FORRETNINGSBETINGELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSBETINGELSER"

Transkript

1 FORRETNINGSBETINGELSER

2 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER ORDREUDFØRELSESPOLITIK INTERESSEKONFLIKTPOLITIK PRISBLAD DETAILKUNDER Gældende fra 26. juli Der tages forbehold for ændring i vilkår og gebyrer mv. Hvis intet andet er aftalt i kundeaftalen gælder de følgende bestemmelser for kundeforholdet. 2

3 GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER De generelle forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S og bankens kunder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af anden aftale. De til enhver tid gældende forretningsbetingelser findes på bankens hjemmeside ( under Om Carnegie/Kundeinformation. Ændring af forretningsbetingelser Banken kan ændre de generelle forretningsbetingelser med to måneders varsel ved opslag på bankens hjemmeside ( under Om Carnegie/Kundeinformation. Er ændringerne omfattet af lov om betalingstjenester og til ugunst for kunden, vil kunden modtage individuel meddelelse om, at ændringerne kan findes på hjemmesiden. Ændringer i forretningsbetingelserne, der varsles som ovenfor nævnt, anses for accepteret, såfremt kunden ikke har gjort indsigelse mod ændringerne inden den fastsatte ikrafttrædelsesdato. Ønsker kunden ikke at tiltræde ændringerne i de generelle forretningsbetingelser, har kunden ret til straks og vederlagsfrit at opsige kundeforholdet med banken. De generelle forretningsbetingelser kan endvidere ændres uden varsel, såfremt ændringen ikke er til ugunst for kunden, eller det er påkrævet for overholdelse af relevant lovgivning, herunder også bekendtgørelser og vejledninger, samt de regelsæt banken er underlagt som følge af medlemskab af regulerede markeder og multilaterale handelsfaciliteter. Tavshedspligt og behandling af personoplysninger Bankens medarbejdere har tavshedspligt om kundens forhold og må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de i kraft af deres arbejde i banken har fået kendskab til. Oplysninger kan videregives til bankens moderselskab til brug for risikostyring. Oplysninger om rent private forhold må dog ikke videregives uden kundens skriftlige samtykke, ligesom oplysninger om privatkunder ikke kan videregives til risikostyring, bortset fra de særlige tilfælde, hvor oplysninger om en privatkunde vedrører forpligtelser, der har eller vil kunne få en betydelig størrelse. Banken kan videregive såkaldte sædvanlige kundeoplysninger, f.eks. navn og adresse, til andre selskaber i Carnegie-koncernen, som har tavshedspligt. Oplysningerne kan bruges til rådgivning, markedsføring og administration. De oplysninger, som banken registrerer om kunden i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, kan banken videregive til VP Securities A/S (VP Securities) til brug for VP Securities kontoføring af andele i de norske SKAGEN-fonde. VP Securities kan videregive oplysningerne til de, som har hjemmel i norsk lovgivning til at få disse oplysninger. Til brug for udbud af finansielle ydelser af enhver art, herunder kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering samt markedsføring, kan banken indhente oplysninger om kunden. Banken er ikke forpligtet til at informere kunden om ændringer i lovgivningen. Fuldmagt og tegningsbemyndigelse Kunden kan give andre fuldmagt til at disponere på kundens vegne i forhold til banken. Fuldmagten skal være skriftlig, og den originale fuldmagt skal opbevares af banken. Fuldmagten gælder, indtil banken modtager skriftlig meddelelse fra kunden om, at fuldmagten tilbagekaldes. Ved kundens død gælder fuldmagten uændret, indtil banken modtager skriftlig meddelelse om dødsfaldet. banken er dog berettiget til at spærre en konto, et depot m.v. med henblik på at sikre afdødes bo. Hvis der oprettes en konto med to kontohavere, vil begge kontohavere kunne disponere alene på kontoen, medmindre andet er skriftligt aftalt med banken. For juridiske personer indhenter banken oplysning om og dokumentation for, hvem der kan indgå bindende aftaler på kundens vegne i kraft af tegningsbemyndigelse, fuldmagt eller prokura. Ændringer i sådanne forhold er gældende fra banken modtager skriftlig meddelelse om en ændring eller tilbagekaldelse. Dette gælder, selvom ændringen eller tilbagekaldelsen fremgår af offentligt tilgængelige registre eller på anden måde er offentliggjort. Banken kan indhente oplysninger om kunden fra blandt andet Det Centrale Personregister og fra andre offentligt tilgængelige kilder og registre, blandt andet med henblik på opdatering af adresseoplysninger. Kunden har ret til at få oplyst, hvilke kundeoplysninger banken behandler. Hvis banken bliver opmærksom på, at der er fejl i oplysninger om kunden, eller oplysningerne er vildledende, vil oplysningerne blive rettet eller slettet, således at bankens beslutninger kan træffes på et korrekt grundlag. Banken vil underrette bankens moderselskab eller andre, hvortil de forkerte eller vildledende oplysninger eventuelt er videregivet. Kunden kan til enhver tid skriftligt meddele, at kunden ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra banken. En eventuel klage fra kunden over bankens behandling af oplysninger om kunden kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K ( Indgåelse af forretninger m.v. Indgåelse af sædvanlige bankforretninger, overførsel fra konti m.v. kan ske pr. brev, , telefax, ved kundens fremmøde i banken eller på kundens telefoniske anmodning. 3

4 Ved anmodning om betalingsoverførsel skal kunden oplyse følgende: Skatter og afgifter ændres. Beløb. Hvilken konto beløbet skal overføres fra. Hvornår betalingsoverførslen skal foretages. Modtagerens registrerings- og kontonummer ved overførsel til en anden dansk konto. IBAN-nummer og SWIFT-kode ved overførsel til en udenlandsk konto. Navn på modtageren. Eventuel besked til modtageren af betalingsoverførslen. En anmodning om en betalingsoverførsel til en konto i et andet dansk pengeinstitut kan tilbagekaldes inden kl på bankdagen før den aftalte dag for overførslen. Anmodning om en betalingsoverførsel til en udenlandsk konto kan tilbagekaldes inden kl bankdagen før den aftalte dag for overførslen. Ved overførsler til kunden fra udlandet skal kunden informere banken om beløbet i den valuta der overføres, hvorfra og hvornår beløbet forventes modtaget. Kunden skal samtidig meddele, om beløbet skal krediteres på kundens danske kroner-konto eller en valutakonto. Hvis kunden ikke informerer banken, kan det have betydning for valutakurs og rentedag. Anmodning om udbetaling i fremmed valuta skal gives til banken inden kl to bankdage før ekspeditionsdagen. Banken kan optage telefonsamtaler med kunden. Overførselstid Den maksimale overførselstid for betalingsoverførsler til konti i andre danske pengeinstitutter er én dag. Ved overførsel af EUR fra en konto der føres i DKK eller EUR til et EU-land eller til Island, Liechtenstein eller Norge er den maksimale overførselstid tre dage. Ved overførsel af BGN, CZK, EEK, LVL, LTL, HUF, PLN, RON, SEK, GBP, ISK, CHF eller NOK til et andet EU-land er den maksimale overførselstid fire dage. Ved øvrige overførsler til udlandet, skal overførslen gennemføres inden for den tidsfrist, som er aftalt mellem banken og kunden. Har banken ikke aftalt en tidsfrist for overførslen, er den maksimale overførselstid fem dage. Rentevilkår Medmindre andet er skriftligt aftalt, er rentesatser for de enkelte indlåns- og udlånskonti variable og kan ændres af banken. Variable rentesatser kan på indlånskonti nedsættes uden varsel, hvis: Penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland påvirker det almindelige renteniveau. Det generelle renteniveau ændres, eksempelvis på penge- og obligationsmarkederne. Nedsættelse kan ske med 6 ugers varsel, hvis: De forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelsen af kundens rentevilkår, ændrer sig. Banken ændrer sin generelle rentestruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Variable rentesatser på udlånskonti kan forhøjes uden varsel, hvis renteændringen skyldes en ændring i bankens referencesats. Forhøjelse kan ske med 6 ugers varsel, hvis: Penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland påvirker det almindelige renteniveau. Det generelle renteniveau ændres, eksempelvis på penge- og obligationsmarkederne. Skatter og afgifter ændres. De forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelsen af kundens rentevilkår, ændrer sig. Banken ændrer sin generelle rentestruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Banken kan ved ovennævnte begivenheder, der udløser en renteændring, gennemføre ændringer vedrørende alle kundens konti eller enkelte konti og med forskellig sats. Ved ændring af indlånsrenten, som ikke skyldes en ændring i bankens referencesats, vil banken orientere om ændringen ved annoncering i en dansk avis eller ved skriftlig meddelelse til kunden. Ved ændring af udlånsrenten, som ikke skyldes en ændring i bankens referencesats, vil banken orientere kunden ved skriftlig meddelelse. Banken oplyser rentesatser for de enkelte typer af indlån og udlån ved skiltning i banken, på kontoudskrifter eller efter kundens ønske. Renteberegning og rentetilskrivning Bankdage Alle dage undtagen lørdage, søn- og helligdage, grundlovsdag, dagen efter Kr. himmelfartsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er bankdage. Rentedag Rentedagen (valørdagen) er den dag, hvor en indbetaling, udbetaling eller anden kontobevægelse får virkning for beregning af rente på kundens konto. Renteberegning På baggrund af kontoens saldo og rentesats beregner banken et dagligt rentebeløb efter et 365/366 dages princip. Den saldo, der indgår i renteberegningen, er bestemt af rentedagen for de beløb, der indsættes eller hæves på kontoen. Ved indbetalinger fra en konto i et andet dansk pengeinstitut er rentedagen den dag, indbetalingen er modtaget af banken. 4

5 Når kunden indbetaler ved udenlandsk check eller check i fremmed valuta, er rentedagen anden bankdag efter ekspeditionsdagen. Ved Banken ændrer sin generelle gebyr- og provisionsstruktur og pris-fastsættelse af forretningsmæssige grunde. overførsel fra udlandet til en kundekonto vil beløbet få rente dag samme dag, som beløbet modtages på bankens konto i bankens udenlandske depotbank. Ved kontante indbetalinger på kundens konto er rentedagen samme dag. Ved udbetalinger er udbetalingsdagen rentedag. Rentetilskrivning For tilskrivning af rente gælder følgende: Gebyrer på betalingsoverførsler kan dog kun forhøjes med et varsel på to måneder. I vedvarende kundeforhold kan banken af forretningsmæssige grunde med 6 måneders varsel indføre gebyr/provision for en serviceydelse, som ikke kan fravælges, og som banken ikke tidligere har beregnet gebyr/provision for. Moms Bankens priser for depotgebyr og forvaltningsydelser, herunder performancegebyr, tillægges 25 procent moms. De daglige rentebeløb opsamles og indsættes/hæves på kundens konto på tidspunktet for rentetilskrivningen. Rentebeløb under DKK 10,00 tilskrives ikke kontoen. Banken tilskriver det opsamlede rentebeløb ultimo hvert kvartal på kundens konto. Det tilskrevne rentebeløb fremgår af kontoudskriften og af kundens årsoversigt. I det tilfælde kunden er i restance med et udlån, eller kundens konto overtrækkes eller udnyttes i strid med det aftalte, kan banken kræve en forhøjet rente af restancen eller overtrækket. Såfremt kunden disponerer over indbetalte eller overførte beløb tidligere end den dato, hvor der beregnes rente af de indsatte/over-førte beløb (rentedagen), bliver renten beregnet i bankens favør. Når der tilskrives rente på en konto, vil rentedagen for rentebeløbet være dagen efter rentetilskrivningen. Gebyrer og provisioner Banken kan beregne gebyr/provision samt opkræve udgifter for serviceydelser, som banken udfører for kunden, herunder: Udgifter til besvarelse af forespørgsler fra kunden eller offentlige myndigheder. Udgifter for fremsendelse af udskrifter og bilag samt udfærdigelse af fotokopier på forespørgsel fra kunden eller offentlige myndigheder. Udgifter i tilfælde af kundens misligholdelse. Gebyr for fremsendelse af rykkerbrev. Udgifter til juridisk bistand m.v. Bankens gebyrer og provisioner fremgår af bankens prisblad. Banken forbeholder sig retten til at pålægge moms som tillæg til øvrige priser, såfremt dette er eller bliver et krav i henhold til lovgivningen. Valutakurser Ved kundens overførsel til eller fra udlandet benytter banken Danmarks Nationalbanks valutakurs med de fradrag/tillæg der følger af bankens prisblad. Der benyttes kursen på dagen, hvor beløbet indsættes på bankens valutakonto hos bankens udenlandske depotbank. Dispositionsret Kunden har som hovedregel dispositionsret over beløb indsat på kundens konto fra den bankdag, hvor banken registrerer bevægelsen på kundens konto. Kunden kan kun råde over beløb, der er til disposition på kontoen, medmindre der er indgået anden aftale med banken. Kunden er ikke berettiget til at råde over fejlposterede beløb. Betalinger Indbetalinger på kundens konto, der ikke foretages kontant, indsættes med forbehold for, at banken modtager beløbet. Dette gælder også for indbetalinger fra andre konti i banken, og indbetaling ved checks. Forbeholdet gælder, selvom det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen. Vilkår for handel med værdipapirer og valuta Generelt Banken placerer kunderne i én af følgende tre kundekategorier: Banken kan til enhver tid indføre og forhøje gebyrer/provisioner generelt for nye aftaler og for enkeltstående serviceydelser. Detailkunder. Professionelle kunder. Godkendte modparter. Banken kan forhøje de gebyrer/provisioner, som kunden løbende betaler i et vedvarende kundeforhold uden varsel, hvis ændringer i skatter og afgifter nødvendiggør dette, og med 6 ugers varsel, hvis: De forhold, som individuelt blev lagt til grund ved fastsættelsen af gebyr- og provisionsvilkår, ændrer sig. En detailkunde har det højeste beskyttelsesniveau. Når banken yder investeringsrådgivning eller porteføljeforvaltning til detailkunder, benytter banken de oplysninger om kunden, som banken har, til at vurdere om handlen er egnet for kunden. For at banken kan vurdere om en handel er egnet for kunden, skal banken have oplysninger om 5

6 kundens kendskab til og erfaring med investering og finansielle instrumenter, kundens formål med investeringen samt kundens økonomi og tidshorisont for investeringen. Såfremt kunden ikke giver banken ovennævnte oplysninger kan banken ikke rådgive kunden om investeringsvalg eller porteføljepleje. Når banken udfører en ordre for en detailkunde i et komplekst finansielt instrument uden at yde investeringsrådgivning eller porteføljeforvaltning, er banken forpligtet til at vurdere, om handlen er hensigtsmæssig for kunden. Ved vurdering af, om en handel er hensigtsmæssig for kunden, skal banken have oplysninger om kundens kendskab og erfaring med det relevante finansielle instrument. Banken kan på kundens initiativ udføre handler i ikke-komplekse værdipapirer, f.eks. noterede aktier og investeringsforeningsbeviser (execution only). Banken har i sådanne situationer ikke pligt til at vurdere, om handlen er hensigtsmæssig for kunden. Kunden opnår derfor i disse situationer ikke den beskyttelse, der følger af lovgivningen. Hvis kunden ikke giver banken oplysninger eller ikke giver banken tilstrækkelige oplysninger i forbindelse med en handel i et komplekst finansielt instrument uden dertil knyttet rådgivning, vil banken vurdere, at handlen ikke er hensigtsmæssig for kunden. Hvis banken, med de oplysninger der er modtaget fra kunden, vurderer, at kunden ikke har det nødvendige kendskab og erfaring med det komplekse finansielle instrument, vil banken ligeledes vurdere, at handlen ikke er hensigtsmæssig for kunden. Professionelle kunder har et lavere beskyttelsesniveau end detailkunder. En kunde er som udgangspunkt professionel, når kunden opfylder mindst to ud af følgende tre krav til størrelse: modtagelsen og kan først betragte ordren som modtaget af banken, når banken har bekræftet dette. Når handlen er indgået, bekræfter banken denne ved fremsendelse af nota til kunden på den adresse, som er meddelt banken, og eventuelt ved anden form for handelsbekræftelse. Nota fremsendes senest den første hverdag efter indgåelsen af handlen. Der påhviler kunden en pligt til at sammenholde notaen med afgivet instruks. Ved uoverensstemmelse, eller hvis kunden ikke modtager en nota, skal kunden straks kontakte banken. Ved kundens køb eller tegning af værdipapirer tager banken pant i værdipapirerne til sikkerhed for, at banken modtager betaling senest på afviklingsdagen. Kunden opnår derfor kun ubetinget ejendomsret til værdipapirerne, hvis banken modtager betaling senest på afviklingsdagen. Porteføljepleje Hvis der er indgået aftale om porteføljepleje, udføres handlerne af banken, for kundens regning og risiko. Banken foretager egenhændigt investering efter bedste evne og viden, men inden for de fast lagte retningslinjer, som vil være aftalt med kunden. Bl.a. vil arten af de finansielle instrumenter, der kan investeres i, være aftalt med den enkelte kunde. Mindst hver tredje måned vil kunden modtage en transaktionsoversigt fra banken. Kurtage ved handel Bankens standard kurtagesatser er gældende. Valør Når der handles værdipapirer, får handlen normalt valør efter tre bankdage, og når der handles valuta, vil handlen normalt få valør efter to bankdage. Balancesum 20 mio. EUR (ca. 150 mio. DKK). Nettoomsætning 40 mio. EUR (ca. 300 mio. DKK). Egenkapital 2 mio. EUR (ca. 15 mio. DKK). Ved handel med udenlandske værdipapirer fastsættes valutakursen to bankdage før valørdagen for fondshandlen, medmindre andet aftales med banken samtidig med ordreafgivelsen. Når banken yder investeringsrådgivning eller porteføljepleje til en professionel kunde, forudsættes det, at kunden har den nødvendige erfaring og kendskab til det finansielle instrument, samt at kunden er finansielt i stand til at bære eventuelle tab som følge af investeringen. Kunden er forpligtet til løbende at holde banken orienteret om ændringer i kundens forhold, herunder kundens investeringsformål, finansielle situation samt kendskab til og erfaring på det relevante investeringsområde. Godkendte modparter er virksomheder, der typisk er under tilsyn af en myndighed. Det kan f.eks. være pengeinstitutter, forsikringsselskaber, investeringsforeninger og lignende. Indgåelse af handler Indgåelse af handler sker normalt ved telefonisk aftale mellem banken og kunden. Kunden kan undtagelsesvist afgive en ordre skriftligt. I sådanne tilfælde bærer kunden selv risikoen for Kontoudskrifter og anden information Banken udsender som hovedregel konto- og depotudskrifter vedrørende kundens konti og depoter samt oversigt over kundens finansielle kontrakter hvert kvartal. Kunden skal straks ved modtagelsen gennemgå enhver meddelelse fra banken vedrørende bankforretninger, herunder konto- og depotudskrifter og lignende. Ved uoverensstemmelser, eller hvis der er transaktioner, posteringer eller lignende, som kunden ikke kan vedkende sig, skal kunden straks kontakte banken. For betalingsoverførsler skal kunden kontakte banken snarest muligt og senest 13 måneder efter overførselstidspunktet. Åbningstid og ekspedition Åbningstider fremgår af bankens hjemmeside. Anmodning om betalingsoverførsel til en konto i et andet dansk pengeinstitut modtages af bankens Business Support mellem kl og kl

7 En anmodning om overførsel til udlandet modtages mellem kl og kl Anmodninger modtaget af bankens Business Support senere end de oven for nævnte tidspunkter anses for modtaget den efterfølgende bankdag. Ekspeditioner vedrørende handel med værdipapirer og valuta kan foretages på alle bankdage mellem kl og kl Modregning Banken kan uden forudgående meddelelse til kunden modregne ethvert forfaldent tilgodehavende hos kunden i ethvert tilgodehavende, som kunden har eller får hos banken. Banken modregner ikke i indestående på konti, der efter lovgivningen og/eller aftalevilkår er sikret mod kreditorforfølgning. Skat Banken yder ikke rådgivning om skattemæssige forhold. Kunden anbefales at søge professionel rådgivning herom, således at uhensigtsmæssige skattemæssige virkninger undgås. Hvis kunden er skattepligtig til et andet land end Danmark, er det kundens ansvar at meddele banken, til hvilket land kunden er skattepligtig, samt oplyse om ændringer heraf. Kunden skal endvidere oplyse om sin eventuelle status som valutaudlænding. Kunden skal ligeledes oplyse sit TIN-nummer (Tax Identification Number) i pågældende land. De lokale skattemyndigheder kan oplyse dette. Samarbejdspartnere Banken samarbejder med en række investeringsforeninger og kapitalforvaltere etc., der tilsammen tilbyder et bredt spektrum af aktie-, obligations- og pengemarkedsafdelinger. I nogle tilfælde modtager banken provision ved formidling af disse samarbejdspartneres produkter, ligesom banken kan modtage beholdningsprovision. Oplysning om bankens samarbejdspartnere samt om størrelsen af og beregningsmetoden for provision er tilgængelig på bankens hjemmeside ( under Om Carnegie/Kundeinformation. På kundens anmodning kan banken give nærmere information herom. Garantifonden for Indskydere og Investorer Banken er medlem af Garantifonden for Indskydere og Investorer (Garantifonden). Kunden er gennem Garantifonden i et vist omfang sikret mod tab i tilfælde af bankens eventuelle konkurs eller betalingsstandsning. Fra 1. oktober 2010 er kundens indskud i banken sikret af Garantifonden med op til euro (ca DKK) pr. kunde. Garantifonden dækker blandt andet: Navnenoterede indskud i banken med op til euro pr. kunde. Særlige indlån såsom, kapitalpensionskonti og ratepensionskonti er ikke underlagt en begrænsning på dækningen, det vil sige de er dækket fuldt ud. Tab som følge af, at banken ikke kan tilbagelevere værdipapirer, der opbevares af banken med op til euro pr. kunde. Hvis der er flere indehavere af et depot, gælder ovennævnte pr. indehaver. Banken har pligt til at sikre kundernes ejendomsret til deres værdipapirer, eksempelvis gennem registrering af ejerskab, således at kunderne kan udtage deres værdipapirer i tilfælde af bankens eventuelle konkurs eller betalingsstandsning. Indskydere og investorers krav opgøres efter fradrag af deres forpligtelser over for banken. Garantifonden skal senest en måned efter betalingsstandsningens indtræden eller datoen for konkursdekretets afsigelse udsende en oversigt til den enkelte indskyder og investor over dennes samlede mellemværende med banken. Oversigten skal vedlægges en vejledning for anmeldelse. Anmeldelse af krav mod Garantifonden indleveres til et dansk pengeinstitut, som overgiver anmeldelsen til Garantifonden til endelig prøvelse. Anmeldelse af krav over for Garantifonden skal indgives til et pengeinstitut senest 6 måneder efter betalingsstandsningens indtræden eller datoen for konkursdekretets afsigelse. Nærmere oplysninger om Garantifonden er tilgængelige på Koncern og kontaktoplysninger Banken er en del af koncernen Carnegie Investment Bank AB. Bankens adresse: Overgaden neden Vandet 9B, 1414 København K. Banken kan kontaktes pr. telefon på eller på og henvendelsen kan ske på dansk eller engelsk. Tilsyn Banken er som finansiel virksomhed underlagt tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø ( Klageansvarlig Banken har udpeget en klageansvarlig, der er ansvarlig for behandlingen af klager i banken. Hvis kunden klager over bankens sagsbehandling eller resultatet heraf, og kunden ikke kan opnå enighed med banken herom, kan kunden henvende sig til bankens klage-ansvarlige. Oplysning om bankens klageansvarlig er tilgængelig på bankens hjemmeside ( under Carnegie Bank/Information. Pengeinstitutankenævnet Opstår der en uoverensstemmelse om et forretningsforhold mellem kunden og banken, og henvendelse til banken ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan kunden klage til Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8B, 2., Postboks 9029, 1022 København K ( Klage til Pengeinstitutankenævnet er forbundet med et gebyr. 7

8 Opsigelse Kunden kan til enhver tid opsige kundeforholdet uden varsel. Banken kan opsige kundeforholdet med to måneders varsel. Ved opsigelse fra bankens side har kunden krav på en skriftlig begrundelse. Når kundeforholdet ophører, kan banken opsige garanti- og kautionsforpligtelser og frigøre sig fra andre forpligtelser, der måtte være indgået for kunden, herunder forpligtelser i fremmed valuta. Kunden er forpligtet til at frigøre banken fra alle forpligtelser indgået på kundens vegne og om nødvendigt stille sikkerhed herfor. Ansvar og force majeure Banken er ikke ansvarlig for kurstab, værdiforringelse og andre tab eller manglende fortjeneste, der kan henføres til investeringsrådgivning, porteføljepleje eller generel information fra banken, idet kunden er bekendt med den risiko, der er forbundet med investering i værdipapirer og valuta. Banken giver ingen garanti for afkast ved værdipapir- og valutadispositioner og er heller ikke ansvarlig for. tab, som kunden måtte lide som følge af uhensigtsmæssige skattemæssige virkninger. Når en kunde anmoder om en betalingsoverførsel, er banken ansvarlig over for kunden for direkte tab som følge af manglende eller mangelfuld gennemførelse af betalingsoverførslen. Dette gælder ikke, hvis banken kan bevise, at betalingsmodtagerens pengeinstitut har modtaget beløbet i overensstemmelse med reglerne i afsnittet om overførselstid. Ved indbetaling til kundens konto er banken ansvarlig over for kunden for direkte tab som følge af manglende eller mangelfuld gennemførelse af en betalingsoverførsel, når banken har modtaget beløbet fra betalerens pengeinstitut. Banken hæfter over for kunden for tab som følge af uautoriserede betalingsoverførsler. Ved en uautoriseret betalingsoverførsel skal banken straks tilbagebetale beløbet til kunden. En betalingsoverførsel er uautoriseret, hvis kunden ikke har meddelt samtykke til overførslen. Banken er ikke ansvarlig for tab, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, itnedbrud, strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om banken er part i konflikten, herunder at konflikten kun rammer dele af bankens funktioner. Krav fra amerikanske myndigheder ved overførsler til udlandet Ved betalingsoverførsel til udlandet, kan der blive givet oplysninger videre til de amerikanske myndigheder. SWIFT som gennemfører betalingerne er blevet pålagt at udlevere oplysninger, hvis de fatter mistanke om finansiering af kriminalitet eller terrorisme, jf. amerikansk lovgivning. SWIFT er et belgisk datanetværk, der overfører betalinger mellem lande. Netværket har cirka finansielle virksomheder i 206 lande tilmeldt og har it-centre i Europa og USA. SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Lovvalg og værneting Ethvert aftaleforhold mellem kunden og banken er underlagt dansk ret. I forhold til juridiske personer er værnetinget bankens hjemsted. Dette er dog ikke til hinder for, at banken kan anlægge sag ved andre danske eller udenlandske domstole. 8

9 GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt banken ) og bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af anden aftale. Banken er berettiget til at ændre de generelle depotbetingelser med to måneders varsel ved opslag på under Om Carnegie/Kundeinformation. De generelle depotbetingelser kan endvidere ændres uden varsel, såfremt dette er påkrævet for overholdelse af relevant lovgivning herunder også bekendtgørelser og vejledninger, samt de regelsæt banken er underlagt som følge af medlemskab af regulerede markeder og multilaterale handelsfaciliteter. Banken forpligter sig ikke til at informere kunden om ændringer i lovgivningen. Oprettelse af depot Ved oprettelse af et depot skal banken have oplyst kundens navn, adresse og CPR-nummer for privatkunder og CVR-nummer for erhvervskunder. CPR-nummeret skal dokumenteres med en kopi af pas, kørekort, sygesikringsbevis eller anden legitimation. Der skal endvidere føres en konto i banken, hvor indtægter fra depotet kan indsættes, hvorfra depotgebyrer m.v. kan hæves, og hvor nettobeløb fra handel med værdipapirer kan afregnes. Opbevaring og ansvar Banken fører særskilte registre og konti for kunders værdipapirer. Værdipapirer, som opbevares i kunders depoter, holdes adskilt fra bankens egne værdipapirer. Ved bankens modtagelse af værdipapirer på vegne af kunden og registrering af disse i kundens depot, kontrollerer banken ikke dispositionsretten over værdipapirerne eller ægtheden heraf. Forretningsgange i banken er med til at sikre løbende afstemning af kunders beholdning af værdipapirer. Banken tager forbehold for betaling af afkast på værdipapirer i depot, indtil beløbet er stillet til disposition for banken. Et eventuelt værdipapirudlån fra kundens depot kræver indgåelse af særskilt aftale mellem banken og kunden. Depotoversigt Banken udsender som hovedregel depotoversigt vedrørende kundens depot hvert kvartal. Depotgebyr Bankens gebyrer for opbevaring af værdipapirer i depot og de hermed forbundne serviceydelser beregnes halvårligt i juni og december efter de til enhver tid gældende satser, der oplyses efter kundens ønske. Valutadisponering (veksling) Medmindre andet er aftalt, vil banken veksle fremmed valuta til den af kunden valgte basisvaluta ved kundens køb/salg af værdipapirer, udbetaling af renter, udbytter, provenu af indfrielser og udtrækning, emissioner m.v. I forbindelse med at beløbet indsættes/hæves på kundens konto, regulerer banken vekselkursen for den enkelte valuta med et fradrag/tillæg, som oplyses efter kundens ønske. Lempelse af dobbeltbeskatning Udbytteskat, der er betalt til en udenlandsk stat, kan under visse betingelser fradrages i den skat, der skal svares af udbyttet i Danmark. Kunden skal i så fald selv ved henvendelse til SKAT begære fradraget samt dokumentere størrelsen af skattebeløbet betalt i udlandet. Banken bistår kunden med tilbagesøgning, såfremt kunden særskilt anmoder banken herom. Gebyr for tilbagesøgning af udbytteskat opkræves i overensstemmelse med bankens gebyrsatser. Værdipapirer registreret i VP SECURITIES Ændringsmeddelelser Ændringsmeddelelser til kunden fra VP SECURITIES skal sammenholdes med afgivet instruks. Ved uoverensstemmelser skal kunden straks kontakte banken. Kunden kan helt eller delvist fravælge ændringsmeddelelser fra VP SECURITIES, hvilket banken registrerer på de pågældende konti i VP SECURITIES (herefter benævnt VP-kontoen ). Dispositioner over værdipapirer Køb, salg eller andre dispositioner over værdipapirer sker på kundens anmodning gennem banken. Banken sørger for, at ændringer bliver registreret på VP-kontoen. Dokumentation for anmeldelse om registrering Ved enhver registrering på VP-kontoen kan banken kræve dokumentation for at anmodningen: Kommer fra rette vedkommende. Kan registreres. Rettigheden består. I øvrigt kan banken kræve, at andre nødvendige oplysninger foreligger, for at registrering kan ske. Hvis registrering ikke er mulig, får anmelderen underretning herom samt en begrundelse for afvisningen. Tidspunktet for anmeldelsens retsvirkning Banken kan modtage anmodningen i bankens åbningstid. Anmodninger, som banken modtager efter åbningstid, bliver registreret fra åbningstidens begyndelse den efterfølgende bankdag. Kundens handel med værdipapirer indrapporteres til Værdipapircentralen, når handlen er udført. Renter af obligationer Banken vil på forfaldsdagen for renter af obligationer indsætte beløbet på kundens konto. 9

10 Udtrækning Banken vil informere om en eventuel udtrækning af obligationer ved skriftlig meddelelse til kunden. På forfaldsdagen indsætter banken modtagne udtrækningsbeløb på kundens konto. Udtrækning af danske obligationer foretages som matematisk udtrækning, hvor alle obligationsejere vil få udtrukket samme procentvise andel. Udbytte Udbytte af aktier og investeringsforeningsandele vil, efter selskabets eller investeringsforeningens fradrag af udbytteskat, blive indsat på kundens konto, når banken har modtaget beløbet, efter den generalforsamling hvor udbyttebetaling er vedtaget. Afkast af udenlandske værdipapirer Afkast af udenlandske værdipapirer registreret i Værdipapircentralen overføres fra VP SECURITIES til bankens konti. Efter omveksling til den af kunden valgte basisvaluta, vil banken indsætte afkastet på kundens konto. Nytegning Når et selskab informerer om nytegning af værdipapirer, underretter banken herom ved skriftlig meddelelse til kunden, såfremt tegningsfristen gør underretning mulig. Kunden anmodes om, inden for en af banken angivet frist, at meddele hvorvidt: Nytegning ønskes foretaget. Tegningsretterne ønskes solgt. Eventuelle supplerende/overskydende tegningsretter ønskes købt/solgt. Såfremt banken ikke har modtaget kundens instruktion, og/eller kunden ikke betaler for de indkøbte/tegnede værdipapirer, er banken berettiget til at sælge tegningsretterne/de tegnede værdipapirer bedst muligt på kundens vegne. Banken påtager sig ikke ansvaret for, at salg kan gennemføres. eventuelt overskydende aktieretter bedst muligt på kundens vegne. Banken påtager sig ikke ansvaret for, at salg kan gennemføres. Ikke benyttede aktieretter vil kunne slettes af VP SECURITIES uden forudgående meddelelse til kunden. Konvertible obligationer Banken underretter kunden ved skriftlig meddelelse, når et selskab offentliggør tidspunkt for konvertering af konvertible obligationer, hvis konverteringsfristen gør underretning mulig. Kunden anmodes om inden for en af banken angivet frist at meddele, hvorvidt: Konvertible obligationer ønskes konverteret til aktier. De konvertible obligationer ønskes indløst ved forfald. Såfremt banken ikke har modtaget kundens instruktion, er banken berettiget til for kundens regning og risiko at vælge den af mulighederne, der efter bankens skøn er mest fordelagtig for kunden. Købstilbud Banken underretter kunden ved skriftlig meddelelse om fremsatte købstilbud, hvis tidsfristen gør det muligt. Banken er ikke ansvarlig, hvis kunden ikke benytter det fremsatte købstilbud. Meddelelser Meddelelser, der modtages fra VP SECURITIES, vil af banken blive videreformidlet til kunden. Banken fremsender meddelelser til kunden ved almindeligt brev, hvis eventuelle frister gør underretning mulig. Notering på navn Kundens aktier vil kun blive noteret på navn, såfremt kunden anmoder banken herom. Ved salg vil der ske afnotering. Ikke benyttede tegningsretter, vil efter tegningsperioden blive slettet af VP SECURITIES. Banken vil fremsende meddelelse til kunden herom. Udenlandske obligationer registreret i VP SECURITIES kan ikke navnenoteres, uanset at obligationen kan navnenoteres i hjemlandet. Fondsaktier Banken underretter kunden ved skriftlig meddelelse, når et selskab offentliggør, at selskabet udsteder fondsaktier, hvis fristen gør underretning mulig. Kunden anmodes om inden for en af banken angivet frist at meddele, hvorvidt: Registreringsophør i VP SECURITIES Kunden og eventuelle rettighedshavere vil modtage meddelelse, når et værdipapir ikke længere registreres i Værdipapircentralen med oplysning om fremgangsmåden for udlevering af dokumenter til erstatning for de registrerede værdipapirer. Fondsaktierne ønskes hjemtaget. Aktieretterne ønskes solgt. Eventuelle supplerende/overskydende aktieretter ønskes købt/solgt. Såfremt banken ikke har modtaget kundens instruktion, og/eller kunden ikke betaler for bankens køb af aktieretter, hjemtager banken størst muligt antal fondsaktier og er berettiget til at sælge Klage Klage over en afgørelse om registrering, ændring eller sletning af rettigheder over værdipapirer eller bankens afvisning af en anmeldelse, skal ske skriftligt til Klagenævnet for Værdipapircentraler, Helgeshøj Alle Taastrup, senest 6 uger efter datoen for registrering eller bankens afvisning. 10

11 Klagenævnet kan i særlige tilfælde behandle klager, der indgives efter udløbet af klagefristen. Samtidig med indsendelsen af klagen skal der betales et gebyr. Erstatningsordninger Det følger af lovgivningen, at VP SECURITIES og/eller det kontoførende institut (banken) er erstatningspligtig for tab som følge af fejl i forbindelse med registrering, ændring eller sletning af rettigheder på VP-konti. Den samlede erstatning for tab, der skyldes den samme fejl, kan ikke overstige 500 mio. kr. Hvis det kontoførende institut (banken) ikke selv kan betale, hæfter de øvrige danske kontoførende institutter for det manglende beløb, dog højst 500 mio. kr. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis rettighedshaveren forsætligt eller uagtsomt har medvirket til fejlen. Erstatningsordningen gælder kun for værdipapirer registreret i VP SECURITIES. Værdipapirer der ikke er registreret i VP SECURITIES Danske værdipapirer Udbytte Banken inkasserer udbytte af de i kundens depot deponerede aktier, hvis tid og sted for indløsning af udbyttekuponerne offentliggøres i Statstidende. Nytegning, fondsaktier m.v. Med hensyn til nytegning, fondsaktier, konvertible obligationer samt købstilbud henvises til foranstående betingelser. Navnenotering Såfremt kunden ønsker det, sørger banken for notering på navn. Registrering i VP SECURITIES Hvis en udsteder af ikke noterede danske værdipapirer får tilladelse til registrering i VP SECURITIES, vil banken sørge for registrering af de i kundens depot deponerede værdipapirer uden forhåndsmeddelelse til kunden. Meddelelser Banken påtager sig ikke ansvaret for at videreformidle meddelelser, der offentliggøres af et selskab, hvor værdipapirerne ikke registreres i VP SECURITIES, herunder købstilbud. For at kunden kan sikre sig at modtage meddelelser, der offentliggøres af et selskab, bør kunden anmode banken om, at aktierne noteres på navn. Obligationer, herunder præmieobligationer Banken efterser obligationer for udtrækning eller opsigelse ved offentliggørelse herom i Statstidende. Præmieobligationer opbevaret i kundens depot i banken efterses for gevinster, og banken inkasserer gevinster for kunden. Gebyr for at efterse præmieobligationer opkræves i overensstemmelse med bankens prisblad. Udenlandske værdipapirer Opbevaring Udenlandske værdipapirer, samt danske værdipapirer, der kun omsættes i udlandet, deponeres hos en af bankens forretningsforbindelser i et samlet kundedepot i bankens navn, medmindre andet er aftalt. Banken oplyser på kundens anmodning hos hvilken depositar, kundens værdipapirer opbevares. Hvis bankens udenlandske forretningsforbindelse kommer under insolvensbehandling, vil banken søge at udtage kundernes værdipapirer af det samlede kundedepot, idet banken har registreret, hvilke værdipapirer den enkelte kunde ejer. Banken tager dog forbehold for udenlandske retsregler, herunder konkursregler. Banken er berettiget til at afgive oplysninger om kundens identitet og beholdning af værdipapirer, såfremt dette følger af det pågældende lands lovgivning. Meddelelser Kunden modtager ikke meddelelse om generalforsamlinger, og kan kun efter særlig aftale med banken forvente at få tildelt stemmeret. Andre meddelelser fra selskaberne vil kun tilgå kunden, såfremt det drejer sig om afkast eller emissionsaktiviteter. For værdipapirer, der i udlandet er noteret på kundens navn, har banken intet ansvar i forbindelse med emission og betalinger m.v. Rente, udtrækning og udbytte For kundens udenlandske værdipapirer, opbevaret hos en af banken valgt forretningsforbindelse, kan kunden normalt forvente, at rente og udtrækning/indfrielse af obligationer indsættes på kundens konto på forfaldsdagen, forudsat beløbet er stillet til disposition for banken. Udbytte af aktier og investeringsforeningsandele vil, efter selskabets eller investeringsforeningens fradrag af udbytteskat, blive indsat på kundens konto, når banken har modtaget beløbet, efter den generalforsamling hvor udbyttebetaling er vedtaget. Registrering i VP SECURITIES Hvis en udsteder af ikke noterede udenlandske værdipapirer får tilladelse til registrering i VP SECURITIES, vil banken sørge for registrering af de i kundens depot deponerede værdipapirer uden forhåndsmeddelelse til kunden. Købstilbud Banken underretter kunden om fremsatte købstilbud ved skriftlig meddelelse, hvis tidsfristen gør det muligt. Banken er ikke ansvarlig, hvis kunden ikke benytter det fremsatte købstilbud. Navnenotering Banken påtager sig ikke at notere kundens udenlandske aktier på navn. 11

12 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer i en aktie, køber kunden en del af en virksomhed og dens fremtidige indtjening. Aktien giver ret til udbytte og til at stemme på virksomhedens generalforsamling. Aktiekursen afhænger af udbud og efterspørgsel på markedet og afspejler forventningerne til virksomhedens udvikling og indtjening. Afkastet af en aktie består af udbytte og kursudvikling. Udbyttet er den del af virksomhedens overskud, der udbetales til aktionærerne, som besluttet på virksomhedens generalforsamling. Obligationer En obligation er et gældsbrev, der forpligter udstederen til at tilbagebetale lånet på faste vilkår. Statsobligationer er en lånetype, der normalt baseres på stående lån, dvs. at der ikke afdrages på lånet, men hvor hovedstolen tilbagebetales til kurs 100, når lånet udløber. For danske statsobligationer udbetales rente typisk én gang om året. Realkreditobligationer udstedes i Danmark som almindelige realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkredit Obligationer (SDRO er) med pant i fast ejendom. Derudover udsteder realkreditinstitutter på lige fod med pengeinstitutter de såkaldte Særligt Dækkede Obligationer (SDO er). Sikkerheden på SDRO er og SDO er er lidt højere end på øvrige realkreditobligationer, fordi udsteder altid skal sikre, at værdien af de aktiver, der ligger bag, er inden for visse grænser f.eks. 80 pct. af ejendomsværdien for lån til private boligejere. Konverterbare obligationer udbetaler typisk renter og udtrækninger hvert kvartal. Når en obligation er konverterbar, har låntager ret til at førtidsindfri lånet (typisk til kurs 100). Obligationerne vil da blive udtrukket, og ejeren får indfriet en del af sine obligationer (typisk til kurs 100). Inkonverterbare obligationer er oftest baseret på stående lån, hvor der betales rente én gang om året, og hvor lånet tilbagebetales til kurs 100 ved udløb. Hvis en låntager ønsker at indfri sit lån, skal han købe obligationerne til markedskurs (hvilket kan være til en kurs større end 100). Garantiobligationer er baseret på variabelt forrentede obligationslån med en fast garantirente. Låntager kan højest komme til at betale garantirenten. Erhvervsobligationer udstedes typisk af virksomheder, der har behov for at låne penge. Den ekstra præmie ved investering i en erhvervsobligation bestemmes af den kreditvurdering, som virksomheden tildeles af de internationale kreditvurderingsinstitutter. Indeksobligationer sikrer kunden mod, at inflationen udhuler værdien af kapitalen, idet hovedstolen årligt justeres for de generelle prisstigninger (indeksregulering). Strukturerede produkter Strukturerede obligationer er et gældsinstrument, der adskiller sig fra andre obligationer ved, at afkastet (rente/kuponbetalinger og/eller indfrielseskurs) afhænger af udviklingen i et eller flere underliggende aktiver. Betingelserne er beskrevet i et term sheet, der udleveres i forbindelse med en investering i en struktureret obligation. Et struktureret indlån er et bankindlån, der adskiller sig fra andre indlån ved at have et afkast, der afhænger af udviklingen i et eller flere underliggende aktiver, udover en eventuel garanteret mindsterentesats. Investeringsforeningsbeviser og hedgefonde En investeringsforening er en forening, hvor medlemmerne går sammen om at investere under visse lovmæssige begrænsninger. En investeringsforening kan f.eks. være en aktieforening, der placerer den kapital, som medlemmerne har indbetalt, i aktier. Blandede foreninger med både aktier og rentebærende instrumenter forekommer også, ligesom der findes obligationsforeninger, hvor kapitalen placeres i rentebærende instrumenter. Der findes også indeksforeninger, som ikke forvaltes aktivt af en forvalter, men i stedet investerer i finansielle instrumenter som følger sammensætningen i et specifikt indeks. En anden type er fondi-fond, der investerer i andre fonde. Der findes fond-i-fonde med forskellige investeringsstrategier og risikoniveauer. Desuden findes der hedgefonde, som forsøger at give et positivt afkast, uanset om aktie- eller obligationsmarkederne går op eller ned. Investeringsfokus kan eksempelvis være aktier, valuta eller obligationer. Hedgefonde kan endvidere benytte sig af gearing. Exchange Traded Funds (ETF) En ETF er som regel en indeksfond, det vil sige en fond, der følger et forudbestemt indeks med meget lave omkostninger og handles som en almindelig aktie. Private equity Private equity er en aktivklasse bestående af aktier i en virksomhed, der ikke handles på et reguleret marked. Der er flere investeringsstrategier indenfor private equity, hvoraf de mest kendte er leveraged buyouts, venture kapital og distressed investments. I et leveraged buyout foretages et lånefinansieret køb af den kontrollerende indflydelse i en virksomhed. Dette adskiller sig fra venture kapital, hvor der typisk investeres i unge eller nystartede virksomheder altså selskaber med et betydeligt vækstpotentiale og stiller kapital (og ekspertise) til rådighed, så virksomheden kan udvikles og eventuelt senere noteres/handles på et reguleret marked. Valutaterminsforretninger En valutaterminsforretning er en aftale om køb eller salg af et givent valutabeløb mod en anden valuta til en fastsat kurs på et fastsat fremtidigt tidspunkt. Løbetiden på en valutaterminskontrakt er mere end to bankdage, modsat en valutaspotforretning der løber i op til to dage. 12

13 Fordelen ved en valutaterminsforretning er, at kunden kender prisen på valutaen på det fremtidige afregningstidspunkt. Tillige neutraliseres kursudsving i valutaterminsforretningens løbetid. Risikoen ved en valutaterminsforretning er, hvis kursen på den købte eller solgte valuta udvikler sig i modsat retning end forventet og således til ugunst for kunden. Kunden kan derfor risikere et tab ved indgåelse af valutaterminsforretningen. Aktiederivater Den efterfølgende beskrivelse af derivater tager udgangspunkt i derivater der handles på NASDAQ OMX Stockholm AB. En købt option er en aftale, der indeholder en ret, men ikke en pligt for køberen af optionen. Call optioner er købsretter, mens put optioner er salgsretter. De til en optionsaftale underliggende aktiver kan eksempelvis være enkelt-papirer (aktieoption) eller et aktieindeks (indeksoption). Risikoen ved købte optioner er begrænset til præmien. Forud for salg af en option skal kunden have gjort sig overvejelser omkring, hvad der skal ske, hvis kursen på det underliggende aktiv ikke udvikler sig som forventet. Vil kunden være indstillet på at stille yderligere sikkerhed, skal kontrakten lukkes eller skal risikoen reduceres. En future er en aftale om køb eller salg af et aktiv til en fast kurs på et fremtidigt tidspunkt. Det underliggende aktiv kan blandt andet være en aktie eller et aktieindeks. En future minder om handel med en aktie blot med levering ude i fremtiden. Både køber og sælger er forpligtet til at handle aktien på det fastsatte fremtidige tidspunkt. Når en aktiefuture udløber, bliver den automatisk omdannet til en aktiehandel, og kunden skal så enten betale for de aktier, som er købt via futuren, eller levere aktier, hvis kunden står som sælger. Hvis futuren er knyttet til et aktieindeks, sker der ikke fysisk levering ved udløb. Derimod afregnes gevinst og tab kontant. Ved indgåelse af en future skal kunden deponere et marginbeløb som sikkerhed for eventuelle tab i futuren. En solgt option er en aftale, der indeholder en forpligtelse for sælgeren af optionen. En kunde, der sælger en call eller put option, modtager en præmie herfor, men påtager sig samtidig en større risiko end ved købte optioner. For en solgt put option kan det potentielle tab ikke blive mindre en nul, mens der for en solgt call option ikke er nogen begrænsning på det potentielle tab. At exercise en option betyder, at køberen udnytter den. Aktieoptioner kan udnyttes førtidigt og på selve udløbsdagen, og der sker fysisk levering af de underliggende aktier til aftalekursen. Såfremt optionen bliver udnyttet, har modparten pligt til at levere eller købe de underliggende aktier til aftalekursen, det kaldes, at der sker en assignment. Indeksoptioner kan kun udnyttes på udløbsdagen, og der sker kontantafregning. En option kan anvendes både til risikoafdækning og til risikotagning. Hvis kunden eksempelvis har en forventning om, at aktiekursen vil stige, kan vedkommende vælge at købe en call option. Det vil sige retten til på et fremtidigt tidspunkt at købe aktien til en forud fastsat pris. Modsat kan vedkommende erhverve en put option, hvis der er en forventning om et fald i aktiekursen. Investor får her retten til at sælge aktien til en forud fastsat kurs. Dette kan være en isoleret forretning eller indgå som led i en afdækningsstrategi på en eksisterende portefølje. Alternativt kan kunden vælge at sælge en call option, hvis han tror på, at aktiekursen vil holde sig under aftalekursen. Såfremt modparten udnytter optionen, skal kunden levere aktier til aftalekursen. Det kan være en isoleret forretning eller som led i en strategi, hvor en del af gevinsten frasælges på en eksisterende beholdning i aktien mod at modtage præmien. Modsat kan kunden sælge en put option, hvis han ikke ser aktien falde under en given aftalekurs. Udnytter modparten optionen, skal kunden købe aktier til aftalekursen. Den pågældende aftalekurs kan derfor opfattes som et niveau, hvor kunden gerne vil have en position i aktien. Investering i optioner er forbundet med risici. På futures på aktier og aktieindeks mv. afregnes gevinst og tab dagligt. Dette medfører, at en investor der har tab på en handel skal inddække dette tab på daglig basis. Investering i futures er forbundet med risici. Da kunden er forpligtet til enten at købe eller sælge en aktie til en fastsat kurs ude i fremtiden, påtager kunden sig en risiko, såfremt kursen ikke udvikler sig om forventet. Kunden skal derfor forud for køb eller salg af en future have overvejet, hvorledes vedkommende vil forholde sig, hvis kursen på det underliggende aktiv ikke går i den retning, som det var forventet. Skal positionen lukkes helt eller delvist for at begrænse tabet eller holdes til udløb med risiko for, at tabet bliver større. Gearing af investeringer Man kan ved brug af lånte midler (gearing) øge den samlede investering i købte værdipapirer. Det giver mulighed for høje afkast i et stigende marked og store tab i et faldende marked. Man kan tabe både sin egenkapital og de lånte midler. I bilag 1 er vist en oversigt over de risici der er forbundet med investering i værdipapirer. Der er flere andre mulige risici forbundet med investeringer, som ikke er berørt i bilag 1, idet dette ligger lidt uden for de specifikke risici, der relaterer sig til de enkelte værdipapirer. Dette drejer sig for eksempel om: Volatilitetsrisiko, hvor priserne på værdipapirer begynder at vise større udsving, end man normalt er vant til for den konkrete fordring. Inflationsrisiko, hvorved den reale værdi (købekraft) kan blive udhulet i investeringsperioden. Afviklingsrisiko, der kan relatere sig til et konkret marked, mægler, bank etc. Generel geninvesteringsrisiko, der forbinder sig til den situation, der opstår efter endt investeringsperiode, og hvor kunden ønsker at indlede en ny investeringsperiode. Kunden står da over for et forventet afkast, som måske er forskelligt 13

14 fra de muligheder, der eksisterede ved indgangen til den forrige investeringsperiode Der er generelt store risici forbundet med investering for lånte midler (gearing), hvor man kan miste hele sin indskudte egenkapital. Man kan endda risikere, at salget af værdipapirer ikke kan dække tilbagebetalingen af de lånte midler, hvorved der opstår et tab udover den indskudte egenkapital. Risikomærkning Banken skal i henhold til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter oplyse detailkunder om risikomærkningen i forbindelse med investeringsrådgivning. Risikomærkningen består i, at banken inddeler de forskellige typer af produkter i henholdsvis kategorien grøn, gul og rød. Inddelingen sker på baggrund af kriterier fastsat i ovennævnte bekendtgørelse. Risikomærkningen skal afspejle risikoen for tab ved investeringen, samt hvor let eller svært det er at gennemskue den pågældende investering og de mulige konsekvenser heraf. I grøn kategori tilhører produkter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis investeringen holdes til udløb, og hvor produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Der foreligger dog en risiko ved produktet, og der kan komme kursudsving i investeringens løbetid. Værdipapir og finansielle instrumenter Danske statsobligationer udstedt i DKK Danske statsobligationer udstedt i EUR Danske realkreditobligationer Danske indeksobligationer Danske skibskreditobligationer Statsobligationer udstedt af eurolande i EUR og DKK Øvrige statsobligationer Øvrige realkreditobligationer Danske virksomhedsobligationer Øvrige virksomhedsobligationer Aktier, optaget til handel på et reguleret marked Tegningsretter på investeringsprodukter i gul kategori Investeringsforeningsbeviser (UCITS) Exchange Traded Funds (EFT), der er udstedt som UCITS Aktier, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked, herunder på alternative markedspladser Tegningsretter på investeringsprodukter i rød kategori Investeringsforeningsbeviser (non-ucits) Obligationer, som ikke er optaget til handel på et reguleret marked Strukturerede produkter Optioner, futures og terminsforretninger Private equity Exchange Traded Funds (ETF), øvrige Øvrige investeringer, herunder hedgefonde I gul kategori tilhører produkter, hvor der er risiko for, at hele det investerede beløb kan tabes. Produkttypen er som i grøn kategori ikke vanskelig at gennemskue. I rød kategori tilhører produkter, hvor der kan tabes mere end det investerede beløb eller hvor det kan være vanskeligt at gennemskue den reelle risiko, der er forbundet med produktet. Detailkunder vil i forbindelse med rådgivningen få oplyst i hvilken risikokategori det relevante produkt hører. Retter kunden selv henvendelse til banken med henblik på at få gennemført en handel, er banken ikke forpligtet til at gøre kunden opmærksom på risikomærkningen. Kunden vil i dette tilfælde anses for at være orienteret om risikomærkningen via denne oversigt. Såfremt kunden jævnligt handler i et bestemt produkt, vil banken heller ikke i disse tilfælde orientere om risikomærkningen i forbindelse med hver enkelt handel. Følgende oversigt viser risikomærkning af de produkter banken tilbyder. 14

15 BILAG 1 Risici forbundet med investering i værdipapirer Markedsrisiko Brancherisiko Renterisiko Kreditrisiko Aktier Risiko forbundet med de generelle forhold vedrørende udbud og efterspørgsel på aktiemarkedet Nogle brancher er mere påvirkelige af for eksempel konjunkturer end andre Stigende rente øger virksomhedens nettorentebetalinger og indgår i værdiansættelsen af virksomhedens cash flows Risiko for at virksomheden går konkurs Obligationer Risiko forbundet med de generelle forhold vedrørende udbud og efterspørgsel, der opstår i løbetiden på obligationen Erhvervsobligationer med risiko, der er forbundet til en specifik branche Risiko for skift i rentekurven og ændringer i fordringernes varighed. Risiko for udtræk på konverterbare obligationer Risiko for at udsteder går konkurs Valuta Risiko forbundet med de generelle forhold vedrørende udbud og efterspørgsel på valutamarkedet N.A. Renteændringer påvirker terminskurserne Landerisiko, Strukturerede produkter Risko forbundet med ændringer i markedsforhold, som produktet relaterer sig til Kan forekomme afhængigt af produktets karakter, f.eks. landbrugsvarer Risiko, hvis produktet er relateret til renteudviklingen bl.a. via optionselementer Risiko for at udsteder og en eventuel garant går konkurs.. fortsat Likviditetsrisiko Valutakursrisiko Skatterisiko Aktier Store aktier, der handles hyppigt, har mindre købs- /salgskurs spreads end små aktier, hvor der er risiko for, at man ikke kan købe eller sælge aktier uden at påvirke kursen Risiko forbundet med investering i aktier, hvor virksomheden er eksponeret i udenlandsk valuta Risiko for at skattereglerne er uklare eller ændres Obligationer Risiko forbundet med øgede købs-/salgskurs spreads og risiko for ikke at kunne gennemføre transaktionen i mindre obligationsserier Risiko forbundet med investering i udenlandsk denominerede obligationer Risiko for at skattereglerne er uklare eller ændres Valuta Kan forekomme i eksotiske valutaer Primær risikofaktor Risiko for at skattereglerne er uklare eller ændres Strukturerede produkter Der er ofte tale om mindre likvide produkter, der kan være vanskelige at afhænde om overhovedet muligt Kan forekomme, hvis de underliggende investeringer påvirkes eller er denomineret i udenlandsk valuta Risiko for at skattereglerne er uklare eller ændres 15

16 Risici forbundet med investering i værdipapirer Markedsrisiko Brancherisiko Renterisiko Kreditrisiko Investeringsforeningsbeviser og Hedgefonde Risko forbundet med ændringer i de markedsforhold som produktet relaterer sig til Kan forekomme i bl.a. branchespecifikke foreninger/fonde indeholdende aktier og obligationer Risiko hvis produktet er relateret til renteudviklingen. Hedgefonde, der gearer investeringer, kan påvirkes yderligere af renten Investering i gearede fonde f.eks. hedgefonde er behæftet med risiko for, at fonden kan gå konkurs Exchange Traded Funds (ETF) Risko forbundet med ændringer i de markedsforhold som produktet relaterer sig til Kan indeholde risiko til specifikt segment i markedet Kan påvirkes af renteudviklingen Modpartsrisiko Private Equity Risiko forbundet med de generelle forhold vedrørende udbud og efterspørgsel på aktiemarkedet. Køb og salg af virksomheder Nogle brancher er mere påvirkelige af f.eks. konjunkturer end andre Stigende rente øger virksomhedens nettorentebetalinger og indgår i værdiansættelsen af virksomhedens cash flow Risiko for at private equity selskaber går konkurs. Tab på andre selskaber Derivater Risiko forbundet med de ændringer i de markedsforhold som det underliggende aktiv relaterer sig til Risiko forbundet med de ændringer i brancheforhold som det underliggende aktiv er eksponeret mod Risikoen er her forbundet til en renterisiko på det underliggende aktiv Med derivater der handles med NASDAQ OMX som modpart får kunden en modpart med høj kreditværdighed.. fortsat Likviditetsrisiko Valutakursrisiko Skatterisiko Investeringsforeningsbeviser og Hedgefonde Der er forudbestemte tidspunkter, hvor fonden/foreningen er åben for køb eller indløsning. Regelmæssig handel er ikke altid mulig Kan forekomme hvis de underliggende investeringer er eksponeret i udenlandsk valuta Risiko for at skattereglerne er uklare eller ændres Exchange Traded Funds (ETF) Kan forekomme Kan forekomme hvis de underliggende investeringer er eksponeret i udenlandsk valuta Risiko for at skattereglerne er uklare eller ændres Private Equity Der er ofte tale om illikvide investeringer over en årrække. Investeringen kan være vanskelig at afhænde om overhovedet muligt i en meget lang periode. Risiko ved milestone betalinger Kan forekomme hvis det handler om en udenlandsk virksomhed eller virksomhed med aktiviteter og/eller eksponering i udenlandsk valuta Risiko for at skattereglerne er uklare eller ændres Derivater Kræver mindre likviditetstræk. Men investeres der i markeder med høj volatilitet kan der stilles krav om yderligere margin Valutarisikoen knytter sig til det underliggende aktiv Kunden skal søge særskilt rådgivning om skattereglerne omkring derivater 16

17 ORDREUDFØRELSESPOLITIK Ordreudførelsespolitikken i Carnegie Bank A/S (herefter benævnt "banken") er gældende for, hvorledes banken udfører ordrer i værdipapirer på vegne af de af bankens kunder, der er kategoriseret som detailkunder eller professionelle kunder. Banken vil årligt revurdere ordreudførelsespolitikken samt foretage løbende opdatering. Banken udsender ikke særskilt information om ændringer til bankens ordreudførelsespolitik, men den til enhver tid gældende politik findes på bankens hjemmeside ( under Om Carnegie/Kundeinformation. Best execution Når banken udfører ordrer, tager banken alle nødvendige skridt for at opnå det efter omstændighederne bedst mulige resultat for kunden (best execution) under hensyntagen til: Pris. Omkostninger. Hurtighed. Sandsynlighed for gennemførelse og afregning. Ordrens art og omfang. Andre relevante forhold. Vægtning af disse forhold afhænger af: Om kunden er professionel eller detailkunde. Ordrens størrelse og karakter. Det aktuelle værdipapir. Det relevante handelssted. Banken vil som hovedregel lægge vægt på pris og omkostninger for kunden ved udførelse af en ordre. Det samlede vederlag er derfor afgørende for at opnå best execution, medmindre formålet med udførelse af en ordre indebærer, at banken eller kunden lægger vægt på andre forhold. Det kan for eksempel være gennemførelsessandsynlighed, ordrens størrelse og dens virkning på markedet. En kundes specifikke instruktioner om nogle af disse forhold samt ordretype kan forhindre, at banken kan udføre ordren efter best execution. Værdipapirer Bankens primære forretning inden for værdipapirhandel er analyse, rådgivning, wealth management og handel med aktier på de nordiske markeder (Danmark, Sverige, Finland og Norge). Banken tilbyder handler i: Det regulerede marked NASDAQ OMX København A/S og tilhørende Dark Pool De multilaterale handelsfaciliteter Burgundy AB, BATS CHI-X Europe Limited og tilhørende Dark Pools (CXE Dark Order Book og BXE Dark Order Book). Kundeordrer kan videregives til en af bankens forretningsforbindelser (andre værdipapirhandlere herunder andre selskaber i Carnegie gruppen), eller de kan blive handlet med en af bankens kunder eller med banken som modpart (OTC handler), såfremt det ikke vil være en ulempe for kunden. Ordrer i svenske, finske og norske aktier videregives normalt til Carnegie gruppens selskaber, som er medlem af det aktuelle lands regulerede marked under NASDAQ OMX gruppen, Oslo Børs og eventuelle multilaterale handelsfaciliteter. Men ordrerne kan også handles med en af bankens kunder eller med banken som modpart, såfremt det ikke vil være en ulempe for kunden. Ordrer i ikke-nordiske værdipapirer og valutaterminskontrakter vil altid blive videregivet til en af bankens forretningsforbindelser, medmindre handlen gennemføres med en af bankens kunder eller med banken som modpart (OTC handler). For ordrer i værdipapirer, der ikke primært handles på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, kan banken stille en pris til kunden. Kunden accepterer den bindende pris, eller banken bekræfter prisen over for kunden, og kunden accepterer denne. Der indgås herved en aftale mellem kunden og banken, og banken udfører således ikke ordren på vegne af kunden. Banken vil løbende evaluere andre alternative handelssteder under hensyn til kriterierne for best execution. Annullering af handler De handelssteder (regulerede markeder og multilaterale handelsfaciliteter) som banken anvender, har efter medlemsreglerne på de enkelte handelspladser ret til at tvangsannullere handler. En annullering kan skyldes, at handlen er sket på baggrund af tekniske eller manuelle fejl. Banken forbeholder sig ret til at annullere handler, som måtte blive annulleret efter medlemsreglerne og er uden ansvar for sådanne annulleringer. Ordretyper Kunderne kan afgive ordrer, der falder under en af følgende kategorier: Aktier. Investeringsforeningsbeviser. Obligationer. Valutaterminskontrakter. Limiteret ordre. Markedsordre. Gennemsnitskurs handel (VWAP). Handelssteder og forretningsforbindelser Bankens primære handelssteder for aktier, investeringsforeningsbeviser og obligationer er: I forbindelse med modtagelse af ordrer registrerer banken blandt andet kundenavn, kundenummer, værdipapir, mængde, pris, ordretype, tidspunkt samt eventuel særlig instruktion for ordreafgivelsen. 17

18 Udførelse af ordrer Når banken udfører en ordre på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, gælder det pågældende markeds regler for handel. Banken udfører ordrer så hurtigt som muligt og i den rækkefølge, banken modtager dem og på det handelssted, banken skønner, giver kunderne best execution. Banken kan udføre ordrer udenfor et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, hvis banken skønner, at dette giver kunden best execution. Banken kan samle flere ordrer til en samlet handel (aggregering af ordrer), når dette vurderes fordelagtigt for kunden. Der kan dog opstå situationer, hvor aggregering ikke er en fordel for kunden. Fordeling af ordrer til kunderne sker i videst mulig udstrækning på handelsdagen til den beregnede gennemsnitspris. Banken kan kun deltage for egen regning i aggregerede ordrer, hvis alle deltagende kunders ordrer er fuldt opfyldte og ikke på en måde, der er til ulempe for kunderne. Hvis det kan godtgøres, at den samlede ordre ikke ville have været udført uden deltagelse af bankens egen ordre, kan banken deltage heri, og ordren vil blive allokeret i henhold til principperne for ordrefordeling. Har banken aggregeret ordrer i aktier eller investeringsforeningsbeviser, hvor den samlede ordre kun udføres delvist, fordeles de respektive værdipapirer mellem kunderne ligeligt. Har banken aggregeret ordrer i obligationer, hvor den samlede ordre kun udføres delvist, fordeles obligationerne pro rata. Banken kan vælge at fordele anderledes end pro rata efter at have indhentet accept fra alle parter med andel i den aggregerede ordre. Dette kan eksempelvis ske i tilfælde, hvor markedsbetingelserne har gjort, at kun en beskeden del af den samlede ordre er udført. Kan en limiteret ordre ikke udføres umiddelbart på et handelssted under de gældende markedsforhold, vil den hurtigst muligt blive lagt ud i handelssystemet, således at den er offentlig for andre markedsdeltagere, medmindre kunden har givet anden instruks. Dette gælder dog ikke ordrer, som er af sådan en størrelse i forhold til normal markedsstørrelse, at det må antages at påvirke markedet. 18

19 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK Generelt Formålet med denne politik er at sikre, at Carnegie Bank A/S har identificeret og håndteret de typer af interessekonflikter, der opstår ved ydelse af investeringsservices og/eller levering af accessoriske tjenesteydelser, hvor der kan være en væsentlig risiko for at skade en kundes interesser. Interessekonflikter kan opstå mellem: Banken og en kunde. Bankens medarbejdere og en kunde. Bankens kunder indbyrdes. Denne politik bygger blandt andet på nedenstående regelsæt: Carnegie Bank Group Policy with respect to Business Conduct and Ethics. Carnegie Bank Group Policy for Management of Conflicts of Interest. Bankens regler vedrørende medarbejderes egne handler i værdipapirer. Lov om finansiel virksomhed. Bekendtgørelse om de organisatoriske krav og betingelser for drift af virksomhed som værdipapirhandler. Børsmæglerforeningens anbefalinger til imødegåelse af interessekonflikter. Banken har ved udarbejdelse af denne politik taget højde for, at banken indgår i Carnegie Gruppen. Identifikation Medarbejdere i banken skal være opmærksomme på potentielle og aktuelle interessekonflikter og håndteringen af disse. Banken har identificeret følgende forhold, der udgør eller kan føre til en interessekonflikt, som medfører en væsentlig risiko for, at en eller flere af bankens kunders interesser skades: Ordreudførelse Banken samler kunders ordrer, kunder og medarbejderes ordrer eller kunder og bankens ordrer. Banken rådgiver/foretager handler for en kunde i et større omfang end, hvad der er egnet for kunden. Handel med egenbeholdningen I forbindelse med bankens handelsaktiviteter, kan banken have positioner i værdipapirer som banken modtager kundeordrer i. Der kan i disse situationer være en interessekonflikt mellem kundens interesser og bankens interesser. Investeringsrådgivning og porteføljeforvaltning Banken giver ikke ens kunder samme investeringsmuligheder i ensartede tilfælde. Banken udnytter oplysninger om kunders handler til at yde investeringsrådgivning/porteføljeforvaltning til andre kunder, handel for egen regning eller handel for medarbejdere i banken. Banken yder investeringsrådgivning/porteføljeforvaltning om udstedere af værdipapirer, som banken samtidig udfører investment banking opgaver for, har egne positioner i eller som bankens medarbejdere har egne positioner i. Banken modtager præmiering fra tredjemand i forbindelse med handler. Banken markedsfører egne produkter til kunderne, selvom der kan være produkter udstedt af tredjemand, som er mere egnede for kunden. Formidling af ordrer Banken repræsenterer både køber og sælger i forbindelse med værdipapirhandel. Investeringsanalyse Banken giver enkelte kunder eller de af bankens medarbejdere, som handler for egen regning eller for bankens regning adgang til investeringsanalyser eller tidsplanen for disse før disse offentliggøres. Banken udarbejder investeringsanalyser om udstedere af værdipapirer, som banken samtidig udfører investment banking opgaver for, yder investeringsrådgivning/porteføljeforvaltning eller ordreudførelse for eller som banken har egne positioner i. Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter Banken har fastsat procedurer og foranstaltninger til håndtering af interessekonflikterne identificeret i ovenstående afsnit. Disse er reflekteret i bankens organisation og bankens retningslinjer og forretningsgange og nævnes i hovedtræk nedenfor. Organisation og forretningsgange Banken har organiseret sin virksomhed på en sådan måde at risikoen for interessekonflikter er minimeret, og at interessekonflikterne håndteres i skriftlige forretningsgange for hvert enkelt forretningsområde i banken. Intern viden og fortrolige oplysninger Banken har retningslinjer for håndtering af intern viden og fortrolige oplysninger, som er med til at minimere risikoen for, at intern viden og fortrolige oplysninger kan udnyttes af en kunde, banken eller bankens medarbejdere. Restricted list og Watch list Banken har indført lister over bankens mandater på investment banking området ( Restricted list og Watch list ), som er med til at sikre, at risikoen for interessekonflikter mellem banken/bankens medarbejdere og bankens kunder minimeres. Håndtering af ordrer Banken har skriftlige retningslinjer for håndtering af ordrer i værdipapirer og fordeling af disse. Regler for medarbejderes egne handler med værdipapirer Banken har regler, der begrænser medarbejdernes muligheder for handel med værdipapirer. 19

20 Andre hverv Banken har retningslinjer for medarbejderes andre hverv end deres ansættelse i banken. Medarbejderes uddannelse Banken har etableret retningslinjer, der sikrer både introduktion af denne politik og øvrige compliance forhold ved ansættelse og efterfølgende løbende uddannelse heri. Oplysning såfremt forholdsregler m.m. er utilstrækkelige I de tilfælde, hvor procedurerne og foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at minimere risikoen for interessekonflikter, vil banken tydeligt informere kunden om karakteren af og/eller årsagen til interessekonflikten, før den pågældende service/opgave udføres. 20

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER De generelle forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S og bankens kunder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af anden aftale.

Læs mere

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER

BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER Her kan du læse en generel beskrivelse af de værdipapirer, som Carnegie Bank A/S (herefter Banken) tilbyder. Risici ved investering i værdipapirer er beskrevet sidst i dokumentet. Aktier Når kunden investerer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 13 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 18 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 12 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 17 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 13 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 18 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 13 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 18 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT Gældende fra 19. august 2010 Basisbanks almindelige forretningsbetingelser gælder ved ethvert mellemværende mellem dig og Basisbank A/S, medmindre andet er

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser PRIVATKUNDER Gældende fra den 01.01.2010 De almindelige forretningsbetingelser gælder ethvert mellemværende mellem andelskassen og dens kunder, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER PRIVATKUNDER Gældende fra den 19. oktober 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Basisbank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Oprettelse af depot Ved oprettelse af et depot skal banken have oplyst depothaverens/vp-depotkontohaverens (i det følgende kaldet deponenten) navn, adresse

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med HVIDBJERG BANK, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med HVIDBJERG BANK gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 11. februar 2016. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Generelt Vilkår for indeholder de vilkår, der er gældende for depoter, som kunden opretter i henhold til særskilt aftale med BankenPFA Bank (herefter Banken). Banken er legitimeret og bemyndiget til at

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem BankNordik og Dem,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København

Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for indlån og pensionsopsparing i Føroya Banks kontor i København De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 15-02-2016 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Andelskassen Fælleskassen, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Andelskassen Fælleskassen gælder der også

Læs mere

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank

Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Vilkår for værdipapirdepoter i Sydbank Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 OPRETTELSE AF DEPOT... 2 TILKNYTTET KONTO... 2 OPBEVARING... 2 UDSKRIFTER OG INFORMATION.... 3 KONVERTERING OG OMBYTNING... 3

Læs mere

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot

regler For opbevaring af værdipapirer i Depot regler For opbevaring af værdipapirer i Depot For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapir

Regler for opbevaring af værdipapir Regler for opbevaring af værdipapir 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Hvidbjerg Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Hvidbjerg

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010

VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 VILKÅR FOR DEPOT I LÆGERNES PENSIONSBANK Gældende fra 01.10.2010 1. Generelt Lægernes Pensionsbanks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes Pensionsbank,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Pr. 5. december 2012 INDHOLD 1. Rammerne for kundeforholdet 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af de almindelige forretningsbetingelser 2 4. Elektroniske

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER... 3 GENERELLE DEPOTBETINGELSER... 9 BESKRIVELSE AF VÆRDIPAPIRER... 13 ORDREUDFØRELSESPOLITIK... 18 INTERESSEKONFLIKTPOLITIK...

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Jutlander Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Middelfart Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot.

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot. for kunder i Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot for kunder i Indhold 1. Generelt... 3 Oprettelse af depot... 3 Opbevaring og ansvar... 3 Fasters erstatningsansvar... 3 Samledepot... 4 Investorgarantiordning

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

Regler depotbestemmelser

Regler depotbestemmelser Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i Sønderhå - Hørsted Sparekasse indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank

Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. 1. juni 2015 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Almindelige forretningsbetingelser privatkunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr.: 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk Bankens almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser erhverv

Almindelige forretningsbetingelser erhverv Almindelige forretningsbetingelser Andelskassens almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende fra 1. november 2009 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån

Læs mere

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er GrønlandsBANKEN ikke ansvarlig for tab, som skyldes: Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i GrønlandsBANKEN indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit

Læs mere

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

DEPOTREGLER. 1. Generelt. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis: 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer vi dine værdipapirer og yder

Læs mere

Privatkunder i Nykredit Bank

Privatkunder i Nykredit Bank Almindelige forretningsbetingelser for Gældende pr. 1. august 2015 Privatkunder i Nykredit Bank 0815 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København R5008 Propellant.dk De almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT For opbevaring af værdipapirer i depot gælder nedenstående regler samt Spar Nord Bank A/S almindelige forretningsbetingelser i det omfang, disse ikke udtrykkeligt

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 FORRETNINGSBE- TINGELSER GÆLDENDE FRA DEN 01.07.2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med pengeinstituttet, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med pengeinstituttet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Bank A/S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank A/S, medmindre andet

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Forretningsbetingelserne for depoter i Sparekassen Fyn indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Gældende for kundeforhold med: Sydbank A/S Peberlyk 4 6200 Aabenraa CVR-nr. 12626509 sydbank.dk info@sydbank.dk 1. Om forretningsbetingelserne Bankens

Læs mere

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S

REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S REGLER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT I SAXO PRIVATBANK A/S 1. GENERELT Saxo Privatbanks depotbetingelser indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Gælder fra 1.11.2007 1. Generelt Betingelserne gælder for: Frørup Andelskasse Betingelserne for opbevaring af værdipapir i depot i Andelskassen indeholder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Rønde Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Rønde Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder Gældende fra 1. juni 2015 w w w. dro n s p ar. d k Dronninglund Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Læs mere

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark

Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark Opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark 1. Generelt herunder ændring af betingelser Nedenstående regler for opbevaring af værdipapirer i depot i BIL Danmark, filial af Banque Internationale à

Læs mere

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot

Forretningsbetingelser for opbevaring af værdipapirer i depot Side 1 af 5 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i LOL- LANDS BANK indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer LOLLANDS BANK

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 1. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT

BETINGELSER FOR OPBEVARING AF VÆRDIPAPIRER I DEPOT 1. GENERELT Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Fynske Bank A/S indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Fynske Bank dine værdipapirer

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre andet

Læs mere

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt

Betingelser for opbevaring af værdipapirer i depoter 1. Generelt 1. Generelt Samledepot Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Møns Bank indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet opbevarer Møns Bank dine værdipapirer

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Fyn A /S's almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Fyn A/S, medmindre andet

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 19-10-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 5 Gældende fra den 2. november 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Lån & Spar Banks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Lån & Spar Bank, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Regler for opbevaring i depot

Regler for opbevaring i depot Regler for opbevaring i depot Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, i det følgende kaldet Merkur. 1. Generelt Betingelserne for opbevaring af værdipapirer i depot i Merkur indeholder en generel orientering

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Den lille Bikubes almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Den lille Bikube,

Læs mere

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot

Regler for opbevaring af værdipapirer i depot Regler for opbevaring af værdipapirer i depot 1. Generelt Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i BankNordik indeholder en generel orientering om de vilkår, der gælder for dit depot. I depotet

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013

Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Betingelser for depoter Gælder fra den 30. september 2013 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når du har et depot i Danske Bank, hvor vi opbevarer værdipapirer for dig, gælder en række betingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Fanø Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Fanø Sparekasse, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne.

De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. Almindelige forretningsbetingelser De almindelige forretningsbetingelser gælder mellem Maj Bank A/S og Maj Bank A/S' kunder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. 1. Etablering af kundeforhold

Læs mere

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser December 2016 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Betingelsernes anvendelsesområde... 3 1.2 Scope Investments serviceydelser og rådgivning... 3 1.3 Samarbejdspartnere...

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Den Jyske Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Den Jyske Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser BankNordiks almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med BankNordik, medmindre andet er aftalt. For de

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER Gældende pr. 1. juni 2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Fynske Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Fynske Bank gælder der også specifikke aftaler, f.eks. aftale om værdipapirhandel,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Middelfart Sparekasse, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Bredebros almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Bredebro, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Dragsholm Sparekasse, medmindre andet

Læs mere

Vilkår for depot i Lægernes Bank

Vilkår for depot i Lægernes Bank Vilkår for depot i Lægernes Bank Gældende fra 06.06.2013 20.05.2016 /02 Side 2/7 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og Lægernes

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Ballings almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Balling, medmindre andet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Djursland, medmindre

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Thys almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Thy, medmindre andet er aftalt.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Vendsyssels almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunde Gældende fra den 18-08-2014 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sparekassen Vendsyssel, medmindre

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sønderhå - Hørsted Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Gældende fra den 01-06-2015 Forretningsbetingelserne gælder for alle kundens forretninger med Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer

Sydbanks vilkår for opbevaring af værdipapirer Indledning... 1 1. Generelt... 1 Oprettelse af depot... 1 Indlevering og opbevaring... 1 Samledepot... 1 Årsudskrift... 1 Indberetning til skattemyndighederne... 1 Depotgebyr... 1 Veksling af valuta...

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere