BYFORNYELSESFORSØG - BY TIL HAVN JUNI TIL 1. OKTOBER ESBJERG BYMIDTE FØRSTE FASE AF OMRÅDEFORNYELSE I HAVNENÆRT BYOMRÅDE I ESBJERG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYFORNYELSESFORSØG - BY TIL HAVN - 22. JUNI TIL 1. OKTOBER 2012 - ESBJERG BYMIDTE FØRSTE FASE AF OMRÅDEFORNYELSE I HAVNENÆRT BYOMRÅDE I ESBJERG"

Transkript

1 Evalueringsrapport BYFORNYELSESFORSØG - BY TIL HAVN -. JUNI TIL. OKTOBER 0 - ESBJERG BYMIDTE FØRSTE FASE AF OMRÅDEFORNYELSE I HAVNENÆRT BYOMRÅDE I ESBJERG December 0

2 Smedegade Oversigtskort FORORD Luftfoto: Cowi Scankort. I marts 0 vedtog de tre udvalg Plan & Miljøudvalget, Teknik & Forsyningsudvalget og Kultur & Fritidsudvalget, at gennemføre et trafik-, byrumsog aktivitetsforsøg i det havnenære byrum i Esbjerg. Dette skete som første fase af gennemførelsen af det vedtagne program for områdefornyelse i havnenært byområde i Esbjerg. Denne rapport sammenfatter og evaluerer på det resulterende forsøg, kaldet By til havn, der foregik i Esbjerg bymidte i perioden. juni til. oktober 0. Forsøget er foregået i samarbejde mellem Esbjerg Kommune, Esbjerg Byforum, Esbjerg City samt de erhvervsdrivende og borgerne i forsøgsområdet. Rapporten er udarbejdet af Esbjerg Kommune ved Byplan, Vej & Park, Udvikling & Evaluering, Kultur & Udvikling, Byhistorisk Arkiv. Den er politisk behandlet af Plan & Miljøudvalget, Teknik & Forsyningsudvalget og Kultur & Fritidsudvalget i december 0 og januar 0. Forsøget er en del af udviklingen af en samlet vision for bymidten, og resultaterne vil derfor komme til at indgå i den videre præcisering af strategien. : Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv/Torben Meyer INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 6 Side 0 Luftfoto: Cowi Scankort. Nyt liv i Kongensgade 8 Krydset Kirkegade / Kongensgade 0 Kirkegade som cykelgade Smedegade som cafégade Promenade i Havnegade 6 Lokalhistorisk rute 8 Kongensgade vest for Stormgade 0 Velkomstcenter ved Stormgade Stormgade Side Kongensgade Kongensgade Havnegade Side 8 Side Side 6 Kirkegade Side 0 Side Borgergade Torvegade Torvet Hulvejen Havnegade Byparken Landgangen :5.000 Dokken

3 Oversigt over byrums- og trafikforsøget By til havn Stormgade Smedegade som cafégade Nyt liv i Kongensgade Historisk rute F Kongensgade Velkomstcenter ved Stormgade C A Torvet E B Forsøget består af: A Nyt liv i Kongensgade B Kirkegade som cyklistgade C Smedegade som cafégade D Promenade i Havnegade E Velkomstcenter ved Stormgade F Historisk rute G Trafikforsøg ) Lukning for krydsende trafik ) 0 km/t forsøgsvej ) Midlertidig sivegade med parkering ) Friholdes for parkering 5) Midlertidig parkering Havnegade Smedegade Jyllandsgade 5 D Hulvejen Kirkegade de Havnegade Byparken Kirkegade som cyklistgade Promenade i Havnegade 5

4 Introduktion Introduktion INDLEDNING Formålet med etablering af forsøget med midlertidige aktiviteter og projekter var at afprøve og vurdere forskellige ideer til forbedringer af mulighederne for ophold, aktiviteter og kulturelle udfoldelser i områdets gader. Som baggrund blev etableret forskellige midlertidige trafikforandringer. Brugen af midlertidige foranstaltninger har givet overordentlige mange positive, konstruktive og inspirerende synspunkter og ideer. Forsøget har i høj grad været med til at kvalificere og effektivisere drøftelserne med borgerne om mulighederne i det havnenære byområde, bl.a. i forlængelse af afholdte arbejdsmøder med borgerne. Erfaringerne fra forsøgene, som er samlet i denne rapport, skal bidrage til at forbedre oplevelsen af byrummene for borgerne og besøgende, og give et løft af de samlede opholds- og aktivitetsmuligheder samt skabe bedre vilkår for kulturlivet. Forbedringerne af bymiljøet vil samtidig forbedre vilkårene for erhvervslivet og gavne byens og kommunens samlede konkurrenceevne. FORSØGET Forsøget evalueres på baggrund af en række kilder, der kan ses her på siden. Resultatet af evalueringen af de enkelte kilder fremgår af denne rapport. Der er i alt indkommet 50 meningstilkendegivelser fra borgere og erhvervsdrivende via hjemmeside, Facebook, post og . Således blev kommentarer afgivet via sedler afleveret i en boks i området, otte kommentarer blev afgivet via post eller , 0 kommentarer blev indsendt via hjemmesiden og 0 kommentarer blev afgivet på Facebook. Meningstilkendegivelserne spænder fra korte kommentarer til længere breve, og indeholder både idéer til indretning af gaderne og meninger om forsøgets udformning. EVALUERINGSMØDER Efter forsøgets afslutning blev der afholdt et arbejdsmøde med borgerne for borgere og erhvervsdrivende i området, med henblik på at få yderligere meningstilkendegivelser fra borgere og erhvervsdrivende. De fremmødte fungerede som en fokusgruppe, der kunne bidrage med feedback, idéer og løsninger. Endvidere blev forsøget bragt op på et møde i Esbjerg Byforum. Før igangsætningen af forsøget blev afholdt et særligt arbejdsmøde mellem borgerne og de erhvervsdrivende i området om planlægningen af forsøget. Fyrtårn med information TRAFIKÆNDRINGER P P En undersøgelse er blevet gennemført ved hjælp af spørgeskemainterviews blandt et repræsentativt udsnit af bymidtens brugere. Spørgeskemaet spørger til forskellige aspekter af forsøget og bymidten generelt. Der er i alt indsamlet 65 besvarelser. TRAFIKTÆLLINGER Der blev foretaget punktvise trafiktællinger af fodgængere, cykler og biler før, efter og under forsøget, for at indikere nogle konsekvenser af forsøget på trafikken i området. KULTUR & EVENTS Der er foretaget en evaluering af de kulturelle tiltag i forbindelse med forsøget. Dette omfatter optrædender, arrangementer og afprøvning af byrummenes muligheder for at rumme kulturelle aktiviteter. Borgergade P P P Lukning af krydsende trafik Friholdes for parkering Midlertidig sivegade med parkering Lukning for krydsende trafik Midlertidig parkering i Porte i Havnegade Forsøgsvej/havnepromenade FOTOREGISTRERINGER Der har været foretaget en systematisk fotoregistrering i løbet af forsøgsperioden. Registreringen består af over 900 fotos, hvoraf en del indgår i denne rapport. De kan bl.a. være med til at kaste lys over hvordan forsøgets elementer har været brugt, i hvor høj grad de har været brugt, og om brugen har ændret sig i perioden. LOKALHISTORISKE TILTAG Der er foretaget en evaluering af forsøgets lokalhistoriske tiltag, heriblandt byvandringerne, den lokalhistoriske rute og de opstillede infotavler. Dette skal danne baggrund for lokalhistoriske tiltag, jf. byfornyelsesprogrammet. EVALUERINGSRAPPORTEN Evalueringsrapporten er opbygget således at hvert afsnit behandler en bestemt geografisk del af forsøget. Hvert afsnit indeholder en redegørelse for resultaterne af forsøget, baseret på ovennævnte datakilder. 6 7

5 Nyt liv i Kongensgade Nyt liv i Kongensgade Aktiviteter Der bør skabes mulighed for flere typer aktiviteter over hele året. Afskærmning Der er behov for træbeplantning og vindafskærmninger i gaden. Opholdsrum Der er behov for opdeling af gaden i mindre opholdsrum med siddemuligheder.,, KULTUR & EVENTS Der har været indrettet en scene ud for Kongensgade 70. Det vurderes, at scenen i sin forsøgs-opstilling har haft begrænset effekt, primært fordi den skaber en formel ramme om optræden, der normalt ville være et mere uformelt streetact. Brugerne udtrykker generelt at der er behov for mere liv i byen, i form af fx aktivitetsmuligheder og underholdning. Specielt synes beboerne i Esbjerg-postnumrene at der er et større behov for aktiviteter og underholdning end beboerne i de øvrige postnumre. Desuden udtrykkes der genrelt et behov for opholdsmuligheder i form af fx bænke og legeredskaber. De forskellige borgere, der i løbet af forsøgsperioden har givet deres mening til kende om Kongensgade, giver generelt udtryk for et ønske om en intim indretning af gaden. Der ønskes caféliv, og vinden omtales som et problem i gaden. De grønne bannere har vakt positiv opsigt; de fungerer som visuel afskærmning. Fotoregistreringen viste at folk brugte de opstillede siddemøbler og legeredskaber, så snart vejret var til det. Det uformelle byinventar skabte afveksling og virkede rumafgrænsende, hvilket sandsynligvis bidrog til at folk opholdt sig længere tid i byrummet. Scenen i Kongensgade havde ingen gavnlig effekt på de kulturelle optrædener, da disse er af mere uformel karakter. Scene i Kongensgade Formålet var at afprøve forskellige indretninger i Kongensgade for forskønnelse og for at skabe oaser til ophold og aktiviteter. Forsøget bestod af grønne bannere, siddemøbler, legeredskaber og forskellige typer underholdning i løbet af forsøgsperioden. 5,0,5,0,5,0,5,0,5,0 0,5 0,0 Jeg synes der er behov for mere liv i byen, fx aktivitetsmuligheder og underholdning ANDRE TOTAL Jeg synes der er behov for opholdsmuligheder i byen, fx bænke og legeredskaber Besvarelser på spørgsmålet om aktiviteter og underholdning fordelt på postnummer. Det ses, at beboerne i de fire Esbjerg-postnumre er mere positive end de øvrige respondenter. Jo mere man som bruger af gaden kan identificere sig med byrummet, desto mere åbner man op overfor kulturelle indtryk. Det er i forsøget især blevet bekræftet i publikums tilegnelse af de opstillede siddekasser til ophold m.v. Det understøtter de kulturelle aktiviteter, hvis man tydeliggør nogle af de naturlige topografier i form af pladser, gadeforløb og -kryds. Kongensgade var indrettet med siddemøbler og grønne bannere Datagrundlaget for evalueringen af forsøget i Kongensgade udgøres af to spørgsmål fra brugerundersøgelsen, en række meningstilkendegivelser fra borgere samt en evaluering af de kulturelle aktiviteter i forsøgsperioden. Det vurderes, at dette grundlag er tilstrækkeligt til at kunne konkludere på forsøget. Jeg som bosiddende i Kongensgade, oplever tiltagene som værende meget positive Endvidere synes jeg det skaber en rigtig god hygge med kasserne [til ophold] der står rundt omkring Jeg synes vi har fået en fin ny gågade med fine detaljer, som særligt er sjovt for børnene 8 9

6 Krydset Kirkegade / Kongensgade Krydset Kirkegade / Kongensgade Opholdsplads Krydset er med sine gode solforhold velegnet til ophold. Færre biler Fjernelse af gennemkørende trafik har haft positiv effekt på ophold. Undersøgelse Der er behov for et nyt trafikforsøg for at kunne finde den rigtige specifikke fremtidige trafikale løsning ,6 50 Generelt udtrykker brugerne blandede følelser omkring lukning for biltrafik i krydsene. Dog er de fleste positive overfor det. De blandede besvarelser kan bl.a. være et udtryk for at nogle går ind for at lukke for biltrafik i nogle af krydsene, men ikke dem alle. Mange udtrykker sig positivt omkring at lukke en eller to af de nuværende tre overkørsler i Kongensgade mellem Stormgade og Jerbanegade, andre ønsker at lukke dem alle tre, mens nogle få er modstandere af at lukke krydsene. De erhvervsdrivende i gaden er positive overfor forandring i krydset, men der er delte meninger om løsningen. Det er vigtigt, at den krydsende biltrafik over Kongensgade tænkes og udvikles som en helhed, så problemet ikke bare flyttes fra en gade til en anden. Et kommende trafikforsøg bør derfor omfatte trafiktællinger i samtlige overkørsler i Kongensgade. Krydset har været brugt flittigt som opholdsplads. Pladsen er solbeskinnet en større del af dagen en det øvrige Kongensgade, og den udgør derfor et naturligt sted at opholde sig. Fjernelsen af gennemkørende biltrafik har haft positiv effekt på opholdet i krydset. Plads til at vente Formålet var at afprøve om krydset Kongensgade ved Kirkegade er bedre til fodgængermiljø end krydsende biler. Krydset blev derfor lukket for biltrafik i forsøgsperioden. En container med træer blev placeret i det ene hjørne af krydset, og siddemøbler blev placeret over hele krydset Meget enig Besvarelser på spørgsmålet om lukning af biltrafik i krydset. Det ses, at et flertal er positivt stemte, men at der er blandede meninger om spørgsmålet. Måske skulle også overgangen ved Englandsgade og Kronprinsensgade lukkes Luk for Kirkegade, men ikke Englandsgade TRAFIKTÆLLINGER Ved lukning af biltrafikken i Kirkegade flyttes en del af den krydsende trafik til de andre krydsninger af Kongensgade. Ved forsøget var der opstillet maskinelle tællinger i Englandsgade og Kronprinsensgade som desværre var defekte. Forsøget viste dog at den overflyttede trafik til Englandsgade og Kronprinsensgade ikke gav anledning til trafikale problemer. Jeg synes det er en god idé at lukke for biltrafik i krydsene i Kongensgade for at skabe bedre vilkår for fodgængere Plads til ophold Datagrundlaget for evalueringen af krydset Kirkegade / Kongensgade består af et spørgsmål fra brugerundersøgelsen, nogle trafiktællinger og meningstilkendegivelser. Det vurderes at trafiktællingerne ikke udgør et sikkert grundlag for at konkludere på den specifikke trafikale løsning. Et nyt trafikforsøg bør derfor udføres. Lukning af kørsel på tværs af Kongensgade har sikkert fordele, men også ulemper da kunder og leverandører til butikkerne i sidegaderne ikke har parkeringsmuligheder Plads til at lege 0

7 Kirkegade som cykelgade Kirkegade som cykelgade TRAFIKTÆLLINGER Forskønnelse Der er behov for beplantning og læ. Cykelforhold Der er behov for tydelig markering af cykelrute. Byinventar Der er behov for fleksibel og robust indretning med bl.a. siddemuligheder. Det er helt sikkert en fed måde at sætte fokus på det, for det handler vel mest af alt, om at man skal tænke mere over det, når man kører bil Der er under forsøget kun talt 6 cyklister i den time, hvor tællingen er udført. Det er derfor ikke muligt at udlede ud fra tællingen, at cykeltrafikken er steget på baggrund af tiltagene. Der er under forsøget midlertidigt nedlagt parkeringspladser i sidegaderne til gågaden. Flere handicappede har henvendt sig om, at nedlæggelse af parkeringspladserne forbeholdt handicappede giver problemer, da de ikke kan komme til at holde tæt ved gågaden. Dette problem er vigtigt at tage hånd om, da man ellers afskærer en gruppe mennesker fra at komme ind i gågaden. Der er ikke kommet henvendelser omkring de øvrige parkeringspladser. I Kirkegade blev der før forsøget talt 89 fodgængere, mens der under forsøget blev talt 7 fodgængere. Med forbehold for tællingernes usikkerhed kan det konkluderes, at tiltagene gaden har øget antallet af fodgængere markant. Nogle har givet udtryk for at forsøget har bidraget positivt til gaden. Der er også udtrykt ønske om hastighedsdæmpning tilsvarende den der har været lavet i Havnegade. Nogle har syntes godt om måden at sætte fokus på cyklismen, mens andre ikke mener idéen er værd at fastholde. Siddemøblerne længst væk fra Kongensgade blev kun sjældent brugt. Muligheden for vareudstilling i gaden blev benyttet af begge de forrentninger, der havde fået stillet muligheden til rådighed. Mange stoppede op og kiggede på de farvede cykler, og nogle klatrede på dem. Trafiktællinger indikerer dog at de ikke har udgjort en tilstrækkeligt tydelig markering for cyklister. Trafiktællinger af fodgængere indikerer, at forsøget har medført en stigning i antallet af fodgængere i perioden. Det er dog ikke ensbetydende med en øget tilstrømning til gadens handelsmuligheder, da de flyttede parkeringspladser og den manglende gennemkørende biltrafik i lige så høj grad har defineret vilkårene for gadens handelsliv. Det er derfor afgørende, at forandringer af Kirkegade foregår i tæt dialog med gadens borgere og erhvervsdrivende. Der er stor interesse blandt de erhvervsdrivende for at gaden forandres, således at kundegrundlaget fastholdes, samtidig med at gaden gøres mere opholds- cyklist- og fodgængervenlig. Opholdspladser Formålet var at afprøve forskellige muligheder for ophold og udstillinger fra butikker i gaden, samt at afprøve Kirkegade som bedre cyklistgade og forbindelse til den kommende havnepromenade. Der blev etableret opholdspladser og udstillingsplatforme for butikkerne i gaden, flyttet p-pladser, samt opstillet farvede cykler som symbol på cykelgaden. Kirkegade som cyklistgade har ikke ændret noget væsentligt ved gadens funktion og bør næppe fastholdes Jeg synes, at en by som Esbjerg virkelig skal dyrke cykler, fordi den har en god størrelse, og det vil styrke folkesundheden Datagrundlaget for evalueringen af forsøget i Kirkegade udgøres af meningstilkendegivelser samt nogle tællinger af fodgængere og cyklister. Det vurderes at omfanget af tællingerne ikke er tilstrækkeligt, men blot giver en indikation på antallet af fodgængere. Vareudstilling

8 Smedegade som cafégade Smedegade som cafégade Byinventar Der er behov for fleksible muligheder og flytbare indretninger til caféer, samt siddemuligheder. Brugerne udtrykker generel opbakning til udeserveringen i Smedegade. Det må dog bemærkes, at opbakningen blandt personer under 6 år er noget lavere. Det bør derfor overvejes, om andre aktiviteter, der i højere grad kan appellere til børn. De borgere, der har givet deres mening til kende om forsøget i Smedegade, har generelt været positive overfor idéen. Der har været ønske om at udbrede udeserveringen til andre dele af bymidten, heriblandt Kongensgade. Mulighederne for udeservering har ikke været udnyttet fuldt ud. At mange brugere ønsker dette videreført, er således ikke et udtryk for at de nødvendigvis har benyttet sig af muligheden. Aktiviteter Der er behov for andre typer aktiviteter i gaden. Generelt viste det sig, at cafémiljøet i højere grad er flygtigt, vejrafhængigt og sæsonbestemt. Det er nødvendigt at tænke disse forhold ind i udformningen af eventuelle kommende steder for udeservering i midtbyen. Gaden er med sine gode solforhold velegnet til events. Mulighederne for at benytte gaden til mindre events kan derfor tænkes ind i den videre udformning. Der var ingen utilfredshed med at gadens normale parkeringsbåse blev flyttet. Dog bør der etableres en optimal løsning for handicapparkering, hvis parkeringsmuligheder i gaden flyttes. Forskønnelse Der er behov for beplantning og læ. Udeservering Formålet var at afprøve Smedegade som opholdsgade med udeservering ved cafeer og restaurationer samt nogle legemuligheder, samt at afprøve Smedegade som forbindelse til den kommende havnepromenade. Der blev flyttet p-pladser og etableret platforme til udeservering tre steder i gaden. Siddemøbler blev placeret rundt omkring i gaden., Jeg synes det er en god idé at gøre udeserveringen i Smedegade permanent 5,0,5,0,5,0,5,0,5,0 0,5 0,0 Besvarelser på spørgsmålet om udeservering, fordelt på alder. 0-5 år 6-6 år 65+ år Total KULTUR & EVENTS Erfaringerne med forsøgets Musik-Café i Smedegade tilsiger, at en markant event, der vel at mærke i forbindelse hermed nyindretter byrummet, virker inspirerende på den fremtidige anvendelse, om end naturligvis kun for den del af publikum, som oplevede den pågældende event. Man kan med andre ord anse sådanne events som små forsøg i sig selv og kan med udbytte anvendes i tilknytning til byrum, som enten kommune eller beboere hhv. forretningsdrivende ønsker at udvikle på kortere eller længere sigt. Både med henblik på den alternative oplevelse af byrummet, men også med henblik på udvikling af områdets lokale organisering, samarbejdsrelationer og kompetencer. TRAFIKTÆLLINGER I Smedegade blev der før forsøget talt 5 fodgængere, mens der under forsøget blev talt 60 fodgængere. Med forbehold for tællingernes usikkerhed kan det konkluderes, at tiltagene i gaden har øget antallet af fodgængere markant. Flere handicappede har henvendt sig om, at nedlæggelse af parkeringspladserne forbeholdt handicappede giver problemer, da de ikke kan komme til at holde tæt ved gågaden. Dette problem er vigtigt at tage hånd om, da man ellers afskærer en gruppe mennesker fra at komme ind i gågaden. Der er ikke kommet henvendelser omkring de øvrige parkeringsbåse, der var nedlagt i forsøgsperioden. Siddemøbler og legeredskaber Datagrundlaget for evalueringen udgøres af brugerundersøgelsen, meningstilkendegivelser, en evaluering af kultur samt tællinger af fodgængere. Det vurderes at tællingerne giver en indikation på antallet af fodgængere, men antallet af fodgængere er erfaringsmæssigt meget påvirket af faktorer som vejrforhold og aktuelle event i gaderne. Skønt med bilfri Smedegade og til gengæld hyggekroge til spise og drikke Caféarealerne overfor Føtex er den rigtige vej frem, hvis man ønske liv og summen udenfor detailbutikkernes åbningstider Der har ikke været meget liv her måske skyldes det vejret 5

9 Promenade i Havnegade Promenade i Havnegade Udsigt Det er afgørende med udsigtsmuligheder. Lavere hastighed Det er nødvendigt med hastighedsdæmpning i Havnegade. Placering Promenaden kan etableres indenfor det eksisterende vejprofil. 5,0,5,0,,5,0,5 Brugerne udtrykker generel opbakning til en promenade i Havnegade. Især beboerne i Esbjerg by er positivt stemte overfor promenaden. Nogle borgere har givet udtryk for at promenaden ikke er blevet brugt, mens andre har givet udtryk for at promenaden har været velbesøgt. Hastighedsdæmpningen i Havnegade har der været taget godt imod, men har ifølge nogle borgere ikke været tilstrækkelig. Nogle cyklister har følt sig generet af betonafskærmningerne. Promenaden har ikke været brugt til ophold i et omfang, der var proportionalt med antallet af bænke, hvilket har fået promenaden til at se tom ud. Antallet af gående syd for Havnegade er steget markant, men interessen for at gå på promenaden har ikke været stor, da den ikke udgjorde nogen destination eller indeholdt udsigtspunkter af betydning. Promenaden understøtter den planlagte stibro fra by til dokhavnen Landgangen, og bør derfor tænkes i sammenhæng med dette projekt. Det har ikke været udtrykt utilfredshed med flytning af parkeringsbåse fra Havnegade, hvilket tages som et udtryk for at parkeringsbåsene på Hulvejen kompenserer for disse. Antallet af køretøjer er ikke steget markant efter forsøget, og hastigheden er faldet. Det kan skyldes at nogle bilister holder fast i de nye ruter og kørselsvaner, de har etableret under forsøget. Denne udvikling bør følges nøje, for at konstatere om der er tale om en tendens. Ubenyttede bænke Formålet var at afprøve indretning af Havnegade med midlertidigt trædæk og bænke som erstatning for flyttede p- båse, for at få erfaringer til den kommende promenade, der vil blive opført indenfor de kommende år. Trædækket var cirka 00 meter langt, og der var placeret otte bænke, afskærmet af standard betonhalvvægge.,0,5,0 0,5 0, ANDRE TOTAL Besvarelser på spørgsmålet om at gøre promenaden i Havnegade permanent, fordelt på postnummer. Det ses, at beboerne i Esbjerg by er en smule mere positive end de øvrige respondenter. TRAFIKTÆLLINGER Der er i Havnegade udført tællinger både under og efter forsøget. Sammenligningen viser, at der under forsøget var omkring 00 køretøjer færre i døgnet end efter forsøget. Under forsøget blev der talt omkring 500 køretøjer, mens der efter forsøget blev talt omkring 500 køretøjer. Konklusionen herpå er at trafikmængden i Havnegade ikke påvirkes nævneværdigt af forsøget. Gennemsnitshastigheden er under forsøget målt til,8 km/t mod 8,5 km/t efter forsøget. Hastigheden var således højere under forsøget end efter forsøget. Det skyldes, at Jeg synes det er en god idé at gøre promenaden langs Havnegade permanent der i forsøgsperioden ikke var parkeringssøgende trafik i Havnegade, fordi p-båsene var flyttet. Parkeringssøgende trafik trækker gennemsnitshastigheden i ned. Datagrundlaget for forsøget i Havnegade udgøres af et spørgsmål fra brugerundersøgelsen, meningstilkendegivelser samt trafiktællinger af fodgængere og bilister. Det vurderes at omfanget af fodgængertællingerne ikke er tilstrækkeligt, men blot giver en indikation på antallet. Rigtig mange går ad denne træbro og mange nyder at sidde på bænkene og kigge ud over området Der er ikke rigtig nogen der siddet på bænkene for at nyde udsigten, hvis man da kan sige at der er nogen udsigt Har sænket trafikken, hvilket i sig selv er meget positivt Fodgængere på promenaden 6 7

10 Lokalhistorisk rute Lokalhistorisk rute Lokalhistoriske punkter Det er en god idé med punktvise lokalhistoriske oplevelser. Det har generelt været interessant for brugerne at få information om Esbjergs historie i bymidten. Dog er ældre mere tilbøjelige til at finde de historiske informationer interessante. Nogle borgere har givet udtryk for at den historiske rute ikke opfattes som en rute. Ruten består snarere af punktvise historiske informationer, og ruten fungerede da heller ikke som startsted for byvandringerne. Der er derfor behov for at styrke rutens synlighed, samtidig med at de enkelte punkter på ruten gøres stærkere. Visuelle indtryk Det er vigtigt med visuelle historiske elementer i byrummet. På byvandringerne benyttede flere sig af muligheden for at få ekstra information ved at scanne QR-koder, der henviser til videoklip. Fotostater opsat på en facade i Smedegade bidrog visuelt til at styrke fortællingen om byens historie. Der bør derfor arbejdes videre med visuel formidling. Synlig rute Der er behov for en synlig historisk rute. Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv/Torben Meyer Formålet var at afprøve interessen for at høre om områdets spændende lokalhistorie, om de første indbyggere, deres huse og erhverv. Der var arrangeret byvandringer, og på fem informationsstandere kunne man se historiske fotos fra midtbyen. 5,0,5,0,5,0,5,0,5,0 0,5 0,0 0-5 år 6-6 år 65+ år,8 Det er interessant for mig at få information om Esbjergs historie i bymidten Total Besvarelser på spørgsmålet om historisk information, fordelt på alder. Det ses, at ældre er mere positive overfor denne type information. LOKALHISTORISKE TILTAG Byvandringerne har været populære, men fortrinsvis tiltrukket esbjergensere. Dog har der deltaget nogle turister i byvandringerne om besættelsestiden. De to mest populære byvandringer har været introduktionen til hele området samt byvandringerne om besættelsestiden. Vanskeligst har det været at tiltrække deltagere til byvandringerne for børn det kan skyldes, at der ikke er så mange børneinstitutioner i centrum, og at daginstitutionsområdet pt. er i gang med en større omstillingsproces, som tapper dem for kræfter. Allerede eksisterende udkigsmuligheder skal skiltes tydeligere f.eks. har rigtig mange også turister været ved vandtårnet for at få et kik ned til Østre Forhavn, hvor Grimaldi-Lines store skibe lægger til, og hvor Maersk boreplatformen lå til opgradering det meste af sommeren i forsøgsperioden. Der ønskes flere illustrationer i bylandskabet til understøttelse af det levende ord. Kombinationen af nye og gamle billeder på de opstillede fyrtårne i forsøgsperioden havde sit eget store publikum, kunne man se. Da der blev sat to fotostater op på Føtex s væg i Smedegade, blev det lettere at fortælle om et forsvundet erhvervsområde midt i centrum. Flere deltagere benyttede sig endvidere af at skanne QR-koderne i billedteksten, så de kunne se den relevante YouTube-film og den efterfølgende hjemme. I et kommende projekt skal man arbejde på at formidle Historien i gaden interaktivt, så brugerne ikke er afhængige af mundtlig formidling, men kan høste, hvor de står, når de står der. Tekniske løsninger vil endvidere give mulighed for at lade flere forskellige medier spille sammen (foto, film, lyd). Historiske byvandringer Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv/Torben Meyer Datagrundlaget for forsøget med den historiske rute udgøres af et spørgsmål fra brugerundersøgelsen, meningstilkendegivelser, samt en evaluering af den historiske rute og byvandringerne. Det vurderes, at dette grundlag er tilstrækkeligt til at kunne konkludere på forsøget. Det har været interessant at læse om Esbjergs historie hvor der har været sat informationsmateriale op Go ide, men jeg havde nu ikke opfattet det som en rute 8 9

11 Kongensgade vest for Stormgade Kongensgade vest for Stormgade Sivetrafik Gadestrækningen er egnet til sivetrafik og parkering som i Torvegade. Opmærksomhed Der er behov for større opmærksomhed om sivegaden. Opbakning Der er stor opbakning til sivegadeløsningen blandt de erhvervsdrivende ,9 Blandt borgerne er der forskellige holdninger, og en blandet skepsis overfor biltrafik i Kongensgade vest for Stormgade. De fleste er således ikke overbeviste om at det er en god måde at skabe mere liv i gaden. De erhvervsdrivende i gaden er dog glade for muligheden. Mange brugere har ikke været opmærksomme på muligheden i forsøgsperioden, og har udtrykt overraskelse, når de blev informeret herom. En stor del af besvarelserne på brugerundersøgelsen må derfor ligeledes forventes at være givet af personer, der ikke har set forsøget ved selvsyn. Erhvervsdrivende i gaden har givet udtryk for at muligheden er en gevinst både for dem og gaden, mens en enkelt borger, der har været opmærksom på muligheden, givet udtryk for at det er en forringelse. Gaden har fremstået meget tom, og parkeringsmulighederne har ikke været udnyttet fuldt ud. Der kunne dog umiddelbart observeres en tendens til at mulighederne blev udnyttet bedre sidst på forsøgsperioden, hvilket bestyrker tesen om at flere bliver opmærksomme på løsningen med tiden. Foto: Esbjerg Byhistoriske Arkiv/Torben Meyer Formålet var at afprøve indretning af den vestlige ende af Kongensgade til sivegade med parkering for at skabe mere liv. Der blev etableret parkeringsbåse og ensrettet biltrafik i østgående retning TRAFIKTÆLLINGER På den del af Kongensgade, hvor der har været åbnet for sivetrafik, har der under forsøget kørt 68 køretøjer i døgnet. Vejstrækningen var før forsøget udlagt som gågadezone. Gennemsnitshastigheden i Kongensgade vest for Stormgade er målt til,8 km/t. Meget enig Besvarelser på spørgsmålet om biltrafik i gaden. Det ses, at respondenterne er meget splittede i spørgsmålet. Under forsøget blev der i den vestlige del af gaden talt færre fodgængere end før forsøget, mens der i den østlige del af gaden var flere fodgængere under forsøget end før. Det skyldes sandsynligvis, at kørselsmuligheden i forsøgsperioden fik flere til at køre ind i gaden Jeg synes det er en god idé at åbne op for ensrettet biltrafik i Kongensgade fra City Centret til Stormgade for at skabe mere liv i bil i den vestlige ende, for derefter at fortsætte som fodgængere i den østlige ende. Desuden er den østlige ende forbundet til resten af Kongensgade. Datagrundlaget for forsøget i Kongensgade vest for Stormgade udgøres af et spørgsmål fra brugerundersøgelsen, meningstilkendegivelser samt trafiktællinger af bilister, fodgængere og cyklister. Det vurderes, at omfanget af cyklist- og fodgængertællingerne ikke er tilstrækkeligt til at tællingerne kan give en indikation på antallet. Det gør det nemt for vores kunder, at de kan holde lige udenfor døren Samtidigt giver det meget mere liv i gaden - vi ser flere mennesker, og det er virkelig rart - i stedet for at sidde med udsyn til en tom, tom gade Jeg vil anbefale Esbjerg Kommune lidt bedre skiltning til de nye parkeringsbåse og til muligheden for at bruge gaden som sivegade 0

12 Velkomstcenter ved Stormgade Velkomstcenter ved Stormgade Info-steder Det er generelt en god idé at etablere et velkomstcenter eller flere info-steder. Undersøgelse Der er behov for en analyse af den optimale placering. Definition Der er behov for en beskrivelse af velkomstcentrets indhold. 5,0,5,0,8,5,0 Der er positiv stemning omkring idéen med et informationssted. Det konkrete velkomstcenter har dog ikke været bredt kendt blandt brugerne af midtbyen. Nogle borgere mener, at placeringen af velkomstcentret ikke har været optimal, da det ikke ligger i umiddelbar tilknytning til byens fodgængerarealer. Velkomstcentret har ikke været konstant besøgt, men små grupper og familier har indimellem kigget forbi. Velkomstcentret har, som følge af sin udformning, haft begrænset betydning som mødested. Udformningen af et eventuelt kommende velkomstcenter bør nøje overvejes. Måske er et samlet, permanent velkomstcenter ikke den rigtige løsning; det bør overvejes om flere mindre info-steder rundt omkring i byen i stedet er den rigtige løsning. I den forbindelse er det også nødvendigt at lave en analyse af den optimale placering for velkomstcentret. Endvidere skal udformningen gennemtænkes påny for at styrke betydningen som mødested. Formålet var at afprøve muligheden for at have et Velkomstcenter ved Stormgade, som mødested og trafikalt knudepunkt. Centret indeholdt udsigtstårn, information om byen, seværdigheder, havnen, Nationalpark Vadehavet og byens mange energivirksomheder mm. I dag ligger området ubenyttet hen.,5,0,5,0 0,5 0,0 0-5 år Synes godt om velkomstcentret som ganske godt informerer om Esbjerg 6-6 år Besvarelser på spørgsmålet om et informationssted, fordelt på alder. Det ses, at ældre er mere positive overfor et sådant informationssted. 65+ år Total Flot, men mener det absolut er placeret forkert Det er af stor betydning for mig at Esbjerg har et informationssted om byen og dens erhvervsliv Velkomstcenteret ved Stormgade har ingen funktion. Hvem er det lige man har tænkt som målgruppe? Datagrundlaget for forsøget med velkomstcentret udgøres af et spørgsmål fra brugerundersøgelsen samt holdningstilkendegivelser fra borgerne. Det vurderes, at grundlaget er tilstrækkeligt til at kunne konkludere på forsøget.

13

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

APRIL 2014 ESBJERG KOMMUNE HAVNEGADE I SAMSPIL MED LANDGANGEN

APRIL 2014 ESBJERG KOMMUNE HAVNEGADE I SAMSPIL MED LANDGANGEN APRIL 2014 ESBJERG KOMMUNE HAVNEGADE I SAMSPIL MED LANDGANGEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 ESBJERG KOMMUNE HAVNEGADE I SAMSPIL

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København Fleksible byrum i København Foto: Ursula Bach Indledning For at sikre en bedre udnyttelse af byrummets kapacitet, skal gaderne tilpasses byens døgnrytme. Som beskrevet i ITS-handlingsplan 2015-2016 vil

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer.

Opsamlingen herpå er sammenfattet for hvert af de tre temaer. Der vil derfor kunne være input og synspunkter, som går igen i de tre temaer. Opsamling på byrådets temamødedrøftelse af midtbyplanen for Horsens by Mandag den 23. februar 2009 Temamødet om midtbyplanen tog udgangspunkt i Gehl-arkitekternes byrumsrapport, som bl.a. indeholder seks

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade

Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade Forsøget Information om trafikforsøg i Guldbergsgade/ Møllegade INDHOLD Indhold 1. Baggrund for forsøget Eksisterende ruter i området Baggrund trafiktællinger 2. Forsøget Overordnet: Formål, forventede

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende)

Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende) Resultater af spørgeskema om Events i Indre By/Christianshavn (erhvervsdrivende) Konklusioner Om undersøgelsen og respondenterne Antal besvarelser i alt: 39 Besvarelserne er blevet indsamlet ved at gå

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017

Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Aarhus Ø Nyhedsbrev Februar 2017 Kære beboere på og omkring Aarhus Ø På din vej til og fra Aarhus Ø, når du kigger ud af vinduerne fra din lejlighed og når du færdes i området, kan du se, at vi arbejder

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010

CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 CARL NIELSENS ALLÉ SKITSEFORSLAG 1. JUNI 2010 BAGGRUND Østerbro lokaludvalg har i vinteren 2009-2010 igangsat en proces for at udvikle en ny lommepark omkring pladsen på Carls Nielsens Allé ud mod Østerbrogade

Læs mere

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket.

Der er foretaget 8 maskinelle ugetællinger og 13 manuelle tællinger á 4 eller 12 timer i et tidsrum, hvor spidstimen er dækket. Af Malene Kofod Nielsen Cowi A/S mkni@cowi.dk Carsten Krogh Aalborg Kommune ckj-teknik@aalborg.dk Nye turrater i Aalborg Kommune Kommuner, projektudviklere og andre, der planlægger ny- eller ombygning

Læs mere

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD 28-07-2016 BYKERNE- UNDERSØGELSEN Bykerneundersøgelsen tager udgangspunkt i de fire pejlemærker for visionen for Hillerøds bykernen, som skal være levende, tilgængelig,

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

)' ') *!" '!!!! ' '' '' ', '' )'

)' ') *! '!!!! ' '' '' ', '' )' Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Hundefolde i Viby 9. august 2013 Der har igennem et par år været

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR - SKANDERBORG MIDTBY - En by vil ikke vil hjem fra - Indbydende gennem iscenesættelse af gaden - Fælles vi - Attraktiv for børnefamilier - Byens skal samles for

Læs mere

OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE

OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE Det midlertidige kontor Områdefornyelsens Vinterstue i Jernbanegade 15 (tidligere tom

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

Nyindretning af Jernbanegade Oplæg til politisk beslutning om trafikmodel samt orientering om nye byrum / nedslagspunkter

Nyindretning af Jernbanegade Oplæg til politisk beslutning om trafikmodel samt orientering om nye byrum / nedslagspunkter 2016 Nyindretning af Jernbanegade Oplæg til politisk beslutning om trafikmodel samt orientering om nye byrum / nedslagspunkter Afgrænsning og borgerinddragelse Inputs fra borgerinddragelse Det midlertidige

Læs mere

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING

BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN INSPIRATION FOR UDVIKLING BALLEN I DAG KARAKTERGIVENDE SÆRLIGE KIG INDUSTRIOMRÅDET KNUDEPUNKTET HAVNEN HAVNEN DOKKEN, VÆRFTET, TORVET, KLYNGEN De eksisterende bygninger rives ned og giver plads

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Trafikal vurdering Trafikplan for Indre Nørrebro" fordeling af fremtidig trafik herunder Wesselsgade

Læs mere

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN

TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN MAJ 215 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER I BYMIDTEN TEKNISK RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk MAJ 215 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKANALYSER

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade

Odder Kommune 2006 Teknisk Afdeling Sag nr Dok. nr Polititorvet. sivegade. gågade Tillæg nr. 1 til Regulativ for vej og gade i Odder bymidte - 1. udgave Sivegadestrækningen fra Torvet til Polititorvet samt den sydlige del af Aabygade gågade sivegade Polititorvet Odder Kommune 2006 Teknisk

Læs mere

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING Plan for Aalborg Midtby Indledning Baggrund for planen Området ved Østerågade og Nytorv har i flere sammenhænge været genstand for henvendelser og debat blandt byens borgere.

Læs mere

CYKLING OG DETAILHANDEL

CYKLING OG DETAILHANDEL ANSØGNING TIL "PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK" 2014 CYKLING OG DETAILHANDEL BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 5 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Overordnet

Læs mere

Positiv skiltning Funktion og form

Positiv skiltning Funktion og form Funktion og form Hvad er positiv skiltning? Traditionelt set fungerer skilte som forbud eller som information og henvisninger til, hvordan man skal opføre sig, hvad man må og kan i offentlige rum, private

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Bethesda, Rømersgade 17, torsdag d. 5. februar 2015 kl. 17-19 Cirka 30 borgere og interessenter deltog i mødet. Pointer om ønsker og behov ift. parkering

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

By- og Miljøudvalget. Referat. Mødedato: 15. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

By- og Miljøudvalget. Referat. Mødedato: 15. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 19:45 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 180. Orientering om at skitseprojekt for Værnedamsvej sendes

Læs mere

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej.

Oure Friskole. Skolens ønsker og kommentarer fra besigtigelse maj 2015. - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Oure Friskole - Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej. Nuværende busholdeplads samt parkeringsplads Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej Ønske om etablering af buslomme på Hammesbrovej

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej.

Den nye multihal er placeret på den vestlige side af Gersonsvej og en meget stor andel af brugerne bor i villakvarteret på østsiden af Gersonsvej. Memo Dato Sag 7. januar 006 Gentofte Kommune Vedr: Til: Vurdering af trafikforhold omkring Gersonsvej i forbindelse med ny idræts- og fritidscenter Skolebestyrelsen for Tranegårdsskolen - Gentofte Ref

Læs mere

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE

Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE Regulativ for brug af gågadearealet SKOLEGADE 3 Fælles spilleregler er nødvendige! Dette regulativ for brug af gågadearealet er vedtaget på mødet i Teknik og Forsyningsudvalget den 03.08.09. Udarbejdelsen

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev

Herlev Bytorv. Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Herlev Bytorv Butikker, erhverv & boliger i hjertet af Herlev Skitseforslag 14.01.2016 INTRODUKTION I disse år oplever hele hovedstadsregionen en enorm udvikling. I Herlev kommer dette blandt til udtryk

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN

HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN HOV HAVN HELHEDSPLAN FOR HOV HAVN Borgermøde 12. november 2013 HVAD FIK VI UD AF BORGERMØDET DEN 28. AUGUST? Havn og udsigt / fyrtårn Bilfri promenade hele vejen langs vandkanten Adskillelse mellem færgehavn

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Gågaderegulativ for Fredericia Kommune

Gågaderegulativ for Fredericia Kommune Gågaderegulativ for Fredericia Kommune Indhold 3 Regulativets område 4 Fredericia for alle 5 Almindelige bestemmelser 5 Administration 5 Vareudstilling 6 Gadesælgere 7 Ledeliniesystemet 8 Skilte 8 Parasoller

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE LIDT

Læs mere

Nyt butikscenter i Frederikssund

Nyt butikscenter i Frederikssund Nyt butikscenter i Frederikssund Det ny shoppingscenter i Frederikssund Der findes næppe en bedre mulighed for at placere et nyt center langs Frederikssund-banen, end her i Frederikssund, lige ved S-tognettes

Læs mere

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. december 2014 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Screening af muligheder for opførelse

Læs mere

Oplæg. til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter

Oplæg. til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter 2016 Oplæg til politisk beslutning om nye byrum / nedslagspunkter Afgrænsning og borgerinddragelse Inputs fra borgerinddragelse Det midlertidige kontor Områdefornyelsens Vinterstue i Jernbanegade har været

Læs mere

Forbedring af bymiljøet og trafiksikkerheden på Holstebrovej i Struer

Forbedring af bymiljøet og trafiksikkerheden på Holstebrovej i Struer Forbedring af bymiljøet og trafiksikkerheden på Holstebrovej i Struer Trafiksanering af Holstebrovej i Struer Program Borgermøde 19. februar 2008 Kl. 19.00 Kl. 19.15 Kl. 20.00 Kl. 20.20 Kl. 20.40 Kl. 20.50

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade December 2013 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund På Dansk Cyklist Forbunds

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016 sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. Aftenens program 19.00 Velkomst v/ Borgmester Thomas Adelskov 19.15 Om områdefornyelse v/bjørk Trøst Bigum, sbs 19.30 soplæg

Læs mere

Ringsted Torv Oprettet: :12:14

Ringsted Torv Oprettet: :12:14 Ringsted Torv Oprettet: 07-10-2015 13:12:14 GENERELLE OPLYSNINGER Projektnavn Ringsted Torv Ansøger Ringsted Kommune/ v. Direktør Johnny Hauskjold Christensen Adresse Sct. Bendtsgade 1 Stednavn / Postboks

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune

Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune STEVNS KOMMUNE Opsummering fra workshop om Brinken - Kystvejen i Stevns Kommune ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk WORKSHOP AFHOLDT 27.

Læs mere

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR.348. For Torvet og del at Torvegade

Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR.348. For Torvet og del at Torvegade Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR.348 For Torvet og del at Torvegade HVAD ER EN LOKALPLA~I? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser om den enkelte ej en doms anvendelse

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere