Økonomistyringsmanual Projektpuljen og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomistyringsmanual Projektpuljen og"

Transkript

1 Økonomistyringsmanual for Projektpuljen og MENA Puljen

2 Økonomistyringsmanual for Projektpuljen og MENA Puljen En manual med gode råd og krav til økonomistyring af bevillinger fra Projektpuljen og MENA Puljen

3 Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en service- og interesseorganisation, som arbejder for at fremme børn og unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet. Siden sin oprettelse i 1940 har DUF arbejdet for at styrke unges vilkår og medbestemmelse og for, at unge gennem et aktivt foreningsliv tilegner sig demokratiske værdier som respekt for andre, samtale og dialog samt ansvar for hinanden. DUFs medlemmer DUF repræsenterer 71 landsdækkende danske børne- og ungdomsorganisationer og har omkring medlemmer, knap 5000 lokalforeninger og over frivillige. Knap halvdelen af den danske befolkning er eller har været medlem af en ungdomsorganisation, som DUF repræsenterer. DUFs medlemmer laver samfundsengagerende aktiviteter for børn og unge og beskæftiger sig med blandt andet ungdomspolitik, spejderarbejde, religion, miljø, ungdomsklubber, teater, udveksling og internationale projekter. Det gør DUF DUFs sekretariat har omkring 35 ansatte og ligger i København. Sekretariatet laver kurser for foreningsaktive, tilbyder rådgivning til medlemsorganisationerne, arbejder for børn og unges gode rammer i foreningslivet, støtter foreningernes internationale arbejde og varetager foreningslivets interesser over for politikere og myndigheder. Derudover uddeler DUF omkring 120 millioner kroner om året til sine medlemmer. Pengene kommer blandt andet fra danskernes tips- og lottospil, EU og ministerier, herunder Udenrigsministeriet. Ansvarlig: Henriette Laursen, Dansk Ungdoms Fællesråd Redaktion: Manualen blev udarbejdet af Kristoffer Anhøj som konsulent for Dansk Ungdoms Fællesråd i Redigeret i 2015 af Sidsel Koordt Vognsen og Vibeke Møller Thomsen, Dansk Ungdoms Fællesråd. Foto: Mikal Schlosser og Sanne Vils Axelsen Layout: grafiliokus.dk Tryk: Christensen Grafisk

4 Indhold sådan bruger i manualen budgetlægning...6 Sådan lægger I budget... 6 Budgettets opbygning... 7 Projektstøtte... 7 Revision... 8 Budgetmargin... 8 Administration Løn økonomistyring i projektet Kom godt fra start Lav en samarbejdskontrakt Kontakt revisor, når projektet er bevilget Separat bankkonto og udbetaling Overførsel af penge til jeres partnerorganisation Valutakurser vægtet gennemsnitskurs Statusrapport til DUF Økonomistyring i projektet Budgetlægning og ændring af budgetter God bogføringspraksis Bogføring af ungdomslederes udgifter Intern kontrol Regler for benyttelse af indkøbt inventar eller udstyr Ændringer i budgettet Omfordeling af penge mellem budgetposter Brug af budgetmargin Regnskab og afrapportering Rapportering og regnskabsaflæggelse til DUF Revision af regnskaber Krav til det reviderede regnskabs indhold Inventarliste og overdragelsesdokument Mistanke om korruption eller uregelmæssigheder Hvad forstår DUF ved korruption? Definition af mistanke og beviseligt bedrageri Forebyggelse af korruption og uredelig praksis Håndtering af ansvar og beviseligt bedrageri Ordliste Indeks... 38

5 Når unge samarbejder med unge i andre lande, er det præget af enormt meget engagement og motivation. Man er på bølgelængde med hinanden, og det giver en enorm følelse af ansvar. Hvis der skal ske grundlæggende forandringer, skal det komme fra unge. Ida Kirkegaard Mikkelsen, Det Danske Spejderkorps

6 sådan bruger i manualen Denne manual er en hjælp til at styre økonomien i projekter under DUFs Projektpulje og MENA Pulje. Manualen beskriver DUFs retningslinjer og krav, lige fra I lægger budgettet, til regnskabet udarbejdes. Det er vigtigt, at I igennem hele projektforløbet er opmærksomme på at efterleve DUFs retningslinjer og krav. På den måde sikrer I en ansvarlig styring af økonomien, og at I indsender de korrekte informationer til DUF om økonomien i jeres projekt. Når I får en bevilling, følger der et stort ansvar med. I skal håndtere et stort pengebeløb korrekt og sørge for, at både den danske organisation og partnerorganisationen kender DUFs krav og retningslinjer for forvaltning af midlerne. Det er derfor vigtigt, at I i fællesskab tager ansvar for at styre økonomien. Manualen er opbygget, så den følger den økonomicyklus, der normalt er i et projekt. Kapitel 1. Budgetlægning tager udgangspunkt i forberedelserne til et nyt projekt og beskriver, hvordan I lægger et godt budget. Kapitel 2. Økonomistyring i projektet beskriver, hvordan I styrer økonomien under projektforløbet. Kapitel 3. Regnskab og afrapportering beskriver, hvordan I udarbejder et regnskab, og hvordan I afrapporterer på projektet. Kapitel 4. Mistanke om uregelmæssigheder eller korruption forklarer, hvordan I skal forholde jer til økonomiske uregelmæssigheder og mistanke om misbrug af midler. Bagerst i manualen findes en ordliste og et indeks. I tillæg til manualen er der udarbejdet en række budget- og regnskabsskabeloner. Vær opmærksom på, at Kontakt DUF Ring til DUF på tlf Find DUFs internationale konsulenter på duf.dk hovedparten af skabelonerne er obligatoriske for jer at anvende i forbindelse med ansøgning og afrapportering på projekter fra Projektpuljen og MENA Puljen. Eksempelvis er det obligatorisk at anvende DUFs budgetskabelon og regnskabsskabeloner. Vær opmærksom på, at skabelonerne indimellem bliver revideret. Brug derfor altid de opdaterede skabeloner på DUFs hjemmeside. I er altid velkomne til at kontakte DUFs konsulenter, der kan svare på spørgsmål og rådgive jer via mail, telefon eller til et møde hos jer eller DUF. DUF kan blandt andet hjælpe jer med at: Læse budgetter igennem inden ansøgning og give faglige indspark Rådgive om forventningsafstemning mellem partnere Rådgive om praktisk økonomistyring Rådgive om afrapportering og regnskabsaflæggelse Rådgive om, hvad I kan gøre for at forebygge misbrug af midler og magt Værktøjskassen og manualer DUF har udarbejdet en række budget- og regnskabsskabeloner, som kan hjælpe jer i jeres projekt. Alle DUFs manualer og skabeloner findes på engelsk, så de kan bruges i samarbejde med jeres partnerorganisation. De kan bestilles og downloades fra DUFs hjemmeside. DUFs retningslinjer er jeres vigtigste redskab til at udvikle jeres projekt. Samtidig er DUFs værktøjskasse fuld af gode råd, som vi anbefaler jer at bruge, når I skal i gang med at udarbejde jeres projekt. DUFs guide til ungdomslederudveksling er et særligt redskab til jer, der overvejer at tilknytte ungdomsledere til jeres projekt. 5

7 1 budgetlægning Tjekliste Når I laver jeres budget, skal I huske at: Bruge DUFs budgetskabelon, som I finder på duf.dk Indhente priser i Danmark og i partnerlandet Uddybe alle mellemregningerne i budgettet Indhente tilbud hos revisor og informere revisoren om krav fra DUF og Udenrigsministeriet Indregne budgetmargin Indregne administrationsbidrag Dette kapitel handler om forberedelserne til et nyt projekt og beskriver, hvordan I lægger et realistisk budget. For at lægge et realistisk budget, hvor I får alle udgifterne med, er det nødvendigt at have gennemtænkt projektet fra start til slut. Sådan lægger I budget Når I forbereder jeres projekt, skal I lægge et budget for at skabe et overblik over, hvor mange penge der er behov for til at gennemføre projektet. Budgettet beskriver jeres forventninger til, hvad et projekts aktiviteter koster. Sørg for, at både den danske organisation og partnerorganisationen deltager aktivt i projektplanlægning og budgetlægningen. Det skaber fælles ejerskab for projektet fra start, og I opnår enighed og en fælles forståelse for, hvad pengene skal bruges til. Et eksempel på et budget Hvis I skal afholde en træning for en gruppe unge frivillige, er det vigtigt, at I på forhånd får et overblik over, hvad det vil koste at afholde workshoppen, så I er sikre på, at alle udgifter er dækket. Tænk over, hvor lang tid workshoppen varer, om der skal indgå mad og drikke, og om I skal leje et lokale eller hyre en underviser. Leje af lokale (2 dage á 400 kr.) = 800 kr. Underviser (2 dage á 600 kr.) = 1200 kr. Mad & drikke (20 deltagere x 50 kr. x 2 dage) = 2000 kr. Samlede udgifter for træning = 4000 kr. Teknisk set er det ikke så svært at lægge et budget. Kunsten består i at få alle udgifter i projektet med. 6

8 DUFs puljer giver ikke støtte til diæter, generel drift og køb af jord og fast ejendom. Se, hvilke udgifter puljerne dækker på side i retningslinjerne for Projektpuljen og MENA Puljen. Kontakt DUFs konsulenter, hvis I har spørgsmål til budgetlægning eller er i tvivl om prisniveauet i det land, hvor I ønsker at lave et projekt. Brug DUFs budgetskabelon Alle ansøgninger til Projektpuljen og MENA Puljen skal indeholde et budget. Det er obligatorisk at bruge DUFs budgetskabelon. Sørg for, at der er god sammenhæng mellem projektansøgningen og budgettet, og at de udgiftsposter, der indgår i budgettet, er omtalt i projektansøgningen. Få mellemregningerne med Husk at inkludere jeres mellemregninger i jeres detaljerede budget til DUF. Så kan Projektpuljeudvalget og MENA-udvalget bedre forstå, hvad I søger penge til. Derudover giver det jer også en fælles forståelse i partnerskabet om, hvad I har søgt penge til. Læg et realistisk budget Det er vigtigt at være realistisk omkring udgifterne i budgettet. Pas derfor på med hverken at over- eller underbudgettere med udgifterne. Vær opmærksom på, at I ikke behøver at søge om det maksimale beløb inden for en bestemt projekttype. Budgettets opbygning Det er vigtigt, at budgettet udarbejdes så overskueligt som muligt. Tænk på, at budgettet skal læses og kunne forstås af andre end dem, der har udarbejdet det. Det er en fordel at bruge partnerorganisationens viden om prisniveauet i hjemlandet. Det er samtidig vigtigt, at I undersøger priser. I kan for eksempel indhente tilbud fra mulige undervisere, butikker og udlejere, når I lægger budgettet. Hvis I har lavet et lignende projekt før, kan I bruge erfaringerne fra tidligere. Det kan give jer en idé om, hvilke udgifter der er forbundet med projektets aktiviteter. I kan også spørge andre til råds, der arbejder med lignende projektaktiviteter. DUFs budgetskabelon er opdelt i et hovedbudget og et detaljeret budget. Hovedbudgettet opsummerer de samlede hovedposter i budgettet, mens det detaljerede budget forklarer udgifterne til projektets aktiviteter i detaljer. På den måde skaber I overblik over økonomien, samtidig med at I får de detaljerede udregninger med. Hovedbudgettet er inddelt i fire hovedposter: Projektstøtte, revision, budgetmargin og administration. Det detaljerede budget refererer til hovedposten Projektstøtte og indeholder kun udgifter til projektets aktiviteter. I DUFs budgetskabelon har hver enkelt budgetpost et unikt nummer. Det gør budgettet lettere at overskue, og når budgettet skal diskuteres med andre, er det let at henvise til en given budgetpost i enten hovedbudgettet eller det detaljerede budget. Projektstøtte I hovedbudgetposten Projektstøtte indregnes alle de aktivitetsudgifter, der er direkte forbundet med projektet. Den danske organisations udgifter til projektbesøg er også en del af denne post. Søger I penge til indkøb af inventar eller udstyr som en computer eller lignende, er det vigtigt, at I grundigt forklarer, hvorfor udstyret er nødvendigt, og hvem der efter projektets afslutning skal overtage den indkøbte genstand. 7

9 I beslutter selv, hvordan I navngiver budgetposter under Projektstøtte. Aktiviteterne varierer fra projekt til projekt, og de budgetposter, som er angivet i budgetskabelonen, er eksempler på de oftest anvendte budgetposter. For at budgettet bliver overskueligt, accepterer DUF kun, at projektstøtten inddeles i maksimalt 10 budgetposter. I bør uddybe mellemregningerne i de enkelte budgetposter i det detaljerede budget. Der er intet maksimum for, hvor mange underposter I må have under hver budgetpost i det detaljerede budget. I kan ikke inkludere udgifter til aktiviteter, der ikke er beskrevet i ansøgningen. I kan for eksempel ikke lave en budgetpost til diverse aktiviteter i budgettet. Det forventes, at I har gennemtænkt projektet og undersøgt, hvilke udgifter der er forbundet med jeres projektaktiviteter, når I ansøger. budgettet udarbejdes. Tal gerne med den økonomiansvarlige i jeres organisation om, hvordan revisionen skal foregå, og om organisationens egen revisor skal benyttes. Afhængig af størrelsen på jeres bevilling gælder der forskellige regler for revision: For DUF-støttede projekter med bevillinger på under kr. er der ikke krav om ekstern revision. Det er tilstrækkeligt at få en intern revisor til at revidere regnskabet. Den interne revisor kan både være organisationens valgte interne revisor eller ansatte økonomiansvarlige, hvis denne person ikke står for bogføringen af projektets udgifter. Det er ikke muligt at aflønne jeres interne revisor, medmindre aflønning sker med midler fra administrationsposten. For DUF-støttede projekter med bevillinger på over kr. skal regnskabet revideres af en statsautoriseret eller en registreret revisor. Når pengene bevilges, er de bevilget efter det budget, I har indsendt med ansøgningen. I kan derfor ikke indsætte nye budgetposter, efter at pengene til jeres projekt er bevilget. I begge tilfælde skal I underrette revisor om de krav, som DUF og Udenrigsministeriet stiller i forbindelse med økonomistyring og regnskabsaflæggelse for projekter støttet af Projektpuljen og MENA Puljen. Revision Alle projektregnskaber skal revideres, og I skal derfor huske at indhente et tilbud på revision af projektet, når Der er forskellige tilgange til revision af regnskaber, og det afhænger af jeres projekt og partnerskab, hvad der fungerer bedst for jer. I kan læse mere om krav og tilgange til revision i kapitel 3. Et projekt forløber ikke altid som planlagt, og der kan opstå uforudsete udgifter, der gør, at budgettet må justeres undervejs. I kapitlet om økonomistyring kan I læse, hvordan I flytter beløb mellem de enkelte budgetposter. DUF anbefaler også, at I budgetterer med en budgetmargin til at dække uforudsete udgifter inden for rammen af projektansøgningen. Budgetmargin Et projekt forløber ikke altid som planlagt, og der kan ske uforudsete ting, der gør, at budgettet må justeres undervejs. DUF opfordrer derfor til, at I søger om budgetposten Budgetmargin på op til 5 procent af projektstøtten. Budgetmargin kan efter aftale med DUF anvendes under de enkelte hovedposter, hvis der er opstået uforudsete udgifter, prisstigninger eller kurssvingninger. 8

10 Budgeteksempel Hovedbudget for forundersøgelse i Malawi Budgeteksempel Detaljeret budget for forundersøgelse i Malawi Detailed Budget Budget in MWK Budget in DKK 10 Preparation - meetings in DK Foreign Currency DKK 11 Transport (63 kr. x 4 pers.) Food and drinks (55 kr. x 6 pers.) Sub total International and local transport Foreign Currency DKK 21 Train: Viborg <--> Cph. (855 kr. x 2 pers.) Fligth: Cph. <--> Lilongwe (6.493 kr. x 2 pers.) Local transportation Sub total Lodging Foreign Currency DKK 31 Lodge (140 kr. x 7 nights x 2 pers.) Sub total Food and drinks Foreign Currency DKK 41 Dinner (45 kr. x 7 days x 2 pers.) Lunch (30 kr. x 3 days x 2 pers.) Water (15 kr. x 7 days x 2 pers.) Sub total Visa Foreign Currency DKK 51 Visa (175kr. x 2 pers.) Sub total Vaccination and insurance Foreign Currency DKK 61 Insurance (221 kr. x 2. pers.) Malaria profylaxe (2 pers.) Yellow fever vaccine (114 kr. x 2. pers.) Diphteria vaccine (71 kr. x 2 pers.) Sub total Meetings and activities Foreign Currency DKK 71 Rent of meeting hall Snacks (5 kr. x 4 days x 12 pers.) Drinks (8 kr. x 4 days x 12 pers.) Lunch (30 kr. x 4 days x 12 pers.) Sub total Materials Foreign Currency DKK 81 Note pads, pens Local sim card Sub total Information activities Foreign Currency DKK 91 Presentation to Danish local group (train ticket 158 kr. x 2 pers.)

11 Bemærk, at budgetmargin ikke kan anvendes til at igangsætte projektaktiviteter, som ikke er en del af den godkendte projektansøgning. Husk, at I skal ansøge om at bruge budgetmargin hos DUFs konsulenter, inden projektperioden udløber. Ansøgningsskemaet findes på DUFs hjemmeside. Administration Når I søger om penge hos DUF, er det muligt at søge om et administrationsbidrag. Administrationsbidraget skal dække de administrative merudgifter, som I har i løbet af projektperioden, og som ikke dækkes af projektets andre budgetposter. I kan søge om op til 7 procent af subtotalen i hovedbudgettet til administrationsomkostninger. Når I aflægger regnskab, må administrationsudgiften ikke overstige 7 procent af den forbrugte subtotal. Samtidig må beløbet ikke overstige det administrationsbeløb, som er bevilget i ansøgningen. I budgetfasen beregnes administrationsbidraget af subtotalen I regnskabsfasen beregnes bidraget af det faktiske subtotalforbrug Administrationsbidraget skal dække generelle administrationsudgifter i den danske medlemsorganisation og i partnerorganisationen i forbindelse med bevillingen. Det er op til organisationerne selv at beslutte, hvordan midlerne skal fordeles imellem de to organisationer. Projektregnskaber kan være en stor arbejdsbyrde at lægge på mindre organisationers økonomimedarbejdere og interne revisorer. I kan derfor altid ansøge om midler til at få en ekstern revisor til at revidere regnskabet. Det er ikke et krav, at I skal redegøre for eller dokumentere, hvordan administrationsbidraget tænkes anvendt, hverken i budget- eller regnskabsfasen. Husk dog, at det forbrugte beløb skal fremgå i det afsluttende regnskab såvel som i organisationens årsregnskab. I kan også indregne administrative udgifter, der knytter sig direkte til projektaktiviteterne under hovedbudgetposten Projektstøtte. Det kan for eksempel være udgifter hos partnerorganisationen til forberedelsesmøder, løbende planlægningsmøder, styregruppemøder og projektspecifik monitorering. Det kan også være større telefon- og internetudgifter eller større bankgebyrer i forbindelse med overførsler af projektmidler. Når I indregner administrative udgifter som en del af projektstøtten, skal disse udgifter altid dokumenteres med bilag i modsætning til administrationsbidraget. Løn Generelt støtter DUFs puljer hellere mennesker end mursten. Der kan i særlige tilfælde gives støtte til at dække lønudgifter i partnerorganisationen i udviklingslandene eller MENA-regionen, hvis arbejdsbyrden er større end det, man kan forlange af frivillige. I den slags tilfælde kan der bevilges løn til koordinering af projektets aktiviteter. Administrationsbidraget kan for eksempel dække kontorholdsudgifter, transport og møder for projektfrivillige, kontakt til DUF, budget- og regnskabsopgaver, rapportering, bankgebyrer og vekselgebyrer. Nogle organisationer vælger også at anvende en del af administrationsbidraget på at udvikle nye projekter eller sørge for, at ansatte og frivillige kender retningslinjerne for Projektpuljen og MENA Puljen. 10

12 Eksempel på udregning af administrationsbidrag: I budgetfasen: I regnskabsfasen: Hvis I søger støtte til at dække lønudgifter i jeres partnerorganisation, er det et krav, at I laver en grundig jobbeskrivelse, som tydeliggør den ansattes rolle og ansvarsområder. I kan også søge om støtte til at aflønne en træner, hvis I vil afholde en workshop eller en træning, som de frivillige ikke selv kan stå for. Eventuelle lønkroner i Danmark skal altid trækkes fra administrationsbidraget. Frivilligt arbejde udføres uden løn, og I kan ikke kompensere for tabt arbejdsfortjeneste. I kan dække de frivilliges transportudgifter, overnatning og mad i forbindelse med projektaktiviteterne. DUF finansierer rimelige og nødvendige udgifter i forbindelse med jeres projektaktiviteter. Det er for eksempel et krav, at I skal rejse på økonomiklasse, og i forbindelse med projektbesøg må indkvartering ikke overstige prisen for et almindeligt turistklassehotel. 11

13 2 økonomistyring i projektet Tjekliste Når projektet går i gang, skal I huske at: Oprette en separat bankkonto i Danmark og i partnerlandet til projektmidlerne Informere revisor om, at bevillingen er godkendt Afklare, hvilke forventninger revisor og den danske organisations økonomiansvarlige har til den løbende bogføring i Danmark og i partnerlandet Afklare, hvem der er ansvarlig for at styre projektets økonomi i den danske organisation og i partnerorganisationen Aftale retningslinjer for økonomistyring i overensstemmelse med DUFs krav Udarbejde og underskrive en samarbejdskontrakt (pilotprojekter og partnerskabsprojekter) og sende den til DUF Underskrive kontrakten med DUF og sende den til DUF Holde styr på økonomien undervejs i projektet og være opmærksom på, om I får brug for at justere budgettet Indsende en midtvejsstatus til DUF og deltage i et møde med DUFs konsulenter, hvis jeres partnerskabsprojekt varer længere end 1½ år Det er dejligt at få positivt svar på en ansøgning, så I kan komme i gang med jeres projekt. Når I får en bevilling, følger der også et stort ansvar med. I skal sørge for, at både den danske organisation og partnerorganisationen kender DUFs retningslinjer og krav til forvaltning af midlerne. Dette kapitel giver overblik over DUFs krav til forvaltning af midler og forslag til, hvordan I afstemmer forventninger til økonomistyring i partnerskabet og i fællesskab tager ansvar for at styre økonomien. krav til administration og implementering af projektet, som I er forpligtet til at opfylde overfor DUF og i sidste ende Udenrigsministeriet. Vær opmærksom på, at det er den danske organisation, der som medlem af DUF påtager sig det fulde juridiske og økonomiske ansvar for projektmidlerne, og for at de bliver anvendt korrekt. Den danske organisation har derfor både ansvaret for de penge, der sendes videre til partnerorganisationen, og for de penge, der bruges i Danmark. Hvem har ansvaret? Når pengene til jeres projekt er bevilget af DUF, skal I underskrive en kontrakt med DUF og sætte jer ind i de 12

14 Når I underskriver kontrakten, forpligter I jer på: At implementere projektet i overensstemmelse med den bevilgede ansøgning og at leve op til DUFs retningslinjer og antikorruptionskodeks, Udenrigsministeriets revisionsinstruks og de krav, der optræder i denne økonomistyringsmanual DUF anbefaler, at I snakker samarbejdskontrakten grundigt igennem i partnerskabet. På den måde sørger I for at forventningsafstemme om ansvar og forpligtelser fra start. Løbende at holde jer orienteret om eventuelle ændringer af retningslinjerne på DUFs hjemmeside Kom godt fra start Lav en samarbejdskontrakt Hvis jeres partnerorganisation skal være ansvarlig for dele af bevillingen, er I forpligtet til at udarbejde en samarbejdskontrakt, som beskriver den danske organisations og partnerorganisationens finansielle ansvarsområder og forpligtelser. Det er et krav, at I udarbejder en samarbejdskontrakt i forbindelse med pilotprojekter og partnerskabsprojekter, hvor der overføres midler til partnerorganisationen. DUF har udarbejdet et format for en samarbejdskontrakt, som I vil få tilsendt sammen med en bevillingsskrivelse og et kontraktudkast, hvis det er relevant for den projekttype, I har fået bevilget penge til. At sørge for, at partnerorganisationen er bekendt med og lever op til de samme krav og retningslinjer Samarbejdskontrakten skal udfyldes og sendes til DUF, inden jeres bevilling kan komme til udbetaling. Det er derfor vigtigt, at ledelsen i den danske organisation er klar over, at organisationen er ansvarlig for de bevilgede projektmidler. Kontakt DUFs konsulenter for at høre mere om ansvar. Kontakt revisor, når projektet er bevilget Når pengene til jeres projekt er bevilget, skal I huske at kontakte den revisor, som I har brugt i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet, og fortælle, at I har modtaget bevillingen fra Projektpuljen eller MENA Puljen. Det er revisors opgave at sikre, at bevillingen bliver forvaltet forsvarligt af den danske organisation. Separat bankkonto og udbetaling Når I har underskrevet kontrakten med DUF og samarbejdskontrakten med jeres partner, hvis det er relevant, skal I sende den til DUF. Herefter udbetaler DUF bevillingen til den danske organisation. Den danske organisation får 80 procent af bevillingen udbetalt fra DUF ved projektets start. De resterende forbrugte midler af bevillingen bliver først udbetalt, når det endelige projektregnskab er afleveret og godkendt hos DUF. Udenrigsministeriets revisionsinstruks Som dansk organisation er I ansvarlige for, at revisoren og jeres partner er bekendt med revisionsinstruksen, som Udenrigsministeriet har fastsat, og som jeres bevilling er underlagt. Instruksen har titlen Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer og er tilgængelig på dansk, engelsk, fransk og spansk på DUFs hjemmeside. 13

15 Det er ikke altid let at åbne en ny bankkonto, og der kan være regler og gebyrer i hvert enkelt land, som I skal være opmærksomme på. Afsæt derfor god tid til at få dette i stand og kontakt DUF, hvis der er store udfordringer med at åbne en separat bankkonto. For bevillinger på kr. og derunder bliver den fulde bevilling udbetalt, når DUF har modtaget den underskrevne kontrakt. DUF kræver, at I opretter en separat bankkonto kun til projektets midler. På den måde sikrer I, at der ikke sker en sammenblanding af organisationens og projektets midler. Der skal oprettes en separat bankkonto både i Danmark og i samarbejdslandet. Overførsel af penge til jeres partnerorganisation Der er flere måder at overføre projektmidler til partnerorganisationen. DUF anbefaler, at I overfører penge mellem to pengeinstitutter. Vær opmærksom på, at der kan være betydelige gebyrer for pengeoverførsler, og i nogle lande kan det være forbundet med skatter eller afgifter at modtage valuta fra udlandet. Husk at regne de udgifter med, når I lægger jeres budget. Skal der overføres mindre beløb hurtigt, kan en alternativ løsning være at overføre penge via pengeoverførselsbureauer som Western Union og Moneygram, der har mange agenter rundt omkring i verden. Det er ofte markant dyrere end bankoverførsler. Hvis I vælger at bruge pengeoverførselsbureauer, skal I være sikre på, at der er klare procedurer i partnerskabet om, hvem der modtager pengene, og hvordan I sikrer intern kontrol. Pengeoverførselsbureauer kan bruges ved mindre beløb, men DUF anbefaler, at I kun bruger store anerkendte pengeinstitutter, når det gælder større beløb. I nogle projekter medbringer repræsentanter fra den danske organisation kontanter, når projektets aktiviteter skal gennemføres. Vær opmærksom på, at de fleste lande har regler for, hvor store kontantbeløb det er tilladt at indføre og udføre. Når I rejser med store kontantbeløb, risikerer I også at blive udsat for tyveri. Det vil typisk være den rejsendes egen forsikring, som kan dække eventuelt tyveri. Der er dog mange forsikringer, som ikke dækker tyveri af kontanter. Det er vigtigt at huske på, at det kan være en voldsom oplevelse at blive udsat for tyveri. I skal derfor tænke jer godt om, inden I beslutter jer for at medbringe kontante pengebeløb. Valutakurser vægtet gennemsnitskurs Når DUF udbetaler penge til et projekt, udbetales pengene altid i danske kroner. Pengene skal derfor veksles til en anden valuta, når I overfører penge til partnerorganisationen. Kursen på valuta vil højst sandsynligt Sådan udregner I en vægtet gennemsnitskurs Eksemplet antager, at I har overført midler til en partnerorganisation i Malawi tre gange i løbet af et projekt: Den 15/ overførte I kr. til kurs 71,68, som omvekslet i malawiske kwacha blev til MWK Den 15/ overførte I kr. til kurs 70,00, som omvekslet i lokal valuta blev til MWK Den 23/ overførte I kr. til kurs 68,79, som omvekslet i lokal valuta blev til MWK Alt i alt har I altså overført kr., som omvekslet i lokal valuta er blevet til MWK. Den vægtede gennemsnitskurs er derfor: / = 70,07. Det vil sige, at 1 DKK svarer til 70,07 MWK. 14

16 ændre sig i løbet af projektperioden. Der vil ofte være forskel på det beløb, I har budgetteret med, og det reelle forbrug, efterhånden som der overføres penge til forskellige kurser. Derudover kan det også være svært at sige, hvilken kurs der gælder for hvert enkelt varekøb. Når I laver jeres regnskab, skal I tage højde for de svingninger i valutakurs, der har været i løbet af projektet. Det gør I ved at benytte en vægtet gennemsnitskurs, der udregnes ved afslutningen af projektperioden. Det er en god ide at holde øje med kursudsving i løbet af projektperioden. Hvis der er store kursudsving, kan det være nødvendigt at vurdere, om budgettet holder og eventuelt lave budgetomlægninger. Statusrapport til DUF Partnerskabsprojekter, der varer længere end 1½ år, skal indsende en midtvejsstatus til DUF og deltage i et møde med DUFs konsulenter. Skemaer til midtvejsstatus findes på DUFs hjemmeside. Økonomistyring i projektet DUF anbefaler, at I ved projektets start afstemmer forventninger i partnerskabet og aftaler, hvordan I styrer økonomien i projektet. Det vil være en fordel, hvis I sammen orienterer jer i de finansielle retningslinjer og procedurer i jeres organisationer. I skal samtidig sørge for, at I lever op til Udenrigsministeriets revisionsinstruks, DUFs antikorruptionskodeks, DUFs økonomistyringsmanual og retningslinjerne for Projektpuljen og MENA Puljen. De nævnte dokumenter findes på DUFs hjemmeside. DUF anbefaler, at I sammen med jeres partner aftaler et sæt finansielle retningslinjer for økonomistyringen. Retningslinjerne bør tilpasses jeres enkelte organisationer og det konkrete projekt, men husk, at I skal forholde jer til DUFs krav og anbefalinger på følgende områder: Budgetlægning og ændring af budgetter Bogføring og regnskab Interne kontroller Økonomistyring og løbende statusrapporter Regler for benyttelse af udstyr Korruptionshåndtering Regnskabsaflæggelse Budgetlægning og ændring af budgetter Projektets budget og større budgetrevisioner bør godkendes af organisationernes ledelse og bestyrelse. DUF anbefaler, at I aftaler, hvor store ændringer den daglige ledelse selv kan træffe beslutninger om, og hvornår og hvordan organisationens bestyrelse skal inddrages. God bogføringspraksis I bør aftale og nedskrive, hvem der er ansvarlig for den praktiske bogføring i projektet. I skal sørge for, at der er klare retningslinjer for, hvordan bilag bogføres i overensstemmelse med god bogførings- og regnskabsskik. Aftal også, hvor ofte bogføringen opdateres, og hvornår regnskabet afstemmes med kontoudtog fra banken. Husk kvitteringen! I henhold til god bogførings- og regnskabskik skal I kunne dokumentere, hvordan alle pengene i projektet er blevet brugt. Derfor skal der være bilag på alle de udgifter, I har haft. Hver gang I køber noget, skal kvitteringen gemmes. Hver gang I tager toget, skal billetten gemmes, og hver gang I udbetaler et honorar, skal personen, som har fået honoraret, udarbejde en faktura til jer. I flere lande er det svært at få en kvittering. Hvis I handler på en markedsplads eller tager lokale transportmidler, vil I typisk ikke få en kvittering. DUF anbefaler, at I bruger kvitteringsblokke eller tro og love-erklæringer. 15

17 Kvitteringsblok Hvis det ikke er muligt at få en kvittering på en købt vare eller tjeneste, kan I anvende en fortrykt kvittering eller udarbejde en kvittering på stedet. Af kvitteringen skal det fremgå: Hvilken vare I har købt Varens pris Dato En underskrift fra den person, som har solgt jer varen I kan købe kvitteringsblokke hos boghandlere i Danmark og i udlandet. Alternativt kan I selv lave en skabelon og medbringe en stak kopier. Tro og love-erklæring Hvis I mister en kvittering eller glemmer at få en kvittering for en vare, kan I udarbejde en tro og loveerklæring (solemn declaration). Erklæringen skal indeholde information om, hvilken vare I har købt, til hvilken pris og dato. Derudover skal der være underskrifter både fra den person, som har haft udgiften, og en økonomiansvarlig fra organisationen. Solemn Declaration (Tro og love-erklæring) Name of organisation: Address: City: Date: Hvis I tager på projektbesøg, kan det være en idé at printe nogle tro og love- erklæringer, som let kan udfyldes undervejs på rejsen. Expense FOR: AMOUNT: En tro og love-erklæring er en nødløsning. Forhør jer inden projektets start hos organisationens revisor, om tro og love-erklæringer kan godkendes, og om der er en grænse for, hvor store beløb det må dreje sig om. Total We hereby solemnly declare that the expense noted above, has been spent according to the budget approved by DUF in relation to project id: Name: Position: Signature: Name: Position: En tro og love-erklæring kan se sådan ud: Signature: 16

18 Husk at aftale med jeres revisor ved projektets start, hvilke former for kvitteringer og tro og love-erklæringer der kan godkendes i regnskabet. Registrering af bilag De enkelte bilag skal registreres i overensstemmelse med projektets budgetposter. Bilag, der hører til projektets forberedelse under budgetpost 10: Forberedelse, skal derfor registreres under regnskabspost 10: Forberedelse. Regnskabsskabeloner DUF har udviklet regnskabsskabeloner i Excel baseret på DUFs budgetskabelon. I kan bruge skabelonerne til at registrere bilag og holde styr på økonomien under projektforløbet. I kan finde de senest opdaterede regnskabsskabeloner og en vejledning i at bruge dem på DUFs hjemmeside. Registreringen af de enkelte bilag gøres nemmest i et Excel-regnskabsark på computeren eller i et regnskabsprogram. I de længerevarende projekter skal I være opmærksomme på, at I nemt kan ende med flere tusinde bilag. Det er derfor vigtigt, at I fra projektets start husker at notere hvert enkelt bilag kronologisk med unikke numre og sørger for, at de er dateret. Desuden bør I have klare nedskrevne aftaler om, hvem der samler, registrerer og godkender alle bilagene. Bogføring af ungdomslederes udgifter For ungdomsledere gælder der særlige forhold omkring indsamling af bilag. Det er ikke nødvendigt for ungdomslederne at indsamle bilag for lommepenge og madpenge, når de danske og udenlandske ungdomsledere er hos partnerorganisationen i udlandet. Ungdomslederne kan i stedet kvittere for, at de har modtaget et samlet beløb til at dække udgifterne til mad og lommepenge. Ungdomsledernes madpenge og lommepenge er ikke løn, men betragtes som diæter og er således skattefrie i Danmark. Diæter kan dog være skattepligtige i Danmark, hvis bopæl og arbejdssted er tæt på hinanden. I skal selv være opmærksomme på at undersøge skatteforhold i og uden for Danmark. Madpenge og lommepenge udregnes i forhold til Moderniseringsstyrelsens satser for diæter. Læs om satserne for lommepenge og madpenge i dokumentet Satser for ungdomslederophold på DUFs hjemmeside, som opdateres løbende. Økonomistyring og løbende økonomirapporter Det er vigtigt, at I i fællesskab styrer økonomien og holder overblik over forbruget i jeres projekt. Det er en god idé, at I udarbejder og følger en aktivitetskalender, hvor de forskellige deadlines for de økonomiske aspekter omkring projektet fremgår. I kan registrere bilag i en kassebog eller i et registreringsark, der svarer til dette. Husk at give hvert bilag et unikt nummer og en selvforklarende tekst. 17

19 Når projektplanen rammer virkeligheden, bliver I ofte nødt til at justere jeres planer. Derfor er det vigtigt at have gode systemer til at styre økonomien og håndtere ændringer undervejs. DUF anbefaler, at den danske organisation overfører penge til partnerorganisationen i mindre portioner, og at I sammen følger op på, hvordan pengene er brugt. Det sikrer gennemsigtighed og en fælles forståelse. For at I har et fælles grundlag at styre økonomien ud fra, er det vigtigt, at partnerorganisationen løbende sender økonomirapporter, der giver overblik over forbruget. Det er vigtigt, at der følger kommentarer med til det løbende regnskab, og at I snakker om budgetafvigelser, årsager hertil og eventuelle tiltag i den forbindelse. DUF anbefaler, at I ved projektets start aftaler en plan for projektets økonomistyring. Aftal datoer for løbende rapportering, økonomistyringsmøder og afsluttende rapportering og regnskab. Intern kontrol Den danske organisation er ansvarlig for de projektmidler, der er udbetalt fra DUF. Derfor skal I sikre jer, at de økonomiske forretningsgange i partnerskabet er betryggende, og at der er et velfungerende internt kontrolsystem. Det handler også om at beskytte jeres økonomiansvarlige, så de ikke mistænkes for at misbruge midler eller fristes til at være uærlige. Regelmæssige økonomirapporter kan hjælpe jer med at følge udviklingen i projektet og forbruget af penge. DUF anbefaler, at I afstemmer indtægter og udgifter på månedsbasis og rapporterer på forbruget kvartalsvist. Partnerorganisationen skal desuden løbende sende projektets udgiftsbilag til den danske medlemsorganisation. Det kan enten være i form af scannede kopier eller i papirversion. Aftal ved projektets start med den danske organisations revisor, om I skal have de originale bilag til regnskabet, eller om en scannet version er tilstrækkelig. DUF anbefaler, at partnerorganisationen forud for nye overførsler laver et budgetoverslag for, hvor mange penge der skal overføres i næste omgang, og redegør for, hvilke aktiviteter pengene skal bruges til. Brug økonomirapporterne til at vurdere, om det vil blive nødvendigt at ændre i budgettet eller projektplanen. Husk, at DUF skal godkende eventuelle budgetændringer. DUF anbefaler, at der er nedskrevne regler om fordeling af ansvar, beslutningskompetence og arbejdsbeskrivelser for ansatte og frivillige, så der er gennemsigtighed i økonomistyringen. Sørg for, at værdier håndteres sikkert, at bogføring kontrolleres og afstemmes jævnligt, at regnskaberne er opdaterede og fejlfrie, og at der er et forsvarligt internt kontrolsystem, der kan fange fejl og forebygge misbrug af midler. Der skal være mindst to personer tilknyttet økonomistyringen for at sikre, at projektmidlerne bliver brugt korrekt. Den person, der autoriserer og godkender udgifter, må ikke være den samme, som står for bogføring og regnskab. DUF anbefaler, at I har en nedskrevet politik om, hvem der kan autorisere og godkende udgifter af forskellig art og størrelse. I mange organisationer vil en projektleder selv kunne autorisere betaling af mindre udgifter, men skal have ledelsens godkendelse til større udgifter. Husk at udføre bankafstemning og kasseafstemning jævnligt, så I sikrer jer, at bogføringen sker korrekt. En bankafstemning udføres ved at sammenligne kontoudtoget fra banken med kassebogen i bogføringssystemet. 18

20 Gode råd til håndtering af kontantbeløb DUF anbefaler, at I har klare aftaler for, hvordan kontante penge skal håndteres, så I undgår fejl i bogføringen, og at penge går tabt eller bliver stjålet. Hold projektets midler adskilt fra organisationens øvrige midler. Når I håndterer kontanter i projektet, er det en god idé at holde dem adskilt fra organisationens øvrige kontante midler, så der ikke opstår forvirring. Husk kvitteringen! Sørg altid for at få en kvittering for penge, der er givet ud. Hold styr på bogføringen af indtægter og udgifter i en kassebog eller i et Excel-ark. Aftal regler for udlæg og for afregning. Når I giver udlæg til, at ansatte eller frivillige kan købe ting på organisationens vegne, skal der kvitteres for udlægget og aftales, hvornår og hvordan udlægget skal afregnes. Begræns adgangen til kontantbeholdningen. Sørg for, at kun den økonomiansvarlige har nøgler til en pengekasse, et pengeskab eller det kontor, hvor I opbevarer kontanter til projektets aktiviteter. Sæt kontantbeløb i banken. Hvis I har store pengebeløb liggende, kan I være et oplagt mål for tyveri. Samtidig kan det friste folk til at låne af pengene. Hvis der er behov for det, kan I lave aftaler for, hvornår organisationen må modtage større kontantbeløb. Det kan for eksempel være svært at nå i banken fredag eftermiddag. Aftal regler for hævning af penge i banken. I samarbejde med jeres bank kan I aftale, hvem der har adgang til at kunne hæve på projektets konto og hvordan. I kan for eksempel aftale, at der skal foreligge en underskrift fra en tegningsberettiget person og fra den person, som hæver beløbet i banken. Nogle banker har en sms-ordning, hvor der sendes en sms-besked til en ansvarlig person fra organisationen, hver gang der bliver hævet et beløb på projektets bankkonto. I skal sikre jer, at alle indtægter og udgifter er gengivet begge steder med samme beløb og samme sum. En kasseafstemning for kontantbeholdning udføres på samme vis. DUF anbefaler, at det sker en gang om måneden, og at kasseafstemningen kontrolleres af en person, der ikke har lavet afstemningen. Regler for benyttelse af indkøbt inventar eller udstyr I kan i nogle tilfælde indkøbe udstyr og inventar til projektet. Det er en god idé at nedskrive, om og i så fald hvordan disse ting må benyttes privat. Ved projektets afslutning skal I lave en inventarliste og et overdragelsesdokument for indkøbt udstyr og inventar, hvis beløbet overstiger statens grænse for småanskaffelser. I 2015 er beløbet kr. pr. småanskaffelse. Læs mere herom i kapitel 3. DUF har udarbejdet en Excel-skabelon, som gør det nemt at holde regnskab på rejser. Skabelonen kan håndtere, at op til fire personer rejser sammen og betaler undervejs i danske kroner, dollars, euro og tre valgfrie valutaer. Skabelonen er opbygget således, at man altid kan se, hvor meget der er brugt i danske kroner. Find skabelonen på DUFs hjemmeside. 19

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr.

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. DMRU-puljen FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. 1. ANSVAR FOR BEVILLINGEN Medlemsorganisationer der selv administrer bevillingen har

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

guide til ungdomslederudvekslinger

guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger guide til ungdomslederudvekslinger En guide med gode råd og krav til ungdomslederudvekslinger under DUFs Projektpulje og MENA Pulje Om DUF Hvad er DUF? DUF Dansk Ungdoms

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 13.2

Principper for økonomistyring bilag 13.2 Bilag 13.2 Forretningsgang for aftaler om administration af borgeres økonomi og for opbevaring af penge og øvrige værdier tilhørende borgere tilknyttet Social- og Sundhedsudvalget. 1. Generelt Denne forretningsgangsbeskrivelse

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.).

1. Rejseudgifter svarende til tog på 2. klasse inkl. evt. pladsreservationer samt kørsel i egen bil refunderes (se pkt. a.). NOTAT Politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. i DUF Udgangspunktet for DUFs politik for honorarer, rejserefusioner, repræsentationsudgifter m.m. er at tage hensyn til to forhold:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse

Økonomivejledning til afdelingernes ledelse Økonomivejledning til afdelingernes ledelse VEDTAGET AF HOVEDBESTYRELSEN DEN 16. DECEMBER 2013 ØKONOMIVEJLEDNINGEN GÆLDER FRA DEN 1. JANUAR 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Principper for god økonomistyring

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet

Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Samarbejde/ansvarsfordeling mellem bestyrelsen, projektgrupperne og sekretariatet Bestyrelsen er ansvarlig for: den kontinuerlige justering af Diálogos vision og mission kommunikationen mellem projektgrupperne

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere

Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere 2. udgave august 2011 Integrationsministeriets krav og retningslinjer til tilskudsmodtagere Tilskudsmodtagere kan i dette dokument finde krav og retningslinjer i forbindelse med projekttilskud fra Integrationsministeriet.

Læs mere

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN DMRU-puljen BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN 1. GENERELT OM BUDGETTER FOR PROJEKTER OG AKTIVITETER Et væsentligt vurderingskriterium i forbindelse med en ansøgning handler om, hvorvidt

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag.

BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN. Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. VETERANCENTRET BESTEMMELSE FOR FORVALTNING AF 10 MIO. KRONER PULJEN Bilag: Vilkår og betingelser for tildeling af tilskud fra forsvaret, hertil ét underbilag. Erstatter: af 2013-08. 1. FORMÅL Formålet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons

Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons og kommentar fra BDO 17. marts 2010 Kære forsamling og kære Henning Johansen og Henrik

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER

FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen 14. oktober 2013 Sag 21-2013-00715 Dok. 125463/swhj VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen December 2013 Indhold: 1. Vejledningens gyldighed 2. Hvordan skal vejledningen bruges? 3. Generelt

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning

Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF. Indledning Vejledende tjekliste til revision af driftstilskudsansøgninger til DUF Indledning I forbindelse med organisationens ansøgning om driftstilskud skal revisor i henhold til 7 i Revisionsbekendtgørelsen (nr.

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed

Oplysninger om tilladelsesindehaver og godkendt virksomhed 1/9 Indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål eller onlinekasino skal 1 år efter, at tilladelsen er taget i brug, udarbejde en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011

REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 2011-31. DECEMBER 2011 J* GENVEJ TIL UDVIKLING REGNSKAB FOR ÅRET 1. JANUAR 211-31. DECEMBER 211 Kontakt: Koordinator: Jørgen Olsen, Skovvej 24, DK-951 Arden, (+45) 9856 2994 Formand og kasserer: Per Adelhart Christensen, Kørvelvangen

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Gode råd til budgetlægning for projekter

Gode råd til budgetlægning for projekter Gode råd til budgetlægning for projekter Fælles for alle projekter: Mødebudget Hver projektgruppe har sin specielle egenart alt efter, hvordan deres kommissorium er formuleret. Fælles for projektgrupperne

Læs mere

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser

Bilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere