LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet"

Transkript

1 LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet

2 Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses på Bygningsmaler Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 183 af 22/03/2004 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 879 af 06/07/2007 Bekendtgørelse om uddannelsen til bygningsmaler nr.1160 af 14/12/2000 ( ændring Bek. nr. 715 af 01/07/ 2004 og Bek. nr af 30/11/2006) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 766 af 26/06/2007 Bekendtgørelse om ny karakterskala nr. 851 af 04/07/2007 Betegnelse Hovedforløb Periodens længde Udgave 2. udgave Revideret den September 2007 Ansvarlige for udarbejdelsen Asbjørn Sørensen Medvirkende lærer Leo Johansen, Kjeld Terp Andersen, Lotte Müller Christensen, Annette Lønne Godkendt den Formand for det lokale uddannelsesudvalg Dato Underskrift Strategisk ledelse Dato Underskrift Side 2

3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 5 EN SKOLEDEL, DER INDEHOLDER FØLGENDE AFSNIT:... 5 EN UNDERVISNINGSDEL, DER INDEHOLDER FØLGENDE AFSNIT:... 5 UNDERVISNINGSPLAN SKOLEDEL PÆDAGOGISK TILGANG... 6 SKOLENS KRAV VED ANSÆTTELSE AF PÆDAGOGISK PERSONALE... 7 STUDIECENTRET (STC)... 7 GENNEMFØRELSE AF GRUNDFAG... 7 UNDERVISNINGSTID... 8 GODSKRIVNING / MERIT FOR FAG... 8 ELEVERNES UDDANNELSESPLAN OG UDDANNELSESBOG... 8 OPTAGELSE I SKOLEPRAKTIK KONTAKTLÆRER PÅ HOVEDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN - SKOLEDEL BESKRIVELSE AF HVORDAN OG HVORNÅR DER BEDØMMES: REGLER OM DE PRØVER SKOLEN FORANSTALTER, DER GENNEMFØRES SOM EKSAMEN: REGLER FOR AFHOLDELSE AF SVENDEPRØVE REGLER OM UDSTEDELSE AF SKOLEVEJLEDNING FORVENTNINGER TIL ELEVEN: REGLER OM UDSTEDELSE AF BEVIS FOR GRUNDFORLØB, SKOLEBEVIS, UDDANNELSESBEVIS ELLER SVENDEBREV: PRAKTIKERKLÆRING: HENVISNING TIL SKOLENS EKSAMENSREGLEMENT SOM SKOLEN FASTSÆTTER I HENHOLD TIL REGLER OM EKSAMEN UNDERVISNINGSPLAN UNDERVISNINGSDEL UDDANNELSESFORLØB LÆRERKVALIFIKATIONER AFDELINGSRESSOURCER SAMLÆSNING KONTAKTLÆREREN PÅ HOVEDFORLØBET: UDDANNELSESPLAN OG UDDANNELSESBOG HOVEDFORLØB UNDERVISNING I VIRKSOMHEDER BESKRIVELSE AF INDHOLDET PÅ FAGKLASSERNE FAGKLASSE BESKRIVELSE AF FAGENE PÅ 1. FAGKLASSE VALGFAG PÅ 1. FAGKLASSE FAGKLASSE VALGFAG PÅ 2. FAGKLASSE FAGKLASSE BESKRIVELSE AF FAGENE PÅ 3. FAGKLASSE VALGFRI SPECIALEFAG UNDERVISNINGSTID UDSTEDELSE AF SKOLEBEVIS Side 3

4 SKOLEBEVIS: BEDØMMELSESPLAN UNDERVISNINGSDELEN ANSVAR FOR BEDØMMELSE SAMARBEJDE MED DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG FOR MALERUDDANNELSEN OMKRING BEDØMMELSE OG UDSTEDELSE AF GRUNDFORLØBSBEVIS SAMARBEJDE MED PRAKTIKVIRKSOMHED OG ELEVEN VEDRØRENDE UDSTEDELSE AF SKOLEBEVIS SÆRSKILT BEDØMMELSE AF FAG, DER BEDØMMES SAMMEN MED ANDRE FAG AFHOLDELSE AF SVENDEPRØVE BILAG: BILAG 1: KOMPLET TRANSFORMATIONSSKEMA FOR HELE UDDANNELSEN BILAG 2: VALGFAGSKATALOG BILAG 3: EKSAMENSREGLEMENT FOR ELEVER Side 4

5 Indledning Denne undervisningsplan indeholder beskrivelsen af hovedforløbet for bygningsmaleruddannelsen på Vejle Tekniske Skole. Den består af: En skoledel, der indeholder følgende afsnit: En skoledel, der er udarbejdet af skolen på baggrund af gældende bekendtgørelser. Afsnittet beskriver de områder, hvor erhvervsuddannelserne har fælles områder. Det gælder bl.a. det pædagogiske grundlag, fælles ressourcer og personalets kompetencer. I skoledelen beskrives også de områder, hvor erhvervsuddannelserne har fælles områder angående bedømmelse på grund og hovedforløb. En undervisningsdel, der indeholder følgende afsnit: En undervisningsdel, der udarbejdes i et samarbejde mellem ledelsen og uddannelsens faglærere, og i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Afsnittet beskriver, hvordan afdelingen gennemfører undervisningen ud fra gældende bekendtgørelser og vejledninger. I undervisningsdelen beskrives også, hvordan den løbende og afsluttende bedømmelse foretages for hovedforløb for erhvervsuddannelserne. Side 5

6 Undervisningsplan skoledel. Pædagogisk tilgang Skolens vision udtrykt i den Grønne Plan 2004, er at gå fra kun at være leverandør af efterspurgte uddannelser til at være aktiv samarbejdspartner med sigte på de uddannelsessøgende, arbejdsmarkedets behov for kvalifikations- og kompetenceudvikling. Dermed bidrager vi til udvikling gennem uddannelse. Det betyder, at vi målrettet vil ændre vores pædagogik, så vi går fra at være en træningsskole til en kompetenceskole, hvor uddannelsessøgende er meddesigner på sit eget uddannelses- og læringsforløb med skyldig hensyntagen til branchens og virksomhedens indflydelse herpå. For at vi kan uddanne til vidensamfundet kræves tilrettelæggelsesformer, som både er helheds- og kontekstorienterede og aktivitets- og færdighedsorienterede, og hvor den pædagogiske tilrettelæggelse understøtter elevens selvstændighed og medansvar for egen læring med fokus på udvikling af såvel faglig som kognitive, sproglige, teknologiske og personlige kompetencer. Vi skal medvirke til elevernes dannelse til et liv som borger i det danske og det internationale samfund. Vi skal uddanne eleverne til det erhvervsliv, som de skal leve af. Det skal ske med udgangspunkt i elevernes individuelle læring og uddannelsesforløb. Vi skaber et undervisningsmiljø, der støtter og udfolder elevernes personlige drømme, konkrete mål og deres faglige og menneskelige forudsætninger. Eleverne er som alle dagens unge mennesker individualister, personligheder og yderst forskelligt udstyret med kompetencer. De har blik for erhvervslivets efterspørgsel efter stadig mere fagligt velfunderet og fleksibel arbejdskraft. Vejle Tekniske Skole udvikler løbende undervisningsmiljøerne med fokus på de tekniskfagligt kompetenceudviklende elementer, samtidig med at fagligheden forbindes med relevant teoridannelse. Læringsmiljøerne skal tilgodese at eleven i løbet af et uddannelsesforløb møder forskellige undervisnings- og arbejdsformer, herunder sådanne der sigter mod at fremme lysten og evnen til fortsat læring i et livslangt perspektiv. Den enkelte elev skal i stor udstrækning være med til at forme sit eget uddannelsesforløb i samarbejde med kontaktlæreren ikke alene ruten gennem uddannelsen, men også det konkrete indhold, formen og den hastighed, hvormed det skal foregå inden for de rammer, som skolen sætter. For at kunne styre sin egen læreproces skal eleven lære i samarbejde med kontaktlæreren at sætte sig realistiske mål, at prioritere, at disponere sin tid, at formulere behov for hjælp, at arbejde selvstændigt, at vurdere, hvornår arbejdet er færdigt og at evaluere sin egen læreproces. Elevernes individuelle udgangspunkter og valg af fag medfører, at klassen afløses af mange mindre og større hold, der som hold og enkeltpersoner kan være på mange forskellige stadier i deres uddannelsesforløb. Holdene og enkeltpersonerne: kan være på vidt forskellige stadier i deres planlagte forløb. vil i fremtiden færdes i områdernes undervisningsmiljø, der består af et praktisk rum og et teoretisk rum. Elevens sociale netværk var tidligere afgrænset til en klasse, nu skal eleven finde virksomhedens sociale netværk afspejlet i undervisningsmiljøerne og have medansvar for at være med til at skabe det selv. Side 6

7 Kravene om elevernes selvstændige tilrettelæggelse af dele af uddannelsens forløb ud fra forskellige valgmuligheder f.eks. som valg af direkte undervisning på hold / i grupper, intensivt gruppearbejde, forelæsning og selvstudium, stiller naturligvis store krav til eleverne, men også store krav til faglærerne, undervisningsmiljøets organisation og til ressourcestyring. Skolens krav ved ansættelse af pædagogisk personale. Generelt skal en lærer ved ansættelse på Vejle Tekniske Skole opfylde bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, nr.184, kapitel 3 om lærerkvalifikationer, især 11 og 12. Desuden skal uddannelseslederen inden for den indgang hvor ansættelsen har fundet sted sikre at 12 opfyldes. Derudover tilstræbes det, at læreren udover de i 11 nævnte kvalifikationer og kompetencer har en faglig overbygning af sin faglige uddannelse. For lærere, der ansættes som grundfagslærere, kræves det, at de har enten linjefag eller en kandidatgrad fra et universitet inden for det pågældende undervisningsfag / de pågældende undervisningsfag. Studiecentret (STC) For alle grundfag gælder, at undervisningen skal sikre, at eleven opnår indsigt og færdigheder i det pågældende grundfag og dets faktiske anvendelse i de andre fag og praksisområder, der er knyttet til det valgte erhvervsområde. Teori og problemløsning skal understøtte hinanden, så faget bidrager til elevens erhvervsfaglige uddannelse med kompetencer, der indgår i uddannelsen. ( 18/183) Derfor er det nødvendigt med et direkte og formaliseret samarbejde med den / de indgange, hvor grundfagene er en del af elevernes uddannelse. Grundfagene deles i grundfag der læses i STC og de grundfag der læses som faglige grundfag. Eksempler på fag der læses i eller med lærere fra STC: sprogfagene (dansk, engelsk, fransk, tysk) erhvervsøkonomi og virksomhedsøkonomi informationsteknologi førstehjælp fra GF til udvidet niveau matematik og naturfag Disse grundfag gennemføres i STC, der i sit udbud skal dække niveauerne fra G til A- niveau. Udbudet dækkes enten som obligatoriske fag eller studieforberedende fag. Undervisningen kan gennemføres som almindelig klasse / hold undervisning, der hvor eleverne behøver en indføring i et konkret fagligt område, men der skal også være mulighed for, at eleverne modtager generelle oplæg i større grupper, og endelig skal der være mulighed for, at eleverne selvstændigt forbereder opgaver i samarbejde med kontaktlæreren, faglæreren mfl. Gennemførelse af grundfag For at sikre, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i det / de pågældende grundfag og deres faktiske anvendelse i de andre fag og praksisområder, der er knyttet til den valgte indgang, har STC initiativpligt over for indgangen. Med denne initiativpligt følger også pligt til regelmæssigt at følge op på dette samarbejde ude i den enkelte indgang. Det er vigtigt at se indgangens fag som en helhed, der understøtter hinanden, så fagene bidrager til elevens erhvervsfaglige uddannelse med de kompetencer, der indgår i uddannelsen. Side 7

8 Øvrige grundfag gennemføres i den enkelte indgang. Undervisningstid Skoleundervisningen gennemføres for den enkelte elev som fuldtidsundervisning og elevens arbejde har et omfang svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Hvordan undervisningstiden er tilrettelagt vil fremgå af undervisningsdelen for den enkelte indgang. Dette gælder både for elever på grundforløbet og på hovedforløbet. For grundforløbet er timerne fordelt på følgende måde: 33 lektioner med direkte lærerkonfrontation, minimum 4 lektielæsningstimer. For hovedforløbene er timerne fordelt på følgende måde: 35 lektioner med direkte lærerkonfrontation, minimum 2 lektielæsningstimer. Eleverne har mulighed for at anvende skolens faciliteter i forbindelse med lektielæsningstimer. Fraværsregistreringen sker på baggrund af elevens fysiske tilstedeværelse på VTS og aktive deltagelse i de aktiviteter, der er valgt af eleven. Godskrivning / merit for fag Grundfag, der er i STC: For at en elev kan godskrives merit i et grundfag kræves det, at eleven kan dokumentere dette med en kopi af et eksamensbevis, hvor karakteren fremgår. Meritten gives, hvis eleven har bestået faget, dvs. opnået mindst karakteren 6, enten ved en afsluttende prøve eller ved en årskarakter / standpunktskarakter. Skolen kan efter en konkret vurdering give en elev merit i fag på niveau F og G, selv om eleven ikke opfylder betingelserne i stk. 3, jf. reglerne om erhvervsuddannelserne, hvis skolen skønner, at eleven har et tilsvarende niveau i faget. (Bekendtgørelse 539 3, stk. 1-4) Procedure i forbindelse med registrering af merit for grundfag: Eksamensbeviset afleveres til den administrativt elevansvarlige for indgangen, der sørger for at eleven godskrives denne merit. Denne procedure varetages af underviseren i det pågældende fag i STC. I tvivlstilfælde sammen med uddannelseslederen for STC eller uddannelseslederen med ansvarsområdet Uddannelseslederen for den enkelte indgang giver øvrig merit jf. 183/ 54. Elevernes uddannelsesplan og uddannelsesbog For elever på hovedforløb anvendes uddannelsesplanen og uddannelsesbogen i Elevplan samt den, af Malerfaget faglige Fællesudvalg, udarbejdede logbog. Optagelse i skolepraktik. Lære- og praktikpladskontoret (LOP) indkalder ved afslutning af grundforløbet alle grundforløbseleverne til et fælles informationsmøde om tilmelding til skolepraktik samt information om hvad skolepraktik er. På mødet udleveres skemaet Oplysninger til lære- og praktikpladssøgende samt en beskrivelse af hvad skolepraktik er. Side 8

9 Informationsmøde for de elever der ansøger om skolepraktik afholdes fire gange om året. Mødet indkaldes af LOP og indgangens skolepraktikansvarlig deltager. På mødet informeres der yderligere om hvad skolepraktik er, med vægt på EMMA kravene. Den skolepraktikansvarlige tager en kort samtale (ca. 5 min.) med de kommende skolepraktikelever, hvor eleverne skal fremlægge deres beviser for, at de har været aktivt søgende i de 2 måneder og stadig opfylder Emma-kravene. Opfylder eleverne Emma-kravene tilmelder de sig skolepraktik ved at udfylde og aflevere tilmeldingsblanket til LOP. Eleven har efter mødet en frist på en uge til at tilmelde sig skolepraktik. Har LOP ikke modtaget tilmeldingen inden fristens udløb, har eleven selv afskrevet sig fra at blive optaget som skolepraktikelev. Kontaktlærer på hovedforløbet. Ved skift af kontaktlærer mellem grund- og hovedforløb, sikres der overlevering fra kontaktlæreren på grundforløbet til kontaktlæreren på hovedforløbet. Kontaktlæreren på hovedforløbet samarbejder med eleven om tilrettelæggelse af den individuelle undervisning. Kontaktlæreren følger sammen med eleven op på uddannelsesplanen. Det er kontaktlæreren der i samarbejde med faglærerne koordinerer kontakten til elevens arbejdsgiver. Side 9

10 Bedømmelsesplan - skoledel. Definition af ord: Bedømmelse: Anvendes i de sammenhænge, hvor der bedømmes f.eks. ved afslutning af et UVM-fag eller ved afslutning af en periode. Løbende bedømmelse: Dækker over en fortløbende ikke-afsluttet proces, hvor evalueringen skal have form som en vejledning i relation til opfyldelse af mål og delmål. Afsluttende bedømmelse: Anvendes når eleven får en blivende karakter i form af en standpunkts eller eksamenskarakter i det pågældende fag. Evaluering: Anvendes i den proces, der har til formål at afdække, om de undervisningsmæssige mål er nået, til at vejlede den enkelte elev i læreprocessen og til at sikre udvikling i processen. Delkarakter: Anvendes når et fag er delt over flere skoleperioder, eleven får efter endt undervisning en delkarakter, der dækker den undervisning som eleven har deltaget i. Beskrivelse af hvordan og hvornår der bedømmes: Det er faglæreren, der har ansvaret for at aflevere karaktererne / bedømmelserne til kontaktlæreren. Kontaktlæreren formidler karaktererne / bedømmelserne videre til eleven. Der henvises til undervisningsdelen og dennes bedømmelsesplan, med hensyn til hvordan og hvornår der bedømmes. Regler om de prøver skolen foranstalter, der gennemføres som eksamen: Lodtrækningsproceduren for grundfag: Lodtrækningsproceduren for grundfag: Eksamensliste fra ministeriet er genereret via en computer, alle grundfag står i en tilfældig rækkefølge. Lodtrækningen afgøres af rækkefølgen af grundfagene. Resultatet af lodtrækningen sendes til faglæreren i det grundfag, hvor eleverne skal til eksamen, ca. 4 uger før eksamen. Eleverne orienteres først 14 dage før eksamen. Den enkelte elev skal kun deltage i højst nedennævnte antal prøver i grundfag (inkl. grundfag valgt som valgfag) i skoleperioder med den anførte fastsatte varighed af den obligatoriske undervisning: 0-20 uger uger uger 3 61 uger og derover 4 Side 10

11 Regler for afholdelse af svendeprøve. Regler for afholdelse af svendeprøve, beskrives i undervisningsdelen. Regler om udstedelse af skolevejledning Der henvises til Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser nr. 183, 77. Skolevejledningen udstedes: senest 14 dage efter at eleven har endt skoleopholdet. når en elev ikke har opnået de nødvendige kompetencer på en skoleperiode. Eleven skal have en samtale med sin kontaktlærer, hvor det aftales hvordan eleven skal arbejde videre for at opnå de nødvendige kompetencer. Disse aftaler skrives ind i elevens uddannelsesbog. ved afbrudt uddannelse, hvor de opnåede kompetencer angives. Forventninger til eleven: Skolen forventer at eleven: møder til tiden er motiveret er interesseret er velforberedt afleverer opgaver til tiden nødvendig for at kunne gennemføre uddannelsen arbejder med deres hjemmeopgaver for at kunne følge med i undervisningen arbejder seriøst med de stillede opgaver (kurser, temaer, projekter etc.) Der henvises i øvrigt til Elevguiden på Vejle Tekniske Skoles hjemmeside Regler om udstedelse af bevis for grundforløb, skolebevis, uddannelsesbevis eller svendebrev: Udstedelse af grundforløbsbevis, skolebevis eller uddannelsesbevis sker på baggrund af en helhedsvurdering, dvs. både en vurdering af faglige kompetencer og personlige / sociale kompetencer. Helhedsvurderingen skal lægge vægt på at skolen i en samlet vurdering skønner at eleven vil kunne fortsætte i og gennemføre uddannelsen med et godt resultat, dvs. bestå svendeprøven. Som en del af helhedsvurderingen af eleven i forhold til kravene på skoleopholdet lægges der vægt på følgende inden for personlige og sociale kompetencer samt faglige kompetencer: 1. Personlige og sociale kompetencer: Udvikling af elevens evne til selvstændig stillingtagen og medvirken i et demokratisk samfund. Samarbejde og kommunikation. Faglig og social problemløsning. Initiativ. Fleksibilitet. Kvalitetssans. Side 11

12 Fremmøde. 2. Følgende punkter dækker vurderingen af de faglige kompetencer: har eleven det nødvendige praktiske håndelag og talent for den konkrete håndværksmæssige uddannelse? hvordan arbejder eleven med faglige praktiske problemer? kan eleven selv tage initiativ, eller skal eleven hele tiden vejledes step for step? kan eleven anvende fagligheden i forskellig kontekst? kan eleven kombinere faglig teori i forhold til løsning af et praktisk problem? har eleven den nødvendige motivation for at gennemføre uddannelsen? er eleven service-minded i forhold til udøvelse af erhvervet? Kontaktlæreren følger eleven tæt, hvis det skønnes nødvendigt. På den nåde holdes eleven hele tiden ajour med hvordan den løbende bedømmelse er. Derved får eleven mulighed for at drøfte eventuelle tiltag for at opnå manglende kvalifikationer og kompetencer i forhold til udstedelse af grundforløbsbevis, skolebevis eller uddannelsesbevis. I den samlede vurdering indgår som en væsentlig bestanddel de standpunkter, eleven har opnået i forhold til målene for skoleopholdets fag. Hvis der i hovedforløbet er fastsat beståelseskrav i enkelte fag, skal disse være bestået. Herudover skal skolen vurdere, om eleven gennem en samlet afvejning af dennes faglige og personlige kompetencer, har opnået de nødvendige forudsætninger for at kunne fortsætte i hovedforløbet. Hvis eleven har gennemført skoleopholdet, udsteder skolen et grundforløbsbevis, skolebevis eller uddannelsesbevis, som dokumentation for at eleven, efter skolens samlede vurdering, har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger i fagene. Hvis eleven har gennemført skoleopholdet og ikke har opnået de nødvendige faglige og personlige kompetencer, evt. mangler at bestå nogle fag for at kunne fortsætte på næste fagklasse, skal det overvejes om eleven ud fra en samlet vurdering af mulighederne det efterfølgende hovedforløb, gennem fx målrettet anvendelse af valgfagsundervisning i hovedforløbet, har realistiske muligheder for at opnå de nødvendige forudsætninger for at kunne fortsætte i og gennemføre hovedforløbet. I skolens samlede vurdering heraf skal indgå elementer som: Elevens eventuelle vanskeligheder ved at opnå målene i et enkelt eller flere fag. Her må skolen i vurderingen inddrage de pågældende fags sværhedsgrad og deres betydning i den uddannelse, som eleven stiler imod altså om der er tale om kernefag i uddannelsen. Elevens muligheder for i rette tid i uddannelsesforløbet at tilegne sig de nødvendige faglige og personlige kompetencer dvs. vil eleven kunne bestå svendeprøven. Elevens praktiske håndelag og talent for den konkrete uddannelses håndværksmæssige sider. Skolens samlede vurdering kan bl.a. resultere i en af følgende muligheder for den enkelte elev: Side 12

13 hvis eleven har opnået karakteren 02 gennem prøve eller standpunktskarakter i de forskellige fag vil skolens vurdering i almindelighed være at eleven har forudsætninger for at fortsætte i hovedforløbet. eleven kan fortsætte undervisningen i den ønskede uddannelses hovedforløb, da eleven ud fra en samlet afvejning af de personlige og faglige kompetencer, suppleret med målrettet anvendelse af valgfag, vil have de nødvendige forudsætninger for at kunne fortsætte uddannelsen. Evt. forudsætning om at målrette valgfagsundervisning skal fremgå af elevens uddannelsesplan. Den justerede uddannelsesplan skal fremgå af elevens uddannelsesbog. eleven kan fortsætte på uddannelsen når der tilbydes undervisning, der giver eleven mulighed for at tilegne sig de nødvendige kvalifikationer. Uddannelsesplan og bog justeres. eleven kan vejledes om andre relevante og måske mere realistiske uddannelsesmuligheder. Uddannelsesplan og - bog justeres. Ved al vejledning er det vigtigt at forholde sig til om eleven virkelig er motiveret for at arbejde med uddannelsen, og om eleven har muligheder for på noget tidspunkt at klare kravene til den pågældende uddannelse. Praktikerklæring: En praktikerklæring er et skema, som skal udfyldes af elev og mester i samarbejde. Praktikerklæringen er udgangspunkt og grundlag for den videre vejledning af eleven i uddannelsesforløbet. Nærmere beskrivelse af anvendelse af praktikerklæringer findes i undervisningsdelen. Henvisning til skolens eksamensreglement som skolen fastsætter i henhold til regler om eksamen. Vejle Tekniske Skole har udarbejdet 5 pjecer omkring eksamen: til elever, til lærere, til censorer, til snydepassere og administrativt personale. Side 13

14 Undervisningsplan undervisningsdel. Uddannelsesforløb Denne undervisningsplan beskriver undervisningen på hovedforløbet på bygningsmaleruddannelsen, som den gennemføres i Malerafdelingen på Vejle Tekniske Skole. Hovedforløbet er fordelt på tre (fire) skoleophold. 1. fagklasse af 10 ugers varighed, 2. fagklasse af 10 ugers varighed, 3. fagklasse af 4 ugers varighed, samt et valgfrit specialeforløb af 1 uges varighed. Gennemførelsen af det valgfri speciale sker typisk i umiddelbar tilknytning til elevens ophold på 3. fagklasse, således at denne periode bliver på i alt 5 uger. Malerafdelingen planlægger, at hver fagklasse gennemføres to gange hvert år for at opnå den størst mulige fleksibilitet overfor elever og virksomheder. Malerafdelingen har umiddelbart plads til at 25 elever starter på hver indkaldelse til hovedforløb. Lærerkvalifikationer Medarbejderstaben i malerafdelingen består af 4 fuldtids underviserer, 1 timelærer og en uddannelsesleder. De ansatte faglærere opfylder alle de faglige kvalifikationer, der fremgår af skoledelen i denne undervisningsplan. Kvalifikationerne dækker samtlige af bygningsmalerfagets aspekter. Alle underviser deltager i undervisningen på grundforløbet. Undervisernes IT-kompetencer svarer til alment brugerniveau. Uddannelseslederen har ingen faglige kvalifikationer indenfor bygningsmalerfaget og underviser derfor kun inden for ikke malerfaglige fag som f.eks. informationsteknologi. Uddannelseslederen har en pædagogisk overbygning på uddannelsen i form af en PD. Afdelingsressourcer Malerafdelingen råder over følgende lokaler: 1 kombineret teori-/praktiklokale (nr.165). Lokalet er udstyret til at op til 25 elever kan modtage undervisning på holdniveau såvel som individuelt niveau. Lokalet er ideelt til projektundervisning. Lokalet indeholder yderligere 16 malerkabiner, hvor eleverne har mulighed for at arbejde med en helhedsopgave med tapetopsætning, maling af døre, paneler, dekoration etc. I lokalet er der rensefaciliteter. Lokalet anvendes typisk til undervisning på 1., 2. og 3. fagklasse. Lokalet udlejes til Malerfagets faglige Fællesudvalg i forbindelse med fagets afholdelse af svendeprøver. Fra ovenstående lokale er der adgang til et regulært teorilokale (nr.131), med mulighed for at arbejde med mindre praktiske projektopgaver. Dette lokale har plads til ca. 25 elever. Lokalet benyttes til fagklasserne, når ovenstående lokale er udlånt til svendeprøver. Her ud over benyttes lokalet til efteruddannelseskurser. Der er adgang til rensefaciliteter, uden at undervisning i andre lokaler forstyrres. Side 14

15 1 kombineret teori-/praktiklokale med mulighed for opdeling med foldedør (nr.129/130). Som ét lokale er der plads til at max. 50 elever modtager bådet teoretisk og praktisk undervisning. Det sker som regel i forbindelse med de første 10 uger efter starten af et grundforløb. Når lokalet opdeles til to lokaler med foldedør er der plads til 2x 25 elever. I denne form anvendes det ene lokale (nr.129) typisk til de elever, der har påbygning på grundforløbet. I lokalet er der rensefaciliteter. Det andet lokale (nr.130) benyttes af elever på fagklasser eller til efteruddannelse. Et typisk anvendelsesområde er i forbindelse med tapetopsætning. Der er adgang til renserum, uden at undervisningen i andre lokaler forstyrres I malerafdelingen er der et rum med 5 computere, som eleverne kan benytte til opgaver, projekter, informations- og jobsøgning. Afdelingen har et samtalerum, der bliver benyttet i forbindelse med kontaktlærersamtaler. Rummet er udstyret med en computer med adgang til Elevplan. Lærerværelse med mødefacilitet. Sprøjtekabine Renserum Lager Adgang til øvrige lokaler efter behov: o IT-faciliteter o Teorilokaler Samlæsning Der vil ske sammenlæsning mellem elever på forskellige fagklasser i det omfang det planlægningsmæssigt og pædagogisk findes hensigtsmæssigt. Et eksempel på denne samlæsning kan være samlæsning mellem elever der arbejder med tapetopsætning på 2. fagklasse, der kan samlæse med elever, der har valgt tapetopsætning som valgfrit specialefag. Kontaktlæreren på hovedforløbet: Alle underviser i malerafdelingen kan fungerer som kontaktlærer. Den underviser der har ansvaret for at gennemføre undervisningen på et hovedforløb overtager kontaktlærer rollen for alle de elever, der er på holdet. Det er den kontaktlærer der har hovedforløbet, der sørger for at opsamle de nødvendige informationer omkring en elevs uddannelse fra den foregående kontaktlærer. Grunden til at der på malerafdelingen skiftes kontaktlærer fra det ene skoleophold til det næste, er at sikre, at eleven i den periode eleven er på skolen, altid kan komme i kontakt med en underviser med den fornødne baggrundsviden om elevens uddannelsesforløb. Kontaktlærertimer skemalægges så kontaktlæreren har mulighed for at gennemføre en kontaktlærersamtale inden for de første 14 dage efter starten på 1. og 2. fagklasse, samt i sidste uge af begge perioder. På 3. fagklasse skemalægges der kun en afsluttende kontaktlærersamtale. Er der behov for yderligere kontaktlærersamtaler skemalægges disse efter aftale mellem elev, kontaktlærer og uddannelsesleder. Beder en elev om en kontaktlærersamtale skal den gennemføres. Side 15

16 Det er kontaktlærerens ansvar, at der afholdes de nødvendige kontaktlærersamtaler. Afslutningssamtalen afholdes også med elever, i det omfang det er muligt, når eleven forlader uddannelsen i utide. Kontaktlæreren skal motivere eleven til at benytte Elevplan og har ansvaret for at følge op på, samt godkende elevens undervisningsplan og uddannelsesbog. Ved starten af hver fagklasse kontrollerer kontaktlæreren yderligere, at eleven har sørget for at få udfyldt logbogen. Såfremt der er mangler, bedes eleven om hurtigst muligt (inden for få dage) at få logbogen korrekt udfyldt og underskrevet af elevens mester. Er der problemer med udfyldelsen informeres uddannelseslederen for malerafdelingen, der tager kontakt til det lokale uddannelsesudvalg. I forbindelse med fag, hvor andre undervisere er involveret, følger kontaktlæreren op på den del af en elevs undervisning, som det berører. Kontaktlæreren skal sikre sig, at eleven gennemfører (får karakter eller evaluering) i disse fag. Hvis der er mangler, kontaktes pågældende underviser eller afdeling. Kontaktlæreren kan inddrage uddannelseslederen. Dette gælder også fag der afholdes i Studiecentret. Uddannelsesplan og uddannelsesbog hovedforløb Når eleven tilmeldes grundforløbet oprettes eleven i Elevplan. I Elevplan forefindes elevens uddannelsesplan. For at eleven kan se sin uddannelsesplan er det nødvendigt, at eleven kan huske sin adgangskode. Kan en elev ikke huske den, kontaktes afdelingens uddannelsesleder for at få en ny adgangskode. I Elevplan har eleven også adgang til at skrive i sin uddannelsesbog. Heri kan eleven indskrive de arbejdsområder der er arbejdet med i en praktikperiode, samt beskrive de projekter og fag der er arbejdet med på skoleophold. Kontaktlæreren skal godkende elevens indtastninger i Elevplan. Malernes faglige Fællesudvalg har udgivet en logbog til registrering af elevens uddannelsesforløb, både under skoleophold og i uddannelsens praktiktid. Logbogen udleveres til eleven ved afslutningen af grundforløbet, hvor eleven også bliver informeret om brugen af logbogen. Logbogen er elevens personlige ejendom og det er elevens ansvar, at sørge for at få logbogen udfyldt og underskrevet i virksomheden inden starten på et skoleophold. Undervisning i virksomheder På hovedforløbene gennemføres der ikke undervisning i virksomheder. Undervisning i virksomheder gennemføres kun i forbindelse med individuelle tilrettelagte forløb, hvor eleven kan få opøvet eller afprøvet personlige eller faglige kompetencer. Undervisningen indføres af eleven i elevens uddannelsesplan og skal godkendes af kontaktlæreren. Side 16

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Murer. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Murer. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Murer Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses på www.uvm.dk Murer Bekendtgørelse

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 15/07/2012 Udstedt af Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 384 af 26/04/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009

Målsætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 sætning FRISØRAFDELINGEN juni 2009 Herningsholm Erhvervsskole Frisørafdeling Overordnet målsætning Afdelingens overordnede mål er at formidle en relevant, pædagogisk og virkelighedsnær undervisning for

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen

Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Orientering om mål, indhold og struktur i receptionistuddannelsen Uddannelsen til receptionist er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet skiftes mellem skoleundervisning

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Udarbejdet af: Pia Schmidt

Udarbejdet af: Pia Schmidt Udarbejdet af: Pia Schmidt Borgeren henvender sig til skolen. - vil gerne realkompetencevurderes mhp. at gennemføre en EUD uddannelse under GVU lovgivningen Uddannelses- og Erhvervsvejledningen koordinerer,

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Praktikum tager udgangspunkt i en varieret praktisk maleopgave, som lærlingen er med til at udføre.

Praktikum tager udgangspunkt i en varieret praktisk maleopgave, som lærlingen er med til at udføre. Hvad er praktikum Praktikum er obligatorisk Praktikum tager udgangspunkt i en varieret praktisk maleopgave, som lærlingen er med til at udføre. Praktikum skal sammenbinde virksomheds praktikken og den

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1 Indholdsfortegnelse: Ikke hj 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 1.3 Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr.... 3 1.4 Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse....

Læs mere

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1

Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser. Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Arbejdsmiljø - fagbilag 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3

Læs mere

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne.

Denne publikation beskriver kort de gældende regler for ordningen samt de ovennævnte uddannelser, hvortil der kan brobygges fra efterskolerne. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Meritgivende brobygningsforløb for efterskoleelever I henhold til finanslovsaftalen om Bedre uddannelser

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR:

MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG. Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: MASKINSNEDKER UDDANNELSESLOGBOG Lærlingens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny lærling på Maskinsnedker

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Sundhedsservicesekretær Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Sundhedsservicesekretær Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan

Slagteriskolen i Roskilde. Lokal Undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal undervisningsplan Slagteriskolen i Roskilde Lokal Undervisningsplan Uddannelsen til Detailslagter Hovedforløb for specialerne Butiksslagter Delikatesseassistent Slagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Grundfag Samfundsfag F-niveau

Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs tag og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger

Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Formål med faget: Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både landbrugsfaglig

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Odense Tekniske Skole

Odense Tekniske Skole Odense Tekniske Skole Lokal undervisningsplan for matematik i grundforløbet Læringsaktiviteten matematik på grundforløbet på håndværk og teknik Niveauer: I matematik undervises på niveau F, men tilbydes

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN

UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN UDDANNELSESPLAN FOR TNI-FLEX UDDANNELSEN Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk, februar 2015 Side 1 af 17 INDHOLD 1. Uddannelses formål... 4 1.1. Generelt for skolen... 4 2. Uddannelsen... 4 3. Adgangskrav...

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/IT Skolen Grundforløb Skoledel. Teknologi og kommunikation/ IT & data

Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/IT Skolen Grundforløb Skoledel. Teknologi og kommunikation/ IT & data Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/IT Skolen Grundforløb Skoledel Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknologi og kommunikation/ IT & data Bek. Nr. 341 af 10/05/2005 Bekendtgørelse om grundforløb

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager

Vvs-branchens praktikvejledning Speciale Vvs og blikkenslager Til brug for praktikperioden forud for Hovedforløbet. Grundforløb Praktik 1. hovedforløb Praktik 2. hovedforløb Praktik 3. hovedforløb Praktik 4. hovedforløb Praktik Praktik forud for 1. hovedforløb Udføre

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Grundforløb tømrer og elektriker

Grundforløb tømrer og elektriker Grundforløb tømrer og elektriker EUX på DjH Studieforberedende samtaler Kommende EUX-grundforløbselever bliver indkaldt til en studieforberedende samtale før studiestart. Samtalen varer omkring 20 minutter,

Læs mere

Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger

Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger Frisør 7: Teori og praktik : 5 uger Formål: Eleven opnår rutine i individuel frisuredesign. Eleven skal udvikle sin evner indenfor design og kreativitet med henblik på forskellige friseringsteknikker,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion (Ændring af uddannelserne til digital media og web-integrator) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015

Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Handelsskolernes Lærerforenings repræsentantskabsmøde 25. april 2015 Læringskonsulenter Erhvervsuddannelserne STUK, Styrelsen for undervisning og kvalitet Undervisningsministeriet /v. Lone Kirk og Lisbeth

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

lokal uddannelsesplan Industrioperatør.

lokal uddannelsesplan Industrioperatør. FORLØBIG UDGAVE AF 09.07.2010 Sussanne Løhde Mikkelsen lokal uddannelsesplan Industrioperatør. Indgangen: Produktion og Udvikling Overbygning Produktion som speciale 2.1 Opstartsterminer fysiske forhold

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger

Praktikum. Velkomst. Valgfrit specialefag. Vejledning. Aktivitetsoversigt. Lærlinge- og virksomhedsvurderinger SKILTETEKNIKER LOGBOG Elevens navn: CPR-nr: : CVR-nr.: Praktikum Valgfrit specialefag Aktivitetsoversigt Velkomst Vejledning e- og virksomhedsvurderinger velkommen som lærling i skilteteknikerfaget Velkommen

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. Grundfag Samfundsfag F-niveau Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb Samfundsfag Timetal 1,5 uge Læreplansfag mv.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere