Kommentarer til landsdækkende overenskomst mellem BL og HK-Privat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentarer til landsdækkende overenskomst mellem BL og HK-Privat"

Transkript

1 Kommentarer til landsdækkende overenskomst mellem BL og HK-Privat Juli 2008

2 side 2 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Overenskomstens dækningsområde... 3 Arbejdstid... 3 Fridage... 4 Overarbejde... 4 Aflønning... 4 Valgfrie lønelementer... 6 Pension... 6 Fravær ved sygdom... 7 Fravær under barsel... 7 Frihed og orlov ved barns- og familiemæssig sygdom... 7 Ferie, særligt ferietillæg og feriefridage... 8 Kompetenceudvikling, medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og uddannelsesfonde... 8 Seniorordning... 9 Sundhedsinitiativ Krisehjælp... 9 Personalepolitiske tiltag... 9 Tillidsrepræsentanter FIU-fonden Klausul for nuværende og nyansatte medarbejdere ansat efter 1. april Elever... 10

3 side 3 Generelt Ansættelseskontrakter for medarbejdere ansat mellem 1. april og til overenskomstens godkendelse (ultimo juni måned 2008): Medarbejdere i denne mellemperiode er alt andet lige blevet ansat på de vilkår, der gjaldt for den lokalt indgåede overenskomst, som var gældende indtil den nye landsdækkende overenskomst blev stemt hjem. Efter at landsoverenskomsterne er vedtaget ændres ansættelsesvilkårene (løn- og pensionsvilkår m.m.) herefter til de nye overenskomsters bestemmelser med et tillæg til den nuværende ansættelseskontrakt. Med hensyn til de generelle ansættelsesvilkår for både nuværende og nyansatte medarbejdere henvises til kommentarerne under afsnittet Klausul for nuværende og nyansatte medarbejdere efter 1. april 2008 på side 10 i dette notat. Den eneste reelle forskel mellem nuværende og kommende medarbejdere ansat efter 1. april 2008 kan være lønniveauerne. Overenskomstens dækningsområde Dækningsområdet i HK-overenskomsten er på en måde tydelig nok, men også problematisk. Problematikken opstår primært, hvis en boligorganisation ønsker at ansætte eksempelvis en akademiker i en stilling, som på forhånd ikke er klart defineret som en entydig akademisk stilling, og hvor der hermed er tvivl om, hvilken overenskomst den kommende medarbejder hører under. I den situation vil der opstå det, som man med et arbejdsretligt begreb kalder en grænsekonflikt. Denne problemstilling vil sandsynligvis blive forstærket, når BL til næste år efter alt at dømme indgår en landsdækkende AC-overenskomst for den almene sektor. Når BL alligevel er gået med til den nuværende formulering i aftalen med HK, skyldes det, at der ved en nærmere analyse ikke er mange stillingstyper, der burde give anledning til problemer. De er i princippet koncentreret omkring IT-området og måske et par andre stillingsområder. HK har nemlig på forhånd tilkendegivet, at stillinger, der er målrettet en akademisk stillingsbesættelse, vil forbundet på ingen måde anfægte. Dette betyder, at boligorganisationerne skal være meget bevidste om, hvilken type medarbejder man søger til den respektive stillingsbesættelse, og at formuleringerne i en eventuel stillingsannonce skal være yderst præcise for dermed at undgå eventuelle grænsekonflikter. Det skal bemærkes, at en del bachelorer, mellemlange uddannelser og kandidatuddannelser under bl.a. IT-området, sprog, kommunikation og handelshøjskoleuddannede tilhører HK s organisationsområde. Arbejdstid Parterne har ikke ændret velkendte gældende regler omkring arbejdstid. Udgangspunktet er stadig, at den enkelte boligorganisations lokale arbejdstidsaftale er gældende, men at generelle bestemmelser omkring arbejdstidsdirektiv, overarbejde (se næste afsnit) m.m. skal følges. Det skal bemærkes, at medarbejdere placeret i den nye løngruppe 3 er ansat uden højeste arbejdstid.

4 side 4 Fridage Hvis en medarbejder (under begge overenskomster) har fridage, der ikke er nævnt i teksten, bibeholder medarbejderen denne/disse. I overenskomsten er fredagen efter Kr. Himmelfartsdag ikke nævnt, men hvis denne er aftalt lokalt gælder den fortsat for nuværende medarbejdere. Den vil også gælde kommende medarbejdere, da de er sikret de samme vilkår som de øvrige medarbejdere, jf. 22. Overarbejde Ingen ændringer i forhold til sædvanlige overarbejdsbestemmelser: Første 3 timer 150 % og dernæst 200 % på overarbejdssatsen. Disse bestemmelser er alene for medarbejdere placeret i løngrupperne 1 og 2. Den dyrere betaling af overarbejde, der ikke er rettidigt varslet, betyder til gengæld, at boligorganisationen ikke bliver krævet en bod for brud på overenskomsten. Aflønning Medarbejdere ansat før 1. april 2008: Nuværende ansatte fortsætter som hidtil, herunder eventuelle aftalte anciennitetsforløb. Det vil sige, at denne medarbejdergruppe alene skal (efter-)reguleres i lønnen pr/fra 1. april For medarbejdere, der ikke har fuldendt et anciennitetsforløb og som rykker op på udvalgte løntrin, henvises til de løntabeller, der udsendes eksempelvis på det kommunale område af KL og KTO. Web-adressen er følgende: Hvis en medarbejder med aftalt anciennitetsforløb skal rykke eksempelvis et skalatrin op foreslås følgende fremgangsmåde: Differencen mellem det nye og det gamle skalatrin beregnes pr. 31. marts 2008, og først herefter ganges med den i overenskomsten aftalte årlige lønregulering. Det skal bemærkes, at først fra 1. april 2009 vil denne overenskomsts lønsatser igen gå i takt med KTO-satserne, da der i denne overenskomst udmøntes en samlet stigning pr. 1. april 2008, hvor KTO-satserne både stiger 1. april og 1. oktober Medarbejdere ansat efter 1. april 2008: BL ønskede fra begyndelsen ikke at indgå en aftale om lønforløb med anciennitetsstigninger, men accepterede af flere årsager, at der for basismedarbejdere (grundløn 1) kunne aftales et kortere anciennitetsforløb, mens de to andre grundlønninger (2 og 3) indgår i et intervalforløb. For ansatte på grundløn 1 er der som nævnt aftalt et kort anciennitetsforløb med 2 år på hvert trin. Denne gruppe omfatter medarbejdere, som har erhvervet en kontoruddannelse eller lignende, og som bl.a. arbejder med almindelige udlejnings- og huslejerelaterede opgaver. Herudover findes under afsnittet om grundløn 1 en gruppe medarbejdere, som i kraft af at skulle håndtere en enkelt arbejdsopgave, er indplaceret i et anciennitetsforløb med ligeledes 2 år på hvert trin. Det kan være en gruppe af ufaglærte medarbejdere, fleksjobbere og lignende, der

5 side 5 ansættes i denne gruppe. Det generelle lønmæssige niveau ligger derfor under niveauet for medarbejdere på grundløn 1. Lønforhandlingerne er til enhver tid et lokalt anliggende mellem boligorganisationen og medarbejderen med deltagelse af en tillidsrepræsentant/fagforeningen, medmindre dette ikke ønskes af medarbejderen. Grundløn 2 omfatter medarbejdere med særdeles selvstændige arbejdsopgaver og funktioner inden for forskellige områder. Ansættelse af disse medarbejdere sker inden for et løninterval efter lokal forhandling. Hvorledes lønnen skal fastsættes inden for intervallet må bero på medarbejderens kvalifikationer, erfaring og sammenlignelige stillinger. Under forhandlingerne deltager tillidsrepræsentanten eller fagforeningen, med mindre medarbejderen ikke ønsker dette. Grundløn 3 omfatter ansatte, der har særlige selvstændige og betroede arbejdsopgaver, og lønnen fastsættes som under Grundløn 2 i et interval. I denne gruppe indgår fra 1. april 2008 bl.a. mellemledere/gruppeledere og boligsociale konsulenter. Lønforhandlingen foregår som udgangspunkt alene mellem boligorganisationen og den kommende medarbejder. Medarbejdere i denne løngruppe ansættes uden højeste arbejdstid. Lokalt aftalte tillæg: Overenskomstens ramme indeholder ikke en procentdel afsat til tillæg, som forhandles lokalt. Dette skyldes, at der var adskillige elementer i overenskomsten, som der for denne overenskomstperiode skulle betales for, og at udvide den samlede lønramme for at få plads til finansiering af lokale tillæg var ikke en løsning. BL og HK vil dog fremover alt andet lige forhandle en lønramme, hvor der afsættes midler til lokale forhandlinger. Ovennævnte betyder, at hvis boligorganisationerne vil give tillæg i den kommende overenskomstperiode, skal finansieringen findes uden for den aftalte lønramme. Derfor vil BL anbefale, at udover de relativt pæne generelle lønstigninger, gives der alene tillæg, hvis disse kan finansieres af eksempelvis tilbagefaldsmidler. Det vil sige lønmidler, som bliver frigjort i tilfælde af jobskift, omstruktureringer m.m., således at udgiften til eventuelle tillæg er omkostningsneutral. Ansættelse og aflønning af chefer : Chefer m.m. ansættes på individuelt basis, og løn og øvrige ansættelsesvilkår aftales i en ansættelseskontrakt. Denne gruppe indgår dermed ikke som en del af overenskomsten. Parterne anbefaler derfor boligorganisationernes ledelse så hurtigt som muligt at forhandle ansættelseskontrakter for de chefer, der stadig har overenskomstmæssige ansættelsesvilkår. BL og HK udarbejder en standardkontrakt snarest. Piccoloer/piccoliner/kontormedhjælpere: Denne gruppe medarbejdere aflønnes på timebasis. Gruppen indplaceres alt efter erhvervserfaring, men opnår ikke ret til pension. Lønregulering m.m.: Der udsendes løntabeller for reguleringerne i overenskomstperioden.

6 side 6 Valgfrie lønelementer Indholdet omkring valgfrie lønelementer er i princippet ens, men medarbejdere, der er omfattet af HK-overenskomsten, har mulighed for at vælge en ordning på 3 %, mens inspektørerne har en valgmulighed på 1 % og det er mellem ferietillæg, pensionsbidragsforhøjelse eller lønstigning. Hvis en HK-medarbejder vælger pensions- eller ferietillægsforhøjelse er værdien på 3 %, men hvis medarbejderen vælger at få de 3 % som lønregulering, er værdien alene 2,52 %. Dette skyldes, at der i lønreguleringen medregnes stigninger i ferietillæg og i pensionen, således at den samlede værdi teknisk set er 3 %. Dette gælder tillige inspektørgruppen, hvor pensions- og ferietillægsforhøjelsen er på 1 %, mens valget af en lønregulering er på 0,87 %. Der kan lokalt indgås aftaler om, at medarbejderne kan vælge andre elementer i fritvalgsordningen end de mellem parterne aftalte. Hvis boligorganisationen i forvejen har oprettet en ordning omkring valgfrie lønelementer, gælder denne tillige for nye medarbejdere ansat efter 1. april 2008, da man ikke i forhold til tidligere indgåede aftaler kan forringe nye medarbejderes ansættelsesvilkår i forhold til nuværende medarbejdere ansat før 1. april Det vil sige, at for en boligorganisation, der tidligere i dets lokale overenskomst har oprettet en fritvalgsordning på 1 %, sker følgende: Nuværende medarbejder: 1 % fritvalgsordning og de 3 % i den landsdækkende overenskomst. Medarbejder ansat efter 1. april 2008: 3 % fra den landsdækkende overenskomst og 1 % fra tidligere aftale, jf. 22, således at nye medarbejdere ikke stilles ringere end nuværende. Pension For begge overenskomster er pensionsafsnittet ens undtagen den minimumsprocent, som boligorganisationen skal betale. For HK ere skal der indbetales et minimumsbidrag på 13 %, og for inspektører minimum 10 %. For de boligorganisationer, der i dag giver et mindre arbejdsgiverbidrag end henholdsvis 13 og 10 %, er der aftalt en indfasningsperiode, hvor der i år minimum skal indbetales 10 % for HK ere og 8 % for inspektører. Pensionsordninger, der allerede er etableret, fortsætter. Dette forudsættes også at gælde medarbejdernes (egen betaling) af egetbidrag til pensionsordningen. Nyansatte efter 1. april kan selv fastsætte et egetbidrag, hvis det samlede pensionsbidrag skal være højere end det arbejdsgiverbetalte. Boligorganisationer, der tidligere har betalt medarbejdernes eget bidrag skal fortsætte hermed og det gælder og til nye ansatte efter 1. april 2008.

7 side 7 Boligorganisationer, der efter 1. juli opretter en ordning eller ønsker en ny leverandør, skal blandt tilbudsgiverne indhente tilbud fra et arbejdsmarkedspensionsselskab. Boligorganisationen er dog ikke forpligtet til at vælge denne type pensionsselskab, selvom selskabet i en udbudsrunde eksempelvis er det billigste. Hvis en boligorganisation aldrig har aftalt/indbetalt pensionsbidrag til medarbejderne, men i stedet kan dokumentere, at der er udbetalt en væsentlig højere løn, må ledelse og medarbejdere indgå en lokal aftale for at opfylde denne paragrafs pensionsbestemmelser. Det er dog en forudsætning, at den enkelte boligorganisations økonomi i denne forbindelse ikke må belastes mærkbart. De få boligorganisationer, hvor dette er aktuelt, kan eventuelt inddrage BL og HK-Privat med henblik på at fremme en for begge parter acceptabel løsning. Fravær ved sygdom Det primære ved denne paragraf er, at boligorganisationen skriftligt, eksempelvis i en medarbejderhåndbog/personalepolitik får tilvejebragt en procedure for melding om sygdom fra medarbejderen. Der er enkelte boligorganisationer, som i deres tidligere lokale overenskomster har aftalt brugen af 120-dages-reglen i ansættelseskontrakterne. De nye landsdækkende indeholder ikke nogen aftale om reglen. Dette betyder, at ansatte efter 1. april 2008 ikke er omfattet af reglen, og da der ikke kan ske kollektive forringelser for hverken nuværende eller kommende medarbejdere, vil reglen ikke længere kunne anvendes. Derfor bør reglen også udgå af nuværende ansattes ansættelseskontrakter. I dag gøres der næsten alene brug af reglen på ikke-overenskomstdækkede områder på det danske arbejdsmarked. Man skal derfor som ledere benytte andre redskaber uagtet om man ønsker at fastholde eller indlede en afskedigelsesprocedure mod den sygdomsramte medarbejder, hvilket overenskomstparterne senere vil vejlede om. Fravær under barsel Bestemmelsen træder i kraft 1. juli Medarbejdere, der har startet deres barselorlov (modsat graviditetsorlov før fødslen) eller har terminsdato før denne dato har derfor i princippet ikke krav på de nye bestemmelser, herunder at der gives fuld løn (inkl. pensionsbidrag) i maksimalt 46 uger til moderen og minimum 6 uger til faderen. Dette er dog forudsat, at boligorganisationen opnår dagpengerefusion ellers nedsættes lønnen forholdsmæssigt. Frihed og orlov ved barns og familiemæssig sygdom Bestemmelserne træder i kraft 1. juli 2008.

8 Indholdet i paragraffen er relativt gamle aftaler, hvoraf en del første gang er aftalt og indgået på det offentlige og private arbejdsmarked tilbage fra 1990 erne. Men her er de samlet i samme paragraf. Af forbedringer er der som på det øvrige arbejdsmarked bevilget en ekstra dag ved pasning af barns sygdom. Det vil sige, at det behøver ikke at være 1. og 2. sygedag, men maksimalt 2 sygedage pr. sygdomsperiode. Hensigten er at skabe fleksibilitet i forhold til at løse pasningsproblemer ved barns sygdom. Der er i overenskomsten ikke indført generelle omsorgsdage, men for gruppen af medarbejdere med børn under 8 år, er der mulighed for at afholde 2 omsorgsdage pr. barn om året. Ved manglende afholdelse af dagene bortfalder disse, og kan ikke overføres til de følgende år. Herudover har forældre mulighed for tjenestefrihed i forbindelse med bl.a. børns hospitalsindlæggelse, og man opnå plejevederlag for at passe døende i eget hjem. Boligorganisationerne kan sædvanlig vis opnå dagpengerefusion ved nogle af de anførte ordninger. side 8 Ferie, særligt ferietillæg og feriefridage I denne paragraf er der ingen overordnede ændringer i forhold til sædvanlige bestemmelser. Boligorganisationerne skal minimum betale et ferietillæg på 3 % fra 2009 på baggrund af ferieberegningen for Ferietillægget kan ikke modregnes ved medarbejderens fratræden. Ved beregningen for 2008 skal den ansatte eksempelvis have udbetalt 2 % i perioden 1. januar til 31. marts 2008, og herefter 3 % (eller højere alt efter tidligere aftale i boligorganisationen) fra 1. april til 31. december 2008, hvis ferietillægget har ligget under minimumskravet på 3 %. Aftaler om overført ferie aftales skriftligt mellem ledelsen og medarbejderen, og overført ferie skal være afviklet inden 2 år. Medarbejdere har ret til 5 feriefridage udover ferielovens 5 uger. Feriefridagene administreres lokalt i den enkelte boligorganisation. Kompetenceudvikling, medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og uddannelsesfonde Boligorganisationerne skal gennemføre en årlig MUS med den enkelte medarbejder. I forlængelse af tiltag i overenskomster på det øvrige arbejdsmarked har de enkelte ansatte krav på relevant efteruddannelse i op til 10 dage om året, hvis det passer med bl.a. arbejdstilrettelæggelsen i boligorganisationen. Dog kan arbejdsgiveren ikke gentagne gange (maksimalt 2 gange) nægte medarbejderen krav på relevant efteruddannelse uden at der kan rejses en faglig sag. Herudover kan medarbejdere omfattet af de to overenskomster tage en selvvalgt uddannelse i op til 2 uger om året. Valget af uddannelse afhænger dog af om denne er tilskudsberettiget fra den kompetenceudviklingsfond, som overenskomstparterne har etableret med start fra 1. juni Boligorganisationen skal indbetale årligt 500 kr. pr. ansat til fonden fra 1. januar Fonden fungerer eksempelvis som barselfonden, således at boligorganisationen får refunderet

9 udgifter i forbindelse med medarbejderens uddannelse. BL vil prøve at sikre, at uddannelserne er faglig relevante i forhold til medarbejderens generelle jobsituation. Parterne vil senere i år udsende uddybende informationsmateriale om kompetenceudviklingsfonden. Til ungdomsuddannelsen som ejendomsservicetekniker oprettede BL og ESL i 1990 erne en uddannelsesfond, der bl.a. skulle finansiere kampagner og andre aktiviteter til uddannelsen. BL og HK-Privat har tilsvarende etableret en uddannelsesfond for HK-elever med en finansiering på 12 øre pr. arbejdstime. side 9 Den almene sektor er ikke helt i front, når det gælder etableringen af praktikpladser m.m., så oprettelsen af fonden kan være et vigtigt bidrag til at øge antallet af ungdomselever, der ønsker en kontoruddannelse. Indbetaling til uddannelsesfonden starter 1. januar 2009, og midlerne kan anvendes fra 1. juni samme år. Der er ikke etableret en uddannelsesfond for inspektørerne, da disse ingen ungdomsuddannelse har. Seniorordning I mange overenskomster på såvel det private som offentlige arbejdsmarked er der aftalt tiltag, som har til hensigt at holde ældre medarbejdere lidt længere på arbejdsmarkedet. BL og overenskomst-parterne har derfor fra 1. juli 2008 indført seniorfridage fra det fyldte 58. år med 2 dage, fra det fyldte 60. år 4 dage og fra det fyldte 62. år 6 dage. For at undgå fortolkningsproblemer af hvor mange seniordage medarbejdere oppebærer pr. aldersår, har parterne aftalt, at hvis man eksempelvis fylder 60 år og har brugt de 2 dage, som man er berettiget til at holde fra det 58. år, får medarbejderen alene 2 dage yderligere, dvs. 4 dage, og ikke 6 dage. I stedet for at indføre ovennævnte model kan eksempelvis de boligorganisationer, der allerede har en seniorordning indgå en lokalaftale om at udbygge denne eller implementere nye initiativer svarende til værdien på 0,3 af lønsummen for de relevante medarbejdere. Sundhedsinitiativ Krisehjælp Fra 1. april 2009 skal boligorganisationerne have etableret en krisehjælpsordning med mindre denne i forvejen er blevet etableret. Det er et krav, at ordningen skal udføres af medlemmer af Dansk Psykologforening. Personalepolitiske tiltag

10 BL, Faglig Puls og HK-Privat er enige om, at grundet den øgede fokus på bl.a. arbejdsgiverens ansvar for medarbejderne, vil der i overenskomstperioden blive udarbejdet vejledninger inden for udvalgte politikområder. Boligorganisationerne er ikke forpligtet til at gennemføre disse personalepolitiske tiltag, men bør drøfte dem i eksempelvis samarbejdsudvalg eller virksomhedsnævn. side 10 Tillidsrepræsentanter De fleste bestemmelser i denne paragraf er velkendte fra tidligere bestemmelser om tillidsrepræsentanter og deres rettigheder og pligter. På det øvrige arbejdsmarked har der i overenskomster de sidste par år været forhandlet en type gradueret funktionstillæg, men BL og overenskomstparterne er enige om at konvertere tillægget til et klubtillæg til de respektive faglige klubber i boligorganisationerne for henholdsvis HK-Privat og Faglig Puls, jf. stk. 7, punkt 12 i overenskomsterne. Tillidsrepræsentanter holdes i øvrigt orienteret om løntillæg uden for overenskomstens ramme. FIU-fonden Denne fond, der gælder hele det danske arbejdsmarked, finansierer som udgangspunkt aktiviteter for tillidsrepræsentanter. Ørebeløbet pr. time er p.t. 31,5 øre. Klausul for nuværende og nyansatte medarbejdere ansat efter 1. april 2008 Paragraffens ordlyd betyder, at der ikke kan ske forringelser for nuværende og fremtidige medarbejdere. Uden denne bestemmelse kunne der være åbnet op for, at medarbejdere ansat efter 1. april 2008 grundet den nye landsdækkende overenskomsts minimumsbestemmelser, ville blive udsat for forringelser hos de boligorganisationer, der ligger over minimumsbestemmelserne. Parterne vil ikke acceptere en fremtid, hvor der på en arbejdsplads eksisterer et A- og et B-hold blandt de ansatte. Det giver som regel altid et dårligt arbejdsklima at differentiere bestemte satser m.m. mellem medarbejdere, så bestemmelsen forhindrer diskriminerende aftaler mellem nuværende og kommende ansatte. Eksempel: Den nye landsdækkende overenskomst har et minimumsbidrag på 10 og 13 % på pensionen. Hvis en boligorganisation ifølge tidligere indgåede aftaler har givet 16 % til nuværende ansatte, kan en nyansat medarbejder efter 1. april 2008 ikke opnå mindre end 16 % i dennes ansættelsesvilkår. Dette gælder tillige eksempelvis ferietillæg og arbejdstidsbestemmelser. Elever Under elevbestemmelserne skal det bemærkes, at der som hos elever under ejendomsfunktionærernes overenskomst, skal indbetales pensionsbidrag, der indfases over tre år.

11 Lønninger for voksenelever følger (indtil videre) lønsatsen for det kommunale område, og pensionsbidraget på i alt 12,5 %, betales med 2/3 af arbejdsgiveren (8,33 %) og 1/3 (4,17 %) af vokseneleven. side 11

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne.

Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne. Gennemgang af resultatet om ny overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og Akademikerorganisationerne. Der er aftalt en 3-årig overenskomst for perioden 1. april 2011 31.marts 2014. Lønregulering

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMST. 1. april 2009 2011. mellem. Boligorganisationernes Landsforening

OVERENSKOMST. 1. april 2009 2011. mellem. Boligorganisationernes Landsforening OVERENSKOMST 1. april 2009 2011 mellem Boligorganisationernes Landsforening og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2015 2018 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og Akademikerorganisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og HK/Privat 2011-2014

Overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og HK/Privat 2011-2014 Overenskomst mellem Boligselskabernes Landsforening og HK/Privat 2011-2014 Indholdsfortegnelse 1 - Dækningsområde... 3 2 - Arbejdstid... 3 3 - Overarbejde... 5 4 - Løn... 6 5 - Løn- og arbejdsforhold for

Læs mere

OVERENSKOMST. FOR HK-ansatte

OVERENSKOMST. FOR HK-ansatte OVERENSKOMST FOR HK-ansatte 2008 2011 mellem Boligselskabernes Landsforening og HK Privat side 2 HK-OK 2008 2011 1 Dækningsområde...3 2 Arbejdstid...3 3 Overarbejde...4 4 Løn...5 5 Løn og arbejdsforhold

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2011 2014 mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer...

Læs mere

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk

Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk Overenskomst for Akademikere i Forbrugerra det Tænk 2013 2015 1 Tiltrædelsesoverenskomst Forbrugerrådet Tænk og AC-organisationerne tiltræder hermed den til enhver tid mellem Finansministeriet og AC-organisationerne

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls

OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER. mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls OVERENSKOMST FOR INSPEKTØRER 2014 2017 mellem BL - Danmarks Almene Boliger og Faglig Puls side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid, merarbejde og fridage... 3 3 Løn... 4 4 Valgfrie lønelementer... 4 5

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

OVERENSKOMST. BL Danmarks Almene Boliger og HK/Privat. 1. april 2014 til 31. marts 2017

OVERENSKOMST. BL Danmarks Almene Boliger og HK/Privat. 1. april 2014 til 31. marts 2017 2014 2017 OVERENSKOMST BL Danmarks Almene Boliger og HK/Privat 1. april 2014 til 31. marts 2017 1 Indhold 1 Dækningsområde...3 2 Arbejdstid...3 3 Overarbejde...4 4 Løn...4 5 Løn- og arbejdsforhold for

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger OVERENSKOMST 2014 2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne Kommunikation og

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger OVERENSKOMST 2014 2017 mellem BL Danmarks Almene Boliger og Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen i Danmark Jordbrugsakademikerne Kommunikation og

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger

OVERENSKOMST. mellem. BL Danmarks Almene Boliger OVERENSKOMST 2017 2020 mellem BL Danmarks Almene Boliger og Forbundet Arkitekter og Designere Djøf Dansk Magisterforening Ingeniørforeningen, IDA JA Forbundet Kommunikation og Sprog Indhold side 2 1 Dækningsområde...

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND 3F OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker elever på Aarhus Teater 2013 OK-13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020

Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Orientering om ny serviceoverenskomst og vinduespolereroverenskomst gælder frem til 2020 Der er indgået forlig mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver (Danske Service) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014.

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014. Nedenfor følger en oversigt over de aftalte ændringer for overenskomsten mellem PenSam og AC organisationerne i forbindelse med forlængelse af overenskomsten pr. 01.04.2012. 21 Ikrafttræden og ophør...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster

Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Information om Program Økonomisk bagtæppe rammen for forhandlingerne Serviceoverenskomsten og øvrige SBA overenskomster Pause Serviceoverenskomsten og

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012

Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Gennemgang af overenskomstforlig med Danske Ark 2012 Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer i overenskomstforliget som Konstruktørforeningen, Arkitektforbundet og Teknisk Landsforbund indgik med

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres.

Kongresdokument 1. 2. Såfremt der lokalt opstår problemer af principiel karakter med at opnå tjenestefrihed, skal forretningsudvalget orienteres. Kongresdokument 1 1/15 Retningslinjer for ansøgning om tjenestefrihed og ansættelsesforhold for medlemmer, der vælges til at varetage organisationsarbejde i Socialpædagogerne 1. Beslutning om frikøb, der

Læs mere

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F.

1. Overenskomst mellem Service-Stationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og 3F. SSA Overenskomstændringer 2009. Den 1. marts 2009 og senere på året er der en række satser mv. der ændrer sig for virksomheder medlem af Servicestationernes Arbejdsgiverforening (SSA) og som er omfattet

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2017 Løn og arbejdsforhold 24. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere