Januar Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter"

Transkript

1 Januar 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

2 NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder For meget forlangt?... 3 Undersøgelse af Århus kommunes ressourceforbrug omkring elever... 5 Nye udfordringer i den kommunale sundhedsplanlægning... 7 Krydsord... 9 Selvvalgte kurser...10 Medlemsaften med fokus på det psykiske arbejdsmiljø Workshop i stress og stresshåndtering...13 Kursus i kommunikation samarbejde teambuilding...15 Kursus i projekt og forskningsmetoder...17 Undervisning i sondeernæring og ernæringsterapi til småtspisende...19 Kursus i sår og sårpleje...21 Kursus i diabetes...23 Påtænkte aktiviteter, som endnu ikke er annonceret for Hyggeaften for plejehjemsassistenter...25 Gæstebud...27 Overenskomst...30 Har du noget du synes kunne være af interesse for dine Social- og sundhedsassistentkolleger, så ring eller skriv til os og vi vil videre formidle det. Deadline for det næste nyhedsblad er den 1. marts. Ansvarshavende bladudvalg: Annie Schacht, Britta Bertel, Jytte Dylmer, Jette Rømer Dreier, Loni Bjerre og Anne Kolling Tryk: Werks Offset A/S, Århus Oplag:

3 Januar 2006 For meget forlangt? Vi kan ikke og vi skal ikke forsvare omsorgssvigt. Tvært imod så skal vi påtage os ansvaret for at få drøftet åbenlyse behov for forbedringer i sundhedssektoren. Samtidig skal vi sikre os, at vores observationer og forslag kommer de rette ansvarlige i hænde, og vi skal kræve at ledelsen forholder sig til forbedringsforslag og egentlige problemer, som vi bringer til torvs. Og vi skal holde ledelsen fast på, at der skal findes løsninger. Desværre ser vi oftere og oftere, at social- og sundhedspersonalet selv påtager sig ansvaret for at finde løsninger, når der eksempelvis mangler ressourcer, og der pludseligt er flere opgaver der skal løses, end det praktisk er muligt. Vi skal som social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter være bevidste om vores eget ansvar kontra ledelsens ansvar. Vi har, som uddannede social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter, ansvar for at gøre ledelsen opmærksom på forhold, som kan føre til omsorgssvigt. Vi har pligt til at komme med forslag til forbedringer og vi har pligt til at gøre opmærksom på konsekvenserne af de løsningsforslag vi præsenteres for. Men vi har også ansvaret for at finde løsninger i akutte situationer, så vi blandt andet sørger for, at alle basale behov først og fremmest er dækket at borgere og patienter eksempelvis får mad og drikke, og hjælp til toiletbesøg m.v. Når det er sagt, så skal vi måske også lære at ranke ryggen stole på vores værd og med det som udgangspunkt tage teten i debatten om de udfordringer, som sundhedssektoren står overfor. Alt for længe, har andre sat dagsordenen for sundhedssektorens behov. Men vi har, som social- og sundhedsassistenter og plejehjemsassistenter faktisk forudsætningerne for at nytænke og for at tænke koordinerende i den samlede sundhedsindsats. I den seneste tids debat om ældrepleje, får man det indtryk, at alle ældre ligger i deres eget skidt overladt til skæbnen. Det er naturligvis ikke rigtigt, men med det system, som personalet i ældreplejen arbejder under, da vil der opstå uløselige situationer. Helt galt er det, når det samtidig viser sig, at ledelserne ikke sørger for tilstrækkeligt personale til de opgaver der skal løses. Når der mangler 19 ansatte ud af 51 på Lokalcentret Marselis, så siger det næsten sig selv, at der kan opstå nogle uhyrlige situationer. Vi kender endnu ikke omstændighederne i forhold til den ældre, demente diabetiker, som blev omtalt i medierne, men historien melder om en mand, som ligger i en våd seng. 3

4 NYHEDSbladet Han har ikke fået medicin, og han har ikke fået mad. Det har personalet skrevet i samarbejdesbogen. Det er dog mest sandsynligt, at personalet har forsøgt at overtale manden til at spise og til at tage medicin, men hvis den ældre mand ikke vil nogen af delene hvad gør personalet så? Der er mange andre borgere der venter på hjælp. Der er ikke afsat ressourcer til at personalet kan blive i hjemmet og observere den demente mand. Måske har den næste borger der venter, lige så stort et behov for hjælp? Hvad gør en klog? Det er nogle af de dilemmaer, som vi som assistenter må tage fat på. Det kræver en debat. Det forudsætter også, at vi har bud på alternative styreformer. Det har FOA et bud på men sidst og ikke mindst kræver det, at der er politisk vilje til at skabe rammerne for en bedre og mere værdig ældrepleje. Men det er vel heller ikke for meget forlangt? Annie Schacht 4

5 Januar 2006 Undersøgelse af Århus kommunes ressourceforbrug omkring elever Århus kommune er i gang med en undersøgelse, hvor de vil kortlægge hvilke ressourcer der bruges på uddannelse af elever og studerende indenfor sundhedsuddannelserne. Samtidig skal det undersøges, hvorvidt ressourcerne i forhold til uddannelse kan bruges bedre, såvel i forhold til kvantitet som i forhold til kvaliteten af elevarbejdet. Vi hilser undersøgelsen velkommen, hvis den kan være med til at synliggøre kvaliteten og de uligheder der findes for eleverne. Det er elevernes egen opfattelse, at de har meget forskellige vilkår. Århus kommune har allerede taget fat på nogle af problemerne, blandt andet med en beslutning om, at social- og sundhedselever ikke længere tæller med i normeringerne. Men måske er ressourcerne generelt for knappe? Måske skal der arbejdes med kulturen i forhold til den uddannelsesmæssige indsats? Under alle omstændigheder oplever eleverne fortsat et meget belastet uddannelsesmiljø. De oplever at de arbejder som en del af det faste personale. Social- og sundhedsassistentelever har traditionelt skullet indgå med en vis % del af arbejdskraften, dette praktiseres stadig. Der bliver i højere grad set på, hvilke hænder der skal bruges / mangler, og dermed er det ikke det uddannelsesmæssige der fokuseres på, når eleverne eksempelvis sættes til weekendvagter. Særligt mærker vi problemerne, hvor eleverne er i praktik i frit valg (hjemmeplejen) Her kan det være endnu mere vanskeligt at leve op til de mål som de skal nå i praktikken. Et eksempel her fra hjemmeplejen er at, en social- og sundhedsassistentelev arbejder med køresedler i 35 timer om ugen og resten af tiden har hun mulighed for at fordybe sig. Vi håber undersøgelsen vil være med til at afsløre uligheder og at der kan komme nogle kvalitetsstandarter for kommunens elevarbejde. Vi skal arbejde for, at vi kan fokusere på uddannelsen af elever, på trods af en presset hverdag, og sådan at både elev og praktikvejleder oplever, at der er kvalitet i indsatsen. Det kræver både fokus på rammer og kultur og en vilje til at ville sikre kvaliteten. Britta Bertel og Susanne Ladefoged Kontaktpersoner til social- og sundhedsskolen 5

6 NYHEDSbladet Klubben har lukket i påsken den marts. begge dage inkl. Og igen den marts. begge dage inkl. på grund af studietur til Polen. 6

7 Januar 2006 Nye udfordringer i den kommunale sundhedsplanlægning Statistisk set vil der blive flere ældre (+65) i 2040 og færre personer imellem 15 og 65 år. Det fremgår af den rapport, som regeringens velfærdskommission netop har udgivet. Kommissionen skønner, at denne udvikling vil betyde 90 mia. kr. i mistede skatter og øgede udgifter. Endeligt giver kommissionen 42 bud på, hvordan vi kan kompensere for demografien. Stigende udgifter til sundhed og ældrepleje skal sammenholdes med borgernes forventning til let og lige adgang til sundhed og pleje. Kommissionens bud på løsning er øget beskæftigelse, blandt andet ved en senere afgang fra arbejdsmarkedet og en tidligere start på arbejdsmarkedet. Af andre muligheder er der peget på brugerbetalinger både på lægebesøg og hjemmehjælp, øget forskning og effektivitet og konkurrence i det offentlige. Lige præcis øget effektivitet og konkurrence i det offentlige kan vi se konsekvensen af nu. Vi får stigende henvendelser fra medlemmer som er bukket under for det stigende arbejdspres både det fysiske men ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø. Øget konkurrence med resultatkrav til lederne betyder, at der ikke er plads til rummelighed på arbejdspladsen. Medarbejdere skal kunne yde 100 %, vi ser et stigende behov for effektivisering og rationalisering, uanset om det er på bekostning af personale og borgere. Velfærdskommissionen lægger op til at forsætte den linie regeringen har startet, med det resultat, at vi betragter borgernes behov for velfærd som et problem, og problemerne skal løses så billigt som muligt. Ikke nok med at vi marginaliserer borgere med behov for hjælp blandt andet ved at fremhæve borgere der klarer sig selv, så betyder dette menneskesyn også, at den helhedsorienterede indsats bliver vanskelig. Her og nu løsninger risikerer at erstatte langsigtede og mere holdbare løsninger, hvor den enkelte hjælpes til at hjælpe sig selv. Hvordan skal vi som social- og sundhedsassistenter forholde os til prognoserne og til de udviklingstendenser vi er vidne til? Vores uddannelser er baseret på det hele menneske vi er uddannet til at se det raske i mennesket med de ressourcer der er hos den enkelte og hvor vi kan styrke egenomsorgen. Vi har meget erfaring og kendskab til kronisk 7

8 NYHEDSbladet syge (som optager 80 % af sundhedsudgifterne). Ved at bruge de ressourcer der ligger hos frontpersonalet og borgeren kan det skabe muligheder for færre indlæggelser, større livskvalitet for borgeren. Men ikke mindst kan det også medvirke til en større medarbejdertilfredshed hvor personalet kan bruge de redskaber de er uddannet til. En måde at øge sundheden frem til år 2040 kunne være at efteruddanne eks. alle de som skal yde omsorg for andre, det kunne være dagplejere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, lærer, social- og sundhedshjælpere og social og sundhedsassistenter etc., til at tænke forebyggelse og styrkelse af egenomsorg ind i alle arbejdsområderne. Frontpersonalet kender de enkelte brugere af institutionerne og ved hvilke personer som er i sundhedsmæssig fare og i en periode har brug for ekstra ressourcer. Det kræver politiske ændringer i sundhedsstrategien hvis frontpersonalet skal kunne yde den støtte den enkelte har brug for ud fra sociale vilkår, livsstil og sygdom/sundhed. Forebyggelse koster som bekendt, så det vil forudsætte en anden politisk vilje og kultur at skulle arbejde forebyggende, da gevinsten ikke ligger lige her og nu, men om x antal år. Man kan ikke se på»bundlinien«om der spares penge, da det ikke kan ses om det enkelte menneske eks. har fået et større funktionsniveau ud af forebyggelsen eller færre indlæggelser. Men det vil under alle omstændigheder skabe større livskvalitet, når den enkelte selv er med til at tage ansvar for egen sundhed. Social- og sundhedsassistenter har forudsætningerne for at påvise at forebyggelse virker. Vi skal derfor arbejde for, at vi får mulighed for at deltage i projekter og forskning hvor forebyggelse er lagt ud til frontpersonalet. Vindere af kryds og tværs konkurrencen i sidste blad: Kirsten Nedergaard, Risskov Karin Lind, Tilst Anna Jensen, Trige Denne gang er gevinsterne en vinkasse med tilbehør, som kan afhentes i klubbens åbningstid. Tillykke! 8

9 Januar 2006 Løsning: Navn: Sendes til: Social- og Sundhedsassistent klubben Christian X vej Viby J senest den 27. februar 9

10 NYHEDSbladet Selvvalgte kurser Målgruppe: Social- og sundhedsassistenter der er betalende medlemmer af social- og sundhedsassistentklubben. Målet er at yde tilskud til medlemmer af klubben til selvvalgte kurser, uddannelse, workshops, temadage, studieture og konferencer samt andre udviklingstiltag for social- og sundhedsassistenter. De bevilgede midler kan anvendes til dækning af kursusafgift, køb af bøger og materialer til kurset, forplejning transport eller andre udgifter i forbindelse med dette. Der kan ikke bevilges til kurser og andet hvor FOA eller klubben i forvejen dækker kursusafgift, udgift til materialer, forplejning eller transport. Du har mulighed for at søge op til 1000 kr. pr. år. Det er først til mølle princippet der gælder. Klubben afsætter kr. pr. halve år til formålet. Husk at medsende kvittering, kontonummer og begrundelse for ansøgningen. Hvis du synes det kursus du har deltaget i, er relevant for andre Social- og sundhedsassistenter, modtager klubben gerne dit indlæg til bladet med en kort beskrivelse af dit udbytte. Obs. medlemmer af Psykiatriklubben: Er du medlem af Psykiatri klubben, kan du ikke søge tilskud igennem Social- og sundhedsassistentklubben. Hvis du ønsker at deltage i klubbens arrangementer, skal din ansøgning sendes til Psykiatriklubben. 10

11 Januar 2006 Medlemsaften med fokus på det psykiske arbejdsmiljø Bestyrelsen i social- og sundhedsassistentklubben vil kort orienterer medlemmerne om hvilke opgaver vi har arbejdet med i det forløbende år, samt hvilke opgaver vi står overfor i det kommende år, herefter overlader vi medlemmerne til teatergruppen Klods Hans, som vil inspirere til et godt psykisk arbejdsmiljø. Denne aften går vi i klodshans fodspor og undersøger, hvordan vi skaber et godt psykisk arbejdsmiljø med plads til humor, tilstedeværelse, livgivende relationer og kreativitet på trods af nedskæringer, tidspres og andre ydre krav. Et godt psykisk arbejdsmiljø er ikke noget man kan læse sig til, eller lære udenad. Man må gøre noget sætte sig selv på spil og kaste sig ud på det dybe vand. Gennem sjove og enkle øvelser og teknikker fra teatrets verden mærker deltagerne på egen krop, hvilke muligheder vi alle sammen har for at bidrage til godt arbejdsmiljø. 11

12 NYHEDSbladet Der vil bl.a. blive arbejdet med At takle det uventede At fokusere på de gode historier Udstråling og gennemslagskraft Udforskning af egne og andres roller Statusspil Samarbejde Kropssprog tilstedeværelse i nuet Provokation af vanetænkning At betragte konflikter som et tilbud At udfolde hinandens talenter og blive opmærksom på sine egne Humor. Denne aften er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben øvrige skal ansøge igennem egen klub. Den 1. marts kl i FOA Århus kantine, Christian X vej 56-58, 8260 Viby J. Tilmelding til Social- og sundhedsassistentklubben på tlf.: , mail: eller på nedenstående slip, af hensyn til forplejningen. Antal deltagere er max.60, ved mere end 60 tilmeldinger er det først til mølle princippet der gælder. Deadline for tilmelding er den 24. februar. Hvis du ikke hører fra klubben senest d. 27. februar er du tilmeldt medlemsaftenen. Tilmelding til medlemsaftenen den 1. marts 2006 til Social- og sundhedsassistentklubben. Christian X vej Viby J. Mærk kuverten: Medlemsaften. Navn Adresse Cpr Arbejdsplads Telefonnummer Mail: 12

13 Januar 2006 Workshop i stress og stresshåndtering Underviser: Fysioterapeut Lisbeth Ingvartsen Roberts (Du kan få yderligere oplysninger på Dette er en praktisk inspirationsaften hvor sætter fokus på kroppen og dens signaler. Hvordan undgår vi at»brænde vores lys i begge ender«så vi har energi til både arbejds og familieliv? Når man arbejder med at hjælpe andre mennesker, gør stressede situationer, at vi ofte strækker os længere end kræfterne er til. Kroppen er vores ressource, den snakker hele tiden til os om sin tilstand. Hvordan lærer vi at høre efter? Aftenens overskrifter er: Kraniosakralterapi/massage som omsorg til kroppen. Smerte og stress kontra velvære. Hvordan kan koncentration og åndedræt hjælpe os. 13

14 NYHEDSbladet Workshop torsdag den 9. februar fra kl til Sted: Sverigesgade 1, 1. sal, 8000 Århus C. (Århus Sømandshjem ) Der er plads til 25 personer på holdet, først til mølle. Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben øvrige skal ansøge igennem egen klub. Tilmelding til Social- og sundhedsassistentklubben på tlf.: , mail: eller på nedenstående slip. Deadline for tilmelding er den 6. februar Hvis du ikke hører fra klubben er du optaget på kurset. Tilmelding stresshåndtering. torsdag den 9. februar 2006 til Social- og sundhedsassistentklubben. Christian X vej 56-58, 8260 Viby J. Mærk kuverten: Stresshåndtering. Navn Adresse Cpr Arbejdsplads Telefonnummer Mail: 14

15 Januar 2006 Kursus i kommunikation samarbejde teambuilding Formålet med dette kursus er overordnet, at støtte udviklingen af velfungerende teams. Målet er at styrke deltagerne i at kommunikere og samarbejde positivt, således at de efterfølgende bliver bedre rustet til at indgå i teams. Program: 1. dag Startopgave Præsentation af deltagerne Hvorfor spilleregler? Hvordan ser min verden ud? Vanegrøften contra nytænkningen? Positiv kommunikation og aktiv lytning (Assertion) 2. dag Mine og dine arbejdsværdier Netværket, kommunikationen og den uformelle organisation 3. dag Hvilken type er jeg som teamplayer? Kommunikation, samarbejde og koordinering en øvelse i kaos, med»hold-kæft-kopper«og bind for øjnene. Afslutning 15

16 NYHEDSbladet Kursusforløb 1. Dag: Onsdag den 15. marts kl Dag: Onsdag den 22. marts kl Dag: Onsdag den 29. marts kl Sted: FOA Århus Christian X vej Viby J Underviser: Svend Møller Kristensen, konsulent. Kurset er gratis for medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben. Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste. Tilmelding er bindende. For at kunne modtage kursusbevis skal man have deltaget i mindst to af dagene. Tilmelding til Social- og sundhedsassistentklubben, enten skriftlig på nedenstående slip eller pr. tlf Der bliver serveret lidt let. Antal deltagere Max deltager er 18. Ved mere end 18 tilmeldte vil der ske lodtrækning. Sidste frist for tilmelding er den 28. februar hvis du ikke hører fra klubben senest den 2. marts 2006, er du optaget på kurset. Navn Adresse Cpr Arbejdsplads Telefonnummer 16

17 Januar 2006 Kursus i projekt og forskningsmetoder Formålet med kurset er at støtte og udvikle Social- og sundhedsassistenters og plejehjemsassistenters arbejde indenfor projekt og forskning. Målet med kurset er at styrke deltagerne i hvordan man kommer i gang med projekt og forskningsarbejde. Herunder hvilke forskningsmetoder er relevante i sundhedsvæsenet. Indholdet: i kurset vil være kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode, læsning af videnskabelig artikel, hvordan udarbejdes en protokol/ projektbeskrivelse, hvor og hvordan kan man søge projektmidler. Undervisningen vil blive tilrettelagt som vekselvirkning mellem oplæg, gruppediskussioner og øvelser. Der skal beregnes forberedelsestid mellem kursusaftenerne. 17

18 NYHEDSbladet Kursusaften 1: 6. marts 2006 kl Kursusaften 2: 13. marts 2006 kl Kursusaften 3: 20. marts 2006 kl Sted: FOA s lokaler. Chr. X vej 56-58, 8260 Viby J. Underviser: Projekt og forskningssygeplejerske Helle Terkildsen Maindal Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben. Der ydes ikke tabt arbejdsfortjeneste. For at få udstedt kursusbevis, skal man have deltaget min.2 af dagene. Tilmelding (bindende) til Social- og sundhedsassistentklubben på tlf.: , mail: eller på nedenstående slip. Antal deltagere er max. 20. Ved mere end 20 tilmeldinger, vil der ske lodtrækning. Sidste frist for tilmelding er den 1. marts Hvis du ikke hører fra klubben senest d. 3. marts er du optaget på kurset. Tilmelding projekt/forskningsmetoder første aften er den 3. marts 2006 til Social- og sundhedsassistentklubben. Christian X vej Viby J. Mærk kuverten: Projekt og forskningsmetoder Navn Adresse Cpr Arbejdsplads Telefonnummer Mail: 18

19 Januar 2006 Undervisning i sondeernæring og ernæringsterapi til småtspisende Af sygeplejerske Dorthe Hundahl Storgaard, konsulent ved Simonsen & Weel der er leverandør af kliniske ernæringsprodukter. Når borgere har brug for sondeernæring forudsætter det ofte en god og opdateret viden om eks: Hvilken type sonde, sondeernæring og ernæringssæt der skal bruges Hvordan en ernæringspumpe kan hjælpe os i plejen, når en borger får sondemad. Nødvendigheden af at ændre / tilpasse ernæring f.eks. efter sygehus ophold eller hvis der opstår akut sygdom. Hvilken type sondemad er bedst til diabetikere. Hvilken medicin kan indvirke på den ældres indtagelse af sondemad. Hvilke årsager kan der være til at sondemaden giver problemer. Ordination. 19

20 NYHEDSbladet Hvordan iværksættes en forebyggende ernæringsbehandling af ældre borgere Indhold: Generelt om ernæring. Hvem er småtspisende? Risikofaktorer /»den onde spiral«hvilke redskaber eksisterer til at finde småtspisende? Hvem gør hvad? og ansvarsfordeling Energitæt kost. Betydningen af mellemmåltidet. Etik omkring måltider. Måltidspiloter. Ernæringsdrikke hvilke findes og hvordan findes den rigtige? Ordination af ernæringspræparater. Den 16. marts 2006 kl Sted: FOA s lokaler. Chr. X vej 56-58, 8260 Viby J. Tilmelding på nedenstående slip eller til Social- og sundhedsassistentklubben på tlf.: , mail: Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben, øvrige skal ansøge igennem egen klub. Antal deltagere er max. 40 personer, ved mere end 40 tilmeldinger, er det først til mølle. Deadline for tilmelding er den 9. marts Hvis du ikke hører fra klubben, er du optaget på kurset. Tilmelding til sondeernæring og småtspisende senest 16. februar til Social- og sundhedsassistentklubben. Christian X vej Viby J. Mærk kuverten: Sondeernæring Navn Adresse Cpr Arbejdsplads Telefonnummer Mail: 20

21 Januar 2006 Kursus i Sår og sårpleje På baggrund af, at medlemmerne efterspørger mere viden og opdatering om sår og sårpleje, tilbyder klubben hermed et kursus. Kort gennemgang af hudens anatomi og fysiologi. Hudens normale sårheling og hvilke faktorer der har indflydelse på denne. Der vil blive undervist i de generelle teorier i såroprensning, sårheling og sårbehandling. Når der sker ændringer i såret, hvad skal vi observere og ud fra det kliniske billede diskutere behandlingsforslag. Afslutningsvis vil der være en produktgennemgang. Underviser: Helle Laugesen fra Kirudan. Dato: Mandag den 27. februar 2006 kl Sted: FOA s lokaler. Chr. X vej 56-58, 8260 Viby J. 21

22 NYHEDSbladet Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben øvrige skal ansøge igennem egen klub. Tilmelding til Social- og sundhedsassistentklubben på tlf.: , mail: eller på nedenstående slip. Antal deltagere er max.40, ved mere end 40 tilmeldinger, vil der ske lodtrækning. Deadline for tilmelding er den 20. februar 2006, Hvis du ikke hører fra klubben senest den 24. februar 2006 er du optaget på kurset. Tilmelding Sår og Sårpleje. Mandag den 27. februar 2006 til Social- og sundhedsassistentklubben. Christian X vej 56-58, 8260 Viby J. Mærk kuverten: Sår og sårpleje. Navn Adresse Cpr Arbejdsplads Telefonnummer Mail: 22

23 Januar 2006 Kursus i diabetes Vi har fundet en kapacitet inden for diabetesområdet. Åse Jensen fra Århus Sygehus afdeling 20. Hun vil fortælle om det nye, der er inden for diabetes, bl.a. om insulinsprøjter og blodsukkerapparater. Der bliver mulighed for selv at afprøve apparaterne. Åse har arbejdet med diabetes siden 1992 og har lavet forskning med Tyrkiske deltagere (det har været omtalt i Jyllandsposten den 9. oktober 2005). Hun er nu med i et projekt med arabiske deltagere. Åse kan fortælle om selve projektet, men ikke om resultaterne, da de ikke er offentliggjorte endnu. Kurset er mandag den 28. marts fra kl Hvis du ønsker at styrke dine kompetencer inden for dette område har du mulighed for at tilmelde dig til Social- og sundhedsassistentklubben på tlf.: , mail: eller på nedenstående slip. Deadline for tilmelding er den 21. marts Hvis du ikke hører fra klubben er du optaget på kurset. Der er plads til 40 personer på holdet, efter først til mølle princippet. Kurset er gratis for betalende medlemmer af Social- og sundhedsassistentklubben. Øvrige deltagere skal ansøge igennem egen klub. Tilmelding til kursus i diabetes 28. marts 2005 til Social- og sundhedsassistentklubben. Christian X vej Viby J. Mærk kuverten: Diabetes Navn Adresse Cpr Arbejdsplads Telefonnummer Mail: 23

24 NYHEDSbladet Påtænkte aktiviteter, som endnu ikke er annonceret for 2006: Cafe aften emne: Pleje og etik Kommunikation samarbejde teambuilding, udvidet Projekter og forskning opfølgning Dokumentation kommunikation Kend og forstå din lønseddel Vold anmeldelse regler Blodprøve analyse Fælles sprog 2 Sundhedspædagogik/forandringscirklen Netværksgruppe for demensnøglepersoner Har du et forslag til en kommende aktivitet, er du velkommen til at kontakte klubben. 24

25 Januar 2006 Hyggeaften for plejehjemsassistenter Klubben vil gerne invitere alle plejehjemsassistenter til en hyggeaften med et fagligt islæt. Det er meningen, at vi skal drøfte dagsorden til faggruppelandsmødet. Samtidig vi vil også meget gerne hører, hvordan det går ude på arbejdspladserne, men det er først og fremmest en aften med hyggeligt samvær med kollegaer, hvor klubben vil være vært med en bid brød, en sodavand, samt kaffe og te. Den 6. april kl i FOA Århus kantine, Christian X vej 56-58, 8260 Viby J. Tilmelding til Social- og sundhedsassistentklubben på tlf.: , mail: eller på nedenstående slip, af hensyn til forplejningen. Deadline for tilmelding er den 30. marts. Tilmelding til medlemsaftenen den 6. april 2006 til Social- og sundhedsassistentklubben. Christian X vej Viby J. Mærk kuverten: Hyggeaften. Navn Adresse Cpr Arbejdsplads Telefonnummer Mail: 25

26 NYHEDSbladet 26

27 Januar 2006 Gæstebud Kandidat til byrådsvalget i Ny Skanderborg kommune (Ry kommune) Ib Rasmussen opstillede for socialdemokratiet. Hjertet på rette sted er mit udgangspunkt og derfor skal der efter min mening tilføres så mange ressourcer som muligt, så de områder hvor der ydes omsorg ikke udsultes der er kun tre steder hvor pengene kan tages fra, børn/ unge, ældre og trafikområderne. Desværre er det sådan, at den førte politik med skattestoppet gør, at kommunerne langsomt bliver udsultet, med det resultat at minimalstaten gennemføres. Jeg mener at der bør indføres et nærhedsprincip, hvor sundhedscentrene skal etableres i nærområdet så borgerne kan henvende sig direkte med de små ting, for at undgå hospitalsindlæggelser og sætte det store apparat i gang. Social og sundhedsassistenter vil fremadrettet blive en stor mangel. Undersøgelser viser ifølge Jyllandsposten den 8. januar 2006 at der skal bruges dobbelt så mange Social- og sundhedsassistenter på længere sigt. Det vil være en udfordring for kommunerne at få uddannet nok social- og sundhedsassistenter. Det vil jeg være med til at gøre politikerne opmærksom på. For at kunne få personale nok til at arbejde inden for pleje og omsorg og fastholde de medarbejdere som allerede er på arbejdsmarkedet så længe som muligt, bør der laves fordelagtige seniorordninger, således at senior medarbejderne bliver motiveret til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Da det ofte er kvinderne der forlader arbejdsmarkedet når de får mulighed for det, mener jeg at der skal ses på, hvad der kan få blive længere. Et godt psykisk arbejdsmiljø mener jeg er en af løsningerne, da jeg mener at dette er højere prioriteret end kroner og øre. At der bliver mangel på social og sundhedsassistenter bør være med til at der ses på ressourcerne som bliver brugt i dag, da der er områder hvor social og sundhedsassistenterne ofte kun bruges som hjælpere. Autorisation kunne være med til at give social og sundhedsassistenterne det løft der skal til både som rekruttering men også som job fastholdelses muligheder. Uddannelsen skal bruges fuldt ud. Selv om jeg ikke blev valgt ind vil jeg stadig arbejde for at få mine meninger og holdninger igennem ved dialog med mine byrådskolleger. 27

28

29

30 NYHEDSbladet Overenskomst Overenskomsten år 2005 til 2008 er nu kommet i lommeformat, den kan fås ved henvendelse til din tillidsrepræsentant. 30

31 Januar 2006 Klubbestyrelsen Formand Annie Schacht Har orlov fra Århus Amt Næstformand Britta Bertel Har orlov fra Århus Kommune Bestyrelsesmedlem Jette Dreier, fællestillidsmand i Århus Amt Bestyrelsesmedlem Jytte Dylmer Fællestillidsmands suppleant i Århus Kommune Bestyrelses suppleant Loni Bjerre Tillidsmand i Århus Kommune Bestyrelses suppleant Anne Kolling Tillidsrepræsentant i Århus kommune 31

32 Afsender Social- og sundhedsassistentklubben Christian X vej Viby J Vores adresse er: Social- og sundhedsassistentklubben Christian X vej Viby J Vores numre og adresser er: Annie Schacht og adresse: Britta Bertel og adresse: Åbningstider: Mandag til onsdag Torsdag Klubben har lukket den 1. mandag i hver måned pga. bestyrelsesmøde Klubben holder lukket i påsken fra den 13. april til den 17. april 2006, Begge dage inkl. Og igen fra den 24. april til den 28. april 2006, på grund af studieturen. I ønskes alle en rigtig god påske. Mange hilsner bestyrelsen i social- og sundhedsassistentklubben.

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

April 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen... 3 Gæstebud ved Karen Sthær... 5 Foa-Ungdom... 7 Nyt fra Århus kommunen... 9 Konkurrence: Sudoko...

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2012 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2012 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering........................ 3 Kære kollega idéer til overenskomstforhandlinger................

Læs mere

Januar 2007. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Januar 2007. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2007 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Leder...3 Gæstebud Bent Hansen...5 Separation og skilsmisse...8 Bioanalytikere social og sundhedsassistenter...10

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Er vi blevet klogere af privatisering?....................... 3 Kommende begivenheder...........................................

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Bliv SOSU og gør en forskel

Bliv SOSU og gør en forskel Bliv SOSU og gør en forskel For mig findes der ikke noget mere bekræftende end at se den glæde jeg frembringer hos den enkelte borger. Og jeg gør jo bare mit arbejde. Og nogle gange lidt mere Hver eneste

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Januar 2010 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Godt nytår Lederen af Annie Schacht............................... 3 Referat fra generalforsamlingen.....................................

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter April 2010 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse LEDEREN: Med mennesker er intet sikkert............................. 3 Regionale FOA-medlemmer ud af KTO..............................

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

August 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

August 2013 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER August 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Livsfarlig ledelse........................................... 3 Arbejder du ved en praktiserende læge?............................

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER April 2014 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER 2 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Det er frivilligt............................................. 3 Kommende begivendheder.........................................

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

September 2011 KVA KV RTA ART LSBLAD ALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER September 2011 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: Vi gør en forskel............................................ 3 Gæstebud: Den dybe tallerken skal

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter Maj 2008 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Indholdsfortegnelse Lederen: Juhu... det' os............................................ 3 Optakten til vores overenskomst har været

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Delegering: Hvad er delegering:

Delegering: Hvad er delegering: 06-05-2014 12:53 Delegering: Hvad er delegering: Delegering er at overdrage en arbejdsopgave til en anden faggruppe, som ikke har fået kompetence til udførelse af opgaven gennem deres grunduddannelse.

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe

Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Kristian Buhr Velkommen til Bedre Psykiatri Aarhus tilbud på Netværksgrupper, mindfulness og mande-cafe Med denne pjece vil vi oplyse om, hvilke tilbud vi har til pårørende til personer med en psykisk

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat

SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT. Patientens advokat SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSFELT Patientens advokat PRÆSENTATION Hvem er jeg. Sygeplejestuderende i Horsens på modul 5. INDLEDNING Nu vil vi forsøge at give vores bud på hvad sygepleje er i dag, og hvad

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Sommeruniversitet 2014

Sommeruniversitet 2014 Sommeruniversitet 2014 - for medarbejdere Fyld din værktøjskasse op Ta med på Sommeruniversitetet 2014! I den første uge i september tilbyder Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter igen sommeruniversitet

Læs mere

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden

Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Kompetenceudvikling og trivsel i Rengøringsenheden Baggrund For at alle medarbejdere i Aalborg kommunes rengøringsenhed skal have en mulighed for dels at kunne have en lang udløbsdato som medarbejder indenfor

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Arbejdstid og arbejdsmiljø

Arbejdstid og arbejdsmiljø Arbejdstid og arbejdsmiljø Temadag 21. marts 2012 for TR og AMR i FOA Århus Inger-Marie Wiegman, imw@teamarbejdsliv.dk, 29 84 01 64 MIN BAGGRUND OG MINE PLANER FOR FORMIDDAGEN 25 år som konsulent (og forsker)

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014

Husavis Hvalsø Ældrecenter April 2014 Medlemmer af Bruger og Pårørenderådet Beboere: Emmy Hansen, Blomsterhaven 5. Elin Jensen, Bøgely 14. Pårørende: Formand: Lars Steen Dan Næstformand: Margurite Elkjær. Medlem: Jytte Hansen Suppleant: Inge

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

SUNDHEDSCOACHING SKABER

SUNDHEDSCOACHING SKABER SUNDHEDSCOACHING SKABER FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME v/ Rikke Ager sundhedscoach snart PCC certificeret, medlem af ICF global tidligere sygeplejerske forfatter til bogen Den helbredende patientsamtale

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 4. juni 2012 15. juni 2012 /cbc Til stede: Afbud: Karin Ejlersen, Anders Halling, Rie Sørensen, Vibeke Engell-Sørensen, Britta Knudsen, Tine Thordén,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere