Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse. Middelfart Kommune"

Transkript

1 Aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse I Middelfart Kommune Forord: Grundlaget for denne lokale aftale om Medindflydelse og Medbestemmelse er rammeaftalen af xxxx 2011 mellem Kommunernes Landsforening og KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Vi vil med denne aftale fortsætte med at skabe yderligere forbedring og udvikling af samarbejdet mellem lederne og medarbejderne til gavn for organisationen, borgerne og den politiske organisation. Aftalen er indgået af et forhandlingsorgan bestående af leder- og medarbejder-/organisationsrepræsentanter og bygger på et værdibaseret grundlag, hvor det er dialogen, der er den bærende kraft, og hvor der er en sammenhæng med personalepolitikken. Der er tale om een sammenhængende organisation for medindflydelse og medbestemmelse som betyder, at organisationen skal varetage såvel samarbejds- som arbejdsmiljøspørgsmål. Tillidsrepræsentanterne, fællestillidsrepræsentanterne, arbejdsmiljørepræsentanterne og øvrige MED-medlemmer er de centrale personer, når der drøftes samarbejde og arbejdsmiljø. Der lægges i denne aftale vægt på, at der er tale om reel medindflydelse og medbestemmelse. Forhandlingsorganet. 12. oktober

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Aftalens område, formål og struktur 1. Aftalens område 3 2. Formål og midler 3 3. Form og struktur 4 4. Sammensætning af MED-udvalg 4 5. Hovedudvalget 5 6. Forvaltningsudvalg 6 7. Lokaludvalg 7 8. Arbejdsmiljøgrupper 8 9. Kompetence 8 Kapitel 2 - Medindflydelse og medbestemmelse i Middelfart Kommunes Hoved-, Forvaltnings- og Lokaludvalg Information og drøftelse Retningslinjer Hovedudvalgets opgaver 11 Kapitel 3 - Tillidsrepræsentanter 14. Valg af tillidsrepræsentanter 13 Kapitel 4 - Ikrafttræden 15. Ikrafttræden Opsigelse af lokalaftalen 14 2

3 Kapitel 1 Aftalens områder, formål m.v. 1 Aftalens område Stk. 1. Denne aftale gælder for alle ansatte i Middelfart Kommune, herunder ansatte ved selvejende dag- og døgninstitutioner, som Middelfart Kommune har indgået driftsoverenskomst med. Stk. 2. Øvrige selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Middelfart Kommune skal, hvis de ønsker at tilslutte sig aftalen, forelægge aftalen for Hovedudvalget til godkendelse. 2 Formål og midler Formålet med aftalen er gennem samarbejde mellem den politiske-, den administrative ledelse og medarbejderne at give alle ansatte en reel mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold samt øve indflydelse på beslutningsprocesserne. Samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne bygger på Middelfart Kommunes værdisæt At lære og lykkes. Værdierne er: Professionalisme og udvikling, samarbejde og tværfaglighed, arbejdsglæde og sundhed samt selvorganisering og ejerskab. Tillidsrepræsentanter, fællestillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og øvrige MEDrepræsentanter er de centrale personer, når der drøftes samarbejde og arbejdsmiljø. Her i Middelfart Kommune skal denne MEDaftale: 1. sikre at kommunen på bedst mulig måde fokuserer på imødekommenhed, dialog og decentrale løsninger. 2. sikre at medarbejdernes professionalisme og udvikling i faglighed og i hverdagen er båret af viljen til at lære og lykkes, så borgerne møder en kommune, der konstant arbejder på at blive bedre. 3. sikre at vejen til sund forskellighed og frugtbart fællesskab går via samarbejde og tværfaglighed, så borgerne møder sammenhæng og helhed i opgaveløsningen. 4. styrke og udvikle den forbyggende indsats på arbejdsmiljøområdet således, at medarbejdernes sundheds- og arbejdsmiljøforhold løbende forbedres, så arbejdsglæden og sundheden styrkes, og borgerne møder en sund og nærværende kommune, der kerer sig om sine og sit. 5. sikre mod til at udforske og udfordre vores mulighedsrum ved selvorganisering og ejerskab, så borgerne møder en fleksibel, smidig og løsningsorienteret kommune. 3

4 6. sikre at medarbejderne har viden om og forståelse for den indflydelse, de får gennem denne MED-aftale, herunder underbygge og udvikle den medindflydelse og medbestemmelse, der kan opnås på den enkelte arbejdsplads. På vores arbejdsplads, Middelfart Kommune sker dette ved: 1. at kommunen er en værdibaseret organisation, hvor vi frigiver de menneskelige ressourcer, og dermed giver medarbejderne de bedste betingelser for at komme mennesker i møde og løfte de opgaver, vores kommune er sat i verden for at løse. 2. hvor værdibaseret ledelse betyder, at medarbejderne er inviteret med ind i beslutningerne og er selvorganiserende og selvledende. 3. at kommunen afskaffer unødvendige regler, direktiver og retningslinjer, og beslutninger derved træffes så langt ude i organisationen som muligt. 4. at alle ansatte er bevidste om, at Middelfart Kommune er en enhed, og at alle ledere og medarbejdere er ambassadører for hele kommunen. 5. at der i Middelfart Kommune er en ligeværdig kommunikation, fordi vi grundlæggende tror på, at bagved den enkelte leders og medarbejdes adfærd er en positiv hensigt, og at gensidig respekt og tillid er bærende egenskaber. 6. at der på alle niveauer er et tæt samspil og dialog mellem ledelsen og medarbejderne, således at udvikling og erfaring fra daglig praksis lægges til grund for de beslutninger, der træffes, så ord og handling hænger sammen. 7. at Middelfart Kommune er en arbejdsplads, som kan fastholde og rekruttere de bedste medarbejdere, fordi vi bruger vores forskelligheder som en styrke. 8. at medarbejderrepræsentanterne har mulighed for at varetage deres opgaver. 3. Form og struktur Stk. 1. Med henblik på at tilgodese kommunens behov og at styrke medarbejdernes muligheder for indflydelse og medbestemmelse, etableres et sammenhængende samarbejdssystem for medindflydelse og medbestemmelse, der dog ikke kræver ensartethed i de enkelte enheder i kommunen. Samarbejdssystemet skal afspejle ledelsesstrukturen. Systemet omfatter også arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet, stress og sygefravær samt indsatsen mod vold og mobning i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Bemærkning: Det er uddybende beskrevet i 10, 11 og 12 hvad MEDindflydelse og MEDbestemmelse indebærer(link til i den elektroniske udgave). Oversigt over MED-strukturen i Middelfart Kommune fremgår af bilag 1(LINK). 4. Sammensætning af MEDudvalg Stk.1. Alle MEDudvalg sammensættes så repræsentativt som muligt med det formål at alle relevante synspunkter kommer frem. 4

5 Alle personaleorganisationer(overenskomstgrupper) bør så vidt muligt være repræsenteret. Desuden kan de enkelte organisationers størrelse inddrages ved vurderingen af sammensætningen af udvalget på medarbejdersiden. Er ikke alle personaleorganisationer repræsenteret i udvalget kan der oprettes et kontaktudvalg med henblik på at vejlede repræsentanterne i MEDudvalget. Bemærkning: Udpegning af medlemmer til MEDudvalgene sker i 4. kvartal forud for en valgperiode. Hovedudvalget 5. Stk. 1. Der etableres et Hovedudvalg for hele kommunen. Hovedudvalget er det øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse og for varetagelse af arbejdsmiljøog sundhedsområdet i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Stk. 2. Ledelsessiden består af: Kommunaldirektøren, Kommunaldirektøren udpeger et antal ledelsesrepræsentanter, som dog ikke må overstige antallet af medarbejderrepræsentanter, Kommunens arbejdsmiljøchef er medlem på ledelsessiden. Stk. 3. Medarbejderrepræsentanterne udpeges af organisationerne blandt medarbejdere ansat i Middelfart Kommune, således at 4 repræsentanter udpeges af LO. 3 repræsentanter udpeges FTF. 1 repræsentant udpeges af AC. 2 arbejdsmiljørepræsentanter udpeges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne fra de 4 forvaltningsområder. Sammensætningen på leder- og medarbejdersiden skal så vidt muligt dække alle forvaltningsområder i kommunen. Stk. 4. Medarbejdersiden kan etablere et kontaktudvalg, hvor de organisationer, der ikke er repræsenteret i Hovedudvalget, ved et formøde, kan vejlede de repræsentanter der er medlemmer af Hovedudvalget. Kontaktudvalget består af en tillidsrepræsentant for hver af de organisationer, der ikke er repræsenteret i Hovedudvalget samt af medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget. Stk. 5. Hovedudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Bemærkning: Vejledende forslag til forretningsorden fremgår af bilag 2(+LINK) 5

6 Forvaltningsudvalg 6. Stk. 1. Der nedsættes forvaltningsudvalg indenfor følgende forvaltningsområder: Der nedsættes forvaltningsudvalg i: Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen Socialforvaltningen Stk. 2. Antallet af repræsentanter i forvaltningsudvalgene fastsættes ved aftale mellem områdets ledelse og repræsentanter for de faglige organisationer, der herefter fordeler pladserne imellem sig. Dog således, at der er: Mindst lige så mange medarbejderrepræsentanter som ledelsesrepræsentanter. Højst 2 arbejdsmiljørepræsentanter fra arbejdsmiljøgrupperne i hvert udvalg. Stk. 3. Medarbejderrepræsentationen i udvalgene skal afspejle personalesammensætningen og skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne - LO, FTF og AC. Hovedudvalget kan dispensere herfra for så vidt angår repræsentationen af arbejdsmiljørepræsentanter i forvaltningsudvalg. Stk. 4. Medarbejdersiden udpeges af organisationernes lokale klub, sektion, afdeling eller lignende blandt de ansatte inden for forvaltningens område. Arbejdsmiljørepræsentanterne vælges af og blandt arbejdsmiljørepræsentanterne inden for forvaltningens område. Stk. 5. Lederen udpeger øvrige ledelsesrepræsentanter. Stk. 6. Lederen for udvalgsområdet er formand for udvalget. Stk. 7. Næstformanden for udvalget vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i udvalget. Bemærkning: Udpegningen gennemføres i 4. kvartal forud for hver valgperiode Stk. 8. Medarbejdersiden kan etablere et kontaktudvalg, hvor de organisationer, der ikke er repræsenteret i Forvaltningsudvalget, ved et formøde, kan vejlede de repræsentanter der er medlemmer. Kontaktudvalget består af en tillidsrepræsentant for hver af de organisationer, der ikke er repræsenteret i Forvaltningsudvalget samt af medarbejderrepræsentanterne i Hovedudvalget. Stk. 9. Ved eventuelle organisationsændringer på forvaltningsniveau er det mellem parterne aftalt, at forvaltningsudvalgene skal justeres i overensstemmelse hermed og godkendes i Hovedudvalget. 6

7 Stk. 10. Forvaltningsudvalgene fastsætter selv deres forretningsorden, dog således at der alene afholdes 2 årlige møder i udvalgene, efter nærmere aftale. Bemærkning: Det er aftalt i forhandlingsorganet, at der er brug for en kvalificering af arbejdet og møderne i forvaltningsudvalgene. Det er tillige aftalt, at forvaltningsudvalgenes arbejde skal evalueres efter 2 år, jf. 15. Stk. 11. I henhold til rammeaftalens bestemmelser herom, kan såvel ledelse som medarbejderrepræsentanter indkalde til ekstra møde, såfremt der opstår et akut behov herfor. Lokaludvalg, herunder personalemøder med MED-status 7. Stk. 1. Der kan oprettes lokaludvalg i alle forvaltninger, der varetager både medindflydelsesopgaver samt institutionens eller afdelingens arbejdsmiljø- og sundhedsarbejde. Stk. 2. Et lokaludvalg kan være: 1. En arbejdsplads(afdeling eller institution), hvor der er mere end 25 ansatte, og hvor udvalget således består af lederen eller ledelsen og et antal medarbejderrepræsentanter. 2. På mindre institutioner kan udvalget være sammensat af samtlige medarbejdere og ledelsen, der mødes i forbindelse med faste formaliserede møder (personalemøder med MED-status). Hovedudvalget kan ud fra en konkret vurdering dispensere fra ovenstående. Stk. 2. I hvert lokaludvalg sidder der højst syv medarbejderrepræsentanter (inkl. højst to arbejdsmiljørepræsentanter) og højst syv ledelsesrepræsentanter. Antallet af repræsentanter i lokaludvalgene fastsættes ved aftale mellem områdets ledelse og (lokale) repræsentanter for de faglige organisationer. Hovedudvalget kan dispensere fra antallet af udvalgsmedlemmer. Stk. 3. Medarbejderrepræsentationen i udvalgene skal afspejle personalesammensætningen og skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne - LO, FTF og AC. Stk. 4. For udvalg, der dækker geografisk adskilte institutioner eller afdelinger, bør såvel ledelses- som medarbejderrepræsentationen i så høj grad som muligt dække de geografiske områder. Stk. 5. Udvalgenes sammensætning på medarbejderside baseres som hovedregel på tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Hvis antallet af medarbejderpladser ikke alle kan besættes med TR og AMIR, kan der vælges andre medarbejderrepræsentanter. Disse sidestilles med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter for så vidt angår TRbeskyttelse. 7

8 Stk. 6. Lederen for udvalgsområdet er formand for udvalget. Stk. 7. Lederen udpeger øvrige ledelsesrepræsentanter. Stk. 8. Næstformanden for udvalget vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i udvalget. Stk. 9. Udvalgene kan efter behov nedsætte underudvalg. Stk. 10. Der kan etableres kontaktudvalg for de personalegrupper der ikke er repræsenteret i udvalget. Stk. 11. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. Bemærkning: Vejledende forslag til forretningsorden findes i bilag 2 til denne aftale(+link). Arbejdsmiljøgrupper 8. Stk. 1. Organiseringen af arbejdsmiljøgrupper ved Middelfart Kommune fastlægges i overensstemmelse med Arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser. Oprettelse af nye arbejdsmiljøgrupper eller nedlæggelse af bestående skal godkendes af Hovedudvalget, som kan delegere ansvaret. Stk. 2. Arbejdsmiljøgruppen består af en ledelsesrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant. Ledelsesrepræsentanten udpeges af ledelsen på området. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af og blandt medarbejderne på området. Stk. 2. Alle arbejdsmiljøgrupperne refererer til et udvalg eller personalemøde med MED-status. 9. Kompetence Stk. 1. Medbestemmelse og medindflydelse udøves inden for det kompetenceområde, som ledelsen har med hensyn til arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Hvis der opstår tvivl om rækkevidden af ledelseskompetencen, skal ledelsen klargøre grænserne herfor. De elementer, der indgår i den konkrete vurdering af ledelseskompetencen er bl.a., om der i ledelsesfunktionen indgår: Selvstændig ledelsesret. Personalepolitisk ansvar. Selvstændigt budget- og regnskabsansvar. 8

9 Stk. 2. Indstilling vedrørende områder, der rækker ud over den pågældende leders tillagte kompetence, fremsendes med lederens påtegning til det MED-udvalg, der har kompetencen. Kapitel 2 Medindflydelse og medbestemmelse i Middelfart Kommunes Hoved-, Forvaltnings- og Lokaludvalg 10. Medindflydelse og medbestemmelse på alle niveauer indebærer blandt andet at: Ledelsen og medarbejderne har gensidig pligt til at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Medarbejderne har medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold indenfor ledelsens ansvars- og kompetenceområde. 11 Information og drøftelse Stk. 1. Grundlaget for medindflydelse og medbestemmelse i Middelfart Kommune er, at der er gensidig informationspligt på alle niveauer. Ved Middelfart Kommune skal ledere og medarbejdere informere hinanden om alle forhold, som betyder noget for det daglige arbejde og kommunens virke som helhed. Ledere og medarbejdere skal være aktive for at skaffe sig den fornødne information. Stk. 2. Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en grundig drøftelse, så medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens, de politiske udvalgs og Byrådets beslutninger. Stk. 3. I overensstemmelse med reglerne om information og drøftelse påhviler det ledelsen, at Informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation. Informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet. Informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse. Stk. 4. Beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse træffes af kommunalbestyrelsen/byrådet efter en forudgående forhandling med medarbejdernes repræsentanter i MEDudvalget. Stk. 5. For det tilfælde, at beslutninger, som nævnt i stk. 4, indebærer betydelige ændringer for en personalegruppes arbejds- og personaleforhold, og denne gruppe ikke er repræsenteret 9

10 i MEDudvalget, kan medarbejdersiden eller denne gruppe inden forhandlingen fremsætte krav om, at de skal suppleres med en tillidsrepræsentant for denne personalegruppe. Et sådant krav skal fremsættes i forlængelse af, at medarbejdersiden bliver bekendt med, at der skal ske en forhandling. Stk. 6. Det påhviler ledelsen at orientere udvalgene/personalemøderne om: Forslag til: Budget for det pågældende ledelsesområde. Organisationsændringer, rationaliseringsforanstaltninger eller arbejdsomlægninger, herunder overvejelser om udbud og udlicitering af kommunale opgaver. Arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i arbejdsmiljølovgivningen. Stk. 7. Ledelsen skal regelmæssigt give relevant information om fremkomne forslag og trufne beslutninger i Byrådet og dets stående udvalg. Stk. 8. Alle forhold, der er omfattet af informationspligten, skal tages op til drøftelse, hvis en af parterne ønsker det. Stk. 9. Udvalgene skal drage omsorg for, at alle medarbejdere inden for udvalgets område bliver orienteret om drøftelserne og beslutningerne i udvalget. Principperne for informationsgange er følgende: Alle referater sendes til underliggende udvalg/personalemøder. Referater sendes til overordnede udvalg. På den enkelte institution/afdeling aftales informationsgangene lokalt i forretningsordenen. Begge parter skal være bevidste om formen for information. Orienteringen om væsentlige problemområder bør altid ske skriftligt, så drøftelser i baglandet altid kan finde sted på et præcist grundlag. Stk. 10. Såfremt en af parterne ikke overholder sin forpligtelse i henhold til 11, stk. 1-7, kan den anden part fremsætte anmodning om, at forpligtelsen overholdes. Anmodningen skal fremsættes skriftligt og så snart den anden part bliver bekendt med, at forpligtelsen ikke er overholdt. Den nærmere procedure fremgår af xx i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, hvortil der henvises (+LINK). 12. Retningslinjer Stk. 1. Når èn af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Stk. 2. Alle retningslinjer skal udformes skriftligt, jf. rammeaftalens bestemmelser herom. 10

11 Stk. 3. Hvis der ikke opnås enighed om retningslinjer på et givet område, skal ledelsen, hvis medarbejderne fremsætter ønske herom, redegøre for, hvorledes man derefter vil kunne forholde sig på det pågældende område. Stk. 4. Aftalte retningslinjer er bindende for både medarbejdere og ledelse, og begge parter er forpligtet til at forsvare og anvende dem. Retningslinjerne skal være aftalt i enighed mellem parterne, og indholdet skal henhøre under den pågældende leders ansvars- og kompetenceområde. Stk. 5. Der kan træffes aftaler om retningslinjer vedrørende arbejds-, personale- og samarbejdsforholdene samt arbejdsmiljø- og sundhedsmæssige forhold. Stk. 6. Middelfart Kommune skal aftale retningslinjer for proceduren for drøftelse af: 1. Budgettets konsekvenser for personale- og arbejdsforhold. 2. Større rationaliserings- og omstillingsprojekter. 3. Kommunens overordnede personalepolitik, herunder eksempelvis ligestilling, kompetenceudvikling mv. 4. Arbejdsmiljøpolitikken. Stk. 7. Udvalg/personalemøder er inden for givne rammer og lovbestemmelser medbestemmende med hensyn til fastlæggelse af lokale retningslinjer vedrørende spørgsmål, der vedrører arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Bemærkning: I bilag 3 er der givet eksempler til inspiration på områder, hvor de lokale MEDudvalg fx kan udarbejde retningslinjer. Stk. 8. Aftalte retningslinjer kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelse finder sted, skal der søges gennemført ændringer af retningslinjerne ved forhandling mellem parterne. Stk. 9. De overordnede procedureretningslinjer, jf. stk. 6 gælder dog, indtil der er opnået enighed om ændringer. 13. Hovedudvalgets opgaver Stk. 1. Hovedudvalget forhandler og indgår aftaler om udfyldning af generelle rammeaftaler i henhold til bestemmelserne heri. Stk. 2. Hovedudvalget har på det overordnede niveau endvidere til opgave: 1. Gensidigt at informere, drøfte og udarbejde retningslinjer vedrørende arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, der har betydning for hele kommunen, 2. At vejlede om udmøntning af den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse, herunder om nedsættelse af udvalg m.v., 3. At fortolke aftalte retningslinjer, 11

12 4. At fortolke den lokale aftale om medindflydelse og medbestemmelse og behandle uoverensstemmelser herom og 5. At indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål vedrørende rammeaftalen m.v. for de centrale forhandlingsparter, jf. xx. Stk. 3. Hovedudvalget har desuden en række obligatoriske opgaver i henhold til generelle (ramme)aftaler. Opgaverne er nærmere uddybet i bilag xx i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse (LINK). Bilaget består af en række skal og kan opgaver. Hovedudvalgets obligatoriske opgaver er: A. Aftale retningslinjer for indhold og opfølgning på trivselsmålinger. B. Orienteres om budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. C. Aftale retningslinjer for sygefraværssamtaler. D. Sikre at der aftales retningslinjer i forhold til den samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. E. Sikre at der aftales retningslinjer for den samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til forekomsten af vold, mobning og chikane. F. Overvåge og revidere ovenstående vedtagne retningslinjer omkring vold, mobning og chikane. G. Aftale retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat erhvervsevne og ledige samt en drøftelse med henblik på at fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår og at sikre, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke finder sted. H. Regelmæssig evaluering af anvendelsen af MUS. I. Aftale retningslinjer for sundhed med konkrete sundhedsfremmeinitiativer. Hovedudvalgets kan opgaver er: A. Efter drøftelse fastlægge fra hvilken aldersgruppe tilbudspligten omkring seniorsamtaler indtræder og kan ligeledes fastlægge retningslinjer for indholdet i samtalerne. B. I forhold til deltidsansattes adgang til højere timetal kan Hovedudvalget drøfte hvorledes tjenestestedet kan defineres, hvorefter kommunen kan fastlægge hvorvidt tjenestestedet skal udtrækkes til at omfatte fx hele kommunen, en forvaltningsgren eller lignende. C. Drøfte rammer og principper for oplærings- og integrationsforløbene. D. Drøfte kommunens politik på kompetenceudviklingsområdet. E. Aftale principper for tillidsrepræsentanters vilkår. F. Sundhedsfremmeinitiativernes effekt og anvendelse drøftes og evalueres i MEDsystemet eksempelvis i forbindelse med drøftelserne af APV, trivselsmålinger eller sygefraværsstatistikker. G. Kommunen kan fremlægge sin overordnede lønpolitik med henblik på en årlig drøftelse i Hovedudvalget. Stk. 4. Hovedudvalget mødes normalt en gang årligt med kommunens politiske ledelse med henblik på drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen. Stk. 5. Strategisk drøftelse 12

13 Hovedudvalget skal hvert andet år (med mindre der lokalt er enighed om en anden periode) som led i den strategiske planlægning af MED-arbejdet gennemføre en strategisk drøftelse af, hvilke indsatsområder og opgaver, som de lokale parter er enige om er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden. Stk. 6. Fastlæggelse af strategiplan Hovedudvalget fastlægger på baggrund af den strategiske drøftelse en strategiplan. Bemærkning: Formålet med en periodevis fastlæggelse af strategiplan er, at dagsordenen i hovedudvalget til enhver tid afspejler de aktuelle arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, som er særligt væsentlige i kommunen. Den strategiske drøftelse og fastlæggelse af strategiplaner et supplement til hovedudvalgets opgaver. Hovedudvalget kan vælge at lade en eller flere af de opgaver der følger af stk. 1-4 indgå i strategiplanen. Stk. 7. Den strategiske drøftelse og fastlæggelse af strategiplan ændrer ikke ved de grundlæggende bestemmelser vedrørende medindflydelse og medbestemmelse. Stk. 8. Hvis en af parterne vægrer sig ved at indgå i reelle strategiske drøftelser og samarbejde om fastlæggelse af en strategiplan, kan den anden part anmode KL og KTO om at bistå ved en fornyet drøftelse med henblik på fastlæggelse af en strategiplan. Stk. 9. Hovedudvalget skal orienteres om oprettelse og nedlæggelse af lokale medudvalg. Stk. 10. Hovedudvalget fastlægger og sikrer gennemførelsen af uddannelsen på MEDområdet i Middelfart Kommune. Bemærkning: Oversigt over uddannelsesstrukturen fremgår af bilag xx i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, hvortil der henvises(link). Kapitel 3. Tillidsrepræsentanter 14. Valg af tillidsrepræsentanter Stk. 1. På enhver institution kan der vælges en tillidsrepræsentant pr. overenskomstgruppe, hvis gruppen omfatter mindst fem medarbejdere. Stk. 2. Ved valg af fællestillidsrepræsentanter er det i Middelfart Kommune aftalt, at valg af fællestillidsrepræsentanter, der ikke i forvejen er tillidsrepræsentanter, alene kan finde sted efter lokal aftale mellem organisationen og kommunen. En forudsætning vil dog være, at den pågældende har en ansættelsesmæssig tilknytning til kommunen. Bemærkning: De nærmere regler omkring valg, valgbarhed, TR s virksomhed, TR vilkår og afskedigelse fremgår af xxx i den til enhver tid gældende Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse hvortil der henvises(link). 13

14 I bilag 4 findes kommunens forslag til indholdet i vilkårsaftalerne for medarbejderrepræsentanterne i kommunen(link). Kapitel 4. Ikrafttræden 15. Ikrafttræden Denne aftale træder i kraft den 1. januar 2012 og erstatter de centralt aftalte regler om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. Denne aftale skal evalueres senest 2 år efter ikrafttræden. Der skal ligeledes ske en evaluering af forvaltningsudvalgenes arbejde. Hovedudvalget er ansvarlig for evaluering af aftalen og fremsender resultatet af evalueringen til forhandlingsorganet. 16. Opsigelse af lokalaftalen Stk. 1. Lokalaftalen kan opsiges skriftligt med 9 måneders varsel til en 1. oktober, tidligst til den 1. oktober Stk. 2. Lokalaftalen kan genforhandles uden forinden at være opsagt. Fremsætter en af parterne begæring om genforhandling af aftalen, skal ledelsen indkalde til afholdelse af et første møde i et nyt forhandlingsudvalg senest 4 uger efter begæringens fremsættelse. Forhandlingsudvalget sammensættes i henhold til gældende regler. Stk. 3. Hvis lokalaftalen opsiges, og der ikke kan opnås enighed om en ny lokalaftale inden udløbet af 9 måneders fristen, løber lokalaftalen videre, så længe forhandlingerne om en ny aftale pågår. Hvis parterne ikke kan nå til enighed om en forlængelse af den gældende lokalaftale, bortfalder lokalaftalen 3 måneder efter, at man skriftligt har konstateret forhandlingernes ophør, og erstattes af Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg og arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser om sikkerhedsorganisationen. 14

15 MED-aftale underskrevet den 12. oktober Birthe Lauvring Fagligt Fælles Forbund - 3F Hanne Vahl BUPL Jens Sørensen SL Kjeld Olesen HK Vibeke Brandhof AC Heine Kristensen DLF Jytte Kristensen DSR Maiken Madsen FOA Fag og Arbejde Steen Vinderslev Kommunaldirektør Claus Friis Lange Børn- og unge direktør Martin Albertsen Stabschef Jonna Søegaard Ældrechef 15

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Vedtaget af Forhandlingsudvalget: 30. maj 2013 Læsevejledning: Den lokale aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Frederikssund Kommune er inddelt

Læs mere

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Greve Kommune. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse MED-aftale for Greve Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Aftalens gyldighedsområde...3 Kapitel 2. Formål...3 Kapitel 3. Værdier...4 Kapitel 4. MED organisationens

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Rudersdal Kommune Kapitel 1 Aftalens område, formål m.v. 1 Område Stk. 1. Aftalen gælder for alle ansatte i Rudersdal Kommune herunder selvejende dag- og døgninstitutioner,

Læs mere

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

Dialog og lydhørhed er afgørende for udvikling af et frugtbart samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Koncern HR, Viborg, NS 4. december 2011 Præcisering af anvendelse af gældende regler i Region Midtjyllands MEDaftale og rammeaftalen om MED for valg af TR og FTR og om oprettelse og sammensætning af MEDudvalg

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET

HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET HØJE-TAASTRUP KOMMUNES LOKALE MED-AFTALE GODKENDT I ØKONOMIUDVALGET 09.12.14 1 Forord: I Høje-Taastrup Kommune har vi integreret medbestemmelse og medindflydelse med arbejdsmiljøarbejdet i en enstrenget

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse for Fanø Kommune Indhold: Paragraf Titel Side Forord 3 1 Område 4 2 Formål 4 3 Form og struktur 5 4 Kompetence 5 5 Information, drøftelse og forhandling

Læs mere

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale

Opdateret 5. februar 2014. MED-aftale. Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune. GENTOFTE KOMMUNE Personale Opdateret 5. februar 2014 MED-aftale Lokalaftale om medarbejderindflydelse og medbestemmelse i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE Personale Godkendt af Forhandlingsorganet den 15. februar 2010 LOKALAFTALE

Læs mere

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune

MED-aftale. for. Mariagerfjord Kommune MED-aftale for Mariagerfjord Kommune Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel 1 - Lokalaftalens område, formål m.v. 3 1 Område 3 2 Formål 4 3 Lokale aftalemuligheder 5 4 Form og struktur 5 5 Kompetence

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Side 1 af 48 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Side 1 af 48 Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kapitel 1. Rammeaftalens område, formål m.v.... 5 1. Aftalens område... 5 2. Formål... 5 3. Rammerne

Læs mere

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014

Mariagerfjord Kommune MED-aftale Juni 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1 OMRÅDE... 3 2 FORMÅL... 3 3 LOKALE AFTALEMULIGHEDER... 4 4 FORM OG STRUKTUR... 4 5 KOMPETENCE... 12 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE... 12 7 INFORMATION OG DRØFTELSE...

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse ISHØJ KOMMUNE Aftale om medindflydelse og medbestemmelse Ishøj Kommune 1 Indledning... 3 1. Formålet med aftalen... 4 Aftalens område og afgrænsning:... 4 2. Medindflydelse og medbestemmelse... 4 3. Struktur...

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Revideret maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 KAPITEL 1... 4 1: Aftalens område... 4 2: Formål... 4 3: Form og struktur...

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse i Ikast-Brande Kommune Revideret november 2012 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 3 1. Område... 3 2. Formål... 3 3. Form og struktur... 3 4. Kompetence... 6 Kapitel 2. Arbejdsmiljøindsatsen...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2 Indholdsfortegnelse Forord.................................................... 5 1. Aftalens område.........................................6 2. Formål................................................6

Læs mere

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler

Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler Temaguide om forhandling af nye MED-aftaler København den 3. maj 2006 følg med på www.kl.dk/kommunalreformen og www.kl.dk/323366 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Indholdsoversigt... 4 2 Fakta om forhandlingen...

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune

Aftale om. Medindflydelse og medbestemmelse. i Holbæk Kommune Aftale om Medindflydelse og medbestemmelse i Holbæk Kommune Januar 2007 MED-aftale for Holbæk Kommune Indledning Denne MED-aftale er resultatet af arbejdet i forhandlingsorganet nedsat af de 5 kommuner

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Ikast-Brande Kommune om medindflydelse og medbestemmelse Ikast-Brande Kommune November 2006 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Kapitel 1. Formål og struktur... 2 1. Område...2 2. Formål...2 3. Form og struktur...3 4. Kompetence...6

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE HR LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Indholdsfortegnelse 1.0 Aftalens område 2.0 Formål 3.0 Form og struktur 3.1 Hovedudvalget 3.2 Center MED-udvalg/personalemøder med MED-status 3.3 MED-udvalg/personalemøder

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Kapitel 1. Aftalens område, formål m.v. Side 2 1. Område Denne aftale gælder for ansatte ved Læsø konunune samt ansatte i selvejende daginstitutioner, som

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE Februar 2014 *********** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Kapitel 1. Område, formål mv. 5 1. Område 5 2. Formål 5 3. Lokale aftalemuligheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6

Indholdsfortegnelse. Forord 4. Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Indholdsfortegnelse Forord 4 Kapitel 1: Hvem og hvad omfatter aftalen 1 Hvem og hvad omfatter aftalen 6 Kapitel 2: Formål og midler 2 Formål og midler 7 Kapitel 3: Sammensætning af MEDudvalg 3 Generelt

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Xxxxxx Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Lokalaftale - Juni 2015 Xxxxxx Indhold Forord side 3 Formål og område side 4 Medindflydelse

Læs mere

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET

SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET Side 1 af 6 SKABELON FOR FORRETNINGSORDEN FOR SAMARBEJDSUDVALG PÅ AARHUS UNIVERSITET 1. Regelgrundlag 1. XXsamarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet.

I denne undersøgelse har fokus været at få belyst de administrative konsekvenser af MEDsystemet. Bilag 2: Måling af administrativ tid VAKKS-metoden Det administrative tidsforbrug er i undersøgelsen målt med inspiration fra VAKKS-metoden. VAKKS står for Vurdering af Administrative Konsekvenser for

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26.

AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE. gældende pr. 1. november 2005. Tiltrådt af Odense Byråd den 26. AFTALE OM MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESSYSTEMET I ODENSE KOMMUNE gældende pr. 1. november 2005 Tiltrådt af Odense Byråd den 26. oktober 2005 Indholdsfortegnelse: Indledning... Side 1 1. Aftalens

Læs mere

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af. Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Slagelse Lærerkreds pixi-udgave af Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Aftalen er gældende for medarbejdere i Slagelse Kommune. 2 Formål stk. 1 Formålet med en lokalaftale er gennem samarbejde mellem

Læs mere

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet

Lokalaftale for. Esbjerg Kommune. om medindflydelse og medbestemmelse. MED-systemet 1 Lokalaftale for Esbjerg Kommune om medindflydelse og medbestemmelse MED-systemet Februar 2012 2 Forord Lokalaftalen om MED-systemet har til formål at skabe grundlaget for en fortsat udvikling og styrkelse

Læs mere

MED indflydelse og MED bestemmelse

MED indflydelse og MED bestemmelse MED indflydelse og MED bestemmelse Lokalaftale 2016 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Forhandlingsorganet... 5 1. Aftalens område... 6 2. Formål... 6 3. Form og struktur... 6 Kontaktudvalg uden MED status....

Læs mere

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune

Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Lokalaftale vedr. Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund Kommune Billund Kommune Den 23. januar 2007 Oplæg til Lokalaftale vedrørende Medindflydelse og Medbestemmelse i Billund kommune. Aftalen træder

Læs mere

MED-aftale Glostrup Kommune

MED-aftale Glostrup Kommune MED-aftale Glostrup Kommune Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 2016 MED-aftale 2016 INDHOLD FORORD... 3 KAPITEL 1... 4 AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL M.V.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Lokale

Læs mere

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune

Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse. Allerød Kommune Lokal aftale om MED-indflydelse og MED-bestemmelse Allerød Kommune Indhold Forord...3 1. Område...3 2. Formål...3 3. Arbejdsmiljø...3 4. Form og struktur...6 5. Kompetence...8 6. Medindflydelse og medbestemmelse...8

Læs mere

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale

Allerød Kommune. Allerød Kommune MED-aftale 2013. Personale Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 21. februar 2014 Allerød Kommune MED-aftale 2013 Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019

Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 Lolland Kommunes MEDaftale 2015-2019 tillid åbenhed fairness MEDindflydelse og MEDbestemmelse kompetence INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 1 Kapitel 1 - Aftalens område, formål mv.... 2 1 Hvem er omfattet

Læs mere

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v.

Kapitel 1: Aftalens område og formål m.v. 1 Svendborg Kommunes lokale MED-aftale Indledning Den lokale MED- aftale for Svendborg Kommune er udarbejdet som er en aftale, der er gældende for alle medarbejdere og er et værktøj for ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse

Rebild Kommunes MEDaftale. MEDindflydelse og MEDbestemmelse Rebild Kommunes MEDaftale MEDindflydelse og MEDbestemmelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Kapitel 1. Lokalaftalens område, formål m.v.... 4 1. Område... 4 2. Formål... 4 3. Arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 41 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Område... 4 2 Formålet... 4 3 Arbejdsmiljø... 5 1. Indledning... 5 2. Aktiviteter og metoder, der styrker arbejdsmiljøindsatsen... 5 3. Varetagelse af opgaver og funktioner

Læs mere

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være

LOKALAFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I BRØNDERSLEV KOMMUNE. og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være Forord Brønderslev Kommunes brand Det bedste sted at leve i Nordjylland og de tre kerneværdier i personalepolitikken om at være En udviklingsorienteret arbejdsplads En attraktiv arbejdsplads, og En trivselsskabende

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

MED-aftale - Region Sjælland

MED-aftale - Region Sjælland MED-aftale - Region Sjælland - Endelig version, juni 2014 Forord Sammen skaber vi udvikling, nye muligheder og bedre sundhed Region Sjælland er til for dig Sådan lyder visionen for Region Sjælland. Regionsrådet

Læs mere

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune

Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Lokal MED-aftale for Slagelse Kommune Ikrafttrædelsesdato: 1. maj 2014 Indhold Kapitel 1 - Den lokale MED-aftales område, formål mv. 4 1 Område... 4 2 Formål... 4 3 Form og struktur... 5 4 Kompetence...

Læs mere

MEDaftale for Region Midtjylland

MEDaftale for Region Midtjylland MEDaftale for Region Midtjylland... med ændringer som følge af ændringer i arbejdsmiljølovgivningen og OK 2011 Region Midtjylland Koncern HR Regionshuset Viborg Maj 2011 MEDaftale for Region Midtjylland

Læs mere

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007

Syddjurs Kommunes MED-aftale. Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Syddjurs Kommunes MED-aftale Aftale om medindflydelse og medbestemmelse 29. januar 2007 Forord Forord til MED-aftalen for Syddjurs Kommune. Denne lokalaftale er indgået mellem Syddjurs Kommune og de forhandlingsberettigede

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget

Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Årshjul 2013 MED Hovedudvalget Ifølge MED-aftalen har MED-Hovedudvalget en række tilbagevendende Skal-opgaver hen over året. Derudover kan MED-Hovedudvalget tage alle andre relevante temaer inden for arbejds-,

Læs mere

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse

Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftale om samarbejde og medindflydelse Rammeaftalen fastlægger de overordnede rammer for samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunerne. Det lokale samarbejde tilrettelægges med udgangspunkt

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE. i Odder Kommune Hovedudvalget Senest ajourført d. 1. sep. 2003 Dok.nr. 416519 Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i Odder Kommune Forord Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse har til formål at skabe

Læs mere

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse

MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 333 MED-aftale for Ringsted Kommune - om medindflydelse og medbestemmelse 1 Forord En MED-aftale er på plads, og det er vi som henholdsvis formand og næstformand i hovedudvalget utrolig glade for. Aftalen

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet

FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet FORRETNINGSORDEN for Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU) ved Health, Aarhus Universitet 1. Regelgrundlag 1. Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler

Læs mere

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark - medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø regionsyddanmark.dk MED-systemet i Region Syddanmark omfatter mere end 325 udvalg med i alt næsten 3000

Læs mere

MED-aftale for Holbæk Kommune

MED-aftale for Holbæk Kommune MED-aftale for Holbæk Kommune Denne MED-aftale er et resultat af evalueringen af den tidligere MED-aftale, som blev gennemført i efteråret 2010, samt den efterfølgende genforhandling. Aftalen er udarbejdet

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

MED-årsplan for opgaver i kommunerne

MED-årsplan for opgaver i kommunerne MED-årsplan for opgaver i kommunerne Ansvarlig(e): Aftale om Trivsel og Sundhed Trivselsmålinger Arbejdspladsvurdering (APV) Sundhedsfremme Sammenhæng mellem ressourcer og arbejds/personaleforhold Sygefraværsstatistik

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014

MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 MED-aftale, Gribskov Kommune rev. 10.04.2014 Forord Kapitel 1 1. Område 2. Formål 3. Arbejdsmiljø 4. Form og struktur 5. Kompetence Kapitel 2 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Læs mere

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune

MED-aftale. Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune MED-aftale Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Indholdsfortegnelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Billund Kommune Kapitel 1: Lokalaftalens område og formål

Læs mere

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2.

Indhold. MED-aftale frederikshavn kommune. Forord 3. Indledning 4. Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6. 1. Område 6. 2. MED - aftale 2014 Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: MED-aftalens område, formål mv. 6 1. Område 6 2. Formål 7 3. Lokale aftalemuligheder 9 4. Form og struktur 13 5. Kompetence 21 Kapitel 2: Medindflydelse

Læs mere

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund

Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland. Baggrund Regionshuset Horsens HR Fysisk Arbejdsmiljø Retningslinier for valg/udpegning til sikkerhedsorganisationen i Region Midtjylland Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark

4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark 4. januar 2007 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø i Region Syddanmark Indhold: Forord side 2 Formål side 3 Indhold og opgaver Information, drøftelse og retningslinier side 5

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

MED aftale November 2010

MED aftale November 2010 November 2010 Indhold Forord.... 4 Formål... 5 Indhold... 6 Form og struktur... 10 Hovedudvalgets sammensætning...11 Arbejdsmiljø... 12 Tillidsvalgte... 14 Uddannelse... 16 Rammen... 16 Aftalens område...

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE

AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE I STEVNS KOMMUNE Forord Vision Den offentlige service i Stevns Kommune skal ydes af kompetente og engagerede medarbejdere, som har en god og attraktiv arbejdsplads,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen

Indholdsfortegnelse. Med-aftalen MED - aftale Indholdsfortegnelse Indledning...2 1 Område...3 2 Formålet...3 3..Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds-. og sundhedsarbejdet...5 3...Arbejdsmiljøarbejdets organisering...6 3.1...Sikkerhedsgruppens.

Læs mere

MED-aftale Maj

MED-aftale Maj MED-aftale 2013-2016 Maj 2017 Indhold 1. Baggrund... 4 Rammeaftale og lokalaftale...5 Aftalens opbygning og indhold...5 Aftalens r...5 Ikrafttræden...5 Evaluering... 5 Opsigelse...5 Dokumentation og yderligere

Læs mere

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune

Lokalaftale om. MEDindflydelse og. MEDbestemmelse. i Hørsholm Kommune Lokalaftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Hørsholm Kommune 2015 10/23366 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 KAPITEL 1. AFTALENS OMRÅDE, FORMÅL MV.... 4 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3.

Læs mere

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale. om medindflydelse og medbestemmelse Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse 1 2. Baggrund og formål RAMMEAFTALEN Lokalaftalen er baseret på MED-Håndbog. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, 4. udgave 2005, som sammen

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010

Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse og medansvar for Haderslev Kommune gældende fra 1. januar 2010 (version 2.0 oktober 2010) Indhold Forord 3 Aftalens område, formål m.v. 5 1 Område 5 2 Formål

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune

Forord. Læs bare løs og god fornøjelse. Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Kommune Forord Værsgo! Her har du MED-aftalen, én af de vigtigste grundsten i bestræbelserne på at give dig bedst mulig indflydelse på din arbejdsmæssige tilværelse i Frederikshavn Kommune. Aftalen er blevet til

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 1. januar 2013

MED-AFTALE gældende pr. 1. januar 2013 gældende pr. 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets

Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets MED-aftale 2 3 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1 Område...6 2 Formålet...6 3 Arbejdsmiljøet. Om sikkerheds- og sundhedsarbejdet...8 3.1 Arbejdsmiljøarbejdets organisering...10 3.1.1 Sikkerhedsgruppens

Læs mere

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE

MED AFTALE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE MED AFTALE AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE MED-aftale Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontakt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Personaleafdelingen

Læs mere

Samarbejde i regioner og kommuner

Samarbejde i regioner og kommuner FORBUND Samarbejde i regioner og kommuner Information om dit arbejde i MED 2 FOA MED-HOVEDUDVALG Indhold Kære MED-repræsentant 3 Din udpegning 3 Din opgave 4 MED-aftalens formål 4 MED-systemets opbygning

Læs mere

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden

Tiltrådt den 13/12 2006. MED-aftale i Region Hovedstaden Tiltrådt den 13/12 2006 MED-aftale i Region Hovedstaden Indhold: MED aftale i Region Hovedstaden... s. 3 Definition af begreber... s. 3 MED aftalens område ( 1)... s. 4 Formål ( 2)... s. 5 Værdier i samarbejdet...

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse BRØNDERSLEV-DRONNINGLUND KOMMUNE Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse April 2006 1. udgave Forord Som offentlig servicevirksomhed lægger Brønderslev-Dronninglund Kommune vægt på, at give borgerne

Læs mere

Forord. MED-aftale 2011 er opdateret bl.a. som følge af ændringer i den centrale rammeaftale.

Forord. MED-aftale 2011 er opdateret bl.a. som følge af ændringer i den centrale rammeaftale. MED-aftale 2011 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 16. november 2011 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Tilsvarende rammeaftale er indgået med Sundhedskartellet. Forord MED-aftale

Læs mere

MED-aftale. for Kolding Kommune 2010. Lokalaftale for Kolding Kommune om rammerne for Medindflydelse og Medbestemmelse. Version 5.

MED-aftale. for Kolding Kommune 2010. Lokalaftale for Kolding Kommune om rammerne for Medindflydelse og Medbestemmelse. Version 5. 1 MED-aftale for Kolding Kommune 2010 Lokalaftale for Kolding Kommune om rammerne for Medindflydelse og Medbestemmelse Version 5.3 2 FORORD MED-aftalen skal skabe grundlag for en forbedring og udvikling

Læs mere

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen

Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Valg til MED- og sikkerhedsorganisationen Så er det igen blevet tid til valg til MED- og sikkerhedsorganisationen! Nu skydes valghandlingen for valgperioden 1. januar 2011 31. december 2013 i gang. I

Læs mere

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen.

3: Medlemmer af og suppleanter til HSU udpeges for 2 år ad gangen. SAMARBEJDSAFTALE FOR AARHUS UNIVERSITET 1. Etablering af et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) 1: Der etableres et hovedsamarbejdsudvalg (HSU) på Aarhus Universitet til løsning af de opgaver, der er omtalt i

Læs mere

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling

Ansvar. Dialog. MED-aftale 2011. Udvikling Ansvar Dialog MED-aftale 2011 Udvikling 2 Godkendt af MED-forhandlingsorganet i Hedensted Kommune - 1. februar 2011 Indhold Kapitel 1: Rammeaftalens område, formål med videre...5 1 Aftalens område...5

Læs mere

Lokalaftale om. medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø

Lokalaftale om. medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø Lokalaftale om medindflydelse, medbestemmelse, & arbejdsmiljø i Region Syddanmark 2007 2009 2 Indhold Forord............................................................ side 4 Formål............................................................

Læs mere

MEDaftale for Region Midtjylland

MEDaftale for Region Midtjylland Rubrik Underrubrik MEDaftale for Region Midtjylland Region Midtjylland HR Regionshuset Viborg INDHOLD Forord... 4 KAPITEL 1 Område 1... 7 Formål og midler 2... 7 Ikrafttræden af MEDaftale og opsigelse

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

MED aftale November 2015

MED aftale November 2015 November 2015 Indhold Forord... 3 Formål...4 Indhold....5 Form og struktur....9 Hovedudvalgets sammensætning.... 11 Arbejdsmiljø.... 12 Tillidsvalgte.... 14 Uddannelse....16 Rammen....16 Aftalens område....

Læs mere

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 MED-AFTALE 2014 Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune FTR Nina Andersen AMR Kim Leider

Læs mere