Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune"

Transkript

1 INTERN SERVICE Dato: Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: EAN-nr.: Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes digitaliseringsstrategi er at videreføre og styrke kommunens strategiske arbejde med at skabe god digital service til borgerne, samtidig med at arbejdsgange og processer bliver effektiviseret. Både den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for perioden sætter rammerne for en ambitiøs udvikling af den offentlige sektors samspil med borgere og virksomheder i de kommende år. Der er endvidere i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi indeholdt monopolbruds-løsninger, der skal implementeres frem til Samtidigt kommer der på årlig basis digitaliseringsinitiativer i Aftale om kommunernes økonomi. Det bemærkes, at der i økonomiaftalen for 2015 allerede er aftalt udarbejdelsen af en ny/opdateret fælleskommunal digitaliseringsstrategi. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi N A S A Vejen Kommunes digitaliseringsstrategi Vejen Kommunes digitaliseringsstrategi tager afsæt i de muligheder, som de fællesoffentlige initiativer giver. Men det er vores egen mission, værdier (NASA) og effektiviseringsstrategi, som er grundlaget for de valg og prioriteringer, der tilsammen udgør digitaliseringsstrategien. Effektiviseringsstrategi Afdelingernes handleplaner 1 af 9

2 Principper for digitaliseringen. Det er Vejen Kommunes mission, der er retningsgivende for digitaliseringsindsatsen: At den oplevede kvalitet i de borgerrettede opgaver udvikles, og At der tages hånd om borgerens situation, uanset arten af borgerens henvendelse/behov, der hvor borgeren henvender sig. Værdier og holdninger styrer adfærd og handlinger. Derfor tager vi afsæt i kommunens værdier og grundlæggende principper for digitalisering, når digitaliseringsindsatserne skal tilrettelægges og gennemføres. NASA og digitaliseringen i Vejen Kommune N Nytænkning Vi udtænker nye digitale løsninger. Vi bruger utraditionelle metoder til at flytte borgeren til digitale services. Vi ændrer arbejdsgange, så de passer til den digitale virkelighed. A Anerkendelse Vi anerkender, at det kan være svært for borgeren. Vi anerkender, at det kan være svært for medarbejderen. Vi viser vores anerkendelse af de medarbejdere og ledere, der gør en indsats for at få digitaliseringen til at lykkes. S Sammenhæng Vi tænker digitale løsninger på tværs af den offentlige sektor borgerens indgang til det offentlige er digital. Vi tænker digitale løsninger og processer hele vejen fra borgerens behov via den kommunale sagsbehandling til den opgave, som vi løser for eller sammen med borgeren. Vi ser borgerens behov i en sammenhæng på tværs af kommunale serviceområder. A Ansvarlighed Vi skaber gode digitale rammer for borgere og virksomheder. Vi høster fordelene ved digitalisering, herunder de miljømæssige og økonomiske. Vi prioriterer fortsat sikker drift og it-sikkerhed. Digital service er god service. Vi gør det nemt for borgerne at finde svar på deres spørgsmål og foretage digital selvbetjening døgnet rundt. Vi bruger digitale løsninger til at fastholde og udvikle kvaliteten i de kommunale kerneopgaver både for borgere, virksomheder og for medarbejdere. Borgerne og virksomhederne er eller bliver digitalt parate. Vi udnytter denne parathed ved at tilbyde selvbetjening, dér hvor det teknologisk og økonomisk er muligt. Samtidigt tilbyder vi at gøre kommunikationen mellem borger/virksomhed og Vejen Kommune digital. 2 af 9

3 Borgernes og virksomhedernes indgang til den offentlige sektor er digital. En stor del af kommunernes ydelser og services er ikke betinget af, hvor man bor. Både borgerne og virksomheder skal opleve en sammenhængende offentlig sektor og enkle, lettilgængelige løsninger. Derfor arbejder vi aktivt for fællesoffentlige løsninger, og yder selvfølgelig også borgerservice bl.a. via de fællesoffentlige portaler borger.dk og virk.dk. Velfærdsopgaver kan også digitaliseres. Digitalisering handler ikke kun om skabe mere effektive administrative rutiner, så der frigøres ressourcer. Digitalisering handler også om at nytænke og skabe andre muligheder for kvalitet i opgaveløsningen på de store velfærdsområder, fx de muligheder som digitalisering giver for differentieret undervisning og andre læringsformer i folkeskolen. Vejen Kommune påvirker aktivt borgernes digitale adfærd. Vi sætter borgeren i centrum men det sker med respekt for omkostningerne. Det betyder, at vi aktivt styrer borgerne mod de kommunikationskanaler, der er mest omkostningseffektive (kanalstrategi). Vores selvbetjeningsløsninger skal være så enkle og attraktive, at behovet for manuel borgerservice begrænses mest muligt, så der opnås lave administrationsomkostninger. Fuldautomatiske løsninger har første prioritet. Når Vejen Kommune enten selv eller i fællesskab med andre digitaliserer/designer en arbejdsproces, sker det ud fra følgende prioritering: Fuldautomatisk proces Selvbetjent proces Manuel proces. Ved den fuldautomatiske proces spørger vi ikke borgeren om oplysninger, som findes i forvejen. Vi genbruger data fra offentlige registre, for at sikre den bedst mulige sagsbehandling. Ved selvbetjente processer skal selvbetjeningsløsningen være enkel og intuitiv at benytte. Kravene til borgernes viden og involvering ved selvbetjening skal være så få som muligt fx ved at der nogle oplysninger bliver udfyldt på forhånd, og at der bliver foreslået valgmuligheder. I nogle tilfælde er en manuel proces det mest enkle både for Vejen Kommune og for borgerne. Det er typisk områder, hvor direkte dialog, nærhed og omsorg ikke vil kunne erstattes af digitale løsninger. Vejen Kommune følger fællesoffentlige standarder og har en it-arkitektur og -platform, der understøtter den fælleskommunale rammearkitektur. I forbindelse med udvikling samt indkøb af nye løsninger er det et krav, at de understøtter den fælleskommunale rammearkitektur. Vejen Kommune tilslutter sig fællesoffentlige initiativer vedrørende arkitektur-komponenter. 3 af 9

4 Mål for digitaliseringen frem til 2017 De overordnede mål for Vejen Kommunes digitaliseringsstrategi følger af principperne for digitalisering. En øget digitalisering, og en bedre anvendelse af allerede eksisterende løsninger skal: sikre god service til borgerne og virksomhederne - også uden for normal arbejdstid medvirke til udvikling af kvaliteten på velfærdsområderne medvirke til, at det er attraktivt at bo eller drive virksomhed i Vejen Kommune medvirke til, at det er attraktivt at arbejde for Vejen Kommune skabe økonomisk råderum gennem effektiviseringer. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi indeholder 12 fokusområder med tilhørende digitaliseringsinitiativer. Overordnet set drejer det sig om emner som: - Slut med papirblanketter og brevpost - Ny digital velfærd - Tættere offentligt digitalt samarbejde. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi indeholder en tværgående strategi, samt fire områdestrategier. Den tværgående strategi indeholder fælles målsætninger for kommunernes digitalisering, der gælder på tværs af alle kommunale områder. Det er bl.a. emner som - Digital ledelse - Et konkurrencepræget kommunalt it-marked - Digital borgerbetjening Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi indeholder fire fagområdestrategier: 1. Beskæftigelse 2. Social og sundhed 3. Teknik og miljø 4. Børn og kultur De fire fagområdestrategier omsætter og realiserer de fælles, strategiske målsætninger gennem initiativer på de enkelte opgaveområder. Der er i de enkelte fagområdestrategier defineret strategiske indsatsområder. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi ender bl.a. op i KL-projektet Obligatorisk digital Selvbetjening, som indeholder bølgeplaner for overgang til obligatorisk digital selvbetjening på kommunale områder. Bølgeplanen afvikles i bølger foreløbigt indtil udgangen af år Det er forventeligt, at projektet udvides løbende med flere bølger i de kommende år. Endvidere ligger der i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi konkurrenceudsættelsen af it-systemer, som KMD tidligere har haft monopol på. Disse systemer konkurrence-udsættes og implementeres indtil slutningen af af 9

5 Med udgangspunkts i disse strategier, har Vejen Kommune følgende mål for digitaliseringsindsatsen i de kommende år. Mindst 80 % af kommunikationen mellem fra borgere/virksomheder og Vejen Kommune foregår digitalt fra Papirpost reduceres således mest muligt. Mindst 70 % af alle borgere og virksomheder har en gratis digital postkasse ved udgangen af 2014, stigende til 80 % ved udgangen af Vejen Kommune vil til stadighed forsøge at øge disse tal mest muligt. Borgere og virksomheder kan få hjælp via Vejen Kommune til selvbetjening også udenfor normal kommunal arbejdstid. Traditionelle papirblanketter og formularer udfases løbende. I stedet anvendes kommunens selvbetjeningsløsninger til ansøgninger og anmeldelser m.v. Kommunens medarbejdere anvender samme type system, hvilket betyder, at kommunen overgår i muligt omfang fra et blanketsystem til et flow-baseret system. Vejen Kommune vil løbende justere sin it-arkitektur, således at den passer sammen med den offentlige it rammearkitektur. Vejen Kommune vil aktivt implementere internetbaserede kommunikationsformer f.eks. videokommunikation, til gavn for både interne processer samt tilvejebringelse af en enklere kommunikation med eksterne samarbejdspartnere. Vejen Kommune implementerer frem til udgangen af 2017 følgende monopolbrudssystemer: STS (Støttesystemer), SAPA (KMD Sag), KY/Kommunernes ydelsessystem (KMD Aktiv) samt KSD/Kommunernes Sygedagpengesystem (KMD sygedagpenge). Vejen Kommune implementerer og anvender fælles kommunale services og støttesystemer som f.eks. Serviceplatformen, hvor det kan give en positiv businesscase. Vejen Kommune bakker op om og vil i størst mulig grad anvende fælles infrastrukturløsning som f.eks. digitale signaturer, borger.dk, NemLogin, NemSMS virk.dk m.fl. Vejen Kommune deltager efter behov i eksterne aktiviteter og i arbejdet med at tilvejebringe nye (fælles) digitaliseringsløsninger. Vejen Kommune understøtter digitale initiativer med udgangspunkt i de fire fagområdestrategier. Vejen Kommune understøtter digitale initiativer med udgangspunkt i kommunernes økonomiaftale. Kommunens ledelse har fokus på digital ledelse og prioriterer udvikling og anvendelse af nye digitale løsninger i den daglige opgavevaretagelse. Monopolbrudssystemerne har deres eget rationale, som indregnes i takt med udfasingerne af de respektive systemer. Vejen Kommune har som mål, at der årligt effektiviseres for 1 pct. af kommunens serviceudgifter. Digitaliseringsindsatsen kan bidrage til at nå målet. 5 af 9

6 Styring af digitaliseringen Organisation og roller. Der bliver iværksat mange projekter i forbindelse med kommunens digitaliseringsstrategi. Både fællesoffentlige og fælleskommunale projekter som Vejen Kommune skal implementere, men også en lang række interne projekter. Der er derfor behov for en sikker prioritering og koordinering både af de enkelte projekter men også styring af flere projekter/programmer. Nedenfor er skitseret organiseringen i forhold til den samlede digitaliseringsstrategi: Styregruppe Direktionen Referencegruppe Chefteamet Digitaliseringssekretariatet Projektkoordinator Digitaliseringsansvarlig Digitaliseringsgruppen Afdeling 1 Projektejer Afdeling n Projektejer Tværgående Afdelingschef Intern Service Sammensættes på tværs af afdelinger Lokal styregruppe Lokal styregruppe Lokale styregrupper Projekt 1 Projekt 1 Projekt 1 Projekt n Projekt n Projekt n 6 af 9

7 Direktionen udgør den overordnede styregruppe. Det er direktionen, som træffer beslutning om, hvilke projekter der iværksættes, og hvordan det budgetmæssigt udmøntes. Det er ligeledes direktionen, der træffer beslutning om eventuelle større organisatoriske konsekvenser af digitaliseringsindsatsen. Styregruppens opgaver er derfor, at: Fastlægge digitaliseringsarbejdets formål og mål (strategien) Fastlægge overordnet økonomisk ramme og overordnet tidsramme Godkende og sikre finansiering af ændringer Træffe overordnede beslutninger om tilrettelæggelse og gennemførelse af projekterne Sikre at projekterne er på ret kurs i samspil med projektkoordinatoren Vurdere, hvad udvalg og byråd skal informeres eller træffe beslutning om Godkende de løbende projektdokumenter Informere projektkoordinatoren om begivenheder uden for projektet, der kan have indflydelse på digitaliseringsarbejdet. Kommunens digitaliseringsansvarlige er overordnet projektkoordinator for den samlede digitaliseringsstrategi og som udgangspunkt projektleder for alle tværgående og tekniske indsatsområder. Som projektkoordinator er det hans ansvar, at direktionen har det fornødne grundlag for at kunne varetage opgaven som styregruppe, herunder at der er udarbejdet projektbeskrivelser og business cases. Der aflægges rapport mindst 4 gange årligt, hvor status og fremdrift på projekterne samt mulige nye initiativer forelægges direktionen. Projektkoordinatorens opgaver er derfor, at: Skabe overblik over de samlede projekters fremdrift. Have kontakt til de enkelte projektorganisationer og sikre kontakt til de væsentligste interessenter Forberede og rapportere til direktionen i forhold til projektværktøjer samt øvrige projektdokumenter. Projektkoordinatoren skal endvidere sikre, at effektiviseringssekretariatet har kendskab til besluttede aktiviteter samt forventningerne til disses effektiviseringspotentiale. Kommunens digitaliseringsansvarlige er formand for Digitaliseringsgruppen, der i denne sammenhæng fungerer som arbejdsgruppe i forhold til den samlede projektkoordinering, herunder at udarbejde bidrag til projektbeskrivelser, følge op på igangsatte aktiviteter og sikre kontakt til de forskellige interessenter. Digitaliseringsgruppen mødes som udgangspunkt 1 gang om måneden. Chefteamet udgør den samlede strategis referencegruppe. Som referencegruppe følger chefteamet digitaliseringsarbejdets udvikling og bidrager med behovsafklaring, viden, synspunkter og accept af løsninger. Status på digitaliseringsarbejdet drøftes kvartalsvis på chefteamets driftsmøder. Efter behov kan arbejdet med digitaliseringsstrategien ligeledes indgå på chefteamets udviklingsmøder. Afdelingscheferne er projektejere for de digitaliseringsprojekter, der som udgangspunkt er afgrænset inden for deres eget ansvarsområde (faglige indsatsområder). Chefen for Intern Service er som udgangspunkt projektejer for de tværgående og tekniske indsatsområder. Som projektejer har afdelingschefen ansvaret for gennemførelsen af det enkelte projekt, herunder projektorganisering, overvågning af projektets fremdrift på det strategiske niveau, håndtering af alvorlige problemer i projektet samt ansvaret for overdragelse/idriftsættelse. Afdelingschefen har endvidere ansvaret for rapporte- 7 af 9

8 ring til kommunens digitaliseringsansvarlige, således at denne kan udfylde rollen i forhold til den overordnede styregruppe/direktionen. Projektejeren kan efter behov deltage i den overordnede styregruppes møder. Økonomi I forbindelse med digitaliseringsprojekter er der krav om, at der udarbejdes en business case. Digitaliseringssekretariatet kan evt. hjælpe med denne proces. Der er ikke krav om, at denne altid skal være positiv i økonomisk forstand, da der kan være andre mål med digitaliseringen: Bedre oplevet service Kvalitetsudvikling Obligatoriske løsninger It-infrastruktur. Ofte er der væsentlige omkostninger forbundet med investering i nye digitale løsninger. Det drejer sig både om de direkte omkostninger ved anskaffelse, men også interne ressourcer til implementering, midlertidigt produktionstab, uddannelse m.m. I budget er der afsat betydelige beløb, der er målrettet konkrete projekter/investeringer, fx i den trådløse infrastruktur og til digitale arbejdsredskaber i folkeskolen. Hvis der er behov for at skabe yderligere økonomiske forudsætninger for at løbe projekter i gang, kan der peges på følgende muligheder inden for det eksisterende budget: Udviklings- og omstillingspuljen Udviklings- og omstillingspuljen blev indarbejdet i budgettet ved kommunesammenlægningen og kan bruges til projekter, som direkte eller indirekte kan forbedre den offentlige service, give bedre styringsvilkår eller højne informationsniveauet. It-handleplan / Digitaliseringspuljen Via business cases skal puljen anvendes til anskaffelse af nye it-systemer. Puljen dækker ikke de efterfølgende driftsmidler, som skal finansieres separat. Udviklingspulje under Innovation og ny teknologi I budgettet er afsat en pulje til udvikling inden for området for Innovation og ny teknologi. Puljen er ikke nærmere specificeret. Budgetter til kompetenceudvikling Effektiviseringspulje til kreative løsninger Som en del af kommunens effektiviseringsstrategi er afsat en pulje, som skal understøtte en øget risikovillighed til effektiviseringsprojekter. Institutioner og arbejdspladser kan søge midler fra puljen til effektiviseringer, hvor effektiviseringen ikke er garanteret. 8 af 9

9 KMD-puljen. KMD-puljen blev oprettet i 2009 af de midler, som Vejen Kommune fik for salget af KMD. Projekthandleplan. Der udarbejdes projektbeskrivelse, jf. Vejen Kommunes projekthåndbog, og business case for de enkelte projekter/initiativer. Projektejeren har ansvaret for, at dette sker. Alle projektbeskrivelser og business cases sendes til den digitaliseringsansvarlige. Evaluering Indsatsområder og projekter skal søges leveret i en kvalitet, som er afstemt med og godkendt i direktionen. De enkelte projekter gennemføres i overensstemmelse med Vejen Kommunes projekthåndbog, herunder at der udarbejdes en evalueringsplan. I forbindelse med overdragelsesfasen dvs. det tidspunkt, hvor projektet overgår til drift (eller blot afsluttes) udarbejdes der overdragelsesdokument, der også indeholder en evaluering. Projektejeren har ansvaret for, at dette sker. Alle overdragelsesdokumenter sendes til den digitaliseringsansvarlige. 9 af 9

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Indholdsfortegnelse Digitaliseringsstrategi 2012 2015... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Vision og mål for digitaliseringsstrategi 2012 2015... 4 Erfaringer

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Indledning Udvalget er oprettet med henblik på at fastholde det politiske fokus på de overordnede strategier Byrådet har vedtaget til at understøtte

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune

Monopolbrudsprogrammet. Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1 Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail:

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler. DIREKTIONENS STAB IT og Digitalisering Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Digitaliseringsstrategi 2017 2020 Poul.veno@herning.dk www.herning.dk Kontaktperson: Poul Venø Dato: 10. august 2017

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune

Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune Digitaliseringsstrategi for Aarhus Kommune 2016-2020 Digitalt medborgerskab, vækst og effektiv kommune gennem digitalisering 1. Indledning: Aarhus Kommune ønsker med denne digitaliseringsstrategi at fokusere

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi

Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi Horsens Kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Strategiske Indsatser Strategiområder Strategiske projekter Vi er en kommune, hvor effektiv udnyttelse af digitale muligheder er forankret i en decentral

Læs mere

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune Version 12-9-2012 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder... 5 Implementering af fællesoffentlige løsninger... 5 Kanalstrategi... 5 Styring af digitaliseringsprocessen...

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål

Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015. Del 1 Formål og mål Hillerød Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Del 1 Formål og mål 1 Formålet med digitaliseringsstrategien... 1 1.1 Afsæt i Hillerød Kommunes mål... 2 1.2 Ændrede rammebetingelser... 3 1.3 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune

Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune www.pwc.dk Handlingsplan for digital modenhed i Albertslund Kommune 21. juni 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Baggrund Digital modenhed bliver i stigende grad kritisk for kommunens mulighed for at udnytte

Læs mere

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden

Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden Strategiplan for Digitaliseringsforeningen i perioden 2016-2018 Version af 1. december 2015 Version Dato Status Kommentar 0.2 7/10-15 Udkast Struktur og eksisterende data lagt ind 0.5 5/11-15 Udkast Suppleret

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Webudgave

Digitaliseringsstrategi Webudgave Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Horsens Kommune, oktober 2011 2 Indledning Horsens Kommune står overfor en række betydningsfulde udfordringer også på den helt korte bane: 1 Nul-vækst i den offentlige

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund

Projektbeskrivelse. 1.2 Adgang til egne data. 1. Formål og baggrund Projektbeskrivelse 1.2 Adgang til egne data 1. Formål og baggrund Udviklingen på borgerbetjeningsområdet er gået stærkt. I den foregående fælleskommunale strategiperiode har kommunerne flyttet store dele

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Konference om fremtidens it for selvejende institutioner den 23. januar 2013 Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Min digitale Byggesag (MDB)

Min digitale Byggesag (MDB) R E SULTATKONTRAKT Min digitale Byggesag (MDB) Projekt 5.1 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Resume: Projektet om digital byggeansøgning og sagsbehandling, Min digitale

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser

Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser København, den 4. april 2014 Til kommunens ydelses-/borgerservicechef (eller tilsvarende) Kommunernes Sygedagpengesystem: Introduktion til organisatoriske konsekvenser Dette notat giver kommunens ydelses-/borgerservicechef

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi. Aarhus Kommune

Digitaliseringsstrategi. Aarhus Kommune Digitaliseringsstrategi Aarhus Kommune 2016-2020 Digitaliseringsstrategi Aarhus Kommune 2016-2020 Digitalt medborgerskab, vækst og effektiv kommune gennem digitalisering Aarhus Kommune 2017 Layout: ITK,

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere