Opgaveskrivning. Formmæssige krav til skriftlige opgaver i University College Lillebælt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaveskrivning. Formmæssige krav til skriftlige opgaver i University College Lillebælt"

Transkript

1 2014 Opgaveskrivning Formmæssige krav til skriftlige opgaver i University College Lillebælt Udarbejdet af repræsentanter fra professionsbacheloruddannelserne og UCL Biblioteket Revideret august 2014

2 Indholdsfortegnelse Formmæssige krav til skriftlige opgaver i University College Lillebælt Indledning Layout Tekstens detaljer Overskrifter Figurer og tabeller Noter Forkortelser Anonymisering Tekstens udenværker Forside Titelblad Indholdsfortegnelse Referenceliste Bilag og bilagsliste Referering Plagiering Harvard-standarden (sundhedsuddannelserne) Kildehenvisninger i opgavens tekst Citater ifølge Harvard Eksempler på referencelister ifølge Harvard Mere om Harvard-standarden Vancouver-standarden (sundhedsuddannelserne) Kildehenvisninger i opgavens tekst Citater ifølge Vancouver Eksempler på referencelister ifølge Vancouver APA-standarden (pædagogiske og samfundsvidenskabelige uddannelser) Kildehenvisninger i opgavens tekst Citater ifølge APA Eksempler på referencelister ifølge APA Mere om APA Referenceliste Harvard Vancouver APA Bilagsliste... 32

3 1. Indledning Formelle krav til skriftlige opgaver i UCL anvendes i forbindelse med udarbejdelse af skriftlige opgaver på alle uddannelser i University College Lillebælt. UCL er via Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser, BEK nr /12/2013 forpligtet til at gøre de studerende bekendt med, hvilke mål og krav der er væsentlige for prøverne. Manglende overholdelse af formkrav kan medføre afvisning af en besvarelse, som derefter ikke vil blive bedømt, og vil medføre et brugt prøveforsøg. Det er derfor vigtigt, at du har sat dig ind i dette dokument. Du bør endvidere sikre dig, at du kender studieordningen, herunder eksamensreglerne på din uddannelse. 2. Layout Opgavens format skal være standard A4. Der skrives kun tekst på den ene side af papiret. Hver side skrives med følgende marginer: Top: 3 cm Bund: 2 cm Venstre: 3 cm Højre: 2 cm Siderne nummereres med undtagelse af forside og bilag, som har særskilt nummerering. Opgaven skal være læsevenlig, hvilket betyder at skrifttype, punktstørrelse og linjeafstand skal vælges, så der står maks tegn inkl. mellemrum på hver side, fodnoter og slutnoter inklusive. F.eks. linjeafstand 1,5 og skrifttype Times New Roman punktstørrelse 12, skrifttype Arial punktstørrelse 11 eller skrifttype Calibri punktstørrelse 11. En figur eller en tabel tæller 1 tegn 1 Specielt for læreruddannelsen gælder følgende nationalt fastsatte regler: en normalside defineres som tegn inkl. mellemrum, illustrationer, tabeller, fodnoter m.m. Illustrationer i form af billeder og modeller fylder tegnmæssigt, det antal tegn, som normal tekst ville udgøre på samme areal, som illustrationen fylder. 1. Ved automatisk optælling af tegn i tekstbehandlingsprogrammet i Word, vil hvert tegn i en tabel, der er lavet i Word, tælle med. Hvis en tabel indsættes som en figur, vil den automatiske optælling kun regne den for et tegn. side 2/33

4 For alle uddannelser gælder: ved angivelse af opgavens omfang i form af antal tegn inkl. mellemrum (jf. s. 4) medregnes ikke tekstens udenværker, som er: Forside Resumé Indholdsfortegnelse Referenceliste Bilagsliste Bilag 3. Tekstens detaljer Dette afsnit omfatter en beskrivelse af de mere formelle krav til tekstsiderne. 3.1 Overskrifter Opdelingen af tekstens hoved- og underafsnit angives ved overskrifter og tydeliggøres med fed skrift, større skrift, understregning eller lignende. Alle tekstsider skrives helt ud, uden dog at afsluttes med en overskrift. 3.2 Figurer og tabeller Illustrationer, som f.eks. figurer og tabeller, anvendes til at tydeliggøre og uddybe teksten på en overskuelig måde og ikke til at erstatte teksten. Figurer og tabeller kan placeres som bilag, med mindre de har væsentlig betydning for forståelse af teksten. Uanset om illustrationen indgår i teksten som bilag, skal den kommenteres i teksten. Illustrationer nummereres fortløbende, figur 1, tabel 1 osv. og forsynes med den overskrift, der er dækkende for indholdet. Referencen anføres under illustrationen. 3.3 Noter Noter er kommentarer til eller uddybning af et emne, som kort berøres i teksten, og hvor uddybningen ikke naturligt skal indgå i teksten. Noter nummereres og kan placeres på flere måder: I teksten som parentesnoter, ved teksten som fodnote på de enkelte sider (se eksempelvis s. 3), eller efter teksten som slutnoter i et særligt noteafsnit umiddelbart før fortegnelsen over referencer (Rienecker & Jørgensen 2012, s. 297). 3.4 Forkortelser Forkortelser bør som hovedregel benyttes sparsomt, idet for mange forkortelser, især de mindre almindelige, vanskeliggør læsningen. Forkortelser, der ifølge ordbøger er anerkendte, kan anvendes i teksten, såsom osv., evt., jf., dvs., f.eks., mht., pga., o.l. side 3/33

5 (Dansk Sprognævn 2001). Ligeledes kan forkortelser på institutioner, foreninger og lignende, der normalt skrives med store bogstaver anvendes, hvis de skrives fuldt ud første gang, f.eks. World Health Organization (WHO). Alment anerkendte fagspecifikke forkortelser kan anvendes, hvis de skrives fuldt ud første gang. 3.5 Anonymisering Personhenførbare data, dvs. data som kan spores tilbage til navngivne personer, steder og organisationer skal anonymiseres, medmindre der er givet skriftligt tilladelse til offentliggørelse fra de involverede parter. 4. Tekstens udenværker Tekstens udenværker omfatter alt det, der kommer før og efter tekstsiderne (Katzenelson 2001). 4.1 Forside Opgaven kan forsynes med en grafisk forside. Dette er frivilligt. Vær opmærksom på at UCL s logo er forbeholdt materiale udgivet af UCL, og således ikke må forekomme på forsiden. 4.2 Titelblad Opgaven skal være forsynet med et titelblad, som oplyser om: Titel og eventuel undertitel Forfatterens(nes) navn(e) Aktuelt modul/fag/bacheloropgave Opgavens art (eks. Tværfagligt projekt) Institutionens navn (institutionens logo må ikke anvendes) Hvilken uddannelse forfatteren(ne) er indskrevet ved Vejleders navn Dato for aflevering Opgavens omfang i form af antal tegn inkl. mellemrum. Desuden påføres titelbladet følgende: Denne opgave eller dele heraf må kun offentliggøres med forfatter(ne)s tilladelse jf. Bekendtgørelse af lov om ophavsret nr. 202 af Se bilag 1 for eksempel på titelblad. side 4/33

6 4.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen skal give overblik over opgavens indhold og opbygning. Indholdsfortegnelsen skal omfatte samtlige hovedafsnit, underafsnit, reference- og bilagsliste. Indholdsfortegnelsen skal være forsynet med sideangivelse. I visse tekstbehandlingsprogrammer, herunder Word, er indbygget funktion til automatisk udarbejdelse af indholdsfortegnelser, som med fordel kan anvendes. 4.4 Referenceliste Efter tekstsiderne og før bilagslisten skal der være en samlet liste over anvendte referencer. Opstilling af referencer sker i overensstemmelse med den valgte referencestandard (Harvard, Vancouver eller APA) Listen over referencer skal give læseren mulighed for hurtigt at kunne orientere sig om forfatteren(e)s empiriske og teoretiske grundlag samt være indgang til læserens egen mulige informationssøgning på området. Listen over referencer afsluttes med angivelse af den anvendte referencestandard. 4.5 Bilag og bilagsliste Materiale, som ikke umiddelbart er nødvendigt for at forstå teksten, men som underbygger eller illustrerer den, kan vedlægges som bilag. Det kan være figurer, tabeller, spørgeskemaer, statistiske oversigter, breve til informanter, m.m. Bilag skal forsynes med overskrift, nummer og evt. reference. Hvis et bilag har mere end én side, anføres såvel bilagsnummer som sidetal. Der skal henvises til samtlige bilag i teksten. Bilagsliste, som indeholder angivelse af bilagsnummer- og overskrift i kronologisk rækkefølge, indsættes i opgaven efter referencelisten og foran bilag. Den studerende kan ikke forvente, at underviseren/censor læser bilag. Bilag kan aldrig udgøre et bedømmelsesgrundlag. 5. Referering I det omfang der gøres brug af andres arbejde og egne tidligere arbejder, skal der i teksten refereres til disse kilder. Der bør så vidt muligt anvendes primærkilder. Det skal klart fremgå af teksten, hvad der er gengivelse af en andens arbejde, og hvad der er tolkning af en andens arbejde. Manglende referering vil medføre vurdering af, om der forekommer plagiering. Plagiering kan medføre, at opgaven ikke bestås og dermed et forbrugt prøveforsøg, advarsel eller bortvisning. Ved en tekstnær gengivelse, eller når der kun anvendes få sider i en kilde, henvises til sidetal i pågældende kilde. side 5/33

7 Som metode til kildehenvisning findes der tre referencestandarder: Harvard Vancouver APA Studerende ved sundhedsuddannelserne skal benytte Harvard eller Vancouver. Studerende ved de pædagogiske og samfundsvidenskabelige uddannelser skal benytte APA. Refereringen skal være konsekvent i forhold til den valgte standard. Den valgte standard angives som afslutning på referencelisten. 5.1 Plagiering Plagiering er et mangesidet begreb. I eksamenssammenhæng betyder plagiering, at den studerende i opgavebesvarelsen lader en tekst, en illustration, en struktur, en idé mv. fremstå som eget værk, mens det i virkeligheden ikke er det. Ved den typiske plagiering har man efterlignet eller direkte afskrevet/kopieret andres tekster, uden at angive kilden og gøre opmærksom på, at det drejer sig om citat eller resumerende omarbejdelse. Fælles UCL definition: Eksamenssnyd ved plagiering omfatter tilfælde, hvor en skriftlig opgave helt eller delvist fremtræder som produceret af eksaminanden eller eksaminanderne selv, selv om opgaven: 1. Omfatter identisk eller næsten identisk gengivelse af andres formuleringer eller værker, uden at det gengivne er markeret med anførselstegn, kursivering, indrykning eller anden tydelig markering med angivelse af kilden iht. benyttede referencestandard. 2. Omfatter større passager med et ordvalg, der ligger så tæt på et andet værk eller lignendes formuleringer m.v., at man ved sammenligning kan se, at passagerne ikke kunne være skrevet uden anvendelse af det andet værk 3. Omfatter brug af andres ord eller idéer, uden at disse andre er krediteret på behørig vis. 4. Genbruger tekst og/eller centrale idéer fra egne eller andres tidligere bedømte arbejder uden iagttagelse af bestemmelserne i punkt. 1 og 3. Hvis der i eksamenssammenhæng opstår formodning om, at en eksaminand har udøvet eksamenssnyd ved plagiering jf. ovenstående definition, indberetter studieadministrationen det til uddannelseschefen/anden relevant ansvarlig i pågældende uddannelse. Alle opgaver, som hører under eksamensbekendtgørelsen, BEK nr /12/2013, plagiatkontrolleres. side 6/33

8 5.2 Harvard-standarden (sundhedsuddannelserne) Harvard-standarden er kendetegnet ved, at der i teksten refereres til forfatternavn og årstal. Harvard-standarden har flere varianter, som især adskiller sig ved, hvordan man anvender skilletegn som punktum, komma og parentes, om forfatterens fornavn angives ved initialer efterfulgt af punktum, eller om det skrives helt ud. Det varierer også, om titel skrives med fed, kursiv eller understreges Kildehenvisninger i opgavens tekst En kildehenvisning består af en forfatters efternavn fulgt af årstal og evt. sideangivelse. F.eks.: (Kvale 2000, s. 95). Navnet kan også flyttes ud i teksten så kun år og sideangivelse står i parentes. F.eks.: Ifølge Kvale er der syv stadier i en interviewundersøgelse (2000, s. 95). To forfattere Hvis der er to forfattere med samme efternavn, tages initialerne på forfatternes fornavn med. F.eks.: (Dreyfus, H & Dreyfus, S 1986). Tre forfattere Er der to eller tre forfattere, skal alle tages med i teksthenvisningen. F.eks.: (Kristiansen & Krogstrup 2002, s. 7) eller f.eks.: Ved deltagende observation forstår Kristiansen & Krogstrup (2002, s. 7) at... eller f.eks.: (Jørgensen, Wallin & Bækby 1992). Fire eller flere forfattere Er der fire eller flere forfattere til samme kilde, skrives første forfatters navn efterfulgt af et al. (et alia), som betyder: og andre. F.eks.: (Dirksen et al. 1996). Flere publikationer af samme forfatter Hvis samme forfatter har udgivet flere publikationer samme år, anvendes et a, b, c osv. umiddelbart efter årstallet. Hvilken titel, der skal have a eller b, afhænger af titlernes alfabetiske ordning. F.eks.: (Engeström 1994a). Henvises der til to forskellige publikationer af samme forfatter i samme teksthenvisning, skrives de i kronologisk rækkefølge. F.eks.: (Hermansen 1996, 1998). Uden forfatter Der er ikke altid en personlig forfatter til en kilde. Her angives myndighed eller organisation. F.eks.: (Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2005), eller f.eks.: (WHO 2003, s. 87) eller f.eks.: (Lov nr. 451 af 22/5/2006). side 7/33

9 I øvrigt: Henvises der til den samme kilde i efterfølgende tekst, kan (ibid.) anvendes som udtryk for, at det er den samme forfatter, som lige er angivet ovenfor. Når der henvises til andenhånds kilde, skal begge kilder med i henvisningen, men i referencelisten anføres kun den læste kilde. I henvisningen angives den oprindelige kilde først, derefter angives den kilde, der er læst. F.eks.: (Braatøy 1947 i Føllesdal, Walløe & Elster 1992) Citater ifølge Harvard Citater skal gengives nøjagtigt efter kilden, i originalsprog, og bør begrænses både i antal og omfang. Citater i teksten skal angives med citationstegn ved citatets begyndelse og slutning. Der anføres reference og sidetal. Korte citater indskrives i teksten. Lange citater markeres ved indrykning på siden og skrives med enkelt linjeafstand. Ved indrykninger behøver man ikke at sætte citatet i citationstegn. Et langt citat består af mere end tre linjer. F.eks.: I Den gode opgave står om citater: Der er mange måder at bruge citater på. Hvis man skriver en analyse af tekst, kan et citat fungere som eksempel; citatet kan være udgangspunkt for en diskussion af en teori; eller det kan vise en anden indfaldsvinkel til emnet end ens egen, det kan fungere som dokumentation for noget, du argumenterer for, eller det kan være en illustration af forfatterens udtryksmåde (Rienecker & Jørgensen 2012, s. 192) Citater skal kommenteres i teksten Eksempler på referencelister ifølge Harvard Referencelisten skal have titlen: Referenceliste. Titlen skal stå øverst på en ny side. Listen over referencer afsluttes med angivelse af den anvendte referencestandard. Referencelisten skal være opstillet i alfabetisk orden efter forfatternes efternavne, fulgt af fornavne. Nedenfor gives eksempler på, hvordan de hyppigst forekommende referencer angives. Den her anvendte opdeling i bøger, artikler mv. er brugt for at gøre afsnittet overskueligt, men en sådan opdeling må ikke bruges i din egen opgaves referenceliste. Bøger Når referencen er en bog anføres Forfatter(e)s efternavn(e), fornavn(e)s initial(er) med store bogstaver, adskilt af punktummer og afsluttet med punktummer, f.eks. Andersen H.C., Udgivelsesår (årstal for udgavens 1. oplag). Titel i kursiv. Udgave (udelades ved 1. udgave). Udgivelsessted: (bynavn) side 8/33

10 Forlag. Sidetal (ved kapitler). En forfatter Birkler, J., Etik i sundhedsvæsenet. Kbh.: Munksgaard Danmark. Flere forfattere Alle forfattere til og med tre anføres. Er der tre forfattere, anvendes komma mellem de to første navne og et & mellem de to sidste. Er der tale om fire eller flere anføres kun den første, og der tilføjes et al. Kvale, S. & Brinkmann, S., Interview: introduktion til et håndværk. 2. udgave. Kbh.: Hans Reitzel. Dalton, A. et al., Advanced medical life support: a practical approach to adult medical emergencies. 3. udgave. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education. Redaktør Samlingsværker og antologier, som har en redaktør, skal have redaktørens navn som hovedopslag. Efterfølgende betegnelse red. indikerer at der er tale om en redaktør. Niklasson, G. red., Samfund og kultur i sundhedsarbejdet. Kbh.: Frydenlund. Kapitler i samlingsværker og antologier Det er ofte aktuelt at henvise til et kapitel i stedet for hele antologien. I dette tilfælde angives forfatter til kapitlet, kapitlets titel efterfulgt af I: redaktør, hvor initialet modsat andre eksempler står foran efternavnet, bogens titel i kursiv, forlag, udgivelsessted og sidetal. Skytte, M., Det flerkulturelle samfund. I G. Niklasson red Samfund og kultur i sundhedsarbejdet. Kbh.: Frydenlund, s Nogle antologier indeholder originale uredigerede tekster udgivet på et tidligere tidspunkt. Her skal det oprindelige årstal anføres efter forfatter og før titel. Kolb, D.A., Den erfaringsbaserede læreproces. I K. Illeris red Tekster om læring. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag, s Bortset fra ovenstående eksempel, skal der i referencelisten ikke gøres noget specielt i forbindelse med andenhånds kilder, da der i henvisningen gøres opmærksom på, at man benytter sig af andenhånds kilder. side 9/33

11 Publikationer fra organisationer Følger reglerne for bøger. Hvis der er udeladt personligt ophav, skal organisation, myndighed, forening m.m. stå som forfatter. Organisationens navn, Udgivelsesår. Titel i kursiv. Udgivelsessted: (bynavn) Eventuelt forlag. WHO, Obesity: Preventing And Managing the Global epidemic. Report of a WHO Consultation, Geneva: WHO. Onlinepublikationer Bøger, rapporter, afhandlinger m.m. udkommer i stigende grad på internettet og skal behandles en smule anderledes end tilsvarende trykte materialer. [Online] angives efter titel. På ny linje skrives: Tilgængelig fra: efterfulgt af internetadressen (URL). Afslutningsvis skal man i skarp parentes anføre den dato man har lokaliseret materialet på Internettet. Forfatter eller organisationens navn, Udgivelsesår. Titel i kursiv. Materialetype. Udgivelsessted: (bynavn) Forlag. (hvis kendt) Internetadresse (på ny linje) Lokaliseringsdato [xx-xx-xxxx] WHO, Obesity: Preventing and Managing the Global epidemic. Report of a WHO Consultation [Online]. Geneva: WHO. Tilgængelig fra: [Lokaliseret ]. Afhandlinger Ph.d.-afhandlinger, masterafhandlinger, kandidatspecialer m.m. behandles som andet bogligt materiale, trykt såvel som online, Med den forskel at der umiddelbart efter titel skal anføres i skarp parentes, hvilken type afhandling der er tale om. Grøn, L Winds of change, bodies of persistence: health promotion and lifestyle change in institutional and everyday contexts [Ph.D.]. Aarhus: Department of Antropology and Ethnography, University of Aarhus. side 10/33

12 Bak, P Mødet mellem eksplicitte og "tavse" kundskaber i praksisfællesskaber: fokusgruppeinterview med tværfaglige team i social- og sundhedssektoren med forebyggende og sundhedsfremmende opgaver [MPH], [Online]. Göteborg: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Tilgængelig fra: [Lokaliseret ]. Artikler Forfatternavn, Årstal. Titel. Tidsskriftets uforkortede navn i kursiv. Årgang, Nummer, Sidetal (start og slut). Hundborg, K., Den danske kvalitetsmodel, Ugeskrift for læger, årg. 171, nr. 20, s Artikler fra Internettet Artikler på internettet behandles på samme måde som trykte artikler, med samme modifikationer som onlinepublikationer. Er der tvivl om sidetal er det tilladt at estimere antal sider. Efter nr. skrives således: [ca. 4 s.] eller [about 4 pp.] Malterud, K., Kvalitative metoder i medisinsk forskning - forudsetninger, muligheter og begrensninger [Online], Tidsskrift for Den norske Legeforening, årg. 122, nr. 25, s Tilgængelig fra: [Lokaliseret ]. Internetsider Her dækker denne kategori over de materialer på internettet som ikke kan kategoriseres som bøger, artikler, rapporter, afhandlinger m.m. Det vil sige, det er tekst som er skrevet på en internetside. Angivelse af referencer fra internettet følger reglerne for onlinepublikationer. Forfatter, Årstal. side 11/33

13 Titel Materialetype [] Udgivelsessted (bynavn): Forlag/Udgiver. Internetadresse Lokaliseringsdato [xx-xx-xxxx] Skov, A., Referér korrekt!: om udarbejdelse af bibliografiske referencer [Online]. Kbh: Danmarks Biblioteksskole. Tilgængelig fra: [Lokaliseret ]. Når det gælder internetsider er det ikke altid muligt at finde oplysninger om årstal, udgivelsessted og udgiver, I disse tilfælde må de udelades. Det nedhentede materiale kan evt. til dokumentation vedlægges som bilag til opgaven. Lovmateriale Danske love angives med titel i kursiv, nummer og dato. Titel på lov (kursiv). Nummer og dato. Lov om erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. Lov nr. 207 af 31/03/2008. Bekendtgørelser, cirkulærer m.v. angives med myndighed, årstal, titel i kursiv, nummer og dato. Myndighed Titel på lov Nummer og dato Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. LBK nr af 17/12/2008. Ikke publicerede materialer Der henvises kun til publicerede og/eller offentligt tilgængelige kilder. Ved accepterede, men endnu ikke offentliggjorte tekster, angives kilden fulgt af ordene: in press i stedet for årstal. Se evt. eksempel på side 12/33

14 Andre medier Følger reglerne for trykt materiale. Derudover skal typen af medie angives umiddelbart efter titlen i skarp parentes. Det gælder f.eks. CD-ROM, DVD eller lydoptagelse. Forfatternavn, Årstal. Titel Type af medium. (f.eks. [CD-ROM], [DVD]) Udgivelsessted. Forlag. Arbejdsmiljørådets Service Center, forskningsrapporter [CD-ROM]. Kbh.: Videnscenter for arbejdsmiljø Mere om Harvard-standarden Der findes gode og detaljerede guides til Harvard på Internettet, Eksempelvis: Anglia Ruskin University Library, Harvard System of Referencing Guide [Online]. [Cambridge]: Anglia Ruskin University. Tilgængelig fra: [Lokaliseret ]. 5.3 Vancouver-standarden (sundhedsuddannelserne) Vancouver-standarden er udarbejdet af Vancouvergruppen ved National Library of Medicine i USA: Vancouver, eller mere nøjagtigt Uniform Requirements, er kendetegnet ved at være et numerisk referencesystem. Det betyder, at hver kildehenvisning er nummereret fortløbende. Referencer efter Vancouverreglerne må ikke variere fra eksemplerne på NLM s hjemmeside, eller eksemplerne i nedenstående Kildehenvisninger i opgavens tekst Kildehenvisninger i teksten angives ved referencetallet i parentes, f.eks. (9). Ved flere henvisninger samme sted angives referencetallene adskilt med komma, f.eks. (5,6,9). Ved mere end to fortløbende referencetal angives bindestreg, f.eks. (6-9). side 13/33

15 Hvis forfatternes navne i særlige tilfælde ønskes angivet, skrives f.eks. Nielsen og Andersen (8) og ved mere end to forfattere Nielsen et al. (9). En kildehenvisning består af et nummer evt. fulgt af sideangivelse. F.eks.: (9, p. 95) Citater ifølge Vancouver Citater skal gengives nøjagtigt efter kilden, i originalsprog, og bør begrænses både i antal og omfang. Citater i teksten skal markeres tydeligt (f.eks. kursiveret skrift) og angives med citationstegn ved citatets begyndelse og slutning. Der anføres reference og sidetal. Korte citater indskrives i teksten. Lange citater markeres ved indrykning på siden. Et langt citat består af mere end tre linjer. F.eks.: Rienecker skriver i Den gode opgave om citater (1): Der er mange måder at bruge citater på. Hvis man skriver en analyse af tekst, kan et citat fungere som eksempel; citatet kan være udgangspunkt for en diskussion af en teori; eller det kan vise en anden indfaldsvinkel til emnet end ens egen, det kan fungere som dokumentation for noget du argumenterer for, eller det kan være en illustration af forfatterens udtryksmåde. (1, p. 192) Citater skal kommenteres i teksten Eksempler på referencelister ifølge Vancouver Referencelisten skal have titlen: References. Titlen skal stå øverst på en ny side. Listen over referencer afsluttes med angivelse af den anvendte referencestandard. I Vancouverstandarden opstilles kilderne i referencelisten i fortløbende nummerorden i henhold til den første gang, de optræder i teksten. Ændring af kilderækkefølgen i en opgave betyder altså, at alle efterfølgende henvisninger skal konsekvensrettes. Nedenfor gives eksempler på, hvordan de hyppigst forekommende referencer angives. Den her anvendte opdeling i bøger, artikler mv. er brugt for at gøre afsnittet overskueligt, men en sådan opdeling må ikke bruges i din egen opgaves referenceliste. Bøger Forfatter(e)s efternavn(e)s initial(er) med store bogstaver uden tegn, f.eks. Andersen HC. Titel. Udgave (udelades ved første udgave) side 14/33

16 Udgivelsessted (bynavn): Forlag; Udgivelsesår (årstal for udgavens 1. oplag). Sidetal (ved kapitler). En forfatter Birkler J. Etik i sundhedsvæsenet. Kbh.: Munksgaard Danmark; Flere forfattere Alle forfattere til og med 6 anføres. Der sættes komma mellem hvert navn. Kvale S, Brinkmann S. Interview: Introduktion til et håndværk. 2nd ed. Kbh.: Hans Reitzel; Hvis der er syv eller flere forfattere til samme publikation, skrives de første seks forfattere efterfulgt af et al. (se eksempel under artikler). Redaktør Samlingsværker og antologier, som har en redaktør, skal have redaktørens navn som hovedopslag. Efterfølgende betegnelse editor indikerer at der er tale om en redaktør. Niklasson G, editor. Samfund og kultur i sundhedsarbejdet. Kbh.: Frydenlund; Kapitler i samlingsværker og antologier Det er ofte aktuelt at henvise til et kapitel i stedet for hele antologien. I dette tilfælde angives forfatter til kapitlet, kapitlets titel efterfulgt af I: redaktør, bogens titel, udgivelsessted, forlag og sidetal. Ved sidetal inden for samme 10 ere, skrives kun det sidste tal i sluttallet. Samme gør sig gældende indenfor samme 100 ere og så fremdeles. Skytte M. Det flerkulturelle samfund. I: Niklasson G, editor. Samfund og kultur i sundhedsarbejdet. Kbh.: Frydenlund; pp Publikationer fra organisationer Følger reglerne for bøger. Hvis der er udeladt personligt ophav, skal organisation, myndighed, forening m.m. stå som forfatter. Organisationens navn. Titel. Udgivelsessted (bynavn): side 15/33

17 Eventuelt forlag; Udgivelsesår. WHO. Obesity: Preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. Geneva: WHO; Onlinepublikationer Bøger, rapporter, afhandlinger m.m. udkommer i stigende grad på internettet og skal behandles en smule anderledes end tilsvarende trykte materialer. [Internet] angives efter titel. Efter årstal angives lokaliseringsdato, med rækkefølgen årstal, forkortelse for måned og månedsdag, i skarp parentes, efterfulgt af: Tilgængelig fra: efterfulgt af internetadressen (URL). Forfatter eller organisationens navn. Titel. Materialetype [Internet]. Udgivelsessted (bynavn); Forlag; Udgivelsesår Lokaliseringsdato [xxxx xxx xx]. Internetadresse WHO. Obesity: Preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. [Internet]. Geneva: WHO; 2000 [cited 2013 Jan 14]. Available from: Afhandlinger Ph.d.-afhandlinger, masterafhandlinger, kandidatspecialer m.m. behandles som andet bogligt materiale, trykt såvel som online, med den forskel at der umiddelbart efter titel skal anføres i skarp parentes, at der er tale om en afhandling Grøn L. Winds of change, bodies of persistence: Health promotion and lifestyle change in institutional and everyday contexts [dissertation]. Aarhus: Department of Antropology and Ethnography, University of Aarhus; Bak P. Mødet mellem eksplicitte og "tavse" kundskaber i praksisfællesskaber: Fokusgruppeinterview med tværfaglige team i social- og sundhedssektoren med forebyggende og sundhedsfremmende opgaver [dissertation], [Internet]. Göteborg: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap; 2005 [cited 2014 July 3]. Available from: side 16/33

18 Artikler Forfatternavn. Titel. Tidsskriftets navn. (Tidsskrifters navne skal forkortes i overensstemmelse med det system, som anvendes i Index Medicus. Tidsskrifter indekseret i Index Medicus findes i PubMeds Journal Database. Er tidsskriftet ikke indekseret her, må man skrive den fulde titel. Årstal; Årgang Nummer () Sidetal: (Start og slut. Ved sidetal inden for samme 10 ere, skrives kun det sidste tal i sluttallet. Samme gør sig gældende indenfor samme 100 ere og så fremdeles.) Hundborg K. Den danske kvalitetsmodel. Ugeskr Laeger. 2009;171(20): Osler M, Jorgensen T, Davidsen M, Gronbaek M, Bronnum-Hansen H, Madsen M, et al. Socioeconomic status and trends in alcohol drinking in the danish MONICA population, Scand J Public Health. 2001;29(1):40-3. Artikler fra internettet Artikler på internettet behandles på samme måde som trykte artikler, med samme modifikationer som onlinepublikationer, dog er det tilladt at udelade materialetype. Er der tvivl om sidetal, er det tilladt at estimere antal sider. Således kan referencen afsluttes med [about 2 pp.] Malterud K. Kvalitative metoder i medisinsk forskning - forudsetninger, muligheter og begrensninger. Tidsskr nor Laegeforen [Internet] [cited 2013 Jan 14];122(25): Available from: Internetsider Her dækker denne kategori over de materialer på internettet som ikke kan kategoriseres som bøger, artikler, rapporter, afhandlinger m.m. Det vil sige det er tekst som er skrevet på en internetside. Angivelse af referencer fra internettet følger reglerne for onlinepublikationer. Forfatter (hvis kendt). Titel Materialetype []. Forlag/Udgiver. Årstal for copyright. Lille c angives foran årstal side 17/33

19 Dato hvor materialet er opdateret (hvis kendt); Lokaliseringsdato. Internetadresse. Når det gælder internetsider er det ikke altid muligt at finde oplysninger om årstal, udgivelsessted og udgiver, I disse tilfælde må de udelades. Det nedhentede materiale kan evt. til dokumentation vedlægges som bilag til opgaven. National Library of Medicine. International committee of medical journal editors (ICMJE) uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: Sample references [Internet]. Bethesda: U.S. National Library of Medicine. c2003 [updated 2009 May 14]; [cited 2013 Jan 14]. Available from: Skov A. Referér korrekt!: Om udarbejdelse af bibliografiske referencer [Internet]. Kbh: Danmarks Biblioteksskole. c2007 [cited 2013 Jan 14]. Available from: Lovmateriale Navn på lov, cirkulære, bekendtgørelse eller lignende, Nummer og årgang. Eventuelt kapitel og paragraf. Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, Lov nr. 207 af 31/03/2008. Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, LBK nr af 17/12/2008. Ikke publicerede materialer Der henvises kun til publicerede og/eller offentligt tilgængelige kilder. Ved accepterede, men endnu ikke offentliggjorte tekster, angives kilden fulgt af ordene in press eller forthcoming i stedet for årstal. Se eksempel på Andre medier Følger reglerne for trykt materiale. Derudover skal typen af medie angives umiddelbart efter titlen i skarp parentes. Det gælder f.eks. CD-ROM, DVD eller lydoptagelse. Forfatternavn. Titel Type af medium (f.eks. [CD-ROM], [DVD]). Udgivelsessted: Forlag; side 18/33

20 Årstal. Arbejdsmiljørådets Service Center. 43 forskningsrapporter [CD-ROM]. Kbh.: Videnscenter for arbejdsmiljø; APA-standarden (pædagogiske og samfundsvidenskabelige uddannelser) American Psychological Association har udviklet APA-referencestandarden til ordning af referencelister og tekstreferencer. APA-standarden kaldes også parentes-henvisninger. Det vil sige, at man det sted i teksten, hvor man anvender en bestemt kilde, indsætter en parentes med tilstrækkelige oplysninger om kilden til, at læseren kan genfinde kilden i den samlede referenceliste Kildehenvisninger i opgavens tekst I sit basisformat indeholder parenteshenvisningen oplysninger om forfatter(e)s efternavn(e) og udgivelsesår samt evt. sidetal. Opstillingen vil typisk se således ud: (forfatter(e)s efternavn(e), udgivelsesår, samt evt. sidetal) f.eks.: (Christie, 2001, s ) Der findes dog flere variationsmuligheder, afhængigt af hvorledes man vælger at præsentere den enkelte henvisning. Hvis man for eksempel oplyser forfatterens navn i opgaveteksten, skal man kun henvise til kildens udgivelsesår samt sidetal eller kapitel i parentesen. Hvis både forfatterens navn og kildens udgivelsesår angives i opgaveteksten, skal man kun indsætte henvisning til sidetal eller kapitel i parentesen. Eksempler på henvisninger til kilder af én forfatter Christie (2001, s ) beskriver USA som trendsætter I 2001 beskriver Christie (s ) USA som trendsætter To forfattere Hvis en kilde er udarbejdet af to forfattere oplyses begge navne, hver gang man laver en henvisning. Bemærk i øvrigt, at man i parenteser, der henviser til kilder med to forfattere, skal indsætte tegnet & mellem de to forfatternavne modsat den løbende tekst, hvor man skal anvende og. Eksempler: Egelund og Hillgaard (1998, s ) skriver om faglige værdier I Modeller i socialt arbejde (Hutchinson & Oltedal, 2002, s ) introduceres interaktionistisk sociologi side 19/33

21 Tre til fem forfattere Ved tre til fem forfattere skal man angive alle forfattere første gang man henviser til dem i opgaven. Efterfølgende henvises til førstnævnte forfatter efterfulgt af et al. (et al. betyder med flere). Eksempler: Første gang i teksten: Lærerne skal arbejde differentieret (Hilling, Behrend & Sunesen, 2012, s. 39)... Derefter: Hilling et al. (2012, s. 79) påpeger, at... Seks eller flere forfattere Ved seks eller flere forfattere henviser man til førstnævnte forfatter efterfulgt af et al. Eksempel: Christensen et al. (2005) definerer vejledning som... Organisation som forfatter Når der ikke er en personlig forfatter, sættes organisationen/institutionen som forfatter. Første gang, der henvises i teksten, skal organisationen skrives fuldt ud. Har organisationen en velkendt forkortelse, kan den også skrives i første henvisning i en skarp parentes, og derefter kan man nøjes med kun at henvise til forkortelsen. Eksempler: Første gang i teksten: Skole- og dagtilbudsledere oplever... (Danmarks Evalueringsinstitut [EVA], 2013, s. 38) Derefter: Spørgeskemaundersøgelsen viser... (EVA, 2013, s. 32) Kapitel/artikel i bog Ved kapitler i bøger med en redaktør henviser man på tilsvarende vis som ved henvisninger til bøger af én eller flere forfattere. Man henviser i teksten til kapitlets forfatter(e). Eksempler: Socialpædagogikken har i løbet af årene været rettet imod forskellige målgrupper (Madsen, 2013, s. 121) Kilder fra internettet Kildehenvisninger, der henviser til en kilde fra internettet, skal henvises til på samme måde som fysiske materialer (f.eks. en bog), med forfatter/organisation og år hvis det findes. Man skal ikke henvise til hjemmesidens URL-adresse i teksten. Denne oplysning skal kun stå i referencelisten. side 20/33

22 Eksempel: Hver tiende udsat årige har en dom for kriminalitet (Danmarks Statistik, 2010) Særlige forhold Hvis man angiver flere kilder af samme forfatter i samme henvisning, afgør udgivelsesåret rækkefølgen, så de(n) ældste kilde(r) anføres først. Hvis man i samme parentes henviser til flere kilder af samme forfatter, der er udgivet inden for samme år, sættes bogstaver efter udgivelsesåret, for eksempel 1996a, 1996b og 1996c, på samme måde som i referencelisten. Hvis der i henvisningen til flere kilder af samme forfatter indgår henvisning til sidetal, adskilles disse med semikolon. Hvis man henviser til kilder af flere forskellige forfattere i den samme parentes, skal man opstille disse i alfabetisk rækkefølge. Desuden skal de adskilles med semikolon. Eksempler på henvisninger til flere kilder af samme forfatter i samme parentes: Igennem flere år har Christensen (2000, 2004) hævdet, at Igennem flere år er det blevet hævdet (Christensen, 1999, 2000, 2004), at Christensen understreger i en række analyser (2004a, 2004b) betydningen af Eksempler på henvisninger til flere kilder af forskellige forfattere i samme parentes: Flere undersøgelser (Christensen, 2004a, 2004b; Hestbæk, 1997, 1998) påpeger, at To teoretikere (Grønmo, 2004, s ; Thagaard, 2004, s ) beskriver begrebet Eksempler på henvisninger til retskilder Det er et krav, at borgeren har været udsat for en ændring i sine forhold (Lov om aktiv socialpolitik, 11, stk. 2, nr. 1). Såfremt der henvises til en lov ved kaldenavn eller ved brug af forkortelser, skal dette forklares første gang, det anvendes. Teksten kan eventuelt forsynes med en samlet oversigt over de anvendte forkortelser. Eksempel på kildehenvisning til en lov med et kaldenavn Det er et krav, at borgeren har været udsat for en ændring i sine forhold (Lov om aktiv socialpolitik, herefter kaldet: Aktivloven, 11, stk. 2, nr. 1). Eksempel på kildehenvisning til en lov med forkortelse Det er et krav, at borgeren har været udsat for en ændring i sine forhold (Lov om aktiv socialpolitik, herefter kaldet: LAS, 11, stk. 2, nr. 1). side 21/33

23 Eksempel på kildehenvisning til et lovforslag Baggrunden for forslaget er den store forskel på rettigheder og pligter mellem papirløst samlevende og mellem ægtefæller (Lovforslag nr , Almindelige bemærkninger, pkt ). Figurer/tabeller Figurer og tabeller nummereres, f.eks. figur 1 og figur 2, og bliver givet en titel. Under figuren/tabellen sættes referencen. Hvis kilden som figuren/tabellen kommer fra bliver brugt andre steder i teksten sættes kun en henvisning under figuren/tabellen. Hvis kilden ikke bliver brugt i teksten sættes den fulde reference for kilden under figuren/tabellen. Eksempler Figur 2. Inklusionsbegrebets poler og dilemmaer. Hostrup (2014, s. 32) Figur 2. Inklusionsbegrebets poler og dilemmaer. Fra: M. N. Hostrup, 2014, Inkluderende dagtilbudspædagogik, s. 32. Ophavsret 2014 Akademisk Forlag Citater ifølge APA Citater er ordrette gengivelser af talt eller skrevet kildemateriale. Brug kun citater, når den ordrette formulering er vigtig. Citater skal have en korrekt henvisning med sidetal. Hvis man ikke har sidetal på kilden (primært internetkilder), skriver man i stedet for nummeret på afsnittet. Korte citater Korte citater er i reglen citater under tre linjer. Korte citater skal sættes i citationstegn i den løbende tekst. Eksempel på et kort citat Illeris (2011, s. 36) fremhæver at kompetencebegrebet har et demokratisk perspektiv, her kan vi alle være med, det er ikke noget elitært. Længere citater Længere citater er citater på tre linjer og derover. Længere citater skal af hensyn til læsevenligheden markeres ved linjeskift og indrykning. Citatet skal ikke stå i citationstegn. Eksempel på et længere citat Illeris (2011, s. 36) beskriver det på følgende måde: Derfor har kompetencebegrebet også et demokratisk perspektiv, her kan vi alle være med, det er ikke noget elitært, noget kun nogle få mennesker side 22/33

24 kan klare som f.eks. ekspertise, eller noget der er finere end noget andet som f.eks. dannelse. Særlige tilfælde Generelt bør man ikke citere på anden hånd, men hvis det alligevel er nødvendigt at referere til tekster, hvis indhold man kun kender fra noget man har læst, skal det klart fremgå, at man ikke har læst det originale værk. Det kan gøres således Belkin & Croft understreger at... (refereret fra Ingwersen, 1991, s. 87) Citationstegn i citater Man kan komme ud for, at den tekst, der skal citeres, indeholder et citat eller et ord i citationstegn. For sådanne citater i citater gælder det, at det, man selv citerer, sættes i dobbelt citationstegn, mens citatet eller ordet i citationstegn i den tekst, man citerer, sættes i enkelt citationstegn.... Når der udelades noget af et citat Hvis man udelader noget fra et citat, skriver man udeladelsesprikker:... Brug kun udeladelsesprikker i starten og slutningen af et citat hvis det er meningsforstyrrende at citatet starter eller slutter midt i en sætning. Eksempel: Bjørndal (2003, s. 34) skriver: For læreren er observation altså en professionel færdighed... man observerer for at kunne lægge forholdene bedst muligt til rette for læring. Når man tilføjer tekst til et citat Man kan tilføje tekst i et citat, hvis meningen i citatet ikke er tydeligt nok. Man sætter skarp parentes [ ] om den tilføjede tekst. Eksempel: Vi [pædagogerne] bør bruge kræfterne på at leve os ind i den uro og den følelse af håbløshed og utilstrækkelighed, som mange forældre forsøger at vægre sig mod (Killén, 2012, s. 184). Kursiv i et citat Man skal kun skrive noget med kursiv eller fed skrift, hvis det er skrevet sådan i originalteksten. Hvis man selv vil fremhæve noget med kursiv i citatet, skal man skrive [egen fremhævelse] lige efter det, man har skrevet med kursiv. Eksempler: Der synes at finde en proces sted, hvor deltagerne introjicerer eller indoptager det kaos og den håbløshed, som kendetegner familiens oplevelse og situation (Killén, 2012, s. 230).... relationskompetence forudsætter, at personalet i daginstitutionen [egen fremhævelse] bestræber sig på at være der, hvor barnet er følelsesmæssigt (Killén, 2012, s. 144). side 23/33

25 5.4.3 Eksempler på referencelister ifølge APA Enhver opgave skal indeholde en referenceliste. Referencelisten er placeret efter selve opgaveteksten, og har til formål at præsentere en samlet oversigt over det anvendte kildemateriale. Referencelisten skal have titlen: Referenceliste. Titlen skal stå øverst på en ny side. Listen over referencer afsluttes med angivelse af den anvendte referencestandard. Alle henvisninger i referencelisten skal indeholde oplysninger, der er tilstrækkelige til entydig identifikation af den enkelte kilde. Referencelisten i en opgave Opstilles i alfabetisk rækkefølge efter forfatternes efternavne Referencelisten SKAL opstilles UDEN underopdelinger, uanset materialetype Hvis man henviser til flere kilder af en enkelt forfatter, gælder følgende: Hvis kilderne har forskellige årstal, opstilles disse i kronologisk rækkefølge med den ældste først Hvis flere kilder af samme forfatter er udgivet inden for samme år, tilføjer man efter udgivelsesåret bogstaver i alfabetisk rækkefølge, for eksempel 1999a, 1999b og 1999c Hvis første forfatter i et sammensat forfatterskab også optræder som enkeltforfatter, indføres enkeltforfatterskabet først. Referencelisten skal kun indeholde anvendt litteratur, dvs. kun kilder der refereres til i opgaven Hvis der intet årstal er (f.eks. på hjemmesider), skriver man i stedet for årstal (u.å.). F.eks.: Undervisningsministeriet (u.å.). Bilag og eget indsamlet datamateriale skal ikke stå i referencelisten Vær opmærksom på, at du ikke kan henvise til dine underviseres forelæsninger eller powerpoints. I stedet skal man læse og henvise til den litteratur, der ligger bag forelæsningen/powerpoints Forfatternavne skrives med efternavnet først. Fornavne skrives ikke helt ud, men med forbogstav(er). Hvis en kilde ikke har forfatterangivelse, angives i stedet titlen. Herunder gives eksempler på, hvordan de hyppigst forekommende referencer angives. Opdelingen i én forfatter, to forfattere, bøger, artikler osv. skal gøre afsnittet overskueligt, men denne opdeling må ikke følges i opgavens referenceliste. En forfatter Forfatters efternavn, forfatters fornavn. (udgivelsesår). Titel: undertitel. Udgivelsessted: Udgiver. side 24/33

26 Illeris, K. (2013). Transformativ læring og identitet. Frederiksberg: Samfundslitteratur. To forfattere Forfatters efternavn (1), forfatters fornavn (1) & forfatters efternavn (2), forfatters fornavn (2). (udgivelsesår). Titel: undertitel. Udgivelsessted: Udgiver. Christensen, E. & Egelund, T. (2002). Børnesager. Kbh.: Socialforskningsinstituttet. Tre til fem forfattere Forfatters efternavn (1), forfatters fornavn (1), efternavn (2), fornavn (2), efternavn (3), fornavn (3), fornavn (4), fornavn (4) & efternavn (5), fornavn (5) (udgivelsesår). Titel: undertitel. Udgivelsessted: Udgiver. Hilling, S., Behrend, L. & Sunesen, M. (2012). Inklusion og neuropædagogik: med PAS og Zonemodellen som redskaber. Varde: Munkholm. Seks eller flere forfattere Førstnævnte forfatters efternavn, fornavn et al. (udgivelsesår). Titel: undertitel. Udgivelsessted: Udgiver. Christensen, B. et al. (2005). Vejledning og mentoring: håndbog for mentorer, praktikvejledere og nye lærere. Vejle: Krogh. Ikke første udgave Forfatters efternavn, forfatters fornavn. (udgivelsesår). Titel: undertitel (Udgave). Udgivelsessted: Udgiver. Bundesen, P. (2011). Sociale problemer og socialpolitik (4. udg.). Odense: Syddansk Universitetsforlag. Organisation som forfatter Organisationens navn (udgivelsesår). Titel: undertitel. Udgivelsessted: Udgiver. Danmarks Evalueringsinstitut (2013). Strategier for læreres og pædagogers kompetenceudvikling. Kbh.: Danmarks Evalueringsinstitut. Bog med redaktør(er) Samme opstillingsregler som ovenstående eksempler. Forskellen er, at man sætter redaktøren/redaktørerne som forfatter efterfulgt af (Red.). Redaktørs efternavn, redaktørs fornavn (Red.). (udgivelsesår). Titel: undertitel. Udgivelsessted: Udgiver. Jerlang, E. (Red.). (2008). Udviklingspsykologiske teorier (4. udg.). Kbh.: Hans Reitzel. Ankerstjerne, T. & Broström, S. (Red.). (2013). Håndbog til pædagoguddannelsen: ti perspektiver på pædagogik. Kbh.: Hans Reitzel. side 25/33

27 Kapitel/artikel i bog med redaktør Kapitelforfatters efternavn, kapitelforfatters fornavn. (udgivelsesår). Kapitels titel. I: Redaktørs fornavn efternavn (Red.), Bogens titel (sidetal på kapitel). Udgivelsessted: Udgiver. Aabro, C. (2013). Magt i pædagogisk arbejde. I: T. Ankerstjerne & S. Broström (Red.), Håndbog til pædagoguddannelsen: ti perspektiver på pædagogik (s ). Kbh.: Hans Reitzel. Artikel i tidsskrift Hvad angår henvisninger til artikler i tidsskrifter, gælder det, at såvel tidsskriftets titel som årgang skal skrives med kursiv. Artikelforfatters efternavn, fornavn. (udgivelsesår). Artiklens titel. Tidsskriftets titel, årgang (nr.), sidetal. Knoop, H. H. (2014). Trivsel, læring og kreativitet via digitale medier. Kognition & Pædagogik, 24 (92), s Tidsskriftartikel på internettet Artikelforfatters efternavn, fornavn. (udgivelsesår). Artiklens titel. Tidsskriftets titel, årg. (nr.). Lokaliseret dato URL-adresse. Edslev, B. (2007). Fjernet fra plejefamilien. Psykolog nyt, 61 (14), s Lokaliseret 18. august 2014 på Artikel i avis Artikelforfatters efternavn, fornavn. (udgivelsesår, udgivelsesdato). Artiklens titel. Avisens titel, sektion, sidetal Bruunschmidt, M. (2014, 11. februar). Pædagoger indtager skolerne. Politiken, sektion 1, s. 6. Avisartikel på internettet Artiklens forfatter efternavn, fornavn. (udgivelsesår, udgivelsesdato). Artiklens titel. Avisens titel. Lokaliseret dato URL-adresse. Spøhr, J. (2014, 11. april). Pædagoger og lærere skal tjekke om forældre har alkoholproblem. Jyllands-Posten. Lokaliseret den 18. august 2014 på Love og bekendtgørelser For at sikre tilstrækkelige oplysninger til identifikation af retsregler, herunder love, lovbekendtgørelser, bekendtgørelser, vejledninger, cirkulærer og vejledninger skal oplysninger om nummer, dato og år, samt titel indgå i henvisningen. side 26/33

28 Love Titel, nr. og dato (på oprindelig hovedlov), senest ændret ved lov nr. og dato (for seneste ændringslov). Lov om aktiv socialpolitik, nr. 455 af 10. juni 1997, senest ændret ved lov nr. 483 af 12. juni Bekendtgørelser, vejledninger, cirkulærer, m.m. Myndighed. Titel, nr. og dato, senest ændret ved (dokumenttype), nr. og dato (for eventuelle senere ændringer). Arbejdsmarkedsstyrelsen. Bekendtgørelse om visitation og det individuelle kontaktforløb, nr. 759 af 10. juli Arbejdsdirektoratet. Bekendtgørelse om sygedagpenge, nr. 665 af 20. juni 2006, senest ændret ved bekendtgørelse nr. 414 af 28. maj Lovforslag Myndighed. Titel, nr. og årstal. Beskæftigelsesministeren. Forslag til lov om ændring om aktiv af lov socialpolitik, SUloven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love, L Online kilder De generelle principper for referencer til online kildemateriale er de samme som for referencer til trykte kilder: Alle henvisninger i referencelisten skal indeholde oplysninger, der er tilstrækkelige til entydig identifikation af den enkelte kilde. På grund af internettets dynamiske karakter er det vigtigt helt præcist at angive, hvilken version af kilden, man har benyttet. Dette gøres ved at angive den dato, man har lokaliseret kilden. Tager man et print af kilden, vil datoen stå på udskriften. Hvis ophavet til en online kilde ikke kan identificeres, ordnes dokumentet efter titlen. Når der er tale om såkaldt statiske online kilder, for eksempel online bøger, tidsskrifter eller konferencebidrag, skal årstallet for den elektroniske udgave anføres. I tilfælde af dynamiske dokumenter, hvor det kan være vanskeligt at fastslå tekstens datering, angives u. å. (uden år). Vigtigt! Ved brug af dynamiske internetkilder er det vigtigt at vurdere, om det kan være nødvendigt at printe dokumentet ud til brug for senere dokumentation, da kilden kun findes online. Internetside Brug så vidt muligt denne opstilling ved internetsider: Forfatter/organisation (udgivelsesår, udgivelsesdato). Titel: undertitel. Lokaliseret dato på URL adresse side 27/33

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved sygeplejerskeuddannelsen og sundhedsuddannelser, Januar 2013

Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved sygeplejerskeuddannelsen og sundhedsuddannelser, Januar 2013 Ansvarlig: Githa Cajus Udarbejdet af repræsentanter fra Efter- og videreuddannelsen, professionsbacheloruddannelserne og Biblioteket Januar 2010, revideret Januar 2013 Redaktionelle krav til skriftlige

Læs mere

Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn

Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 2.1 Overskrifter... 3 2.2 Figurer og tabeller... 4 3. Serviceafsnit...

Læs mere

Skabelon til praktikopgave

Skabelon til praktikopgave Skabelon til praktikopgave De enkelte opgaveafsnit Kompetenceområderne for praktik er Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Eksempel fra opgave(r) Metakommunikation er markeret med GRØNT Sideantal

Læs mere

Formkrav til skriftlige opgaver UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved

Formkrav til skriftlige opgaver UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved UCSJ Fysioterapeutuddannelsen Campus Roskilde og Campus Næstved Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Format, opsætning og tegnoptælling...3 3. Tekstens detaljer...4 3.1 Afsnit og overskrifter...4 3.2

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt

Formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt 2015 Formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt Udarbejdet af repræsentanter fra professionsbacheloruddannelserne og UCL Biblioteket Revideret juli 2015 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn

Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn Gældende fra januar 2015 2014 Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Tekstens detaljer... 4 3.1 Overskrifter...

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt. Revideret af UCL Biblioteket september 2017

Formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt. Revideret af UCL Biblioteket september 2017 2017 Formelle krav til skriftlige opgaver ved University College Lillebælt Revideret af UCL Biblioteket september 2017 Referencehåndtering ved UCL Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Layout... 3

Læs mere

Redaktionelle retningslinjer. for. opgaveskrivning

Redaktionelle retningslinjer. for. opgaveskrivning Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning University College Lillebælt Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle Revideret Januar 2009/ Peder Ohrt Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Redaktionelle krav til skriftlige opgaver

Redaktionelle krav til skriftlige opgaver Redaktionelle krav til skriftlige opgaver Juni 2008 Udarbejdet af repræsentanter fra Efter- og videreuddannelsen, professionsbacheloruddannelserne og Biblioteket INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1 2.

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Dette skrift indeholder de gældende retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Retningslinjerne

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning ORIENTERING Retningslinjer for opgaveskrivning Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland Juni 2014 De følgende retningslinjer gælder for alle skriftlige opgaver, der udarbejdes af studerende på Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning Sygeplejerskeuddannelsen November 2015 Professionshøjskolen UCC Retningslinjer for opgaveskrivning Sygeplejerskeuddannelsen i Nordsjælland Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 2 2. Opgavens tekniske

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning Retningslinjer for opgaveskrivning - gældende for studerende ved September 2013 VIA University College Jens Otto Krags Plads 3 8900 Randers C Indhold 1.0 Indledning... 1 2.0 Opgavens opbygning... 2 2.1

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger.

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger. Akademiuddannelser Vejledning i kildehenvisninger. INDHOLD INDLEDNING... 3 KILDEHENVISNINGER... 3 SAMME KILDE LIGE EFTER HINANDEN:... 4 HENVISES DER TIL FLERE SIDER SKAL DER SKRIVES:... 4 CITATER... 4

Læs mere

Formkrav og redaktionelle retningslinjer

Formkrav og redaktionelle retningslinjer Formkrav og redaktionelle retningslinjer for skriftlige opgaver ved Sundhedsuddannelserne UCC 2/11/16/lc 1 Generelle krav Opgaver kan udarbejdes på dansk, svensk og norsk. Ønske om aflevering på andre

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Harvard referencestandard

Harvard referencestandard Udarbejdet af bibliotekar på UC SYD Roald Frøsig, 17. januar 2017. Harvard referencestandard Man skal referere, hver gang man anvender en kilde i sin tekst, det gælder både når man citerer en tekst direkte,

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning VIA University College Dato: 11. februar 2015 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Retningslinjer for opgaveskrivning Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers Indhold 1.0 INDLEDNING... 1 2.0

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Du skal nu skrive din studieretningsopgave. Formålet med din SRO er formidling af faglig viden til dine læsere (lærere/vejledere). Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Referencer henvisninger, citater, litteraturliste

Referencer henvisninger, citater, litteraturliste Referencer henvisninger, citater, litteraturliste Ergoterapeutuddannelsens praksis - følger APA, American Psychological Association November 2007 Formålet med referencer 1 Litteraturhenvisninger (bibliografiske

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet. Redaktionelle retningslinier. for opgaveskrivning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet. Redaktionelle retningslinier. for opgaveskrivning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Redaktionelle retningslinier for opgaveskrivning Revideret februar 2010 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 OPGAVENS

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Retningslinjer for opgaveskrivning

Retningslinjer for opgaveskrivning Retningslinjer for opgaveskrivning - gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens April 2011 VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Chr. M. Østergaardsvej 4, 8700 Horsens

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Retningslinjer for skriftlige opgaver

Retningslinjer for skriftlige opgaver Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012 Indhold Indledning... 1

Læs mere

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende)

Læs mere

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5

EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET. Zotero. version 5 EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero version 5 En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word - sådan deler du referencer November

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013

Eksamenssnyd Journalnr.: U0026-7-01-2-12 Ref.: LAEL Dato: 14. januar 2013 Eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen Ved eksamenssnyd forstås de tilfælde, hvor en eksaminand under en prøve Skaffer sig uretmæssig hjælp eller giver anden eksaminand hjælp til besvarelse, eller

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Praktiske bemærkninger om manus. Målgruppe. Sprog. Skribenten. Artikel-længde. Manus. Anonym læser. Redaktionelt

Praktiske bemærkninger om manus. Målgruppe. Sprog. Skribenten. Artikel-længde. Manus. Anonym læser. Redaktionelt Praktiske bemærkninger om manus Målgruppe KONTUR henvender sig primært til studerende, kandidater og forskere, som har en bred interesse for kulturstudier, men ikke nødvendigvis er specialister. Redaktionen

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word

Zotero. En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET Zotero En praktisk guide - sådan henter du referencer - sådan redigerer du referencer - sådan indsætter du referencer i Word Maj 2017 Indholdsfortegnelse Tilføj/Download

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister

Litteraturhenvisninger og litteraturlister Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Harvard-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Fagbeskrivelse til Frit Projekt

Fagbeskrivelse til Frit Projekt Fagbeskrivelse til Frit Projekt Arbejdet med projektrapporten, der udarbejdes som afslutning på suppleringsforløbet for markedsførings og finansøkonomer tager udgangspunkt i en erhvervsøkonomisk problemstilling

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

FORMALIA VED OPGAVER

FORMALIA VED OPGAVER AALBORG KATEDRALSKOLE FORMALIA VED OPGAVER Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3 cm. Højre margen: 2 cm. Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende) Indholdsfortegnelse På den første

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Retningslinjer for skriftligt arbejde på Center for Ernæring og Rehabilitering

Retningslinjer for skriftligt arbejde på Center for Ernæring og Rehabilitering Retningslinjer for skriftligt arbejde på Center for Ernæring og Rehabilitering ERNÆRINGS- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN - FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN Version 0.7 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 4. semester Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 04-09-2012 12:06 Udarbejdet af laud Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på grunduddannelsen 4. semester Interne retningslinjer

Læs mere

Tekniske og etiske retningslinjer for skriftlige opgaver ved Radiografuddannelsen UC Lillebælt

Tekniske og etiske retningslinjer for skriftlige opgaver ved Radiografuddannelsen UC Lillebælt Tekniske og etiske retningslinjer for skriftlige opgaver ved Radiografuddannelsen UC Lillebælt Gældende pr. 1. februar 2012 Indhold 1 I DLED I G... 3 2 AFLEVERI G AF OPGAVER... 3 2.1 Generelt... 3 2.2

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 2. Opgavens opbygning... 1 2.1. Om forside... 1 2.2. Om abstract... 1 2.3. Om indholdsfortegnelse... 2 2.4. Om opgavens indledning...

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater og

Læs mere

Opgavekriterier og redaktionelle krav for afsluttende skriftlig opgave ved. Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje

Opgavekriterier og redaktionelle krav for afsluttende skriftlig opgave ved. Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Opgavekriterier og redaktionelle krav for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Godkendt af Landsudvalget december 2012 De Regionale Specialuddannelsesråd

Læs mere

Redaktionelle krav til opgave- og projektskrivning ved Professionshøjskolen UCC, Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland

Redaktionelle krav til opgave- og projektskrivning ved Professionshøjskolen UCC, Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland Redaktionelle krav til opgave- og projektskrivning ved Professionshøjskolen UCC, Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland Redaktionelle krav Opgaver/projekter skal afleveres på studiekontoret, den angivne

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Undgå eksamenssnyd en hjælp til studerende

Undgå eksamenssnyd en hjælp til studerende Undgå eksamenssnyd en hjælp til studerende Eksamenssnyd er en forseelse, som Erhvervsakademi Aarhus ser med største alvor på, fordi forseelsen medfører, at man ikke kan stole på erhvervsakademiets eksamensbeviser.

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

UNDGÅ EKSAMENSSNYD. - hjælp til selvhjælp

UNDGÅ EKSAMENSSNYD. - hjælp til selvhjælp UNDGÅ EKSAMENSSNYD - hjælp til selvhjælp UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit eksamensbevis i hånden, skal man

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

Vejledning i Rapportskrivning

Vejledning i Rapportskrivning Vejledning i Rapportskrivning Finn Nordbjerg Rie Nielsen Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business: IT Uddannelserne August 2011 1 Forord Denne vejledning er rettet mod

Læs mere