85 Drøftelse af praksis og status for journalføring mv. i fagsekretariater og stabe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "85 Drøftelse af praksis og status for journalføring mv. i fagsekretariater og stabe"

Transkript

1 Dagsorden Dato: :00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale 8, Rådhuset, Skanderborg 84 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: P Dagsordenen blev godkendt. 85 Drøftelse af praksis og status for journalføring mv. i fagsekretariater og stabe Sagsnr.: A Det indstilles med denne sag, at direktionen tager spørgsmålet om praksis i arbejdet med sikring af dokumentation og journalisering på sagerne i henhold til forvaltningslovens bestemmelser op i Koncernledelsen. Der lægges med denne sag op til, at der gennemføres en statusdrøftelse vedrørende praksis i arbejdet med sikring af dokumentation og journalisering på sagerne i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Statusdrøftelsen tager udgangspunkt i følgende vejledning: Om journalisering Pligten til at journalisere omfatter kort sagt alt det materiale, som er indgået til eller oprettet af Skanderborg Kommune som et led i den administrative sagsbehandling i forbindelse med kommunens virksomhed. Pligten til at journalisere omfatter således også mundtligt modtagne oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder med betydning for afgørelsen af sagen. I disse tilfælde skal der på sagen gøres et notat om indholdet af oplysningerne. Reglerne om notatpligt betyder, at der er pligt til at notere oplysninger, som modtages mundtligt eller på anden måde i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, der efterfølgende skal træffes, eller hvis de i øvrigt er væsentlige. Det er uden betydning for notatpligten, om der rent faktisk træffes en afgørelse, eller om sagen henlægges, uden at der er truffet en afgørelse.

2 Reglerne om notatpligt fremgår af offentlighedslovens 13, som lyder: I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en myndighed mv., skal den pågældende myndighed mv., når den mundtligt eller på anden måde bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse snarest muligt gøre notat om indholdet af oplysningerne eller vurderingerne. Det gælder dog ikke, hvis oplysninger eller vurderingerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. Stk. 2. En myndighed mv. skal i sager, hvor der vil blive truffet en afgørelse endvidere snarest muligt tage notat om væsentlige sagsbehandlingsskridt, der ikke i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. Ved siden af 13 gælder desuden en almindelig forvaltningsretlig grundsætning (dvs. en regel der gælder på samme måde som en lov). Retsgrundsætningen forpligter til at notere alle væsentlige ekspeditioner i sagen. Retsgrundsætningens anvendelsesområde begrænser sig ikke til oplysninger af betydning for sagens afgørelse, men rækker ud over dette. En væsentlig ekspedition i sagen kan for eksempel være, at en borger ringer ind og rykker for svar i sin sag og får en orientering om den forventede sagsbehandlingstid. Skanderborg Kommunes interne arbejdsdokumenter skal ikke journaliseres, men i den praktiske hverdag vil det ofte være meningsfyldt at gøre det alligevel. Det er det, fordi vi derved optimerer udbyttet af at anvende esdh i forhold til at sikre en fælles dokumentation af konkrete sagsforløb, videndeling på sagerne mv. Om aktindsigt For det journaliserede materiale gælder offentligheds- og forvaltningslovens bestemmelser om aktindsigt det vil som udgangspunkt sige, at enhver kan forlange at blive gjort bekendt med fortegnelser over konkrete sagers dokumenter samt med indholdet af alle de dokumenter, der vedrører konkrete sager. Omfanget af den aktindsigt, som man har ret til, varierer lidt afhængigt af, om man som part i en sag søger om aktindsigt efter forvaltningsloven, eller om man søger om aktindsigt efter offentlighedslovens alment gældende regler. I henhold til reglerne gælder det i forbindelse med begæring om aktindsigt, at retten til at blive gjort bekendt med indholdet af dokumenterne på en sag ikke omfatter Skanderborg Kommunes interne arbejdsdokumenter. Samtidig er det dog i lovgivningen præciseret, at Skanderborg Kommune kan yde aktindsigt i et videre omfang end krævet (meroffentlighed) med mindre andet følger af regler om tavshedspligt mv. Om meroffentlighed Som udgangspunkt anvendes princippet om meroffentlighed (åbenhed) ved begæringer om aktindsigt i Skanderborg Kommune. Dette udgangspunkt betyder i kombination med princippet om journalisering af interne arbejdsdokumenter på sagerne af hensyn til dokumentation og videndeling at vi som oftest vil udlevere også interne arbejdsdokumenter ved begæring om aktindsigt i en konkret sag. Enkelte

3 interne arbejdsdokumenter vil naturligvis efter en konkret vurdering - kunne undtages aktindsigten, men betragtningen bag princippet om åbenhed og meroffentlighed er, at der sjældent vil være noget, som det er nødvendigt at undtage for offentligheden i interne arbejdsdokumenter, og at en tilbageholdelse af disse i forbindelse med anmodninger om aktindsigt ofte vil efterlade et uhensigtsmæssigt indtryk af det modsatte. Om mail-kultur s er den mest udbredte kommunikationsform i Skanderborg Kommune, når det gælder den interne kommunikation herunder kommunikation om koordinering af konkrete sagsforløb og om udveksling af viden vedrørende konkrete sager. Det betyder, når dette sammenholdes med ovennævnte regler og principper for journalisering, aktindsigt og meroffentlighed, at vi ofte vil journalisere interne mails som et led i sikring af dokumentation og videndeling på sagerne og dermed også, at vi ofte vil være stillet over for en udlevering af mail s med intern kommunikation i forbindelse med anmodninger om aktindsigt i sagerne. HUSK derfor altid, at anvende et ordentligt sprog og en ordentlig sprogbrug i interne mail s, så de tåler journalisering og udlevering ifm begæring om aktindsigt at sende en mail pr. sag. Omtale af forhold vedrørende flere forskellige sager i den samme mail giver problemer i forhold til journalisering og udlevering efterfølgende at undlade at omtale private forhold i interne mails, der i øvrigt har karakter af arbejdsdokumenter, og som dermed skal journaliseres mv. Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at direktionen tager spørgsmålet om praksis i arbejdet med sikring af dokumentation og journalisering på sagerne i henhold til forvaltningslovens bestemmelser op i Koncernledelsen at sagen - på baggrund af behandlingen af spørgsmålet i Koncernledelsen - genoptages til beslutning vedrørende behovet for præcisering af praksis. Direktionen vedtog at godkende indstillingen fra kommunaldirektør Lisbeth Binderup.

4 Sagen fremsendes til koncernledelsen. 86 Afståelse af areal Sagsnr.: G Låsbyhallen er blevet udvidet. Udvidelsen er foretaget på Skanderborg Kommunes areal. Det foreslås her, at Låsbyhallen overtager det omhandlede areal. Skanderborg Kommunes Byråd godkendte den 31. marts 2016 anlægsregnskabet for udvidelse af Låsbyhallen. Udbygningen af hallen er foretaget på et areal, der i dag tilhører Skanderborg Kommune. Det foreslås, at det omhandlede areal på 639 m 2 overdrages til Låsbyhallen. Det kan ske på følgende måder, idet det forudsættes, at overdragelsen af arealet sker uden omkostninger for Låsbyhallen: 1. Gratis overdragelse af arealet til Låsbyhallen. Skanderborg Kommune har hjemmel til at yde støtte til Låsbyhallen samt at overdrage arealet til Låsbyhallen uden udbud og til en pris, der ligger under markedsprisen 1. Indgåelse af kontrakt på langtidsleje (maksimalt 30 år) uden beregning af leje. Denne løsning fastholder ejerskabet af det relevante areal hos Skanderborg Kommune, men det vurderes, at Skanderborg Kommune ikke har en særlig interesse, der begrunder denne løsning. Endvidere afstedkommer det, at bygningen bygges over en matrikelgrænse, hvilket ikke er ønskværdigt. Det indstilles på den baggrund, at arealet overdrages gratis til Låsbyhallen. Sekretariatschefen indstiller, Sekretariatschefen indstiller, at Låsbyhallen overdrages den angivne del af det kommunalt ejede område på i alt 639 m2 at arealet overdrages til Låsbyhallen vederlagsfrit.

5 Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra sekretariatschefen om, at Låsbyhallen overdrages den angivne del af det kommunalt ejede område på i alt 639 m2 Direktionen indstiller, at Låsby Hallen selv afholder omkostningerne ved overdragelsen. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet. 87 Lukket punkt Lukket 88 Opsigelse af kutymer og aftaler i forbindelse med flytning til Fælleden Sagsnr.: A MMU har på møder den 23. februar og 16. marts 2016 drøftet optakt til leveregler og kultur på Fælleden og opnået enighed om at indstille, at hidtidige kutymer og aftaler opsiges i forbindelse med flytning til Fælleden. MMU tog i mødet den 23. februar 2016 hul på drøftelsen af optakt til leveregler på Fælleden. Det nye administrationscenter giver nye muligheder for udvikling af arbejdsformer og leveregler, og gode muligheder for øget tværgående opgaveløsning og mere smidigt samarbejde. I forbindelse med flytningen er der tillige et krav om effektivisering, og en forventning om at gevinsterne ved det nye administrationscenter høstes. Målet skal være, at alle skal have en bedre arbejdsplads end før, og vi skal lære nye bevægelsesmønstre, nye indretninger, bevæge os rundt og have en varieret arbejdsdag. For at give ledere og medarbejdere det bedste udgangspunkt for at udvikle samarbejdsformer, og finde de bedste løsninger set i et effektiviseringsperspektiv, og for at understøtte de nye muligheder for nye leveregler, skal tavlen viskes ren. Derfor skal eksisterende kutymer og aftaler for fagsekretariater og stabe siges op til ophør ved flytning til Fælleden.

6 MMU drøftede i mødet den 16. marts 2016 oplistningen af de eksisterende kutymer, og der var enighed om, at de hidtidige kutymer og aftaler skal opsiges. Det betyder ikke, at man ikke længere kan/må eksempelvis afholde fælles morgenmad når en medarbejder rejser - men det ønskes, at det fremadrettet ses ind i vores nye hus, og måske kan/vil der opstå nye måder at gøre dette på. Altså er det hensigten, at der skal tænkes nyt og anderledes. Der synes ikke at være indgået særlige aftaler om personalepolitiske forhold, udover de overenskomstfastsatte aftaler, som ikke kan fraviges. Der er enighed om, at der ikke kan laves nye leveregler for Fælleden før flytningen, og at det anbefales, at lade en periode gå før der tages stilling til, hvad man ikke kan leve uden aftaler for. Indstilling Eftersom MMU på mødet den 16. marts 2016 har besluttet at indstille, at eksisterende kutymer og aftaler opsiges i forbindelse med flytning til Fælleden, indstiller HR-chefen, at eksisterende kutymer og aftaler opsiges i den nuværende form. Rammerne på Fælleden giver mulighed for at tænke nyt ift. eksisterende kutymer og vaner, således at der ved indflytning på Fælleden kan skabes en samskabende kultur med fortsat fokus på de 4 kulturforstærkere: Hav tillid, skab relationer, del ressourcer og tænk nyt. På den baggrund har direktionen besluttet, at eksisterende kutymer og aftaler, der vedrører arbejdets tilrettelæggelse, opsiges i deres nuværende form, hvorved der gives mulighed for at tilrettelægge arbejdet på nye måder. 89 Rammer for sundhedsordningen i forbindelse med udbud Sagsnr.: A Hermed sendes forslag til rammer for Sundhedsordningen i forbindelse med udbud i Siden 2008 har Skanderborg Kommune haft sin egen sundhedsordning. Ordningen er

7 finansieret af de aftale- og kontraktstyrede enheder via de årlige forsikringspræmier. Skanderborg Kommune står overfor at skulle i udbud med Sundhedsordningen i 2016, og i den forbindelse har Forsikring & Arbejdsmiljø valgt at tage indholdet i Sundhedsordningen op til revision. Den nuværende ordning drives af Falck Healthcare og udløber med udgangen af Udgiften hertil er 2,6 mio. kr. årligt. I bilaget kan der læses mere om den nuværende ordnings tilbud. Forsikring & Arbejdsmiljø ønsker at reducere ydelserne i Sundhedsordningen med kr. 1,0 mio. årligt, således udgiften hertil fremadrettet bliver kr. 1,6 mio. kr. Det sker af hensyn til de konstaterede økonomiske udfordringer, der er med at skabe balance i forsikringsbudgettet. Endvidere er der fokus på at forsætte arbejdet med de forebyggende indsatser indenfor en lang række forsikringsområder. Projekt sundhed på arbejdspladsen målrettet FOA-grupper er et eksempel på en kommende forebyggende indsats i et samarbejde mellem Forsikring & Arbejdsmiljø og Sundhedsfremmecenteret. Forsikring & Arbejdsmiljø har kigget på de ydelser, der findes i den nuværende ordning, med henblik på at finde frem til de ydelser, der vil være vigtigt at fastholde i en fremtidig ordning. Kerneydelser som fysioterapi, kiropraktik og holdtimer vil fortsat være et omdrejningspunkt for Sundhedsordningens virke. Andre ydelser som f.eks. zoneterapi og psykomotorisk behandling vil forsvinde i den nye udgave, og ville skulle behandles i andet regi. Derudover fastholdes nogle af de gode forebyggende tiltag som Sundhedsordningen i dag varetager i organisationen, men ikke alle tilbud vil være at finde i den nye udgave. I bilaget bliver disse forebyggende tiltag uddybet. Den nuværende ordning med sundhedsydelser til medarbejderne har givet Forsikring & Arbejdsmiljø en god og bred viden om hvilke ydelser, der er nice-to-have og hvilke ydelser, der er need-to-have. I den nye udgave vil der blive fokuseret på need-to-have ydelserne, så det gavner flest mulige medarbejdere med de forebyggelsesmidler, der årligt er til rådighed. Den nye udgave af Sundhedsordningen vil betyde, at der er ydelser, der ikke længere kan tilbydes i ordningen. Konsekvensen heraf vil være, at medarbejderne vil blive henvist til privatpraktiserende udøvere af de ydelser, der ikke længere findes i Sundhedsordningen, og dermed afholde disse behandlingsudgifter selv. Ventetiden for behandling kan derfor blive forlænget, og i yderste konsekvens kan dette betyde øget sygefravær for en medarbejder, der f.eks. er i behandling for en arbejdsskade. Indstilling HR-chefen indstiller, at forslag til rammer for Sundhedsordningen i forbindelse med udbud i 2016

8 godkendes. Direktionen vedtog, at der indhentes tilbud fra eksterne leverandører, hvor der anmodes om 2 forskellige tilbud: Et tilbud, som angiver, hvor meget der kan opnås for 1,6 mio. kr. Et tilbud, som modsvarer det nuværende serviceniveau, eksklusiv de ydelser, som ikke åbenlyst har en sundhedsforebyggende virkning. Sagen fremsendes til HMU. Opgørelse af sundhedsordningen 2015.docx 90 Politikkontrol arbejdsklausuler og bankgarantier Sagsnr.: P Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til eventuelle ændringer af standarderne til Indkøbs- og Udbudspolitikken. Økonomiudvalget besluttede den 16. marts 2016, i forbindelse med politikkontrollen af Indkøbs- og Udbudspolitikken, at invitere 3F, FOA, KL og Dansk byggeri til at give input til, hvorvidt kommunens Standard for brug af arbejdsklausuler medvirker til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og modvirker social dumpning i forbindelse med udbud af kommunale opgaver. Derudover blev Skanderborg og Omegns Byggelaug og ErhvervSkanderborg inviteret til at give input til brugen af sikkerhedsstillelse i forbindelse med Skanderborg Kommunes bygge- og anlægsarbejder. Efter at fristen er udløbet, har alle seks parter fremsendt deres input. Dette er en fortsættelse af en sag fra Økonomiudvalget af 16. marts 2016 vedr. politikkontrol af arbejdsklausuler og bankgarantier. Økonomiudvalget skal i denne sag tage stilling til de input, som er kommet tilbage fra de relevante parter og træffe beslutning om: 1. Standard for brug af arbejdsklausuler skal revideres

9 1. der skal udarbejdes en ny standard til Indkøbs- og Udbudspolitikken for sikring af Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter. Ad. 1) Standard for brug af arbejdsklausuler 3F (Bilag 1), FOA (Bilag 2), KL (Bilag 3 og 3A) og Dansk Byggeri (Bilag 4) har valgt at give input til denne drøftelse. Hovedessensen i de indkomne inputs er generelt, at 3F og FOA ønsker mere kontrol, skarpere sanktioner og mere udførligt beskrevne arbejdsklausuler, end Skanderborg Kommune har i dag. Dansk Byggeri anbefaler, at arbejdsklausuler slet ikke benyttes, idet overenskomstmæssige forhold ses som et anliggende for arbejdsmarkedsparterne og kan være i strid med EU-retten. KL lægger sig lidt imellem ovenstående synspunkter, men op ad Horten notatet omkring fortolkning af ILO 94 (Bilag 11) og kommer med et konkret forslag til udformning af en arbejdsklausul, som de vurderer, er indenfor grænserne for, hvad man kan forlange. Det er herudover KL s vurdering, at yderligere krav kan give anledning til vanskeligheder i forhold til EU-retten. Det er administrationens generelle vurdering, at såfremt Skanderborg Kommune ønsker at skærpe indholdet af kommunens arbejdsklausul, bør Standard for brug af arbejdsklausuler justeres således, at ét eller flere af følgende tiltag tilrettes i standarden: at KL s forslag til en arbejdsklausul i sin helhed erstatter den nuværende formulering at der indføres en fast proces for indhentelse af oplysninger omkring løn- og arbejdsvilkår forud for og efter indgåelse af kontrakt. (Forslag er vedlagt i bilag 9.) at der indføres et udbudsbilag omkring løn- og arbejdsvilkår, som skal udfyldes af leverandørerne, ved udbud af tjenesteydelser og udbud af bygge- og anlægsopgaver (bilag 12). Hermed forpligtes leverandørerne til at anføre, hvilken repræsentativ overenskomst denne vil lægge sig op ad, for at overholde arbejdsklausulen at der indføres en fast bodsbestemmelse over for manglende overholdelse af en arbejdsklausul i de pågældende kontrakter evt. andre tiltag, som Økonomiudvalget måtte ønske.

10 I forhold til den løbende kontrol og yderligere stikprøvekontroller af en ekstern leverandør, kan Økonomiudvalget desuden overveje, hvorvidt dette skal indføres i standarden. Det kan i den forbindelse oplyses, at Bureau Veritas, som foretager ca stikprøvekontroller om året i Københavns Kommune, har oplyst en pris på ca kr. pr. stikprøvekontrol/medarbejder, der skal kontrolleres i Skanderborg Kommune. Ad2) Standard for sikring af Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter Både ErhvervSkanderborg (Bilag 5) og Skanderborg og Omegns Byggelaug (Bilag 6) har fremsendt deres input til udarbejdelse af en evt. ny standard for sikring af Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter. Inputtene indeholder en klar enstemmighed om, at det er en god idé at harmonisere kravene til sikkerhedsstillelse i Business Region Aarhus på byggeog anlægsopgaver og foreslår samtidig en bagatelgrænse for, hvornår der skal stilles en garanti, på mellem mio. kr. På baggrund heraf har administrationen i samarbejde med Teknik og Miljø udarbejdet et forslag til Standard for sikring af Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter, hvor der ligeledes er indført et afsnit med generelle principper for anvendelse af bankgarantier ved udliciteringer af kommunens driftsopgaver. Forslag til ny Standard for sikring af Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter, er vedlagt i bilag 7. I bilag 8 er desuden en oversigt over niveauerne for anvendelse af sikkerhedsstillelse ved bygge- og anlægsopgaver i de kommuner, der er omfattet af Business Region Aarhus. Yderligere bilag Herudover er vedlagt fra den tidligere sag af 16. marts 2016 den nuværende standard for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler (Bilag 10), Hortens notat om fortolkning af ILO 94 (Bilag 11) og forslag til udbudsbilag vedrørende løn- og arbejdsvilkår (Bilag 12). Indstilling Økonomichefen indstiller, at de indkomne inputs, som fremgår af sagsfremstillingen, drøftes at der tages stilling til, hvilke punkter under ad 1), som man ønsker indarbejdet i en evt. ny standard at det fremsendte udkast til Standard for sikring af Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter (Bilag 7) drøftes.

11 Sagen fremsendes til Økonomiudvalget. Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen. Direktionen indstiller endvidere, at ved indgåelse af kontrakter med firmaer, der ikke har indgået overenskomst, skal udgiften til kontrol af overholdelse af arbejdsklausulen medregnes i kontraktsummens størrelse, idet det forventes, at kontrol af overenskomstens overholdelse og dermed arbejsklausulen påhviler arbejdsmarkedets parter. Det skal bemærkes, at satserne for garantistillelse drøftes i regi af Business Region Aarhus på 1 mio. kr., hvor der i standarden jf. bilag 7 lægges op til en grænse på kr. Det kan derfor blive relevant at tage punktet op igen. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget. Såfremt standarderne ændres, skal sagen fremsendes til Byrådet. Bilag 1 - Input fra 3F Bilag 2 - Input fra FOA Bilag 3 - Input fra KL Bilag 3 A - Supplerende kommentar fra KL Bilag 4 - Input fra Dansk Byggeri Bilag 5 - Input fra ErhvervSkanderborg Bilag 6 - Input fra Skanderborg og Omegns Byggelaug Bilag 7 - Standard for sikring af Skanderborg Kommune ved indgåelse af kontrakter Bilag 8 - Oversigt over niveauerne for anvendelse af kommunale garantier Bilag 9 - Procedure for indhentning af oplysninger omkring løn- og arbejdsvilkår Bilag 10- Standard for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler Bilag 11 - Horten Advokatfirma - Notat om fortolkning af ILO 94. Bilag 12 - Udbudsbilag vedrørende løn- og ansættelsesvilkår 91 Udmøntning af besparelsen på administrationen i budget 2016

12 Sagsnr.: S Der er i budgetaftalen for 2016 vedtaget en reduktion på administrationsområdet på 1,5 mio. kr. I denne sag fremgår de høringssvar, der er kommet på besparelserne vedr. reduktion af antal elever og feriefondens betaling af administrationsomkostninger. Besparelse på det administrative område fra budgetaftalen 2016 I budget blev der bevilget en permanent opnormering på ét årsværk samt en opnormering på to år, begge inden for natur- og miljøområdet med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. en blev omsat til en fast opnormering af virksomhedsområdet samt en tidsbegrænset ansættelse på vandforsyningsområdet. Den i budget 2016 vedtagne forandring permanentgjorde den tidsbegrænsede ansættelse svarende til kr. årligt. Udgiften skal - jf. budgetaftalen - dækkes via en omprioritering på det samlede administrationsområde. Af budgetforliget fremgår desuden, at opkrævningsafdelingen via en øget indsats skal nedbringe kommunens tilgodehavende ved borgerne. Det løses inden for Staben for Kultur, Borger og Planlægnings eget område. Samlet er der tale om, at der skal udmøntes en reduktion på 1,5 mio. kr. på det administrative område. Forslag til udmøntning af besparelsen Besparelsesforslag og frem Betaling for arbejde udført for feriefonden (se bilag for, hvilke opgaver det omfatter) kr kr. Reduktion i antal kontorelever fra 3 til 1 årlig elevstilling i administrationen fra den 1. september Afklaring af den sidste elevstilling vil ske i løbet af Forslaget skal ses i sammenhæng med en forventning om, at antallet af praktikpladser til professionsbachelorer i offentlig administration øges i de kommende år begrundet i en større efterspørgsel på administrative medarbejdere med et højere uddannelsesniveau inden for HK-området kr kr. Når administrationen samles på Fælleden vil huset danne ramme om et moderne administrationscenter,

13 som giver nye muligheder for udvikling af arbejdsformer med afsæt i den samskabende kultur. Der vil være gode muligheder for øget tværgående opgaveløsning og smidigere samarbejde. Endvidere vil der ske en række personaletilpasninger i forbindelse effektiviseringskrav på 3 mio.kr. i 2018 og 6 mio.kr. i 2019 ved samling af administrationen på Fælleden. Ændret organisering af HR, Løn og Personale, herunder nedlæggelse af afdelingslederstilling i HR kr kr. Nedlæggelse af én IT-support stilling kr kr kr kr. Den manglende udmøntning i 2016 finansieres af overførte puljer. Det bemærkes, at der ikke udelukkende er tale om rene besparelser, men forslag, der i nogen grad også er udtryk for effektiviseringer, og at det derfor kan blive aktuelt at gennemføre besparelser, som supplement til evt. kommende effektiviseringer på det administrative område. Forslag til besparelserne på antal kontoelever har væres sendt i høring i de lokale MEDudvalg i administratioen. De indkomende høringssvar fremgår af bilag. Feriefondens betaling for udført arbejde af administrationen, har været behandlet i Feriefondens bestyrelse. Bestyrelsens bemærkninger fremgår af bilag. Der er desuden udarbejdet et notat vedr. det arbejde, som feriefonden fremover skal betale for. Indstilling Direktør Lars Clement indstiller, at høringssvarene tages til efterretning Sagen fremsendes til orientering til Økonomiudvalget. Direktionen udsætter behandling af sagen, til sag om Feriefonden har været til behandling i HMU.

14 Notat; forslag om serviceforringelse som følge af administrative besparelser; opkrævning af betalin g for administration fra de ansattes Feriefond.pdf Høringssvar vedr. reduktion i antallet af kontorelever Høringssvar feriefonden.pdf 92 Forandringsforslag til budget 2017 vedrørende en analyse af mulighederne for at r educere administrativt bureaukrati i kommunen Sagsnr.: G Denne sag er en drøftelse af et forandringsforslag til budget 2017 vedrørende reducering af administrativt bureaukrati i kommunen. Økonomiudvalget bad på det seneste møde den 20. april 2016 om, at der som et forslag til forandring i budget 2017 udarbejdes en analyse af mulighederne for at reducere administrativt bureaukrati i kommunen. Denne sag indeholder et forslag til en sådan forandring. Det er intentionen, at dette forslag indgår som en del af Økonomiudvalgets drøftelser af budget se også vedlagte bilag. Det er Økonomiudvalget, der igennem deres drøftelser af budget 2017 har taget initiativ til dette forslag til forandring. Kommunens Effektiviseringsstyregruppe har drøftet ønsket om forandringen og kan tilslutte sig en sådan analyse. Indstilling Økonomichefen indstiller, at forslaget oversendes til Økonomiudvalgets arbejde med forslag til forandringer i budget Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen. Analyse af mulighederne for at reducerer administrativt bureaukrati i kommunen 93 Forandringsforslag til budget 2017; Forbedring af sagsbehandlingstider for lokalpla nlægning

15 Sagsnr.: A Økonomiudvalget har ønsket forslag til forandring vedr. bedring af sagsbehandlingstider for lokalplanlægning. Denne sag indeholder et forslag til en forandring af sagsbehandlingstider for lokalplanlægningen. Det er intentionen, at dette forslag indgår som en del af Økonomiudvalgets drøftelser af budget se også vedlagte bilag. Der er efter nogle år med afmatning igen godt gang i byggeriet i Skanderborg Kommune. Der er inden for de sidste 2 år modtaget anmodninger om lokalplanlægning pr. år. Et årsværk svarer til en produktion på ca. 3-4 lokalplaner afhængig af kompleksitet og omfang. Normeringen på planområdet svarer i dag til en produktion på ca lokalplaner pr. år. Ekstraordinære opgaver som f.eks. betjening af 17, stk. 4- udvalg, byudviklingsprojekter som følge af 17, stk. 4-udvalgenes arbejde, andre ønskede forandringer, revision af kommuneplanen med videre medfører lavere lokalplanproduktion. Der er på nuværende tidspunkt en venteliste på ca. 15 lokalplaner. Der er afvist 3 lokalplanønsker inden for det sidste år med begrundelse i ressourceknaphed (jf. Byrådets prioritering). Det vurderes, at med yderligere en lokalplanmedarbejder vil normeringen svare til det nuværende antal indkomne ønsker. Ved yderligere ansættelse af en midlertidig planmedarbejder i 4 år, vil den nuværende venteliste kunne afvikles over samme periode. Forslag til forandring: Sagsbehandlingstider vedr. lokalplanlægning skal afspejle Skanderborg Kommunes ønske om en effektiv og dynamisk sagsbehandling, og at Skanderborg Kommune ønsker at være attraktiv for investeringer i erhverv og bolig. Der afsættes kr. permanent samt desuden kr. i en fire årig periode. Indstilling Stabschefen for Kultur, Borger og Planlægning indstiller, at forslaget fremsendes til Økonomiudvalgets arbejde med forslag til forandringer i budget

16 Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning. Forandringsforslag_ forbedring af sagsbehandlingstider for lokalplanlægning 94 Forandringsforslag til budget 2017; Analyse af øget tværgående samarbejde omkri ng ydelser og indsatser Sagsnr.: G Denne sag er en drøftelse af et forandringsforslag til budget 2017 vedrørende en analyse af øget tværgående samarbejde omkring ydelser og indsatser. Økonomiudvalget bad på det seneste møde den 20. april 2016 om, at der som et forslag til forandring i budget 2017 udarbejdes en analyse af det økonomiske potentiale i en mere koordineret sagsbehandling på de sociale områder. Denne sag indeholder et forslag til en sådan forandring. Det er intentionen, at dette forslag indgår som en del af Økonomiudvalgets drøftelser af budget Det er Økonomiudvalget, der på deres drøftelser af budget 2017 har taget initiativ til dette forslag til forandring. Inspirationen til dette kommer som det fremgår af forslaget fra temamødet om effektiviseringer i Byrådet den 12. april Indstilling Økonomichefen indstiller, at forslaget oversendes til Økonomiudvalgets arbejde med forslag til forandringer i budget Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra økonomichefen. Direktionen vedtog endvidere, at forslaget justeres således, at det gennemføres med ekstern bistand. Forandringsforslag om analyse af øget tværgående samarbejde om ydelser og indsatser 95 Forandringsforslag til budget 2017; Afdækning af interessen for, at Skanderborg Ko

17 mmune faciliterer en alternativ Byg- og Bo udstilling Sagsnr.: A Økonomiudvalget har ønsket en forandring vedrørende Afdækning af interessen for, at Skanderborg Kommune faciliteter en alternativ Byg- og Bo udstilling. Denne sag indeholder et forslag til en forandring af afdækning af interessen for, at Skanderborg Kommune faciliteter en alternativ Byg- og Bo udstilling. Det er intentionen, at dette forslag indgår som en del af Økonomiudvalgets drøftelser af budget se også vedlagte bilag. De årlige Byg- og Bo udstillinger er tilløbsstykker, hvor interesserede huskøbere får lejlighed til at møde en række typehusfirmaer, se, gå rundt i og spørge ind til hustyper, materialer, priser og så videre. Skanderborg Kommune har som de flest andre kommuner en række parcelhuskvarterer, som fremstår lidt utidssvarende og nedslidte. Det vurderes, at der er et stort potentiale i at skabe interesse for modernisering og eventuel fortætning og dermed værdiøgning af disse kvarterer. I samarbejde med Danske Byggeri Østjylland, ErhvervSkanderborg og lokale håndværkere afdækkes muligheden for udvikling af et koncept for fornyelse af parcelhuskvarterer, samt forslag til, hvorledes der kunne skabes et udstillingsområde for vellykket fornyelse til inspiration for investorer, håndværkere og ejere. Forslag til forandring: I samarbejde med Danske Byggeri Østjylland, ErhvervSkanderborg og lokale håndværkere afdækkes muligheden for udvikling af et koncept for fornyelse af ældre parcelhuskvarterer samt forslag til, hvorledes der kunne skabes et udstillingsområde for vellykket fornyelse til inspiration for investorer, håndværkere og ejere. Der afsættes kr. i Indstilling Stabschefen for Kultur, borger og planlægning indstiller, at forslaget oversendes til Økonomiudvalgets arbejde med forslag til forandringer i budget Direktionen vedtog at tiltræde indstillingen fra stabschefen for Kultur, borger og planlægning.

18 Forandringsforslag_ facilitering af alternativ Byg og Bo udstilling 96 Udkast til mødekalender for politiske møder Sagsnr.: P Mødeplan for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet i 2017 forelægges til godkendelse. Med henblik på fastlæggelse af møder i de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet forelægges forslag til mødekalender for de politiske møder i Endvidere fremgår plan for direktions- og koncernledelsesmøder i Temamøder for Byrådet, udvalgenes dialogmøder, 4 årlige møder for udvalgsformændene og 2 årlige gruppeformandsmøder er ligeledes indarbejdet i forslaget til mødeplan. Møder i de stående udvalg er indarbejdet i mødeplanen efter samme princip som i 2016 med afholdelse af møder på tirsdage og torsdage - med undtagelse i uge 5, hvor der er Børn & Unge Topmøde. Møderne er så vidt muligt lagt i samme uge, så partierne har mulighed for at gennemgå begge dagsordener på deres gruppemøder. Møder i de stående udvalg er ligeledes indarbejdet, så de så vidt muligt ikke ligger dagen før udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalget (af hensyn til videreførelse af sager fra de stående udvalg). Mandage er friholdt til arbejde i partigrupperne. Byplandagene er ikke endeligt fastlagt, men planlægges til enten den oktober 2017 (ny model) eller oktober 2017, hvis samme princip som øvrige år. Folkemøde Bornholm i 2017 finder sted i uge 24. De endelige datoer offentliggøres under Folkemødet Indstilling Sekretariatschefen indstiller, at direktionen godkender plan for møder i direktion og koncernledelse i 2017

19 at direktionen fremsender forslaget til fastlæggelse af de politiske møder i 2017 til godkendelse i de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Direktionen vedtog at godkende indstillingen fra sekretariatschefen. Direktionen vedtog følgende ændringer i mødekalenderen ift., at den politiske mødekalender justeres, så direktionensmøder og møder i koncernledelsen ikke fremgår. Der udarbejdes en særskilt administrativ kalender at dato for kommunalvalget samt dato for optælling, fintælling og konstiturende møde indarbejdes i mødekalenderen at økonomiudvalgets møde den 22. november flyttes til den 23. november 2017 på grund af kommunalvalg, og afløser temamødet i Byrådet at Byrådets temamøde i december benævnes reserveret til et eventuelt temamøde i Byrådet Mødekalenderen justeres inden fremsendelse til den politiske behandling af sagen. Udkast til mødekalender for politiske møder.pdf 97 Gensidig orientering om andre fora, direktionen deltager i Sagsnr.: P Der blev bl.a. orienteret om udvikling ift. arbejdet med det regionale arbejdsmarkedsråd set ift. Skanderborg Kommune samt kommende møde i turismeudvalget.

20 98 Eventuelt Sagsnr.: P Intet at bemærke.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud.

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud. Til Skanderborg Kommune FOA Silkeborg-Skanderborg takker Skanderborg Kommune for henvendelsen vedrørende input i forbindelse med kommunens Standard for brug af arbejdsklausuler i forbindelse med udbud.

Læs mere

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt

Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt 2 Sociale klausuler 88.00.00P22-0001 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Erhvervsudvalget 21-11-2013 9 Kommunalbestyrelsen 28-11-2013 2 Kommunalbestyrelsen 19-12-2013 2 Hvem beslutter

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Der lægges med denne sag op til en drøftelse af indholdet i DIA 2018 samt retænkning af kontrakt- og aftaleholderprocessen.

Der lægges med denne sag op til en drøftelse af indholdet i DIA 2018 samt retænkning af kontrakt- og aftaleholderprocessen. Dagsorden Dato: 06-09-2017 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Fælleden, lokale 1.Ø.07 183 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 00.01.00-P35-1-17 Dagsordenen blev godkendt. 184 DIA og kontrakter og aftaler

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Side 1 af 5 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Sagsnr: 81.38.04-P35-9-14 Sagsansvarlig: Lilli Christoffersen Sagsfremstilling Direktionen har med indspark fra chefforum

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen.

Alle 98 kommuner har gennemført spørgeskemaundersøgelsen. N OTAT Opsamling på spørgeskemaundersøgelse om kommunernes brug af arbejdsklausuler og sociale klausuler i udbud KL har som opfølgning på økonomiaftalen for 2014, og på anmodning fra Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Det interessante er herefter at belyse rækkevidden af ILO 94 i forhold til at sikre en leverandørs overholdelse af ILO 94 som kontraktvilkår.

Det interessante er herefter at belyse rækkevidden af ILO 94 i forhold til at sikre en leverandørs overholdelse af ILO 94 som kontraktvilkår. Bilag 2 Notat vedrørende sikring af løn- og arbejdsforhold. Januar 2016 1. Baggrund Byrådet har d. 2. september 2015 vedtaget at Økonomiudvalget og Byrådet evaluerer Indkøbs- og Udbudspolitikken i forhold

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

Udtalelser fra LMU. Forslag til arbejdstid på Fælleden Udtalelser fra LMU er

Udtalelser fra LMU. Forslag til arbejdstid på Fælleden Udtalelser fra LMU er Forslag til arbejdstid på Fælleden Udtalelser fra LMU 1.1 Kultur, Borgere og Planlægning 1.2 HR-staben 1.3 Byråds- og Direktionssekretariatet 1.4 Økonomi/Innovation og IT 1.5 Dagplejen 1.6 Børn og Unge

Læs mere

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger

UDKAST Vilkår for organisationsændringer, der medfører reduktion af stillinger Område: Human Resources Afdeling: HR Jura Journal nr.: 11/6130 Dato: 31. januar 2013 Udarbejdet af: Susanne Wind E mail: Susanne.Wind@regionsyddanmark.dk Telefon: 76632040 UDKAST Vilkår for organisationsændringer,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn

Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten

Notat 6. april Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Notat 6. april 2016 Udkast til kommissorium for ejendomsanalyse Mere velfærd færre mursten Indledning Skanderborg Kommune ønsker med projektet Mere velfærd færre mursten at optimere ejendomsanvendelsen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. J.nr.: 9.02.02.1 9. november 2004 Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til lovgivning om udmøntning af strukturreformen på skatteområdet Indledning

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Side 2 af 8 Når kommunen indgår en aftale med en ekstern leverandør er det også muligt at indføje en uddannelsesklausul i kontrakten. Uddannelsesklausulen pålægger leverandøren krav om at tilbyde et antal

Læs mere

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:

Dernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er: 1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Standard for anvendelse af arbejdsklausuler

Standard for anvendelse af arbejdsklausuler Standard for anvendelse af arbejdsklausuler Skanderborg Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at medvirke til at sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår og modvirke social dumpning i forbindelse

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 2. oktober 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 21. juni 2013 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Fremtidig løsning af billetkontrolopgaven i

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 16. januar 2014 kl. 16.30-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Anders W. Berthelsen, Odense Birger Jensen, Svendborg Hans Bjergegaard, Assens

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge

Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge Udviklingsaftale 2016 for Børn og Unge 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere