anarkiets indbyggede 10- at samarbejde såsom i han \.1 resulteret i hidtil usete ni-. ernevarselvfølgeligikkeme- : begivenhed, desto mere til- : mennesker haft fantasier om : gik. Dette anarki kan k\ln af- delsudvekslinger, arbejdsdeil veauer afvoldelig adfærd.,re morderiske end andre, bøjelige er vi til at tro, at den : at dræbe nogen. de ikke kan ' værges ved lade en statsmagt ling eller deling affredsdivi- Il Vores tilsyneladende for- : stammer - påkaldelse aftor- : vilgentagesig. De uhyggelige : lide. Og som moderne men-. tagemonpolpåvoø,ogma- denden kan blive virkelig li styrrede tid bliver rutine-, turogfolkemordfmdermani,krigsbilleder fra tv har: nesker har vi benlyst stor. nueleisnertilskrivetdaogså hed,nårvbnenenedlægges. mæssigtsatikontrasttilidyl-, mange andre folkeslags og : brændt sig ind i vores,erin- : glædeafatiagttagevold,hvis, faldet i Europas mordrate En fjerde forkiaring skitliske billeder af jæger-sam- : religioners tidlige legender. : dring, mens vi aldrig st re- man skal dømme efter krlmi- den overgang, der skete fra seres af filosoffen Peter Sinlersamfund, som angiveligt : levede i harmonitilstand, : Medierne og tolerancen portager om de mange rnen- : nesker, der dør afalderdom i nalseriers, Shakespearedra- : feudale krigsherresamfund maers, computerspils og is- til den tidlige modernitets ger. Evolutionen, tænker han sig, indgavmennesker en lille : l I'! med hinanden som med na- ; Men fra Middelalderen og : deres senge. Og i mediedis- hockeykampes popularitet.. centraliserede institutioner. : kerne af empati, Som i første, i turen. Doktrinen om 'den : frem til Moderniteten kan vi : kursen er der som bekendt Det,somharændretsig,er Der, hvor volden blomstrer: række rettede sig imod:den I, \ fredelige af natur, men kor-. socialt sanktionerede volds- at hente i at hævde, at alt bli- : bøjelighed til at udleve disse anarkizoner Som grænsere- : lie. Men i årtusindernes løb +--i-- " _,_,,;edlexllde'lltmennesker_er _ _iagttagellladigxedukliqni,;hellexille opmærksomhed"._se\yfø]ge!ig,jl1e!!!),l',sker,s_lil _me_slid.g,_enla ogsålypiskj_j'smalkreds_afxennexogfarni-.,

2 . portager om de mange mennesker, der dør afalderdom i deres senge. Og i mediedis kursen er der som bekendt heller ikke opmærksomhed at hente i at hævde, at alt bliver hedre og bedre. Endelig er der det faktum, atvores tolerancetærskel for vold, blodsudgydelser og nalseners, ShaJcespearearamaers, computerspils og ishockeykampes popularitet Det, somharændretsig, er selvfølgelig menneskers tilbøjelighed til at udleve disse fantasier. Sociologen Nobert Elias hævdede, at den euro. pæiske modernitet frem skyndede en 'civiliseringsfeuqale Kngsnerresamtuna til den tidlige modernitets centraliserede institutioner. Der, hvor volden blomstrer mest i dag, er da også typisk i anarkizoner som grænseregioner, mislykkede stater, kollapsede imperier og territorier, der beherskes afgangsterbander. lersainfund, som' a'i;giveligt :. t ancen levede i harmonitilstand, : Mediemeogtole 'med hinanden som med na- : Men fra Middelalderno turen. Doktrinen om 'den: fremtil Modernitet,:kv: ædle vilde l :,- at mennesker er iagttage-enstadig re : vlfredelige at natur, men kor socialt sanktionered. 'k kil rurnperes af moderne insti former. Mange historls e tutioner"'::dukkerjævn1igtop der afslører, at It:;Jlllæstel:e i det intellektuelle liv, f.eks. og tortur var ruhnemæsslg hos den spanske filosof Jose. straf for, hvad deri dag højest Ortega y Gasset, som hævde- : ville give en bøde. I Europa de,at»krigerikkeetinstink. før Oplysningen kunne bu ger..t::.voiu[lonen, læilker nan sig, indgav mennesker en lille kerne af empati, som i første række rettede sig imod den smal kredsafvenner ogfamilie. Men i årtusindernes løb udvidedes denne moralske cirkel til at omfatte stadig størreenheder: klanen, stammen, nationen, begge køn, andre racer, ja endog dyr. Uanset hvad grundene nu men en opfmdelse.«tikstyveri eller at køre med er, har den faldende voldelig Men nu er forskerne be sin kærre i kongens hjulspor hed vide implikationer. Ikke gyndt at optælle ligfund fra : haveresulteretatmanfiksi at vi skal hvile på laurbærreforskellige historiske perio ne hænder skåret af osv. ne. Vi nyder godt af relativ der, og deres resultater yen- Mange af disse afstraffelser freq i dag, fordi mennesker i der ganske den romantiske foregik som et offentligt tidligere generationer blev teori på hovedet. Langt fra at skue. Grusomhed var under frastødt af volden i deres tid have gjort os mere voldelige holdning. og satte deres kræfter ind på har et eller andet ved moder- Vi har også glimrende at bringe den til ophør. Ej hellerer niteten og dens kulturelle in- mordstatistikker, da mange der grund tiloptimisme stitutioner tværtimod gjort, europæiske bysamfund har os fredeligere. Faktisk har : bogført dødsårsager siden for den umiddelbare fremtid, eftersom verden aldrig tidli menneskehedensgradafvol- Middelalderen. Da kriminodelighed gere har haft nationale ledelange aftaget støt over logen Manuel Eisner genre, der kan kombinere præ histljriske stræk, og i nemgik store dele af dette moderne instinkter med moderne dag oplevervi måske den fre materiale, by for by, egn for våben. deligste tid i vor arts historie. egn, nation for nation, fandt Men fænomenet tvinger Hvis vi studerer de histo han, at mordraten i Europa ; os til at gentænke vores forriskebeviser,fmdervi,atvol- : var faldet fra 100 drab pr. ståelse af volden. Menneskets dens aftagen er vedvarende menneskeriMiddel umenneskelighed mod Vi kan konstatere dette fald alderen til mindre end' et meiulesket har længe være overårtusinder, århundreder drab pr i det moderog årtier. ArkæologenLaren ne Europa. Med bevidstheden om, at et : genstand for moralisering. ce Keleys opgørelser over Ogsiden194sharviiEuro eller andet har reduceret vodødelighed i jæger-samler pa og i Nord- og Sydamerika : res voldelighed dramatisk samfund for år siden kunnetkonstatere et bratfald ned, kan vi analysere fænoviser f.eks., at der dengang var mellem IS og 60 procents i antallet afdræbte somfølge afkrige, etniske konflikter og menet kausalt. I stedet for at spørge: Hvorfor er der krig, i fare for at dø for et andet militærkup. Glohalt er antal : kan vi spørge: Hvorfor er der 20. har hundred var det tilsvarende : forbedret sig så meget siden menneskes hånd. I det år- let af krigsdræbte faldet fra : fred? Hvis vores adfærd tal for europæere og ameri Biblens dage, må vi jo gøre et kanere under en procent og Kognitive psykologer har påvist, eller andet rigtigt. Præcis det i en periode, som omfat at jo nemmere det er at huske hvad ville det være rart at viter to verdenskrige! en begivenhed, desto mere Hvis dødsraten fra jæger tilbøjelige er vi til at tro, at den de. samlerkulturernes stamme vil gentage sig. De uhyggelige krige skulle have holdt sig krigsbilleder fra tv har brændt i" uforandret, skulle to milliar sig ind i vores erindring, mens vi Steven Pinker er professor i der mennesker i det 2-0. år aldrig ser reportager om de evolutionspyskologi på Harvard hundrede være myrdet i ste mange mennesker, der dør af Universitet det for loa millioner - en alderdom i deres senge. enorm forskel, om en d det FOTO: SCANPIX Oversat afniels Ivar Larsen t I i i', 11;. I' li,i, I l l' 1.., I, l n,

3 20 II Fredag 13. flovember 2009 Dagbladet Inforillillion l Redaktør: Debat Tina Splidsboel I Mail: Tel: , fax: Vil Homo stupiligentsyndromet afgøre vores fremtid? Vores gængse opfattelse afselverkendelse bygger på liberale idealer: frihed til at udfolde sig og realisere sig selv. Men den opfattelse afselverkendelse er ude aftrit med de realiteter, vi står over for. Mennesket må lære, at vores privilegerede, men hensynsløst udnyttende livsstil ikke kan bevares længere. Vi må udvikle en ny selverkendelse Kronik godt udtryk for menneskers det kommer til konkret og Gud som en garant for ret- rer. Denne abelignende og ter' til det hinsides ener jagkortsigtede og irrationelle selvstændig handllng. I en færdighed på jorden ogfrel- miljøskadelige adfærd er ter flygtig berømmelse., Vi adfærd baseret på grådighed nyere udersøgelseerklærer ser fra nazisterne, havde de umådelig udbredt, og de al opfmder alverdens snedige og akut vinding. Vores fysiske sundhed lifiie ud af fem danskere sig villige til at afhjælpe globale måske haft en chance.for at overleve ved at flygte eiler lerfleste af os kan genkende denhossigselv. Dette stupilimåder at føle os vigtige på og udfylde vores ganske ordider også: flere og flere men- problemer, men ikke såfremt kæmpe. gent-træk, konsumerismen, nære liv med 'mening'. nesker skades afde hormon- det medfører, at de må slæk- 4. Verden vil bedrages, er- truer vores fremtid. Vores individuelle, belignende stoffer, som stadig ke på deres levestandard. go bedrages den:homostupi- 6. Homo stupiligent er en grænsende mentale mekafindes af Benjamin Katz i vores mad, drikke, Der er talrige eksempler ligent er underlagt denne støjsender- og producent, nismer skaber det, jeg kalder emballage, shampoo og cre- påvaliditeten afdenne trage- præmis. Vi besidder et fanta- som fordummer sig selv. Vi 'stupiligent syndrom'. De flemer. Samtidig bruger dansk die-dennæstevilviallerede stisk talent for at legitimere harskabtogvedligeholderen ste moderne mennesker er på vores breddegrader er vi landbrug flere og flere pesti- se ved Københavns klima- vores absurde handlinger for sludderkultur med umådelig inficerede af det, og det matilbøjelige til at overvurdere cider. Dette blot et par ek- konference 1december 2009, osselv.ogdermedførervifri- mange forvirrende, bedrage terialiserer sig som en instimenneskets rationalitet, fri sempler på områder, hvor hvor nationernes særinteres- villigt os selv ind i fælder og riske og fordummende infor tutionel stupiditet, hvi5 glovilje og kapacitet til at lære af Homo stupiligents blanding ser med sikkerhed vil trium- blindgyder. Ligeså kritisk mationer og signaler. Man bale, samfundsmæssige konegne og andres erfaringer og af kynisme, laden stå til og fere over en bæredygtig løs somreligiøs eskapisme er of- behøver blot lytte til nyheds- sekvenser vi har bevidnet i refleksioner. Det ligger i vo- kortsigtede dumhed eller ning til vores fælles bedste. te vores selvdyrkelse ogfore- og debatprogrammer en en- stor skala de senere årtier. resbarnetro-voreshumani- grådige interesser får lovat. stillinger om almagt, vores kelt aften for atkonstatere, at stisk-individuelt fokuserede vinde. DluslOn og selvdyrkelse tllflugti drukogstoffer, over- mange deltagere enten er Opgør med etparadigme prægning. Det er tid til et op- 2. Homo stupiligent er un- 3. Homo stupiligent er under- spisning osv. Vi forllerliger tungnemme eller tror, at vi er Mainstreampsykologi forgør med dette blinde ogumå- derlagt The Tragedy af the lagt en tvangsmæssig søgen vores samfund.som det bed- det. Med en sådan strøm af midler en selverkenclelse, -deligt--skadelige- numanistiske menneskesyn og i stedet nræceptere ",,:l-_nvt h""",...,.h,rr_ -e-ommons, dvs.-at--ethv-ert.in., divid vil varetage egne kort- ";... "..-I,, :... "_"n_ +_ +_ efter. årsagssammdhi1ge, hvor tilfældigheder ikke må _Ir:_" r\_ l_._l.l.... _ tej "-t:.d, JP.!c!'p1inalitet og antallet af kriminelle '..J_.. '-.,.' banaliteter og uvæsentlighesom de-ikandetik1ceundre,:itfle-... ikke konfronterer de syv -Ihetlta1e cl.efekten.ller roeka

4 refleksioner }Jet ugger l vores barnetro', "CIes humanistisk-individ"eit oserede prægning. Det: ti d til et 0J; gør.meddett< blmde ogumadeligt skadelige humanistiske mennesk-e5yn ug i stedet præsentere et nyt, bæredygtigt paradign1e Alle psykologer med lang erfaring kender ti! den irrationelle zigzagkurs, som præger mange individer, grupper og institutioner. Vi opfører 05 kortsigtet og dumt i forhold til ktige, klima, befolkningstilvækst, økonomi, folkesundhed ogdermed vores børnebør!ls fremtid. Vi gørdet retkonseievent, ogdet gør os - i minoptik -tilhomo stupiligent snarere end Ho, IDa sapiens. Homo stupiligeru kendetegnes vedkortsigtet adfærd, idet han besidder en besværlig og Ustabil blanding af intelligens og formørkende stupiditet. En mental defekt, - som meget vel kan resultere i vores arts undergang. Denne defekt ved os burde vi have erkendt for længe siden, og vi burde have præsenteret en strategi for, hvordan man kan reducere dens virkning. Herunderpræsenterer jeg de syv væsentligste psykologiske mekanismer, som kendetegner Homo stupiligent, ogsom vi målære atbekæmpe hos individe.t, grupper, institutioner og Samfund, hvis vi ønskerat sikrevore børnebørns fremtid. Syv kendet<ogn 1. Homp stupiligent har umådelig svæ.r! Ved Jangtidsper SJ?cktlvcrmg og -planlægnmg. Han vcelg-er den kortsigtede gevi%t, selvom det medfører 'kæmpemæssige langsigtede Problemer. Den nuværende finanskrise er et Korrslgteae aulnhea eller grådige interesser får lov at vinde. z. Homo srupiligent er underlagt The Trugedy of the commons, dvs. at ethvert individ vil varetage egne kortsigtede interesser frem for fællesskabets langsigtede interesser, og derved skaber vi store kollektive katastrofer. Garret Hardin fik øje på denne psykologiske mekanisme og dens skræmmende lovmæssighed i 196o'erne. I vores civilisation er vi ved at degenerere til en tagselv-bords-mentalitet. Vi konsumerer uhæmmet af verdens begrænsede ressourcer somgriseved truget. Fra fældningen afamazonas til udtømning og forurening af vores drikkevandsreserver opfører mennesker sig grådigt og hensynsløst i forhold ti! vores fælles fremtid. Kun et mindretal af befolkningen ervillige til at ofre egne særinteressertil fordel for en bedre fælles fremtid, når mngnl vores tælles beaste. Illusion og selvdyrkelse 3. Homo stupiligent er underlagt en tvangsmæssig søgen efter årsagssammenhænge, hvor tilfældigheder ikke må eksistere. Den har skabt grundlaget for alle religioner og dere!'> transcendentale, manifeste forklaringer, som milliarder af mennesker stadig godtager. Sådan finder vi mening og begrænser behovet for spørgsmål for derved at kunne klare livets uforndselighed og uoverskuelighed bedre. Problemet er, at ds denne tankegang ofte er baseret på en illusion, kan den ikke være kompatibel med den komplekse og dunkle virkelighed, vi lever i og skaber. Vores eskapisme og manglendejysttilatkonfrontere virkeligheden me4fører, atvi bliver ved med atsnuble over egne ben igen og igen. Hvis mine familiemedlemmer i Polen ikke havde været troende, og sat deres lid til le \lurt::::> ):>t:!yuyu\.""'" vet..u.l... stillinger om almagt, Vores tilflugt i druk og stoffer, overspisning osv. Vi forherliger vores samfund som det bedste i verden, mens kriminalitet og antallet af kriminelle bander vokser stærkt i vores midte. Vi er blevet mestre i at bedrage os selv og fornægte vores problemer. Forbrllg og bll.llshit 5. Homo stupiiigent er underkastet iøjnefaldende forbrug. Dettefænomenblevpræsenteret af økonom TIlOrstein Veblen ibogen The 1'heOJ'Y af theleisure Class. Denerkendetegnet ved at: a) mennesker køber og bruger statussymboler for at skabe opmærksomhed omkring sig selv, fremstå som rige og succesfulde og overgå andre; b) mennesker med denne adfærd udviser ligegyldighed med spild og forurening. Man er parat til at smide brugbare varer ud til fordel for nye J prestigegivende va...b... -.r-o--- " kelt aften for at konstatere, at mange deltagere enten er tungnemme ellertror, atvi er det. Med en sådan strøm af banaliteter og uvæsentligheder kan det ikke undre, at flere og flere mennesker bliver deprimerede. Tilstrækkelige mængder bullshit forvirrer ognedbryder hjernen. Søgenefter 'Mening' 7. Homo stupiligent søger transcenderenderneningisit liv, men følger eskapismens veje mod den. Grundlæggende stræber vi efter opnå en form for 'Sjælens Storhed', ved at transcendere vores jordiske liv. Mendavi er kraftigt bundet af de psykologiske mekanismer nævnt ovenfor, har vi umådelig svært ved at fokusere på den egentlig vej til at gøre netop det: Attagefat påtidens langsigtede udfordringer for vores overlevelse og trivsel. I stedetfokuserer mange menneskerpå religiøse 'transpor- Opgør med etparadigme Mainstreampsykologi formidler en selverkendelse, somikke konfrdnterer de syv mentale defekter eller mekanismer nævnt ovenfor. Vores gængse opfattelse af selverkendelse bygger på liberale idealer: frihed til at udfolde sig og "realisere sig selv. Men den opfattelse af selverkendelse er ude af trit med de realiteter, vi stir over for. Når vi har accepteret, at vores trygge paradigme ikke duer og ikke står til at redde, og at vores privilegerede, men hensynsløst udnyttende livsstilikke kan bevares længere, må vi nu lære mennesket en ny selverkendelse. Den bygger på tidens presserende nødvendigheder, bæredygtighed, selvkontrol- og disciplin og en vis offervilje i forhold til konkrete projekter som fremmer det langsigtede fælles vel. Kun ved et opgør med vores (sc!v)-ødelæggende konsumprægede værdier og vores fallerede version af humanismen, kan vi lære mennesker at styre uden om den afgrund, som stupiligent adfærd fører os imodog give dem reel mulighed for-gennemderes handlinger - at opnå en ægte sjælens storhed. Benjamil1Katzer klinisk psyko!og Vi opfører os kortsigtet og dumt i forhold til krige, klima, befolkningstilvækst l økonomi, folkesundhed og dermed VOI"es børnebørns fremtid. FOTO: SEPPO 5IRKfr!J5(;ANPIX

5 18anda9 16. november 2009 Dagbladet Ihlo,mation Debat Redaktør: Tina Splidsboel Mai!: Tel: , fax: Den løsslupne Prometheus Vi gennemlever et unikt øjeblik i menneskehedens historie: Øjeblikket, hvor vi som art for første gang støder på biosfærens grænser International kronik sagde:»antiglobalisteme Hans Jonas, som formulerede det berømte ansvarsprin tionere deres tankegang. samme prometheuske inspi nnder det legitimt at påtvindårligt rustede til at revolu beralt demokrati. øser af de og den modernitet, som vi klager måske over forure : ning, sweatshops og miljø cip. Meheust er den mest Som endnu e.'l pessimistisk rationskilder. ))Og da dette geandrekulturer«. Viernødt ødelæggelser, men de har ik pessimistiske afde tre, der al økofilosof, Isabelle Stengers, kulturelle grundlag er alle tilatopfindeenikke-promet ke forstået, hvor mange inde le frygter, at markedet er ude bemærker: "Socialt bliver vi stedsnærværende,erdetble heuskfremskridtstækning., re, deridag har råd til atkøbe af stand til at kontrollere, afrettede til at tro på indivi vetusynhgtogharbragto.tll sig et par Ray-Bans«. Ekspe : hvad det selv har sluppet løs. dets overhøjhed. Hvor er den vort nuværende fald«. Dysten med guderne, ditionen blev ingen succes. ; Den rådende verdensordens aktive nytænkning, som kan Dette er foruroligende, da Heri er Stengers enig. Hun : Han blev måske overbevist inerti gør det umuligt for os gøre det muligt og ønskeligt vi normalt søger at skabe en påberåber sig arven fra Opaf Mona Chollel om, at Bangalore kunne blive : at vende menneskehedens for os at handle på en anden barriere imellem nazismen lysningstiden, men stiller et nyt San Francisco, men så : skib: Vi undgår ikke isbjer måde, at handle sammen for og den moderne æra, således spørgsmålstegn ved,.hvor En rnorgen- i 2006 vågnede længedetikkevarsket,havde get. og med hinanden? IIvorerde at vi kan forkaste nazismen.dan vi kan 'overtage' denne den tidligere radiojoulnalist han ikke lyst til igen at sætte Disse og andre fuosoffer : konkrete og kollektivt for som en anomali og bevare arv. Flahault betegner pro- Laurence Shorter som sæd sine ben der. enige om, at vi gennemle handlede valg? Hvor er dehi moderniteten ubesmittet. metbeismen som»den overvanlig er ved motorlarid, da ; ver et unikt øjeblik i menne storier, som kan fodre vores Luc Ferry forklarede os, at bevisning, at mennesket er i Kosmisk postordre hans naboer kørte til arbejde i deres BMW'er og Mercedeskets historie, øjeblikket, fantasier med fælles succes- Shorter gav sig nu til at læse hvor VL som art støder på. er og læreprocesser? Hvor i nazismen var en degenere ringafdetmoderne liv, en tilstand til at rivaliseremed gu derne og dyste med dem om ser. Hvad var der galt? Hvor bøger om 'personlig udvik : bio.færensgrænser. Tekni skolen erde metoder, som gi bagevenden til nostalgiske magt, en tro på, at ban ikke er for kunne han ikke komme ling' og 'positiv tænkning'. ske løsninger kan ikke hånd verbørnappetitpåsamarbej og arkaiske værdier. Dette del af naturen, men står over : art for radioen og indså som i et : misk postordreservice (»Du )den største krise, menne at opleve samarbejdets fælsammenkoble økologi ogna sator, og hans kald er at ville ud af sin seng? Han tændte Her opdagede han en kos teredet, som Meheust kalder de og gør det muligt for dem gjorde det muligt for ham at den. Mennesket eren koloni glimt, hvad der var årsag til skal blot bede universet om : skeheden har stået over for«. les succes frem for de evalue zisme ud fra deres fælles op- begrænse natuten, dominere hans nedtrykte sindstilstand: det, du ønsker, så skal du nok. Vi er nødt til at revidere hele ringer, som skal opdele og tagethed af naturen. Me den og omforme den«. Men Detvardendagligemedieop få det<) og stiftede bekendt dømmer den måde, hvorpå vi tænker : individer?< heust derimod insisterer på, som Meheust siger, er»biosdatering om krige, epidemier. og økologiske katastrofer. Og skab med forestillingen om et winwin-partnerskabmed menneskets kald og plads i verden. I sin Petite Metaphy. StorhedsvanVId at nazismen var»et moderne barbari, en forstærket form færen mere kompleks end den inteliigens, den har så var det, han tog en beslut Gud.»Tænk, hvordan alt sique des Thunamis sammen Filosoffen Franois Flahault modemitet«, hvis naturbe skabt«. les ning: Det skal blive løgn. Jeg vil rehabilitere optimismen, kunne ændre sig, hvis Israel og Palæstina satte sig ned ligner den åndsbeslægtede : går skridtet længere og ud- Jean-Pierre Dupuy vor tids. fordrer vores nedarvede visgejstring kun var overfiadepynt på en fundamental pro Flahault analyserer de ju Verne-romaner, som fajegvil være dens nye missio sammen og prøvede at be menneske med en person, heder. Han sporer Promet metheusk impuls om at om scinerede ham som barn, denr,jegvil skrive en bog og kræfte hinanden positivt og som for første gang skal un heus-mytens virkningshi skabe verden med magt. For : res uforfærdede helte med give den titlen Optziriisiiien. l1gesomforsøgteatvisualise <lergåpsykoanalyse,og som: st9rieives_tligjcujturogviser, 1\1eeust_ var det nazismen, deres naturlige autoritet, Nu skulle han tage hævn over re fred, harmoni" og;!ive«. trods sin akut eksistentielle hvordan moderne plomel " o.l".l" n"_ -som»k1arest foregreb vores' -somgav-dem ubestr-idtleder..1 :...,. "l,..h."cv +;11,," "'...,,+ h),,,,,.._

6 sa var aet, nan tog en beslutning: Det skal blive løgn. Jeg vil rehabilitere optimismen, jeg vil være dens nye missio næ"r, jeg vil skrive en bog og give den titlen Optimismen. Nu skullehan tagehævn over pessimisterne og de kynikere, som havde læst flere bøger end han selv og ydmyget barn ved middagsselskaber. Shorter følte, at tiltroen til neoliberalismens, videnskabens og teknologiens evner til at føre menneskeheden mod en glorværdig fremtid var slemt eroderet. Det var den tiltro. hanville genoprette. Han var ikke interesseret i deprimerende problemer,.. kun i spændende udfordringer og løsninger,»som helst. skulle omfatte yerdensomspændende udbygni:ng med cafekaeder, økologiske supermarkeder og internetvirksomheder med. gratis drikkeautomater i åbne kontorlandskaber«. Hvad han jagtede, var visheden om, at alt grundlæggende vatunder kontrol»ien afhistoriens lykkeligste epoker«. Derfor gav han sig til at opsøgesin tidsstore optimister. Kedeligt nok blev rum ofte ført på vildspor. En gang blev han sendt hen til en mand, som»trak opgivende på skuldrene, og da var det, at jeg indså, at jeg var spadseret direkte ind i kontoret hos en fuldtidslølmet pessimist, måske endda enmarxist«. Shorter kontaktede Bjørn Lomborg, men Lomborg havdefor travlt. Istedetmødte Shortcr en engelskforsker, som hævdede at kunne stoppe aldring og gøre mennesker udødelige, en fransk buddhist, en californisk surferrabbiner og et kvindeligt medlem af Googles bestyrelse. Herefter drog han til Den Tredje Verden, for SOl!l han Gud. )}lænk, hvorelan alt kunne ændre sig, hvis Israel og Palæstina satte sig ned sammen og prøvede at bekræfte hinanden positivt og ligesomforsøgte atvisualisere fred, harmoni ogtrivsel«. Shorters selvtilfredshed og blindhed for det menneskelige vilkårs realiteter gør det ulideligt at læse hver en side i hans bog. Jeg begyndte at fantasere om at låse ham inde i et rum sammen med den berygtede pessimistiske økofllosof Bertrand Meheust, elev af Gunther Anders ( , en tidlig kritiker afteknologiens rolle i det moderne.liv) sammen med slque des "1 sunamzs sammenligner den åndsbeslægtede Jean-Pierre Dupuy vor tids menneske med en person, som for første gang skal undergå psykoanalyse, og som trods sin akut eksistentielle krlse ikke bør træffe overilede beslutninger.»det ville være fornuftigt, hvis menneskehedenefter at have indset omfanget af de forestående katastrofer og panik kunne stoppe op og tænke grundigt over sin nuværende situation: At den er blevet bevidst på et hlstorisk tidspunkt, hvor selve dens overlevelse stårpå spil.«desværre er mennesker tllosotten trany0l3 rli1j.lduhgår skridtet længere og udfordrer vores nedarvede visheder. Han sporer Prometheus-mytens virkningshistorieivestlig kultur ogviser, hvordan moderne prometheisme er en form for storhedsvanvid, der bygger på troen.på, at mennesket evner at erobre og underlægge sig naturen.det,somdupuykalder 'selvisk humanisme' har gennemsyret kunsten, videnskaberne, teknologi og ideologier. Alle ideologier, selv»d.iametralt modsatrettede som marxismeleninisme ogarnerikail.'.ikhøjre-iaissez-faire, eller nazisme og lill.i.uu\:...l..lll"", J...l>... U... _L_ gejstring kun var overfladepynt på en fundamental promctheusk impuls om at omskabe verden med magt. For Meheust var det nazismen, som»k1arest foregreb vores modernitet«. Flab.ult hævder, at når vi tilskriver det 20. århundredes katastrofer de totalitære ideologier, så glemmer vi, at_»den koloniale ekspansionisme og FørsteVerdenskrig ikke var udløst af totalitære regimer«. Prometheismener blandet sammen med»de værdier, vi er mest stolte af, idealet om frihed og fremskridt, individets frigørelse, Flahault analyserer de Ju ge les Verne-romaner, som fa sc.inerede ham som barn. deres uforfærdede helte med HL R deres naturlige autoritet, tilt somgavdemubestridt leder br skab og tillod dem at beher Jo> ske elementerne med deres n} fantastiske maskiner. Indbe lu grebetafprometheisme. Ifølge Flahault levede disse karakterer videre. Efter Vernes død gav deres virile image genlyd blandt»soldater, spejdere og fascister«. Og selv i dag ser man rigmænd ogvirksomhedsledere begejstres for bjergbestigninger og ballonfart. For nu at vende tilbage til Shorters bog slår det mig. at det, som jegførst fandt såpatetiskubehjælpsomti den, på en måde samtidig var dybt. For det, han prøver at rehabilitere med sin 'optimisme', er intet andet end prometheismen. Shorter er et eksempel på»den puerile megalomam«, som prometheismen indgyder i os alle. Mona Chollet er schweizisk journalist og redaktørfor webtidsskrijtet peripheries.net LeMonde Diplomatique/ Agence Global og Information. OversatafNiels Ivar Larsen Ifølge filosoffen Franois Hah.ult levede Jules Vemes hejtefigurer videre efter hans død og gav inspiration til 'soldater, spejdere og fascister'. Og selv i dag ser man rigmænd og virksomhedsledere begejstres for bjergbestigninger og ballonfart. FC-:-J: NUNO VEIGA!EPA!SCANlIX

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop

Positiv Psykologi. Hans Henrik knoop Positiv Psykologi Hans Henrik knoop æn e au e POSITIV PSYKOLOGI Viden i verdensklasse»fremragende «Jørgen Carlsen, Kristeligt Dagblad»genialt «Johs. Nørregaard Frandsen, Kulturkontoret P1»sjældent visionært«rune

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar

synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar Hvordan synes du selv det går? Jan Middelbo Outzen Den lille bog om det store, personlige ansvar 2 Hvordan synes du selv, det går? af Jan Middelbo Outzen 3 Hvordan synes du selv, det går? af Jan Middelbo

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering

PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid. Af Dorthe Jørgensen. Resumé. Individualisme og modulisering PÅ VEJ MOD EN NY OPLYSNING? Videnssamfundets fremtid Af Dorthe Jørgensen Resumé Folkeskole-, gymnasie- og universitetsreformerne anno 2002-2003 viser, hvordan der ifølge politikerne kan genereres mere

Læs mere

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r Hans-Jørgen schanz frihed tæn ke pau se r FRIHED Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID af

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Statskontrol af muslimernes familieliv

Statskontrol af muslimernes familieliv 1 ث ي ي ث ي ج ي Statskontrol af muslimernes familieliv - virkeligheden bag bekæmpelse af social kontrol Hizb-ut Tahrir Skandinavien Juni 2014 ع ن س ب يل الل ف س ي نف ق ن و ا م ل ي ص دوا م و ال ذ ن ك ف

Læs mere

Civilsamfundets udvikling og historie

Civilsamfundets udvikling og historie Civilsamfundets udvikling og historie ii Civilsamfundets udvikling og historie Af Judith Winther (1924-2004) (Med forord og efterskrift af K. Tobias Winther) 2006 Agityne Corp. Udgiver: Agityne Corp.,

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

Gør noget mere HåNDTErING AF PSyKISK ArBEJDSMIlJø

Gør noget mere HåNDTErING AF PSyKISK ArBEJDSMIlJø Gør noget mere Håndtering af psykisk arbejdsmiljø INDHOLD /5 FORORD /9 Den kulturelle faktor og det psykiske arbejdsmiljø Dominique Bouchet, professor ved Syddansk Universitet /45 Lean og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog

Forlaget Flammen. Tommy Krabbe Andersen. ildsjælenes bog Forlaget Flammen Tommy Krabbe Andersen ildsjælenes bog The most powerful weapon on earth is the human soul on fire. Ferdinand Foch Øverstkommanderende for de allierede styrker på Vestfronten under 1. Verdenskrig.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?]

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?] Den sunde indre undren Religion og tro i et barns perspektiv af Jakob H. Heidelberg [?] INDHOLDSFORTEGNELSE Den sunde indre undren... 3 Evner og ansvar hænger sammen... 3 Hvorfor kun nogle udvalgte få?...

Læs mere