Miljøgodkendelse. Spildevandstilladelse. til. DLG/FAF Fabrik Svendborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøgodkendelse. Spildevandstilladelse. til. DLG/FAF Fabrik Svendborg"

Transkript

1 Miljøgodkendelse og Spildevandstilladelse til DLG/FAF Fabrik Svendborg Troensegårdsvej Svendborg Marts 2013

2 MILJØGODKENDELSE og SPILDEVANDSTILLADELSE Byg, Plan og Erhverv Ramsherred Svendborg DLG/FAF Fabrik Svendborg Troensegårdsvej Svendborg tlf Tlf.: org.dk Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse til DLG/FAF Fabrik Svendborg beliggende Troensegårdsvej 2 og Østre Havnevej 16, 5700 Svendborg på matr. nre. 30 al Svendborg Markjorder, 686 g Svendborg Bygrunde, 28 bu, 28 bv, 28 bæ, 28 cg, 28 bt, 28 bm, 28 bn og 88 c (lejet silo) Svendborg Markjorder. 20. marts 2013 CVR nr.: , P- nr.: Sagsid: 09/1516 Ref.: TTH Ejer Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Axelborg 1503 København V tlf.: Fabrikschef/kontaktperson Peter B. Hansen tlf Produktionsdirektør Vagn Hundebøll Teknisk chef Poul Gregersen Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

3 Lovgrundlag Godkendelsesbekendtgørelsen 1. Virksomheden er omfattet af listepunkt E 207, Foderstofvirksomheder med en kapacitet på mindst 6 ton pr. time. Virksomhedens nuværende miljøgodkendelse er dateret 6. december 1994, og brev om lugtvilkår dateret 22. oktober Produktionen af medicinfoderstoffer er godkendt den 19. oktober 1998, og er midlertidig. Denne er forlænget i brev af 22. august 2006 og mail af 29. november Spildevandstilladelsen er dateret 6. december Ifølge Miljøbeskyttelseslovens 2 41 b kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene i miljøgodkendelsen, når der er forløbet 8 år efter, at godkendelsen er meddelt. Virksomhedens miljøgodkendelser er mere end 8 år gamle, og tilsynsmyndigheden har vurderet, at godkendelsen skal revurderes, da der bl.a. er kommet standardvilkår til denne virksomhedstype. Der er desuden siden godkendelserne blev meddelt, sket enkelte indretningsmæssige ændringer, hvilket vil blive omfattet af denne miljøgodkendelse. VVM. Virksomheden er ikke omfattet af Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr af 15. december Risikobekendtgørelsen. Det er oplyst, at der ikke opbevares gødning på virksomheden. Gødningen leveres direkte til landmanden. Virksomheden er ikke omfattet af Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr af 14. december Brugerbetaling. Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling 3. Dette medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. Miljøteknisk redegørelse../. Forudsætningerne for miljøgodkendelsen og spildevandstilladelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen findes i Miljøteknisk Redegørelse af 25. januar Redegørelsen er vedlagt. 1 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr af 20. december Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 463 af 21. maj

4 I redegørelsen konkluderes det, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når efterfølgende vilkår overholdes. Vær særlig opmærksom på, at der 6 måneder efter datoen for denne afgørelse skal ligge dokumentation på at støv og støjvilkår overholdes jævnfør vilkår 27 og 28. Der skal fremsendes kloaktegning af hhv. tankpladsens afløbssystem og kedelanlæggets afløbssystem. Der skal gøres opmærksom på tidsfrister i de efterfølgende vilkår for egenkontrolmålinger og fremsendelse af oplysninger fra driftsjournalen. Virksomhedens kommentarer til udkast til miljøgodkendelse. Virksomheden har et ønske om, at udføre støjdæmpning i 2 etaper, sidste etape i Det medfører et ønske om først at udføre støvmåling i 2014, når støjdæmpningen er udført, da denne støjdæmpning kan have indflydelse på støvmålingen (afkastenes udformning og højde). Dette er indført i denne godkendelse, med det vilkår, at støjdæmpningen skal være etableret inden høst 2014, hvor der skal foretages støvmåling. Kommunens afgørelse Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til kapitel 5, 41 i miljøbeskyttelsesloven 2 og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen 1. Spildevandstilladelsen meddeles i henhold til kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven 2 og i henhold til spildevandsbekendtgørelsen 4. Kommunen er godkendende og tilsynsførende myndighed. Godkendelsen omfatter hele virksomheden, herunder produktion af lægemiddelfoder, og erstatter tidligere godkendelser/tilladelse. Standardvilkår i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen 1 samt ændring nr af 12. december Vilkår for produktion af medicineret foder er ikke standardvilkår. Vilkår mærket med * er overført, eller let omformulerede, fra miljøgodkendelserne dateret 6. december 1994 og 19. oktober Vilkår mærket med er nye vilkår. Vilkår der ikke er mærket er standardvilkår som meddeles i forbindelse med revurdering af virksomheden jf. Godkendelsesbekendtgørelsens Disse vilkår meddeles som påbud iht. Miljøbeskyttelseslovens Virksomheden er ansvarlig for, at indretning og drift er i overensstemmelse med denne miljøgodkendelse og spildevandstilladelse. Godkendelse og tilladelse meddeles på baggrund af de oplysninger, som virksomheden har givet og på følgende vilkår: 4 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4, nr af 11. december

5 Vilkår )er st.vilk!!! Indretning og drift. 1. )Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i det fremsendte materiale med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene. 2. )Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 3. )Modtagelse og udlevering af støvende varer må kun ske fra og til overdækkede lastbiler. Ved udlevering til tankbiler skal der anvendes bælge, fleksible slanger eller poser. Ved aftipning af støvende varer fra lastbil skal porten være lukket, hvis det er muligt. 4. )Kridt og fodersalt, der opbevares i lukkede siloer, skal tilsluttes aspirationsanlægget eller have monteret silofiltre, således at fortrængningsluft renses ved påfyldning. Påfyldning af siloer skal standses øjeblikkeligt ved brud på påfyldningsslanger, koblinger, rør eller silo. Påfyldningsslanger og rør skal tømmes op i siloen med luft, når påfyldningen er afsluttet. 5. )Silofiltre skal hver 3. måned inspiceres for utætheder. Hvis inspektionen viser utætheder, eller hvis der i øvrigt konstateres synlig støvemission i perioden mellem inspektionerne, skal utæthederne udbedres inden næste silopåfyldning. 6. )Afsug fra påslag, renseri, valse, knuser, slaglemølle og aspirationsanlæg skal renses i filtre. Filtrene skal hver 3. måned inspiceres på filterets afgangsside for støvaflejringer som indikation for utætheder, og eventuelle observerede utætheder skal udbedres inden opstart af ny produktion. 7. )Afsug fra pillekøler og tørreluft fra tørrerier skal renses i cyklon eller andre mekaniske støvudskillere som f.eks. cyklofaner eller ventikloner. Cykloner eller andre mekaniske støvudskillere som f.eks. cyklofaner eller ventikloner skal enten være forsynet med stuvemelder eller have kontinuert fungerende overvågningsudstyr med on-off alarmer i afkast efter rensningsforanstaltningerne. 8. *Afsuget fra afvejning af foderlægemiddel skal renses i absolutfilter (udskilningsgrad 99,9 %) før tilslutning til aspiration. Der skal være en alarm der sikrer, at absolutfiltrene fungerer, inden der arbejdes med foderlægemidler. 9. )Udendørs oplag af afgrøder kan etableres i høstsæsonen i forbindelse med transportomladning. Oplaget skal placeres så langt væk fra omboende som praktisk muligt. Oplaget skal være afskærmet af 2-3 m høje betonelementer på minimum 3 sider. 10. Afkastene 4.1, 4.2 og 4.3 skal føres over tag. Støj. 11. Virksomhedens bidrag til støjniveauet må i intet punkt i nedennævnte områder overstige de for områderne anførte støjgrænser. Områderne fremgår af bilag 2. 5

6 Område Erhvervs- og industri områder (ingen boliger) E5.699 Område E2.498, kontorbygninger i område E5.481 Områder for blandet bolig og erhverv, centerområder(bykerne) O5.518, C3.583, C3.690, C3.727, C4.278, C3.258, D1.649, C4.937, E1. 889, B5.917, O1.119 Boligområder for åben og lav boligbebyggelse, daginstitutioner/skoler for børn B2.503, B2.775 Bydelsparker/grønne områder/kirkelige formål Sommerhusområder offentligt tilgængelige rekreative områder. Særlige naturområder, campingpladser og ferielejligheder R1.259 Boligområdet ved Christiansmindevej 2 Ved kontorbygningen på Frederiksø Ved kontorbygningen i område E2.440 Mandagfredag kl Lørdag Mandag-fredag kl Lørdag kl Alle dage kl kl Søn-og helligdage kl db(a) db(a) db(a) Alle dage kl Maksimal værdi db(a) * * * * *Her er givet tillæg på hhv. 5, 4, 3, 3 db(a) Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (re.20 µpa). Referencetidsrum: -i dagperioden indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer, lørdag dog 7/4 timer -i aftenperioden indenfor den mest støjbelastede time -i natperioden indenfor den mest støjbelastede halve time -søn- og helligdage samme som på hverdage Motoren på køretøjer(trucks og lastbiler) skal stoppes, når de ikke anvendes. 12. Intern kørsel med truck/entreprenørmaskiner må kun forekomme i perioderne mandagfredag kl og lørdag kl Unødvendig manøvrering og tomgangskørsel må ikke forekomme. 6

7 14. Skibe, til virksomheden, der anlægger Svendborg Havn skal være tilsluttet havnens elstik fra kl Lavfrekvent støj. 15. Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i bygninger må ikke overskride følgende værdier: Anvendelse A-vægtet lydtrykniveau Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner o.lign. Aften/nat: Kl ( Hz) db 20 Dag: Kl Kontorer, undervisningslokaler o. lign. støjfølsomme rum 30 Øvrige rum i virksomheder 35 Grænseværdierne er angivet i db (re. 20 µpa). Støjgrænserne gælder for det ækvivalente, konstante niveau over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. Vibrationer. 16. Virksomhedens vibrationsbidrag i bygninger uden for virksomhedens eget areal må ikke overstige følgende vægtede accelerationsniveauer, L aw. Anvendelse Kl db Kl db Boliger i boligområder, børneinstitutioner og lignende Boliger i blandede bolig- og erhvervsområder Kontorer, undervisningslokaler m.v Erhvervsbebyggelse Bidraget måles som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau i db re m/s 2 med tidsvægtning S. Luft. 17. )Filtre til rensning af fortrængningsluft fra siloer skal overholde en emissionsgrænse for støv på 10 mg/m 3. )De enkelte anlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 1, 2 og 3. )Tabel 1. Emissonsgrænseværdier for dampkedel. 7

8 Indfyret effekt fra dampkeddel fyret med Samlet indfyret effekt Emissionsgrænsevæ rdi Mg/ Nm 3 a) ved 10% O 2 Støv CO NOx c) Naturgas 120 kw 50 MW a) normal = referencetilstanden ( O C, 101,3 kpa, tør røggas). c) NOx regnet vægtmæssigt som NO2. )Tabel 2. Emissionsgrænseværdier for procesanlæg, herunder fra afkast for tørreluft fra direkte fyret tørreri. Afsug fra/af Emissionsgrænseværdi Mg/Nm 3 a) Støv b) Sugelosser 10 Påslag 10 Renseri 10 Valse 10 Knuser 10 Pillekøler 40 Slaglemølle 10 Aspirationsanlæg 10 Afkast fra direkte fyret tørreri, herunder 40 tromletørreri a)normal=referencetilstanden (0 C, 101,3 kpa, tør røggas) b)total støv Støv fra lægemiddelstoffer. Tabel 3. Hovedgruppe Klasse Emissionsgrænseværdi Mg/Nm 3 a) B-værdi Mg/ m 3 Støv fra lægemiddelstoffer 1 I 0,01 *0,001 a) Normal = referencetilstanden ( O C, 101,3 kpa, tør røggas). 18. )Afkasthøjderne der fremgår af bilag 7a, skal overholdes. Såfremt det ved målinger efterfølgende viser sig, at B-værdier ikke kan overholdes, skal emissionskoncentrationen begrænses ved øget rensning eller afkast forhøjes. 8

9 )Der skal være prøveudtagningsstuds i afkast med indretning og placering som anført under punkterne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/ Luftvejledningen. Absolutfilteret skal minimum være af typen H 13. Lugt. 19. *Virksomhedens bidrag til lugtkoncentrationen må ikke overstige følgende lugtgenekriterie: Lugtgenekriterie LE/m 3 Boligområder 10 Grænseværdien er maksimal 99 % fraktil beregnet som 1-minuts middelværdi. Affald. 20. )Spildolie, forurenet absorptionsmateriale, kemikalierester fra laboratorier og andet farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. * Affald skal afleveres i overensstemmelse med kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand. Oplag af flydende råvarer til foderstofproduktionen 21. )Spild i forbindelse med påfyldning af flydende råvarer skal kunne opsamles i en tæt tankgård, grube eller lignende uden afløb eller med afspærringsventil. Volumenet af den største tank i tankgården, grube eller lignende må maksimalt udgøre 90 % af tankgårdens opsamlingskapacitet. Udendørs tankgårde skal tømmes for regnvand, således at regnvand i bunden af tankgården maksimalt udgør 10 % af tankgårdens volumen. Tankgårde skal være etableret senest den 1. oktober )Udendørs oplag af flydende råvarer skal sikres mod påkørsel. )Oplag af flydende farligt affald. 22. )Flydende farligt affald skal opbevares under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en impermeabel belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord og grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed. )Oplag af olieprodukter, herunder motorbrændstof 23. )Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Eventuelt spild skal kunne opsamles i en spildbakke eller en grube. En eventuel udendørs 9

10 spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. (Alternativt til spildbakke/grube skal der være olie/benzinudskiller på afløbet fra tankpladsen). Den overjordiske dieseltank på 5900 l skal overholde reglerne i olietankbekendtgørelsen 5. Tilsyn og kontrol. )Egenkontrol. )Driftskontrol 24. )Cykloner eller andre mekaniske støvudskillere som f.eks. cyklofaner eller ventikloner skal renses og eventuelt justeres mindst 1 gang årligt og altid umiddelbart inden høstsæsonen. )Filterindsatse skal efterses hvert halve år, dog mindst for hver driftstimer. Filterindsatse skal skiftes ved synlig slidtage eller i tilfælde af synlig støvemission i perioden mellem inspektionerne. Absolutfiltre. 25. Filtrene skal kontrolleres jf. supplement nr. 5, dateret 24. oktober 2006, til Luftvejledning 2/2001. Filteret skal altid kontrolleres, når filteret har været afmonteret, udskiftet eller på anden måde justeret eller repareret, dog mindst 1 gang om året. Lækagetesten skal foretages efter lækagetest efter ISO afsnit B.6.4. samt Miljøstyrelsens anbefalede tilføjelser og præciseringer til metoden, jf. bilag til supplement nr. 5 til luftvejledningen. )Kontrol af arealers tæthed. 26. )Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af impermeable arealer, jf. vilkår 23. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt. Der skal 1 gang årligt hældes lidt vand i jernbeholderen som dieseltanken er placeret i, til kontrol for utætheder. )Præstationskontrol. Luft/lugt. 27. )Senest i høstsæsonen 2014 skal der, ved præstationskontrol, foretages 3 enkeltmålinger, hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 17 og 18 total støv, NO X, CO, er overholdt. På baggrund af støvmålingen skal der foretages beregning af emissionerne af foderlægemiddel. Hvis der på et tidspunkt skal udføres en lugtmåling, skal der udtages minimum 3 efter hinanden følgende prøver med mindst ½ time mellem hver prøve. 5 Bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 10

11 )Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift). Driftsforholdene under målingen aftales med tilsynsmyndigheden inden måling. )Alle målinger skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller andre tilsvarende udenlandske akkrediteringsorganer. )Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at der foretages yderligere præstationskontrol, herunder også for lugt, dog normalt højest hvert 2. år. (Rapporten skal indeholde en beregning af emissionerne af foderlægemidler baseret på støvmålingen. )Emissionsgrænseværdierne i vilkår 17 og 18 anses for overholdt, når gennemsnittet af de tre enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdierne. (Hvis målinger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden, sammen med målerapporten, indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger til kommunens godkendelse. )Prøvetagning og analyse skal ske efter de nævnte metoder i nedenstående tabel eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. )Prøvetagnings- og analysemetoder. Navn Parameter Metodeblad nr. a) Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationen af kvælstofoxider(nox) i strømmende gas Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas Bestemmelse af lugt i strømmende gas Støv NOx CO Lugt MEL-02 MEL-03 MEL-06 MEL-13 a) Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Hvis der måles for støv 10 µ skal målingen foretages efter ISO Støj/vibrationer. 28. Støjdæmpende foranstaltninger skal være etableret inden høstsæsonen 2014, hvorefter der skal udføres støjmålinger og efterfølgende fremsendes rapport der dokumenterer at støjgrænserne i vilkår 11 kan overholdes. Støjmålingerne skal udføres udenfor høst. 11

12 Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende få foretaget målinger/beregninger til dokumentation af, at grænseværdierne overholdes. Tilsynsmyndigheden kan dog højest kræve måling/beregning én gang årligt. Målingerne skal udføres efter Miljøstyrelsens anbefalede metoder. Måling/beregning skal udføres af et laboratorium/en person der er opført på Miljøstyrelsens sidst reviderede liste over laboratorier/personer, der er akkrediterede/certificerede til at udføre målingerne/beregningerne. Målepunkter og virksomhedens drift under målingen, herunder driften af havneaktiviteter samt kørsel, skal aftales med tilsynsmyndigheden inden målingen/beregningen. Målefirmaet skal have udleveret godkendelsens vilkår inden målingen. Afrapportering skal opfylde kravene til en miljømålerapport, og indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne som er nødvendige til vurdering af beregningsresultaterne, herunder oplysning om støjkilder og køreveje samt antal kørsler. Desuden skal det fremgå af rapporten, om vinduer og porte har været lukkede under målingen. Det skal vurderes, om der forekommer toner eller impulser fra virksomheden. Hvis der, subjektivt vurderet, forekommer toner, skal der foretages en objektiv bestemmelse af tonernes hørbarhed. Max. værdien skal bestemmes i relevante punkter. Ved overskridelse af støj-/vibrationsvilkår, skal tilsynsmyndigheden, senest 3 måneder efter at den første måling er foretaget, modtage ny rapport der viser, at vilkåret kan overholdes. Projekt for dæmpning skal være modtaget ved tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter datoen for den første måling. Driftsjournal. 29. )Der skal føres driftsjournal med angivelse af: -Dato for eftersyn af alle filtre, herunder oplysninger om filterbrud og udskiftning af filtermateriale samt resultat af lækagetest på absolutfiltre. -Dato for eftersyn af mekaniske støvudskillere i form af cykloner, cyklofaner og ventikloner. -Dato for serviceeftersyn og indregulering af brændere på tørreri og dampkedler. Serviceog indreguleringsrapport på brændere på tørreri og dampkedler skal opbevares sammen med driftsjournalen. -Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af impermeable arealer, hvor der håndteres flydende kemikalier, farligt affald og øvrige olieprodukter samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader. -Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 12

13 *Virksomheden skal hvert år fremsende en årsopgørelse til tilsynsmyndigheden, der oplyser mængde produceret lægemiddelfoder og mængde af de hertil anvendte foderlægemidler. Virksomhedens ophør. 30. Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand. Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet. Planen skal redegøre for: -Tømning og rengøring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som aktuelt eller på sigt vil indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand eller spildevandssystemet. -Sikring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug. -Rydning af udendørsarealer samt aflevering af virksomhedens affald. -Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal nedlukning, afvikling af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 måneder efter virksomhedens ophør. Spildevandstilladelse Indretning. 31. Overfladevand fra tage og befæstede arealer skal afledes til den kommunale regnvandsledning. Drift. Saltholdigt spildevand fra bundblæs tillades afledt via prøvetagningsbrønd til den kommunale spildevandsledning. Opdateret kloaktegning over kedelanlægget fremsendes til kommunen snarest og inden endelig godkendelse. Afløb fra tankplads skal afledes via sandfang og olieudskiller til den kommunale spildevandsledning. 32. Saltholdigt spildevand fra bundblæs skal ved afledning til den kommunale spildevandsledning overholde følgende særlige vilkår: Parameter grænseværdi Kontrolmetode ph 6,5 9 Absolut Temperatur 50 C Absolut 32a. Afløb fra tankplads. Parameter grænseværdi Kontrolmetode analysemetode Olie/fedt 50 mg/l DS/R 209 ph 6,5 9 Absolut Temperatur 50 C Absolut Kontrolperioden er kalenderåret 13

14 For parametrene ph og temperatur anvendes absolut kontrol, hvilket vil sige, at grænseværdierne skal være overholdt for hver prøve. For parameteren Olie/fedt gælder at gennemsnittet af prøverne over en kontrolperiode skal være overholdt, men at der på enkeltprøver tillades en overskridelse på max. 50%. Som analysemetode accepteres de til enhver tid anerkendte standarder. Tilsyn og kontrol. 33. Virksomheden skal 2 gange i 2013, ved prøvetagning og efterfølgende analyse, dokumentere at grænseværdierne i vilkår 32 er overholdt. Prøverne skal udtages som stikprøver. Spildevandsprøvetagning og efterfølgende analyse skal udføres af et akkrediteret laboratorium. Prøverne skal analyseres for de i vilkår 32 og 32a angivne parametre. ph og temperatur skal måles på stedet i forbindelse med prøvetagningen. Analyseresultaterne skal straks sendes til Svendborg Kommune, Byg, Plan og Erhverv, Ramsherred 5, 5700 Svendborg. Efter udløbet af kontrolperioden foretages en vurdering af prøvetagningsprogrammet og analyseresultaterne. På baggrund heraf fastsættes omfanget af den kommende kontrolperiodes analyser. 34. Hvis afledningsvilkårene overskrides, skal virksomheden hurtigst muligt underrette kommunen og redegøre skriftligt for hvad årsagen til overskridelsen er, og hvad virksomheden gør for at afhjælpe problemet. 35. Den, der er ansvarlig for kedelanlæg og tankplads, skal straks underrette Byg, Plan og Erhverv, hvis der sker driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre eller faktisk har medført, at spildevandstilladelsens vilkår er overskredet. Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode og kan derfor tages op til revision, hvis der opstår behov herfor. I så fald vil der blive givet en ny klagevejledning. Ændringer på virksomheden. Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen. Retsbeskyttelse. Der er ikke retsbeskyttelse på vilkår meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens 2 41 og vilkår overført fra tidligere godkendelse. Spildevandstilladelsen er heller ikke retsbeskyttet, men kan til enhver tid tages op til revurdering. 14

15 Lov om forurenet jord. Virksomheden er omfattet af lov om forurenet jord 6. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren. Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" ( 41, stk. 3 i Lov om forurenet jord). Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket. Klagevejledning. Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over denne. Der kan endvidere klages over vilkår i spildevandstilladelsen. En eventuel klage skal være skriftlig, og bedes så vidt muligt sendt elektronisk til eller som brev til Svendborg Kommune, Byg, Plan og Erhverv, Ramsherred 5, 5700 Svendborg. Hvem kan klage: -Virksomheden der er omfattet af godkendelsen. -Enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald. -Andre myndigheder. -Landsdækkende foreninger og organisationer der ifølge deres vedtægter har som hovedformål at beskytte natur og miljø eller at varetage væsentlige rekreative interesser. -Lokale foreninger og organisationer der har til formål at beskytte natur og miljø eller som varetager væsentlige rekreative interesser, og som forinden har meddelt kommunen, at de ønsker underretning om afgørelsen. Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside den 20. marts Klagefristen er 4 uger fra datoen for offentliggørelsen, det vil sige at klagen skal være kommunen i hænde senest den 17. april Kommunen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Efter klagefristens udløb får virksomheden besked, hvis der er kommet klage over afgørelsen. Søgsmål. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 101. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. Fristen for at anlægge søgsmål er 20. september Bekendtgørelse af lov om forurenet jord nr af 4. december

16 Venlig hilsen Trine Thorup akademiingeniør Dir. tlf Kopi til: WH-Rådgivende Ingeniører, Kristiansvej 13, 8660 Skanderborg. Att. Hans Anker Pedersen, e-post: Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-post: Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, e-post: 16

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse af: Genwin A/S Industrivænget 6-8, matr.

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Vestjyllands Andel A.M.B.A Pugdalvej 2, 7480 Vildbjerg

Vestjyllands Andel A.M.B.A Pugdalvej 2, 7480 Vildbjerg Revurdering af miljøgodkendelse og miljøgodkendelse til lempet støjgrænse mandag - fredag kl. 6-7 Vestjyllands Andel A.M.B.A Pugdalvej 2, 7480 Vildbjerg Sagsnr.: 09.02.00-P19-46-13 Dato: 24. november 2014

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

A) oplag af brændbart affald, Bodøvej 18 ( Slaggeplads ), 5700 Svendborg (CVR nr. 33054521 p. nummer 1019614219) 22.

A) oplag af brændbart affald, Bodøvej 18 ( Slaggeplads ), 5700 Svendborg (CVR nr. 33054521 p. nummer 1019614219) 22. Svendborg Kraftvarme A/S Bodøvej 15 5700 Svendborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse af/til: industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Sammendrag Heundtofte autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup CVR nr.

Læs mere

Tillægsgodkendelse DLG Fabrik Bårse Korntørreri Udgivet af Vordingborg Kommune 15. februar 2012. Udarbejdet af: Dorrit Ekström KS: laje/limo

Tillægsgodkendelse DLG Fabrik Bårse Korntørreri Udgivet af Vordingborg Kommune 15. februar 2012. Udarbejdet af: Dorrit Ekström KS: laje/limo Tillægsgodkendelse til DLG Fabrik Bårse Korntørreri 15. februar 2012 Tillægsgodkendelse DLG Fabrik Bårse Korntørreri Udgivet af Vordingborg Kommune 15. februar 2012 Udarbejdet af: Dorrit Ekström KS: laje/limo

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDEL- SE TIL FODERSTOFPRODUKTION. DLG Fabrik Århus

REVURDERING AF MILJØGODKENDEL- SE TIL FODERSTOFPRODUKTION. DLG Fabrik Århus REVURDERING AF MILJØGODKENDEL- SE TIL FODERSTOFPRODUKTION DLG Fabrik Århus 1. juli 2015 1 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Mette Noe-Nygaard Rasmussen Revurdering af miljøgodkendelse af listevirksomhed

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

Sammendrag 10. april 2014

Sammendrag 10. april 2014 Autogenbrug Svendborg ApS Aasiaatvej 9 5700 Svendborg Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Autogenbrug Svendborg ApS Aasiaatvej

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Himmerlands Grovvarer A/S

Himmerlands Grovvarer A/S REVURDERING AF MILJØGODKENDEL- SE TIL FODERSTOFPRODUKTION SAMT GODKENDELSE AF BRÆNDSELSPIL- LEPRODUKTION Himmerlands Grovvarer A/S 1. juli 2015 1 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Mette Noe-Nygaard

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Anthon Nielsen Søtoften 5, Blenstrup 9520 Skørping. Påbud vedr. etablering af halmkedel, tilkørselsvej mv. på Søtoften 5 i Blenstrup

Anthon Nielsen Søtoften 5, Blenstrup 9520 Skørping. Påbud vedr. etablering af halmkedel, tilkørselsvej mv. på Søtoften 5 i Blenstrup Center Natur og Miljø Anthon Nielsen Søtoften 5, Blenstrup 9520 Skørping Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.16.00-P19-1-14 Ref.: Gitte Østergaard

Læs mere

Godkendelse af dk-beton, meddelt i henhold til kap. 5 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, om miljøbeskyttelse.

Godkendelse af dk-beton, meddelt i henhold til kap. 5 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, om miljøbeskyttelse. Teknik- og Miljøudvalget Rådhuset 4600 Køge Telefon: 56 67 67 67 Telefax: 56 65 54 46 E-mail: tf@koegekom.dk Kontakt: Mette Ørom Dahlin Sag nr.: 34403 Dato: 22. august 2002 Godkendelse af dk-beton, meddelt

Læs mere

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn

Miljøgodkendelse Perspektivvej 2, 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Topvirk Knivholtvej 2E 9900 Frederikshavn Att. Børge Landgrebe Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø

Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Oktober 2015 Åbningstider Mandag-torsdag 10-15 Fredag 10-14 Telefontider Mandag-onsdag 08-15 Torsdag 10-17 Fredag 08-14 VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Erhverv, Bolig og Natur Miljøgodkendelse Sammendrag Åbningstider

Erhverv, Bolig og Natur Miljøgodkendelse Sammendrag Åbningstider Center for Ejendomme og Teknisk Service Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Att.: Bo Benedictsen-Nislev Erhverv, Bolig og Natur Industrimiljø Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S

MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S MILJØGODKENDELSE RANDERS STEVEDORE A/S Godkendelsen omfatter Randers Stevedore A/S aktiviteter på matr. 568 bm RM, Tronholmen 49, 8960 Randers Sø med håndtering af ikke-farligt brandbart affald. Dato:

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke TEKNIK & MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Uno-X Energi Kraftvej 1 3700 Rønne 13. september 2013 Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke 1. Indledning 1.1 Baggrund

Læs mere

Sammendrag. Svendborg Fjernvarmecentral A.M.B.A A P Møllers Vej Svendborg. Miljøgodkendelse (revurdering) 20. januar 2017

Sammendrag. Svendborg Fjernvarmecentral A.M.B.A A P Møllers Vej Svendborg. Miljøgodkendelse (revurdering) 20. januar 2017 Svendborg Fjernvarmecentral A.M.B.A A P Møllers Vej 41 5700 Svendborg Erhverv, Bolig og Natur Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Miljøgodkendelse

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014

NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg. Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for overfladevand. 4. februar 2014 NordGroup A/S Lindholmsvej 3 5800 Nyborg Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 industrimiljoe@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe

Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Revurdering af miljøgodkendelser fra 1990 og 2004 samt godkendelse til udvidelse af produktionen Rynkeby Foods A/S Vestergade 30 5750 Ringe Faaborg-Midtfyn Kommune har revurderet miljøgodkendelserne fra

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SuperBrugsen SuperBrugsen CVR nr.: 18623978 Skovvej 3, 4622 Havdrup P nr.: 1003245455 Tilladelsesdato:

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie Østkraft Produktion A/S Skansevej 2 3700 Rønne Att.: Majken R. Mattesen mrm@oestkraft.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01777 Ref. JLH/evnis Den 22. september 201 Godkendelse af det bestående tankoplag for

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

Generelle vilkår. Frederiksberg Kommune Vej- & Parkafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Generelle vilkår. Frederiksberg Kommune Vej- & Parkafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Vej- & Parkafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Miljøgodkendelse af Søndermark Krematorium, matr. nr. 34a, Roskildevej 59-61 Danske Krematoriers Landsforening har på vegne af virksomheden

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Simon Moos A/S Kallehave Sydals

Simon Moos A/S Kallehave Sydals 04-01-2013 12/24399 KS: aann Simon Moos A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændring af vilkår for støjgrænser til Simon Moos A/S Sønderborg Kommune meddeler den 4. januar 2013 påbud om ændring af støjgrænser.

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Påbud om revurdering af miljøgodkendelse, Vestjyllands Andel Amba, Hovervej 17, Hee, 6950 Ringkøbing

Påbud om revurdering af miljøgodkendelse, Vestjyllands Andel Amba, Hovervej 17, Hee, 6950 Ringkøbing Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing VESTJYLLANDS ANDEL A.M.B.A. Vester Kær 16 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post

Læs mere

Tillæg nr. 1 til. Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge

Tillæg nr. 1 til. Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge Tillæg nr. 1 til Miljøgodkendelse af Lemvigh-Müller A/S, Ullsvej 5, 4600 Køge Miljøafdelingen August 2016 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Lemvigh-Müller A/S Ullsvej 5 4600 Køge Dato Dokumentnummer

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Påbud om nye støjvilkår

Påbud om nye støjvilkår Novopan Træindustri A-S XXX. november 2014 Fabriksvej 2 Sagsnr.: 12/30531 8550 Ryomgård Sagsbehandler: Sendes kun pr. e-mail til: jw@novopan.dk Rikke Bøgeskov Hyttel Påbud om nye støjvilkår Hermed fremsendes

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg

Revurdering af miljøgodkendelse. Ekman Danmark ApS. Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Revurdering af miljøgodkendelse Ekman Danmark ApS Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg Dato 9. juli 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 4 3. Vilkår... 5 Generelt... 5 Indretning og drift...

Læs mere

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse)

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse) Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Greve Renovation A/S Løvmosen 2 2670 Greve Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet

Læs mere

Mosgaard Whisky ApS Tanghavevej Oure. Att. Jes Mosgaard

Mosgaard Whisky ApS Tanghavevej Oure. Att. Jes Mosgaard Mosgaard Whisky ApS Tanghavevej 43 5883 Oure Att. Jes Mosgaard Erhverv, Bolig og Natur Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse til Mosgaard Whisky ApS, Tanghavevej 43 (5883), matrikelnr.

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02. september 2015 CVR-nummer 14513884 P-nummer - Journal nr. 13/032810 Virksomhed Adresse Postnummer og by Dinitrol

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Sammendrag. Dachser Danmark A/S Venusvej 32 6000 Kolding. CVR nr.: 17169114 MILJØGODKENDELSE

Sammendrag. Dachser Danmark A/S Venusvej 32 6000 Kolding. CVR nr.: 17169114 MILJØGODKENDELSE Dachser Danmark A/S Venusvej 32 6000 Kolding CVR nr.: 17169114 By- og Udviklingsforvaltningen Industri, jord og grundvand Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 74 69 E-mail industri@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Varmecentral Tjørring Sebbesandevej 2A, 7400 Herning

Miljøgodkendelse. Varmecentral Tjørring Sebbesandevej 2A, 7400 Herning Miljøgodkendelse Varmecentral Tjørring Sebbesandevej 2A, 7400 Herning Dato: 9. juli 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning... 3 3. Vilkår... 4 Generelt... 4 Indretning og drift... 4 Støj...

Læs mere

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006).

Afgørelse. efter 41 i miljøbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006). MILJØKLAGENÆVNET Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 11 00 Telefax: 72 54 11 01 mkn@mkn.dk www.mkn.dk Den 14. september 2009 J.nr. MKN-100-00333 Afgørelse efter 41 i miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker Arla Foods amba Holstebro mejeri Hjermvej 24-28 7500 Holstebro Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00213 Ref. amklo Den 3. november 2008 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere