Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om medindflydelse og medbestemmelse"

Transkript

1 ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1

2 Indledning Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning: Medindflydelse og medbestemmelse Struktur... 5 Fællesudvalg... 4 Retningslinjer for sammensætning af HovedMED:... 5 Retningslinjer for sammensætning af Fælles RådhusMED:... 6 Fælles retningslinjer for LokalMED:... 6 Organisering af arbejdsmiljøarbejdet: Hovedudvalget - HovedMED Information og drøftelse Retningslinjer... 7 Generelt... 8 Specifikt Arbejdsmiljø... 8 Organisering af arbejdet:... 8 Hvordan gør vi så i praksis?... 9 Valg af arbejdsmiljørepræsentanter Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter Ændring, opsigelse, fornyelse Læsevejledning til bilag

3 Aftalen hviler på Ishøj Kommunes værdier: Troværdighed, klare budskaber, ansvarlighed, åbenhed, respekt, handlekraft og sund fornuft. Aftalen bygger på Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Denne suppleres af kommunens egne tilføjelser. Med aftalen integreres MED-arbejdet og arbejdsmiljøarbejdet på Hovedudvalgsniveau. Ønsket er, at væsentlige emner som bl.a. psykisk arbejdsmiljø, trivsel, stress m.v. kan behandles ud fra et helhedssyn. MED-aftalen skal styrke medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse, for at medarbejderne og ledelse aktivt kan spille sammen om at udvikle Ishøj Kommune som arbejdsplads til gavn for borgerne og brugerne. Ishøj Kommune skal være en attraktiv og effektiv arbejdsplads, som tiltrækker og fastholder dygtige, engagerede og motiverede medarbejdere. MED-aftalen skal tillige styrke og målrette indsatsen for et godt og sundt arbejdsmiljø som grundlag for trivsel og udvikling. Det, der skal samarbejdes om, er arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold. Sagt på en anden måde handler samarbejdet om de vilkår og muligheder, den enkelte medarbejder har for at udføre sit arbejde. Målet er, at rammerne er så gode som muligt, så opgaverne kan blive løst så kvalificeret og effektivt som muligt. For at samarbejdet skal lykkes, er det vigtigt, at medarbejdere og ledelse lytter til hinanden og respekterer hinanden. Men det betyder også, at den enkelte leder skal gå foran ved at skabe gode og trygge rammer for samarbejdet, gøre de gensidige forventninger klart og være sparringspartner. Et af de vigtige grundprincipper for MED-strukturen er, at der på den enkelte arbejdsplads lokalt opnås enighed om at vælge den organisering af medindflydelse og medbestemmelse der giver bedst mening, ud fra de givne rammer, som fastsættes med denne MED-aftale. Medindflydelse og medbestemmelse er en ret for medarbejderne, men det er også en pligt til at være med til at tage ansvar for arbejdspladsens udvikling, også når de svære beslutninger skal tages. 3

4 1. Formålet med aftalen 1. Ishøj Kommunes MED-struktur skal skabe grundlag for et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen 2. Den lokale aftale skal sikre, at alle medarbejdere har ret til medindflydelse og medbestemmelse 3. MED-strukturen fungerer som fælles beslutningsramme for arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet og sikrer fleksibilitet og smidighed gennem ét beslutningsorgan MED-strukturen skal medvirke til: - At alle ansatte i Ishøj Kommune kan løse deres arbejdsopgaver bedst muligt til gavn for borgerne - At samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i kommunen tager udgangspunkt i en fælles forståelse af kommunens værdigrundlag - At arbejdsmiljø og personaleforhold behandles i samme forum, og dermed skabe grundlag for et helhedssyn omkring arbejdsmiljø og samarbejde - At skabe grundlaget for en fælles forståelse for og ejerskab til de beslutninger der træffes overordnet for hele kommunen - At både ledere og medarbejdere inddrager hinanden så tidligt som muligt i samarbejds- og arbejdsmiljøspørgs - mål Aftalens område og afgrænsning: Aftalen dækker alle medarbejdere ansat i Ishøj Kommune, herunder også ansatte på selvejende institutioner. Denne aftale træder i kraft pr. 1. april Medindflydelse og medbestemmelse Ved medindflydelse forstår vi : Tidlig og reel inddragelse i beslutningsprocesser En mulighed for at påvirke en beslutning tidligt i forløbet gennem information og drøftelse En reel mulighed for at bidrage til diskussionen af en given sag Derfor lægger vi særlig vægt på : At dialog sker såvel i dagligdagen som i det formelle samarbejdsorgan At både ledere og medarbejdere orienterer og informerer hinanden og at dette er en gensidig forpligtelse Ved medbestemmelse forstår vi : Gensidig pligt til at informere og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale- samarbejds- og arbejdsmiljøforhold Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde, og Mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. Derfor lægger vi særlig vægt på : At beslutninger træffes så tæt på det relevante niveau som muligt At alle er forpligtet til at give den fornødne information for at kunne træffe kvalificerede beslutninger om arbejdspladsrelaterede emner, herunder arbejdsmiljø. Uddannelse i MED En afgørende forudsætning for, at MED-aftalen virker efter formålet er, at ledere og medarbejdere i MED-udvalgene har de nødvendige redskaber til at varetage opgaverne i MED samt en forståelse af de værdier, der ligger til grund for MED-aftalen. Derfor understøttes og forankres MED-aftalen med en MED-uddannelse, som er obligatorisk for alle medlemmer af MED-udvalgene. Uddannelsen er tilpasset og tager udgangspunkt i indholdet af MED-aftalen. Den obligatoriske MED-uddannelse kombineres efter behov med efteruddannelse. Hoved-MED har ansvaret for at tilrettelægge MED-uddannelsen. Der henvises til afsnit 7 om Arbejdsmiljø, vedrørende uddannelse af Arbejdsmiljørepræsentanter mm. 4

5 3. Struktur MED-strukturen afspejler kommunens organisatoriske opbygning Strukturen er delt i 2 niveauer: Niveau 1 HovedMED: Dækker hele kommunen og er det øverste udvalg for alle arbejdspladsrelaterede emner, herunder også arbejdsmiljøarbejdet. Direktionen er repræsenteret i dette udvalg og kommunaldirektøren er formand. Næstformanden udpeges/ vælges af og blandt personalegruppens medlemmer. Niveau 2 LokalMED: Dækker den enkelte arbejdsplads (center eller eksternt driftssted). Lederen af arbejdspladsen er formand for det lokale udvalg og næstformand udpeges/vælges af og blandt personalegruppens medlemmer. For arbejdspladser under 14 ansatte gælder, at udvalgte personalemøder har MED-status. På disse møder drøftes de sager og emner, der ellers ville være drøftet i et lokalmedudvalg. Det aftales lokalt, hvor ofte denne type personalemøde afholdes samt retningslinjer for, hvem der deltager, udarbejdelse af dagsorden samt referat. Det meddeles HovedMED hvorvidt personalemødet anvendes med MED-status. Fællesudvalg Fælles MEDudvalg under centre med eksterne driftssteder tilknyttet: Nedsættes som et ad hoc-udvalg der kan træde sammen om sager med relevans for flere arbejdspladser under det samme center. Den pågældende centerchef er formand for udvalget. Næstformanden udpeges/vælges af og blandt personalegruppens medlemmer. Udvalget nedsættes efter valg til lokalmed, og der vælges medlemmer af og blandt de tilknyttede fællestillidsrepræsentanter. Formand og næstformand indkalder til møde efter behov. Fælles RådhusMED: Fællesudvalg for Rådhuset dækker ansatte på Ishøj Rådhus, herunder Biblioteket. Udvalget behandler anliggender, der drejer sig om Rådhuset som arbejdsplads, herunder kantine, kopimaskiner samt inventar og indretning. Udvalget skal behandle sager af praktisk og/eller arbejdsmiljørelateret karakter, der er fælles for ansatte på Rådhuset og Biblioteket og som ikke alene vedrører eller kan afgøres i de respektive LokalMED. Fælles for alle udvalg er, at referat af møderne skal offentliggøres på kommunens intranet, og i øvrigt opfylde de punkter, der ligger fast i Årsplanen (bilag 2). For HovedMED gælder desuden, at der som fast punkt udvælges 2-3 punkter fra dagsordenen, som kan være af særlig interesse for hele organisationen, og som derfor uddybes og forklares (udover referatet) i en nyhedsskrivelse på intranettet. Denne opgave er forankret i HR og Kommunikation. PPU (Personalepolitisk Udvalg) Der udpeges/vælges et antal ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter blandt HovedMEDs medlemmer efter følgende fordeling: 3 ledelsesrepræsentanter og 4 medarbejderrepræsentanter. Se bilag 1 for en grafisk fremstilling af strukturen. Retningslinjer for sammensætning af HovedMED: HovedMEd er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i Ishøj Kommune. HovedMED er tillige øverste udvalg på arbejdsmiljø- og sundhedsområdet for hele kommunen. Udvalget har 20 medlemmer, som er fordelt på følgende måde: Ledelse 10 ledelsesrepræsentanter Kommunaldirektør (formand) 1 direktør, udpeges af og blandt Direktionen Øverste sikkerhedsleder 2 centerchefer 5 udpeges af og blandt øvrige ledelsesrepræsentanter fra LokalMED Personale 10 medarbejderrepræsentanter 9 udpeges/vælges af og blandt de medarbejdere som er repræsenteret med en tillidsrepræsentant via de faglige organisationer. 1 arbejdsmiljørepræsentant udpeges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne Udvalgets næstformand udpeges/vælges af og blandt personalegruppens medlemmer Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal tage udgangspunkt i en fordeling på hovedorganisationsområderne (LO 4 medlemmer, FTF 4 medlemmer og AC 1 medlem) Medarbejdergrupper som ikke opfylder betingelserne for at vælge en tillidsrepræsentant (mindst 5 medlem mer) kan ikke vælges til HovedMED Ansættelse i Ishøj Kommune er en forudsætning for at blive valgt til HovedMED HovedMED skal i sit første møde udpege/vælge medarbejderrepræsentanter til Feriefonden. Medlemmerne udpeges blandt kommunens medarbejdere. Der skal annonceres via Intranettet, når der er nyvalg. 5

6 4. Hovedudvalget - HovedMED Retningslinjer for sammensætning af Fælles RådhusMED: Ledelse 4 ledelsesrepræsentanter 1 direktør, udpeges af og blandt Direktionen 1 centerchef 1 udpeges af og blandt øvrige ledelsesrepræsentanter fra centrenes lokalmedudvalg 1 Kantineleder Personale 5 medarbejderrepræsentanter 5 udpeges/vælges af og blandt centrenes lokalmedudvalg Fælles retningslinjer for LokalMED: Arbejdspladsens størrelse skal være på minimum 14 ansatte for dannelse af LokalMED Antallet af ledelsesrepræsentanter kan ikke overstige antallet af medarbejderrepræsentanter Antallet af repræsentanter fra hver side skal minimum være 2 og må maksimum være 5. Formand for udvalget er den øverste leder på det på gældende område, som også er øverste arbejdsmiljøansvarlig. Næstformand udpeges/vælges af og blandt personalegruppens medlemmer Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter. Er der derimod flere tillidsrepræsentanter end pladser i udvalget vælges det af og blandt arbejdspladsens tillidsrepræsentanter, hvem der skal besætte pladserne Udvalgets størrelse besluttes på arbejdspladsens personalemøde forud for valg til det lokale MED-udvalg HovedMED er øverste udvalg i MEDstrukturen og øverste ansvarlig for arbejdet med medindflydelse og medbestemmelse i hele Ishøj Kommune. Herunder også arbejdet med sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø. HovedMED har på det overordnede niveau endvidere ansvaret for følgende: Gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, per-sonale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen, At vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v. At fortolke aftalte retningslinjer At fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom At indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter, jf. 22 i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Regelmæssigt at evaluere anvendelsen af medarbejderudviklingssamtaler i kommunen, jf. Aftale om kompetenceudvikling 4 HovedMED er endvidere ansvarlig for at fastlægge og sikre gennemførelsen af uddannelse i medindflydelses- og medbestemmelsesområdet (jf. Protokollat om fremtidig uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet ). HovedMED mødes efter behov, men minimum én gang i kvartalet. Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 1 : MED-strukturen er en én-strenget struktur, der integrerer arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet. For at styrke og effektivisere arbejdet med arbejdsmiljøet er strukturen derfor én-strenget i MED-systemet. Arbejdsmiljørepræsentanten er sikret en plads i alle MEDudvalg. Hvis der er flere arbejdsmiljørepræsentanter i centret/ driftsstedet vælger/aftaler disse blandt sig, hvem der indgår i MED-udvalget. 1 Der henvises i øvrigt til bilag 9 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse 6

7 5. Information og drøftelse Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Derfor skal information vedrørende arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforhold gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde, og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse i det enkelte MEDudvalg. Medarbejdernes/medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag skal kunne indgå i grundlaget for ledelsens og/ eller byrådets beslutninger. Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og beslutninger truffet i Byrådet. De ledelsesbeslutninger, der har indflydelse på arbejds- og personaleforhold, skal drøftes i MED-systemet på det niveau, hvor ledelsen har kompetencen til at træffe beslutningen eller til at indstille til beslutning til det politiske niveau. Kommunens øverste administrative ledelse drøfter indstillinger til Byrådet, som har betydning for arbejds- personale- og arbejdsmiljøforhold, i HovedMED, således at medarbejdernes synspunkter kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag. Når Byrådet ønsker at rette henvendelse til MED-systemet, skal de rette henvendelse til HovedMED. Dette vil naturligt kunne ske via direktionen. Det påhviler i øvrigt ledelsen, at: informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i aktiviteter og økonomiske situation inden for kommunen som helhed (i HovedMED), eller den enkelte arbejdsplads (i LokalMED) informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen indenfor kommunen som helhed (i HovedMED), eller den enkelte arbejdsplads (i LokalMED) samt om alle planlagte forventede foranstaltninger - navnlig når beskæftigelsen er truet informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforhold, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. 6. Retningslinjer Generelt Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givet område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem Alle retningslinjer skal udformes skriftligt Aftaler om retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gen nemført ændringer af retningslinjerne ved forhandling mellem parterne. Der skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse af Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold Kommunens personalepolitik, herunder ligestillingspolitik De overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplanlægning Større rationaliserings- og omstillingsprojekter. Specifikt I bilag 3 er beskrevet procedureretningslinjer for følgende emner: MEDsystemets deltagelse i drøftelse af kommunens budget MEDsystemets deltagelse i udformningen af personalepolitikken MEDsystemets medvirken til at sikre en styrket kompetenceudvikling MEDsystemets deltagelse ved større rationaliseringsomstillings- udbuds- og udliciteringsprojekter MEDsystemets rolle i kommunens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. Der henvises i øvrigt til Bilag 3 med beskrivelse af procedureretningslinjer samt bilag 2 med Årsplan for det tidsmæssige perspektiv. For at sikre gensidig information og drøftelse lægger vi i Ishøj særlig vægt på, at det ovenfor beskrevne sker i en dialog mellem ledere og medarbejdere i dagligdagen såvel som i de formelle samarbejdsorganer. 7

8 7. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøpolitikken er den overordnede ramme for den samlede arbejdsmiljøindsats og er med til at sikre et systematisk og effektivt arbejde med at udvikle og forbedre arbejdsvilkårene i kommunen. Arbejdsmiljøarbejdet sker i overensstemmelse med gældende lov og regler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde. Den én-strengede MEDstruktur integrerer arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet i det øvrige arbejde omkring medindflydelse og medbestemmelse. MEDsystemet skal være med til at styrke og effektivisere den systematiske arbejdsmiljøindsats og sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Ishøj kommune vil til stadighed arbejde for at forbedre de fysiske og psykiske rammer ud fra viden om de eksisterende forhold og ud fra tanken om, at indsatsen skal være forebyggende og helhedsorienteret. Dette sker ved at: Ishøj Kommunes Arbejdsmiljøpolitik løbende revideres og gøres kendt der udarbejdes årsplaner med valg af indsatsområder. der udarbejdes handlingsplan og sikres opfølgning på arbejdspladsvurderingerne der foretages løbende registreringer af arbejdsskader/ arbejdsulykker og de forebyggende handlinger der er foretaget ved manglende overblik/tvivl om løsninger benyttes eksterne rådgivere/eksperter arbejdsmiljøhensyn inddrages i forbindelse med indkøb og nybyggeri/ombygninger det relevante sikkerhedsniveau inddrages ved indkøb og nybyggeri/ombygninger der udarbejdes sygefraværsstatistikker, og der følges op på dem på alle niveauer der gennemføres hvert 3. år en trivselsundersøgelse som blandt andet indgår i det videre arbejde omkring arbejdsmiljøet. Organisering af arbejdet: HovedMED er øverste organ for medindflydelse og medbestemmelse og for varetagelsen af de opgaver, der efter arbejdsmiljølovgivningen er tillagt et sikkerheds-/arbejdsmiljøudvalg LokalMED-udvalg/personalemøder med status af LokalMED varetager de opgaver, som arbejdsmiljølovgivningen foreskriver på det operationelle niveau På hver arbejdsplads nedsættes mindst 1 arbejdsmiljøgruppe. Gruppen består af en ledelsesrepræsentant (leder af center/driftssted har ansvaret, men arbejdsopgaven kan uddelegeres til anden leder) og en arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdspladser med geografisk adskilte afdelinger eller særlige behov (pga. arbejdets farlighed m.v.) kan oprette en arbejdsmiljøgruppe i hver afdeling. Opmærksomheden henledes på, at der kan være særlige regler for inddragelse af bruger/borger i arbejdsmiljøspørgsmål. Eksempelvis for skoler og daginstitutioner, hvor elever/børn inddrages i arbejde med undervisningsmiljøvurdering og børnemiljøvurdering Ishøj Kommune arbejder for: at alle kommunens arbejdspladser løbende udvikler et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, og hvor der lægges vægt på trivsel og udvikling i arbejdet at et systematisk og forebyggende arbejdsmiljøarbejde på alle arbejdspladser skal sikre, at ingen ansatte udsættes for risici for arbejdsbetingede skader og nedslidning at arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads til enhver tid som minimum lever op til arbejdsmiljølovgivningens krav, og herudover forbedres i det omfang, der er økonomiske muligheder herfor at arbejdsmiljøet er en naturlig og integreret del af den daglige drift. Det skal derfor så tidligt som muligt indtænkes i alle relevante sammenhænge. Dette gælder bl.a. ved indkøb, bygningsændringer, nybyggeri, ny teknologi, omorganisering, planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet at antallet af arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser i kommunen nedbringes at det arbejdsbetingede sygefravær nedbringes at nedbringe varige stressbelastninger at nedbringe vold, mobning og chikane Derfor skal Alle ansatte udvise ansvarsfølelse i det daglige arbejde og deltage aktivt i samarbejdet om arbejdsmiljø. Alle ledere være opmærksomme på deres særlige 8

9 ansvar for, og deltage aktivt i, at fremme et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø ved planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet alle ansatte medvirke til at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige indenfor deres arbejdsområde, samt gøre sig klart, at det er på den enkelte arbejdsplads, der bedst kan gøres en effektiv indsats for at skabe sundhed, sikkerhed og trivsel den enkelte arbejdsplads løbende have en konstruktiv dialog om arbejdsmiljøet der til stadighed være opmærksomhed på, at der skal være balance mellem resurser og krav, både i forhold til arbejdspladsen og medarbejderne og i forhold til medarbejdernes faglighed. Hvordan gør vi så i praksis? HovedMED HovedMED udarbejder politik og overordnede retningslinjer med betydning for arbejdsmiljøet, således at et fælles udgangspunkt sikres. Fastsætter årligt et eller flere særlige temaer for kommunens arbejdsmiljøindsats. Temaerne fastlægges bl.a. på baggrund af trivselsmålinger og de enkelte arbejdspladsers APV-arbejde. Fastlæggelsen af indsatsområder søges koordineret med Arbejdstilsynets og andre arbejdsmiljøinteressenters handlingsplaner og kampagnefremstød Følger op på arbejdsmiljøopgaver på tværs af organisatio nen. Står for udarbejdelsen af en opgørelse med oplysninger om f.eks. arbejdsskader og sygefravær. Opgørelsen skal gennemgås 1 gang årligt i HovedMED Iværksætter udarbejdelsen af uddannelsesplaner og suppleringskurser for alle Arbejdsmiljørepræsentanter inkl. Arbejdsmiljøgrupper. LokalMED /personalemøder med status af LokalMED Fastlægger lokale indsatsområder Fastlæggelsen af indsatsområder søges koordineret med Arbejdstilsynets og andre arbejdsmiljøinteressenters handlingsplaner og kampagnefremstød Koordinerer det lokale arbejdsmiljøarbejde, herunder indsatsområder, APV-arbejdet og arbejdsmiljøgruppernes arbejde Udpeger aktiviteter, som kan forebygge risikoen for ar bejdsmiljøproblemer Fastsætter principper for oplæring og instruktion af ansatte Samordner arbejdsmiljøarbejdet med andre virksomhe der, når der udføres arbejde på samme Center/driftssted Følger op på APV-arbejdet. Arbejdsmiljøgrupper Arbejdsmiljøgrupperne arbejder løbende med arbejdsmiljøet. Gennem kortlægning og prioritering af arbejdsmiljøet med særligt fokus på sygefraværet og det psykiske arbejdsmiljø, udarbejder arbejdsmiljøgruppen en handlingsplan for deres arbejdsområder (arbejdspladsvurdering - APV). Gruppen mødes efter behov. APV erne revideres mindst 1 gang hvert tredje år. APV erne danner sammen med f.eks. trivselsmålinger baggrund for udpegningen af de indsatsområder, der skal arbejdes videre med det kommende år. Daglig leder af arbejdsmiljøarbejdet Ishøj Kommune har valgt, at Direktionscenter-HR er daglig leder af sikkerhedsarbejdet, der i arbejdsmiljøspørgsmål kan optræde på HovedMEDs vegne mellem udvalgets møder. Blandt hovedopgaverne er: Koordinator og bindeled i forhold til kontakt med Arbejdstilsynet og andre eksterne aktører på arbejdsmiljøområdet. Løse opgaver for HovedMED mellem udvalgets møder. Koordinere opgaver og indsatser i hele arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsgruppe vedr. arbejdsmiljø Ishøj Kommune har valgt, at nedsætte en permanent arbejdsgruppe under HovedMED. Det er HovedMED, der udpeger medlemmerne til udvalget. Dog er arbejdsmiljørepræsentanten fra HovedMED sikret en plads i gruppen. Blandt hovedopgaverne er: at udarbejde oplæg til HovedMED vedr. fastsættelse af et eller flere årlige særlige temaer for kommunens arbejdsmiljøindsats 9

10 8. Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter at udarbejde oplæg til HovedMED vedr. iværksættelse af uddannelsesplaner og suppleringskurser for alle Arbejdsmiljørepræsentanter inkl. Arbejdsmiljøgrupper at løse opgaver for HovedMED i samarbejde med den daglige leder af arbejdsmiljøarbejdet. Valg af arbejdsmiljørepræsentanter Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af og blandt alle medarbejdere på den arbejdsplads med mindst 10 ansatte, som arbejdsmiljøgruppen dækker. Begrebet alle medarbejdere skal tages bogstaveligt, idet også lærlinge, deltidsansatte, løst ansatte, afløsere, vikarer, praktikanter m.fl. skal deltage i valget. Lederen af centret/driftsstedet har forpligtelsen til at foranstalte valget, men må ikke deltage i valget og er heller ikke valgbare til valget som arbejdsmiljørepræsentant. Hvem der kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant, afgøres efter reglerne om valg af tillidsrepræsentant på det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde. Den samme person kan varetage hvervet som arbejdsmiljørepræsentant og som tillidsrepræsentant, men valgene skal foregå særskilt. Man kan således ikke besætte begge funktioner ved ét valg. Valgets resultat skal meddeles den respektive leder af centret/driftsstedet. Der kan vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis den hidtidige arbejdsmiljørepræsentant fratræder eller er fraværende fra virksomheden på grund af orlov, sygdom e.l., i en sammenhængende periode på mindst fire måneder. Generelt (fra nuværende aftale om Vilkår for TR, januar 2013) Udgangspunktet i arbejdet er en meget stor forskellighed mellem de enkelte tillidsrepræsentanter. Derfor vurderes det, at lokale aftaler om tid i en række tilfælde vil være nødvendige. HovedMED definerer derfor alene rammer for sådanne aftaler, idet nogle ting dog er faste. I forhold til den centrale TR-aftale skal der afsættes den nødvendige tid til TR-arbejdet. På en række områder skal dette gøres ved at give TR-tid, herunder til at TR kan sætte sig ind i overenskomster og regler m.v., som en del af arbejdstidsplanlægningen. I andre sammenhænge, hvor der ikke kan fastlægges en tid på forhånd, skal der gives mulighed for, at TR kan gå fra i forhold til sit almindelige arbejde. For både tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter gælder, at der skal være fornøden tid til følgende områder: 1. Samarbejde med ledelsen. 2. Samtaler med og orientering af de ansatte. Der tages højde for skiftende arbejdssteder eller store geografiske afstande. 3. Nødvendig kontakt og koordinering med andre tillidsrepræsentanter indenfor institutionen. 4. Lokale MEDudvalg og arbejdsgrupper herunder. Særligt for tillidsrepræsentanter gælder, at der også skal være fornøden tid til følgende: 5. Forberedelse af og deltagelse i lønforhandlinger. 6. Frihed til deltagelse i kurser, møder m.v. 7. Valgmøder i forhold til valg af TR. Der henvises i øvrigt til Kapitel 3, i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse og Aftale om vilkår for TR. Det skal afgøres i det lokale MED-udvalg, om muligheden for at vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant skal benyttes. I så fald kan den nye arbejdsmiljørepræsentant vælges for den resterende del af valgperioden. 10

11 9. Ændring, opsigelse, fornyelse Aftalen kan opsiges skriftligt med 9 måneders varsel til udgangen af september i ulige år Ved aftalens opsigelse skal der optages forhandling om indgåelse af ny aftale Aftalen kan genforhandles uden forinden at være opsagt Hvis aftalen opsiges og der ikke kan opnås enighed om en ny aftale inden 9-månedersfristen udløber, kan det aftales mellem parterne, at denne lokalaftale løber videre indtil en nærmere aftalt frist Hvis der ikke opnås enighed om en forlængelse af lokalaftalen, så bortfalder aftalen ved fristens udløb og erstattes herefter af Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt Arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om sikkerhedsorganisationen Aftalen kan kun opsiges fra medarbejderside ved en flertalsbeslutning fra de forhandlingsberettigede organisationer. Aftalen kan således ikke opsiges fra medarbejderside af én enkelt organisation. Kompetence ved organisationsændringer: HovedMED har kompetencen til at godkende nye lokale MED-udvalg, der dannes i forbindelse med organisationsændringer Rettelser til aftalen og tilhørende bilag, som følge af organisationsændringer, kan genforhandles i Hoved- MED. Ishøj Kommunes MED-aftale trådte i kraft 1. januar 2010 og blev genforhandlet med i krafttræden pr. 1. april Læsevejledning til bilag Bilag 1 viser MED-strukturen grafisk. Strukturen består af to niveauer: Niveau 1 med HovedMED og niveau 2 med alle lokalmedudvalgene. For centre med eksterne driftssteder tilknyttet gælder desuden, at der er mulighed for at træde sammen i et fælles MEDudvalg. I den grafiske fremstilling er disse centre markeret med en stjerne*. Se bilag 1a for en samlet oversigt over alle lokale MED-udvalg i kommunen. Alle bilag til aftalen findes på kommunens intranet. 11

12 12

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 1 2. Baggrund og formål RAMMEAFTALEN Lokalaftalen er baseret på MED-Håndbog. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, 4. udgave 2005, som sammen

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

MED aftale November 2015

MED aftale November 2015 November 2015 Indhold Forord... 3 Formål...4 Indhold....5 Form og struktur....9 Hovedudvalgets sammensætning.... 11 Arbejdsmiljø.... 12 Tillidsvalgte.... 14 Uddannelse....16 Rammen....16 Aftalens område....

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen.

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. 4. maj 2011 I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. På hvilket niveau i MED-systemet skal ledelsens beslutninger drøftes?

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL

GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE HOVED-DEL Vedtaget den 20. marts 2017 GENTOFTE KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE (HOVED-DEL) SIDE 2 / 12 1. INDLEDNING OG MED-AFTALENS BAGGRUND OG OMRÅDE 1.1. VELKOMMEN TIL

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Horsens Kommunes MED-aftale 2012

Horsens Kommunes MED-aftale 2012 Horsens Kommunes MED-aftale 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord...5 Aftalens område...6 Formål...6 Mål...6 Holdninger til arbejdet i MED-udvalg...6 MED-indflydelse og MED-bestemmelse...6 Form og struktur...7

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

MED-aftale Lejre Kommune

MED-aftale Lejre Kommune 11. december 2013 MED-aftale Lejre Kommune MED-aftale Lejre Kommune Indhold: 1 Aftalens område... 2 2 Aftalens formål... 3 3 Form... 5 4 Struktur og arbejdsform... 6 5 Kompetence og opgaver... 11 6 Medindflydelse

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune Lokalaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Varde Kommune # 443523 1/25 Forord Varde Kommunes lokalaftale er resultatet af arbejdet i Forhandlingsudvalget. Aftalen danner rammen for MED-organisationen

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

MED-aftale Kalundborg Kommune. Gældende fra 1. november 2010

MED-aftale Kalundborg Kommune. Gældende fra 1. november 2010 MED-aftale Kalundborg Kommune Gældende fra 1. november 2010 ww Indhold Side 4 Indledning 4 Definition af begreber 5 MED-aftalens område ( 1) 6 Formål ( 2) 6 Værdier i samarbejdet 7 Kompetence ( 5) 7 Medindflydelse

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrenget MEDorganisation INDSTILLING 22. Godkendelse af MED-aftale for Hovedstadens Beredskab Bestyrelsen skal hermed godkende, at der er indgået Aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Hovedstadens Beredskab, der fastlægger

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård Februar 2016 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...3 Organisationsplan

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde

Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Systematisk Arbejdsmiljøarbejde Arbejdsmiljøet et fælles ansvar I socialforvaltningen har vi hver især et ansvar for at tage vare på egen trivsel og arbejdsmiljø. Derudover er det et fælles ansvar for

Læs mere

Samarbejde i regioner og kommuner

Samarbejde i regioner og kommuner FORBUND Samarbejde i regioner og kommuner Information om dit arbejde i MED 2 FOA MED-HOVEDUDVALG Indhold Kære MED-repræsentant 3 Din udpegning 3 Din opgave 4 MED-aftalens formål 4 MED-systemets opbygning

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Ishøj Kommune Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:...

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 21. februar 2014 Allerød Kommune MED-aftale 2013 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Område... 4 2 Formålet... 4 3 Arbejdsmiljø... 5 1. Indledning... 5 2. Aktiviteter og metoder, der styrker arbejdsmiljøindsatsen... 5 3. Varetagelse af opgaver og funktioner

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 (version 2.0 oktober 2010) Indhold Forord 3 Aftalens område, formål m.v. 5 1 Område 5 2 Formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune DEN NYE KOMMUNE Gundsø Ramsø Roskilde Personaleafdelingen 12. december 2006 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune Kapitel 1. Aftalens område, formål og vision. 5 1. Aftalens

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere