DAPHNE-PROGRAMMET II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAPHNE-PROGRAMMET II 2004-2008"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Retslige Anliggender, Frihed og Sikkerhed Direktorat C: Civilret, Rettigheder og Statsborgerskab Kontor C4: Økonomisk støtte for Civilret, Rettigheder og Statsborgerskab DAPHNE-PROGRAMMET II TIL FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF VOLD MOD BØRN, UNGE OG KVINDER SAMT TIL BESKYTTELSE AF VOLDSOFRE OG RISIKOGRUPPER VEJLEDNING FOR ANSØGERE

2 VIGTIGT NOTAT Denne vejledning er beregnet til at hjælpe organisationer med at indgive ansøgninger om tilskud fra Daphne II-programmet ved at vise, hvordan skemaerne skal udfyldes således at programmet kan evaluere ansøgningen på retfærdig vis og foretage et velunderrettet valg. De anbefales på det stærkeste at gennemlæse ansøgningsskemaet omhyggeligt og bemærke at det opdateres årligt for at reflektere nye erfaringer (der læres hvert år), Der skal derfor altid benyttes et opdateret skema. Referer til hvert afsnit i denne vejledning, når det tilsvarende afsnit udfyldes i ansøgningen. Hvis De ikke inkluderer de oplysninger, der anmodes om, eller hvis De ikke opfylder de nævnte kriterier, kan Deres ansøgning regnes som ikke tilskudsberettiget eller kan af anden årsag afvises ved evalueringen. Læs venligst hele denne vejledning igennem før De begynder at udfylde ansøgningsskemaet.vejledningen indeholder nyttige informationer der kan hjælpe Dem til at forstå Daphne II Programmets betingelser. Ansøgere bør være opmærksomme på at konkurrencen om at opnå Daphne-tilskud er stor. I 2005 modtog Kommissionen 413 ansøgninger. Ud af disse valgte Kommissionen kun 57 ansøgninger i henhold til de i indkaldelsen anførte tilskudsberettigelses-, udvælgelses- og tilskudskriterier, samt i henhold til den konkurrenceprægede udvælgelsesproces baseret på høje standarder. Hvis De ønsker at forberede et vellykket projekt er det derfor vigtigt at følge alle de tekniske instruktioner og overveje de praktiske råd anført i denne vejledning og i andre dokumenter på netadressen for Daphne. INDHOLD 1. Information about the Daphne II Programme I. What is the Daphne II Programme?... 3 II. What kind of actions does the Programme support?... 3 III. Priorities for Eligibility and selection of projects... 6 I. Who is eligible to apply for funding from Daphne?... 6 II. Who can participate in Daphne projects?... 6 III. What else needs to be checked before sending in the application?... 7 IV. Eligibility criteria... 9 V. Selection criteria VI. Award criteria VII. What happens after the applications have been evaluated? Completing the Application Form I. Technical instructions for filling out the computerised Application Form II. Answering the questions in the Application Form Completing the Budget Form I. Technical instructions for filling in the Excel Budget Form

3 II. Information you need to complete the budget form Staff Costs Analysis (SCA) Form Financial Identification Form (FIF) Checking what is on the diskette / CD-Rom Where to get further information

4 1. Oplysninger om Daphne II-programmet I. Hvad er Daphne II-programmet? Daphne II-programmet er et 5-års EU-program der retter sig mod at forebygge og bekæmpe vold mod børn, unge mennesker og kvinder samt at beskytte ofre og risikogrupper. II. Hvilken slags handlinger støtter programmet? Daphne II-programmets generelle målsætninger er: At bidrage til at sikre et højt niveau af beskyttelse af fysisk og mental sundhed ved at beskytte børn, unge og kvinder mod vold, ved at forebygge vold, ved at yde støtte til voldsofre og ved at beskytte risikogrupper; At styrke videnbasen om voldsmekanismer og behandling af lovovertrædere og at forbedre indsamlingen af data om vold i Europa; og At støtte og opfordre NGOs og andre organisationer, som er aktive inden for dette område, til at fremme tværnationale aktioner. Daphne II-programmets specifikke målsætninger er inddelt i 7 kategorier: Udvikling og implementering af behandlingsprogrammer Bevidstgørende aktioner rettet mod specifikke målgrupper Identifikation og udveksling af bedste praksis og arbejdserfaringer Kortlæggende undersøgelser, undersøgelser og forskning Praktisk arbejde med deltagelse af de begunstigede Oprettelse af bæredygtige tværfaglige netværk Uddannelse og udarbejdelse af undervisningspakker. Alle indsendte projekter skal tydeligt opfylde Daphne II-programmets generelle og specifikke målsætninger, og vil blive vurderet i henhold til kriterierne anført i indkaldelsen og nedenfor. III. Prioriteter for 2006 I 2006 leder Europa-Kommissionen især efter ansøgninger om projektaktiviteter inden for de nedenfor nævnte prioritetsområder. Ansøgere bør være klar over hvilke af disse prioritetskategorier deres ansøgninger opfylder. Indsendte projekter som falder udenfor disse prioritetsområder, vil også blive vurderet, men kun i tilfælde hvor de tydeligvis ikke kopierer aktioner som allerede er udført eller er ved at blive udført, og kun såfremt de demonstrerer nyskabelse og/eller har en tydelig europæisk dimension. (1) Gruppepræget vold og gruppeprægede beskyttelsesmekanismer Kortlæggende undersøgelser, undersøgelser og forskning styret af de begunstigede med henblik på bedre at forstå børns vold mod børn, unges vold mod unge, og pigers og kvinders vold mod piger og kvinder (inklusiv identifikation af sårbarhedsfaktorer, lovovertrædernes profil, omstændigheder og kontekster hvori volden forekommer, samt de aktuelle måder at svare på denne type vold); 3

5 Kortlægning af eksisterende forskning og programmering inden for området gruppepræget vold og beskyttelse mod gruppepræget vold med henblik på at identificere bedste praksis og nyttige erfaringer, samt aktioner med henblik på at dele disse konklusioner med andre praktiserende på europæisk plan; udvikling, testning og praktisk gennemførelse (helst med deltagelse af de begunstigede) af mekanismer til forebyggelse af gruppepræget vold, beskyttelse af sårbare børn, unge og kvinder, samt relevant behandling af lovovertræderne; udvikling, testning og praktisk gennemførelse af programmer til brug i uddannelsesinstitutioner (folkeskoler, gymnasier, højere læreanstalter, faguddannelser og andre) med henblik på at øge forståelsen af gruppepræget vold og fremme nultolerance over for denne type vold; anbefalinger på europæisk plan om rammer, strukturer og aktiviteter designet til at påvirke den gruppeprægede volds omstændigheder og kontekster med henblik på at reducere eller eliminere denne type vold. (2) Europæisk lovgivning vedrørende vold kortlægning af eksisterende love om alle former for vold i alle medlemsstaterne, og tilgængeliggørelse af resultaterne i en form der nemt kan opdateres og spredes; bør også inkludere anbefalinger på europæisk plan om fremtidige retningslinjer for love om vold; udveksling af erfaringer i forbindelse med love og deres håndhævelse, med henblik på at opbygge en kapacitet inden for de håndhævende, juridiske og para-legale områder, samt forslag til praktiske anbefalinger om forbedret og styrket håndhævelse. (3) Deltagelse af børn, unge og kvinder i voldsforebyggelse og voldsofferstøtte I samarbejde med børn og unge, kortlægning og/eller undersøgelse af unge personers holdninger til vold; deres forslag til hvordan man kan afhjælpe eller forebygge det; konkrete måder hvorpå unge selv kan involveres i forebyggende beskyttelse og/eller i voldsofferrelaterede aktioner; samt anbefalinger af mulige aktioner; Direkte projekter der mobiliserer børn og unge til at yde støtte til voldsofre inden for skole-, familie-, og klubkontekster (ungdomsklubber, sportsgrupper, fritidshjem o.s.v.); Direkte projekter der mobiliserer kvindelige overlevende voldsofre til at yde voldsofferstøtte og dermed reducere andre kvinders risiko for at blive voldsofre, inklusiv oprettelse af bæredygtige netværk til dette formål og/eller udvikling af kapacitetsopbyggende undervisningspakker. (4) Indikatorer og relateret dataindsamling Med henblik på at bidrage til bedre statistisk kortlægning af vold, og en mere standardiseret og sammenlignelig dataindsamling, prioriterer indkaldelsen også udviklingen af indikatorer og relateret dataindsamling inden for følgende områder: Vold mod indvandrere (børn, unge og kvinder); Vold mod personer der bor og/eller arbejder på gaden; Vold i familien. 4

6 (5) Ekstraktion af politiske anliggender i det arbejde, der er opnået under Daphneprojekter Baseret på erfaringer fra tidligere Daphne-projekter, kan programmet bidrage til udviklingen af politikker på lokalt, nationalt og/eller europæisk plan. Undersøgelser der resulterer i ekstraktion af politiske anliggender inden for følgende områder prioriteres: Institutionalisering og afinstitutionalisering af børn; Vold i hjemmet inklusiv ægteskabelig vold og partnervold; Vold mod kvinder der arbejder i sexbranchen, inklusiv kvinder der arbejder under tvang og/eller menneskehandel. (6) Udveksling, overtagelse og brug af eksisterende bedste praksis Det forventes at projekter der indsendes under denne kategori demonstrerer hvordan den bedste praksis er evalueret og identificeret, og at projektet dækker de fleste, om ikke alle, medlemsstater. Der gives prioritet til projekter rettet mod: at udvikle, overtage og implementere eksisterende undervisningspakker udviklet under Daphne; at sørge for kapacitetsopbygning og udveksling af ekspertise vedrørende behandling af lovovertrædere ANSØGNINGSFRIST FOR TILSKUD Ansøgninger og bilag skal indsendes til Kommissionen senest: den 10. februar 2006 Tidsfrister skal overholdes; ansøgninger modtaget efter tidsfristen afvises automatisk: Bemærk at projekter der udvælges til at modtage støtte i 2006 sandsynligvis starter i efteråret

7 2. Egnethed og valg af projekter I. Hvem kan ansøge om støtte fra Daphne? For at kunne få tilskud fra Daphne II-programmet skal De: repræsentere en privat nonprofit organisation, eller en offentlig myndighed eller autoritet (lokale kompetente myndigheder, universitetsfakulteter og forskningscentre bemærk venligst at nationale/centrale offentlige autoriteter ikke er tilskudsberettigede), der arbejder med forebyggelse og bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder, beskyttelse mod denne form for vold, støtte til voldsofre, gennemførelse af målrettede aktiviteter med henblik på at fremme forkastelse af denne form for vold, eller opmuntring til holdningsændring og ændring af opførsel overfor sårbare grupper og voldsofre. være lovmæssigt registreret/bo i et land der er berettiget til at modtage tilskud under Daphne-programmet: EU s 25 medlemslande samt EFTA/EØS-landene (Island, Liechtenstein og Norge). deltage i et partnerskab med mindst to offentlige eller private institutioner (inklusiv den ansøgende organisation) fra mindst to lande der er berettiget til at modtage tilskud under Daphne II-programmet. Kandidater kan ansøge om tilskud til forskellige projekter, men i hvert tilfælde skal der indgives separate tilskudsansøgninger med bilag. II. Hvem kan deltage i Daphne-projekter? Da Daphne-projekter forudsætter et partnerskab med mindst to organisationer i mindst to land (se ovenfor) og søger at opnå den maksimale involvering og dækning af berettigede medlemslande, skal projektets koordinator sammensætte et hold af partnere /associerede partnere (se nedenstående definition af disse to begreber). Den koordinerende organisation indgiver en enkelt tilskudsansøgning pr. projekt. ALLE de øvrige partnere og associerede partnere skal udfylde og underskrive en Partnerskabs/Associeret Partnerskabserklæring (der kan hentes på Kommissionens netadresse for DAPHNE sammen med ansøgningsskemaet). Dette skema skal udfyldes og underskrives af alle partnere eller associerede partnere. De følgende definitioner anvendes i ansøgningsskemaet: Ansøger/koordinator/ledende organisation: den partner, der af samtlige partnere er udpeget til at indgive ansøgning om tilskud fra Europa-Kommissionen, kaldes koordinatoren. Vedkommende bliver ansvarlig for forvaltningen af projektet, koordinering af opgaverne, bliver Kommissionens vigtigste kontaktperson og skal forvalte projektets budget. Vedkommende er kontraktansvarlig for projektet. Partnere: er alle de organisationer og institutioner, der i samarbejde med koordinatoren gennemfører aktiviteter som led i projektet, som beskrevet i tilskudskontrakten. Koordinatoren og partnerne deler opgaverne og finansieringen mellem sig. Derfor skal de alle være fra lande, der er berettigede til at modtage tilskud under Daphne-programmet på det tidspunkt, hvor ansøgningen indgives. Associeret partner: alle offentlige eller private organisationer fra lande der kan deltage, men på dette tidspunkt ikke er berettigede til at modtage EU-tilskud under Daphne-programmet. I 6

8 2006 må organisationer fra Bulgarien, Rumænien, Tyrkiet, Albanien, Bosnien, Herzegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien og Montenegro deltage i projektaktiviteter som associerede partnere (i henhold til betingelserne vedtaget i deres respektive europæiske aftaler og /eller rammeaftaler med EU vedrørende deres deltagelse i EU-programmer). 1 Øvrige involverede parter: Disse kan være serviceudbydere, som f.eks. medieproduktionsselskaber, webdesign- eller researchselskaber o.l., samt sponsorerende organer der ikke er berettigede til at deltage i projektet som partnere eller associerede partnere, som f.eks. nationale ministerier og andre offentlige centrale autoriteter der kan spille en rolle i projektet. Det er ikke obligatorisk at informere om disse parter i ansøgningsskemaet, eftersom Kommissionen er klar over at disse eventuelt endnu ikke er valgte på ansøgningstidspunktet. Hvis projektet ønsker at gøre brug af serviceudbydere, skal disse tjenester optages i budgettet. Hvis det vides hvem parterne er kan ansøgeren også vælge at inkludere dem i ansøgningen. Serviceudbydere skal være bosat i et land der er berettiget til at modtage Daphne-tilskud. Nationale offentlige autoriteter er ikke tilskudsberettigede, men kan yde støtte i naturalier eller økonomisk tilskud til projektet. I sidstnævnte tilfælde skal de underskrive en samfinansieringserklæring på det beløb som de giver. Både naturalie- og kontantbidrag fra denne slags tredjeparter skal inkluderes i budgettet. III. Hvad skal man ellers huske at kontrollere før ansøgningen indsendes? 1. De skal sikre Dem, at De er bekendt med alle de betingelser og kriterier, der er indeholdt i disse vejledninger for ansøgere til Daphne II-programmet for det år, hvor De søger om tilskud. Da betingelser og kriterier ændres skal De sikre Dem at de bruger de senest opdaterede informationer. Kontroller også på netadressen for Daphne: 2. Benyt det officielle ansøgningsskema for det år, hvor De søger om tilskud, og ikke et fra et tidligere år. Igen, alle skemaer opdateres hvert år. Hvis de anvender et forældet skema, besvarer De muligvis ikke alle spørgsmål og indgiver en ufuldstændig (og ikke gyldig) ansøgning. De opdaterede skemaer kan hentes på netadressen, nævnt ovenfor. 3. Ansøgningsskemaerne findes kun på engelsk, fransk eller tysk. 4. Ansøgningsskemaet skal udfyldes ved hjælp af tekstbehandling, da det ellers vil blive sorteret fra 1 For at være berettiget til tilskud fra Europa-Kommissionen under et Daphne-projekt, skal disse lande have indgået en specifik aftale med Kommissionen vedrørende finansiel deltagelse i programmet. På tidspunktet for udarbejdelsen af dette dokument havde ingen af disse lande indgået en sådan aftale. Som resultat af dette kan organisationer fra disse lande deltage, men uden EU-tilskud. 7

9 5. Deres ansøgning skal omfatte ansøgningsskemaet (1 underskrevet original og 3 kopier), plus 9 sæt bilag. Bilagene omfatter: (1) en Partnerskabs-/Associeret Partnerskabserklæring for hver partner/associeret partner (1 underskrevet original + 3 kopier af hver erklæring); (2) en samfinansieringserklæring for hver finansieringskilde (1 underskrevet original + 3 kopier af hver erklæring); (3) Budgetskemaet (1 underskrevet original + 3 kopier); (4) Skema Staff Cost Analysis (SCA) (1 underskrevet original + 3 kopier); (5) Tidsskema (4 kopier); (6) Skema til finansinformationer (Financial Identification) (1 underskrevet original); (7) En erklæring om udelukkelseskriterier (1 underskrevet original); (8) Ansøgerorganisationens vedtægter (1 kopi); og (9) Ansøgerens årsregnskab/bogføring fra de sidste 3 år (dette sidste bilag kræves ikke for universiteter og offentlige myndigheder). - BEMÆRK at De, hvis den ansøgende organisation for nyligt er stiftet, og De derfor ikke er i stand til at indgive årsregnskaber fra de sidste 3 år, skal De forklare dette i et notat til dette bilag, og også stille enhver form for tilgængelige finansinformationer om organisationen til rådighed (1 eller 2 årsrapporter, eller andet der gør det muligt for Kommissionen af vurdere ansøgerens finansielle kapacitet). Bilagene skal nummereres og præsenteres i den anførte rækkefølge, separat fra ansøgningsskemaet. Bind ikke bilagene sammen, da Kommissionen eventuelt har brug for at tage ekstra kopier. Derudover skal ansøgningsskemaet og budgetskemaet også indsendes i elektronisk format, på diskette eller CD-ROM. 6. Vedlæg også følgende understøttende dokumenter, hvis de findes: Bevis for ansøgerorganisationens lovmæssige registrering; Liste over medlemmerne af hovedbestyrelsen eller bestyrelsesmedlemmerne eller bestyrelsesformændene; Ansøgerorganisationens årlige tekniske/narrative rapport fra det foregående år; Seneste revisionsberetning foretaget af et uafhængigt autoriseret revisionsfirma; Referencer vedrørende deltagelse i EU-finansierede aktiviteter. 7. Følgende dokumenter skal underskrives af ansøgerens juridiske repræsentant og indsendes til Kommissionen i original: Ansøgningsskema (1 original + 3 kopier); Budgetskema (1 original + 3 kopier) Staff Cost Analysis Skema (vedlagt som et ark i Budgetskemaet) (1 original + 3 kopier) Skema til finansinformationer (Financial Identification Form) (1 original) 8

10 Fotokopierede eller elektroniske underskrifter af den juridiske repræsentant accepteres ikke. 8. Send ansøgningen til adressen nedenfor senest den 10. februar Hvis der benyttes en personlig aflevering - deriblandt ekspres kurertjeneste - skal ansøgning afleveres før kl på dagen for deadlinen. Modtagelsesdatoen noteres af Kommissionen. Hvis ansøgningen sendes per post er poststemplet bevis for forsendelsesdatoen. Med post (poststempel) Personlig aflevering (16.00): European Commission DG Justice, Freedom and Security Unit JLS/C4 LX 46 02/155 B-1049 Brussels Belgium ELLER European Commission CENTRAL MAIL DEPARTMENT (Registered post) Att: DG JLS/C4 Rue de Genève 1 B-1140 Brussels (Evere) Belgium 9. Konvolutter skal tydeligt mærkes med: APPLICATION UNDER THE DAPHNE II PROGRAMME Hvis De bruger mere end én kuvert, bedes dette angivet på hver enkelt af dem, f.eks. 1 af 2, 2 af 2. Tilskudsansøgninger som sendes pr. eller fax accepteres ikke. IV. Tilskudskriterier Alle tilskudsansøgninger vurderes på baggrund af følgende tilskudskriterier. Hvis en ansøgning erklæres for uantagelig, evalueres den ikke videre, og Kommissionen vil oplyse ansøgerne om denne type beslutninger før evalueringen begynder. Bemærk venligst at Kommissionen holder sig strengt til de anførte kriterier og tillader derfor ikke ansøgere i henhold til ligebehandlingsprincippet at rette eller komplettere deres ansøgninger efter ansøgningsdeadlinen. Hvis nogle af disse kriterier derfor ikke er opfyldt erklæres ansøgningen for uantagelig. a) Ansøgningen skal indgives senest på deadlinen: den 10. februar 2006; b) Ansøgeren og alle partnere og associerede partnere skal være berettigede til at deltage i Daphne II-programmet (juridisk status og hjemland); c) Alle ansøgningsskemaets dele skal være udfyldt (eller der skal være anført en grund til at specifikke afsnit ikke er relevante/anvendelige); d) Det originale ansøgningsskema, som indgives til Kommissionen, skal være underskrevet af den juridiske repræsentant for ansøgerorganisationen; e) Samtlige ni sæt af de krævede bilag skal vedhæftes ansøgningsskemaet. Ansøgninger der mangler nogle af de krævede bilag erklæres for uantagelige; f) Det ansøgede EU-tilskud skal være mindre end eller svarende til 80% af de samlede projektudgifter, og skal beløbe sig til mellem 50,000 EUR og 175,000 EUR for et projekt på 12 måneder; og 9

11 g) Ansøgningen skal omfatte skriftligt bevis på, via det underskrevne budgetskema, partnerskabserklæringen/erne og fællesfinansieringserklæringen/erne, at det har sikret en fællesfinansiering på mindst 20% af de samlede projektudgifter. V. Udvælgelseskriterier Alle tilskudsberettigede forslag evalueres i henhold til følgende kriterier: a) Ansøgningen skal beskrive et projekt i overensstemmelse med Daphne IIprogrammets målsætninger; b) Organisationen som indgiver ansøgningen skal råde over tilstrækkelig projektforvaltningsmæssig, økonomisk og professionel kapacitet til at kunne forvalte og fuldende projektet; c) Budgettet skal være tilstrækkeligt detaljeret, så alle de individuelle omkostninger kan evalueres. Budgettet skal svare til projektets aktiviteter. Det skal vise at det ansøgte tilskud er det nødvendige minimum til at kunne fuldende projektet. VI. Tildelingskriterier De forslag som imødekommer udvælgelseskriteriet vil undergå en dybdegående evaluering i henhold til de følgende 35 spørgsmål: A. Ansøgningens målsætning 1 Bliver der redegjort for problemet på en klar og tydelig måde? Er ansøgningens målsætning i overensstemmelse med Daphne-prioriteterne for 2 indeværende år? 3 Er projektet nyskabende (og ikke blot en fortsættelse eller en kopi) 4 Er projektet nyskabende eller, hvis ikke, kunne det beskrives som nyt i relation til dets geografiske område, emneområde, metodologi eller resultat? Udviser ansøgningen fyldestgørende og vedkommende forberedende arbejde, inklusiv 5 tilstrækkelig forståelse for nuværende vidensniveau og allerede udført arbejde i målområdet? B. Ansøgningens mål 6 Er de begunstigede (både de direkte og de indirekte begunstigede) identificeret klart og konsekvent inden for rammerne af Daphne II-programmet og i sammenhæng med problemet som projektet ønsker at behandle? Er de mellemliggende grupper og målgrupperne (modtagerne af de handlinger, der vil 7 påvirke de begunstigede, såsom lærere, medicinsk personale osv.) identificerede, egnede og tilgængelige for projektet? C. Forslagets design og midler a) Handlinger og metoder 8 Er de foreslåede handlinger egnede til problemet og vil de give det ønskede resultat? 9 Er de foreslåede handlinger og metoder egnede til at udføre disse handlinger - for at løse problemet og give det ønskede resultat? 10

12 10 Er de foreslåede handlinger realistisk udførlige indenfor den fremsatte tidsramme? 11 Er de foreslåede handlinger udførlige indenfor det fremsatte budget? 12 Er de foreslåede møder eller begivenheder nødvendige for at sikre projektets udvikling og ønskede resultat? 13 Er tidsplanen og arbejdsplanen tydelig, hensigtsmæssig og realistisk? b) Partnerskab Er de forskellige typer ekspertise, som partnerne tilfører, nødvendige og tilstrækkelige (er det et multidisciplinært samarbejde)? Er alle partnere involverede i de foreslåede handlinger (eller er nogle partnere overflødige)? Er det foreslåede partnerskab egnet til at udføre handlingerne og til at kunne opnå resultater på tværs af EU-fællesskabet? c) Projektets koordinator Har koordinatoren (personen) den nødvendige ekspertise og erfaring til at lede projektet og nå de ønskede resultater? Er de foreslåede handlinger og ansvar klart og hensigtsmæssigt allokeret mellem de ledende organisationer og partnere? d) Risiko og kontrol 19 Er der rettet nok opmærksomhed mod de etiske emner relateret til den valgte metode? 20 Er risikoanalysen tilstrækkelig og er de mulige risici bygget ind i forslaget? 21 Inkluderer forslaget handlinger eller mekanismer til styring af fremgang, identificering af problemer og, om nødvendigt, modificering af handlinger? Findes der effektive planer til evaluering af projektet under dets levetid (internt eller 22 eksternt, formelt eller uformelt)? D. Forslagets forventede output og resultat 23 Er projektets forventede output en passende løsning på det beskrevne problem? 24 Er det sandsynligt at de forventede output har en positiv indflydelse på modtagerne? Kan det forventede output være et nyttigt bidrag til en europæisk forståelse af det 25 beskrevne problem? E. Opfølgning af forslag, bæredygtighed og synlighed 26 Findes der effektive planer for rettidig udbredelse eller deling af resultaterne? 27 Er det sandsynligt at projektets output og resultater er bæredygtige? 28 Findes der planer for en eventuel fortsat støtte efter projektets afslutning? 29 Har man overvejet adoptering af output fra andre lande/andre sammenhænge? 30 Er der planlagt en passende synlighed af Kommissionens støtte og bidrag? 11

13 F. Europæisk politik og ekstraværdi Er tilgangen i overensstemmelse med EU-politikken og de aktuelle tiltag inden for dette område? Vil de foreslåede aktiviteter sandsynligvis bidrage til udviklingen eller implementeringen af EU-politik eller -initiativer? Har forslaget en europæisk dimension (geografisk dækning, eller supplerer det unik ekspertviden, eller er det et transeuropæisk begreb)? Fortjener forslaget støtte på europæisk niveau (sammenlignet med lokal eller indenrigs støtte)? Bidrager forslaget positivt til udviklingen af Daphne-programmet ved at bygge videre på foregående erfaringer inden for programmet og videreudvikling af disse? VII. Hvad sker der efter ansøgningerne er evalueret? Når evalueringsproceduren er overstået, inklusiv modtagelse af Programudvalgets mening og Kommissionens beslutning, informerer Kommissionen hver enkelt ansøger om den endelige beslutning, samt eventuelle grunde til at projektet ikke blev valgt, og meddelelse om de næste skridt. Derefter iværksætter Kommissionen de nødvendige procedurer for forberedelse af støtteaftalen (dette inkluderer diskussion med ansøgeren om eventuelle tekniske og økonomiske justeringer, samt procedurer der relaterer sig til udgiftsmæssige forpligtelser). Når alle forhandlinger er afgjorte udstedes der en støtteaftale/kontrakt. Et eksempel på en tilskudskontrakt samt de forskellige bilag kan rekvireres ved henvendelse til Kommissionen. 3. Udfyldelse af tilskudsansøgningen I. Tekniske vejledninger til computerudfyldning af ansøgningsskemaet 1. Skemaerne skal udfyldes med computerprogrammet Word fra Microsoft Office 97 eller en nyere version, og kun under Windows / PC. Macintosh-systemer er især udelukket, eftersom de ikke tillader automatisk downloading af dataene fra ansøgningsskemaet direkte til Daphne-programmets database. 2. Kun de grå felter skal udfyldes. I øvrigt er det umuligt at skrive uden for de grå felter. 3. Der findes et gråt felt på forsiden af ansøgningsskemaet. Det er til projektnummeret, der tilføjes af Kommissionen. De skal ikke anføre noget her. 4. For at bevæge sig fra felt til felt, anvendes følgende taster på tastaturet: Page Down eller Tabulator for at flytte til næste felt og Page Up eller Shift + Tabulator for at gå til foregående felt. Desuden kan man placere sig i et felt, ved at klikke på det med musen. 5. Der findes tre slags felter, der skal udfyldes: - Felter til at sætte kryds i: en lille firkant, der kan sættes kryds i ved tryk på mellemrumstasten eller ved at klikke med musen på firkanten; 12

14 - Felter der skal udfyldes: Et felt, hvor man skriver den ønskede tekst. Feltet forlænges automatisk (nye linier føjes til) ved afslutningen af hver linie (med undtagelse af felter, hvor antallet af tegn er begrænset). - Felter med rullemenu : Man klikker med musen på feltet, hvorved en menu viser sig; herefter vælges svaret ved hjælp af musen. 6. Det er ikke tilladt at annullere blankettens elektroniske låseanordninger, lave om på opstillingen eller spørgsmålenes numre eller foretage ændringer af felternes egenskaber. 7. Skemaets andet afsnit Informationer om projektet der søges om økonomisk støtte til skal indeholde en beskrivelse af projektet og er den eneste del af ansøgningen, som vil blive oversat til sagsbehandlernes sprog. Af hensyn til oversættelsen må dette afsnit højst være på (ti) 10 sider inklusiv den fuldstændige besvarelse af de enkelte spørgsmål og en linjes mellemrum mellem hver rubrik. Når De udfylder dette afsnit skal De især være opmærksom på at besvare spørgsmålene korrekt. 8. I de tilfælde hvor der er anført en maksimumgrænse, bedes De forsøge at være præcis i deres formuleringer. Det er ikke muligt at overskride den afsatte plads, så sørg for at få skrevet det vigtigste. De bør ikke forsøge at skrive mere ved at ændre linjemellemrum, skrifttypestørrelse osv. (skrifttype er Courier 12). 9. Når ansøgningsskemaet er udfyldt skal det udskrives og kontrolleres for eventuelle fejl, før de endelige kopier udskrives og underskrives. II. Besvare spørgsmål i ansøgningsskemaet 1. Oplysninger om ansøgeren Udfyld venligst dette afsnit så nøjagtigt som muligt. Enkelte specifikke bemærkninger: 1.1. Momsnummer hvis De har mulighed for at fratrække momsen fra Deres indkøb, bedes De venligst vedhæfte en erklæring om momsfritagelse fra det kompetente nationale skattevæsen Bankreferencer de informationer der anføres i tilskudsansøgningen skal svare til oplysningerne anført i finansinformationsskemaet (FIF-skemaet) (Bilag 6 ved ansøgningen). Bemærk venligst at det er forpligtet at anføre en IBAN-kode i forbindelse med betalinger inden for EU Liste over involverede partnere og associerede partnere De må ikke inkludere/gentage navnet på ansøgeren/koordinatoren. Der gives en lang række felter til at anføre partnere, men antallet af deres partnere/associerede partnere bør ikke påvirkes at dette - der er ingen forventninger til hvor mange partnere De har. De evalueres kun på om De har valgt nok partnere/associerede partnere til at implementere projektet, og om disse er vedkommende. I spørgsmål 1.10 har de også mulighed for at oplyse om øvrige involverede parter (som f.eks. serviceudbydere, sponsorerende nationale autoriteter, forskere o.l.) men dette er ikke obligatorisk. 2. Oplysninger om projektet der søges tilskud til 2.1. Projektets titel: Vær kort og koncis. Der gives højst to linjer, men forsøg at give en titel der både identificerer projektet og gør det let genkendeligt. Generelt, hvis De giver smarte eller sjove navne kan det forhindre forståelsen af projektet samt dets geografiske placering 13

15 og gøre det vanskeligt at lokalisere i databaser eller, f.eks. i Daphne Toolkit search engine. Anvend ikke ordet Daphne i titlen. Hvis de benytter Dem af et akronym, skriv hele betydningen Hovedbegunstigede: Afkryds de relevante felter. Bliv ikke fristet til at afkrydse alle felterne i håbet om at det vil øge chancerne for at Deres projekt vælges. Vær præcis da det hjælper med til at følge projektet og resultaterne og gør det mere tilgængeligt for andre brugere efter projektet er afsluttet. Giv omtrentlig alder af begunstigede Varighed: Projekter kan vare 12 eller 24 måneder Keywords: Kryds alle de felter af, der er relevante for projektet og overhold nævnte maks. afkrydsninger Projektbeskrivelse (maks. 15 linjer): dette bør være en uafhængig, enkel beskrivelse, der gør det muligt for læseren straks at se hvad projektet består af, samt dets hovedelementer. De bør forsøge at skrive et par linjer, der selv længe efter at projektet er afsluttet, er i stand til at opsummere det for enhver som ønsker at vide hvad projektet drejede sig om. En enkel måde at gøre dette er at følge formlen: Projektets målsætning er at.(f.eks. øge bevidstheden blandt ofre for menneskehandel ) ved at (en liste over aktiviteterne, f.eks. iværksætte offentlige bevidstgørende kampagner i tre lande ) Hvad er ideen bag projektet (maks. 15 linjer): her skal De forklare hvorfor De besluttede at netop dette projekt bør implementeres. De bør også anføre hvilke af prioriteterne for 2006 som projektet relaterer til. De kan f.eks. følge denne formel: der er behov for dette projekt fordi (f.eks.: Nye undersøgelser i de tre partnerlande, viser en stigning af vold blandt unge på skoler og andre steder som f.eks. i klubber og på gaden. Projektet relaterer til prioritet 3 ved at mobilisere og undervise unge mellem 12 og 18 i at identificere ofre for denne type vold og yde sikker og relevant støtte). 2.7 Specifikt mål med projektet (maks. 10 linjer): Evalueringen ser her på tydelige tegn på årsag og virkning, hvilket vil sige at de aktiviteter De foreslår er direkte forsøg på at bidrage uanset hvor begrænset eller delvist til en løsning af det pågældende problem. Følg formlen: Med henblik på at løse problemet ønsker projektet at (udvikl her projektets formål, hvilke specifikke målsætninger som projektet ønsker at nå og som vil bestå efter projektet: skabe en kontekst hvori offentligheden i landene X, Y, Z gøres mere bevidste om fremmedarbejderes rettigheder og hvor regeringerne i X, Y, Z kan revidere deres politik med hensyn til indvandrere og flygtninge). 2.8 Forventede resultater: Her beskrives hvad De forventer i form af direkte resultater fra projektet, set som et output og en påvirkning. Vær nøjagtig. F.eks. i relation til det ovenfor anførte eksempel, de forventede resultater af projektet kan være: (a) en offentlig oplysningskampagne der skal køre over en periode på seks måneder i de større byer i landene X, Y, Z; (b) specifikke støttematerialer der skal sendes til xxministeriet i landene X, Y, Z. 2.9 Forberedelse af projektet (maks. 10 linjer): Her skal De forklare hvilke forberedende undersøgelser De har foretaget af emnet og/eller af grundlaget for det påtænkte initiativ, inklusiv andre projekter der drejer sig om samme emne (inklusiv tidligere Daphne-projekter), og hvordan De har taget alt dette med i betragtning. Anvend venligst Daphne Toolkit website som indeholder sammenfatninger af alle Daphne-projekter op til 2004 samt links til de involverede organisationer, når de undersøger projektet. 14

16 2.10 Direkte og indirekte begunstigede: Direkte begunstigede er børn, unge og/eller kvinder. Der kan dog også forekomme indirekte begunstigede, for eksempel et projekt der skal hjælpe børn, hjælper måske indirekte børnenes mødre. Vær præcis Målgruppe(r) eller mellemliggende gruppe(r): Beskriv de grupper som projektet er rettet mod, for at skabe forbedringer. Det er typisk lærere, frivillige, medicinsk personale, politiet, NGOs eller endda medlemmer af den koordinerende organisation Projektaktører: Gentag listen over partnere og associerede partnere, dog, ud for hver gives en oversigt over deres specifikke rolle og hvorfor denne partner er egnet til netop denne rolle. Husk at alle partnere og associerede partnere også skal udfylde en parnerskabs- /associeret partnerskabserklæring (husk at anvende det samme navn på en organisation i tilskudsansøgningen som i partnerskabs-/associeret partnerskabserklæringen). I dette afsnit kan De eventuelt vælge at identificere eventuelle øvrige parter der er involveret i projektet, som f.eks. designere, forskere eller produktionsselskaber Nyskabende eller uafprøvede elementer: Daphne søger især projekter der afprøver nye metodologier, henvender sig til nye forsknings- eller aktivitetsområder og bevæger sig ud på områder der endnu ikke er afprøvede. Det kan også være at et projekt, der er blevet helt almindeligt i ét land, vil være helt nyt i et andet land. Kommissionen opmuntrer ansøgere til at bygge videre på tidligere Dapphne-erfaringer og tilpasse aktiviteter til nye geografiske eller sektorale kontekster Europæisk merværdi: Det er positivt i sig selv, at der er indgået et grænseoverskridende partnerskab i forbindelse med projektet, men det er ikke tilstrækkeligt til at garantere, at det vil skabe europæisk merværdi. Forklar, hvordan Deres projekt vil bidrage hertil, både i teori og praksis. Hvorfor fortjener det EU-finansiering, og kunne det ikke lige så godt finansieres lokalt eller nationalt, og hvordan kan dets resultater have en værdi for andre dele af Europa og hvordan kan det adopteres eller kopieres Forudsigelige risici og vanskeligheder (maks. 10 linjer): her skal De redegøre for faktorer der kan have en negativ indflydelse på særlige dele af projektet, f.eks. en forandring af koordinerende personale eller partnerorganisationer, eller lovændringer i forbindelse med det problem som projektet henvender sig til. Forklar hvordan De vil klare disse problemer hvis de opstår, så projektets resultater ikke forringes Indfaldsvinkel, metode (maks. 15 linjer): Arbejdsmetoder, videnskabelige forudsætninger, sociologisk indfaldsvinkel, eventuelle teoretiske referencer, filosofien bag det påtænkte initiativ. I relation til anvendte metoder skal prøvestørrelser og prøveteknikker forklares, om gældende, og hvordan De får adgang til respondenter eller målgrupper, hvordan deltagerne nås samt andet gældende input. Mange projekter får dårlige point på dette spørgsmål fordi de ikke forklarer fuldt ud. Det er f.eks. ikke nok at sige vi vil arbejde sammen med politiet hvis det endnu ikke er tydeligt at det pågældende politi accepterer (ved f.eks. allerede at acceptere at være partner/associeret partner, eller gennem en forklaring fra dig om hvordan du ønsker at sikre dig deres samarbejde) Aktiviteter og anvendte midler: Anfør venligst hvilke aktiviteter skal iværksættes, og hvilke midler er nødvendige for at opnå de resultater, der spørges efter i 2.8. Opstil en logisk og kronologisk liste og beskriv kort, hvilke opgaver og aktiviteter, der er nødvendige for at nå projektets resultat(er). De enkelte aktiviteter nummereres og anføres blot med deres nummer i den tidsplan, der vedlægges separat. De foreslåede aktiviteter skal være nødvendige og tilstrækkelige for at kunne nå hvert respektive resultat. For eksempel, Resultat A: 15

17 Diskussioner med eksperter inden for behandling af problemer med uledsagede mindreårige, og med kommunikationsspecialister, med henblik på at udvikle en offentlig bevidstgørende kampagne inklusiv meddelelser, plakater, radiospots og stickers til uddeling blandt børn og unge; Resultat B: Fremstilling af bevidstgørende materiale på sprogene X, Y, Z Etiske overvejelser: Arbejdet omkring bekæmpelsen af vold og i særdeleshed omkring støtte af ofrene rejser en række etiske spørgsmål, der mest drejer sig om behovet for at beskytte ofrene og risikogrupperne, samt de mennesker der arbejder for dem. Forklar de etiske emner, som De mener er væsentlige, og hvordan emnerne håndteres Tilrettelæggelse og praktisk gennemførelse: Forklar hvem der gør hvad i projektet, og hvordan fordelingen af koordinatorens og partnernes roller styres. Forklar om beslutningstagningsprocessen Profil af den person der i praksis forvalter projektet (maks. 25 linjer): Denne beskrivelse skal mindst indeholde følgende oplysninger om den person, som i praksis leder projektet (og ikke f.eks. den person, der har underskrevet kontrakten med Kommissionen eller er den retslige repræsentant eller leder indenfor organisationen): navn, fødselsdata, nationalitet eller nationaliteter, talte sprog, adresse, sekundære kvalifikationer, tidligere stillinger, hovedansvar og funktioner, der er af størst værdi for projektet. Anfør desuden enhver form for oplysninger, der viser, at den pågældende er egnet til jobbet. Tid til projektet. Anslået antal arbejdsdage, der vil blive afsat til projektet. Bemærk venligst at der vil blive aflagt et kontrollerende besøg hos dit projekt, hvor en ekspert vil notere hvem der reelt kører projektet og bemærke enhver form for afvigelse fra informationerne oplyst i tilskudsansøgningen. En eventuel udskiftning af den person der forvalter projektet skal godkendes af Kommissionen før ændringen foretages. Kommissionen kan vælge at godkende eller forkaste ændringen Brug og udbredelse af resultater: Beskriv de sandsynlige brugere og/eller begunstigede af de forventede resultater og hvordan de kan forvente af drage fordel af resultaterne. Forklar hvordan resultaterne, inklusiv et konkret output, kan nå de mennesker der har brug for dem. Det er f.eks. ikke nok blot at publicere materialerne på en hjemmeside og håbe at brugerne finder dem der. Udbredelsen bør nøje planlægges, f.eks.: Lærere til børn mellem 12 og 15 vil finde undervisningsmodulet nyttigt. 1,000 kopier af undervisningspakken vil blive distribueret i hvert land gennem det nationale lærerforbund. Projektets resultater og detaljerne omkring adgangen til undervisningspakken vil også blive meddelt gennem skrevne artikler publiceret i de førende undervisningstidsskrifter i hvert af de deltagende lande, samt i den koordinerende organisations nyhedsbrev, der månedligt når ud til 5,000 lærere Internt tilsyn med projektet under gennemførelsen: Forklar hvordan projektets udvikling kontrolleres internt og af hvem. Forklar især hvordan denne person/gruppe vil tage ved lære af de aktiviteter der finder sted (eller af de problemer der opstår i forbindelse med den praktiske gennemførelse af projektet). Denne slags erfaringer er enormt vigtige for andre organisationer der forbereder projekter, og skal inkluderes i den afsluttende rapport Evaluering af indhold og resultater: Forklar hvordan projektets indhold, resultater og indflydelse/resultater vil blive evalueret og efter hvilke kriterier. Her kan De oplyse om de grundlæggende elementer i en midlertidig (ikke-detaljeret) logisk ramme, som De (eventuelt) vil anvende. De bør så vidt muligt planlægge brugen af ekstern og uafhængig evaluering. Fortæl hvordan disse vælges og oplyses om projektet. Forklar hvordan den eksterne evaluering bruges til at fremme projektet, eller hvordan den bruges til at forbedre fremtidige aktiviteter 16

18 2.24 Bæredygtighed og opfølgning: Det skal fremgå af ansøgningen, hvilke mekanismer man vil bruge til at fortsætte projektet med, når EU-tilskuddet ophører. Husk at bæredygtighed ikke nødvendigvis betyder at finde flere penge til at fortsætte. Det kan f.eks. også betyde at integrere et bevidsthedsgørende program om antivold for lærere på lærerseminarier, eller at opretholde et nyt netværk via udveksling eller via en særlig website. Hvis der er brug for tilskud til opfølgning (f.eks. til opdatering af websites eller til at kunne fortsætte en telefonhjælpelinje), skal det anføres hvordan opfølgningen kan sikres Synlighed af Kommissionens støtte: Hvordan vil De gøre opmærksom på, at Deres projekt har modtaget tilskud fra Kommissionen. Bemærk at der nu findes et Daphne-logo, samt anvisninger til hvordan dette kan bruges på netadressen for Daphne. Den juridiske talsmands erklæring Kontroller at skemaet er underskrevet og at den originale kopi af tilskudsansøgningen er udstyret med en original underskrift. Ansøgninger, der modtages uden en underskrevet erklæring, erklæres uantagelige. Underskriveren skal være organisationens juridiske talsmand, der også indgiver ansøgningen. 4. Udfyldelse af budgetskemaet Budgetskemaet er et Excel-dokument som ansøgeren skal udfylde med henblik på at give en detaljeret oversigt over projektets budget. Det indeholder: (a) en budgetdel med separate ark til de forskellige budgetposter (personaleudgifter, rejser o.s.v.) og et sammenfattende budgetark; (b) en Staff Cost Analysis-skemaet (skema til analyse af medarbejderomskostninger) med forklaringer; og (c) en tidsplan. Budgetskemaet skal udfyldes på engelsk. For at få fuld indsigt i, hvordan man udarbejder et budget i forbindelse med en tilskudsansøgning, og hvilke kategorier af tilskudsberettigede omkostninger der findes, råder vi Dem til at stifte bekendtskab med «Vademecum om forvaltning af tilskud», især kapitel 5 og 8, samt bilagene. Dette dokument kan findes på følgende netadresse: NB: Tilskuddet fra Kommissionen kan ikke overstige 80% af de tilskudsberettigede omkostninger (linje M på budgetsammenfatningsarket). De bør derfor sikre dem dækning af de resterende projektomkostninger fra anden side, dette skal ligge klart på ansøgningsdatoen og kunne bevises i ansøgningen. Økonomiske bidrag fra ansøgeren selv, partnerne eller andre kilder skal anføres under de korrekte afsnit (R, S). Kommissionens årlige bidrag til et enkelt projekt kan ikke være mindre end 50,000 EUR eller over 175,000 Euro for en 12- måneders periode. Bemærk at budgetestimeringen udgør del af din tilskudskontrakt hvis projektet godkendes, og kan derfor ikke ændres uden Kommissionens forudgående tilladelse. 17

19 I. Teknisk vejledning i udfyldelse af budgetskema i Excel-format Skemaet er beskyttet, og må kun udfyldes på engelsk. Hvis De ikke er bekendt med Excel-skemaer kan De bede nogen om at hjælpe Dem. Budgettet er en meget vigtig del af Deres ansøgning. De må ikke ændre på overskrifterne eller kategoriernes navne. Skemaet er opstillet til at give en detaljeret oversigt over Deres budget. Kolonnen forklaring kan indeholde en kort kommentar til hver linje. Endvidere kan feltet memo på hver side indeholde alle brugbare yderligere forklaringer. Når en tabel indeholder undertitler (eksempel B ), kan disse undertitler flyttes til en vilkårlig linje i tabellen. Det er ikke muligt at tilføje ekstra linjer. Hvis der dog mangler linjer på siden skal De omgruppere beløbene i de angivne linjer og meddele dette i memo feltet, eller De kan give yderligere detaljer på en ekstra side. Alle omkostninger og indtægter skal opgives i Euro. Et forslag er potentielt ikke tilskudsberettiget hvis der er fejl i budgetskemaet. Budgetter, som ikke overholder ovenstående generelle regler, vil automatisk blive afvist. Medarbejdere brug formelen: Antal personer efter kvalifikationer x antal dage x arbejdsgiveromkostninger pr. dag/uge/måned (løn plus socialsikringsbidrag). Angiv de faktiske lønudgifter og gør rede for personens status (ansat, selvstændig osv.). Notér om vedkommende er ansat specielt for projektet, på del- eller fuldtid. Oversættelse og tolkning anfør prisen pr. side/sprog. Angiv antal sprog og det sandsynlige antal sider m.v. Rejse- og opholdsudgifter angiv de gennemsnitlige rejseudgifter fra afrejse- til ankomststed, det anvendte transportmiddel, opholdets varighed m.v. II. Informationer til brug ved udfyldelse af budgetskemaet Udbetalinger fra Kommissionen EU-tilskuddet udbetales i euro. For projekter, der strækker sig over 12 måneder, udbetales et forskud på 70 % af tilskuddet senest 45 dage efter underskrivelsen af kontrakten. Resten udbetales, når Kommissionen har godkendt den endelige rapport og regnskaberne. For projekter, der strækker sig over 24 måneder, udbetales forskuddet på 70 % senest 45 dage efter underskrivelsen af kontrakten; 20 % udbetales efter en tilfredsstillende afslutning af projektets første år; og de resterende 10 % når Kommissionen har godkendt den endelige rapport og regnskaberne. Ved udbetalingen af det resterende tilskud, vil det udbetalte beløb svare til projektets reelle udgifter, og vil således blive formindsket proportionelt hvis de samlede udgifter viser sig at være mindre end hvad man først havde estimeret. 18

20 Regler for tilskudsberettigede omkostninger Disse regler skal overholdes nøje. Kun omkostninger i forbindelse med og af central betydning for gennemførelsen af projektet vil kunne godtgøres. EU-tilskuddet må under ingen omstændigheder udnyttes til kommercielle aktiviteter eller til at skabe profit. Medarbejderomkostninger Kun direkte omkostninger der henviser til kategorierne, 2, 3 og 4 i Staff Cost Analysis-skemaet (se nedenfor, punkt 5) er berettiget til at modtage tilskud fra EU, og skal opgives på ark A i budgetskemaet. Rejse og opholdsudgifter: er berettigede op til de følgende maks. beløb: Dagpenge (indkvartering, måltider og lokale rejseomkostninger) afhængigt af det land, hvor arbejdet finder sted: EU medlemsstater ( ) Østrig 203 Belgien 201 Tjekkiet 230 Cypern 160 Danmark 240 Estland 190 Finland 233 Frankrig 170 Tyskland 171 Grækenland 166 Ungarn 215 Irland 220 Italien 175 Letland 250 Litauen 250 Luxembourg 189 Malta 175 Holland 210 Polen 270 Portugal 194 Slovakiet 175 Slovenien 170 Spanien 195 Sverige 233 Storbritannien 236 Rejseudgifter maksimumbeløb = Fly (økonomiklasse eller om muligt apex, pex, excursion eller lignende). Tog: første klasse. Bil: omkostninger svarende til en førsteklasses togbillet. Associerede partnere: Bemærk venligst at de associerede partnere ikke er berettigede til EU-tilskud, og at Kommissionen ikke kan godtgøre nogen form for omkostninger der er 19

21 foretaget i lande udenfor EU/EØS. Repræsentanter for de associerede partnere kan dog deltage i projektmøder, konferencer o.l. der afholdes i EU/EØS-lande, på betingelse af at deres rejsebilletter er købt i et tilskudsberettiget land (for eksempel købt af den koordinerende organisation) samt at dagpengene/de tilskudsberettigede omkostninger er foretaget i et tilskudsberettiget land. Eksempel: en associeret partner fra Tyrkiet (ikke tilskudsberettiget i 2006) kan deltage i en konference i Bruxelles. Den belgiske koordinator/partner køber den associerede partners flybillet i Belgien. Omkostninger der opstår i løbet af mødet i Bruxelles dækkes. Oversættelse, tolkning, databehandling forbrug bemærk at disse aldrig må være hovedemnerne i en ansøgning om tilskud. Disse udgifter er kun tilskudsberettigede hvor de er nødvendige for projektets gennemførelse. Omkostninger til oversættelse og tolkning må ikke overstige markedsprisen. Koordinatoren kan blive bedt om at forelægge dokumentation herfor. Udgifter til anvendelse af offentlige bygninger og offentligt udstyr samt offentligt ansattes lønninger - vil kun blive betragtet som tilskudsberettigede, hvis der er tale om ikke-rutinemæssig lokaleanvendelse og arbejdsopgaver, der specifikt er forbundet med gennemførelsen af projektet (se alle detaljer i SCA-skemaet). Bidrag i naturalier - er ikke berettigede til tilskud fra Kommissionen. Bidrag i naturalier skal fremgå af begge sider af det foreløbige budget (omkostninger/indtægter). De kan inkludere velgørenhedsarbejde udført af en privatperson eller en juridisk person, samt værdien af offentligt eller privat personale som nævnes i kategori 6 i SCA-skemaet. Det beløb, som modtageren opgiver, skal enten vurderes på grundlag af objektive faktorer eller på grundlag af officielle satser, som er fastsat af en uafhængig myndighed eller af en ekstern uafhængig ekspert. Omkostningerne til velgørenhedsarbejde skal vurderes i overensstemmelse med de nationale bestemmelser for beregningen af arbejdskraftomkostninger pr. time, pr. dag eller pr. uge, hvis sådanne bestemmelser findes. Ikke tilskudsberettigede omkostninger disse emner er muligvis ikke dækket af Kommissionen: udgifter til varige forbrugsgoder (f.eks. computerudstyr, møbler, kontormaskiner m.v.) selv om afskrivninger på sådanne goder under visse omstændigheder kan være tilskudsberettigede; generelle hensættelser (til tab, fremtidige forpligtelser osv.); gældsforpligtelser; renteudgifter; vekselomkostninger; dubiøse fordringer; repræsentationsomkostninger ud over dem, der accepteres af Kommissionen som vigtige for en passende gennemførelse af projektet; udgifter forbundet med andre projekter, der finansieres af tredjemand; omkostninger i forbindelse med beskyttelse af projektets resultater; 20

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

I denne vejledning kan du finde information om: Regler og vilkår for Den særlige priskategori. Hvordan du deltager beskrivelser og processer

I denne vejledning kan du finde information om: Regler og vilkår for Den særlige priskategori. Hvordan du deltager beskrivelser og processer Deltagervejledning Den særlige I denne vejledning kan du finde information om: Regler og vilkår for Den særlige Hvordan du deltager beskrivelser og processer Nyttig information bedømmelse af bidrag Januar

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE)

TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE NR. FLERE MODTAGERE PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) Det [Europæiske Fællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land),

- (modtagerens fulde navn og juridiske status) (eventuelt nationalt registreringsnummer) etableret i (fuldstændig adresse: by/stat/provins/land), SYVENDE RAMMEPROGRAM TILSKUDSAFTALE nr. PROJEKTTITEL (KORT BETEGNELSE) (angiv FINANSIERINGSORDNING) [Det Europæiske Fællesskab] [Det Europæiske Atomenergifællesskab] ("Fællesskabet"), repræsenteret ved

Læs mere

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag

Vigtigt. 4. Genudstedelse af en BTO Ved genudstedelse af en BTO udfyldes denne rubrik. BTO-referencenummer: Tlf.nr.: Gyldig fra: År Måned Dag DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ANMODNING OM BINDENDE TARIFERINGSOPLYSNING (BTO) 1. Ansøger (fulde navn og adresse) Forbeholdt administrationen Registreringsnr.: Modtagelsessted: Modtagelsesdato: År Måned Dag

Læs mere

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale ANSØGNING OM AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD (udfyldes af kandidatbyerne) (Dansk oversættelse af EU Kommissionens engelske version af Proposed Application. Der henvises til EU Kommissionens engelske

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0824 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2004 KOM(2004) 824 endelig. KOMMISSIONENS ENDELIGE RAPPORT TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen

Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen ANSØGNINGSSKEMA Forberedende foranstaltning vedrørende maritim fysisk planlægning i Østersøen Dette ansøgningsskema samt skabeloner og dokumenter, der skal indgå i ansøgningen, skal sendes til Europa-Kommissionen

Læs mere

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver

EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver EU Careers Håndbog i computerbaserede prøver Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1 Booking 2 Ombooking/aflysning 3 Deltagelse i prøverne 4 Nyttige links 2 1) Booking Du skal booke en dato for de computerbaserede

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Juridisk specialist (M/K) Midlertidigt

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

- - - Brancheforeningen for reklameartikler (medlemsaftale Flatrate) Riddergade 12 4700 Næstved Att.: Citta Birch. November 2011 ACH/ckh

- - - Brancheforeningen for reklameartikler (medlemsaftale Flatrate) Riddergade 12 4700 Næstved Att.: Citta Birch. November 2011 ACH/ckh for reklameartikler (medlemsaftale Flatrate) Riddergade 12 4700 Næstved Att.: Citta Birch Dato: Vores ref.: ACH/ckh ACH ckh Underkonto nr.: Se vedlagte specifikation. Nye priser pr. 1. januar 2012 Som

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN

Vælg sprog. Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN Page 1 sur 10 Vælg sprog Danish OVERENSSTEMMELSESUNDERSØGELSE AF SUPPLY CHAIN INITIATIVE 2016 Velkommen til webstedet for Dedicateds online undersøgelse. Den webbaserede metodologi garanterer fortroligheden

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2004 Indkaldelse af ansøgninger - budgetpost B3-2008 "KULTUR 2000" RAMMEPROGRAM PÅ KULTUROMRÅDET

SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2004 Indkaldelse af ansøgninger - budgetpost B3-2008 KULTUR 2000 RAMMEPROGRAM PÅ KULTUROMRÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur Kultur, av-politik og sport Kultur: politik og rammeprogram SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2004 Indkaldelse af ansøgninger - budgetpost

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP)

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i hepatitis i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Interesserede opfordres

Læs mere

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO)

DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) 17.11.2010 DA Den Europæiske Unions Tidende C 312 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER DET EUROPÆISKE PERSONALEUDVÆLGELSESKONTOR (EPSO) MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE EPSO/AST/111/10

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab

Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab Fact Sheet Projektrapportering - inklusive regnskab 1. Generelle oplysninger På fastlagt tidspunkter i den støtteberettigede projektløbetid skal det enkelte projekt, rapportere til Interreg-administrationen

Læs mere

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne

Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram Ramme for projekterne Vejledning til Ansøgningsblanket til projektmidler fra Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram 2015-17 Ramme for projekterne Målsætningen for det arktiske samarbejdsprogram er at give støtte til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi 1. halvår 2009 Videreuddannelsesregion Øst Indledning I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningsskema

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Brancheforeningen december Gældende for alle 3 aftaler

Brancheforeningen december Gældende for alle 3 aftaler Gældende for alle 3 aftaler Aftalegrundlag Vilkår Nationale pakker Internationale pakker Private pakker (via Pakke Shops) Nationale paller Betingelser Afhentning Gyldighed Opsigelse Fortrolighed Betalingsbetingelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse

Kontraktbilag 1 - Opgavebeskrivelse - Opgavebeskrivelse Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for opgaven...3 2. Programmets gennemførelsesaktører...4 3. Ansvar for strukturfondene i Danmark...5 4. Projekternes livscyklus...6 5. Administrative

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V

Telefon: Almindelig post: Vester Søgade 10, 1601 København V HANDELSBETINGELSER GENEREL INFORMATION Denne hjemmeside ("Hjemmesiden") udbydes af BroBizz A/S, CVR-nr. 31854822, Vester Søgade 10, 1601 København V, e-mail: info@brobizz.dk, telefon +45 33 44 34 00. Hvis

Læs mere

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Interesserede opfordres til at

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere