E LMER PARTN ERE ADVOKA T ER HØRING OM VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN - OFFERETS VANSKELIGE VEJ TIL ERSTATNING FÆLLESSALEN CHRISTIANSBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E LMER PARTN ERE ADVOKA T ER HØRING OM VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN - OFFERETS VANSKELIGE VEJ TIL ERSTATNING FÆLLESSALEN CHRISTIANSBORG"

Transkript

1 E LMER PARTN ERE ADVOKA T ER SKJ HØRING OM VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN - OFFERETS VANSKELIGE VEJ TIL ERSTATNING FÆLLESSALEN CHRISTIANSBORG TORSDAG DEN 10. OKTOBER 2013, Kl

2 ELMER PARTNERE ADVOKATER 1. Beskrivelse af problemstillingen... ".. ".""".. ""..... " """..... ".. " Relevante lovbestemmelser m.v.... " """" "."" " " """"""""".""""" "" Erstatningsansvarslovens 24 a (børns erstatningsansvar) og 24 b (erstatningsansvar for personer med hæmmet psykisk udvikling m.v.)." """" Straffelovens 244 (vold), 266 (trusler) og 119 (vold eller trusler overfor personer, der handler i offentlig tjeneste) """" "." "."... """" "" """." Redegørelse fra Rigsadvokaten om, at hensynet bag 119 særligt er at yde et særligt værn for personer, der "optræder som repræsentanter for offentlige myndigheder". "... "... ".. "... "" "... "... "... "".. ".. ".".. ".. " Forsikringsaftalelovens 18 og 19, hvorefter et ansvar også omfatter forsætlige handlinger udøvet af børn og personer, der mangler evnen til at handle fornuft:smæssigt..". "".. " "" " "... "".. " "".. ". " """" Eksempel på, at selskaber kan aftale, at forsætlige handlinger ikke er omfattet af forsikringen "... " "... ".. "."... " "".. " ". ".. " Eksempler på, at selskaber dækker forsætlige handlinger, når skadevolder ikke har en privat ansvarsforsikring.. " " """.. "." "."""".. ".. "... ".. """ Andet relevant materiale """""... ".. " """"""""""""."""""""""""""""" Svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til Folketingets Retsudvalg af 22. marts 2013, hvoraf fremgår, at en kommune ikke har hjemmel til at tegne ansvarsforsikring, der dækker erstatningsansvar for bestemte persongrupper uden særlig lovhjemmel."""""""""""""""""."."""" "." ""... " Uddrag af Vejledning nr. 3 til serviceloven, hvoraf fremgår, at handlekommunen bør sikre, at unge anbragte har tegnet ansvarsforsikring ""." " Statistik fra Forskningscenter for Arbejdsmiljø om fysisk vold og trusler om vold på arbejdet i 2012.".. " """ " """"""""""""""""""""""""" " ".""""" Eksem pier: 21 -

3 E LMER PA RTN ERE A D VO KATER 4.1: Svømmelæreren, der blev skubbet i vandet af en 11 årig pige " " " ".".""" : Social- og sundhedsassistenten, der fik kastet en kniv i hovedet"""""" : Telefontrusler mod en behandler på et misbrugscenter.""""""""""""" : Sygeplejersken, der blev truet med et gevær.. """ " " "" """"" """ """ "." : Pædagogmedhjælperen, der blev angrebet af en autist """" "" "".". """ : Sygeplejersken, der blev sparket i lysken """".""."""""".""""""."""."" : Ergoterapeuten, der blev slået ned bagfra """"""""""""""""""""""."" : Ergoterapeuten, der blev truet med en køkkenkniv """""""""."""""""" : Læreren, der blev nikket en skalle """""""""""""""""""""""""""""" : Socialpædagogen, der blev sparket... """... "... "... ".. "... ""... "." : Socialpædagogen, der blev slået af en teenager " " """".""" """ """ "" " : Socialpædagogen, der var ved at blive kvalt - et eksempel på, at institution/arbejdsplads ikke vil oplyse om ansvarsforsikring"""""""""""""""" 49 - so 4.13 Arbejdsgiver ville ikke oplyse om forsikring og kritiserede, at der blev skrevet til de skadevoldende demensramte beboere """ """ "" """ """ """ Socialpædagogen, der blev slået af en autist. Der var ganske vist tegnet en udvidet erhvervsansvarsforsikring, men - da forsikringen undtog skader forvoldt med forsæt - fik socialpædagogen ingen erstatning "" """"" Socialpædagogen, der blev truet med en kniv og fik erstatning via en erhvervsansvarsforsikring tegnet af arbejdsgiveren "" """"""""" "" """"."" FOA-medlem overfaldet af demensramt beboer. Skaden blev anerkendt af voldsoffernævnet og hun er tilkendt foreløbigt kr i erstatning "" 64-66

4 ELMER PARTNERE ADVOKA TER Beskrivelse af problemet Ansatte, der udsættes for vold på arbejdet, vil som udgangspunkt ra skaden anerkendt efter arbejdsskadesikringsloven. Arbejdsskadesikringsloven dækker imidle1tid ikke alle erstatningsposter, herunder ikke godtgørelse for svie og sme1te, tabt arbejdsfortjeneste, visse behandlingsudgifter og i visse tilfælde ikke det fulde erhvervsevnetab. Forudsætningen for at ra erstattet disse tabsposter er, at skadevolder ikke alene er ansvarlig, men tillige har penge til at betale en erstatning enten selv eller via en ansvarsforsikring. I meget alvorlige voldssituationer kan der være tale om en ove1trædelse af straffeloven, og ret til erstatning vil så være omfattet af offererstatningsloven. Som det fremgår af materialesamlingens eksempler under pkt. 4, er det vanskeligt at ra Erstatningsnævnet til at anerkende voldsepisoder mod social- og sundhedspersonale samt indenfor undervisningssektoren. Den ansatte der udsættes for vold stilles derved væsentligt ringere end hvis vedkommende havde været udsat for en trafikulykke eller en skade, hvor andre - eksempelvis arbejdsgiveren - var ansvarlig for den indtrufue skade. Den ansatte stilles desuden i et etisk dilemma, når han/hun skal tage stilling til, om der skal anlægges sag mod en borger, der ofte tilhører en udsat og sårbar gruppe. Udviklingen tyder på, at der i de senere år har været væsentligt flere af denne type sager. Dette er ikke alene opfattelsen hos de ansatte og arbejdstagerorganisationerne, men også hos Alzheimerforeningen og Foreningen LEV. Vold mod ansatte medfører erstatningspligt Vold mod ansatte vil som altovervejende udgangspunkt altid udgøre en uforsvarlig adfærd, der - hvis der føres sag - vil medføre erstatningspligt for

5 ELMER PARTNERE A DVOK A TER den pågældende, hvad enten dette er et barn, en demensramt borger eller i øvrigt borgere med psykiske funktionsnedsættelser. Man fritages således ikke for ansvar, selvom man måtte være et barn eller en borger med psykisk funktionsnedsættelse. Den pågældendes handling er uforsvarlig, hvis den afviger fra, hvad en fornuftig person på samme alderstrin burde have gjo1i. Der henvises til materialesamlingens pkt Således er en elev ansvarlig for skadegørende handlinger overfor en lærer, jf materialesamlingens pkt Eksemplet vedrører en 11 årig pige, der skubber sin sv01mnelærer i vandet, hvorved han pådrager sig en alvorlig skade. Erstatning afhænger af om skadevolder har ansvarsforsikring Hvis den ansatte har været udsat for vold, skal der formelt anlægges sag mod skadevolderen, men er der tegnet en ansvarsforsikring for den pågældende, er det reelt forsiluingsselskabet, der vurderer erstatningsansvaret. Mange ansvarsforsikringer har imidle1tid udtiykkeligt undtaget dækning af forsætlige skader; også selvom de er begået af børn eller voksne, der mangler evnen til at handle fomuftsmæssigt. Dette kan forsikringsselskaberne gøre jf forsikringsaftalelovens 18 og 19 jf materialesamlingens pkt. 2.4 og 2.5 og eksemplet i pkt Er der ikke tegnet en ansvarsforsiluing, vil det forhold, at beboeren/den demensramte/barnet/borgeren med psykiske funktionsnedsættelser selv skal betale erstatningen føre til, at offeret undlader at føre sag mod den person, man er ansat til at yde støtte og omsorg overfor. Hensynet til borgeren vejer derfor tungt, når den ansatte overvejer at rejse et erstatningskrav. Det volder også ofte problemer at fil afklaret om der er en ansvarsforsikring. Ofte vil arbejdspladsen ilcke oplyse herom. Der henvises til materialesamlingens pkt og

6 ELMER PARTNERE ADVO l(ater Begrænset mulighed for at tegne erhvervsansvarsforsikring Hidtil har en del ko1mnuner - og tidligere amter - tegnet forsiluinger for botilbud. Forsikringen dækker "subsidiæ1t" og således kun i det tilfælde, hvor den pågældende borger ikke selv har tegnet en ansvarsforsikring. Et eksempel herpå er medtaget som pkt Her var der tale om en social- og sundhedshjælper på et plejehjem, der blev kradset, slået og spyttet på af en demensramt borger. Da det viste sig, at den pågældende ikke havde en ansvarsforsilaing, dækkede kommunens forsiluing erstatningskravet. Det fremgår dog aflndemigsministeriets svar til Folketingets Retsudvalg af 22. maits 2013 at : "Kommunen har imidlertid ikke hjemmel i kommunalfuldmagtsregler til at tegne en ansvarsforsikring, der dækker andres erstatningsansvar". Der henvises til materialesamlingen pkt Det må derfor forventes, at problemet med manglende forsilcringsdækning og denned manglende mulighed for, at ofrene kompenseres, fremover øges, hvis ikke der etableres en eller flere former for lovregulering. Det skal herudover bemærkes, at ændringer i loven ikke blot skal tage højde for, at der tegnes ansvarsforsikringer for eksempelvis borgere på plejehjem på og botilbud, men tillige for de borgere, der i øvrigt kan tænkes at udøve vold mod ansatte. Ændringer bør således tage højde for, at også læreren i eksempel 4.1 og sygeplejersken i eksempel 4.6. kan blive kompenseret, idet disses ret til erstatning ellers foitsat vil bero på, om der tilfældigvis måtte være tegnet en ansvarsforsikring, der dækker den enkelte skadevolder. Hvis denne type sager skal til livs, er der altså behov for en bred løsning. 3

7 Børns erstatningsansvar rn. v. 24 a Barn under 15 år er erstatningspligtigt for skadegørende handlinger efter samme regler som personer over denne alder. Dog kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde, for så vidt det findes billigt på grund af manglende udvikling hos barnet, handlingens beskaffenhed og omstændig hederne i øvrigt, derunder navnligt forholdet mellem den skadegørendes og den skadelidendes evne til at bære tabet og udsigten til, at skaden kan fås godtgjort hos andre. Forarbejder Lovforslaget, FT J , Tillæg A, s og Betænkning nr. 1247/1993 om værgemål, s og loven Lovforslaget s. 31 Oversigt 1. Indledning 2. Børns erstatningsansvar 3. Lempelse af skadevolders ansvar 4. Egen skyld 1. Indledning Mens den generelle, erstatningsretlige lempelsesregel siden EAL' s ikrafttræden er fremgået af 24, fandtes der i myndighedslovens 63 og 64 særregler om lempelse for henholdsvis børn og personer, som mangler evnen til at handle fornuftsmæssigt. Med vedtagelsen af lov nr. 389 af 14. juni 1995 ophævedes imidlertid myndighedsloven, som i det væsentlige afløstes afværgemålsloven. Ved denne lejlighed blev de regler, som hidtil var fremgået af myndighedslovens 63 og 4

8 24 b En person, som på grund af sindssygdom, hæmmet psykisk udvikling, forbigående sindsforvirring eller lignende tilstand har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt, er erstatningspligtig for skadegørende handlinger efter samme regler som sjælssunde personer. i;.og kan erstatningen nedsættes eller endog helt bortfalde, for så vidt det findes billigt under hensyn til personens sindstilstand, handlingens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt, derunder navnlig forholdet mellem den skadegøreodes og den skadelidendes evne til at bære tabet og udsigten til, at skaden kan fås godtgjort hos andre. Stk. 2. Har den skadegørende ved misbrug af beruselsesmidler eller på lignende måde forbi_gående hensat sig i en sindstilstand som ovenfor nævnt, er lempelse i erstatningsansvaret udelukket. Forarbejder Lovforslaget, FT , Tillæg A, s og Betænkning nr om værgemål, s og loven Lovforslaget s. 31. Oversigt l. Indledning 2. Det psykiske kriterium 3. LempeJse af ansvaret 4. Misbrug af beruselsesmidler eller lignende. 1. Indledning Mens den genere1le, erstatningsretlige lempelsesregel siden EAL' s ikrafttræden er fremgået af 24, fandtes der i myndighedslovens 63 og 64 særregler om JempeJse for henholdsvis børn og personer, som mangler evnen til at handle fomuftsmæssigt. 5

9 244 - LBKG nr 1028 Straffeloven Side 1af1 Straffeloven, Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år LBKG nr 1028 Straffeloven Side 1 af 1 Straffeloven, Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år LBKG nr 1028 Straffeloven Side 1 af 1 Straffeloven, Som senest ændret ved: L stk. 1, nr. 1 I kraft: Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, ~nder udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Stk.2. På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen af tjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling. Stk.3. Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted. 6

10 \ An~_~gemyndighedens Vidensbase RI med bilag.pdf RIGSADVOKATEN Maj 2009 J.nr. RA Redegørelse for retspraksis i sager omfattet afstraffelovens 119, stk. l, 121og 247, stk. 2, og andre sager om trusler og vold, som er begrundet i forurettedes udøvelse af sit erhverv 1. Indledning Justitsministeriet har ved brev af 14. januar 2009 anmodet Rigsadvokaten om en udtalelse vedrørende strafudmålingen i sager om vold, trusler mv" som er begrundet i forurettedes udøvelse af sit erhverv, både for så vidt angår sager omfattet af straffelovens 119, 121 og 247, stk. 2, og sager, hvor forurettede og forurettedes erhverv ikke er omfattet af de nævnte bestemmelser. Udtalelsen ønskes til brug for behandlingen i Folketingets Retsudvalg af forslag til folketingsbeslutning nr. B 28 om bedre rets beskyttelse af ejendomsfunktionærer m.fl. Ifølge dette forslag, der er fremsat af medlemmer af Socialdemokraterne, bør det overvejes, om bl.a. ejendomsfunktionærer på linje med en række andre personer, som varetager væsentlige samfundsmæssige opgaver, skal være omfattet af den særlige beskyttelse, der følger af straffelovens 119 og 121 om vold mv. mod personer, som handler i offentlig tjeneste eller hverv. Rigsadvokaten har til brug for udtalelsen foretaget en gennemgang af trykt retspraksis gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen og Tidsskrift for Kriminalret vedrørende straffelovens 119, 121 og 247, stk. 2. Der er endvidere foretaget en gennemgang af nyere, trykt retspraksis vedrørende straffelovens 244 om vold og 266 om trusler med henblik på at finde sager, hvor volden eller truslerne har været begrundet i den forurettedes udøvelse af sit erhverv. Herudover er der foretaget en gennemgang af de redegørelser om strafniveauet i voldssager efter strafskærpelsen i 2002, som rigsadvokaturen tidligere har udarbejdet. Redegørelserne er udsendt ved RI 7/2004, RI 25/2005, RI 23/2006 og RI 17/2007. Endelig har Rigsadvokaten anmodet de enkelte politikredse og statsadvokaterne om at indsende eventuel nyere, utrykt praksis i sager om vold eller trusler, hvor det fremgår, at voldsudøvelsen mv. har været begrundet i forurettedes udøvelse af sit erhverv, samt andre afgørelser omfattet af de nævnte bestemmelser, der må anses for at have almen interesse, herunder bl.a. til belysning af afgrænsningen af den personkreds, der efter retspraksis anses for omfattet af straffelovens 247, stk. 2. Ud over en gennemgang af strafudmålingen i sager vedrørende overtrædelse af straffelovens 119, 121 og 247, stk. 2, sager om vold efter straffelovens 244 og trusler efter 266, hvor volden eller truslerne har været begrundet i den forurettedes udøvelse af sit erhverv, indeholder redegørelsen end- 7

11 An,. agernyndighedens Vidensbase RI med bilag.pdf 2 videre en kort gennemgang af de persongrupper, som efter retspraksis må anses for omfattet af henholdsvis straffelovens 119 og 247, stk. 2. Nedenfor i afsnit 2 redegøres der for straffelovens 119, herunder for, hvilken personkreds der efter retspraksis anses for omfattet af bestemmelsen, og for strafudmålingen i sager, hvor den forurettede har været anset for omfattet af den i bestemmelsen beskyttede personkreds. I afsnit 3 redegøres der for retspraksis vedrø1ende straffelovens 121 og i afsnit 4 for retspraksis efter straffelovens 247, stk. 2, om vold mod personer, der efter karakteren af deres arbejde er særligt udsat for vold. Endelig er der i redegørelsens afsnit 5 en gennemgang af sager om vold og trusler, hvor volden eller truslerne har været begrundet i den forurettedes udøvelse af sit erhverv. Afsnit 6 indeholder en sammenfatning og konklusion. 2. Straffelovens Generelt Straffelovens 119 er den første bestemmelse i straffelovens kapitel 14 om forbrydelser mod offentlig myndighed mv. Bestemmelsen er senest blevet ændret ved lov nr. 218 af 31. marts 2004, hvor strafferammen for overtrædelse af 119, stk. 1, blev hævet fra fængsel i 6 år til fængsel i 8 år. Ved lovforslag L 211, der blev fremsat den 29. april 2009, foreslås strafferammen i 119, stk. 3, ændret fra 6 måneder til 1 år og 6 måneder med henblik på at skærpe straffen for personer, der lægger hindringer i vejen for f.eks. politiet og brandvæsenets arbejde. Straffelovens 119 har i dag følgende ordlyd: " 119. Den, som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Stk. 2. På samme måde straffes den, som, uden at forholdet falder ind under stk. 1, fremsætter trusler om vold, om frihedsberøvelse eller om sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold mod nogen, der af det offentlige er tillagt domsmyndighed eller myndighed til at træffe afgørelse vedrørende retsforhold eller vedrørende håndhævelse af statens straffemyndighed, i anledning af udførelsen aftjenesten eller hvervet, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling. Stk. 3. Lægger nogen ellers de nævnte personer hindringer i vejen for udførelsen af deres tjeneste eller hverv, straffes han med bøde eller fængsel indtil 6 måneder." Bestemmelsen yder således en særlig strafferetlig beskyttelse for personer, der handler i medfør af offentlig tjeneste eller hverv. Begrundelsen for denne særlige beskyttelse er bl.a" at personer, der optræder som repræsentanter for offentlige myndigheder, er særligt udsatte for angreb og derfor har behov for et ekstra værn mod den risiko for vold eller trusler, som denne funktion medfører. Bestemmelsen i straffelovens 119, stk. 2, supplerer bestemmelsen i stk. 1 og udvider de strafbare angrebsmidler i forhold til stk. 1, hvorimod den personkreds, der beskyttes, er mere begrænset. Straf- 8

12 18 - LBKG nr 999 Forsikringsaftaleloven Side 1af1 Forsikringsaftaleloven, Fremkalder den sikrede forsætligt forsikringsbegivenheden, har han ikke neg t krav mod selskabet. e Stk.2. Har han fremkaldt forsikringsbegivenheden ved en uagtsomhed d under d~ foreliggende omstændigheder må betegnes som grov, skal d'et ~~der hensyn til sk~ldgraden og omstændighederne i øvrigt afgøres, om erstatning skal ydes og I bekræftende fald med hvilket beløb. Ved livsforsikring og ansvarsforsikring hæfter selskabet dog fuldt ud. 19- LBKG nr 999 Forsikringsaftaleloven Side 1af1 Forsikringsaftaleloven, Bestemmelserne i 18 om bortfald eller begrænsning af selskabets ansvar finder ikke anvendelse, når den sikrede var under 14 år eller på grund af sindssygdom, åndssvaghed, forbigående sindsforvirring eller lignende tilstand har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt. 69) Stk.2. Det samme gælder, når den handling, hvorved forsikringsbegivenheden forårsages, foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anses som forsvarlig. Noter 69) Der kan gyldigt træffes bestemmelse om, at selskabets ansvar bortfalder, når den sikrede hidfører forsikringsbegivenheden i en af de nævnte utilregnelighedstilstande, men en sådan bestemmelse må overfor lovens deklaratoriske regel have den tilstrækkelige klarhed, Lyngsø l 133, Jønsson og Kjærgaard 245, jf. U Ø (to 7-årige d~enges forsætlige ødelæggelse af bigård dækket under ansvarsforsikringen, idet et generelt holdt forbehold i policen om, at forsikringen ikke dækkede forsætlige handlinger, ikke med tilstrækkelig klarhed fraveg 19) og U H (en skolebetjent havde i en sindstilstand, der måtte ligestilles med sindssygdom, begået hærværk på nogle skoler. Selskabet blev frifundet, da det på en klar og tydelig måde havde forbeholdt sig ansvarsfrihed i en sådan situation). Andre tilfælde: U H (en mand fik udbetalt en ulykkeserstatning for hustruen uanset at han havde dræbt hende og deres 6 børn. Da han var sindssyg i gerningsøjeblikket, lidende af en psykogen sindssygdom, måtte det antages, at han ved begåelsen af drabet på grund af sindssygdom havde manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt og da drabet måtte anses for en af forsikringen omfattet begivenhed, fandtes han i medfør af 19, stk. 1, at have krav på forsjkrinq!?yd~l!?~d),. lj. JØ~?.2~~ J;:!.J~n.JI1.?J).2SlE~l?J$'.~~lJI~;\.:~0!~"~,~~.~~n.d,... 9 I I

13 orsikrins;en dækker dit ansvar som.1 rivatperson. Her dækker forsikringen erstatningsansvar ved person- og tingskade Lejer overfor husejere efter lejelovens bestemmelser om lejerens erstatningspligt. Her dækker forsikringen skade, der skyldes de installationer som lejeren med udlejerens godkendelse har foretaget. Forsikringen dækker ikke lejerens ansvar for det lejede i øvrigt Ejer eller bruger af heste og andre husdyr til privat brug. Forsikringen dækker ikke ansvar for skader forvoldt af hunde. Der skal tegnes en lovpligtig hundeansvarsforsikring Som læge, når du yder lægehjælp eller lægelig rådgivning, som ikke er erhvervsmæssig Grundejer vedrørende: - Privat grund og en- og tofamiliehus, hvis huset overvejende anvendes til beboelse, eller du bor i huset, og der ikke findes bygningsforsikring med en ansvarsdækning i kraft. - Fritidshus- og grund, hvis der ikke findes bygningsforsikring med en ansvarsdækning i kraft. Forsikringen dækker dog ikke: - Ansvar for skader forvoldt af en grundejer i forbindelse med nedbrydnings- og udgravningsarbejder samt pilotering og lignende. Personskader er dog dækket. - Ansvar for skader som følge af forurening. Dog er et s dant ansvar dækket, hvis skaden er opst et ved et enkeltst ende uheld og ikke er en følge af, at du har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige regler., Forureningsansvar, som man ifalder som hus- og grundejer, er ikke omfattet af forsikringen. J 7.4 Forsikrin~en dækker ikke ansvar for skade Forvoldt under udøvelse af tjeneste i' skadelidtes interesse, heller ikke som gæstebud, med mindre skadevolder har båret sig særligt ubetænksomt ad. Det er uden betydning, om tjenesten er lønnet/ulønnet eller om tjenesten er foretaget på opfordring eller på eget initiativ Forvoldt med forsæt, med mindre skadevolderen er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand Efter lov om forældres hæftelse for børns erstatningsansvar, når der er tale om forsætlige handlinger begået af børn på 14 år eller derover Forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af andre rusmidler, og dette uanset skadevolders sindstilstand Der udelukkende støttes på aftaler eller består af rene formuetab, som ikke er en følge af skade på person eller ting I forbindelse med udøvelse af erhverv eller arbejde, der kan sidestilles hermed Sket under jagt, hvor ansvaret er dækket af en jagtforsikring, eller ville være dækket af den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring Sket under benyttelse af et motordrevet køretøj eller et luftfartøj, herunder radiostyrede modelfly og svævefly, for hvilke der kan tegnes særskilt ansvarsforsikring. Forsikringen dækker dog ansvar for visse motordrevne køretøjer: - Skader ved brug af el-scooter, el-kørestol og lignende med en maks. hastighed på 15 km/t. Skader ved brug af legetøj med motor-kraft under 5 hk og for personskader ved brug af gokarts med motorkraft op til 25 hk. Skader ved brug af haveredskaber på maks. 25 hk. Skader på selve luftfartøjet, det motordrevne køretøj eller de øvrige motoriserede ting, når skaden er forvoldt af børn på 14 år eller derunder Ved brug af både Forsikringen dækker dog ansvar for personskade forvoldt ved brug af mindre b de - dog ikke i forbindelse med konkurrencer. r Ved mindre både fo;stå;,-bå;;-; uden motor, windsurfere og kite- ~~~ere samt både, hvis motorkraf~ ikke overstiger 25 ~~- Forsikringen dækker dog ansvar for skader p ting eller dyr forvoldt med kanoer, kajakker, robme og andre Mde samt wind- og kitesurfere og lignende, hvis længden af fartøjet ikke overstiger 6 meter. Det er en betingelse, at fartøjet i skadeøjeblikketikke drives med motor p over 25hk. J'I 10

14 2 ALM. BRAND Skede Anavar Midtetmolen 7 2f00 Køb&nhavn Ø Telefon Telefl\lC sa Elmer & Partnere C/O Baghuset Store Kongensgade København K Skadenummer Direkte Uf. E-man Da det ser ud til, a1 [ I Ø ikke selv havde en ansvarsforsikring, som var I kraft på uheldstidspunktet, behandler vi sagen over den subsidiære privatansvarsforsikring tegnet for plejehjemmets beboere af I l Kommune. På vegne af J I anerkendes ansvaret for uheldet Forinden vi kan tage stilting til, hvilken erstatning dfn klient er berettiget til for sit uheld den 14. ~ henhold til reglerne i Lov om erstatningsansvar, beder vi dig sende En dokumenteret erstatningsopgørelse Kopi at din kltents fulde lægejournal fra 1 år før uheldet og frem til i dag (herunder dokumentation for sygeperiodens længde) En kopi af afgørelsen fra Arbejdsskadestyrelsen omkring varigt men og erhvervsevnetab En kopi at de kommunale akter Oplysninger omkring din klients erhvervsmæssige situation i dag. Har hun genoptaget sit arbejde eller arbejder hun indenfor et andet erhverv Jeg beder dig venligst henvise til skadenummeret, når du sender din besvarelse. Har du spørgsmåt? Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til mig på telefon Du kan ringe alfe hverdage mejtem kl til Vi beder dig oplyse sagens skadenummer, når du henvender dig. Skadenummeret står I brevets øverste højre hjørne. Med venlig hilsen Alm. Brand Forsikring AIS t Alm. Brand /lljs CVA-nr t7 liovedkontor: Wdterrnolttl København ø. Telefon Alm -~"1SCVA-m.10~Cill40 ~~8... NSC\11k>!.81n3S12 ~1n,)Ntb--.e-Utogho'monNSCVll... 6< l4$7 li /Wi. Br-P~øNSCVll nt, 1&~G)1$ Alln.ll<løløFonnue"1!4:\'R-nr.27l13 7$25 Al'll. Btarlll.eaØ"OMiC\IR<flt.,, 7025?2

15 Søren K. Jensen Fra: Sendt Til! Emne: ErhvervT eksalg.arbejdsskadeogansvar < 14. september :30 Søren K. Jensen Privatansvar Hej Søren. Hermed forsikringsbetingelser på privatansvar. Se afsnit 2 punkt 4.5. Privatansvar tegnes via erhvervsansvarsforsikringen. Der indsættes derforfølgende klausul: Prlvatan svar: Forsikringen dækker tillige privatansvar for døgnelever samt privatansvar for elever/børn i den tid, de er under institutionens opsyn, når der ikke er tegnet privat ansvarsforsikring, hvilket der i præmieberegningen er taget højde for. Alm. Brands privatansvarsforsikringer nr er gældende for dækningen. Dog er lån, leje mv jf. forsikringsbetingelksernes punkt 4.13 aldrig dækket, - heller ikke 1 måned fra overtagelsen. Vi følger udviklingen nøje og kan derfor naturligvis ikke garantere,' at betingelser/vilkår ikke ændrer sig i fremtiden. Med venlig hilsen Lenette Hye Sørensen Erhverv Teknik og Salgsstøtte Arbejdsskade og Ansvar Midtermolen København Ø tlf Besøg vores hjemmeside: Vi gør opmærksom på, at denne er beregnet til den angivne person og kan indeholde fortrolig information, eventuelt i et password beskyttet bilag. Hvis du ved en fejltagelse modtager en, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svar-funktionen. Samtidig beder vi dig slette en i dit system uden at videresende eller kopiere den. E mailen og eventuelle vedhæftede bilag er os bekendt fri for virus og andre fejl, men eventuelle password beskyttede bilag behøver ikke at være kontrolleret af Alm. Brand koncernens virusfilter. Ou skal nøje vurdere, om du har fuld tillid til afsender og i øvrigt forventer at modtage denne og det password beskyttede bilag. Du skal inden brug sørge for virustest. Alm. Brand Koncernen påtager sig ikke noget ansvar for tab og skade, som er opstået i forbindelse med modtagelse og brug af e-mallen og eventuelle bilag. ******************************************************************************** Denne mail er blevet scannet af og indeholder ikke virus! ********************'************************************************************ 12

16 Retsudvalget REU Atm.del endeligt svar på spørgsmål 617 Offentligt Folketingets Retsudvalg -i" :~.~: økonomi og indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Telefon Fax Sagsnr Doknr Dato FolketingetsRetsudvalg har d.28. februar 2013 stihet følgende spørgsmål nr. 617(alm. del) til økonrimi- og indenrigsministeren, som herinect besvares. SpØrgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaårup (DF). Spørg~mårnr. 61?: "Ministeren bedes redegøre for, om det er i stnd med kommunalfuldmagten, hvis en kommune tegner en kollektiv ansvarsforsikring for skadegørende handlinger i forhold til eksempelvis borgere (p$}'1cisk udviklingshæmmede), som er visiteret til et tilbud i henhold til Servicelovens 85, 107 og 108?" Svar: Økonomi- og Indenrigsministeriet har i anledning af spørgsmålet indhentet bidrag fra Socialministeriet, som har oplyst, at Socialministeriets lovgivning ikke regulerer spørgsmålet om, hvorvidt kommuner kan betale erstatning/tegne en ansvarsforsikring for de i spørgsmålet omhandlede persongruppers skadegørende handlinger. Spørgsmålet om kommuners mulighed for friv~ligt at udbetale erstatning (det vil sige uden at det følger af den skrevne lovgivning, og/eller uden at der er afsagt dom herom) er Ikke reguleret i den skrevne lovgivning. Spørgsmålet skal derfor afgøres efter almindelige kommunalretnge grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Efter de nævnte regler antages en kommunes adgang til uden lovhjemmel at gennemføre foranstaltninger blandt andet at være afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennytte--kriterium. Dette kriterium indeqærer, at en kommune som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, der kommer en bredere kreds af kommunens borgere til gode. Dette udgangspunkt indebærer, at en kommune normalt ikke uden lovhjemmel kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er motiveret i varetagelsen af Individuelle Interesser hos enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner. Endvidere har en kommune efter de ovenfor nævnte grundsætninger en generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner. Kommunen har således pligt til at udvise ansvarsbevidsthed i sine økonomiske anliggender, så der ikke påføres kommunen udgifter, der kunne være undgået Det antages på den baggrund, at en kommune lovligt kan yde et beløb til en enkeltperson, når dette er begrundet i varetagelsen af hensynet til at begrænse kommunens udgifter til erstatning, herunder udgifter i forbindelse med gememførelse af en retssag. 13

17 Ved udøvelsen af skønnet over, hvornår der med henblik på at begrænse kommunens udgifter til erstatning bør ydes et beløb til en enkeltperson, må der indrømmes kommunen et vist spillerum, der blandt andet omfatter vurderingen af, hvorvidt kommunen ved ~n retssag ville blive dømt erstatningsansvarlig. Det må imidlertid på grundlag af de foreliggende oplysninger i en given sag, for eksempel med støtte i en udtalelse fra en advokåt herom, med den fornødne sikkerhed kunne lægges til grund, at kommunen, uden at der er blevet afsagt dom derom, er forpligtet til at udbetale erstatning. En forsikring, der dækker kommunens erstatningsansvar, må tilsvarende anses for egnet tn generelt at begrænse kommunens udgifter til erstatning, som kommunen må anses for forpligtet til at betale, herunder udgifter i forbindelse med en retssag om kommunens erstatningsansvar. Økonomi- og Indenrigsministeriet finder på den baggrund, at en kommune har en lovlig kommunal interesse I at tegne en forsikring, der dækker kommunens erstatningsansvar. Kommunen har imidlertid ikke hjemmel i kommunalfuldmagtsregler til at tegne en an~ svarsforsikring, der dækker andres erstatningsansvar. Med hensyn til mulighed for at få erstatning efter arbejdsskadeforsikringsloven henviser jeg til min besvarelse af dags dato af udvalgets spørgsmål nr. 616 (al'!l.del). r Med venlig hilsen Margrethe Vestager., 14

18 n e 2011 Udgivet den 24. februar februar 201 l. Nr. 11. Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier J (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler seivicelovens regler om særlig støtte til børn og unge og deres familier, herunder børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt udsatte børn, unge og familier. I vejledningen behandles både reglerne for iværksættelse afhjælp og foranstaltninger på frivilligt grundlag og tvangsmæssige foranstaltninger. Endvidere behandles reglerne om tildeling af handicapkompenserende ydelser til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Vejledningen har virkning fra den 1. januar 2011 og erstatter vejledning nr. 99 af 5. december 2006 om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledningen indgår som en del af en samlet fremstilling af Socialministeriets vejledning til lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 81 af 4. februar 2011, også kaldet serviceloven. Til serviceloven foreligger følgende vejledninger: - Vejledning om servicelovens fonnål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til seiviceloven) - Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) -~ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) - Vejledning om bo tilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, seiviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) - Vejledning om borgerstyret personlig assistance (Vejledning nr. 7 til serviceloven) - Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper (V ej ledning nr. 8 til seivicejoven) 'Som noget nyt har vejledningerne til Serviceloven fået en samlet indholdsfortegnelse, der giver en let og enkel adgang til både at søge i den enkelte vejledning og på tværs af den samlede serie. På sm.dk kan den samlede indholdsfortegnelse, der viser indholdet i de 8 vejledninger i serien, downloades. Ligesom de øvrige vejledninger til serviceloven, henvender denne vejledning sig primært til kommunale sagsbehandlere. 2. Vejledningerne bliver løbende opdateret, men det er vigtigt at være opmærksom på, om der er sket ændringer af eksempelvis lovgivning og Ankestyrelsen praksis, der endnu ikke er afspejlet i vejled ningen. Det vil fremgå af Socialministeriets hjemmeside eller på Retsinfonnations hjemmeside om der er sket ændringer af lovgivningen, og om der er udarbejdet nye og opdaterede vejledninger. Det er ligeledes vigtigt at være opmærksom på, om Ankestyrelsen har truffet nye afgørelser på området eller ændret praksis. Ankestyrelsens afgørelser kan findes på Hvem yder vejledning? I forho1d til vejledning og spørgsmål vedrørende servicelovens regler er det som udgangspunkt kommunerne, der yder vejledning over for borgerne. Medarbejdere i kommunerne kan søge generel vejledning hos det sociale nævn. Medarbejdere i de sociale nævn kan søge vejledning hos Socialmin,j.nr A

19 15. februar Nr. 11. skeljigt omfang og forskellige kombinationer indgår i døgnopholdet. Særligt om hjælpemidler til børn og unge med funktionsnedsæ11else 510. Kommunalbestyrelsen afholder endeligt udgifterne til hjælpemidler og forbrugsgoder, der bevilges af kommunalbestyrelsen, jf. servicelovens 112, stk. 1, og 113, stk. 1, medmindre ydelserne er indeholdt i døgnopholdet. Hjælpemidler, der ikke er personlige, kan være indeholdt i døgnopholdet, men det forudsætter, at det er særligt besluttet i forbindelse med visitationen, at hjælpemidlerne fremover skal indgå i det inventar, der hører til anbringelsesstedet. Hjælpemidler, der er personlige, er uden for rammerne (i servicelovens 55) for døgnopholdet. ' Om et hjælpemiddel er personligt, vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Grænsedragningen er belyst ved en række Sociale Meddelelser, der er gengivet i Ankestyrelsens praksisoversigt om afgørelser truffet efter serviceloven under 112. Afgørelserne, hvoraf kan nævnes om hjælp til ortopædisk fodtøj som personligt hjælpemiddel og om ståredskaber som inventar, der hører til anbringelsesstedet, står anført i afsnittet om institutionsudgift/personligt hjælpemiddel. Der henvises vedrørende afgrænsningen mellem inventar, der hører til anbringelsesstedet og personlige hjælpemidler til 8 i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse afhjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven samt til Socialministeriets vejledning nr. 6 om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. Et særligt personligt hjælpemiddel, ydet efter servicelovens 112, stk. 3, vil dog altid være at betragte som et personligt hjælpemiddel. Spørgsmålet om, hvornår et hjælpemiddel har karakter af et særligt personligt hjælpemiddel er også behandlet i vejledning nr. 6 om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v. Erstatning ogforsikring r 511. Børnene og de unge er erstatningsansvarlige for skadevoldende adfærd efter dansk rets almindelige regler. Når et barn eller en ung er anbragt, er det generelt barnets eller den unges handlekommune, der bærer ansvaret for forholdene under anbringelsen, herunder forsikringsdækningen. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt at tegne en forsikring, er det handlekommunen, der sørger for det i kraft af, at den indgår aftalen med en plejefamilie, opholdssted eller døgninstitution i forhold til det konkrete barn eller den unge. For børns og unges uagtsomme skadevoldende adfærd bør der tegnes ansvarsforsikring, med mindre de er dækket af forældrenes ansvarsforsikring. Der kan desuden peges på muligheden for at tegne ansvarsforsikring for ledere og de øvrige medarbejderes erstatningsansvar for uagtsom skadevoldende adfærd. Der kan normalt ikke tegnes forsikring, der dækker skader forvoldt af et anbragt barn eller en ung på plejefamiliens ejendom eller indbo> da barnet eller den unge indgår i husstanden. Da det er disse skader, der giver de største problemer i praksis, vil det være hensigtsmæssigt, at den anbringende kommune og plejefamilien ved indgåelse af aftalen om plejeforholdet bliver enige om nogle retningslinjer for, hvornår skaden må bæres af plejefamilien, og hvornår det er billigst for kommunen eventuelt at erstatte skaden helt eller delvist. Plejefamiliens (eller eventuelt de biologiske forældres) familieforsikring (indbo- og ansvarsforsikring) dækker ansvar for personskader forvoldt af et plejebarn på plejefamilien og dækker normalt også skader på personer uden for plejefamilien og deres ejendele, men plejefamilien og kommunen bør inden modtagelsen sikre sig, at det er tilfældet. Der kan i denne forbindelse henvises til, at KL og KommWlernes gensidige forsikringsselskab har indgået en aftale om forsikringen for plejefamilier og opholdssteder. Aftalen om forsikring er nærmere beskrevet i den vejledning om opholdsbetaling m.v. for formidlet døgnophold, som KL har udsendt Børn og unge, der er anbragt på opholdssteder efter servicelovens 142, stk. 7, og på døgninstitutioner efter servicelovens 67, er omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Hvis barnet eller den unge bor på et opholdsted eller en døgninstitution, skal institutionen tegne en arbejdsskadeforsikring, der dækker personskader, som de anbragte børn el- 16

20 Fysisk vold og trusler om vold beskæftigede har udfyldt spørgeskemaet 'Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012'. Her er en gennemgang af resultaterne fra besvarelser om fysisk vold og trusler om vold Deltagerne har i to separate spørgsmål angivet, om de har været udsat for vold eller trusler om vold. Hovedkonklusioner 6 % har været udsat for fysisk vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 mc'.lneder. 9 % har været udsat for trusler om vold på arbejdspladsen inden for de sidste 12 måneder. Jobgrupper I følgende jobgrupper rapporterer Aere end gennemsnittet, at de har været udsat for fysisk vold på arbejdet inden for de sidste 12 måneder: Sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, pædagoger, specialpædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere og børneomsorgsbeskæftigede, SOSU'er, portører, politi- og fængselsbetjente samt skolelærere. I følgende jobgrupper rapporterer Aere end gennemsnittet, at de har været udsat for trusler om vold på arbejdet inden for de sidste 12 måneder: Sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, pædagoger, specialpædagoger, læger, socialrådgivere, SOSU'er, portører, brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter samt politi- og fængselsbetjente. > DET NATIONALE FORSKNINGSCEt~TER FOR ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMILJØ OG HELBRED I DANMARK

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader Politi- og Strafferetsafdelingen Vejledning om offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger, lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner

Læs mere

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Arbejdsskader og erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Dagens program - Introduktion af Arbejdsskadeteamet - Ulykker og Erhvervssygdomme - Registrering og anmeldelse - Erstatningsansvar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte Indledning KL har i løbet af efteråret modtaget henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder særligt

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader

1. Offererstatningsloven og arbejdsskader Ny vejledning om offererstatning http://www.justitsministeriet.dk/print/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2016/ny-vejle... Side 1 af 2 04-05-2016 Ny vejledning om offererstatning Onsdag 27. april 2016 Den

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 286 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. januar 2013 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 60 Offentligt Folketinget Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler

Giv volden en skalle. forebygvold.dk INTRODUKTION. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet. Viden og gode eksempler Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet INTRODUKTION Viden og gode eksempler forebygvold.dk FOREBYG VOLD PÅ JOBBET Du har en kollega, som ofte ender

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. september 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN?

UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN? UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN? 1. Udsættelse for vold på arbejde er en arbejdsskade: Udsættelse for vold på sin arbejdsplads er en arbejdsskade, som skal anmeldes til Arbejdsmarkedets

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade 1 Bekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005 af lov om erstatningsansvar med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 1 Erstatningsansvarsloven. (Patientskadeankenævnets Internetversion).

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Fælles ansvar - fælles pligt

Fælles ansvar - fælles pligt UNDERVISNINGSMATERIALER Fælles ansvar - fælles pligt SYDDJURS SKOLEVÆSEN Indledning I skolen benyttes en lang række undervisningsmaterialer. Der bruges bøger, hefter, computere, kridt osv. ipaden er i

Læs mere

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet

Vedrørende høring af bekendtgørelse om magtanvendelse overfor børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet Pr. e-mail: chvi@sm.dk og caw@sm.dk Social, Børne- og Integrationsministeriet Att.: Charlotte Avnsted Socialtilsyn Nord Sdr. Vråvej 9760 Vrå Telefon: 7233 6930 socialtilsynnord@hjoerring.dk. www.socialtilsynnord.hjoerring.dk

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Retten i Kolding DOM. Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A.

Retten i Kolding DOM. Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A. Retten i Kolding DOM Afsagt den 26. november 2012 i sag nr. BS 3-193/2011: Sydøstjyllands Politi Rådhusgade 1, 8700 Horsens mod A X-by Sagens baggrund Ved Retten i Koldings dom af 19. december 2007 blev

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010:

Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 og BS 1-1583/2010: DOM Afsagt den 5. oktober 2012 i sag nr. BS 1-691/2010 BS 1-1583/2010: E mod A A v/ M A v/ F A v/ M mod Alm. Brand Forsikring A/S att. Skadebeh. Dorte W. Rasmussen Midtermolen 7 2100 København Ø Hovedsagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold FYSISK VOLD Fysisk vold er angreb mod kroppen, f.eks. overfald kvælningsforsøg knivstik spark slag skub benspænd fastholdelse kast med genstande

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

k e n d e l s e : "Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig.

k e n d e l s e : Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig. 913/13 Den 15. april 2013 blev i sag nr. 83.328: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen

Arbejdsmiljøets udfordringer. Niels Knudsen & Henrik Pedersen De Psyko-Fysiske Konsulenter Volds- og Konflikthåndtering Arbejdsmiljøets udfordringer mht. vold og trusler Niels Knudsen & Henrik Pedersen WWW.KONFLIKTHAANDTERING.DK Struktur Vores indspark til arbejdspladsen,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-702-0067 Dok.: ASP40092 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-520-0009 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a. Min meddelelse nr. 1/2005 indeholder

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Nr. 582 23. juni 2008 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Kapitel 1 Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger Kapitel 2 Erstatningsansvar for skade, der

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. september 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner

Barnet var flyttet ind på botilbuddet, før bestemmelsen om udlevering af handleplaner 2016-44 Udlevering af relevante dele af handleplan til anbringelsesstedet Når en handleplan indebærer, at et barn eller en ung anbringes på et anbringelsessted efter servicelovens 66, skal relevante dele

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 27-02-2013 31-05-2013 71-13 1206841-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - tænder - årsagssammenhæng - anerkendelse

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer:

KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: KEN nr 9368 af 12/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5012-67212 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere