MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE"

Transkript

1 MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

2 MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen Sjællandsgade København N Tel Design Eg & Fjord Tryk Fihl-Jensen A/S Oplag Udgivet September 2007 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

3 4 FORORD 6 VÆRDIGRUNDLAG I SUNDHEDS- OG OMSORGS- FORVALTNINGEN 10 KAPITEL 1 / AFTALENS OMRÅDE M.V Område 10 2 Formål 11 3 Form og struktur 13 4 Arbejdsmiljøarbejdet 14 5 Kompetence 14 6 SUF MED (hovedudvalget) 19 7 Område MED 21 8 Arbejdsplads MED-udvalg 25 9 Personalemøder med MED-status 52 BILAG 52 Bilag 1. MED-organisationsplan 54 Bilag 2. Fordeling på hovedorganisationer på medarbejdersiden i SUF MED 55 Bilag 3. Vilkår for fællestillidsrepræsentanter 56 Bilag 4. Vilkår for medarbejderrepræsentanter 59 Bilag 5. Skabelon til lokale TR-aftaler 61 Bilag 6. Minimumsdagsorden for drøftelser i Område MED 62 Bilag 7. Minimumsdagsorden for drøftelse af arbejdsmiljø i SUF MED, Område MED og Arbejdsplads MED 66 Bilag 8. Liste over sikkerhedsudvalgenes og sikkerhedsgruppernes opgaver 67 Bilag 9. Liste over centrale bekendtgørelser og At-vejledninger i forhold til virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde 69 Bilag 10. MED-uddannnelse 71 Bilag 11. Eksempler på tillidsrepræsentantens opgaver, pligter og rolle 28 KAPITEL 2 / MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Medindflydelse og medbestemmelse Information og drøftelse Retningslinier 34 KAPITEL 3 / MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER Valg af tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentantens virksomhed Valg af fællestillidsrepræsentant Valg af suppleant (stedfortræder) Medarbejderrepræsentanternes vilkår Frihed til deltagelse i kurser, møder m.v. i forvaltningen Fravigelse af TR-bestemmelser ved særskilt indgået lokal TR-aftale Afskedigelse 46 KAPITEL 4 / TVISTER MELLEM PARTERNE Tvister mellem parterne 48 KAPITEL 5 / DE CENTRALE PARTER 50 KAPITEL 6 / IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE Ikrafttræden Opsigelse og genforhandling Evaluering

4 FORORD 6 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er en dynamisk forvaltning, der med udgangspunkt i kommunens værdigrundlag og ledelsesgrundlaget i forvaltningen er præget af et solidt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Det er således et bærende princip i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at medarbejderne inddrages i beslutningsprocesserne. Denne medindflydelse og dette samarbejde vil vi gerne værne om, udvikle og give ny næring og andre rammer med et større fokus på arbejdsmiljø. Vi har med aftalen skabt vejen, og det er nu op til de enkelte MED-organer i hele organisationen at sætte planter ud og høste de frugter, som aftalen bibringer. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i mange år været præget af mest mulig decentralisering: Dette princip er bærende for denne aftale. Det er intentionen, at denne aftale skal understøtte og sætte rammerne for det lokale samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Værdigrundlag i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen I SUF MED (hovedudvalget) træffes de overordnede beslutninger omkring samarbejde og arbejdsmiljø for forvaltningen som helhed. Men det er de lokale Arbejdsplads MED, der danner basis for, at alle medarbejdere i forvaltningen får størst mulig medindflydelse og medbestemmelse og derved medansvar for arbejdspladsens vilkår hvad enten det drejer sig om arbejdsmiljø eller tilrettelæggelse af arbejdet. I Område MED drøftes de forhold, der har relevans for alle arbejdspladser i området. Aftalen skaber rammerne og sætter de formelle regler i en kontekst, men det er i hverdagen, at denne aftale omsættes til praksis. Aftalen er en støtte, når vi skal se på, om vi er på rette vej, men det er hverdagens samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, der skaber den attraktive arbejdsplads og ikke ordene i denne aftale. Holdningerne og samarbejdet er vigtige, så slip anerkendelsen løs og vær MED! Venlig hilsen MED-forhandlingsudvalget i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

5 VÆRDIGRUNDLAG 6 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal være en attraktiv arbejdsplads præget af godt samarbejde, effektivitet og stadig udvikling. Følgende værdier fra forvaltningens ledelsesgrundlag danner rammen om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen som en attraktiv arbejdsplads: > Delegation > Dialog og åbenhed > Anerkendelse > Loyalitet og ansvarlighed > Helhed og fremsyn > Vi er til for borgerne Delegation betyder i MED-organisationen: > at ledelsen sikrer, at medarbejderne i størst mulig grad inddrages i beslutninger > at MED-organisationens aktører har så gode vilkår, at de kan træffe kvalificerede beslutninger Helhed og fremsyn betyder i MED-organisationen: > at vi ser os selv som en del af en samlet koncern, hvor både ledelse og medarbejdere bidrager til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens samlede udvikling > at vi tror på, at trivsel og et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for forvaltningens virke nu og i fremtiden, og at vi ønsker at opnå dette ved at integrere arbejdsmiljøet i alle forvaltningens indsatser Vi er til for borgerne betyder i MED-organisationen: > at vi anerkender, at vores ydelser til borgerne er den grundlæggende forudsætning for forvaltningens virke > at et godt og udviklende samarbejde mellem ledelse og medarbejdere gavner borgerne. 9 Dialog og åbenhed betyder i MED-organisationen: > at vi tror på, at vi får det bedste resultat gennem dialog, hvor vi lytter til hinandens argumenter > at beslutninger træffes med størst mulig åbenhed og inddragelse af medarbejderne > at medarbejdere og ledelse sørger for at få og give relevant information til gavn for samarbejdet Anerkendelse betyder i MED-organisationen: > at både ledelse og medarbejdere ved, at den anden part har en nødvendig rolle for forvaltningens virke > at vi anerkender hinandens udgangspunkter og forskelligheder > at vi sætter pris på initiativ og nytænkning Loyalitet og ansvarlighed betyder i MED-organisationen: > at både medarbejdere og ledelse arbejder for at udvikle forvaltningen til det fælles bedste > at vi tager udgangspunkt i de politiske og økonomiske grundvilkår > at medarbejdere og ledelse i fællesskab tager ansvar for at træffe de bedst mulige beslutninger > at medarbejdere og ledelse i fællesskab bakker op om de beslutninger, der er truffet i MED-organisationen

6 KAP 1 Aftalens område m.v.

7 AFTALENS OMRÅDE M.V Område Aftalen gælder for samtlige ansatte i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning samt alle selvejende institutioner, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indgået driftsoverenskomst med. 2 Formål Aftalen om medindflydelse og medbestemmelse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal skabe grundlag for fortsat udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Aftalen skal sikre, at alle medarbejdere enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant har mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på egne arbejdsforhold og på rammerne for arbejdet. Stk. 3 Formålet med aftalen er: 1. at skabe grundlag for, at arbejdsmiljøarbejdet opprioriteres, styrkes og koordineres med den øvrige medindflydelse, så der opnås bedre synergi, en mere kvalificeret opgavevaretagelse samt forbedring af arbejdsmiljøet og trivslen. 2. at bidrage til et fortsat styrket samarbejde mellem ledelse og medarbejdere præget af tillid og gensidig anerkendelse, hvor der skabes rammer for en reel og konkret medindflydelse. 6. at styrke de ansattes interesse i og engagement for det daglige arbejde samt for at styrke og udvikle forvaltningens arbejdspladser som helhed. 3 Form og struktur Strukturen skal matche ledelseskompetencen, så formanden for et Arbejdsplads MED-udvalg/Personalemøde med MED-status eller et Område MED har selvstændig ledelsesret, personalepolitisk ansvar og selvstændigt budgetansvar. MEDstrukturen afspejler forvaltningens struktur og sikrer medarbejderne formaliseret adgang til medindflydelse og medbestemmelse. MED-organisationen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen består af: > SUF MED, der er det øverste samarbejdsudvalg og samtidig hovedsikkerhedsudvalg ( 6) > Område MED, der er MED-organ i forvaltningens lokalområder og på områder, hvor decentrale udførerenheder eller arbejdspladser inden for et bestemt fagområde er organiseret med selvstændig fælles ledelse ( 7) > Arbejdsplads MED-udvalg/Personalemøder med MED-status, på arbejdsplads-niveau ( 8 og 9) > Sikkerhedsgrupper ( 8, stk. 13) > Ad hoc MED-udvalg ( 3, stk. 7) Organisationsplan for MED-organisationen fremgår af bilag 1. Stk. 3 Beslutningsvejen i MED-organisationen er: at skabe grundlag for, at vi, ved i størst mulig grad at inddrage alles ressourcer i beslutningsprocessen, træffer de bedste beslutninger og sikrer en mere fleksibel og omstillingsparat organisation. 4. at aftalen danner en ramme for medindflydelse og medbestemmelse, som ledelse og medarbejdere på den enkelte enhed skal udfylde, så medindflydelse og medbestemmelse udøves tilpasset de lokale forhold. SUF MED: > SUF MED kan beslutte, at et emne ikke skal forelægges for Område MED, før emnet skal forelægges for Arbejdsplads MED-udvalg/Personalemøder med MED-status. > SUF MED kan beslutte, at Arbejdsplads MED-udvalg/Personalemøder med MED-status kan forelægge et emne for SUF MED. 5. at aftalen bidrager til at skabe fælles forståelse blandt ledelse og medarbejdere for forvaltningens mål og opgaver. Bemærkning til stk. 3: Forelæggelse af emner: med emne menes samarbejds-, personale-, eller arbejdsmiljøforhold.

8 AFTALENS OMRÅDE M.V. 14 Område MED: > Område MED refererer til SUF MED. Arbejdsplads MED: > Arbejdsplads MED-udvalg/Personalemøder med MED-status, der ikke er udførerenheder, refererer til SUF MED. > Arbejdsplads MED-udvalg/Personalemøder med MED-status, der er udførerenheder, refererer som hovedregel til det Område MED, de organisatorisk hører under. > Arbejdsplads MED-udvalg/Personalemøder med MED-status i udførerenheder refererer til SUF MED i forhold til de emner, som SUF MED har besluttet, at arbejdspladserne skal forelægge for SUF MED. > Der skal være mulighed for, at Arbejdsplads MED-udvalg/Personalemøder med MED-status kan forelægge emner for SUF MED. Stk. 4 Strukturen i MED-organisationen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er som udgangspunkt enstrenget på alle niveauer. Stk. 6 Oprettelse af arbejdsgrupper, såvel permanente som ad hoc arbejdsgrupper, godkendes af det MED-organ, som arbejdsgruppen organisatorisk hører under. Stk. 7 Der kan nedsættes ad hoc MED-udvalg, eksempelvis ved større organisationsændringer. Oprettelse af ad hoc MED-udvalg skal godkendes i SUF MED. 4 Arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes og effektiviseres ved: 1. Indførelse af arbejdsmiljø- og miljøledelse, så forvaltningen arbejdsmiljøcertificeres og arbejdsmiljøet og medarbejdernes sundhed på forvaltningens arbejdspladser forbedres, 2. at der på baggrund af drøftelser i SUF MED opstilles langsigtede mål, politikker og handlingsplaner for en styrket arbejdsmiljøindsats, 3. at der udvælges indsatsområder med det formål at udvikle og styrke arbejdsmiljøindsatsen, 15 Bemærkning til stk. 4: 1. I en enstrenget struktur varetages samarbejds- og arbejdsmiljøarbejdet i samme udvalg/personalemøde med MED-status. 2. I en tostrenget struktur varetages samarbejdet i MED-udvalget og arbejdsmiljøet i en selvstændig sikkerhedsorganisation, jf. bekendtgørelse nr. 575 om Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde (se bilag 9). Stk. 5 Hvis en af parterne undtagelsesvis ønsker at oprette en tostrenget struktur på Arbejdsplads MED-niveau, hvor der efter loven kan etableres sikkerhedsudvalg, kan SUF MED beslutte at imødekomme dette. Motiveret ansøgning om dispensation indsendes til SUF MED. Der er krav om en lokal drøftelse mellem ledelse og medarbejdere, inden der indsendes en motiveret ansøgning om dispensation til SUF MED. Bemærkning til stk. 5: I forhold til ansøgning om dispensation for enstrenget struktur (ret til at oprette et selvstændigt arbejdsmiljøudvalg) refererer Arbejdsplads MED-udvalg/Personalemøder med MED-status til SUF MED. 4. at SUF MED i forbindelse med de overordnede budgetdrøftelser har fokus på eventuelle effekter på arbejdsmiljøet og forbedring heraf, 5. at der med udgangspunkt i den skriftlige arbejdspladsvurdering samt andre undersøgelser, herunder trivselsundersøgelser, udarbejdes retningslinier for, hvordan der skal følges op på handlingsplanen, herunder hvordan planen skal gennemføres og hvornår og hvordan der skal følges op på de iværksatte foranstaltninger. Sikkerhedsudvalgenes og sikkerhedsgruppernes opgaver, jf. Arbejdsministeriets Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer (se bilag 9) samt At-vejledning Virksomhedernes sikkerhedsog sundhedsarbejde (se bilag 9), varetages på følgende måde i MED-organisationen:

9 AFTALENS OMRÅDE M.V. 16 SUF MED varetager opgaven som hovedsikkerhedsudvalg for forvaltningen, jf. Arbejdsministeriets Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde (se bilag 9) samt At-vejledning vedr. Sikkerhedsudvalg (se bilag 9). Bestemmelserne i aftalens kapitel 2 ( 10, 11 og 12) og forvaltningens værdigrundlag er styrende for arbejdet i SUF MED. 17 Arbejdsplads MED-udvalget/Personalemødet med MED-status varetager sikkerhedsudvalgets opgaver. Sikkerhedsgruppens opgaver varetages af sikkerhedsgruppen/-grupperne på arbejdspladsen. På arbejdspladser, der har fået dispensation fra SUF MED til at oprette en tostrenget struktur, varetages sikkerhedsudvalgets opgaver af et separat sikkerhedsudvalg på arbejdspladsen. Sikkerhedsgruppens opgaver varetages af sikkerhedsgruppen/-grupperne på arbejdspladsen, der er organiseret under sikkerhedsudvalget. Område MED har til opgave at drøfte arbejdsmiljøforhold, der har relevans for alle arbejdspladser i området, samt koordinere arbejdsmiljøinitiativer inden for området gennem de enkelte Arbejdsplads MED-udvalg/Personalemøder med MED-status. I bilag 8 ses en oversigt over sikkerhedsudvalgets og sikkerhedsgruppens opgaver. Stk. 3 SUF MED består af: På ledersiden: > 10 lederrepræsentanter > 1 arbejdsleder På medarbejdersiden: > 10 medarbejderrepræsentanter > 3 sikkerhedsrepræsentanter Personalechefen og HR-chefen indgår i de 10 repræsentanter på ledersiden. Den daglige sikkerhedsleder for forvaltningen deltager i møderne i SUF MED. Der henvises til 6, stk. 9 for en nærmere beskrivelse af sikkerhedslederens opgaver. I bilag 9 ses en oversigt over centrale bekendtgørelser og At-vejledninger i forhold til virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. Bemærkninger til stk. 3: Den daglige sikkerhedsleder handler på udvalgets vegne mellem møderne i relation til arbejdsmiljøspørgsmål og medvirker til, at udvalgets beslutninger vedrørende arbejdsmiljø bliver ført ud i livet. 5 Kompetence Medindflydelse og medbestemmelse udøves inden for den beslutningskompetence, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen afklare grænserne herfor. 6 SUF MED (hovedudvalget) SUF MED er det øverste organ for samarbejds- og arbejdsmiljøarbejdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. SUF MED er tillige den øverste myndighed i MED-organisationen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Arbejdslederen er den daglige leder af sikkerhedsarbejdet. En arbejdsleder fører tilsyn med arbejdsforholdene på arbejdsgiverens vegne. Arbejdslederens pligter ifølge arbejdsmiljøloven er, at arbejdslederen skal medvirke til, at arbejdsmiljøet er fuldt forsvarligt og sørge for, at sikkerhedsforanstaltningerne virker efter deres hensigt. Arbejdslederen er den ene part i en sikkerhedsgruppe. Der er paritet i SUF MED. Paritet betyder: > Uanset antallet af repræsentanter fra hver side i SUF MED, har ledersiden og medarbejdersiden lige stor vægt i udvalget. > Uanset antallet af fremmødte til møderne i SUF MED, har ledersiden og medarbejdersiden lige stor vægt i udvalget. Stk. 4 Den adm. direktør i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er formand for SUF MED.

10 AFTALENS OMRÅDE M.V. 18 Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Næstformanden i SUF MED frikøbes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med 24 timer ugentligt. Stk. 5 Lederrepræsentanterne udpeges af direktionen. Medarbejderrepræsentanterne udpeges af de forhandlingsberettigede organisationer blandt valgte (fælles)tillidsrepræsentanter og blandt ansatte der oppebærer løn i forvaltningen. Fordelingen på hovedorganisationer fremgår af bilag 2. Udpegning af medarbejderrepræsentanter sker for to år i oktober/november/december i ulige år med tiltrædelse pr. 1. januar. Hvis grundlaget for et medlems udpegning ændres inden for 2 års perioden, skal ny udpegning ske. Hvis et medlem udtræder, indtræder suppleanten for den resterende funktionsperiode. De 3 sikkerhedsrepræsentanter og arbejdslederen vælges af og blandt sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere i Arbejdsplads MED-udvalgene i forvaltningen. Den daglige sikkerhedsleder i forvaltningen forestår valget. Afviklingen af valget samt kommunikation af hvem, der er valgt, sker i samarbejde med medarbejderrepræsentanterne i SUF MED. Valg af arbejdsleder og sikkerhedsrepræsentanter til SUF MED sker for to år i oktober/november/december i ulige år med funktion pr. 1. januar. Hvis grundlaget for et medlems valg ændres inden for 2-års perioden, skal nyvalg ske. Hvis et medlem udtræder, indtræder suppleanten for den resterende funktionsperiode. Stk. 6 Såfremt samtlige personaleorganisationer ikke opnår repræsentation i SUF MED efter reglerne, kan der oprettes et kontaktudvalg, bestående dels af personalerepræsentanterne i SUF MED og dels af en repræsentant fra hver af de personaleorganisationer, der ikke er repræsenteret i SUF MED. Kontaktudvalgets rolle er at virke vejledende og rådgivende for medarbejderrepræsentanterne i SUF MED. Stk. 7 SUF MED forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri. Sammenhængende personalepolitisk drøftelse: SUF MED skal årligt gennemføre en drøftelse af følgende personalepolitiske emner: > Socialt kapitel > Kompetenceudvikling SUF MED kan endvidere i drøftelsen inddrage andre emner, f.eks. : > Forvaltningens overordnede lønpolitik, herunder resultatløn > Seniorpolitik > Tele- og hjemmearbejde > Fraværspolitik Der henvises endvidere til bilag 10 i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse Oversigt over opgaver for hovedudvalget i relation til generelle (ramme)aftaler mv. Stk. 8 SUF MED har på det overordnede niveau endvidere til opgave: 1. gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinier vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele forvaltningen, 2. at vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v., 3. at fortolke aftalte retningslinier, 4. at fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom og 5. at indbringe uoverensstemmelser, fortolkningsspørgsmål vedrørende Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse m.v. for de centrale forhandlingsparter, jf. 22 i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse. 19 Kontaktudvalget afholder møder i forbindelse med hvert møde i SUF MED. Der henvises til 10 i aftalen for præcisering af, hvad medindflydelse og medbestemmelse indebærer i forhold til arbejdet i SUF MED.

11 AFTALENS OMRÅDE M.V. 20 Stk. 9 SUF MED varetager opgaven som hovedsikkerhedsudvalg for forvaltningen, jf. Arbejdsministeriets Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer (se bilag 9) samt At-vejledning vedr. Sikkerhedsudvalg (se bilag 9). Udover ovennævnte årlige møde kan udvalget aftale yderligere møder med Sundheds- og Omsorgsudvalget i forhold til særlige temaer, såfremt der er behov herfor. 2 SUF MED kan invitere sagkyndigt personale til at deltage i udvalgets møder. 21 SUF MED skal således udstikke de overordnede rammer for de enkelte Arbejdsplads MED-udvalgs/Personalemøder med MED-status arbejde med arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed. SUF MED skal gøres bekendt med alle oplysninger, der har betydning for arbejdsmiljøet på forvaltningsniveau. Der udpeges en daglig sikkerhedsleder for forvaltningen, som kan forberede drøftelserne i SUF MED vedrørende arbejdsmiljø samt foranstalte, at udvalgets beslutninger vedrørende arbejdsmiljø føres ud i livet. Forvaltningens daglige sikkerhedsleder varetager forvaltningens arbejdsmiljøarbejde i samarbejde med MED-organisationen. I bilag 7 er beskrevet en minimumsdagsorden for SUF MED vedrørende udvalgets behandling af arbejdsmiljøspørgsmål. SUF MED fastsætter selv sin dagsorden ud fra denne. Minimumsdagsordenen vedr. arbejdsmiljø i bilag 7 kan ændres, såfremt der er enighed i SUF MED herom. 0 Der holdes minimum 8 møder om året i SUF MED. Udvalget holder derudover møder, når formand og/eller næstformand finder det nødvendigt eller hvis mindst en tredjedel af udvalgets medlemmer anmoder om det og angiver de emner, der ønskes behandlet. Dagsorden og mødeindkaldelse aftales mellem formand og næstformanden. 1 SUF MED mødes mindst én gang hvert år med Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på en drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i forvaltningen. Mødet skal ligge på så tidligt et tidspunkt, at udvalgets synspunkter kan indgå i grundlaget for Borgerrepræsentationens beslutning (der skal være mulighed for at drøfte ønskelisten i forhold til budgettet). 7 Område MED I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen etableres der Område MED i forvaltningens lokalområder og på områder, hvor decentrale udførerenheder eller arbejdspladser inden for et bestemt fagområde er organiseret med selvstændig fælles ledelse. Bemærkning til stk. 1: I aftalen bruges betegnelsen område både i forhold til forvaltningens lokalområder og i forhold til områder, hvor decentrale udførerenheder eller arbejdspladser inden for et bestemt fagområde er organiseret med selvstændig fælles ledelse. Område MED organiseres ikke som traditionelle udvalg, men som en række møder, hvor Område MED drøfter og beslutter samarbejds-, personale-, og arbejdsmiljøforhold, der har relevans for alle områdets arbejdspladser (Arbejdsplads MED). Bestemmelserne i aftalens kapitel 2 ( 10, 11 og 12) og forvaltningens værdigrundlag er styrende for arbejdet i Område MED. Stk. 3 Deltagere i Område MED er: > Den øverste chef for området > Formandskabet fra alle Arbejdsplads MED-udvalg/Personalemøder med MED-status i området (formand og næstformand) > Mindst 3 sikkerhedsrepræsentanter > Mindst 1 arbejdsleder Faglige organisationer, der har mere end 5 ansatte i området, der ikke er repræsenteret ovenfor, har ret til at stille med en repræsentant til møderne i Område MED.

12 AFTALENS OMRÅDE M.V. 22 Stk. 4 Der er paritet i Område MED. Paritet betyder: > Uanset antallet af repræsentanter fra hver side i Område MED, har ledersiden og medarbejdersiden lige stor vægt i Område MED. > Uanset antallet af fremmødte til møderne i Område MED, har ledersiden og medarbejdersiden lige stor vægt i Område MED. Stk. 5 Sikkerhedsrepræsentanterne og arbejdslederen/arbejdslederne til Område MED vælges af og blandt sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere i Arbejdsplads MED-udvalg/Personalemøder med MED-status i området. Chefen for området forestår valget. Valg af medlemmer til Område MED sker for to år i november/ december i ulige år med funktion fra 1. januar. Hvis grundlaget for et medlems valg ændres inden for 2-års perioden, skal nyvalg ske. Hvis et medlem går af, indtræder suppleanten for den resterende funktionsperiode. Stk. 6 Der nedsættes et forretningsudvalg i hvert Område MED, der udarbejder dagsorden og forbereder møderne i Område MED. Forretningsudvalget består af den øverste leder i området, 1-2 (fælles)tillidsrepræsentanter samt 1 sikkerhedsrepræsentant. Stk. 7 For medarbejderrepræsentanter i forretningsudvalget skal der indgås en aftale om tidsforbrug med nærmeste leder. Der kan laves en skriftlig aftale, hvis en af parterne ønsker det. Stk. 8 Område MED drøfter og beslutter samarbejds-, personale- og arbejdsmiljøforhold af relevans for alle Arbejdsplads MED i området. I bilag 6 er beskrevet en minimumsdagsorden for, hvilke emner, der skal drøftes i Område MED. Område MED fastsætter selv sin dagsorden ud fra denne. I bilag 7 er beskrevet en minimumsdagsorden for hvilke, emner, der skal drøftes i forhold til arbejdsmiljøet i Område MED. Område MED fastsætter selv sin dagsorden ud fra denne. > Informerer om og drøfter alt af betydning for samarbejdet, arbejdet, personalet og teknologien i området > Informerer om og drøfter alt af betydning for arbejdsmiljøet i området > Drøfter og fastlægger lokale retningslinier for politikker og tiltag på forvaltningsniveau > Informerer om og drøfter områdespecifikke tiltag samt prioritering heraf, f.eks. inden for kompetenceudvikling, uddannelse og arbejdsmiljø > Drøfter årligt data for området vedr. arbejdsskader, psykisk arbejdsmiljø, stress og fravær mv. > Koordinerer høringssvar fra områdets Arbejdsplads MED-udvalg/Personalemøder med MED-status i forbindelse med høringer Der henvises til 10 i aftalen for præcisering af, hvad medindflydelse og medbestemmelse indebærer i forhold til Område MED s arbejde. Stk. 9 Der holdes minimum 4 møder om året i Område MED. Herudover kan der afholdes møder, når forretningsudvalget finder det nødvendigt. 0 Område MED kan invitere sagkyndigt personale til at deltage i møderne i Område MED. 8 Arbejdsplads MED-udvalg På arbejdspladser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med selvstændig ledelse og 20 eller flere ansatte etableres der Arbejdsplads MED-udvalg. Arbejdspladser med færre end 20 ansatte kan i stedet for et MED-udvalg vælge at organisere deres medindflydelse og medbestemmelse i et Personalemøde med MED-status (se 9). Bestemmelserne i aftalens kapitel 2 ( 10, 11, 12) og forvaltningens værdigrundlag er styrende for arbejdet i Arbejdsplads MED-udvalg. 23 Område MED varetager følgende opgaver:

13 AFTALENS OMRÅDE M.V. 24 Stk. 3 Arbejdsplads MED-udvalget sammensættes af: > 3-7 repræsentanter fra ledersiden (heraf mindst 1 arbejdsleder) > 3-7 repræsentanter fra medarbejdersiden > Mindst 1 sikkerhedsrepræsentant Den daglige sikkerhedsleder deltager i møderne i udvalget. Der henvises til 8, stk. 8 for en nærmere beskrivelse af sikkerhedslederens opgaver. Hvis der er flere sikkerhedsrepræsentanter på arbejdspladsen, vælger disse blandt sig mindst 1 sikkerhedsrepræsentant og 1 suppleant til udvalget. Valg af medarbejderrepræsentanter og udpegning af ledelsesrepræsentanter til udvalget sker for to år i oktober/november/december i ulige år med funktion pr. 1. januar. Hvis grundlaget for et medlems valg/udpegning ændres inden for 2-års perioden, skal nyvalg ske. Hvis et medlem går af, indtræder suppleanten for den resterende funktionsperiode. 25 Der er paritet i Arbejdsplads MED-udvalget. Paritet betyder: > Uanset antallet af repræsentanter fra hver side i udvalget, har ledersiden og medarbejdersiden lige stor vægt i udvalget. > Uanset antallet af fremmødte til møderne i udvalget, har ledersiden og medarbejdersiden lige stor vægt i udvalget. Bemærkninger til stk. 3: Er der færre end 3 ledelsesrepræsentanter på arbejdspladsen, kan ledersiden i udvalget bestå af færre end 3 repræsentanter. Har SUF MED givet dispensation til at oprette en tostrenget struktur på arbejdspladsen, udpeges der ikke en sikkerhedsrepræsentant til udvalget. Der oprettes i stedet et separat sikkerhedsudvalg. Stk. 4 Det bør tilstræbes, at udvalgets sammensætning bliver så repræsentativ som mulig. Valg af sikkerhedsrepræsentanter og udpegning af arbejdsledere til udvalget sker for to år i oktober/november/december i ulige år med funktion pr. 1. januar. Sikkerhedslederen og tillidsrepræsentanten tager initiativ dertil. Hvis grundlaget for et medlems valg/udpegning ændres inden for 2-års perioden, skal nyvalg ske. Hvis et medlem eller en suppleant går af, vælges/udpeges efterfølgeren for den resterende funktionsperiode. Stk. 7 Arbejdsplads MED-udvalg er som udgangspunkt enstrenget. Opgaver i Arbejdsplads MED-udvalget: > Informerer vedr. arbejds-, samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold. > Drøfter og beslutter forhold og retningslinier vedr. arbejdet, samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Stk. 5 Udvalget konstituerer sig pr. 1. januar i lige år med en formand og næstformand. Lederen er formand i udvalget. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Stk. 6 Ledelsen udvælger ledelsesrepræsentanter blandt ansatte, som har ledende stillinger. Medarbejderrepræsentanter og deres suppleanter vælges blandt arbejdspladsens tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i udvalget, ikke alle kan besættes med tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter. Der henvises til 10 i aftalen for præcisering af, hvad medindflydelse og medbestemmelse indebærer i forhold til Område MED s arbejde. Stk. 8 Specifikt vedrørende arbejdsmiljø, hvor Arbejdsplads MED-udvalget varetager arbejdsmiljøarbejdet: I bilag 7 findes en minimumsdagsorden for udvalgets drøftelser vedr. arbejdsmiljø. Det enkelte Arbejdsplads MED-udvalg fastsætter selv sin dagsorden ud fra denne. Der udpeges en daglig leder af sikkerhedsarbejdet, der kan forberede udvalgets drøftelser vedr. arbejdsmiljø og foranstalte, at udvalgets beslutninger vedr. arbejdsmiljø føres ud i livet, medmindre der er ansat en sikkerhedsleder specielt til dette arbejde.

14 AFTALENS OMRÅDE M.V. 26 Er der ikke ansat en sikkerhedsleder, udpeges den daglige leder af sikkerhedsarbejdet blandt MED-udvalgets medlemmer. Arbejdsplads MED-udvalget afholder halvårlige møder med alle sikkerhedsgrupper organiseret under Arbejdsplads MED-udvalget. Hvis beslutninger vurderes til at have indvirkning på arbejdspladsens fysiske eller psykiske arbejdsmiljø, skal Arbejdsplads MED-udvalget inddrages i planlægningen og høres om arbejdsmiljømæssige konsekvenser, f.eks. ved: > ændringer i arbejdsgange, processer eller metoder > ændringer i den organisatoriske struktur > ændringer i de fysiske rammer for arbejdets udførelse, herunder ombygning eller nybygning > indførelse af ny teknologi > indførelse af nye kemiske stoffer og materialer f.eks. rengøringsmidler > valg af udstyr, tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler Stk. 9 Specifikt vedrørende arbejdsmiljø på arbejdspladser med adskilt samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation: 1 Sikkerhedsgruppens opgaver er beskrevet i At-vejledning vedrørende Sikkerhedsgrupper og sikkerhedsrepræsentanter (se bilag 9). Bemærkninger til stk. 11: Sikkerhedsgruppen skal arbejde for at løse de arbejdsmiljømæssige problemer på det område, som gruppen dækker. Sikkerhedsgruppen skal deltage i planlægningen af arbejdsmiljøarbejdet på gruppens område. Det indebærer, at sikkerhedsgruppen skal inddrages ved planlægning af: > ændring i arbejdets organisering > udvidelse eller ombygning af afdelingen > anskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidler > indkøb af materialer herunder overvejelser om mulighed for at bruge mindre farlige stoffer Sikkerhedsgruppen skal kontrollere, at arbejdsforholdene arbejdsmiljømæssigt er fuldt forsvarlige. 2 For medarbejderrepræsentanter i Arbejdsplads MED-udvalget skal der med nærmeste leder indgås en aftale om tidsforbrug. Næstformanden har særlige opgaver, og der skal derfor afsættes tid til varetagelsen af næstformandens opgaver. Der kan laves en skriftlig aftale, hvis en af parterne ønsker det. 27 Såfremt en enhed efter bemyndigelse fra SUF MED organiserer samarbejds- og arbejdsmiljøarbejdet adskilt (tostrenget), varetages samtlige punkter vedrørende arbejdsmiljø jf. ovenstående i så fald i enhedens arbejdsmiljøorganisation. 0 Sikkerhedsgrupperne etableres på samme måde som hidtil jf. Arbejdsministeriets Bekendtgørelse om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer (se bilag 9). Bemærkninger til stk. 10: Der etableres sikkerhedsgrupper på samtlige arbejdspladser med mere end 5 ansatte. Der skal oprettes sikkerhedsgrupper inden for velafgrænsede afdelinger eller arbejdsområder. Det endelige antal af sikkerhedsgrupper og hvordan de dækker arbejdspladsen besluttes i enhedens MED-udvalg. Alle ansatte kan stille op til hvervet som sikkerhedsrepræsentant, forudsat de har været ansat ½ år i kommunen eller ved en selvejende institution, som kommunen har driftsoverenskomst med. 3 Der holdes minimum 6 møder om året i Arbejdsplads MED-udvalget. Udvalget holder derudover møder, når formand og/eller næstformand finder det nødvendigt eller hvis mindst en tredjedel af udvalgets medlemmer anmoder om det og angiver de emner, der ønskes behandlet. Dagsorden og mødeindkaldelse aftales mellem formand og næstformanden. 9 Personalemøder med MED-status Arbejdspladser med færre end 20 ansatte og selvstændig ledelse kan i stedet for at oprette et MED-udvalg vælge, at medindflydelsen og medbestemmelsen udøves formaliseret via personalemødet. Personalemøder med MED-status skal varetage opgaver inden for samarbejde og arbejdsmiljø, der ellers varetages af et Arbejdsplads MED-udvalg. Sikkerhedsrepræsentanterne vælges af alle ansatte undtagen ledere i det område sikkerhedsgruppen dækker. Valgperioden er 2-årig.

15 28 Bestemmelserne i aftalens kapitel 2 ( 10, 11 og 12) og forvaltningens værdigrundlag er styrende for arbejdet i personalemøder med MED-status. Stk. 3 Personalemødet med MED-status består af alle ansatte på arbejdspladsen. Personalemødet med MED-status konstituerer sig pr. 1. januar i lige år med en formand og næstformand (personalerepræsentant). Den øverste leder på arbejdspladsen er formand for personalemødet med MED-status. Næstformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne. Stk. 4 Opgaver i Personalemøder med MED-status: > Informerer vedr. arbejds-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. > Drøfter og beslutter forhold og retningslinier vedr. arbejdet, samarbejdet, og arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. I bilag 7 ses en minimumsdagsorden for, hvad der skal drøftes i forhold til arbejdsmiljø i Personalemødet med MED-status. Det enkelte Personalemøde med MED-status fastsætter selv sin dagsorden ud fra denne. KAP 2 Medindflydelse og medbestemmelse Der henvises til 10 i aftalen for præcisering af, hvad medindflydelse og medbestemmelse indebærer i forhold til arbejdet i Personalemødet med MED-status. Stk. 5 Dagsorden og mødeindkaldelse aftales mellem formand og næstformanden.

16 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 10 Medindflydelse og medbestemmelse Vedr. medbestemmelse henvises der endvidere til 12 om retningslinier i aftalen. 30 Der henvises til 6 i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse. 11 Information og drøftelse 31 Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, 2. medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinier for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde og 3. mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. Generelt om medindflydelse og medbestemmelse: Medindflydelse indebærer, at der er åbne og grundige drøftelser mellem ledere og medarbejdere (eller medarbejdernes repræsentanter), inden ledelsen træffer beslutninger, som vedrører medarbejdernes arbejdsforhold og opgavetilrettelæggelse. Vi lægger vægt på, at: > dialog sker i god tid, > dialog er et kontinuerligt element i samarbejdet mellem medarbejder og leder, > dialog og høring i større sager også sker gennem det formelle samarbejdsorgan. Medbestemmelse indebærer, at væsentlige beslutninger om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold kun kan træffes efter forudgående drøftelser med medarbejderne (eller medarbejdernes repræsentanter) og efter at alle har bestræbt sig på at opnå enighed. Der henvises til 7 i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse. Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Information skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/ medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller forvaltningens beslutninger. Stk. 3 Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i forvaltningen/fra det politiske niveau. Medarbejderne forventes at holde sig orienteret om information fra ledelsen og trufne beslutninger i forvaltningen. Stk. 4 I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen, at a. informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i forvaltningens eller arbejdsstedets/områdets aktiviteter og økonomiske situation Vi lægger vægt på, at: > det præciseres, hvornår der er tale om medbestemmelse, > drøftelserne foregår på et tidligt tidspunkt i processen, > alle kendte og relevante informationer lægges frem, > der vises vilje til at nå et fælles resultat, > drøftelser og beslutninger sker med forståelse for de økonomiske rammer. b. informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen på arbejdsstedet samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet c. informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og i ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse.

17 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 32 Stk. 5 Beslutninger i henhold til stk. 4, litra c, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse træffes af forvaltningen efter en forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i det berørte MED-organ. Bemærkning til stk. 5: MED-organ: Arbejdsplads MED-udvalg, Personalemøde med MED-status eller Område MED. Stk. 6 Hvis tvingende årsager undtagelsesvis betyder, at der må træffes en beslutning, inden sagen har været forelagt det enkelte MED-organ, skal næstformanden straks informeres. Der skal udfærdiges en redegørelse til det pågældende MED-organ. Vurderer det pågældende MED-organ, at årsagen skyldes manglende planlægning og deles denne opfattelse af SUF MED, skal SUF MED tage stilling til, hvorledes medindflydelsen sikres. Retningslinier gældende for hele Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fastlægges i SUF MED. Retningslinier kan yderligere fastlægges af ethvert Område MED og arbejdsplads MED-udvalg/Personalemøde med MED-status, men kun vedrørende forhold, som er omfattet af den ledelseskompetence, som dækker det pågældende MED-organs område. Retningslinier fastlagt i et Område MED eller Arbejdsplads MED-udvalg/Personalemøde med MED-status skal være i overensstemmelse med de overordnede retningslinier, der måtte være fastsat i SUF MED. Stk. 3 Regler om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som efter indstilling fra f.eks. SUF MED er fastsat eller godkendt af Borgerrepræsentationen/Sundheds- og Omsorgsudvalget, er ikke at betragte som retningslinier, og er derfor ikke omfattet af Rammeaftalen, herunder af de særlige bestemmelser om opsigelse, jf. stk Stk. 7 For det tilfælde, at beslutninger, som nævnt i stk. 5, indebærer betydelige ændringer for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe ikke er repræsenteret i det enkelte MED-organ, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsætte krav om, at de suppleres med en tillidsrepræsentant eller en anden medarbejderrepræsentant for denne personalegruppe. Et sådant krav fremsættes i forlængelse af, at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling. Stk. 4 Der skal fastsættes retningslinier for proceduren for drøftelse af > budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, > forvaltningens personalepolitik, herunder ligestillingspolitik, > de overordnede retningslinier for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplanlægning og kompetenceudvikling, > større rationaliserings-, udliciterings- og omstillingsprojekter, > indførelse af ny teknologi. Stk. 8 Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det. Denne type retningslinier drejer sig om fastlæggelse af proceduren for, hvornår og hvordan forvaltningens personalepolitik m.v. drøftes mellem ledelse og medarbejdere. 12 Retningslinier Der henvises til 8 i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse. Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinier. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Stk. 5 Der skal aftales retningslinier for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. Såfremt sikkerhedsarbejdet ikke varetages af et Arbejdsplads MED-udvalg/Personalemøde med MED-status, forudsættes at indsatsen koordineres med sikkerhedsorganisationen. Bemærkning til stk. 5: Indsatsen i forhold til arbejdsbetinget stress er betinget af et EU-direktiv, jf. protokollat om indsats mod arbejdsbetinget stress i bilag 9 i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse.

18 34 SUF MED fastsætter overordnede retningsliner for forvaltningens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. Stk. 6 Hvis der ikke opnås enighed om retningslinier på et givet område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, redegøre for, hvordan man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Stk. 7 Aftalte retningslinier er bindende for begge parter, som er forpligtet til at efterleve og anvende dem. Stk. 8 Alle retningslinier skal udformes skriftligt. Aftalte retningslinier kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinierne ved forhandling mellem parterne. KAP 3 Medarbejderrepræsentanter Stk. 9 Retningslinier, som er aftalt i henhold til stk. 4 og 5, gælder indtil, der er opnået enighed om ændringer.

19 MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER 36 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen lægger vægt på at være en attraktiv arbejdsplads, hvor samarbejdet mellem ledelse og medarbejderrepræsentanterne i MED-organisationen er præget af respekt, ansvarsfølelse, åbenhed og tillid. I dette samarbejde spiller medarbejderrepræsentanterne og især fællestillidsrepræsentanter (FTR), tillidsrepræsentanter (TR) og sikkerhedsrepræsentanter (SIR) en væsentlig rolle. Det er en væsentlig ressource for forvaltningen at have dygtige og ansvarsbevidste FTR, TR og SIR. Derfor er det centralt, at der overalt i organisationen lægges vægt på dette arbejde og sikres, at der er den fornødne tid til stede til dette. Funktionen som FTR og TR er særdeles vigtig og forvaltningen støtter op om FTR og TR som strategiske sparringspartnere og engagerede medspillere, både i relation til udvikling af forvaltningen og i det daglige arbejde. 13 Valg af tillidsrepræsentanter Der henvises til 10 i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse. Bestemmelserne i denne paragraf kan alene fraviges ved særskilt indgået lokal TR-aftale som beskrevet i stk. 7 i aftalen (Jf. 17 i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse). Bestemmelserne omfatter tillidsrepræsentanter. På enhver institution kan der vælges 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe ved en institution, eller en del af en institution, hvis gruppen omfatter mindst 5 medarbejdere. 37 Når TR fremover nævnes i kapitel 3, gælder bestemmelserne både for TR og FTR (undtagen 13 og 14, der udelukkende gælder for TR). Forvaltningen lægger vægt på, at vilkårene for medarbejderrepræsentanterne til enhver tid modsvarer de krav og forventninger, som forvaltningen har til dette arbejde. Nogle af bestemmelserne i kapitel 3 omfatter også andre end tillidsrepræsentanter. Der er ved hver enkelt paragraf angivet, hvem den omfatter. Hvis medarbejderne og institutionens ledelse er enige herom, kan der vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe pr. arbejdsplads. Stk. 3 Udgør antallet af medarbejdere i en overenskomstgruppe mindre end 5 på institutionen, kan den pågældende gruppe udgøre enten et valgfællesskab med en tilsvarende gruppe på en anden institution i kommunen eller søge bistand hos en tillidsrepræsentant for en anden overenskomstgruppe på arbejdspladsen. Der anvendes følgende begreber: > Tillidsrepræsentanter, som er valgt i henhold til 13 > Andre medarbejderrepræsentanter (medlemmer af MED-udvalg, møder med MED-status og personalemøder med MED-status) > Sikkerhedsrepræsentanter > Medarbejderrepræsentanter, der anvendes som samlet betegnelse for de ovennævnte, dvs. både tillidsrepræsentanter, andre medarbejderrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter > Suppleanter. Reglerne i kapitel 3 suppleres af bilag 3 til aftalen, som er en aftale om vilkår for FTR indgået med de respektive faglige organisationer. I bilag 11 er beskrevet eksempler på tillidsrepræsentantens opgaver, pligter og rolle. Stk. 4 To eller flere overenskomstgrupper kan indgå i valgforbund og tilsammen vælge en tillidsrepræsentant, som repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Stk. 5 Tillidsrepræsentanten vælges blandt medarbejdere med mindst ½ års tilknytning til forvaltningen. Elever på erhvervsuddannelserne (EUD-elever) er ikke valgbare. Bemærkning til stk. 5: Anmeldelse af tilllidsrepræsentanter i Københavns Kommune: Valget anmeldes af pågældendes organisation over for centralforvaltningen. Denne bekræfter anmeldelsen over for organisationen inden 14 dage og underretter den lokale ledelse om det anmeldte tillidsrepræsentantvalg, idet der dog under særlige forhold kan optages drøftelse af valget mellem forvaltningen og organisationen (reglerne fremgår af bilag 2 i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse).

20 MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER 38 Stk. 6 Med det formål at styrke tillidsrepræsentantens muligheder for at udføre sit tillidsrepræsentantarbejde bedst muligt, bør det tilstræbes, at pågældende vælges for mindst 2 år ad gangen. Stk. 7 Bestemmelserne i aftalens stk. 1-4,, stk punktum samt stk. 6 kan fraviges ved særskilt indgået lokal TR-aftale. Bestemmelserne i aftalens stk. 5, 2.-4 punktum kan ikke fraviges ved lokal aftale. 14 Tillidsrepræsentantens virksomhed løn- og ansættelsesforhold for de personer, som pågældende repræsenterer, herunder en liste over de ansatte. Stk. 5 Hvis sikkerheds- og tillidsrepræsentantarbejdet varetages af samme person, har tillidsrepræsentanten tillige de beføjelser, som følger af arbejdsmiljølovgivningen. Stk. 6 Bestemmelserne i aftalens stk. 3 og 4 kan fraviges ved særskilt indgået lokal TRaftale. Bestemmelser i aftalens stk. 1 og 2 samt stk. 5 kan ikke fraviges ved lokal aftale. 39 Der henvises til 11 i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse. 15 Valg af fællestillidsrepræsentanter Bestemmelserne i denne paragraf kan alene fraviges efter særskilt indgået lokal TR-aftale som beskrevet i stk. 6 (Jf. 17 i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse). Bestemmelserne omfatter tillidsrepræsentanter, herunder også tillidsrepræsentanter, som varetager funktionen som sikkerhedsrepræsentant. Der henvises til 12 i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse. Bestemmelserne i denne paragraf kan alene fraviges efter særskilt indgået lokal TR-aftale, som beskrevet i aftalens stk. 6 (Jf. 17 i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse). Bestemmelserne omfatter tillidsrepræsentanter. Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin organisation som over for forvaltningen at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler forvaltningens ledelse og dennes repræsentanter. Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål. Stk. 3 Tillidsrepræsentanten skal ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for det enkelte område og den gruppe, han/hun repræsenterer, holdes bedst muligt orienteret. Stk. 4 Tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at få alle relevante oplysninger om Det kan mellem personaleorganisationerne og forvaltningen aftales, at der for overenskomstgrupperne vælges en fællestillidsrepræsentant til at varetage og forhandle spørgsmål fælles for de medarbejdere, som den pågældende repræsenterer. Valg af fællestillidsrepræsentant sker af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter, som repræsenterer overenskomstgrupperne. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes til forvaltningen ved en af samtlige berørte tillidsrepræsentanter underskrevet anmeldelse. Fællestillidsrepræsentanten, der er valgt efter stk. 1, kan ikke varetage anliggender inden for de enkelte tillidsrepræsentanters område, medmindre ledelsen og de berørte tillidsrepræsentanter er enige herom. Stk. 3 Det kan mellem en personaleorganisations lokale afdeling (sektor, klub) og forvaltningen aftales, at der vælges en fællestillidsrepræsentant, der repræsenterer

21 MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER 40 enten en overenskomstgruppe, som har valgt mere end én tillidsrepræsentant, eller flere overenskomstgrupper omfattet af overenskomst med samme lønmodtagerpart. Det aftales i så fald, hvilke spørgsmål der skal varetages af fællestillidsrepræsentanten. Valget af fællestillidsrepræsentanten sker af og blandt de berørte og anmeldte tillidsrepræsentanter. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes skriftligt af vedkommende personaleorganisation/-organisationer over for forvaltningen. Stk. 4 Valg af fællestillidsrepræsentanter, der ikke i forvejen er tillidsrepræsentanter, kan alene finde sted efter lokal aftale. Suppleanten er omfattet af bestemmelsen i 20 Afskedigelse. En suppleant er altid omfattet af beskyttelsen mod afsked. Under medarbejderrepræsentantens fravær indtræder suppleanten i medarbejderrepræsentantens øvrige rettigheder og pligter efter nærværende regler. Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan fraviges ved særskilt indgået lokal TR-aftale. 17 Medarbejderrepræsentanternes vilkår 41 Stk. 5 For de overenskomstgrupper, der har 2 eller flere tillidsrepræsentanter, er der i forbindelse med indgåelsen af den lokale aftale mulighed for at vælge en fællestillidsrepræsentant. Denne skal have ansættelsesmæssig tilknytning til forvaltningen, men behøver ikke at være tillidsrepræsentant i forvejen. Stk. 6 Bestemmelserne i aftalens stk. 1, 1. og 2. punktum, stk. 2, stk. 3, 1.-3 punktum, stk. 4 og stk. 5 kan fraviges ved særskilt indgået lokal TR-aftale. Bestemmelserne i aftalens stk. 1, 3. punktum og stk. 3, 4. punktum kan ikke fraviges ved lokal aftale. 16 Valg af suppleant (stedfortræder) Der henvises til 14 i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse. Bestemmelserne i denne paragraf kan alene fraviges efter særskilt indgået lokal TR-aftale, som beskrevet i stk. 3 (Jf. 17 i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse). Bestemmelserne i 17 omfatter alle medarbejderrepræsentanter, dvs. både tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og andre medarbejderrepræsentanter. De vilkår, der gælder for medarbejderrepræsentanterne, er yderligere beskrevet i bilag 4. Varetagelsen af hvervet som medarbejderrepræsentant må ikke indebære indtægtstab. Der henvises til 13 i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse. Bestemmelserne i denne paragraf kan alene fraviges efter særskilt indgået lokal TR-aftale som beskrevet i aftalens stk. 3 (Jf. 17 i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse). Medarbejderrepræsentanter skal have den nødvendige og tilstrækkelige tid til varetagelse af deres hverv. Bestemmelserne omfatter tillidsrepræsentanter og andre medarbejderrepræsentanter. Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 kan fraviges ved særskilt indgået lokal aftale. Der kan vælges 1 suppleant (stedfortræder) for hver medarbejderrepræsentant, herunder tillidsrepræsentant, efter tilsvarende regler som nævnt i 13, stk. 5 og 6 samt for fællestillidsrepræsentanten. Suppleanter for sikkerhedsrepræsentanter vælges blandt sikkerhedsrepræsentanterne. Stk. 4 Medarbejderrepræsentanter skal have adgang til de nødvendige arbejdsredskaber såsom computer, telefon, kopimaskine, fax, mail-adresse og internetadgang.

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 MED-AFTALE a a Forord Den politiske vision for Region Sjælland sætter den overordnede vision for Region Sjælland: Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering, gennem dialog og vidensdeling skabe

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND KOMMUNE Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse April 2006 1. udgave Forord Som offentlig servicevirksomhed lægger Brønderslev-Dronninglund Kommune vægt på, at give borgerne

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Kapitel 1. Aftalens område, formål m.v. Side 2 1. Område Denne aftale gælder for ansatte ved Læsø konunune samt ansatte i selvejende daginstitutioner, som

Læs mere

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden Tiltrådt den 13/12 2006 MED-aftale i Region Hovedstaden Indhold: MED aftale i Region Hovedstaden... s. 3 Definition af begreber... s. 3 MED aftalens område ( 1)... s. 4 Formål ( 2)... s. 5 Værdier i samarbejdet...

Læs mere

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Billund Kommune Den 23. januar 2007 Oplæg til Lokalaftale vedrørende Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund kommune. Aftalen træder

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune Hovedudvalget Senest ajourført d. 1. sep. 2003 Dok.nr. 416519 Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i Odder Kommune Forord Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse har til formål at skabe

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune DEN NYE KOMMUNE Gundsø Ramsø Roskilde Personaleafdelingen 12. december 2006 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune Kapitel 1. Aftalens område, formål og vision. 5 1. Aftalens

Læs mere

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Forord Den politiske vision for Region Sjælland sætter den overordnede vision for Region Sjælland: Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering, gennem dialog og videndeling skabe de bedste rammer

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE AFTALE SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Socialforvaltningen Kontakt Socialforvaltningen HR Administration Bernstorffsgade 21, 3. sal 1592

Læs mere

MEDaftale for Region Midtjylland

MEDaftale for Region Midtjylland Rubrik Underrubrik MEDaftale for Region Midtjylland Region Midtjylland HR Regionshuset Viborg INDHOLD Forord... 4 KAPITEL 1 Område 1... 7 Formål og midler 2... 7 Ikrafttræden af MEDaftale og opsigelse

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Syddjurs Kommunes MED-aftale Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Forord Forord til MED-aftalen for Syddjurs Kommune. Denne lokalaftale er indgået mellem Syddjurs Kommune og de forhandlingsberettigede

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Indhold: Paragraf Titel Side Forord 3 1 Område 4 2 Formål 4 3 Form og struktur 5 4 Kompetence 5 5 Information, drøftelse og forhandling

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler København den 3. maj 2006 følg med på www.kl.dk/kommunalreformen og www.kl.dk/323366 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Indholdsoversigt... 4 2 Fakta om forhandlingen...

Læs mere

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Jammerbugt Kommune 1 Indholdsfortegnelse: side 1. Lokalaftalens område (Rammeaftalens 1) 3 2. Formål (Rammeaftalens 2) 3 3. Form og struktur (Rammeaftalens

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark 4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Indhold: Forord side 2 Formål side 3 Indhold og opgaver Information, drøftelse og retningslinier side 5

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009 AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 KAPITEL 1 AFTALENS OMRÅDE M.V.... 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence... 5 KAPITEL 2 MED-UDVALG

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Kapitel 1, område, form og struktur...3

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Kapitel 1, område, form og struktur...3 MED-aftale 1.1.2007 Indholdsfortegnelse Forord...2 Kapitel 1, område, form og struktur...3 1 Område... 3 2 Formålet med aftalen... 3 3 Samarbejds- og sikkerhedsstrukturen... 3 4 Ledelsens kompetenceområde...

Læs mere

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune Forord Værsgo! Her har du MED-aftalen, én af de vigtigste grundsten i bestræbelserne på at give dig bedst mulig indflydelse på din arbejdsmæssige tilværelse i Frederikshavn Kommune. Aftalen er blevet til

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale mv. **NYT** med virkning fra dato

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999

BEMÆRKNINGER MED-LOKALAFTALE Januar 1999 LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMEL- SE I ÅRHUS KOMMUNE: Nedenstående lokalaftale er - med forbehold af Byrådets vedtagelse - indgået i det nedsatte forhandlingsudvalg, bestående af lederrepræsentanter

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.5 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om de muligheder, der er for at indgå aftale om at fravige reglerne om virksomhedernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre

Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre NOTAT Ofte stillede spørgsmål og svar om: samarbejdsudvalg i jobcentre Baggrund KL har tidligere orienteret om aftalen om samarbejde og samarbejdsudvalg i jobcentre på KLs hjemmeside. Selve aftalen og

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Februar 2014 *********** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Kapitel 1. Område, formål mv. 5 1. Område 5 2. Formål 5 3. Lokale aftalemuligheder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Sundhedskartellet 08.86 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.86 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 6

Læs mere

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune

Lokalaftale om. Medindflydelse og Medbestemmelse. Varde Kommune Lokalaftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Varde Kommune # 443523 1/25 Forord Varde Kommunes lokalaftale er resultatet af arbejdet i Forhandlingsudvalget. Aftalen danner rammen for MED-organisationen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse KØBENHAVNS AMT INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning.................................................... 3 1. Område (rammeaftalens 1)...................................

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK)

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK) Forord Sønderborg Kommune og de lokale repræsentanter for hovedorganisationerne LO, FTF, SHK og AC har indgået denne aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Sønderborg Kommune pr. 01.10. 2013. Aftalen

Læs mere

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen

Læs mere

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg for sygeplejersker ansat ved OK - Fonden 1 Generelle bestemmelser... 3 2 Hvor vælges tillidsrepræsentanter... 3 3 Hvem

Læs mere

MEDaftale for Region Midtjylland

MEDaftale for Region Midtjylland MEDaftale for Region Midtjylland... med ændringer som følge af ændringer i arbejdsmiljølovgivningen og OK 2011 Region Midtjylland Koncern HR Regionshuset Viborg Maj 2011 MEDaftale for Region Midtjylland

Læs mere

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale

Tillid, dialog og arbejdsglæde. Hjørring Kommunes. MED-aftale Tillid, dialog og arbejdsglæde Hjørring Kommunes MED-aftale MED-aftalen for Hjørring Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Område... 3 Formål... 3 Definition af medindflydelse,

Læs mere

Forord 3. Kapitel 1 Område, Vision, Mission, Værdigrundlag 4. Kapitel 2 Arbejdsmiljøområdet 7. Kapitel 3 Struktur 9

Forord 3. Kapitel 1 Område, Vision, Mission, Værdigrundlag 4. Kapitel 2 Arbejdsmiljøområdet 7. Kapitel 3 Struktur 9 Indhold Forord 3 Kapitel 1 Område, Vision, Mission, Værdigrundlag 4 Kapitel 2 Arbejdsmiljøområdet 7 Kapitel 3 Struktur 9 Kapitel 4 Medindflydelse, medbestemmelse, medansvar og kompetence 18 Kapitel 5 Medarbejderrepræsentanter

Læs mere

Forord. MED-aftale 2011 er opdateret bl.a. som følge af ændringer i den centrale rammeaftale.

Forord. MED-aftale 2011 er opdateret bl.a. som følge af ændringer i den centrale rammeaftale. MED-aftale 2011 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 16. november 2011 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Tilsvarende rammeaftale er indgået med Sundhedskartellet. Forord MED-aftale

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale mv. **NYT** med virkning fra dato

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 (version 2.0 oktober 2010) Indhold Forord 3 Aftalens område, formål m.v. 5 1 Område 5 2 Formål

Læs mere

Lokalaftale om. medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø

Lokalaftale om. medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø i Region Syddanmark 2007 2009 2 Indhold Forord............................................................ side 4 Formål............................................................

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune MED-aftale Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Indholdsfortegnelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Kapitel 1: Lokalaftalens område og formål

Læs mere