LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet"

Transkript

1 LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet

2 Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses på Bygningsmaler Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 183 af 22/03/2004 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 879 af 06/07/2007 Bekendtgørelse om uddannelsen til bygningsmaler nr.1160 af 14/12/2000 ( ændring Bek. nr. 715 af 01/07/ 2004 og Bek. nr af 30/11/2006) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 766 af 26/06/2007 Bekendtgørelse om ny karakterskala nr. 851 af 04/07/2007 Betegnelse Hovedforløb Periodens længde Udgave 2. udgave Revideret den September 2007 Ansvarlige for udarbejdelsen Asbjørn Sørensen Medvirkende lærer Leo Johansen, Kjeld Terp Andersen, Lotte Müller Christensen, Annette Lønne Godkendt den Formand for det lokale uddannelsesudvalg Dato Underskrift Strategisk ledelse Dato Underskrift Side 2

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 5 EN SKOLEDEL, DER INDEHOLDER FØLGENDE AFSNIT:... 5 EN UNDERVISNINGSDEL, DER INDEHOLDER FØLGENDE AFSNIT:... 5 UNDERVISNINGSPLAN SKOLEDEL PÆDAGOGISK TILGANG... 6 SKOLENS KRAV VED ANSÆTTELSE AF PÆDAGOGISK PERSONALE... 7 STUDIECENTRET (STC)... 7 GENNEMFØRELSE AF GRUNDFAG... 7 UNDERVISNINGSTID... 8 GODSKRIVNING / MERIT FOR FAG... 8 ELEVERNES UDDANNELSESPLAN OG UDDANNELSESBOG... 8 OPTAGELSE I SKOLEPRAKTIK KONTAKTLÆRER PÅ HOVEDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN - SKOLEDEL BESKRIVELSE AF HVORDAN OG HVORNÅR DER BEDØMMES: REGLER OM DE PRØVER SKOLEN FORANSTALTER, DER GENNEMFØRES SOM EKSAMEN: REGLER FOR AFHOLDELSE AF SVENDEPRØVE REGLER OM UDSTEDELSE AF SKOLEVEJLEDNING FORVENTNINGER TIL ELEVEN: REGLER OM UDSTEDELSE AF BEVIS FOR GRUNDFORLØB, SKOLEBEVIS, UDDANNELSESBEVIS ELLER SVENDEBREV: PRAKTIKERKLÆRING: HENVISNING TIL SKOLENS EKSAMENSREGLEMENT SOM SKOLEN FASTSÆTTER I HENHOLD TIL REGLER OM EKSAMEN UNDERVISNINGSPLAN UNDERVISNINGSDEL UDDANNELSESFORLØB LÆRERKVALIFIKATIONER AFDELINGSRESSOURCER SAMLÆSNING KONTAKTLÆREREN PÅ HOVEDFORLØBET: UDDANNELSESPLAN OG UDDANNELSESBOG HOVEDFORLØB UNDERVISNING I VIRKSOMHEDER BESKRIVELSE AF INDHOLDET PÅ FAGKLASSERNE FAGKLASSE BESKRIVELSE AF FAGENE PÅ 1. FAGKLASSE VALGFAG PÅ 1. FAGKLASSE FAGKLASSE VALGFAG PÅ 2. FAGKLASSE FAGKLASSE BESKRIVELSE AF FAGENE PÅ 3. FAGKLASSE VALGFRI SPECIALEFAG UNDERVISNINGSTID UDSTEDELSE AF SKOLEBEVIS Side 3

4 SKOLEBEVIS: BEDØMMELSESPLAN UNDERVISNINGSDELEN ANSVAR FOR BEDØMMELSE SAMARBEJDE MED DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG FOR MALERUDDANNELSEN OMKRING BEDØMMELSE OG UDSTEDELSE AF GRUNDFORLØBSBEVIS SAMARBEJDE MED PRAKTIKVIRKSOMHED OG ELEVEN VEDRØRENDE UDSTEDELSE AF SKOLEBEVIS SÆRSKILT BEDØMMELSE AF FAG, DER BEDØMMES SAMMEN MED ANDRE FAG AFHOLDELSE AF SVENDEPRØVE BILAG: BILAG 1: KOMPLET TRANSFORMATIONSSKEMA FOR HELE UDDANNELSEN BILAG 2: VALGFAGSKATALOG BILAG 3: EKSAMENSREGLEMENT FOR ELEVER Side 4

5 Indledning Denne undervisningsplan indeholder beskrivelsen af hovedforløbet for bygningsmaleruddannelsen på Vejle Tekniske Skole. Den består af: En skoledel, der indeholder følgende afsnit: En skoledel, der er udarbejdet af skolen på baggrund af gældende bekendtgørelser. Afsnittet beskriver de områder, hvor erhvervsuddannelserne har fælles områder. Det gælder bl.a. det pædagogiske grundlag, fælles ressourcer og personalets kompetencer. I skoledelen beskrives også de områder, hvor erhvervsuddannelserne har fælles områder angående bedømmelse på grund og hovedforløb. En undervisningsdel, der indeholder følgende afsnit: En undervisningsdel, der udarbejdes i et samarbejde mellem ledelsen og uddannelsens faglærere, og i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Afsnittet beskriver, hvordan afdelingen gennemfører undervisningen ud fra gældende bekendtgørelser og vejledninger. I undervisningsdelen beskrives også, hvordan den løbende og afsluttende bedømmelse foretages for hovedforløb for erhvervsuddannelserne. Side 5

6 Undervisningsplan skoledel. Pædagogisk tilgang Skolens vision udtrykt i den Grønne Plan 2004, er at gå fra kun at være leverandør af efterspurgte uddannelser til at være aktiv samarbejdspartner med sigte på de uddannelsessøgende, arbejdsmarkedets behov for kvalifikations- og kompetenceudvikling. Dermed bidrager vi til udvikling gennem uddannelse. Det betyder, at vi målrettet vil ændre vores pædagogik, så vi går fra at være en træningsskole til en kompetenceskole, hvor uddannelsessøgende er meddesigner på sit eget uddannelses- og læringsforløb med skyldig hensyntagen til branchens og virksomhedens indflydelse herpå. For at vi kan uddanne til vidensamfundet kræves tilrettelæggelsesformer, som både er helheds- og kontekstorienterede og aktivitets- og færdighedsorienterede, og hvor den pædagogiske tilrettelæggelse understøtter elevens selvstændighed og medansvar for egen læring med fokus på udvikling af såvel faglig som kognitive, sproglige, teknologiske og personlige kompetencer. Vi skal medvirke til elevernes dannelse til et liv som borger i det danske og det internationale samfund. Vi skal uddanne eleverne til det erhvervsliv, som de skal leve af. Det skal ske med udgangspunkt i elevernes individuelle læring og uddannelsesforløb. Vi skaber et undervisningsmiljø, der støtter og udfolder elevernes personlige drømme, konkrete mål og deres faglige og menneskelige forudsætninger. Eleverne er som alle dagens unge mennesker individualister, personligheder og yderst forskelligt udstyret med kompetencer. De har blik for erhvervslivets efterspørgsel efter stadig mere fagligt velfunderet og fleksibel arbejdskraft. Vejle Tekniske Skole udvikler løbende undervisningsmiljøerne med fokus på de tekniskfagligt kompetenceudviklende elementer, samtidig med at fagligheden forbindes med relevant teoridannelse. Læringsmiljøerne skal tilgodese at eleven i løbet af et uddannelsesforløb møder forskellige undervisnings- og arbejdsformer, herunder sådanne der sigter mod at fremme lysten og evnen til fortsat læring i et livslangt perspektiv. Den enkelte elev skal i stor udstrækning være med til at forme sit eget uddannelsesforløb i samarbejde med kontaktlæreren ikke alene ruten gennem uddannelsen, men også det konkrete indhold, formen og den hastighed, hvormed det skal foregå inden for de rammer, som skolen sætter. For at kunne styre sin egen læreproces skal eleven lære i samarbejde med kontaktlæreren at sætte sig realistiske mål, at prioritere, at disponere sin tid, at formulere behov for hjælp, at arbejde selvstændigt, at vurdere, hvornår arbejdet er færdigt og at evaluere sin egen læreproces. Elevernes individuelle udgangspunkter og valg af fag medfører, at klassen afløses af mange mindre og større hold, der som hold og enkeltpersoner kan være på mange forskellige stadier i deres uddannelsesforløb. Holdene og enkeltpersonerne: kan være på vidt forskellige stadier i deres planlagte forløb. vil i fremtiden færdes i områdernes undervisningsmiljø, der består af et praktisk rum og et teoretisk rum. Elevens sociale netværk var tidligere afgrænset til en klasse, nu skal eleven finde virksomhedens sociale netværk afspejlet i undervisningsmiljøerne og have medansvar for at være med til at skabe det selv. Side 6

7 Kravene om elevernes selvstændige tilrettelæggelse af dele af uddannelsens forløb ud fra forskellige valgmuligheder f.eks. som valg af direkte undervisning på hold / i grupper, intensivt gruppearbejde, forelæsning og selvstudium, stiller naturligvis store krav til eleverne, men også store krav til faglærerne, undervisningsmiljøets organisation og til ressourcestyring. Skolens krav ved ansættelse af pædagogisk personale. Generelt skal en lærer ved ansættelse på Vejle Tekniske Skole opfylde bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, nr.184, kapitel 3 om lærerkvalifikationer, især 11 og 12. Desuden skal uddannelseslederen inden for den indgang hvor ansættelsen har fundet sted sikre at 12 opfyldes. Derudover tilstræbes det, at læreren udover de i 11 nævnte kvalifikationer og kompetencer har en faglig overbygning af sin faglige uddannelse. For lærere, der ansættes som grundfagslærere, kræves det, at de har enten linjefag eller en kandidatgrad fra et universitet inden for det pågældende undervisningsfag / de pågældende undervisningsfag. Studiecentret (STC) For alle grundfag gælder, at undervisningen skal sikre, at eleven opnår indsigt og færdigheder i det pågældende grundfag og dets faktiske anvendelse i de andre fag og praksisområder, der er knyttet til det valgte erhvervsområde. Teori og problemløsning skal understøtte hinanden, så faget bidrager til elevens erhvervsfaglige uddannelse med kompetencer, der indgår i uddannelsen. ( 18/183) Derfor er det nødvendigt med et direkte og formaliseret samarbejde med den / de indgange, hvor grundfagene er en del af elevernes uddannelse. Grundfagene deles i grundfag der læses i STC og de grundfag der læses som faglige grundfag. Eksempler på fag der læses i eller med lærere fra STC: sprogfagene (dansk, engelsk, fransk, tysk) erhvervsøkonomi og virksomhedsøkonomi informationsteknologi førstehjælp fra GF til udvidet niveau matematik og naturfag Disse grundfag gennemføres i STC, der i sit udbud skal dække niveauerne fra G til A- niveau. Udbudet dækkes enten som obligatoriske fag eller studieforberedende fag. Undervisningen kan gennemføres som almindelig klasse / hold undervisning, der hvor eleverne behøver en indføring i et konkret fagligt område, men der skal også være mulighed for, at eleverne modtager generelle oplæg i større grupper, og endelig skal der være mulighed for, at eleverne selvstændigt forbereder opgaver i samarbejde med kontaktlæreren, faglæreren mfl. Gennemførelse af grundfag For at sikre, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i det / de pågældende grundfag og deres faktiske anvendelse i de andre fag og praksisområder, der er knyttet til den valgte indgang, har STC initiativpligt over for indgangen. Med denne initiativpligt følger også pligt til regelmæssigt at følge op på dette samarbejde ude i den enkelte indgang. Det er vigtigt at se indgangens fag som en helhed, der understøtter hinanden, så fagene bidrager til elevens erhvervsfaglige uddannelse med de kompetencer, der indgår i uddannelsen. Side 7

8 Øvrige grundfag gennemføres i den enkelte indgang. Undervisningstid Skoleundervisningen gennemføres for den enkelte elev som fuldtidsundervisning og elevens arbejde har et omfang svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Hvordan undervisningstiden er tilrettelagt vil fremgå af undervisningsdelen for den enkelte indgang. Dette gælder både for elever på grundforløbet og på hovedforløbet. For grundforløbet er timerne fordelt på følgende måde: 33 lektioner med direkte lærerkonfrontation, minimum 4 lektielæsningstimer. For hovedforløbene er timerne fordelt på følgende måde: 35 lektioner med direkte lærerkonfrontation, minimum 2 lektielæsningstimer. Eleverne har mulighed for at anvende skolens faciliteter i forbindelse med lektielæsningstimer. Fraværsregistreringen sker på baggrund af elevens fysiske tilstedeværelse på VTS og aktive deltagelse i de aktiviteter, der er valgt af eleven. Godskrivning / merit for fag Grundfag, der er i STC: For at en elev kan godskrives merit i et grundfag kræves det, at eleven kan dokumentere dette med en kopi af et eksamensbevis, hvor karakteren fremgår. Meritten gives, hvis eleven har bestået faget, dvs. opnået mindst karakteren 6, enten ved en afsluttende prøve eller ved en årskarakter / standpunktskarakter. Skolen kan efter en konkret vurdering give en elev merit i fag på niveau F og G, selv om eleven ikke opfylder betingelserne i stk. 3, jf. reglerne om erhvervsuddannelserne, hvis skolen skønner, at eleven har et tilsvarende niveau i faget. (Bekendtgørelse 539 3, stk. 1-4) Procedure i forbindelse med registrering af merit for grundfag: Eksamensbeviset afleveres til den administrativt elevansvarlige for indgangen, der sørger for at eleven godskrives denne merit. Denne procedure varetages af underviseren i det pågældende fag i STC. I tvivlstilfælde sammen med uddannelseslederen for STC eller uddannelseslederen med ansvarsområdet Uddannelseslederen for den enkelte indgang giver øvrig merit jf. 183/ 54. Elevernes uddannelsesplan og uddannelsesbog For elever på hovedforløb anvendes uddannelsesplanen og uddannelsesbogen i Elevplan samt den, af Malerfaget faglige Fællesudvalg, udarbejdede logbog. Optagelse i skolepraktik. Lære- og praktikpladskontoret (LOP) indkalder ved afslutning af grundforløbet alle grundforløbseleverne til et fælles informationsmøde om tilmelding til skolepraktik samt information om hvad skolepraktik er. På mødet udleveres skemaet Oplysninger til lære- og praktikpladssøgende samt en beskrivelse af hvad skolepraktik er. Side 8

9 Informationsmøde for de elever der ansøger om skolepraktik afholdes fire gange om året. Mødet indkaldes af LOP og indgangens skolepraktikansvarlig deltager. På mødet informeres der yderligere om hvad skolepraktik er, med vægt på EMMA kravene. Den skolepraktikansvarlige tager en kort samtale (ca. 5 min.) med de kommende skolepraktikelever, hvor eleverne skal fremlægge deres beviser for, at de har været aktivt søgende i de 2 måneder og stadig opfylder Emma-kravene. Opfylder eleverne Emma-kravene tilmelder de sig skolepraktik ved at udfylde og aflevere tilmeldingsblanket til LOP. Eleven har efter mødet en frist på en uge til at tilmelde sig skolepraktik. Har LOP ikke modtaget tilmeldingen inden fristens udløb, har eleven selv afskrevet sig fra at blive optaget som skolepraktikelev. Kontaktlærer på hovedforløbet. Ved skift af kontaktlærer mellem grund- og hovedforløb, sikres der overlevering fra kontaktlæreren på grundforløbet til kontaktlæreren på hovedforløbet. Kontaktlæreren på hovedforløbet samarbejder med eleven om tilrettelæggelse af den individuelle undervisning. Kontaktlæreren følger sammen med eleven op på uddannelsesplanen. Det er kontaktlæreren der i samarbejde med faglærerne koordinerer kontakten til elevens arbejdsgiver. Side 9

10 Bedømmelsesplan - skoledel. Definition af ord: Bedømmelse: Anvendes i de sammenhænge, hvor der bedømmes f.eks. ved afslutning af et UVM-fag eller ved afslutning af en periode. Løbende bedømmelse: Dækker over en fortløbende ikke-afsluttet proces, hvor evalueringen skal have form som en vejledning i relation til opfyldelse af mål og delmål. Afsluttende bedømmelse: Anvendes når eleven får en blivende karakter i form af en standpunkts eller eksamenskarakter i det pågældende fag. Evaluering: Anvendes i den proces, der har til formål at afdække, om de undervisningsmæssige mål er nået, til at vejlede den enkelte elev i læreprocessen og til at sikre udvikling i processen. Delkarakter: Anvendes når et fag er delt over flere skoleperioder, eleven får efter endt undervisning en delkarakter, der dækker den undervisning som eleven har deltaget i. Beskrivelse af hvordan og hvornår der bedømmes: Det er faglæreren, der har ansvaret for at aflevere karaktererne / bedømmelserne til kontaktlæreren. Kontaktlæreren formidler karaktererne / bedømmelserne videre til eleven. Der henvises til undervisningsdelen og dennes bedømmelsesplan, med hensyn til hvordan og hvornår der bedømmes. Regler om de prøver skolen foranstalter, der gennemføres som eksamen: Lodtrækningsproceduren for grundfag: Lodtrækningsproceduren for grundfag: Eksamensliste fra ministeriet er genereret via en computer, alle grundfag står i en tilfældig rækkefølge. Lodtrækningen afgøres af rækkefølgen af grundfagene. Resultatet af lodtrækningen sendes til faglæreren i det grundfag, hvor eleverne skal til eksamen, ca. 4 uger før eksamen. Eleverne orienteres først 14 dage før eksamen. Den enkelte elev skal kun deltage i højst nedennævnte antal prøver i grundfag (inkl. grundfag valgt som valgfag) i skoleperioder med den anførte fastsatte varighed af den obligatoriske undervisning: 0-20 uger uger uger 3 61 uger og derover 4 Side 10

11 Regler for afholdelse af svendeprøve. Regler for afholdelse af svendeprøve, beskrives i undervisningsdelen. Regler om udstedelse af skolevejledning Der henvises til Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser nr. 183, 77. Skolevejledningen udstedes: senest 14 dage efter at eleven har endt skoleopholdet. når en elev ikke har opnået de nødvendige kompetencer på en skoleperiode. Eleven skal have en samtale med sin kontaktlærer, hvor det aftales hvordan eleven skal arbejde videre for at opnå de nødvendige kompetencer. Disse aftaler skrives ind i elevens uddannelsesbog. ved afbrudt uddannelse, hvor de opnåede kompetencer angives. Forventninger til eleven: Skolen forventer at eleven: møder til tiden er motiveret er interesseret er velforberedt afleverer opgaver til tiden nødvendig for at kunne gennemføre uddannelsen arbejder med deres hjemmeopgaver for at kunne følge med i undervisningen arbejder seriøst med de stillede opgaver (kurser, temaer, projekter etc.) Der henvises i øvrigt til Elevguiden på Vejle Tekniske Skoles hjemmeside Regler om udstedelse af bevis for grundforløb, skolebevis, uddannelsesbevis eller svendebrev: Udstedelse af grundforløbsbevis, skolebevis eller uddannelsesbevis sker på baggrund af en helhedsvurdering, dvs. både en vurdering af faglige kompetencer og personlige / sociale kompetencer. Helhedsvurderingen skal lægge vægt på at skolen i en samlet vurdering skønner at eleven vil kunne fortsætte i og gennemføre uddannelsen med et godt resultat, dvs. bestå svendeprøven. Som en del af helhedsvurderingen af eleven i forhold til kravene på skoleopholdet lægges der vægt på følgende inden for personlige og sociale kompetencer samt faglige kompetencer: 1. Personlige og sociale kompetencer: Udvikling af elevens evne til selvstændig stillingtagen og medvirken i et demokratisk samfund. Samarbejde og kommunikation. Faglig og social problemløsning. Initiativ. Fleksibilitet. Kvalitetssans. Side 11

12 Fremmøde. 2. Følgende punkter dækker vurderingen af de faglige kompetencer: har eleven det nødvendige praktiske håndelag og talent for den konkrete håndværksmæssige uddannelse? hvordan arbejder eleven med faglige praktiske problemer? kan eleven selv tage initiativ, eller skal eleven hele tiden vejledes step for step? kan eleven anvende fagligheden i forskellig kontekst? kan eleven kombinere faglig teori i forhold til løsning af et praktisk problem? har eleven den nødvendige motivation for at gennemføre uddannelsen? er eleven service-minded i forhold til udøvelse af erhvervet? Kontaktlæreren følger eleven tæt, hvis det skønnes nødvendigt. På den nåde holdes eleven hele tiden ajour med hvordan den løbende bedømmelse er. Derved får eleven mulighed for at drøfte eventuelle tiltag for at opnå manglende kvalifikationer og kompetencer i forhold til udstedelse af grundforløbsbevis, skolebevis eller uddannelsesbevis. I den samlede vurdering indgår som en væsentlig bestanddel de standpunkter, eleven har opnået i forhold til målene for skoleopholdets fag. Hvis der i hovedforløbet er fastsat beståelseskrav i enkelte fag, skal disse være bestået. Herudover skal skolen vurdere, om eleven gennem en samlet afvejning af dennes faglige og personlige kompetencer, har opnået de nødvendige forudsætninger for at kunne fortsætte i hovedforløbet. Hvis eleven har gennemført skoleopholdet, udsteder skolen et grundforløbsbevis, skolebevis eller uddannelsesbevis, som dokumentation for at eleven, efter skolens samlede vurdering, har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger i fagene. Hvis eleven har gennemført skoleopholdet og ikke har opnået de nødvendige faglige og personlige kompetencer, evt. mangler at bestå nogle fag for at kunne fortsætte på næste fagklasse, skal det overvejes om eleven ud fra en samlet vurdering af mulighederne det efterfølgende hovedforløb, gennem fx målrettet anvendelse af valgfagsundervisning i hovedforløbet, har realistiske muligheder for at opnå de nødvendige forudsætninger for at kunne fortsætte i og gennemføre hovedforløbet. I skolens samlede vurdering heraf skal indgå elementer som: Elevens eventuelle vanskeligheder ved at opnå målene i et enkelt eller flere fag. Her må skolen i vurderingen inddrage de pågældende fags sværhedsgrad og deres betydning i den uddannelse, som eleven stiler imod altså om der er tale om kernefag i uddannelsen. Elevens muligheder for i rette tid i uddannelsesforløbet at tilegne sig de nødvendige faglige og personlige kompetencer dvs. vil eleven kunne bestå svendeprøven. Elevens praktiske håndelag og talent for den konkrete uddannelses håndværksmæssige sider. Skolens samlede vurdering kan bl.a. resultere i en af følgende muligheder for den enkelte elev: Side 12

13 hvis eleven har opnået karakteren 02 gennem prøve eller standpunktskarakter i de forskellige fag vil skolens vurdering i almindelighed være at eleven har forudsætninger for at fortsætte i hovedforløbet. eleven kan fortsætte undervisningen i den ønskede uddannelses hovedforløb, da eleven ud fra en samlet afvejning af de personlige og faglige kompetencer, suppleret med målrettet anvendelse af valgfag, vil have de nødvendige forudsætninger for at kunne fortsætte uddannelsen. Evt. forudsætning om at målrette valgfagsundervisning skal fremgå af elevens uddannelsesplan. Den justerede uddannelsesplan skal fremgå af elevens uddannelsesbog. eleven kan fortsætte på uddannelsen når der tilbydes undervisning, der giver eleven mulighed for at tilegne sig de nødvendige kvalifikationer. Uddannelsesplan og bog justeres. eleven kan vejledes om andre relevante og måske mere realistiske uddannelsesmuligheder. Uddannelsesplan og - bog justeres. Ved al vejledning er det vigtigt at forholde sig til om eleven virkelig er motiveret for at arbejde med uddannelsen, og om eleven har muligheder for på noget tidspunkt at klare kravene til den pågældende uddannelse. Praktikerklæring: En praktikerklæring er et skema, som skal udfyldes af elev og mester i samarbejde. Praktikerklæringen er udgangspunkt og grundlag for den videre vejledning af eleven i uddannelsesforløbet. Nærmere beskrivelse af anvendelse af praktikerklæringer findes i undervisningsdelen. Henvisning til skolens eksamensreglement som skolen fastsætter i henhold til regler om eksamen. Vejle Tekniske Skole har udarbejdet 5 pjecer omkring eksamen: til elever, til lærere, til censorer, til snydepassere og administrativt personale. Side 13

14 Undervisningsplan undervisningsdel. Uddannelsesforløb Denne undervisningsplan beskriver undervisningen på hovedforløbet på bygningsmaleruddannelsen, som den gennemføres i Malerafdelingen på Vejle Tekniske Skole. Hovedforløbet er fordelt på tre (fire) skoleophold. 1. fagklasse af 10 ugers varighed, 2. fagklasse af 10 ugers varighed, 3. fagklasse af 4 ugers varighed, samt et valgfrit specialeforløb af 1 uges varighed. Gennemførelsen af det valgfri speciale sker typisk i umiddelbar tilknytning til elevens ophold på 3. fagklasse, således at denne periode bliver på i alt 5 uger. Malerafdelingen planlægger, at hver fagklasse gennemføres to gange hvert år for at opnå den størst mulige fleksibilitet overfor elever og virksomheder. Malerafdelingen har umiddelbart plads til at 25 elever starter på hver indkaldelse til hovedforløb. Lærerkvalifikationer Medarbejderstaben i malerafdelingen består af 4 fuldtids underviserer, 1 timelærer og en uddannelsesleder. De ansatte faglærere opfylder alle de faglige kvalifikationer, der fremgår af skoledelen i denne undervisningsplan. Kvalifikationerne dækker samtlige af bygningsmalerfagets aspekter. Alle underviser deltager i undervisningen på grundforløbet. Undervisernes IT-kompetencer svarer til alment brugerniveau. Uddannelseslederen har ingen faglige kvalifikationer indenfor bygningsmalerfaget og underviser derfor kun inden for ikke malerfaglige fag som f.eks. informationsteknologi. Uddannelseslederen har en pædagogisk overbygning på uddannelsen i form af en PD. Afdelingsressourcer Malerafdelingen råder over følgende lokaler: 1 kombineret teori-/praktiklokale (nr.165). Lokalet er udstyret til at op til 25 elever kan modtage undervisning på holdniveau såvel som individuelt niveau. Lokalet er ideelt til projektundervisning. Lokalet indeholder yderligere 16 malerkabiner, hvor eleverne har mulighed for at arbejde med en helhedsopgave med tapetopsætning, maling af døre, paneler, dekoration etc. I lokalet er der rensefaciliteter. Lokalet anvendes typisk til undervisning på 1., 2. og 3. fagklasse. Lokalet udlejes til Malerfagets faglige Fællesudvalg i forbindelse med fagets afholdelse af svendeprøver. Fra ovenstående lokale er der adgang til et regulært teorilokale (nr.131), med mulighed for at arbejde med mindre praktiske projektopgaver. Dette lokale har plads til ca. 25 elever. Lokalet benyttes til fagklasserne, når ovenstående lokale er udlånt til svendeprøver. Her ud over benyttes lokalet til efteruddannelseskurser. Der er adgang til rensefaciliteter, uden at undervisning i andre lokaler forstyrres. Side 14

15 1 kombineret teori-/praktiklokale med mulighed for opdeling med foldedør (nr.129/130). Som ét lokale er der plads til at max. 50 elever modtager bådet teoretisk og praktisk undervisning. Det sker som regel i forbindelse med de første 10 uger efter starten af et grundforløb. Når lokalet opdeles til to lokaler med foldedør er der plads til 2x 25 elever. I denne form anvendes det ene lokale (nr.129) typisk til de elever, der har påbygning på grundforløbet. I lokalet er der rensefaciliteter. Det andet lokale (nr.130) benyttes af elever på fagklasser eller til efteruddannelse. Et typisk anvendelsesområde er i forbindelse med tapetopsætning. Der er adgang til renserum, uden at undervisningen i andre lokaler forstyrres I malerafdelingen er der et rum med 5 computere, som eleverne kan benytte til opgaver, projekter, informations- og jobsøgning. Afdelingen har et samtalerum, der bliver benyttet i forbindelse med kontaktlærersamtaler. Rummet er udstyret med en computer med adgang til Elevplan. Lærerværelse med mødefacilitet. Sprøjtekabine Renserum Lager Adgang til øvrige lokaler efter behov: o IT-faciliteter o Teorilokaler Samlæsning Der vil ske sammenlæsning mellem elever på forskellige fagklasser i det omfang det planlægningsmæssigt og pædagogisk findes hensigtsmæssigt. Et eksempel på denne samlæsning kan være samlæsning mellem elever der arbejder med tapetopsætning på 2. fagklasse, der kan samlæse med elever, der har valgt tapetopsætning som valgfrit specialefag. Kontaktlæreren på hovedforløbet: Alle underviser i malerafdelingen kan fungerer som kontaktlærer. Den underviser der har ansvaret for at gennemføre undervisningen på et hovedforløb overtager kontaktlærer rollen for alle de elever, der er på holdet. Det er den kontaktlærer der har hovedforløbet, der sørger for at opsamle de nødvendige informationer omkring en elevs uddannelse fra den foregående kontaktlærer. Grunden til at der på malerafdelingen skiftes kontaktlærer fra det ene skoleophold til det næste, er at sikre, at eleven i den periode eleven er på skolen, altid kan komme i kontakt med en underviser med den fornødne baggrundsviden om elevens uddannelsesforløb. Kontaktlærertimer skemalægges så kontaktlæreren har mulighed for at gennemføre en kontaktlærersamtale inden for de første 14 dage efter starten på 1. og 2. fagklasse, samt i sidste uge af begge perioder. På 3. fagklasse skemalægges der kun en afsluttende kontaktlærersamtale. Er der behov for yderligere kontaktlærersamtaler skemalægges disse efter aftale mellem elev, kontaktlærer og uddannelsesleder. Beder en elev om en kontaktlærersamtale skal den gennemføres. Side 15

16 Det er kontaktlærerens ansvar, at der afholdes de nødvendige kontaktlærersamtaler. Afslutningssamtalen afholdes også med elever, i det omfang det er muligt, når eleven forlader uddannelsen i utide. Kontaktlæreren skal motivere eleven til at benytte Elevplan og har ansvaret for at følge op på, samt godkende elevens undervisningsplan og uddannelsesbog. Ved starten af hver fagklasse kontrollerer kontaktlæreren yderligere, at eleven har sørget for at få udfyldt logbogen. Såfremt der er mangler, bedes eleven om hurtigst muligt (inden for få dage) at få logbogen korrekt udfyldt og underskrevet af elevens mester. Er der problemer med udfyldelsen informeres uddannelseslederen for malerafdelingen, der tager kontakt til det lokale uddannelsesudvalg. I forbindelse med fag, hvor andre undervisere er involveret, følger kontaktlæreren op på den del af en elevs undervisning, som det berører. Kontaktlæreren skal sikre sig, at eleven gennemfører (får karakter eller evaluering) i disse fag. Hvis der er mangler, kontaktes pågældende underviser eller afdeling. Kontaktlæreren kan inddrage uddannelseslederen. Dette gælder også fag der afholdes i Studiecentret. Uddannelsesplan og uddannelsesbog hovedforløb Når eleven tilmeldes grundforløbet oprettes eleven i Elevplan. I Elevplan forefindes elevens uddannelsesplan. For at eleven kan se sin uddannelsesplan er det nødvendigt, at eleven kan huske sin adgangskode. Kan en elev ikke huske den, kontaktes afdelingens uddannelsesleder for at få en ny adgangskode. I Elevplan har eleven også adgang til at skrive i sin uddannelsesbog. Heri kan eleven indskrive de arbejdsområder der er arbejdet med i en praktikperiode, samt beskrive de projekter og fag der er arbejdet med på skoleophold. Kontaktlæreren skal godkende elevens indtastninger i Elevplan. Malernes faglige Fællesudvalg har udgivet en logbog til registrering af elevens uddannelsesforløb, både under skoleophold og i uddannelsens praktiktid. Logbogen udleveres til eleven ved afslutningen af grundforløbet, hvor eleven også bliver informeret om brugen af logbogen. Logbogen er elevens personlige ejendom og det er elevens ansvar, at sørge for at få logbogen udfyldt og underskrevet i virksomheden inden starten på et skoleophold. Undervisning i virksomheder På hovedforløbene gennemføres der ikke undervisning i virksomheder. Undervisning i virksomheder gennemføres kun i forbindelse med individuelle tilrettelagte forløb, hvor eleven kan få opøvet eller afprøvet personlige eller faglige kompetencer. Undervisningen indføres af eleven i elevens uddannelsesplan og skal godkendes af kontaktlæreren. Side 16

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne

Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Grundforløbet for vvsenergiuddannelserne Teknisk Skole Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Bygge og Anlæg - nr. 340 af 13. April 2012 og uddannelsesordning 1420 for vvs-uddannelserne.

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Merkantile grundforløb

Merkantile grundforløb Merkantile grundforløb Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen 3) Generel kontoruddannelse. 4) Handelsuddannelse med specialer

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb

Elektriker. Lokal undervisningsplan for Elmontør. Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Elmontør Grundforløb voksen, 1. og 2. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2007 Elafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...4 Undervisningsform...4

Læs mere

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene.

Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. Lokal undervisningsplan, EUD -indgangene. 1. Praktiske oplysninger... 3 2. Pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser... 3 a. Afdelingens overvejelser:... 3 a.i. Grundforløbets formål... 3 Skoleperiodens

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Elektriker Lokal undervisningsplan for Styring og reguleringsteknik 2., 3. og 4. hovedforløb Den jydske Haandværkerskole, 2008 Elafdelingen Revideret august 2008 www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse Pædagogik...3

Læs mere

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen.

Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. Procesbeskrivelse af Individuelt tilrettelagt ErhvervsUDdannelse (IEUD): Kogebogen. En arbejdsbeskrivelse af Kaspar Liebst Bundgaard og Michael Jensen Ifølge lovgivningen 1 på erhvervsuddannelsesområdet,

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration

Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration Uddannelsesniveau Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Offentlig Administration 2009-2010 25-06-2009 Side 1 af 13 Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af fire afdelinger

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse Den kliniske tandteknikerassistent I. Grundlag for uddannelsen... 3 A. Idéen... 3 B. Lovgrundlag... 3 C. Administration... 3 D. Samarbejdsaftaler m.m.... 3 1.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration

Lokal undervisningsplan for UCH. Hovedforløb Administration Lokal undervisningsplan for UCH Hovedforløb Administration 1 sfortegnelse LOKAL UNDERVISNINGSPLAN... 3 FOR KONTORUDDANNELSEN MED SPECIALET ADMINISTRATION PÅ UCH... 3 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere