Lolland Kommunes MEDaftale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019"

Transkript

1 Lolland Kommunes MEDaftale tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv Hvem er omfattet af aftalen Formål Lokale aftalemuligheder/rammerne for aftalen Form og struktur Kompetence... 6 Kapitel 2 - MEDindflydelse og MEDbestemmelse MEDindflydelse og MEDbestemmelse Information og drøftelse Retningslinjer HovedMED, MEDudvalg på mellemniveau, administrative og decentrale MEDudvalg samt personalemøder med MEDstatus A HovedMED B MEDudvalg på mellemniveau, se bilag C Decentrale- og administrative MEDudvalg D Personalemøder med MEDstatus E Arbejdsmiljøgrupper Kapitel 3 - Medarbejderrepræsentanter, herunder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Valg af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter A Valg af tillidsrepræsentanter B Valg af arbejdsmiljørepræsentanter Tillidsrepræsentantens virksomhed Valg af fællestillidsrepræsentanter Valg af suppleant (stedfortræder) Medarbejderrepræsentanternes vilkår Frihed til deltagelse i kurser, møder m.v Udgår (ej relevant for Lolland Kommune) Fravigelse af TR-bestemmelser ved særskilt indgået lokal TR-aftale Afskedigelse Voldgift vedrørende Uoverensstemmelser vedrørende lokale aftaler indgået i henhold til Håndhævelse af forpligtelserne i 7, stk Kapitel 4 - De centrale parter De centrale parters opgaver og kompetencer Voldgift vedrørende 22, stk Kapitel 5 - Ikrafttræden Ikrafttræden Bilag Bilag 1: MEDstruktur Bilag 2: Minimumsforretningsorden Bilag 3: MEDuddannelsen Bilag 4: Oversigt over hovedudvalgets obligatoriske opgaver i henhold til generelle (ramme)aftaler m.v Bilag 5: Oversigt over opgaver for øvrige MEDudvalg og over forhandling/aftale om enkeltpersoners eller gruppers vilkår i relation til generelle (ramme)aftaler m.v Bilag 6: Selvejende institutioner, der er omfattet af aftalen Bilag 7: Styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøindsatsen Bilag 8: Retningslinje for proceduren for drøftelse af budgettes konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, jf. MEDaftalens 8, stk. 3, pkt Bilag 9: Retningslinje for proceduren for drøftelse af større rationaliserings- og omstillingsprojekter, jf. MEDaftalens 8, stk. 3, pkt Bilag 10: Personalemøde med MEDstatus Bilag 11: Underskriftblad... 60

3 Forord FORORD Med denne MEDaftale forpligter ledere og medarbejdere i Lolland Kommune sig gensidigt på at samarbejde. Hensigten er, at alle ansatte i Lolland Kommune oplever en reel MEDindflydelse og MEDbestemmelse på deres hverdag og på de beslutninger, der vedrører det daglige arbejde, herunder for at kvalificere og effektivisere opgavevaretagelsen og medvirke til at videreudvikle attraktive arbejdspladser. MEDaftalen skal ses i sammenhæng med Lolland Kommunes øvrige styringsredskaber: - Lollandsmodellen (central styring, decentraliseret ledelse - Ledelsesgrundlag - Værdibaseret ledelse - Personale- og Arbejdsmiljøpolitikken Særligt fremhæves ledelsesværdierne tillid, åbenhed, fairness og kompetence. Ved tillid forstås: Højt informationsniveau samt ærlig og ligeværdig dialog som grundlag for beslutninger og udviklingsinitiativer. Ved åbenhed forstås: Respekt for forskellighed, samarbejde på en lyttende, inddragende og delegerende måde. Hverdagen lykkes gennem engagement og nærvær. Ved fairness forstås: Redelig ledelse, der kendes på professionalisme og ansvarlighed. Det vi siger, er det, vi gør. Der er sammenhæng mellem ord og handling. Vi tilrettelægger arbejdet, så ressourcerne står mål med opgaverne. Ved kompetence forstås: Vægt på handling og udvikling båret af kvalitet og faglighed. Forståelse for de fælles mål, den fælles retning, og at det er sammen vi bliver gode. Blik for helheden og vægt på sammenhængskraften i organisationen. Det er en grundtanke i aftalen, at information og kommunikation i Lolland Kommune skal flyde frit, op og ned i hierarkiet. MEDorganisationen understøtter denne tanke. Ved åbne og kvalificerede drøftelser opnås de bedste og mest holdbare beslutninger. 1

4 Kapitel 1 Aftalens område, formål mv. KAPITEL 1 - AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV. 1 HVEM ER OMFATTET AF AFTALEN Denne aftale dækker alle medarbejdere ansat i Lolland Kommune, herunder medarbejdere på selvejende enheder, som har driftsoverenskomst med Lolland Kommune. Aftalen omfatter fastansatte, vikaransatte, elever samt ansatte på særlige vilkår. For selvejende enheder gælder, at det juridiske ansvar for at overholde arbejdsmiljøloven påhviler enheden selv. Dog er den omfattet af og forpligtet til at følge de retningslinjer, der fastlægges i MEDorganisationen, herunder retningslinjer i forhold til opgaver på arbejdsmiljøområdet. De selvejende institutioner er omfattet af aftalen på ledelsesside ved repræsentation i MEDudvalg på mellemniveau 1. De selvejende institutioner vælger blandt sig en arbejdsmiljørepræsentant til at repræsentere disse enheder i MEDudvalg på mellemniveau 1. På medarbejdersiden er organisationerne forpligtet til at lade de selvejende institutioners repræsentanter udpege på lige vilkår med de kommunale. En oversigt over de selvejende institutioner, der ved denne aftales indgåelse er omfattet af aftalen, fremgår af bilag 6. 2 FORMÅL Bestemmelserne i denne paragraf kan ikke fraviges. Stk. 1 Aftalen skaber grundlag for - og udvikler - samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Lolland Kommune. Stk. 2 Alle medarbejdere har ret til MEDindflydelse og MEDbestemmelse. Formen og strukturen for udøvelsen af MEDindflydelse og MEDbestemmelse er aftalt på grundlag af følgende formål. Formålet med MEDindflydelses- og MEDbestemmelsesaftalen er: - At være et middel til, at den enkelte arbejdsplads løser sine opgaver med en høj grad af effektivitet og kvalitet. - At give de bedst mulige rammer for samarbejdet og medvirke til at udvikle samarbejdet og arbejdet. - At sikre, at der gives den enkelte ansatte i kommunen MEDindflydelse og MEDbestemmelse på egne arbejdsforhold, på udviklingen inden for den enkelte arbejdsplads og i kommunen som helhed. 2

5 Kapitel 1 Aftalens område, formål mv. - At sikre udvikling af de menneskelige ressourcer gennem hele arbejdslivet. - At sikre at kommunens arbejdspladser har et sundt og udviklende arbejdsmiljø med fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. - At skabe gode, spændende og attraktive arbejdspladser, der kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. - At sikre samarbejdet også i forhold til kommunens politiske organisation. 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER/RAMMERNE FOR AFTALEN Bestemmelserne i denne paragraf kan ikke fraviges. Stk. 1 Denne aftale er udformet i overensstemmelse med de krav til form, indhold og struktur, som følger af lovgivningens bestemmelser og den til enhver tid gældende rammeaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse. Grundlaget for arbejdet i MEDindflydelses- og MEDbestemmelsesstrukturen er således: - Gældende Arbejdsmiljølovgivning - Gældende rammeaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse - Denne aftale Nummereringen af paragrafferne i denne aftale svarer til rammeaftalens. De enkelte paragraffer i denne aftale supplerer rammeaftalens bestemmelser. Stk. 2 Aftalen omfatter hele Lolland Kommune. Der henvises til bilag 1, som beskriver strukturen og til bilag 6, som er en liste over de selvejende institutioner, der er omfattet af aftalen. Stk. 3 Denne aftale indebærer at kommunens arbejdsmiljøarbejde er organiseret således at: - Ændringen styrker og effektiviserer opgavevaretagelsen - Aktiviteter og metoder til opnåelse af dette beskrives - Procedure for gennemførelse og opfølgning beskrives Pkt. 1 I Lolland Kommune er arbejdet med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø integreret i arbejdet med samarbejde og MEDindflydelse. Det betyder i praksis, at alle niveauer i MEDorganisationen arbejder helhedsorienteret i relation til medarbejdernes udvikling, trivsel og sundhed. - Arbejdsmiljøet har afgørende betydning for kvaliteten af de ydelser, som Lolland Kommune skal levere. Det kræver et stærkt og vedvarende fokus på indholdet i Lov om arbejdsmiljø og i MEDaftalen. - I Lolland Kommune er arbejdet med arbejdsmiljø karakteriseret ved en strategisk, synlig og systematisk indsats. Der arbejdes aktivt med at videreudvikle APV, så der kan ske en 3

6 Kapitel 1 Aftalens område, formål mv. vidensopsamling/-deling centralt med henblik på forebyggelse, håndtering og dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet i Lolland Kommune. - Psykisk arbejdsmiljø - herunder vold, mobning og chikane - er et særligt komplekst område i arbejdsmiljøorganisationens virke, og påkalder sig af denne årsag særlig opmærksomhed. Det psykiske arbejdsmiljø søges i videst muligt omfang håndteret på arbejdspladsen. I begrebet psykisk arbejdsmiljø indgår også arbejdsbetinget stress (se denne aftales 8, Stk. 4). - Parterne har udviklet personale- og arbejdsmiljøpolitikker, der skal medvirke til at styrke og effektivisere MEDorganisationens varetagelse af det psykiske arbejdsmiljø i kommunen. Specielt Trivselspolitikken er et udtryk for, hvordan ledere og medarbejdere gensidigt sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø. Politikkerne kan findes på INTRA koncern på forsiden Pkt. 2 HR, IT & Digitalisering tilrettelægger arbejdsmiljøuddannelsen i Lolland Kommune. Pkt. 3 Procedure for gennemførelse af og opfølgning på kommunens arbejdsmiljøarbejde: Der gennemføres vurderinger af arbejdsmiljøet når der for eksempel: - Skal bygges om, bygges til eller bygges nyt. - Skal ændres væsentligt ved arbejdets organisering. - Ibrugtages nye arbejdsmetoder, tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer. I planlægningen sikres en rettidig inddragelse af MEDorganisationen, så MEDindflydelsen er medvirkende til at kvalificere det endelige resultat. Kommunen stiller centralt procesunderstøttende og -fremmende rådgivning og bistand til rådighed for de decentrale og administrative enheders arbejde med arbejdsmiljøet. Stk. 4 Denne aftale kan opsiges skriftligt med 9 måneders varsel. Ved aftalens opsigelse optages forhandling om indgåelse af ny aftale. Aftalen kan genforhandles uden forinden at være opsagt. Stk. 5 Ved en opsigelse af nærværende aftale vil aftalen fortsat være gældende, indtil der indgås aftale om, at den ændres. 4 FORM OG STRUKTUR Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Stk. 1 Udvalgsstrukturen tilgodeser Lolland Kommunes behov og styrker medarbejdernes muligheder for indflydelse og MEDbestemmelse og er opbygget sådan, at den medvirker til at kvalificere og effektivisere MEDindflydelsen og MEDbestemmelsen. 4

7 Kapitel 1 Aftalens område, formål mv. Stk. 2 MEDudvalgene udgør et sammenhængende system i Lolland Kommune. Alle MEDudvalg er énstrengede. Formanden for MEDudvalget har i alle tilfælde ledelseskompetencen i forhold til de medarbejdere, som er repræsenteret i udvalget. Stk. 3 Strukturen er udformet med hensyntagen til kommunens eller den enkelte arbejdsplads særlige organisation og forhold. Stk. 4 Strukturen består af enstrengede MEDindflydelses- og MEDbestemmelsesudvalg, personalemøder med MEDstatus (se denne aftales 9D) og andre aftalte, formaliserede samarbejdsformer på decentralt- og administrativt niveau, hvor der både arbejdes med samarbejdsforhold og sikkerhedsforhold. En beskrivelse af strukturen er vedlagt som bilag 1. Alle MEDudvalg og personalemøder med MEDstatus følger de regler, der er angivet i den minimumsforretningsorden, der findes som bilag 2 til denne aftale. På decentralt og administrativt niveau skal MEDindflydelsen og MEDbestemmelsen foregå via den daglige dialog mellem lederen og den enkelte medarbejderrepræsentant. Det kan også aftales, at medarbejderrepræsentanter deltager i møder i ledelsen. Hvis man lokalt ønsker at organisere samarbejdet på andre måder end ovennævnte, skal metoden forelægges HovedMED. Stk. 5 Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen. Ledelsen beslutter, hvilke ledelsesrepræsentanter, der skal have sæde i udvalget. Udvalgene skal sammensættes så repræsentativt som muligt. Såfremt ikke samtlige personalegrupper i enheden opnår repræsentation i MEDudvalget, kan der oprettes et kontaktudvalg bestående af MEDudvalgets medarbejderrepræsentanter, samt en repræsentant for hver af de personalegrupper, der ikke er repræsenteret i MEDudvalget. Kontaktudvalgets opgaver er at virke vejledende og rådgivende for medarbejderrepræsentanterne i MEDudvalget. Udvalget indkaldes forud for møder i MEDudvalget. Organisationerne aftaler indbyrdes fordelingen af pladser samt fremgangsmåden ved udpegningen af repræsentanter til HovedMED og MED på mellemniveauet. I de decentrale- og administrative MEDudvalg er det de lokale organisationer / repræsentanter, der indgår denne aftale. Valg af arbejdsmiljørepræsentanter skal følge valgproceduren beskrevet i denne aftales 10B. Medarbejderrepræsentanterne i et MEDudvalg kan afholde et forberedende møde før hvert møde i MEDudvalget. Stk. 6 Udvalgenes sammensætning baseres som hovedregel på valgte tillidsrepræsentanter. Hvis det antal medarbejderpladser, der er aftalt i et udvalg, ikke alle kan besættes med 5

8 Kapitel 1 Aftalens område, formål mv. tillidsrepræsentanter, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter hertil. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter. (Jf. kap. 3) Stk. 7 Der etableres et hovedudvalg (HovedMED) sammensat af ledelses- og (fælles)tillidsrepræsentanter/arbejdsmiljørepræsentanter. HovedMED er det øverste udvalg for udøvelse af MEDindflydelse og MEDbestemmelse i hele Lolland Kommune. HovedMED er tillige øverste udvalg på arbejdsmiljøområdet for hele Lolland Kommune. HovedMEDs opgaver og sammensætning er beskrevet i 9A i denne aftale. 5 KOMPETENCE Bestemmelserne i denne paragraf kan ikke fraviges. MEDindflydelse og MEDbestemmelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. 6

9 Kapitel 2 MEDindflydelse og MEDbestemmelse KAPITEL 2 - MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. MEDindflydelse og MEDbestemmelse indebærer at der i alle udvalg (jf. denne aftales 4 stk. 4) er: 1. Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold. MEDindflydelse betyder at ledelsens beslutninger træffes efter drøftelse med medarbejderrepræsentanterne eller medarbejderne. 2. MEDbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde. MEDbestemmelse er beslutninger, der træffes i fællesskab mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter eller medarbejdere. 3. Mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler. Intet MEDudvalg kan inddrages som part i konkrete personalesager. 7 INFORMATION OG DRØFTELSE Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Stk. 1 Grundlaget for MEDindflydelse og MEDbestemmelse er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Ledelsen og medarbejderne skal gensidigt informere hinanden for at øge viden om og forståelse for generelle forhold i og omkring arbejdspladsen for at øge medarbejdernes mulighed for indflydelse både på eget arbejde og den samlede drift af arbejdspladsen. Information fra medarbejderne betragtes som en vigtig ledelsesressource. Stk. 2 Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes/ medarbejderrepræsentanternes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens og/eller byrådets beslutninger. 7

10 Kapitel 2 MEDindflydelse og MEDbestemmelse Stk. 3 Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i byrådet. Stk. 4 I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen at: a. Informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i kommunens, sektorens eller den decentrale enheds aktiviteter og økonomiske situation. b. Informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i kommunen, sektoren eller den decentrale enhed samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet. c. Informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Informationen skal gives på et passende tidspunkt, på en passende måde og med et passende indhold, således at navnlig medarbejderrepræsentanterne sættes i stand til at foretage en passende analyse og i givet fald forberede drøftelsen. Informationen skal ske i så god tid at den enkelte medarbejderrepræsentant har en reel mulighed for at konsultere sit valggrundlag på en hensigtsmæssig måde. Dette indebærer, at medarbejderrepræsentanterne sikres rimelig tid til at drøfte konsekvenser af et påtænkt omstillingsprojekt med de berørte medarbejdere. Informationen skal indeholde en belysning af problemstillingernes faktiske omstændigheder, som har betydning for den forestående beslutning i sagen. Hvis der er tale om en kompliceret problemstilling, eller hvis der skal ske en drøftelse i baglandene på baggrund af informationerne, forudsættes at informationen så vidt muligt foreligger i form af tilstrækkeligt skriftligt materiale. Kravene til informationens indhold og tidspunktet for informationen skal stå i rimeligt forhold til den pågældende sags omfang og karakter, således at kravene til informationen skærpes jo mere omfattende, jo mere kompliceret og jo mere indgribende sagen er for medarbejderne. Det skal sikres, at drøftelsen sker på et passende tidspunkt, på en passende måde og med et passende indhold. Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne kan derfor aftale en nærmere procedure, der sikrer den nødvendige tid til at forberede drøftelsen, herunder gennemføre forhandlingen af spørgsmålet om de ændringer i arbejdstilrettelæggelse og ansættelsesvilkår, som omstillinger, udbud mv. indebærer, jf. stk. 5. Stk. 5 Beslutninger i henhold til stk. 4, litra c, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse, træffes af byrådet efter en forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i MEDudvalget. 8

11 Kapitel 2 MEDindflydelse og MEDbestemmelse Stk. 6 For det tilfælde, at beslutninger, som nævnt i stk. 5, indebærer betydelige ændringer for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe ikke er repræsenteret i MEDudvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsætte krav om, at de suppleres med en tillidsrepræsentant for denne personalegruppe. Et sådant krav skal fremsættes i forlængelse af, at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling. Stk. 7 Alle forhold, som er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det. 8 RETNINGSLINJER Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Stk. 1 Når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt i udvalget indledes drøftelser med henblik på fastsættelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Fastlæggelse af retningslinjer forudsætter enighed mellem parterne. Hvis der ikke udvises positiv forhandlingsvilje, betragtes det som et brud på denne aftale. Stk. 2 Regler om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som efter indstilling fra f.eks. hovedudvalget er fastsat eller godkendt af byrådet, er ikke at betragte som retningslinjer, og er derfor ikke omfattet af rammeaftalen, herunder af de særlige bestemmelser om opsigelse, jf. stk. 7. Stk. 3 MEDudvalget skal aftale retningslinjer for proceduren for drøftelse af: Pkt. 1 Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold Der henvises til bilag 8. Pkt. 2 Større rationaliserings- og omstillingsprojekter Der henvises til bilag 9. Pkt. 3 Kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik, herunder eksempelvis ligestilling, kompetenceudvikling mv. Decentraliseringen af ansvar og kompetence til den enkelte sektor/decentral enhed skal modsvares af mål og generelle retningslinjer fastlagt centralt. Den centralt vedtagne personale- og 9

12 Kapitel 2 MEDindflydelse og MEDbestemmelse arbejdsmiljøpolitik skal udmøntes inden for hver sektor og decentral enhed, dog således at disse udmøntninger altid skal ligge inden for rammerne af den overordnede personale- og arbejdsmiljøpolitik. Hovedmålene for personale- og arbejdsmiljøpolitikken er identiske med denne aftales formål, jf. 2, stk. 2. Stk. 4 Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givet område, skal ledelsen skriftligt redegøre for, hvorledes man derefter vil forholde sig på det pågældende område. Stk. 5 Aftalte retningslinjer er bindende for begge parter, som er forpligtet til at forsvare og anvende dem. Det forudsættes at der i alle forhold i det daglige arbejde gives den enkelte medarbejder videst muligt ansvar og råderum til at udføre arbejdsopgaverne, uanset om der foreligger retningslinjer eller ej. Endvidere at medarbejderne har en naturlig MEDindflydelse på den daglige virksomhed, uanset om der foreligger retningslinjer eller ej. Stk. 6 Alle retningslinjer skal udformes skriftligt. Aftaler om retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinjerne ved forhandling mellem parterne. Fastlagte retningslinjer udformes skriftligt i referatet fra udvalgsmødet eller på anden måde, f.eks. i et særligt notat eller en udvalgsrapport, som er tiltrådt af parterne. Skriftligheden skyldes at det skal være klart, hvad der er besluttet, således at der efterfølgende informeres effektivt om de fastlagte retningslinjer til de berørte medarbejdere og til kommunens organisation i øvrigt. Der er ikke i forbindelse med opsigelse af retningslinjer krav om, at der skal være fastlagt nye retningslinjer på området, inden opsigelsen bliver effektiv. En opsigelse af retningslinjer kan således godt finde sted, selv om de forudgående drøftelser i udvalget om ændring af de hidtidige retningslinjer ikke har ført til et for parterne tilfredsstillende resultat. Derimod skal grundlaget for drøftelserne give udvalgets medlemmer rimelig mulighed for at udveksle synspunkter og forslag, ligesom der under drøftelserne må være udvist positiv forhandlingsvilje og tilstræbt enighed. Den part, som ønsker at opsige fastlagte retningslinjer, bør fremkomme med såvel en rimelig begrundelse herfor som et rimeligt oplæg eller udspil til den almindelige drøftelse i udvalget. Stk. 7 Retningslinjer, som er aftalt i henhold til stk. 3 og i henhold til bestemmelserne i bilag 4, punkt A, C, D, E, G og I gælder indtil der er opnået enighed om ændringer. 10

13 Kapitel 2 MEDindflydelse og MEDbestemmelse 9 HOVEDMED, MEDUDVALG PÅ MELLEMNIVEAU, ADMINISTRATIVE OG DECENTRALE MEDUDVALG SAMT PERSONALEMØDER MED MEDSTATUS Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. 9A HOVEDMED Stk. 1 Hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri. Stk. 2 Hovedudvalget har på det overordnede niveau endvidere til opgave: 1. Gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen, 2. at vejlede om udmøntning af den lokale aftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v., 3. at fortolke aftalte retningslinjer, 4. at fortolke den lokale aftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom og 5. at indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter, jf. 22. Stk. 3 Hovedudvalget har desuden en række obligatoriske opgaver i henhold til generelle (ramme)aftaler. Opgaverne fremgår af bilag 4. Hovedudvalget kan aftale at fravige Pkt. A, H og I i bilag 4. Stk. 4 Hovedudvalget mødes normalt en gang om året med kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. Stk. 5 Hovedudvalget skal hvert andet år som led i den strategiske planlægning af MEDarbejdet gennemføre en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver, som de lokale parter er enige om er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden. 11

14 Kapitel 2 MEDindflydelse og MEDbestemmelse Elementer, der kan indgå i drøftelsen er bl.a.: - personale- og arbejdsmiljøpolitik - budget og regnskab - rationaliserings- og omstillingsprojekter - tryghedsforanstaltninger - udbud og udlicitering Stk. 6 Hovedudvalget fastlægger på baggrund af den strategiske drøftelse i henhold til stk. 5 en strategiplan. Strategiplanen skal udarbejdes i en form, som sikrer, at planen er operationel. Dette kan være i form af en konkret tidsplan for arbejdet med angivelse af de besluttede indsatsområder, opfølgning, eventuelle nedsatte arbejdsgrupper, mødeplan for HovedMED samt en plan for kommunikation med de øvrige niveauer i MEDorganisationen. Stk. 7 Den strategiske drøftelse og fastlæggelse af strategiplan ændrer ikke ved de grundlæggende bestemmelser vedrørende MEDindflydelse og MEDbestemmelse, jf. MEDrammeaftalens kapitel 2. Stk. 8 Hvis en af parterne vægrer sig ved at indgå i reelle strategiske drøftelser og samarbejde om fastlæggelse af en strategiplan, kan den anden part anmode KL og KTO om at bistå ved en fornyet drøftelse med henblik på fastlæggelse af en strategiplan. HovedMED består af 8 medlemmer udpeget af de faglige organisationer blandt medarbejderne i kommunen, 2 valgte arbejdsmiljørepræsentanter, samt ledelsesrepræsentanter udpeget af ledelsen, således at medarbejderrepræsentanterne som minimum har paritet i udvalget. Mindst én af ledelsesrepræsentanterne skal sidde i en arbejdsmiljøgruppe. Formand for udvalget udpeges af ledelsen blandt ledelsesrepræsentanterne i udvalget. 2 næstformænd udpeges af medarbejderrepræsentanterne blandt disse. Antallet af medlemmer i HovedMED kan udvides, hvis der er enighed herom i udvalget. Der udpeges medlemmer og suppleanter for perioden 1/8-15 til 31/7-19, svarende til denne aftales varighed. 12

15 Kapitel 2 MEDindflydelse og MEDbestemmelse 9B MEDUDVALG PÅ MELLEMNIVEAU, SE BILAG 1 De centrale opgaver for MEDudvalgene på mellemniveauet er: - at være bindeled mellem HovedMED og decentrale- og administrative MEDudvalg. - at behandle uoverensstemmelser fra decentrale og administrative MEDudvalg under pågældende MEDudvalg på mellemniveauets område og bringe uoverensstemmelser videre til HovedMED, såfremt det ikke kan løses på det lavere niveau. Det er udgangspunktet, at uoverensstemmelser løses på det underliggende niveau. - at varetage alle overordnede områdespecifikke opgaver i forhold til de samme funktioner som varetages af HovedMED. at MEDindflydelse og MEDbestemmelse udøves indenfor det område, som ledelsen er ansvarlig for med hensyn til arbejds-, personale- samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.medudvalgene på mellemniveauet arbejder derudover bl.a. med følgende opgaver: - drøfte og forholde sig til HovedMEDs overordnede strategiplan, samt følge op på den strategiplan, som HovedMED har udarbejdet. - overordnet at drøfte og forholde sig til de retningslinjer som HovedMED har udarbejdet og retningsgive det yderligere i forhold til faggrupperne indenfor det pågældende MEDudvalg på mellemniveau. - være retningsgivende for alle forhold af betydning for arbejdet i decentrale og administrative MEDudvalg. - der er gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejdet i decentrale og administrative MEDudvalg. - gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds-, arbejdsmiljø- og teknologiforhold, herunder digitaliseringsprocesser på pågældende MEDudvalg på mellemniveaus område. - informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i kommunens eller områdets aktiviteter og økonomiske situation. - at bringe relevante punkter på HovedMEDs dagsorden. Der etableres 4 MEDudvalg på mellemniveauet: 1. MED1 på mellemniveau omfatter alle medarbejdere i følgende sektorer: Børn og Unge, Skoler, Dagtilbud samt Kultur, Fritid og borgerservice 2. MED2 på mellemniveau omfatter alle medarbejdere i følgende sektorer: Ældre og Sundhed, samt Social og Arbejdsmarked 3. MED3 på mellemniveau omfatter alle medarbejdere i følgende sektorer: Teknik og Miljø, samt Service og Bygninger 4. MED4 på mellemniveau omfatter alle administrative medarbejdere i hele Lolland Kommune, herunder Direktionssekretariatet og sektorerne Udvikling & Erhverv, Økonomi og HR, IT & Digitalisering. MEDudvalgene på mellemniveauet består af 8 medlemmer udpeget af de faglige organisationer blandt medarbejderne i kommunen, 2 valgte arbejdsmiljørepræsentanter, samt ledelsesrepræsentanter udpeget af ledelsen, således at medarbejderrepræsentanterne som minimum har paritet i udvalget, dog således at: 13

16 Kapitel 2 MEDindflydelse og MEDbestemmelse - Der i MED1 på mellemniveau udover de 2 valgte arbejdsmiljørepræsentanter fra de kommunale enheder sidder en arbejdsmiljørepræsentant fra de selvejende institutioner, jfr. 1, samt en ledelsesrepræsentant fra de selvejende institutioner, jfr. 1 - MED2 på mellemniveau har 2 næstformænd og består af 12 medlemmer udpeget af de faglige organisationer blandt medarbejderne, samt 3 valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Udvalget evalueres af HovedMED efter 1. august MED4 på mellemniveau er et MEDudvalg uden fast mødekadence. Der indkaldes til møder, når formand og næstformand er enige om behovet herfor. Udvalget evalueres af HovedMED efter 1. august Formand for udvalgene udpeges af ledelsen blandt ledelsesrepræsentanterne i udvalget. Næstformand udpeges af medarbejderrepræsentanterne blandt disse. MEDudvalgene på mellemniveauet holder som udgangspunkt 4 møder om året (gælder ikke MED4 på mellemniveau, jf. ovenfor). Der kan dog indkaldes til ekstraordinære møder efter aktuelt opstået behov. Såfremt et MEDudvalg på mellemniveauet ønsker en anden mødefrekvens, kan dette aftales i udvalget. Der udpeges medlemmer og suppleanter for perioden 1/8-15 til 31/7-19, svarende til denne aftales varighed. Næstformændene i MEDudvalgene på mellemniveauet har adgang til at deltage i HovedMEDs kontakt til Økonomiudvalget. 9C DECENTRALE- OG ADMINISTRATIVE MEDUDVALG Decentrale og administrative MEDudvalg har følgende opgaver: - MEDindflydelse og MEDbestemmelse udøves indenfor det område, som ledelsen er ansvarlig for med hensyn til arbejds-, personale- samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. - Gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds-, arbejdsmiljø- og teknologiforhold, herunder digitaliseringsprocesser på pågældende udvalgs område. - Drøfte og forholde sig til HovedMEDs overordnede strategiplan, samt følge op på den strategiplan, som HovedMED har udarbejdet. - Løbende at forholde sig til og drøfte relevante budgetter for MEDudvalget, samt de konsekvenser budgettet har. Disse udvalg består af 3-8 medlemmer (afpasses efter enhedens størrelse, se tabel nedenfor) valgt af og blandt medarbejderne på arbejdspladsen. Hertil kommer 1-2 medlemmer valgt af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne, samt ledelsesrepræsentanter udpeget af ledelsen, således at medarbejderrepræsentanterne som minimum har paritet i udvalget. Valgte tillidsrepræsentanter har fortrinsret til valget. Mindst én af ledelsesrepræsentanterne skal sidde i en arbejdsmiljøgruppe. Formand for udvalgene udpeges af ledelsen blandt ledelsesrepræsentanterne i udvalget. Næstformand udpeges af medarbejderrepræsentanterne blandt disse. 14

17 Kapitel 2 MEDindflydelse og MEDbestemmelse Der vælges medlemmer for perioden 1/8-15 til 31/7-19, svarende til denne aftales varighed. Decentrale og administrative MEDudvalg holder som udgangspunkt 4 møder om året. Der kan dog indkaldes til ekstraordinære møder efter aktuelt opstået behov. Såfremt et decentralt eller administrativt MEDudvalg ønsker en anden mødefrekvens kan dette aftales i udvalget. Retningslinjer for antal af medarbejderrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter: Antal medarbejdere Antal medarbejder repræsentanter Antal arbejdsmiljø repræsentanter Konkret afgørelse i HovedMED 2 HovedMED kan efter anmodning fra et udvalg dispensere fra ovenstående tabel. Ved decentrale og administrative enheder med 15 medarbejdere eller derunder skal MEDindflydelsen og MEDbestemmelsen udøves via et personalemøde med MEDstatus. Ved enheder med mellem 16 og 32 medarbejdere kan samarbejdet organiseres i form af et udvalg. Ved enheder med 33 medarbejdere og derover skal samarbejdet organiseres i form af et udvalg. Der vælges medlemmer og suppleanter hvert andet år, dog evt. 3 år her første gang. På enheder med mellem 16 og 32 medarbejdere skal der således ske et valg imellem at oprette et decentralt eller administrativt MEDudvalg eller fremover at udøve MEDindflydelsen og MEDbestemmelsen via et personalemøde med MEDstatus. Enheder med 15 eller færre medarbejdere kan, når særlige forhold gør sig gældende, ansøge HovedMED om dispensation til at have MEDudvalg. På samme måde kan enheder med flere end 32 medarbejdere ansøge om dispensation til at have personalemøde med MEDstatus. 15

18 Kapitel 2 MEDindflydelse og MEDbestemmelse 9D PERSONALEMØDER MED MEDSTATUS Der henvises til bilag 10. Hvis MEDindflydelsen og MEDbestemmelsen udøves gennem et Personalemøde med MEDstatus, afholdes der som udgangspunkt 4 personalemøder med MEDstatus om året. Der kan dog indkaldes til ekstraordinære møder efter aktuelt opstået behov. Såfremt der er enighed om et ønske om en anden mødefrekvens kan dette aftales på mødet. Personalemøder med MEDstatus kan holdes i umiddelbar tilknytning til et ordinært personalemøde. Alle medarbejdere deltager som udgangspunkt i personalemøderne, og der tages altid referat. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at alle deltager aftales procedurer for information til de øvrige medarbejdere mv. Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af dagsorden, herunder at det lokalt aftales, hvilke procedurer, der er gældende for udarbejdelse af dagsorden og referat. Der er mulighed for input fra medarbejderne til dagsordenen under respekt for, hvilke emner der er MEDemner. Der kan f.eks. ikke drøftes personsager eller foretages sagsbehandling i MEDregi. Der vælges ikke næstformænd ved personalemøder med MEDstatus. 9E ARBEJDSMILJØGRUPPER Der etableres som hovedregel en arbejdsmiljøgruppe inden for velafgrænsede afdelinger eller arbejdslederområder. Arbejdsmiljøgruppen består af den leder, der har selvstændig ledelsesret og beslutnings- eller indstillingsret på ansættelser og afskedigelser, og en medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt og af samtlige medarbejdere. Der vælges ikke suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanten. En tillidsrepræsentant kan også vælges som arbejdsmiljørepræsentant, men det skal ske ved to af hinanden uafhængige valghandlinger, da valggrupperne normalt vil være forskellige ved de to valg. Arbejdsmiljørepræsentanter skal være repræsenteret i MED i overensstemmelse med tabellen i 9C. Arbejdsmiljørepræsentanter, der er valgt til et decentralt eller administrativt MEDudvalg, vælger blandt sig 2 repræsentanter og 2 suppleanter til MEDudvalg på mellemniveau. De valgte arbejdsmiljørepræsentanter (men ikke suppleanter) vælger blandt sig 2 repræsentanter og 2 suppleanter til HovedMED. I MED1 på mellemniveau har en arbejdsmiljørepræsentant, der er valgt af og blandt alle arbejdsmiljørepræsentanter i de selvejende institutioner, jf. bilag 6, en plads i udvalget jfr. 9B. Denne repræsentant har ikke valgret og er ikke valgbar til HovedMED. Valgregler og procedure beskrives i denne aftales 10B. 16

19 Kapitel 3 Medarbejderrepræsentanter, herunder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter KAPITEL 3 - MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER, HERUNDER TILLIDSREPRÆSENTANTER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER Bemærkning: Når der i det følgende kapitel står, at udveksling af dokumenter skal ske digitalt med tillidsrepræsentanten, forudsætter det tilgængeligt udstyr på arbejdspladsen, eks. IT-udstyr og internetopkobling. Der henvises til Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse. 10 VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 10A VALG AF TILLIDSREPRÆSENTANTER Bestemmelserne i denne paragraf kan alene fraviges ved særskilt indgået lokal TR-aftale som beskrevet i Stk. 7, jf. 17. Lolland Kommune har på en lang række områder indgået aftaler med de faglige organisationer om tillidsrepræsentant-struktur. Disse kan fravige nedenstående bestemmelser. Stk. 1 På enhver enhed med en leder med selvstændigt personale- og økonomiansvar kan der vælges 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe, hvis gruppen omfatter mindst 5 medarbejdere. Ved afgørelsen af, om en arbejdsplads betragtes som en enhed, indgår i overensstemmelse med hidtidig praksis bl.a. en vurdering af, om der i ledelsesfunktionen indgår: - Selvstændig ledelsesret - Beslutnings eller indstillingsret på ansættelser og afskedigelser - Selvstændigt budget- og regnskabsansvar Alle 3 forhold skal være opfyldt. Der henvises til lokalt indgåede TR-aftaler mellem kommunen og de enkelte forhandlingsberettigede organisationer. Stk. 2 Hvis medarbejderne og ledelsen er enige herom, kan der vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe pr. enhed. Kompetencen til at indgå sådanne aftaler ligger i Lolland Kommune i HR, IT & Digitalisering. 17

20 Kapitel 3 Medarbejderrepræsentanter, herunder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Stk. 3 Udgør antallet af medarbejdere i en overenskomstgruppe mindre end 5 på enheden, kan den pågældende gruppe enten udgøre et valgfællesskab med en tilsvarende gruppe på en anden enhed i kommunen eller søge bistand hos en tillidsrepræsentant for en anden overenskomstgruppe på enheden. Stk. 4 To eller flere overenskomstgrupper kan indgå i valgforbund og tilsammen vælge en tillidsrepræsentant, som repræsenterer mindst 5 medarbejdere. Stk. 5 Tillidsrepræsentanten vælges blandt medarbejdere med mindst ½ års tilknytning til kommunen. Elever på erhvervsuddannelserne (EUD-elever) er ikke valgbare. Valget anmeldes skriftligt af den faglige organisation til HR, IT & Digitalisering. Kommunen er berettiget til over for organisationen at gøre indsigelse mod valget inden for en frist på 3 uger fra modtagelse af meddelelse fra organisationen. Anmeldelse af valg samt indsigelse mod valg skal ske digitalt, f.eks. pr. mail. Stk. 6 Med det formål at styrke tillidsrepræsentantens muligheder for at udføre sit tillidsrepræsentantarbejde bedst muligt bør det tilstræbes, at pågældende vælges for mindst 2 år ad gangen. Stk. 7 Bestemmelserne i stk. 1-4, stk. 5, 1. punktum og stk. 6 kan fraviges ved særskilt indgået lokal TR-aftale, jf. 17. Bestemmelserne i stk. 5, punktum kan ikke fraviges ved lokal aftale. Der er indgået aftaler med de faglige organisationer om tillidsrepræsentantstruktur på de enkelte områder. Følgende aftales som gældende generelt, men under forudsætning af, at det ikke strider imod de enkelte aftaler: - Der vælges en ny tillidsrepræsentant, hvis den valgte tillidsrepræsentant forlader valgområdet eller kommunen. - Der vælges ikke en ny tillidsrepræsentant ved langvarig sygdom eller orlov. Hvis der er valgt en suppleant træder denne ind i tillidsrepræsentantens rolle under fraværet. På områder, hvor der ikke er suppleanter, men hvor der er flere tillidsrepræsentanter i faggruppen i kommunen dækker de øvrige tillidsrepræsentanter den fraværendes område efter indbyrdes aftale. - Hvis tillidsrepræsentanten er medlem af et MEDudvalg og er fraværende som følge af langvarig sygdom eller orlov træder suppleant eller anden tillidsrepræsentant, jfr. ovenstående dog kun ind i pågældende MEDudvalg såfremt denne er ansat på MEDudvalgets område. 10B VALG AF ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER (Området er lovbestemt) Relevante uddrag af Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed om arbejdsmiljøgrupper, arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen: 18

21 Kapitel 3 Medarbejderrepræsentanter, herunder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 25 Stk. 2 Valgret har samtlige ansatte uden ledelsesmæssige beføjelser, jf. dog 8, stk. 2 og 3. Virksomhedsledere og arbejdsledere i henhold til arbejdsmiljølovens 23 og 24 deltager ikke i valget. Samtlige medarbejdere uden ledelsesmæssige beføjelser i enheden deltager i valget af arbejdsmiljørepræsentant. Valget gennemføres af medarbejderne selv, og ledelsen sikrer, at valget kan finde sted. HR, IT & Digitalisering faciliterer i samarbejde med HovedMEDs næstformænd valget af arbejdsmiljørepræsentanter og suppleanter herfor til MED på mellemniveau og til HovedMED. Stk. 4 Valget gælder for 2 år, eller indtil arbejdsmiljørepræsentantens beskæftigelse ophører i virksomheden, i den pågældende del af virksomheden eller på det midlertidige arbejdssted. Der kan indgås en aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte om, at der for fremtidige valg af arbejdsmiljørepræsentanter gælder en længere valgperiode, dog højst 4 år. I Lolland Kommune vælges som udgangspunkt arbejdsmiljørepræsentanter i foråret 2015 med funktionsstart 1. august Valget gælder for 4 år, jf. HovedMEDs beslutning herom på mødet i december Arbejdsmiljørepræsentanter, som er valgt med funktionsstart senere end 1. august 2013, fungerer i 2 år, hvorefter der sker nyvalg. Valget gælder frem til 31. juli Stk. 5 Såfremt arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende på grund af orlov, sygdom eller andet fravær i en sammenhængende periode på 4 måneder eller derover, kan der vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant for den resterende del af valgperioden eller for en ny valgperiode. Der vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis den valgte arbejdsmiljørepræsentant har været syg mere end 4 måneder eller får orlov mere end 4 måneder, dog således at det konkret kan aftales at undlade nyvalg, hvis en sygemeldt arbejdsmiljørepræsentant efter 4 måneders fravær ventes at vende tilbage til arbejdet inden for kort tid, dog højst yderligere 2 måneder. Den nye arbejdsmiljørepræsentant vælges for resten af valgperioden og den arbejdsmiljørepræsentant, hvis hverv ved nyvalget bortfalder, vender ikke tilbage i hvervet, når den pågældende er tilbage på arbejde. Den nye arbejdsmiljørepræsentant indtræder i den tidligere arbejdsmiljørepræsentants poster i decentrale og administrative MEDudvalg. Suppleanter til arbejdsmiljørepræsentanter, der er valgt til MEDudvalg på mellemniveau og HovedMED, indtræder ved arbejdsmiljørepræsentanters sygdom og orlov. Stk. 6 Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse eller anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter indenfor vedkommende eller tilsvarende faglige område, jf. 18. Stk. 7 For så vidt angår valgbarhed og valgenes gyldighed gælder normalt reglerne for valg af tillidsrepræsentant inden for det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde. 19

22 Kapitel 3 Medarbejderrepræsentanter, herunder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 26 Uoverensstemmelser om arbejdsmiljørepræsentantens valg, valgbarhed og beskyttelse og valgenes gyldighed, spørgsmål om hvilke regler, der finder anvendelse, og om brud på eller fortolkning af reglerne, afgøres ved fagretlig behandling, jf. lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. 27 I virksomheder, der skal etablere en arbejdsmiljøorganisation, skal arbejdsgiveren udpege arbejdsledere i det antal, som er fastsat efter 16 i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed eller følger af en aftale om organiseringen af samarbejdet om sikkerhed og sundhed efter 20 i Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Stk. 2 Arbejdsgiveren skal ved udpegning af arbejdsledere sørge for, at arbejdslederen har det fornødne kendskab til virksomheden, den pågældende del af virksomheden eller det midlertidige arbejdssted. Stk. 3 En arbejdsleder, der indgår i arbejdsmiljøorganisationen, må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet hermed. Der vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis den valgte arbejdsmiljørepræsentant forlader valgområdet eller kommunen. Den nye arbejdsmiljørepræsentant vælges for resten af valgperioden, dvs. frem til 31. juli 2019, dog minimum 2 år. Den nye arbejdsmiljørepræsentant indtræder i den tidligere arbejdsmiljørepræsentants poster i decentrale og administrative MEDudvalg. Suppleanter for arbejdsmiljørepræsentanter, der er valgt til MEDudvalg på mellemniveau og HovedMED, indtræder ved arbejdsmiljørepræsentantens fratræden. 20

23 Kapitel 3 Medarbejderrepræsentanter, herunder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter Valgprocedure: Marts-maj 2015: Senest 1. juni 2015: Senest 15. juni 2015: Valg af arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupperne. Er der flere arbejdsmiljørepræsentanter under et MEDudvalg end der er pladser, jf. 9C, vælger de blandt sig arbejdsmiljørepræsentanter til MED. Der kan ikke vælges suppleanter Den decentrale- eller administrative enhed sender følgende oplysninger over valgte arbejdsmiljørepræsentanter: Arbejdssted, afdeling, om vedkommende allerede har arbejdsmiljøuddannelse, om vedkommende er valgt til et MED og -adresse til sekretæren for MEDudvalget på mellemniveau, att.: Sektor for HR, IT og Digitalisering. Der afholdes valg af arbejdsmiljørepræsentanter til MED på mellemniveau og til HovedMED. Samtlige arbejdsmiljørepræsentanter, der sidder i et underliggende MEDudvalg eller er en del af et Personalemøde med MEDstatus under pågældende MED på mellemniveau, har valgret og er valgbare. Disse vælger iblandt sig 2 repræsentanter + 2 suppleanter til MEDudvalget på mellemniveau, dog 3 repræsentanter og 3 suppleanter til MED2 på mellemniveau, jf. 9B. De valgte arbejdsmiljørepræsentanter til MED på mellemniveau (men ikke suppleanter og ikke arbejdsmiljørepræsentanter, der repræsenterer de selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Lolland Kommune, jf. bilag 6) vælger herefter af og blandt sig 2 repræsentanter + 2 suppleanter til HovedMED. Der kan kun undtagelsesvist stemmes ved fuldmagt HR, IT & Digitalisering faciliterer i samarbejde med HovedMEDs næstformænd valget af arbejdsmiljørepræsentanter og suppleanter herfor til MED på mellemniveau og til HovedMED. Valget af arbejdsmiljørepræsentanter til MED på mellemniveau kan dog gennemføres forinden, hvorefter alene de valgte repræsentanter deltager i det centrale valg og i valget af repræsentanter og suppleanter til HovedMED. 21

24 Kapitel 3 Medarbejderrepræsentanter, herunder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 11 TILLIDSREPRÆSENTANTENS VIRKSOMHED Bestemmelserne i denne paragraf kan alene fraviges efter særskilt indgået lokal TR-aftale som beskrevet i Stk. 6, jf. 17. Stk. 1 Det er tillidsrepræsentantens pligt såvel over for sin organisation som over for ledelsen i Lolland Kommune at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold. Tilsvarende pligt påhviler kommunens ledelse og dennes repræsentanter. Stk. 2 Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for de medarbejdere, tillidsrepræsentanten er valgt iblandt, og kan over for ledelsen forelægge forslag, henstillinger og klager fra medarbejdere samt optage forhandling om lokale spørgsmål. Stk. 3 Tillidsrepræsentanten skal ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for det område og den gruppe, han/hun repræsenterer, holdes bedst muligt orienteret. Der henvises til Personale- og Arbejdsmiljøpolitikken samt Ansættelse A-Z for så vidt angår tillidsrepræsentanters inddragelse ved ansættelser i Lolland Kommune. Dokumenter vedr. forestående ansættelser skal udveksles digitalt, f.eks. pr. mail. Stk. 4 Tillidsrepræsentanten har mulighed for at få alle relevante oplysninger om løn og ansættelsesforhold for de personer, som pågældende repræsenterer, herunder en liste over de ansatte. Såfremt de relevante oplysninger ikke automatisk tilgår tillidsrepræsentanten, skal oplysningerne udleveres på tillidsrepræsentantens begæring. Tillidsrepræsentanten har mod forlangende krav på at modtage eksisterende oplysninger, i det omfang og den form de måtte forefindes, om godkendt over- og merarbejde på den pågældende institution/arbejdsplads. Oplysninger om alle relevante løn- og ansættelsesforhold for de personer, som pågældende repræsenterer, herunder liste over de ansatte skal udveksles digitalt, f.eks. pr. mail. Stk. 5 Hvis arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentantarbejdet varetages af samme person, har tillidsrepræsentanten tillige de beføjelser, som følger af arbejdsmiljølovgivningen m.v. Stk. 6 Bestemmelserne i stk. 3 og 4 kan fraviges ved særskilt indgået lokal TR-aftale, jf. 17. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 samt stk. 5 kan ikke fraviges ved lokal aftale. 22

25 Kapitel 3 Medarbejderrepræsentanter, herunder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter 12 VALG AF FÆLLESTILLIDSREPRÆSENTANTER Bestemmelserne i denne paragraf kan alene fraviges efter særskilt indgået lokal TR- aftale som beskrevet i stk. 6, jf. 17. Stk. 1 Det kan mellem de lokale afdelinger af personaleorganisationerne aftales, at der for overenskomstgrupperne vælges en fællestillidsrepræsentant til at varetage og forhandle spørgsmål fælles for de medarbejdere, som den pågældende repræsenterer. Valg af fællestillidsrepræsentant sker af og blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter, som repræsenterer overenskomstgrupperne. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes til kommunen ved en af samtlige berørte tillidsrepræsentanter underskrevet anmeldelse. Anmeldelse af valg skal ske digitalt, f.eks. pr. mail. Stk. 2 Den enkelte personaleorganisations lokale afdeling kan beslutte, at der vælges en fællestillidsrepræsentant, der repræsenterer enten en overenskomstgruppe, som har valgt mere end én tillidsrepræsentant, eller flere overenskomstgrupper, der hører til overenskomster med samme lønmodtagerpart. Det skal samtidig besluttes, hvilke spørgsmål der skal varetages af fællestillidsrepræsentanten - og således ikke af de enkelte tillidsrepræsentanter. Valget af fællestillidsrepræsentant sker af og blandt de berørte og anmeldte tillidsrepræsentanter. Valget af fællestillidsrepræsentant anmeldes skriftligt af personaleorganisationen over for kommunen. Anmeldelse af valg skal ske digitalt, f.eks. pr. mail. Stk. 3 Anmeldelsen efter stk. 1 og stk. 2 skal ledsages af en beskrivelse af arbejdsdelingen mellem fællestillidsrepræsentanten og de enkelte tillidsrepræsentanter. Det skal af beskrivelsen klart fremgå hvilke opgaver, der varetages af fællestillidsrepræsentanten, og hvilke opgaver der henhører under de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner. Hvis kommunen ikke synes, at arbejdsdelingen er klar nok, skal den inden 3 uger fra modtagelsen af anmeldelsen meddele dette til personaleorganisationen. Kommunen og personaleorganisationen indgår herefter forhandlinger med henblik på at afklare opgavefordelingen. Det skal gennem anmeldelsen sikres, at fællestillidsrepræsentanten ikke varetager samme opgaver, som de enkelte tillidsrepræsentanter skal varetage inden for deres respektive område, medmindre ledelsen og de berørte tillidsrepræsentanter indgår aftale om noget andet. Beskrivelse af arbejdsdeling samt meddelelse om at beskrivelse af arbejdsdeling ikke er klar nok skal ske digitalt, f.eks. pr. mail. Stk. 4 Valg af fællestillidsrepræsentanter, der ikke i forvejen er tillidsrepræsentanter, kan alene finde sted efter lokal aftale. Stk. 5 23

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 08.86 O.13 8/2014 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Sundhedskartellet 08.86 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.86 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 6

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Februar 2014 *********** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Kapitel 1. Område, formål mv. 5 1. Område 5 2. Formål 5 3. Lokale aftalemuligheder

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale mv. **NYT** med virkning fra dato

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Billund Kommune Den 23. januar 2007 Oplæg til Lokalaftale vedrørende Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund kommune. Aftalen træder

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. 05.86 O.11 XX/2011 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 1. Område... 6 2. Formål...

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse

RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE om medindflydelse og medbestemmelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale mv. **NYT** med virkning fra dato

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK)

Rammeaftalen 2011 Kommunernes Landsforening (KL) Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) Sundhedskartellet (SHK) Forord Sønderborg Kommune og de lokale repræsentanter for hovedorganisationerne LO, FTF, SHK og AC har indgået denne aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse i Sønderborg Kommune pr. 01.10. 2013. Aftalen

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Forord. MED-aftale 2011 er opdateret bl.a. som følge af ændringer i den centrale rammeaftale.

Forord. MED-aftale 2011 er opdateret bl.a. som følge af ændringer i den centrale rammeaftale. MED-aftale 2011 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 16. november 2011 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Tilsvarende rammeaftale er indgået med Sundhedskartellet. Forord MED-aftale

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

MED-aftale for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

MED-aftale for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning MED-aftale for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1. januar 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Aftalens område, formål mv.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Rammerne for aftalen... 4

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune Hovedudvalget Senest ajourført d. 1. sep. 2003 Dok.nr. 416519 Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i Odder Kommune Forord Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse har til formål at skabe

Læs mere

05.86 O.15 50/2016 Side 1. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

05.86 O.15 50/2016 Side 1. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt... 3 Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Hvem

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE

MED-HÅNDBOG RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE MED-HÅNDBOG 2013 RAMMEAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I REGIONERNE Rammer for medindflydelse og medbestemmelse Hvorfor, hvordan og hvornår? Det er I selv med til at bestemme MED-HÅNDBOG 2013

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Kapitel 1. Aftalens område, formål m.v. Side 2 1. Område Denne aftale gælder for ansatte ved Læsø konunune samt ansatte i selvejende daginstitutioner, som

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

MED-aftale Lolland Kommune

MED-aftale Lolland Kommune MED-aftale Lolland Kommune Forhandlingsudvalget vedr. MED-aftale - Maribo 20. december 2006 MED aftale Lolland Kommune Forhandlingsudvalget vedr. MED-aftale Maribo 20. december 2006 Forord Med denne aftales

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU)

FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) FORRETNINGSORDEN FOR AU UDDANNELSE SAMARBEJDSUDVALG (LSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: LSU udøver sin virksomhed

Læs mere

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 MED-AFTALE a a Forord Den politiske vision for Region Sjælland sætter den overordnede vision for Region Sjælland: Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering, gennem dialog og vidensdeling skabe

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Indhold: Paragraf Titel Side Forord 3 1 Område 4 2 Formål 4 3 Form og struktur 5 4 Kompetence 5 5 Information, drøftelse og forhandling

Læs mere

MED-aftale. for Næstved kommune

MED-aftale. for Næstved kommune MED-aftale for Næstved kommune Januar 2010 Indholdsfortegnelse FORORD 3 KAPITEL 1 Aftalens område, formål mv. 5 1. Område 5 2. Formål 5 3. Rammerne for aftalen 5 4. Form og struktur 8 5. Kompetence 10

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse O.08 /2008 Side 1

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse O.08 /2008 Side 1 Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 0.0.0.0 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt... 3 Forord.... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND KOMMUNE Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse April 2006 1. udgave Forord Som offentlig servicevirksomhed lægger Brønderslev-Dronninglund Kommune vægt på, at give borgerne

Læs mere

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune MED-aftale Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Indholdsfortegnelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Kapitel 1: Lokalaftalens område og formål

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse i Holstebro Kommune Juni 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 KAPITEL1 - OMRÅDE OG FORMÅL... 4 Område... 4 Formål... 4 KAPITEL 2 - FORM, STRUKTUR OG OPGAVER...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Område... 4 2 Formålet... 4 3 Arbejdsmiljø... 5 1. Indledning... 5 2. Aktiviteter og metoder, der styrker arbejdsmiljøindsatsen... 5 3. Varetagelse af opgaver og funktioner

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune

Lokalaftale. medindflydelse og medbestemmelse. for Jammerbugt Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Jammerbugt Kommune 1 Indholdsfortegnelse: side 1. Lokalaftalens område (Rammeaftalens 1) 3 2. Formål (Rammeaftalens 2) 3 3. Form og struktur (Rammeaftalens

Læs mere

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007

Forord. Jens Andersen Administrerende direktør Januar 2007 Forord Den politiske vision for Region Sjælland sætter den overordnede vision for Region Sjælland: Region Sjælland vil i kraft af sin særlige placering, gennem dialog og videndeling skabe de bedste rammer

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 (version 2.0 oktober 2010) Indhold Forord 3 Aftalens område, formål m.v. 5 1 Område 5 2 Formål

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Lokalaftale for. Kerteminde Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale for. Kerteminde Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale for Kerteminde Kommune om medindflydelse og medbestemmelse. 1 Indholdsfortegnelse: Tekst Side 1 Aftalens område 3 2 Formål 3 3 Lokale aftalemuligheder 4 4 Form og struktur 4 5 Kompetence 5

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune DEN NYE KOMMUNE Gundsø Ramsø Roskilde Personaleafdelingen 12. december 2006 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune Kapitel 1. Aftalens område, formål og vision. 5 1. Aftalens

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden

Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg. OK - Fonden Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler og bestemmelser om samarbejde og samarbejdsudvalg for sygeplejersker ansat ved OK - Fonden 1 Generelle bestemmelser... 3 2 Hvor vælges tillidsrepræsentanter... 3 3 Hvem

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere