Undersøgelse af. Musikrådets institutioner. Endelig afrapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af. Musikrådets institutioner. Endelig afrapportering"

Transkript

1 Undersøgelse af Musikrådets institutioner Endelig afrapportering 18. december 2003

2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION BAGGRUND FOR PROJEKTET METODE OG AFGRÆNSNINGER RAPPORTENS OPBYGNING PROFIL AF INSTITUTIONERNE DANSK JAZZFORBUND DANSK ROCK SAMRÅD (ROSA) DACAPO LEVENDE MUSIK I SKOLEN FOLKEMUSIKKENS FÆLLES SEKRETARIAT SAMFUNDET TIL UDGIVELSE AF DANSK MUSIK FORENINGEN FOR VERDENSMUSIK SEKRETARIAT FOR NY KOMPOSITIONSMUSIK FOLKEMUSIKCENTRET I HOGAGER LANDSSEKRETARIATET FOR DANSK AMATØRMUSIK AMATØRMUSIKKONSULENTEN TVÆRGÅENDE BETRAGTNINGER INSTITUTIONERNES AKTIVITETER GEOGRAFISK PLACERING ORGANISATORISKE BETRAGTNINGER INSTITUTIONERNES BRUGERE/INTERESSENTER INSTITUTIONERNES ØKONOMI SCENARIER FOR KUNSTRÅDETS FREMTIDIGE STØTTE AF INSTITUTIONSDRIFT INDLEDNING DEN ØKONOMISKE STRUKTUR UNDER MUSIKLOVEN OVERORDNEDE SCENARIEBETRAGTNINGER INSTITUTIONSSPECIFIKKE SCENARIEBETRAGTNINGER EPILOG

3 1. Introduktion I nærværende kapitel introduceres rapporten undersøgelse af Musikrådets institutioner ved at beskrive baggrunden for undersøgelsen, undersøgelsens metode og afgrænsninger samt rapportens opbygning Baggrund for projektet I det af Kulturministeriet udarbejdede notat af 2. juni 2003 fremgår det, at der er en politisk forventning om, at Kunstrådet aktivt fremmer en situation, hvor der skabes et tilstrækkeligt råderum til at yde støtte til nye tendenser og udviklinger, der er støtteværdige og perspektivrige. Endvidere fremgår det, at der som følge af ovenstående påhviler Kunstrådet en stor opgave i nøje at overveje driftstilskud og støtteaftaler af længerevarende karakter. På den baggrund er det i forbindelse med lovforslaget om Kunstrådet blevet besluttet, at bede Kunstrådet om at iværksætte en undersøgelse af de institutioner, der hidtil har modtaget løbende driftsstøtte fra Musikrådet: Dansk Rock Samråd Dansk Jazzforbund Folkemusikkens Fælles Sekretariat Sekretariat for Ny Kompositionsmusik Foreningen for Verdensmusik Levende Musik i Skolen dacapo Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik Folkemusikcentret i Hogager Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik (herunder også Amatørmusikkonsulenten) Det af Kulturministeriet udarbejdede notat af 2. juni 2003 er vedlagt som bilag til nærværende rapport som uddybende baggrundsmateriale. 3

4 1.2. Metode og afgrænsninger Undersøgelsen af Musikrådets institutioner, der indledtes primo oktober 2003 udgør fase 1 i et forløb, der samlet indeholder 3 faser: Fase 1, hvor en ekstern konsulent foretager en undersøgelse af institutionerne. Fase 2, hvor Kunstrådet på baggrund af konsulentens rapport og evt. supplerende oplysninger vurderer, i hvilken udstrækning Kunstrådet finder det relevant fortsat at give tilskud til de pågældende institutioner. Fase 3, hvor Kunstrådet udarbejder en redegørelse for de institutioner man fortsat ønsker at støtte. Fase 1, hvis afslutning nærværende rapport markerer, er gennemført efter nedenstående model: Projektetablering Kortlægning Scenarier Vurdering og konklusion Formål Opgaver og organisation Økonomi Brugere Interessenter Kortlægning Efter projektetablering er der foretaget en kortlægning af institutionerne, hvilket har været en faktadrevet proces baseret på følgende informationskilder: Diverse skriftligt materiale omhandlende institutionernes formål, opgaver, organisation, økonomi, brugere, interessenter mm. Interview/møde med personer fra institutionerne og/eller dennes bestyrelse. Møderne er foregået på institutionernes adresse. Telefoninterview af udvalgte brugere/interessenter til institutionerne (der er foretaget 5-10 interviews pr. institution). Institutionernes hjemmesider. 4

5 Institutionerne har fungeret som informationskilder og sparringspartnere i forbindelse med kortlægningsfasen, ligesom de har valideret den indhentede information. Konsulenterne ønsker at fremhæve, at samtlige institutioner har været imødekomne, informative og samarbejdsvillige igennem hele projektforløbet. Via kortlægningsfasen er der indhentet information om institutionerne på områderne: Formål, opgaver, organisation, økonomi, brugere og interessenter. Dette således at følgende spørgsmål er blevet behandlet: Hvad er institutionernes formål? (Hvad er formålet med det offentlige tilskud?) Hvilke opgaver udfører institutionerne? Hvad koster det at udføre opgaverne og hvorledes finansieres dette? Er der overlapninger i forhold til institutioner, der udfører tilsvarende opgaver? Hvem er brugere af institutionernes ydelser? Hvordan vurderer brugerne institutionernes arbejde? I kortlægningen af institutionernes økonomi er der foretaget en nedbrydning af institutionernes regnskaber for 2002, der efterfølgende er fremlagt i sammenligneligt format. Herefter er der foretaget analyser på indtægtsgenerering og udgifter. Konsulenterne henleder opmærksomheden på, at institutionernes aktiviteter er meget forskellige, hvilket medfører at sammenligninger af institutionernes økonomi skal foretages med deres forskellighed in mente. Endvidere er der foretaget en vurdering af i hvilket omfang institutionerne opfylder de krav til regnskabsaflæggelsen, der fremgår af gældende regnskabs- og revisionsinstruks. Trods dette kan det naturligvis være interessant at sammenligne institutionerne, herunder den økonomiske afhængighed af driftsstøtten m.m. Regnskabet skal og kan primært bruges til at få et indtryk af de økonomiske realiteter i institutionerne, som de så ud ved den seneste regnskabsaflæggelse. Flere institutioner har fremført, at 2002 har været et særligt år grundet uvished om støttebeløb og betragtelige nedskæringer. Konsulenterne har alligevel valgt at gøre brug af 2002 som regnskabsår, idet dette er den seneste økonomiske opgørelse for institutionerne. Såfremt Kunstrådet måtte finde anledning til nærmere undersøgelse af én eller flere institutioners økonomi på baggrund af den økonomiske analyse, der fremføres i nærværende rapport, an- 5

6 befaler konsulenterne, at der foretages en dybere analyse af den/disse institution(er) indeholdende regnskaber for en længere årrække. Scenarier I forlængelse af kortlægningen af institutionerne er forskellige scenarier for Kunstrådets fremtidige støtte af institutionsdrift analyseret. Det skal understreges, at konsulenterne ikke fremkommer med egentlige anbefalinger om, hvorvidt den enkelte institution i fremtiden skal modtage driftsstøtte, idet dette i sidste instans vil bero på en musikpolitisk afgørelse. Det har i den forbindelse ikke været muligt og ej heller intentionen - at foretage en direkte evaluering af institutionerne op i mod en række på forhånd fastlagte evalueringskriterier, idet Kunstrådet ikke har fundet det hensigtsmæssigt at fastlægge sådanne kriterier forud for analysen Rapportens opbygning Rapporten består af fem kapitler: Første kapitel indeholder en beskrivelse af baggrunden for undersøgelsen, den anvendte metode for undersøgelsen og dens afgrænsninger Andet kapitel indeholder en profil af hver enkelt institution, hvor institutionens historie, formål, organisatoriske setup, aktiviteter og resultater brugere/interessenter og økonomi behandles. Tredje kapitel indeholder tværgående betragtninger på institutionerne, idet institutionernes aktiviteter, organisatoriske setup, økonomi m.m. sammenlignes og kommenteres. Fjerde kapitel indeholder en gennemgang af en række scenarier for, hvorledes institutionernes aktiviteter alternativt kunne organiseres, herunder også betragtninger i relation til hvorvidt Kunstrådet fortsat måtte ønske at give driftstilskud til institutionerne. Femte kapitel indeholder en række afsluttende og opsamlende betragtninger, herunder betragtninger om den videre beslutningsproces. 6

7 2. Profil af institutionerne I det følgende fremlægges en overordnet profil af institutionerne, hvor følgende forhold beskrives per institution: Institutionens historie og formål Institutionens organisatoriske setup Institutionens aktiviteter og resultater Institutionens brugere/interessenter Institutionens økonomi 7

8 2.1. Dansk Jazzforbund Information til brug for profilen Følgende informationskilder er anvendt til udarbejdelsen af nærværende profil: Interview/møde med formand Ole Østerby, sekretariatsleder Carsten Lassen og udlandsansvarlig Christian Dalgas afholdt den 31. november 2003 hos Dansk Jazzforbund. Telefoninterview af udvalgte brugere/interessenter. Diverse skriftligt materiale, der af institutionen er fundet relevant for nærværende profil. Information på hjemmesiden: Institutionens historie og formål Dansk Jazzforbund har under forskellige navne eksisteret siden 1956, hvor det blev stiftet under navnet Den Danske Jazzkreds med primært fokus på to områder: At understøtte værdifuldt jazzinitiativ fra danske grammofonselskabers og fra danske jazzmusikeres side At udbrede kendskabet til jazzen og fremme forståelsen af dens kunstneriske og kulturelle betydning Siden oprettelsen har institutionen fungeret som jazzens fælles talerør og har været initiativtager eller direkte stifter af hovedparten af nutidens organisationer/institutioner inden for rytmisk musik. De seneste år har institutionen bevidst valgt at dedikere flere ressourcer til arbejdet målrettet mod spillesteder og andre arrangører, ligesom arbejdet i provinsen har fået en højere prioritering. Dansk Jazzforbund har til formål at: Udbrede kendskabet til og fremme udfoldelsesmulighederne for jazzmusik i Danmark i bred forstand, såvel genresom aktivitetsmæssigt. Udbrede kendskabet til dansk jazz i udlandet. At samordne og supplere eksisterende informations- og registreringsvirksomhed vedrørende dansk jazz. Varetage fælles interesser for såvel danske som internationale organisationer og foreninger, der arbejder med jazz. Institutionen ser det som én af sine væsentligste opgaver at støtte og hjælpe det, der kommer nedefra, og som vurderes at have tilstrækkelig gennemslagskraft, men blot mangler en kyndig professionel rådgivning, vejledning eller økonomisk støtte. 8

9 Organisatorisk setup Organisationsform Dansk Jazzforbund er en selvejende institution, hjemmehørende Nytorv 3, 3., 1450 København K. Repræsentantskabet Bestyrelsen Dansk Jazzforbund Repræsentantskabet Repræsentantskabet består af op til 35 personer og vælges for en toårig periode. Indtil 14 personer udpeges af og fra institutioner og organisationer med til knytning til jazzmiljøet. Repræsentantskabet beslutter ved almindelig stemmeflerhed, hvilke institutioner og organisationer, der kan udpege medlemmer til repræsentantskabet. Indtil 10 personer vælges på et eller flere stormøder med deltagelse af repræsentanter fra jazzmiljøet. Stormøderne er åbne for alle interesserede. Desuden kan repræsentantskabet med almindelig stemmeflerhed beslutte at supplere sig med op til yderligere 6 personer for en periode på 2 år. Disse personer udpeges personligt med baggrund i særlige færdigheder eller med interesse og betydning for jazzmiljøet i Danmark Organisationer repræsenteret i repræsentantskabet: Musikrådet Ben Webster Fonden Dansk Musikerforbund DJBFA Dansk Jazzmusiker Forening Rytmisk Musik Danmark Copenhagen Jazzfestival Danske Jazzklubber Radio Jazz 9

10 SKRÆP Unicorn Copenhagen JazzHouse Odense Universitets Bibliotek Spillesteder.dk Århus Internationale Jazzfestival Paradise Jazz Café Bestyrelsen Repræsentantskabet udvælger ved valg 6 medlemmer til bestyrelsen, herunder formanden, mens yderligere et medlem udpeges af Musikrådet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Dansk Jazzforbunds drift i forhold til lovgivningen og i forhold til driftsaftalen med Statens Musikråd, samt evt. andre kontraktbaserede aftaleforhold. Institutionen Bestyrelsen ansætter den daglige leder, som forestår den daglige drift, herunder ansætter og afskediger personale. Institutionens opgaver varetages af 4-5 fuldtidsstillinger. Hertil kommer en aktiv, ulønnet bestyrelse, samt kunstneriske og andre udvalg besat af fagkyndige, frivillige eksperter. Institutionens aktiviteter og resultater Institutionen er det samlende organ for jazzmusikken og fungerer således også som kommunikationskanal for kulturpolitikken mellem Kunststyrelsen og jazzmiljøet. Ca. 90% af aktiviteterne er målrettet mod professionelle. Nedenfor gennemgås en række af de væsentligste, konkrete aktiviteter: Vinterjazz Vinterjazz afholdes over hele landet og blev afviklet for første gang i 2001 som Danmarks første landsdækkende jazzfestival. Vinterjazz er en af institutionens vigtigste aktiviteter i arbejdet med at skabe mere fokus på jazzscenen i provinsen, hvor det mange steder er lykkedes at tiltrække et større og nyt publikum. Vinterjazz præsenterer ca. 120 koncerter fordelt over hele landet og dækkende hele jazzspektret. 10

11 Danish Music Awards Jazz Dansk Jazzforbund har de seneste 3 år arrangeret Danish Music Awards Jazz. Institutionen ser det som en vigtig opgave via DMA Jazz at være med til at belyse de mere kommercielle aspekter af jazzen. DMA Jazz fungerer tillige som vigtigt bindeled mellem institutionen og jazzens pladeselskaber. Ung Jazz og Young Nordic Jazz Comets Ung Jazz er den danske afdeling af den nordiske talentkonkurrence Young Nordic Jazz Comets, som begge er skabt af Dansk Jazzforbund. Konkurrencen giver unge jazzkunstnere under 25 år en unik mulighed for at skabe netværk og præsentere sig for en række vigtige jazzfolk i norden, ligesom de får mulighed for at få en kunstnerisk feedback på deres musik. Summer Session Det eneste stævne i verden kun for topprofessionelle jazzmusikere og med et lærerkollegium i verdenseliten og dermed en væsentlig del af danske jazzmusikeres efteruddannelse. Stævnet er stærkt netværksskabende og det er således næsten en fast tradition at se lærer/elev-konstellationer på Copenhagen Jazzfestival det efterfølgende år. Summer Session er en meget synlig og vigtig aktivitet, men mindre ressourcekrævende grundet den erfaring institutionen har oparbejdet igennem årene. På stævnerne deltager ca. 50 personer fordelt på 7 hold med hver sin topprofessionelle lærer. Institutionen modtager ca. 70 ansøgninger årligt, men vurderer at op mod musikere har et tilstrækkeligt højt niveau til at kunne komme i betragtning. What is Jazz Dansk Jazzforbund tog i 2002 initiativ til festivalen "What is Jazz", som satte fokus på den eksperimenterende, udfordrende og grænsesøgende jazz. Det er tanken, at arrangementet skal gennemføres årligt. Nøgleordene er: Improvisation, electronica, åbenhed, samarbejde og udveksling. Det har været et problem at tiltrække publikum, hvorfor institutionen næste år vælger at alliere sig med en eksisterende koncertforening. Dansk Jazzforbund vil dog fortsat være aktiv i rollen som formidler og fundraiser. Focus For at sikre udvikling i lokalmiljøet har Dansk Jazzforbund under overskriften FOCUS igangsat projekter i amter, hvor jazzmusikken ikke er så udbredt. Formålet er at skabe øget netværk spillestederne 11

12 imellem samt øge interessen for dansk jazz hos arrangører og publikum. Som det er nu, er jazzen i lokalområderne afhængig af, at der bor en ildsjæl i det pågældende område, for at folk har mulighed for at høre jazz live. De store kulturhuse, der ellers har mulighed for at tilbyde de gode koncerter, er primært koncentreret om de store byer, og har et noget mere bredt musikalsk fokus. Projekterne under Focus vil naturligt blive knyttet tæt sammen med andre projekter, især Vinterjazz og Ung Jazz I Danmark. Finansieringen fungerer således, at institutionen investerer DKK pr. projekt i to projekter, mens amtet ligeledes skal investere min. DKK pr. projekt. Der afholdes ca koncerter pr. Focus-projekt. Dynamisk Pulje Udland Midlerne i denne pulje går til transportstøtte i udlandet til musikere, der er i gang med at etablere sig internationalt. I 2002 uddelte puljen midler for i alt DKK , hvilket førte til 227 danske koncerter i alle verdensdele. Puljen løb imidlertid tør i august, hvor der på daværende tidspunkt var ansøgt om ca. DKK 2,1 mio. Støttebeløbene ligger typisk på DKK Internationalt arbejde Dansk Jazzforbund har arbejdet med at intensivere det internationale arbejde gennem aktiv deltagelse i det nordiske samarbejde, via engagement i Europe Jazz Network samt ved at deltage på en række udenlandske festivaler. Institutionen vurderer løseligt, at 40% af de samtlige aktiviteter pt. er rettet mod udlandet, samt at det er på udlandsområdet at de største succeser er opnået de seneste år. International Corner Hvert år inviterer Dansk Jazzforbund internationale branchefolk til København under Copenhagen Jazz Festival. Festivalen fungerer som en optimal show case, og er således en vigtig brik i arbejdet med at promovere dansk jazz i udlandet og få afsat danske artister på de udenlandske klubber og festivaler. Jazz.dk Le Jazz Danoise á Paris Fra 2003 har Dansk Jazzforbund søsat en særlig dansk jazzfestival i Paris. Festivalen arrangeres i samarbejde med de parisiske jazzklubber og den danske ambassade i Paris. Samarbejdet involverer ligeledes de vigtigste elektroniske og trykte medier i Frankrig. 12

13 All that jazz Musikeksport cd en Siden slutningen af 1980 erne har Dansk Jazzforbund hvert år produceret en sampler cd med de væsentligste nyudgivelser af dansk jazz. Cd en er rettet mod eksportmarkedet og distribueres årligt i 2000 eksemplarer. Dansk Jazz og kulturhandlingsplanerne Dansk Jazzforbund har de seneste 5 år været aktiv deltager i Kulturhandlingsplanerne, via koncerter i New York og Hamborg, og er ligeledes involveret i den danske satsning i Toronto i French/Nordic Jazz Transit Dansk Jazzforbund har den koordinerende rolle i et stort nordisk fransk udvekslingsprojekt. Over de kommende 3 år udveksles årligt omkring 30 nordiske og 25 franske orkestre, der således optræder på festivaler og klubber både i Frankrig og i de nordiske lande. Arkiv Institutionen vedligeholder et udklipsarkiv indeholdende artikler, anmeldelser og anden presseomtale af interesse for danske jazzmusikere. Arkivet benyttes af såvel studerende og kunstnere som pressefolk. Information & Rådgivning Dansk Jazzforbund giver råd og vejledning i forbindelse med jazzrelaterede projekter, herunder: - Budgetlægning - Anvisning af alternative støttemuligheder og steder - Karriereplanlægning og -rådgivning - Uformning af fondsansøgninger - Anvisning af kontaktpersoner og steder - Udformning af pressematerialer m.m. Institutionens brugere og interessenter Brugere og interessenter Institutionens primære brugere og interessenter er: Jazzbands Jazzsolister Spillesteder 13

14 Pressen DR Bigband (dog ikke formaliseret samarbejde) Studerende Sammenfatning af brugernes/interessenternes kommentarer Der er generelt stor tilfredshed med institutionen blandt musikere og spillesteder. Institutionen bliver betegnet som meget idérig, omstillingsparat og professionel. Særligt Focus-projekterne er meget stor ros til. Endvidere bliver institutionen fremhævet for de senere års mere udadvendte natur og særligt for at ændringerne ikke er kommet på bekostning af målrettetheden. Én bruger anfører, at det kan være svært for musikere, der befinder sig i gråzonen mellem rock og jazz at opnå støtte, hvilket har skabt et ønske om øget samarbejde mellem de to institutioner, så der ikke er dygtige musikere, der bliver tabt på gulvet fordi de beskæftiger sig med hybrider. Endelig er der bred enighed om, at institutionen udfylder en vigtig rolle som talerør mellem politikkerne og genren, samt at institutionen ofte kan være en god og erfaren sparringspartner for brugerne/interessenterne. Overlappende/supplerende tilbud Der er ikke identificeret institutioner/organisationer, der udfylder en tilsvarende/lignende rolle for jazzmiljøet. Udvælgelse af støttemodtagere/brugere Udvælgelse af støttemodtagere sker på baggrund af deres faglige og kunstneriske potentiale i den givne situation. Alle væsentlige kunstneriske beslutninger træffes af kunstneriske udvalg, mens sekretariatet laver det sagsforberedende arbejde. For udvælgelse af deltagerne til summer sessions er grundlaget både en faglig vurdering af ansøgerne ligesom gruppesammensætningshensyn indgår. For dynamisk pulje udland gælder, at man for at modtage støtte skal have planlagt en turné med minimum 3-4 koncerter, ligesom det kun er kunstnere, der ikke selv har mulighed for at finansiere turen, der støttes. I forbindelse med afholdelse af Focus godkender institutionen det kunstneriske niveau af de musikere, som amtet foreslår, dog under særlige geografiske hensyn. 14

15 Økonomi Årsregnskab 2002 kr. % Driftstilskud fra Statens Musikråd Særlige tilskud Statens Musikråd Andre tilskud Øvrige tilskud og indtægter Kontingenter 0 0 Deltagerbetaling Salgsindtægter 0 0 Renteindtægter Indtægter i alt Løn og personaleudgifter Kontorholdsudgifter Lokaleudgifter Andre udgifter Administrationsudgifter i alt Rejse- og opholdsudgifter 0 0 Reklameudgifter 0 0 Produktionsomkostninger 0 0 Publikationer Særlige projekter Aktivitetsudgifter i alt Ekstraordinære poster 0 0 Renteudgifter Udgifter i alt Årets resultat Egenkapital Eventualforpligtelser Kommentarer til årsregnskabet 2002 Det fremgår af årsregnskabet, at 83% (4.052 t. kr.) af institutionens samlede indtægter hidhører fra Musikrådet, hvoraf t. kr. (62%) vedrører det faste driftstilskud og t. kr. vedrører særlige projekttilskud. Restfinansieringen 834 t. kr. (17%) hidhører fra tilskud fra andre tilskudsgivere med 531 t. kr. (11%), deltagerbetaling ved arrangementer 202 t. kr. (4%) samt øvrige indtægter og renter 101 t. kr. (2%). 15

16 Bidragsyderne er bl.a.: DMF, Dansk Artist Forbund, Simon Spies Fonden, Tuborg Grønne Fond, Det Danske Kulturinstitut, Beckett- Fonden, De Danske Spritfabrikker, IFPI, DJBFA m.m. De faste driftsudgifter udgør t. kr. (51%) af de samlede udgifter og aktivitets-/projektudgifter udgør t. kr. (49%) af de samlede udgifter. De løbende driftsudgifter (inkl. renter) udviser et overskud på 571 t. kr., hvorimod aktivitets-/projekter udviser et underskud på 576 t. kr., således at årsresultatet udviser et underskud på 5 t. kr. Institutionens egenkapital udgør 49 t. kr. og dermed 1% af omsætningen for Egenkapitalens ringe størrelse stiller store krav til økonomistyringen i institutionen, da selv mindre udsving i negativ retning i indtægts- og udgiftsflow kan risikere at medføre, at institutionen ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser uden underskudsdækning/betalingstilsagn fra Musikrådet eller andre. Eventualforpligtelsen, 252 t. kr. vedrører leasing, 113 t. kr. og feriepenge 138 t. kr. 16

17 2.2. Dansk Rock Samråd (ROSA) Information til brug for profilen Følgende informationskilder er anvendt til udarbejdelsen af nærværende profil: Interview/møde med daglig leder Gunnar K. Madsen, souschef Conny Jørgensen og projektleder Michael Callesen afholdt den 28. oktober 2003 hos ROSA. Telefoninterview af udvalgte brugere/ interessenter. Diverse skriftligt materiale, der af institutionen er fundet relevant for nærværende profil. Information på hjemmesiden: Institutionens historie og formål ROSA er oprettet i 1981 som en musikpolitisk paraplyorganisation, der skulle sikre rockmusikkens adgang til Musiklovens muligheder. Oprettelsen var et krav fra Statens Musikråd, såfremt man skulle støtte denne nye genre. Musikparaplyen, ROSA Dansk Rock Samråd, grundlagdes af de landsdækkende medlemsorganisationer inden for rytmiske komponister, rytmiske koncertarrangører, rytmiske undervisere, rytmiske amatørmusikere og er siden blevet suppleret med Dansk Musiker Forbund, Dansk Artist Forbund og Danske Populær Autorer. ROSA har via sit musikpolitiske arbejde og sine aktiviteter og projekter bidraget til at den statslige kulturpolitik har inddraget de nye musikudtryk som rock, pop, hiphop og elektronisk musik. ROSA har historisk været involveret i musikpolitiske initiativer såsom udviklingen af spillestedslovgivningen (vedtaget i 1998). Institutionens vedtægtsmæssige formål er at sikre rockmusikkens udøvere og miljøer adgang til musiklovens midler på lige fod med det øvrige musikliv, samt at formidle kendskab til rockmusikkens vilkår og behov over for offentlige myndigheder. Endvidere skal institutionen yde rockmusikken økonomisk støtte og gennem praktisk hjælp, vejledning, initiativer, projekter og tilbud om dygtiggørelse bidrage til en alsidig udvikling af dansk rock og beslægtede genrer. 17

18 Organisatorisk setup Organisationsform ROSA er en selvejende institution hjemmehørende Saltholmsgade 22, 8000 Århus C. RMD DPA DJBFA DAF DMF Kim Spillesteder.dk Bestyrelsen Fagudvalg ROSA Medlemmerne Enhver landsdækkende forening, institution, organisation, fond eller lignende hvis formål falder ind under ROSAs kan optages som medlemmer af ROSA. Der er endvidere mulighed for at supplere med personlige medlemmer såfremt disse skønnes at have en særlig viden om rockens miljøer. ROSA består p.t. af følgende landsdækkende organisationer: Dansk Musiker Forbund (DMF) Dansk Artist Forbund (DAF) Danske Populær Autorer (DPA) Danske Jazz, Beat og Folk Autorer (DJBFA), Rytmisk Musik Danmark (RMD) Kvinder i Musik (Kim) Spillesteder.dk Bestyrelsen Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling (SAMRÅDET) og består p.t. af medlemmer fra DMF, DPA, DAF, spillesteder.dk, DJBFA og RMD. Endvidere indgår der ét personligt medlem i bestyrelsen. Eneste medlem, der ikke er repræsenteret i bestyrelsen er således Kim. 18

19 Fagudvalg/ad hoc-udvalg I det omfang man måtte ønske at nedsætte fagudvalg, foretages dette af bestyrelsen. Fagudvalgene har til opgave at foretage den kunstneriske vurdering af ansøgningerne. Er der aktiviteter, der ikke baseres på ansøgninger, nedsættes kunstneriske ad hoc-udvalg. Institutionen Bestyrelsen ansætter ROSAs leder, der tilrettelægger den daglige drift, herunder ansættelse af personale. Lederen er endvidere ordførende for ROSA og repræsenterer ROSA i organisatoriske og musikpolitiske sammenhænge. Der er p.t. 4 personer fastansat samt 3 deltidslønnede (kan opgøres til ca. 1,5 fuldtidsressource). Hertil kommer 5 ulønnede projektmedarbejdere (kan opgøres til ca. 3 fuldtidsressourcer) samt et frivilligt bagland på op til 160 personer. (Alene i forbindelse med SPOT bidrager ca. 150 frivillige). Institutionens aktiviteter og resultater Formidling af dansk musik i udlandet og støtte til koncerter/showcases udland er et af ROSAs hovedområder. I 2002 var ROSA således medvirkende til afholdelse af ca. 160 danske koncerter i udlandet. Et andet større område er festivaler, herunder SPOT, PickUp, Norberg og Slesvig m.fl. Ligeledes er igangsætning af nye former for musikformidling, herunder TRAX, GRØN SPOT og FLASH videoer et hovedområde. Hertil kommer Networking nationalt/internationalt samt rådgivning af musikere, myndigheder m.m. I det følgende beskrives en række af ROSAs konkrete aktiviteter nærmere. SPOT Festival ROSAs væsentligste aktivitet er SPOT Festivalen, der fungerer som udstillingsvindue for ny dansk og nordisk musik, og som er det største af sin art i Skandinavien. Over to festivaldage og fra fem-seks scener præsenteres omkring 50 musikalske indslag, der kommer rundt i alle den rytmiske musiks afkroge. Rock, pop, electronica, jazz, folk, verdensmusik etc. I 2003 medvirkede 60 orkestre fra 6 scener, som tilskuere hver dag lyttede til. Solister/bands på festivalen er enten lige brudt igennem til de etableredes rækker, eller tilhører det potentielle vækstlag af upcomingnavne, som kommer til at præge og forme den fremtidige musikscene. Orkestre og kunstnere som Saybia, Tina Dickow, Teitur og Mew m.fl. har indgået internationale aftaler vis SPOT Festivalen. 19

20 På festivalen afholdes desuden paneler/workshops med nationale og internationale debattører. ROSA har stået for en journalistisk dækning af og dokumentation af festivalen de seneste to år ved hjælp af ca. 30 frivillige uddannede journalister. I alt gøres brug af ca. 150 frivillige ved SPOT Festivalerne. Repræsentation på messer og festivaler ROSA præsenterer den danske musik på en række messer og festivaler rundt om i verden, hvor man støtter op om de danske showcases og har fokus på networking. Nogle festivaler bidrager man endvidere til med rådgivning eller som direkte samarbejdspartner. Messer/Festivaler: SXSW. festivalen (USA) Eurosonic (Holland) MIDEM (Frankrig) POPKOMM (Tyskland) In The City (England) BY:Larm (Norge) Sydslesvig Rocks (Tyskland) Norberg festival (Sverige) Music Works (Skotland) Igennem dette arbejde har man skabt gode kontakter for navne som THE RAVEONETTES, JUNIOR/SENIOR, SWANN LEE, KASHMIR m.fl. Livestøtte - udland ROSA yder økonomisk støtte til danske orkestre, der får jobs på udenlandske koncertscener. Støtten er primært rettet mod transportstøtte. Halvdelen af puljen på ca. ½ mio. kr. kan søges af orkestrene, mens den anden halvdel er øremærket de orkestre, som ROSA identificerer og ønsker at dyrke. Man har i 2002 støttet ca. 120 koncerter afholdt af orkestre, mens ca. 3 gange så mange orkestre søgte støtten. (Se principper for udvælgelse af brugere/støttemodtagere). Rådgivning/uddannelse af musikere ROSA yder råd og vejledning til danske musikere. Det være sig i forbindelse med karriereplanlægning, kontraktskrivning, musikfaglige råd mm. Den daglige rådgivning udgør en stor del af det daglige arbejde i ROSA. Rådgivningen udspringer både af den daglige 20

21 løbende kontakt samt en række mere formaliserede arrangementer såsom: Workshops og efteruddannelse til fremme af professionelle, overvejende autodidakte bands kendskab til udviklingspotentialer og faldgruber i forbindelse med showcases i udlandet. Workshops for professionelle musikere/komponister/bands vedrørende opsætning af forestilling/koncert i samarbejde med andre kunstområder. Bandudvikling, hvor professionelle, overvejende autodidakte bands/orkestre, kan erhverve sig nye erfaringer med hensyn til eksempelvis studieindspilninger, sceneoptræden, interdisciplinær scenekunst/tværgående projekter. Skand-All Skand-All projektet har til formål at skabe et brohoved for dansk musik syd for den danske grænse, idet man sender bands på forlængede weekend-turneer/mini-turneer i en række større tyske byer, hvor der gives klub-koncerter, koncerter på universiteter, instore-jobs i pladeforretninger m.m. TRAX TRAX opstod i 1999 som et radio-turnesamarbejde med Danmarks Radio. Ideen var at støtte den nyere live-musik samt at sætte fokus på live-scener uden for København og Århus. Foruden livetransmitterede koncerter blev der sat fokus på bærende musikmiljøer i Danmark. Fra 1999 til 2002 blev der afholdt 44 livetransmissioner med 132 danske rockorkestre. TRAX blev midlertidigt indstillet i 2002, grundet beskæringerne i den økonomiske støtte fra Musikrådet, men forventes genoptaget i Grøn Spot Grøn Spot er i dag en integreret del af Grøn Koncert, hvor potentielle stjerner præsenteres fra en mindre scene. Således opnår orkestrene live-erfaring og økonomisk tilskud, mens publikum får indblik i den kommende musik. ROSA programsætter og afvikler arrangementet, ligesom det også er ROSA, der udvælger og præsenterer orkestrene. Pick-up festivals Ved Pick-up festivaler samles der op på en genres eller et geografisk steds potentiale for præsentation af livemusik. ROSA fungerer som fødselshjælper ved disse festivals. Et eksempel på en pickfestival er Udenfor sæsonen, der er en koncertrække på Bornholm udviklet i fællesskab med Bornholms Amt og Steffen Brandt, 21

22 hvor formålet er at præsentere kultur decentralt og ikke kun i storbyerne, ligesom man søger at kombinere erfarne komponister og udøvere med mindre erfarne på tværs af genrens stilarter. Arrangementet har medfødt stor interesse og overvejelser om andre lignende forsøg. Præsentations-cd er ROSA udgiver Rocking.dk -cd en i tilknytning til cd-boxudgivelsen Music From Denmark, som det samlede danske musikliv udgiver hvert år og deler ud til relevante danske samt internationale kontakter bl.a. ved de internationale branchefestivaler som MIDEM (Frankrig), POPKOMM (Tyskland) og SXSW/South By SouthWest (Texas). Udvælgelsen sker ud fra det seneste års danske musikudgivelser og foretages af et panel nedsat af ROSA (se principper for udvælgelse af brugere og støttemodtagere). Endvidere fremstilles en cd, der fungerer som reklame op til SPOT Festivalen. cd en deles ud til universiteter, læreanstalter m.m. senest har man endvidere distribueret den til musikmagasinet Gaffa s medlemmer. Hertil kommer en række andre præsentationscd er i forbindelse med præsentation af dansk musik, herunder nye stilarter som HipHop og Electronica. Sekretariat for Aarhus International Jazz Festival Ved de seneste par Jazz festivaler har ROSA mod betaling forestået sekretariatsfunktionen, herunder booking af scener, logistik, myndighedskontakt, produktion af program mm. Portostøtten Portostøtten gives til udsendelse af demo-cd er samt bandinfo (pressemeddelelser, fotos etc.) med henblik på jobs på spillesteder, pladeselskabskontrakter, optagelse i bookingbureau i ind- og udland etc. Støtten gives til porto og emballage/kuverter. Flashprojektet ROSA arbejder med flash-video-mediet som er en ny måde at videreformidle ny dansk musik på over for internationale kontaktpersoner inden for musikverden. Arbejdet har bl.a. medført at nogle engelske pladeselskaber er blevet interesserede i navne som Indigo Sun, at Ester Brohus og Superheroes har fået internationale henvendelser, ligesom flashprojektet medvirkede til, at Tina Dickow er kommet i forbindelse med sin engelske manager. 22

23 Information ROSA informerer via sin hjemmeside ( hvor man kan læse om ROSA, aktiviteterne/projekterne, søge efter artikler m.m. Endvidere produceres selvstændige hjemmesider til større projekter såsom SPOT og Skand-All. Musiktidsskrift ROSA startede og støtter Geiger som musik- og kunstmagasin ved at forestå trykning og forsendelse samt ved at finansiere redaktionelle udgifter, herunder lokalebehov for redaktionen. Andet Karrierekanonen ROSA deltager i karrierekanonen, der er udviklet af DRs P3. Her findes der frem til nye solister/musikere efter indledende prøver på forskellige scener i landet. ROSA bidrager ved udvælgelsen af orkestre/solister og afviklingen på de respektive scener lokalt. Spil Dansk Dagen Under den årlige Spil Dansk Dag, hvor KODA er hovedarrangør, bidrager ROSA ved at lave et indslag. Institutionens brugere og interessenter Institutionens brugere og interessenter De rene tilskudsmodtagere udgøres af orkestre og kunstnere som enkeltpersoner, der spiller original musik af egen produktion. Derudover har ROSA en lang række interessenter, der indgår i større eller mindre grad: - Koncertarrangører - Journalister - Offentlige myndigheder - Pladeselskaber - Bookingfirmaer & Agenturer - Managere og musikformidlere - Fagforeninger - Ambassader m.fl. Hertil kommer kredsen af de landsdækkende organisationer, der indgår som medlemmer i ROSA. 23

24 Sammenfatning af brugernes/interessenternes kommentarer Der er generelt positive tilbagemelding på ROSAs virke. ROSA fremhæves særligt for at have fingeren på pulsen bredt i landet, samt for en enestående evne til at identificere kvalitet over hele landet og opdyrke det til kunstnerne eller pladeselskabet kan klare sig selv. Endvidere understreger stort set alle respondenter, at institutionen er god til at give støtten på det rigtige tidspunkt, hvilket gør at man kommer langt med relativt få midler. SPOT-festivalen fremhæves for den omhyggelige udvælgelse af de meget talentfulde kunstnere, der optræder der, hvilket også har stor tiltrækningskraft på indflydelsesrige personer fra udlandet. Flere respondenter mener, at ROSA er den indirekte årsag til den succes mange unge danske musikere oplever i udlandet i disse år. Overlappende/supplerende tilbud Der er ikke identificeret institutioner/organisationer, der som RO- SA arbejder for at sikre rockmusikkens udøvere og miljøer adgang til musiklovens midler på lige fod med det øvrige musikliv, samt at formidle kendskab til rockmusikkens vilkår og behov over for offentlige myndigheder. Der er imidlertid andre finansieringskilder end ROSA inden for rockmusikken via andre offentlige tilskudsgivere og musiklivets fagforeninger og brancheorganisationer. Mange af disse er medlem af ROSA. Udvælgelse af støttemodtagere/brugere Når ROSA screener ansøgerne, er det primært ud fra en vurdering af, om der er tale om national dansk rytmisk musik af en god kvalitet. Man har et særligt fokus på den potentielle elite. Såfremt kvaliteten er i orden opereres efter først til mølle princippet hvilket medfører, at puljerne ofte er tomme længe inden årets udgang. For at kunne komme i betragtning til live-støtte udland skal ansøgerne indsende formålsbeskrivelse og budgetoverslag vedr. udlandsbesøget hvori indgår eventuelle indtægter ved jobs, rejseudgifter m.m. ROSA vurderer kvaliteten af musikken og oplæggets kvalitet i øvrigt. Typisk finansierer ROSA højst 20-30% af de omkostninger, som en udlands-turné er forbundet med. Også for portostøtten, der aldrig uddeles i portioner over 600 kr., foretages en kvalitativ vurdering på baggrund af det af ansøgeren 24

25 beskrevne formål samt det obligatoriske medfølgende lyttemateriale. Sagsbehandling i forbindelse med ansøgninger Der nedsættes årligt fagudvalg for hvert relevant sagsbehandlingsområde, der træffer de kunstfaglige vurderinger. Udvalgene serviceres af ROSA. De løbende ansøgninger kvitteres og oplyses om sagsbehandlingen. Der meddeles tilsagn/afslag. Alle ansøgere kan uanset bevilget tilsagn eller afslag modtage rådgivning af ROSA samt modtage informationer af generel faglig karakter. 25

26 Økonomi Årsregnskab 2002 kr. % Driftstilskud fra Statens Musikr Særlige tilskud Statens Musikr Andre tilskud Øvrige tilskud og indtægter Kontingenter 0 0 Deltagerbetaling Salgsindtægter 0 0 Renteindtægter Indtægter i alt Løn og personaleudgifter Kontorholdsudgifter Lokaleudgifter Andre udgifter Administrationsudgifter i alt Rejse- og opholdsudgifter Reklameudgifter Produktionsomkostninger 0 0 Publikationer Særlige projekter Aktivitetsudgifter i alt Ekstraordinære poster 0 0 Renteudgifter Udgifter i alt Årets resultat Egenkapital Eventualforpligtelser Kommentarer til årsregnskabet 2002 Det fremgår af årsregnskabet, at 58% (3.353 t. kr.) af institutionens samlede indtægter hidhører fra Musikrådet, hvoraf t. kr. (47%) vedrører det faste driftstilskud og 650 t. kr. (11%) vedrører særlige projekttilskud. Restfinansieringen t. kr. (42%) hidhører fra tilskud fra andre tilskudsgivere med t. kr. (27%), deltagerbetaling ved arrangementer 298 t. kr. (5%) samt øv-rige indtægter og renter 565 t. kr. (10%) De faste driftsudgifter udgør 26

27 3.057 t. kr. (51%) af de samlede udgifter og aktivitets- /projektudgifter udgør t. kr. (49%) af de samlede udgifter. En del af den alternative projektstøtte, som ROSA gennem sine aktiviteter kanaliserer til musikken, figurerer ikke af regnskabet. Dette skyldes, at støtten er udbetalt direkte fra de alternative støtteydere (såsom Muskelsvindfonden, KODA, Danmarks Radio) til musikkerne. Alene for GRØN SPOT udgjorde denne form for støtte ca. ¾ mio. kr. De løbende driftsudgifter/-indtægter (inkl. renter) udviser et underskud på 352 t. kr., hvorimod aktivitets-/projekter udviser et overskud på 157 t. kr., således at årsresultatet udviser et underskud på 195 t. kr. Institutionens egenkapital udgør -69 t. kr. Egenkapitalens negative størrelse stiller store krav til økonomistyringen i institutionen, da selv mindre udsving i negativ retning i indtægts- og udgiftsflow kan risikere at medføre, at foreningen ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser uden underskudsdækning/betalingstilsagn fra Musikrådet eller andre. Eventualforpligtelsen, t. kr. vedrører leasing (årlig 320 t. kr.), husleje (årligt 468 t. kr.). Der er hensat feriepenge i regnskabet. 27

28 2.3. dacapo Information til brug for profilen Følgende informationskilder er anvendt til udarbejdelsen af nærværende profil: Interview/møde med direktør Henrik Rørdam, bestyrelsesformand Niels Rosing-Schow og marketingkoordinator Cecillia Rosenmeier afholdt den 22. oktober 2003 hos dacapo. Telefoninterview af udvalgte brugere/interessenter. Diverse skriftligt materiale, der af institutionen er fundet relevant for nærværende profil. Information på hjemmesiden Institutionens historie og formål dacapo, Selskabet til udgivelse af Dansk Musik, blev etableret i 1989 af Statens Musikråd. Det nyetablerede selskab fik som opgave dels at videreføre opgaver, som tidligere lå hos det nu nedlagte Dansk Musik Antologi (DMA) og dels at varetage produktionen af ny dansk kompositionsmusik, som hermed udskiltes fra Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik. Med denne disposition ønskede Statens Musikråd at understrege nødvendigheden af at sikre en selvstændig dansk produktion og distribution af fonogrammer med dansk kvalitetsmusik, som vanskeligt ville kunne gøre sig gældende på almindelige markedsvilkår. I dacapos vedtægter er det således sikret, at det er bestyrelsen, der træffer de repertoiremæssige beslutninger alene ud fra kunstneriske kriterier i forhold til formålet. Vedtægterne beskriver, hvordan relevante kompetencer tilgodeses i bestyrelsen. Med den seneste vedtægtsrevision er skellet mellem det ældre antologirepertoire og den ny musik ophævet, idet det fremover er den samlede repertoireforpligtelse, der skal ses som del af en dansk musikantologi omfattende ældre og nyt repertoire. dacapos formelle formål er følgende: Selskabets formål er at varetage produktion og udgivelse af dansk musik med tilhørende kommenterende ledsagematerialer samt i fornødent omfang trykning af nodemateriale. 28

29 Selskabet kan varetage distribution af sine produkter selv eller overlade denne til tredjemand. I sidstnævnte tilfælde skal eventuelt overskud ved salget anvendes til opfyldelse af selskabets formål. dacapo har endvidere opstillet følgende målsætninger: dacapo skal i de kommende år udbygge og fastholde sin position som et af de mest spændende og nyskabende nationale pladeselskaber i Europa. På skandinavisk plan skal dacapo være blandt de 2-3 største klassiske pladeselskaber. dacapo skal samarbejde med de bedste professionelle solister og ensembler i Danmark for dermed at sikre den højest mulige kunstneriske kvalitet. Der skal tilbydes ensembler og musikere produktionsforhold, der muliggør indspilningskvalitet på internationalt niveau. dacapo skal videreudbygge sine inden- og udenlandske relationer med henblik på øget omtale af selskabets aktiviteter, selskabets kunstnere og styrkelse af selskabets profil for dermed at skabe grobund for fortsat vækst. dacapo skal sammen med relevante samarbejdspartnere opbygge en viden og en position, der gør det muligt at agere inden for IT-teknologiens områder, herunder i særdeleshed Internet og nyetablerede lydformater. dacapo skal bidrage til et øget kendskab til og forståelse for dansk musikkultur i såvel Danmark som i udlandet, herunder ikke mindst den nykomponerede musik. dacapo skal varetage indspilning og udgivelse af dansk kvalitetsmusik. dacapo skal arbejde mod en nationalantologi, der giver et bredt og nuanceret billede af dansk musik gennem alle tider. dacapo skal spille en aktiv rolle i formidling og eksport af dansk musik og skal via sine udgivelser og sit formidlingsarbejde skabe forståelse for dansk kvalitetsmusik som et attraktivt alternativ til det sædvanlige internationale repertoire på plademarkedet, på koncertscenen og i musikmiljøet generelt. Ved udnyttelse af IT-teknologien skal dacapo medvirke til at styrke formidlingen, herunder den pædagogiske formidling af dansk musik til eksisterende og nye målgrupper. Organisatorisk setup Organisationsform Dacapo er en selvejende institution hjemmehørende Christianshavns Torv 2, 3, 1410 København K. 29

30 Universiteterne DR Biblioteksrådet Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik Kunstrådet Bestyrelse dacapo Bestyrelsen Jf. vedtægterne ledes selskabet af en bestyrelse på 7 medlemmer. 3 medlemmer beskikkes efter indstilling fra Musikrådet, 1 medlem beskikkes efter indstilling fra bestyrelsen for Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik, 1 medlem beskikkes som repræsentant for landets musikbibliotekarer efter indstilling fra Biblioteksrådet, 1 medlem beskikkes som repræsentant for universiteternes musikvidenskabelige institutter efter indstilling fra disse i fællesskab og 1 beskikkes efter indstilling fra Danmarks Radio. Der sidder imidlertid kun 5 personer i bestyrelsen p.t., idet Kunstrådet efter omorganiseringerne af Statens Musikråd ikke har ønsket at indsætte nye personer. Vedtægtsændringer er under udarbejdelse. Bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for selskabets aktiviteter og drift, udpeges for en fireårig periode. Institutionen Bestyrelsen ansætter selskabets leder, som med ansvar over for bestyrelsen forestår den daglige drift, herunder ansættelse og afskedigelse af medhjælp til selskabet. To medarbejdere er fuldtidsansatte. Derudover har institutionen en halvtidsansat bogholder. Som nævnt udgøres bestyrelsen af 5 personer, hvis arbejde i høj grad består af repertoirevurderinger. Disse 5 personer er ulønnede, aktive, repertoiremæssige eksperter, hvis samlede indsats vurderes at udgøre et årsværk. Da ovenstående kræfter ikke fuldt kan dække det arbejde institutionen udfører, har dacapo oparbejdet et netværk af freelancere på personer. Ifølge institutionen svarer dette til 4-5 fuldtidsstillinger. 30

31 Institutionens aktiviteter og resultater dacapo formidler dansk musik gennem cd-udgivelser, om end det er sjældent, at dacapo finansierer den komplette udgivelse alene. dacapo kan ofte være behjælpelig med at søge medfinansiering, ligesom kunstneren selv kan gøre en aktiv indsats på dette område, og dermed fremme tidspunktet for udgivelsen. dacapos udgivelser distribueres over hele verden i samarbejde med HNH International Ltd., der også distribuerer velkendte mærker som Naxos og Marco Polo. dacapo udgiver ca cd er årligt i 2002 dog kun 19, hvoraf 11 var med nyere kompositionsmusik samt én jazzudgivelse. Genremæssigt spænder udgivelserne fra solo- og kammermusik, orkestermusik og koncerter til dramatisk musik, opera og electronica. Jazzindspilninger er nu indstillet, ligesom de foretagne revyindspilninger var et enkeltprojekt, der nu er afsluttet. I 2002 blev der solgt cd er, hvilket er det laveste antal siden distributionssamarbejdet med HNH blev indledt i Dette skyldes blandt andet den generelle afmatning på cd-området, samt en utilstrækkelig styring af Olga Musik % af udgivelserne sælges i udlandet. Det vurderes, at 80% af produktionen aldrig har været indspillet før, og at op mod 40% aldrig har været spillet før. dacapo har som et resultat af den store fokus institutionen har på kvalitet, udviklet sig til at være et blåstemplende organ af materialet såvel som af indspilningerne. dacapos udgivelser har vundet en lang række nationale og internationale priser, herunder blandt andet Cannes Classical Award for Poul Ruders Tjenerindens Fortælling indspillet af Det Kgl. Kapel. Derudover er Poul Ruders, Per Nørgård og Vagn Holmboe nogle af de mest fremtrædende komponister, hvis værker dacapo har udgivet. Internationale anerkendelser i 2002 Ruders; Tjenerindens fortælling: Cannes Classical Award Holmboe; Requiem for Nietszche 10/10 Classics Today Pizzicato Excellentia Award Gramophone Editor s Choise Gramophone Critic s Choise 31

32 BBC Music Magazine 5 star Fanfare The Want List 2002 Weyse; Klaversonater Danish Music Award Weyse; Sovedrikken Danish Music Award Langgaard; Symfonier nr. 4 og 5 10/10 Classics Today Langgaard; Symfonier nr Klassik Heute: 10 (Beste Bewerbung) Holmboe; Præludier for Sinfonietta, Vol. 2 Pizzicato Supersonic Award Nielsen; Symfonier Pizzicato Supersonic Award 10/10 Classics Today Henriques; Orkesterværker The Want List 2002, Fanfare Langgaard; Violinsonater vol. 1 Pizzicato Supersonic Award Buxtehude; Vokalværker vol. 2 Klassik Heute: 10 (Beste Bewerbung) Danish Music Award Hamerik; Symfonier nr /10 Classic Tday Danish Music Award Institutionens brugere og interessenter Institutionens brugere og interessenter dacapos brugere/interessenter er primært kunstnere, komponister, videnskabelige institutioner samt festivaler. Ultimativt får pladekøbere, radiostationer, radiolyttere, m.fl. tillige glæde af dacapos arbejde. I 1992 indgik dacapo en licensaftale med HNH International Ltd. (Naxos) med henblik på distribution af selskabets udgivelser. HNH varetager således fremstilling, distribution og markedsføring af da- 32

33 capos udgivelser igennem sit distributionsnetværk, der omfatter ca. 40 lande. HNH s danske datterselskab er Olga Musik, som er fysisk placeret under samme tag som dacapo. Samarbejdet med HNH vurderes at være en væsentlig årsag til, at det er lykkedes at få klassisk dansk musik så bredt repræsenteret i udlandet, som det er tilfældet. En stor del af dacapos produktion foregår i samarbejde med DR, da der ofte er et interessefællesskab. Der er flere forskellige samarbejdsmodeller afhængig af karakteren af produktionen, men typisk dækker dacapo udgifter til kunstnerne samt betaler et produktionsbidrag til DR. Sammenfatning af brugernes/interessenternes kommentarer dacapo bliver generelt karakteriseret som en fagligt velfunderet institution, der arbejder seriøst med at dokumentere den danske antologi. Dacapo roses endvidere for godt samarbejde og assistance i forbindelse med at finde fondsstøtte. Når dacapo udgiver et værk opfattes det i branchen generelt som en blåstempling af værket. Visse brugere/interessenter har beklaget, at der ikke i højere grad fokuseres på nulevende kunstnere og at dacapos antologiforpligtigelser inden for den klassiske danske musik til tider tilsidesættes af andre hensyn. Endvidere stilles der spørgsmålstegn ved dacapos aktivitet i forhold til udgivelse af værker, der må forventes at kunne produceres på kommercielle vilkår; det vil sige værker, som, ifølge flere interessenter, formentlig ville blive udgivet kommercielt, hvis ikke dacapo eksisterede. Overlappende/supplerende tilbud dacapos nærmeste konkurrenter er Classico og Danacord, som begge er kommercielle og ikke har nogle repertoireforpligtelser. Det er dacapos umiddelbare skøn, at ca. 25% af den musik, man udgiver, ville blive udgivet af konkurrenterne, såfremt dacapo havde valgt ikke at udgive den. Udvælgelse af støttemodtagere/brugere Bestyrelsen foretager repertoirevurderingerne. Beslutninger om, hvad der skal udgives træffes ud fra følgende væsentlighedskriterier: Værkets/værkernes og interpretationens kunstneriske kvalitet, den musikalske udtrykskraft og det teknisk/artistiske niveau Værkets/værkernes særlige musikhistoriske/ kulturhistoriske værdi 33

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

De kulturelle midler

De kulturelle midler De kulturelle midler Koda afsætter hvert år "kulturelle midler", der skal medvirke til, at der skabes ny musik og sang. Midlerne er en fast procentdel af de penge, som Koda henter fra brugen af musik.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v.

Med henblik på at opfylde dette formål kan Studenterhuset drive café, læsesal, arrangere foredrag, workshops, udlåne lokaler m.v. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN AALBORG UNIVERSITETS STUDENTERHUS 1. Navn og hjemmel. Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Universitets Studenterhus, i daglig tale kaldet Studenterhuset. Foreningen er stiftet

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik Beslutningsforslag nr. B 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen (EL) Folketinget opfordrer regeringen til i indeværende

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 2. Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 2 Resumé af spørgeskemaundersøgelsen & Stikordsreferat af Debatsession #1 og #2 Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig Undersøgelse

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner

Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark. Debatsession 1. Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Undersøgelse af den elektroniske musik i Danmark Debatsession 1 Præsentation af de første resultater & stikordsreferat af de 5 gruppediskussioner Ingeborg Okkels, Oplægsholder og undersøgelsesansvarlig

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Beslutningsprotokol Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget sprotokol 21-05-2014 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads 5 Lokale 3 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra. H.C. Andersen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra. H.C. Andersen. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Skade, at Amerika Ligge skal saa langt herfra H.C. Andersen 90 91 Musikmesser/Showcase-festivaler Der findes et utal af internationale musikmesser, -konferencer, -seminarer, -festivaler og kombinationer

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 11. august 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 6 Mødedato: 27. august 2014 Tidspunkt: Kl. 10.00 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Fra kl. 13.00 til kl.13.30. Mødtes udvalget med

Læs mere

1.1. Danish Music Awards (DMA) er en årlig prisuddeling, der i 2015 arrangeres af TV 2 i samarbejde med IFPI Danmark og Koda.

1.1. Danish Music Awards (DMA) er en årlig prisuddeling, der i 2015 arrangeres af TV 2 i samarbejde med IFPI Danmark og Koda. DANISH MUSIC AWARDS 2015 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer Regelsæt for indstilling af fonogrammer og kunstnere til Danish Music Awards 2015 i kategorierne gældende for pop/rock og beslægtede

Læs mere

1.1. Danish Music Awards (DMA) er en årlig prisuddeling, der i 2014 arrangeres af TV 2 i samarbejde med IFPI Danmark og KODA.

1.1. Danish Music Awards (DMA) er en årlig prisuddeling, der i 2014 arrangeres af TV 2 i samarbejde med IFPI Danmark og KODA. DANISH MUSIC AWARDS 2014 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer Regelsæt for indstilling af fonogrammer og kunstnere til Danish Music Awards 2014 i kategorierne gældende for pop/rock og beslægtede

Læs mere

Vi har hermed fornøjelsen at vedlægge Dacapos nye 2010 katalog - i tidens ånd trykt på miljørigtigt genbrugspapir.

Vi har hermed fornøjelsen at vedlægge Dacapos nye 2010 katalog - i tidens ånd trykt på miljørigtigt genbrugspapir. Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 72 Offentligt DACAPO 15. december 2009 Vi har hermed fornøjelsen at vedlægge Dacapos nye 2010 katalog - i tidens ånd trykt på miljørigtigt genbrugspapir. Vi skal

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK INDHOLD Metode Datagrundlag Hovedkonklusioner 1. Uddannelsesområdet 2. Det professionelle område 3. Gatekeeper-området METODE Dataindsamlingen er foretaget på baggrund af eksisterende

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

NYE VEJE FOR FESTIVALEN

NYE VEJE FOR FESTIVALEN NYE VEJE FOR FESTIVALEN Aarhus Jazz Festival 2015 vil vanen tro præsentere et varieret program af høj kvalitet, med både store internationale, europæiske, danske og nordiske orkestre. Ambitionen er at

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 6. marts 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 2 Mødedato: 4. - 5. marts 2014 Tidspunkt: Tirsdag kl. 12.00 til onsdag kl. 13.00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget - Dagsorden 18. november 2014 PRINT Ældre- og Handicapudvalget Åben Dagsorden 2. Driftsaftale med Bolbro Brugerhus (Åbent) Tirsdag den 18-11-2014 kl. 08:30 Lysningen, Østerdalen

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK

NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK Indikatorer og nøgletal JazzDanmark 2013-2016 Side 1 af 6 NØGLETAL OG INDIKATORER JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Opgaveområder - Nøgletal og indikatorer... 2! Udvikling i nøgletal og indikatorer... 4! JazzDanmarks

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Notat. Promus, Billedkunstcenteret, Litteraturcenteret og Scenekunstcenteret. Foretræde for Kulturudvalget

Notat. Promus, Billedkunstcenteret, Litteraturcenteret og Scenekunstcenteret. Foretræde for Kulturudvalget Notat Emne: Foretræde for Kulturudvalget Til: Kulturudvalget, til møde 5. februar 2013 Kopi til: Kopi til Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Den 1.2.2013 Promus, Billedkunstcenteret,

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet Bilag 9: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-12-2010 Kulturministeriet Kapitel

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ROSA DANSK ROCK SAMRÅD 1: NAVN OG HJEMSTED Stk. 1: Den selvejende institutions navn er ROSA Dansk Rock Samråd, dannet 23. august 1981, herefter kaldet ROSA. Stk.

Læs mere

Oversigt over indkomne ansøgninger til nyt regionalt spillested. I det følgende gennemgås de 3 indkomne ansøgninger på baggrund af følgende kriterier:

Oversigt over indkomne ansøgninger til nyt regionalt spillested. I det følgende gennemgås de 3 indkomne ansøgninger på baggrund af følgende kriterier: NOTAT Bilag 1 Sagsnr. 292082 Dok.nr.: 1859265 Oversigt over indkomne ansøgninger til nyt regionalt spillested I det følgende gennemgås de 3 indkomne ansøgninger på baggrund af følgende kriterier: Aktivitetsniveau

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens

Læs mere

Diversitet i musikbranchen

Diversitet i musikbranchen Diversitet i musikbranchen Dansk Musiker Forbund Dansk Artist Forbund Gramex JazzDanmark Dansk Live Maj 2017 Indhold DIVERSITET ER KVALITET! 3 DE METODISKE OVERVEJELSER 3 ORGANISATIONERNE BAG UNDERSØGELSEN

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet

LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar Kulturministeriet LOV nr 1531 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-025153 Senere ændringer til forskriften LBK nr 79 af 14/01/2011

Læs mere

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning

Indhold WOMEX 2009. Evalueringsrapport. Sammenfatning 7. december 2009 WOMEX 2009 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Nordisk samarbejde 1.4 Økonomi og ressourcer

Læs mere

V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY

V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Kansas City. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Foreningens formål er at udbrede interessen og forståelsen

Læs mere

Henvendelse til Kulturudvalget fra spillestedet Backstage vedr. forholdene for privat drevne spillesteder.

Henvendelse til Kulturudvalget fra spillestedet Backstage vedr. forholdene for privat drevne spillesteder. Emne: Henvendelse til Kulturudvalget fra spillestedet Backstage vedr. forholdene for privat drevne spillesteder. Til: Kulturudvalget Kopi til: Rådmanden for Kultur og Borgerservice Side 1 af 5 Henvendelse

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Januar 2017 Vejledning til ansøgningsskema Udlodningsmidler 2017 Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsøkonomi Holbergsgade

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse

Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse Tønder Festival som kulturelt Fyrtårn 2015-16: Grænseoverskridende kulturmøde i børnehøjde og Talentudvikling i verdensklasse 1. Baggrunden for projektet På baggrund af et ekstremt bæredygtigt samarbejde

Læs mere

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13

Mikael Højris: Den nye Musikbranche 13 13 Bandaftalen den første kontrakt Den første kontrakt man skal lave er en bandaftale : Et dokument der beskriver de interne forhold i bandet. En kontrakt imellem medlemmerne i bandet, som sætter præcise

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Juni 2008 Navn, hjemsted og formål 1 Fonden Roskilde Sprogcenter er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune. Fondens egenkapital udgøres af kontant

Læs mere

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt

Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt Vedtægter for Landsorganisationen Dansk Skoleidræt 1. Navn: Landsorganisationens navn er Dansk Skoleidræt med hjemsted i Nyborg. 2. Formål: 1. Dansk Skoleidræt har som mål at fremme folkesundheden ved:

Læs mere

DANISH MUSIC AWARDS 2011 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer

DANISH MUSIC AWARDS 2011 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer DANISH MUSIC AWARDS 2011 Gældende for pop/rock og beslægtede genrer Regelsæt for indstilling af fonogrammer og kunstnere til Danish Music Awards 2011 i kategorierne gældende for pop/rock og beslægtede

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker

KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker Uddannelsen sigter mod at forberede de studerende på det meget varierede arbejdsliv, der møder mange konservatorieuddannede

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

- XV - Bilag 14. Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum

- XV - Bilag 14. Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 14 Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Regnskab 2014 Budgetmål for Fonden Aarhus 2017 og Moesgaard Museum Resume Fonden Aarhus 2017 foreslår,

Læs mere

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2007 at forøge støttemidlerne

Læs mere