Årsberetning Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 1

2 Indholdsfortegnelse Formandens beretning..s Generelt om Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.s Nævnets baggrund...s Om nævnet...s Nævnets medlemmer...s Sekretariatets aktiviteter s Statistik..s Klagesagerne...s Efterlevelse...s Sagsbehandlingstiden...s Disciplinærsagerne....s Domme.....s Tagets restlevetid.s Asbestslam i tagrum... s Celotex ("bløde plader")....s Udlejning af ejendomme- ikke sommerhuse s Undtagelse af småbyggerier og drivhuse...s Kvalitetssikring af tilstandsrapporter....s København Byrets domme af 9. januar 2015 s. 21 2

3 Formandens beretning Disciplinær- og klagenævnets årsrapport for 2014 er struktureret som nævnets tidligere årsrapporter. Med rapporten tilstræbes at give et kort og informativt overblik over nævnets virke herunder navnlig information om praksisændringer som følge af afgørelser, som er truffet i året. Som det fremgår af afsnittet om statistik er der i 2014 truffet afgørelse i 132 klagesager, hvilket er 17 sager færre end i 2013, og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid har også været lidt længere nemlig 5,3 måned, hvor den i 2013 var 4,5 måned. Disse afvigelser beror blandt andet på, at der i 2014 er sket en udskiftning af personalet i sekretariatet, som forbereder sagerne til nævnets afgørelse, og forhåbentlig vil sagsbehandlingstiden blive lidt mindre igen, efterhånden som personalet får rutine og erfaring med sagernes behandling. Hertil kommer, at det er mit personlige indtryk, at en større del af sagerne i 2014 har været meget sagsbehandlingskrævende, navnlig fordi der i mange sager var klaget over et stort antal forhold. I årsberetningen for 2013 nævnte jeg, at antallet af klagesager og disciplinærsager alt andet lige er afhængig af antallet af bolighandler, og at det var muligt, at der som følge af stagnationen på boligmarkedet i forbindelse med finanskrisen, ville være færre sager i nogle år. Dette har vist sig rigtigt, navnlig for så vidt angår disciplinærsagerne. Som man kan se i afsnittet herom, er der truffet afgørelse i 23 sager i I 2013 var dette tal 62. For så vidt angår sager, hvor der blev foretaget administrativ kontrol og sager, hvor der blev påbegyndt teknisk revision, er antallet stort set uændret. Som det fremgår af rapporten har Københavns Byret den 9. januar 2015 afsagt dom i 2 sager, som 2 bygningssagkyndige har anlagt mod nævnet. De bygningssagkyndige mente, at nævnets afgørelse i disciplinærsagerne mod dem var ugyldig, fordi den skønsmand, som havde udfærdiget kontrolrapporterne, ved skønsforretningen havde benyttet sig af en assistent, der selv var tidligere skønsmand. De nærmere omstændigheder fremgår af indlægget i årsrapporten, herunder at det er muligt, at sagerne skal behandles af landsretten. Sagerne har givet anledning til, at nævnet over for skønsmændene har præciseret, at det skal være klart, at de rapporter, som de indleverer til nævnet, skal være udfærdiget af dem selv. Skønsmændene kan naturligvis i særlige tilfælde rådføre sig med andre sagkyndige, men de skal selv udfærdige og stå inde for de rapporter, som de afleverer til nævnet. Norman E. Cleaver Formand 3

4 1. Generelt om Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 1.1. Nævnets baggrund Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige blev oprettet 1. januar Nævnet afløste Ankenævnet for Huseftersyn, som har behandlet klager fra forbrugere over tilstandsrapporter fra 2000 til og med Nævnet overtog endvidere kvalitetskontrol af tilstandsrapporter og behandling af disciplinærsager, der tidligere blev foretaget administrativt i Erhvervs- og byggestyrelsen Om nævnet Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige behandler klager over tilstandsrapporter, der er udfærdiget under huseftersynsordningen. Nævnet behandler desuden disciplinærsager mod beskikkede bygningssagkyndige, blandt andet på baggrund af den løbende kvalitetskontrol af de beskikkede bygningssagkyndiges arbejde. Nævnet er en uafhængig, administrativ instans, som består af en landsdommer som nævnsformand og derudover af 6 medlemmer, der er repræsentanter for forbrugerne, repræsentanter for branchen for beskikkede bygningssagkyndige og uafhængige eksperter. Nævnets sekretariat, der varetager teknisk revision og den forberedende sagsbehandling af disciplinær- og klagesager, er placeret i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. I klagesager kan nævnet pålægge en beskikket bygningssagkyndig at betale erstatning for tab, der er lidt af klager, på grund af mangler og fejl i en tilstandsrapport. Nævnet foretager en løbende kvalitetskontrol af de beskikkede bygningssagkyndiges arbejde. Nævnet kan på baggrund af den generelle kvalitetssikring iværksætte en disciplinærsag mod den bygningssagkyndige. Nævnet kan af egen drift indlede en disciplinærsag mod en bygningssagkyndig. Endvidere kan fysiske og juridiske personer med retlig interesse heri indgive anmodning om, at der indledes en disciplinærsag mod en beskikket bygningssagkyndig. I disciplinærsagerne kan nævnet tildele påtaler og advarsler, pålægge bøder eller frakende retten til at udøve hvervet som beskikket bygningssagkyndig. Nævnets afgørelser kan indbringes for domstolene, men de kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Nævnets virke er bl.a. reguleret ved Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. af 7. december

5 1.3. Nævnets medlemmer Formand Landsdommer Norman E. Cleaver Repræsentanter for forbrugerne Ingeniør Helen Amundsen Rådsmedlem Jan Howardy Suppleanter: Jurist Tina Dhanda Rådsmedlem Erik Jørgensen Repræsentanter for erhvervet Cand.jur. Lis Sonne Mogensen Arkitekt Jørgen Thomsen Suppleanter: Cand.jur. Nina Brinch Bygningssagkyndig Michael Madsen Personer med særlig kendskab til huseftersynsordningen Seniorforsker og civilingeniør Eva Møller Advokat Henrik Høpner Suppleanter: Seniorforsker og civilingeniør Erik Brandt Advokat Tina Bach 5

6 1.4. Sekretariatets aktiviteter Sekretariatet varetager blandt andet telefonisk rådgivning, den indledende sagsbehandling samt udfærdigelse af indstillinger og udkast til afgørelser i klagesagerne. Endvidere varetager sekretariatet den administrative kontrol af tilstandsrapporterne, den tekniske revision af rapporterne samt udfærdigelse af indstillinger og udkast til afgørelser i disciplinærsagerne. Disciplinær- og klagenævnets sekretariat har haft øvrige aktiviteter i form af: Erfa-møder med nævnets skønsmandskorps Erfa-gruppemøder med de andre interessenter i ordningen Undervisning på eksterne kurser Undervisning på de obligatoriske info-møder for de bygningssagkyndige Arbejde omkring nyt journaliseringssystem til klagesagerne Journalisering af tidligere administrative kontroller i nyt journalsystem Deltagelse i Ministeriet for by-, bolig- og landdistrikters kulturnat og folkemøde på Fyn Deltagelse i Ministeriet for by-, bolig- og landdistrikters projekt om Social kapital Oplæring af nye medarbejder idet 2 ud af sekretariatets 3 jurister er nyansatte i

7 2. Statistik 2.1 Klagesagerne Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige modtog 168 klagersager i 2014, og nævnet afholdte 11 nævnsmøder. På de 11 møder, har nævnet truffet 132 afgørelser i klagesager. Nedenstående diagram illustrerer, hvorledes disse afgørelser har fordelt sig i forhold til udfaldet. I 11 af klagesagerne gav sagen nævnet anledning til at overveje, om sagen skulle danne grundlag for en disciplinærsag, jf. forretningsordenens 9, stk. 4. 7

8 2.2 Efterlevelse I 7 sager afgjort af Disciplinær- og klagenævnet i 2014 har den bygningssagkyndige/dennes forsikringsselskab meddelt, at man ikke ønsker at følge nævnets afgørelse under henvisning til Bekendtgørelse om Huseftersynsordningen, 11, nr. 12 eller i øvrigt ikke opfyldt afgørelsen. (I en af sagerne har den bygningssagkyndige dog betalt et mindre beløb). Som det fremgår af det første diagram, fik klager helt eller delvist medhold i 70 sager ud af de 132 afgjorte sager i Sammenlignes det med, at den bygningssagkyndige/dennes forsikringsselskab i 7 sager afgjort i 2014 har meddelt, at man ikke ønsker at følge nævnets afgørelse/ikke har fulgt afgørelsen, medfører det en efterlevelse på 90 %. Af de sager, hvor den bygningssagkyndige/dennes forsikringsselskab i 2014 har meddelt, at man ikke ønsker at følge/ikke har fulgt nævnets afgørelse er 2 p.t. indbragt for domstolene/fogedretten. Der er nævnet bekendt i 2014 afsagt dom i 2 sager (den ene en ankesag) og indgået retsforlig i 1 sag, der tidligere er afgjort af nævnet. 2.3 Sagsbehandlingstiden Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nævnets afgørelser fra klageskemaets modtagelse til afgørelsens afsendelse var ved udgangen af 2014 ca. 5,3 måneder. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid af disciplinærsagerne behandlet af nævnet var ca. 4,5 måneder. 2.4 Disciplinærsagerne Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige traf i 2014 afgørelse i 23 disciplinærsager. Nedenstående diagram illustrerer udfaldet af disse sager. 8

9 Oversigt over udfald af 23 disciplinærsager afgjort i 2014 af Disciplinær og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Påtaler i 18 sager svarende til 78 % Advarsel i 3 sager svarende til 13 % Ej grundlag for sanktion i 2 sager svarende til 9 % Der blev foretaget administrativ kontrol i sager i Der blev påbegyndt teknisk revision af 289 sager i Domme Der er afsagt dom i 2 disciplinærsager, der har været indbragt for domstolene i Se nærmere herom i afsnit 9. 9

10 3. Tagets restlevetid Klagesagerne Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige har i 2014 truffet afgørelse i en række klagesager, hvor der bl.a. var klaget over (efter klagers opfattelse) fejlagtige oplysninger om tagets restlevetid i tilstandsrapporten. Bestemmelsen om, at der skal oplyses om tagets restlevetid i tilstandsrapporten blev indført pr. 1. maj Følgende fremgår af Bekendtgørelse om huseftersynsordningen: 19. Tilstandsrapporten, der indeholder resultatet af bygningsgennemgangen, herunder oplysning om den forventede restlevetid for den del af bygningens tag (undertag, inddækning eller tagbelægning), som må forventes at have den korteste restlevetid, samt et af sælger udfyldt sælgeroplysningsskema, skal afgives på et skema, der er godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Den bygningssagkyndige afgiver rapporten tillige med en (eller flere) generel hustypebeskrivelse relevant for den bygning, som tilstandsrapporten vedrører, jf. 18, til den, der har bestilt huseftersynet, og indberetter rapporten elektronisk via Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters internetbaserede informations- og forvaltningssystem, jf. 11, nr. 8, senest 14 dage efter bygningsgennemgangens foretagelse. Følgende fremgår af Håndbogen vedrørende tagets restlevetid: Tagets restlevetid: Den bygningssagkyndige skal i tilstandsrapporten angive den forventede restlevetid for hovedbygningens tag. Hovedbygningen skal identificeres ved at anvende bygningens litrering (bogstavbetegnelsen), jf. kapitel Angivelsen af tagets forventede restlevetid skal bestå i en angivelse af restlevetiden for den del af taget (undertag, inddækning eller tagbelægning), som må forventes at have den korteste restlevetid. I tilstandsrapporten er anført: Af Betænkning om huseftersynsordningen nr fremgår følgende i udvalgets overvejelser om bl.a. oplysninger om forventet levetid (i tillæg til rapporten): Oplysninger af den nævnte karakter vil efter udvalgets vurdering formentlig kun i begrænset omfang kunne danne grundlag for, at en køber kan komme igennem med et erstatningskrav overfor en bygningssagkyndig udelukkende baseret på fejlagtige oplysninger i et tillæg. 10

11 Det skyldes, at en køber i almindelighed vil have vanskeligt ved at godtgøre, at den pågældende har lidt et økonomisk tab som følge af f.eks. en fejlagtig angivelse af en bygningsdels levetid Endvidere fremgår: Med den foreslåede restlevetidsangivelse vil købers beslutningsgrundlag blive forbedret, idet det af tilstandsrapporten vil kunne konstateres, om der må forventes afholdt udgifter til udbedring af bestemte bygningsdele indenfor en kortere tidshorisont. Forslaget indebærer dog samtidig, at køber ikke vil have en berettiget forventning om, at den bygningssagkyndige skal kunne drages til ansvar, hvis det konkret måtte vise sig, at bygningsdelen har en kortere restlevetid end angivet i rapporten. Endelig fremgår: Efter dansk retspraksis er det som altovervejende hovedregel kun skadelidtes økonomiske tab, der kan kræves erstattet. Dette kan udgøre et problem i forhold til en række af de oplysninger, som typisk gives i tillæg til tilstandsrapporter. Det vil f.eks. være vanskeligt at godtgøre, at der er lidt et økonomisk tab som følge af en fejlagtig angivelse af en bygningsdels forventede restlevetid. I j.nr var der bl.a. klaget over, at der i tilstandsrapporten var anført, at tagbelægningen på henholdsvis litra A og B var anført med en levetid på over 10 år. Klager havde haft to fagmænd til at vurdere taget, og de fandt, at taget havde en kortere levetid end 10 år. I afgørelsen anførte nævnet følgende: På side 6 i tilstandsrapporten er anført: Tagets restlevetid: Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 10 år eller længere. Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på tagbelægningen. Endvidere er anført følgende standardtekst: Den bygningssagkyndige angiver ovenfor den forventede restlevetid for bygningens tag. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om en gennemsnitsbetragtning baseret på et opslag i en tabel, som tager udgangspunkt i tagets alder og de anvendte byggematerialer og vejr. Restlevetiden er baseret på den del af taget, der har den korteste restlevetid. Ifølge skønserklæringen er taget 64 år gammelt. Levetidstabellen anfører, at betontagsten har en levetid på 80 år. Nævnet finder derfor, og da skønnet er baseret på opslag i en tabel, at den bygningssagkyndige ikke har begået fejl eller forsømmelser vedrørende forhold 1. I j.nr var der bl.a. klaget over Tagkonstruktion bygning A: a. Der mangler en kvalitativ vurdering af tagbelægningens tilstand ved huseftersynet. 11

12 I afgørelsen anførte nævnet følgende: Vedrørende restlevetiden bemærkes, at følgende standardtekst fremgår af tilstandsrapporten: Den bygningssagkyndige angiver ovenfor den forventede restlevetid for bygningens tag. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om en gennemsnitsbetragtning baseret på et opslag i en tabel, som tager udgangspunkt i tagets alder og de anvendte byggematerialer. Den bygningssagkyndige foretager altså ikke et individuelt skøn, og der tages derfor ikke højde for særlige forhold som f.eks. slid fra vind og vejr. Restlevetiden er baseret på den del af taget, der har den korteste restlevetid. Under henvisning til ovenstående finder nævnet, at der ikke er grundlag for at pålægge den bygningssagkyndige erstatningsansvar vedrørende forhold 1. I j.nr var der bl.a. klaget over: 1. Tilstandsrapporten angiver misvisende - forkert restlevetid for husets tagdækning (side 6). I afgørelsen anførte nævnet følgende: Nævnet skal vedrørende forhold 1 bemærke, at tagets restlevetid alene er baseret på en gennemsnitsbetragtning for den pågældende type tagbelægning, hvilket også klart fremgår af den tilhørende beskrivelse i tilstandsrapporten. Såfremt der er aktuelle skader på tagbelægningen, skal den bygningssagkyndige bemærke dette selvstændigt under skadesbeskrivelsen i tilstandsrapporten. På denne baggrund finder nævnet, at den bygningssagkyndige har registeret forholdet tilstrækkeligt i tilstandsrapporten. Konklusion Nævnet tillægger det således betydning i afgørelserne, at der alene er tale om et tabelopslag uden individuelt skøn, og den bygningssagkyndige vil alene kunne pålægges erstatningsansvar, såfremt der er konkrete skader eller nærliggende risiko for skader på taget, som burde være beskrevet i rapporten. Disciplinærsagerne I teknisk revision er det nævnets opdrag til skønsmændene, at eventuelle fejl i rapporteringen af Tagets restlevetid normalt vægtes som en formel fejl på vægtskalaens laveste niveau A og efter de konkrete omstændigheder specificeres på et af niveauets 5 trin. 12

13 4. Asbestslam i tagrum Håndbogens skadesbegreb er defineret i 5 hovedgrupper: (1) fysiske skader, (2) fysiske mangler, (3) fejl, (4) åbenlyse afvigelser fra bygningslovgivningen og (5) forhold der medfører en risiko for personskade. Under hovedgruppe 5 angiver håndbogen: Personskaderisiko. Man skal registrere forhold, der ud fra en konkret vurdering indebærer personskaderisiko. Hermed menes ikke en fjern og hypotetisk risiko for personskade, men en påregnelig og nærliggende risiko. I den efterfølgende eksempelliste på forhold, der kan indebære personskaderisiko, er blandt andet anført sundhedsskadelige materialer, og herunder hører asbest. Det er afgørende for den konkrete vurdering af personskaderisikoen, i hvilken form asbesten forekommer. Asbestholdige fiberplader som sådan vil normalt ikke skulle karakteriseres med personskaderisiko, så længe materialets form er ubrudt. Det er først, når materialet optræder i en utilsigtet, ukontrolleret form, at der skal foretages en konkret vurdering af personskaderisikoen. Asbestslam i tagrum opstår som regel efter højtryksspuling af et asbestholdigt eternitpladetag. Eternittagplader fremstillet før 1987 indeholder asbest. Renovering af et sådant tag indebærer ofte afrensning med højtryksspuling, der kan løsrive asbestfibre fra tagpladernes overflade. Sammen med vand, smuds og cementrester presses asbestfibre gennem pladeoverlæggene ind i tagrummet i et ikke kendt blandingsforhold og ligger på isoleringslaget og afdamper som plamager under tagpladernes overlæg. Da asbestfibre er sundhedsskadelige, kræver processen specialudstyr og overholdelse af særlige sikkerhedsforskrifter, hvilket udføres af særlige tagrensefirmaer. Det har vist sig, at ikke alle firmaer overholder sikkerhedsreglen om fjernelse af evt. asbestslam i tagrummet. Dette vil typisk skulle ske ved at afdække loftarealet under afrensningen, så plamagerne og evt. afrenset slam fra træværk efterfølgende kan pakkes sammen og fjernes. Kombinationen af vand og opslammede cementrester binder asbestfibrene, når blandingen størkner. Og så længe den størknede masse får lov at ligge i fred, er den sundhedsskadelige risiko begrænset. Problemet opstår, når man træder på resterne eller påvirker dem på anden vis. I så fald kan fibrene frigives, og blive luftbårne, og dermed indåndes eller transporteres med tøj eller sko. Disciplinærsager: I en teknisk revision har skønsmanden angivet det som en fejl, at følgende forhold ikke fremgår af tilstandsrapporten: Skadesbeskrivelse: Det kan konstateres, at efter en tagrensning, er der efterladt striber af asbestslam på isoleringen. Karakter: K1. Note: Størknet asbestslam i urørt tilstand har ingen eller begrænset skadevirkning. Hvis man vil fjerne slammen uden professionelt udstyr og -metode, kan det være forbundet med personrisiko. Fejlens vægt: B8 - Der er tale om skærpende omstændigheder, da det ikke 13

14 kan forventes, at brugerne har kendskab til håndtering af skaden, og at der kan være personrisiko ved en forkert håndtering ved afhjælpning af skaden. Nævnet tiltrådte skønsmandens fejlangivelse. Klagesager: I klagesag j.nr var der bl.a. klaget over, at asbestslamrester i tagrummet var givet forkert karakter med K1, som burde være K3. Skønsmanden anførte, at B.S. har under pkt i Tilstandsrapporten givet K1: Der er asbestholdigt indtørrede slamrester i tagrummet efter at taget er blevet afrenset. BS har således registreret problemet, men vurderes at have fejlet med en for lav karakter. Nævnet bemærkede, at tagerummet ikke var et opholdsrum. Under henvisning hertil og til de oplysninger, der var givet i rapporten, fandt nævnet, at klager var tilstrækkeligt advaret om forholdet. Der var således ikke grundlag for, at pålægge den bygningssagkyndige erstatningsansvar vedrørende dette forhold. I klagesag j.nr var der efter tilstandsrapportens udarbejdelse blevet målt asbestfibre i ejendommens varmekanaler. Efterfølgende var der blevet klaget over, at den bygningssagkyndige ikke havde opdaget disse asbestfibre under sin bygningsgennemgang. Skønsmanden anførte i sin konklusion, at Det vurderes, at der er tale om en skjult skade, som BS ikke har haft mulighed for at konstatere. ( ) Der er derfor ikke begået fejl eller forsømmelser i tilstandsrapporten. Nævnet fandt, at der var tale om et skjult forhold. Den bygningssagkyndige var derfor ikke erstatningsansvarlig. 14

15 5. Celotex ( bløde plader ) De porøse træfiberplader (med produktnavne som fx Celotex, Sentex, lnsulite) er fremstillet af træfibre, der i en våd proces bindes sammen af træets naturlige indhold af lignin og harpiks. Materialet er herefter presset til ca. 12 mm tykke plader, som tørres og hærdes i en ovn. Frem til midten af 1960 erne var brugen af disse såkaldte "bløde masonitplader" et almindeligt og ofte anvendt materiale ved efterisolering af ydervægge, lofter og tagetager i enfamiliehuse og sommerhuse. Brandmæssig risiko: Porøse træfiberplader anvendt som væg- og loftbeklædning indebærer en stor brandmæssig risiko, idet de antændes eksplosivt. Fugtproblemer: Pladerne er normalt opsat med galvaniserede søm, som danner kuldebroer, og som med tiden bliver synlige igennem tapet og maling. De porøse plader påvirkes meget af skiftende fugtforhold, hvilket medfører store fugtbevægelser, der giver revner i pladesamlinger. l ældre, dårligt isolerede bygninger uden hulmur er der risiko for, at fugtig luft kondenserer på indersiden af den kolde ydervæg, hvilket kan give grobund for trænedbrydende svampe. Dette viser sig ofte ved misfarvninger, fx grønne, sorte, brune eller hvide pletter og plamager. Med Bygningsreglement 1972 blev det af ovennævnte grunde ikke længere tilladt at beklæde indvendige overflader med bløde træfiberplader. Pladerne findes dog fortsat i en del ejendomme, og danner derfor jævnligt grundlag for klagesager. I klagesagerne kan nævnet forholde sig til såvel eventuelle skader på bygningen, som personskaderisikoen ved brand. I klagesag j.nr var der bl.a. klaget over vægbeklædninger med bløde træfiberplader. Skønsmanden anførte, at det er ret nemt at konstatere beklædning med bløde træfiberplader. Dette kan ske ved bankning på væggen. Selv om der er tale om en lovlig beklædning, burde beklædningen på grund af risikoen for røgudvikling og skimmel være medtaget med karakter K1. Det er en fejl, at bemærkningen om beklædningen ikke er medtaget i tilstandsrapporten. Nævnet: Klager var allerede inden handlen gjort opmærksom på, at Celotex på indvendige vægge burde fjernes. Allerede fordi klager havde været bekendt forholdene, inden handlen var endelig, og disse forhold er medtaget i det bilag, der gav anledning til nedsættelsen af købesummen, fandt nævnet ikke, at klager havde lidt et tab vedrørende disse forhold, hvorfor den bygningssagkyndige ikke var erstatningspligtig. I klagesag j.nr var der bl.a. klaget over, at den indvendige del af ydervægge i flere værelser var ulovligt beklædt med celotexplader. Skønsmanden anførte, Det vurderes, at der ikke er begået fejl eller forsømmelser ved Huseftersynet. Det var almindeligt før 1967, at anvende celotexplader som isolering af ydervægge. Først efter 1967 blev pladerne kendt uegnet til brug som beklædning af vægge på grund af den forøgede brandfare, disse plader kunne medføre. Det er ikke muligt at fastlægge, hvornår pladerne er monteret, men er de monteret før 1967, er de ikke ulovlige i dag. Huset er opført i

16 Nævnet fandt det ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at den bygningssagkyndige havde begået fejl i forbindelse med beskrivelsen af forholdet på besigtigelsestidspunktet. Den bygningssagkyndige var derfor ikke erstatningsansvarlig. 16

17 6. Udlejning af ejendomme- ikke sommerhuse Disciplinær og klagenævnet har også i 2014 behandlet sager om, hvorvidt en klager skulle betragtes som erhvervsdrivende, og dermed ikke kunne benytte sig af nævnet som klageinstans, jf. Bekendtgørelsen om disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 7, stk.2. Emnet er tidligere blevet behandlet af Ankenævnet for Huseftersyn i årsberetningen for 2006 under emnet Erhvervsdrivende klagere, og af Disciplinær- og klagenævnet i årsberetningen for 2013 under samme navn. Disciplinær- og klagenævnet har truffet en principiel afgørelse i sag I j.nr var der klaget over, at den bygningssagkyndige ikke havde anført, at kældervæggen var opført i gasbeton. Ejendommen var ikke et sommerhus. Klager overtog ejendommen 3. januar 2013, hvorefter ejendommen blev udlejet to gange. Den første lejekontrakt blev indgået 8. februar 2013 med ophørsdato 1. marts 2015, og den anden lejekontrakt blev indgået 29. juli 2014 med ophørsdato 1. november De seneste lejere opsagde lejemålet 29. oktober 2014 grundet skimmelsvamp i ejendommen. Klager oplyste, at ejendommen var erhvervet med henblik på beboelse inden for en kortere årrække, da klager på tidpunktet for erhvervelsen af ejendommen var udstationeret. Af nævnets afgørelse fremgår følgende: Efter nævnets praksis kan klage over tilstandsrapporter ikke behandles, når en ejendom er købt med henblik på udleje. Den omstændighed, at køber på et senere tidspunkt selv ønsker at bebo ejendommen ændrer ikke herpå, medmindre udlejningsperioden er af kortere varighed. Når henses til de forelagte oplysninger finder nævnet ikke grundlag for at behandle denne klagesag, som derfor afvises jf. Forretningsordnens 6, stk. 1. Med denne afgørelse har nævnet givet udtryk for, at det anlægger en restriktiv vurdering, hvis udlejning varer i over et år. 17

18 7. Undtagelse af småbyggerier og drivhuse Disciplinær- og klagenævnet har tidligere i årsberetningen fra 2011 (s.9) og 2012 (s.9) behandlet dette emne. Når undtagelsen af sekundære bygninger i tilstandsrapporter kan få så stor en betydning, er det fordi, dette kan medføre, at en ejerskifteforsikring kan tage forbehold i policen for dækning af eventuelle skader på bygningen, uanset om undtagelsen er i overensstemmelse med håndbogens regler. Når en sekundær bygning uretmæssigt er undtaget, vil en køber, som klager ikke have lidt et tab og derfor ikke kunne få tilkendt erstatning i en klagesag, fordi vedkommende har haft en forventning om, at bygningen ikke repræsenterede nogen værdi. Anderledes stiller det sig, hvis det er sælger, som klager. Hvis sælger kan dokumentere, at have lidt et tab, som følge af den urigtige undtagelse, vil dette kunne udløse en erstatning. Nævnet har hidtil ikke haft sager, hvor klager var sælger, og det må forventes, at nævnet i sådanne sager, vil kræve en forholdsvis sikker dokumentation for tabet. Disciplinær- og klagenævnet har i 2013 og 2014 truffet yderligere afgørelser i denne type sager, hvor køber var klager. J.nr I denne sag var der blandt andet klaget over, at 4 bygninger på ejendommen, der bestod af en havestue, sommerhus og 2 stalde ikke var medtaget i tilstandsrapporten. Nævnet fandt, at det var en fejl, at bygningerne ikke var medtaget i tilstandsrapporten, da bygningerne var anvendelige og i brugbar stand. Nævnet fandt ligeledes, at klager som følge af undtagelse af bygningerne ikke havde en forventning om, at disse havde haft nogen værdi forud for handlen. Klager var på denne baggrund ikke berettiget til erstatning, da denne ikke havde lidt et tab. J.nr Der var blandt andet klaget over at en staldbygning var undtaget fra tilstandsrapporten, da den bygningssagkyndige havde vurderet at bygningen havde ringe byggeteknisk værdi. Nævnet fandt, at det var en fejl, at bygningen var blevet undtaget, da bygningen var anvendelig, og havde en ikke ubetydelig værdi. Imidlertid fandt nævnet, at klager ikke havde lidt et tab, da denne forud for købet ikke havde en berettiget forventning om, at bygningen repræsenterede nogen økonomisk værdi. Da klager ikke havde lidt et tab, var han derfor ikke berettiget til erstatning. 18

19 J.nr I denne sag havde køber blandt andet klaget over for stor lægteafstand på bygning B, som var undtaget fra tilstandsrapporten med begrundelsen, at bygningen havde ringe byggeteknisk værdi. Nævnet fandt, at undtagelsen var en fejl, men at klager på denne baggrund ikke havde en berettiget forventning om, at bygningen repræsenterede nogen byggeteknisk værdi forud for købet. Klager var derfor ikke berettiget til erstatning, da denne ikke havde lidt et tab. Konklusion Som køber skal man være opmærksom på, at man ikke kan få erstatning, selvom den bygningssagkyndige fejlagtigt har undtaget en bygning fra tilstandsrapporten, da man ikke har haft nogen berettiget forventning om, at bygningen repræsenterede nogen økonomisk værdi. Man har derfor ikke lidt et økonomisk tab. Tværtimod kan man sige, at man har haft en gevinst. 19

20 8. Kvalitetssikring af tilstandsrapporter Administrativ kontrol Samtlige knap 400 aktive bygningssagkyndige er i 2014 blevet administrativt kontrolleret. Sekretariatet har for hver enkelt bygningssagkyndig gennemgået de tre seneste (på kontroltidspunktet) indberettede tilstandsrapporter, for at afdække om håndbogens formelle regler for rapportering er overholdt, og om teksterne kan antages at være forståelige for lægmand. I de rapporter, hvor der er konstateret systematiske og/eller betydelige mangler i forhold til regelgrundlaget, er den bygningssagkyndige udtaget til en efterfølgende teknisk revision. I de rapporter, hvor der er konstateret sporadiske og/eller mindre betydende mangler, er den bygningssagkyndige kontaktet på telefon for en kollegial dialog om de punkter, hvor tilstandsrapporten kan forbedres. Teknisk revision Der er afsluttet i alt 281 tekniske revisioner i I 23 af disse sager, har der efter sekretariatets vurdering været indikationer på, at tilstandsrapporten er fejlbehæftet i et omfang, der kan danne grundlag for sanktion, og sagerne er derfor indstillet til afgørelse i nævnet. Hvilket er et betragteligt fald i forhold til 2013, hvor 62 sager blev indstillet. Nævnets afgørelser fremgår af ovenstående statistik. De resterende 248 tekniske revisioner er afsluttet af sekretariatet uden videre sagsbehandling. Ligesom i tidligere år gælder det, at mere end 90 % af fejlene i tilstandsrapporterne enkeltvis er uden særlig betydning for brugerne/køberne, idet den økonomiske konsekvens vil være under kr. og i de fleste tilfælde noget mindre eller ingen. Det drejer sig dels om mindre skader, der ikke er rapporteret, og dels om mindre skadesforhold, der ikke er fyldestgørende rapporteret og ikke kommunikerer det, som den bygningssagkyndige måske faktisk har observeret og vurderet. Det drejer sig primært om mangelfuld omfangsbeskrivelse og stedfæstelse af skaderne, samt ofte manglende redegørelse for den konkrete skadesrisiko. Samtlige nævnsbehandlede fejlangivelser er tilgængelige for alle bygningssagkyndige i referencearkivet på herev.dk. 20

21 9. Københavns Byrets domme af 9. januar 2015 To bygningssagkyndige har henholdsvis den 21. januar 2013 og den 11. marts 2013 anlagt sag mod Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, med principal påstand om, at nævnets afgørelser var ugyldige, subsidiært at der ikke var grundlag for at tildele de bygningssagkyndige sanktioner. De to bygningssagkyndige var begge i 2012 var blevet udtaget til teknisk revision ved den samme skønsmand, udmeldt af nævnet. Nævnet havde henholdsvis den 12. februar 2013 og den 20. december 2012 på baggrund af kontrolrapporterne truffet afgørelse og tildelt de bygningssagkyndige henholdsvis en påtale og en advarsel. De bygningssagkyndige havde under sagens behandling i nævnet gjort indsigelse mod gyldigheden af skønsmandens rapporter, idet denne i forbindelse med sin besigtigelse havde fået bistand af sin far, der selv tidligere havde fungeret som teknisk revisor(skønsmand). De bygningssagkyndige mente derfor, at rapporterne reelt var udarbejdet af ham. Endvidere gjorde de gældende, at skønsmandens far var inhabil overfor dem af forskellige konkrete årsager. Nævnet har efterfølgende overfor skønsmanden påpeget, at man ikke finder det hensigtsmæssigt, at skønsmændene medbringer egne tekniske assistenter til skønsforretningen, hvilket skønsmanden har taget til efterretning. Nævnet meddelte i afgørelserne, at de bygningssagkyndiges generelle indsigelser mod kontrolrapporterne ikke gav grundlag for at afvise deres gyldighed. Ved retten har de bygningssagkyndige til støtte for deres påstande gjort gældende, at kontrolrapporterne, som danner grundlag for afgørelserne ikke er udarbejdet af teknisk revisor alene, og de er derfor ikke gyldige. Ved kendelse af 24. april 2013 havde Københavns Byret truffet afgørelse om, at der ikke skulle deltage tre dommere ved sagens behandling, som ellers påstået af sagsøger i den ene sag. Denne kendelse blev kæret til Østre Landsret, der den 21. juni 2013 fandt, at der skulle deltage tre dommere i afgørelsen af sagen, da landsretten efter sagens oplysninger fandt, at sagens udfald kunne få væsentlig betydning for andre end parterne. Sagerne er blevet hovedforhandlet sammen ved byretten. I dommene af 9. januar 2015 udtalte byretten enslydende i begge sager: Bevisbyrden for, at der foreligger forhold, som kan føre til, at nævnets afgørelse er ugyldig påhviler bb (den bygningssagkyndige/sagsøger). I den ene sag udtalte retten endvidere: På denne baggrund finder retten det ikke godtgjort, at den tekniske revision ikke er udført af xx (skønsmanden), eller at xx (skønsmanden) ikke skulle have udarbejdet kontrolrapporten. Det er herunder ikke godtgjort, at det i den konkrete sag har haft betydning for den udførte kontrol, at yy (skønsmandens far) deltog i eftersynet, eller at xx (skønsmanden) udvekslede faglige synspunkter med yy (skønsmandens far). Retten finder heller ikke grundlag for at fastslå, at xx som følge af konkurrencemæssige forhold eller udfaldet eller udfaldet af en tidligere sag skulle have været inhabil. 21

22 Der er således ikke grundlag for at fastslå, at sagsøgtes (nævnets) afgørelse lider af væsentlige mangler, som kan føre til, at afgørelsen kan tilsidesættes som ugyldig. I den anden sag udtalte retten endvidere: På denne baggrund finder retten det ikke godtgjort, at den tekniske revision ikke er udført af xx (skønsmanden), eller at xx (skønsmanden) ikke skulle have udarbejdet kontrolrapporten. Det fremgår af BfBE s nyhedsbrev af 25. februar 2013, at Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige overfor revisorkorpset har præciseret, at teknisk revisor som den overvejende hovedregel selv skal stå for hele revisionsopgaven. Retten bemærker herved, at retten efter bevisførelsen ikke finder det godtgjort, at det i den konkrete sag har haft betydning for den udførte kontrol at yy (skønsmandens far) deltog som assistent ved eftersynet. Det bemærkes videre, at det forhold, at yy to gange har udført teknisk revision af (sagsøger nr. 2) s tilstandsrapporter på andre ejendomme ikke kan føre til, at yy ville have været inhabil, hvis han havde været revisor, og at han som følge heraf ikke burde have været til stede. Der er således ikke grundlag for at fastslå, at sagsøgtes (nævnets) afgørelse lider af væsentlige mangler, som kan føre til, at afgørelsen kan tilsidesættes som ugyldig. Endvidere udtalte byretten enslydende i begge sager: Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige består af 7 medlemmer, hvoraf 3 af de medlemmer, som deltog i den konkrete sag, havde byggeteknisk viden. Efter bevisførelsen om de konstaterede fejl, som alene har omfattet forklaringer fra sagsøger, xx(skønsmanden) og yy (skønsmandens far) samt tilstandsrapporten og kontrolrapporten, finder retten, at der ikke foreligger det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte nævnets vurdering af de enkelte punkter i revisionsrapporten. Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige blev frifundet i begge sager Begge sagsøgere har ved ankestævninger af 22. januar 2015 anket sagerne til landsretten med påstande som for byretten. Den 20. februar 2015 har Østre Landsret afsagt kendelser og afvist ankesagerne. Dette er sket under henvisning til, at ankesagerne er omfattet af ankebegrænsningen i retsplejelovens 368, stk. 1, 2. pkt., hvorefter byrettens dom kun kan ankes med Procesbevillingsnævnets tilladelse. I den forbindelse henviser landsretten til, at Højesteret ved dom af 13. november 2009 i sag 180/2009, om prøvelse af en disciplinærbøde på kr. pålagt en advokat udtalte, at også en irettesættelse, der er en mildere sanktion end en bøde, skal anses for omfattet af ankebegrænsningen i retsplejelovens 368, stk. 1, 2 pkt. De bygningssagkyndige har søgt om tilladelse til at anke Østre Landsrets kendelse af 20. februar 2015 til Højesteret hos Procesbevillingsnævnet. Opmærksomheden henledes således på, at der endnu ikke foreligger endelig afklaring af om sagen kan ankes. Nævnet vil orientere om det videre forløb i årsberetningen for

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Årsberetning 2012

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige. Årsberetning 2012 Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 1.1.

Læs mere

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom. Dato: 11. juli 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Notat om ændringer af Håndbogen og HEWEB Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8118 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Isolering på loft Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har nævnt forholdet med den ødelagte isolering

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013.

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013. Dato: 16. september 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Ændringer af HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

HE infomøder 2015 ARKITEKT JENS KIELDSEN SEKRETARIATET FOR DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

HE infomøder 2015 ARKITEKT JENS KIELDSEN SEKRETARIATET FOR DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE HE infomøder 2015 ARKITEKT JENS KIELDSEN SEKRETARIATET FOR DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Nævnets sammensætning Norman E. Cleaver Formand, Landsdommer Helen Amundsen Forbrugerrådet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ----------- --------------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporterne

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 07- -0031, af 24. april 2007, jf. 10 stk. 2, i

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk.

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour xxxxxxx Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0026 af

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ------------ --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ---------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 09-------0154

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14 020 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11035 Besigtigelsesdato: Torsdag, den 16. juni 2011, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15165 Besigtigelsesdato: Den 14.01.2016 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12151 Besigtigelsesdato: Fredag, den 4. januar 2013, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr

SKØNSERKLÆRING Journal nr SKØNSERKLÆRING Journal nr. 16017 Besigtigelsesdato: 20.04.2016 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag (herunder relevante tilbud): Datering,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13155 Besigtigelsesdato: Onsdag den 26. februar 2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13009 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. april 2013, kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. september 2014, kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 Besigtigelsesdato: 02.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0010, dateret, jf. 7 stk.

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour --------------- --------------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ------------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning Ankenævnet for Huseftersyn 2006 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11137 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. januar 2012 i tidsrummet mellem kl. 10.00 til 12.10 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8096 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14067 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 18. august 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7294 Oversigt over klagepunkter: I tilstandsrapporten pkt. 6.2 er anført Trægulvene knirker på 1.sal ved belastning og karakteren er angivet som K1. KK mener at karakteren K1 er

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08- -0049 af 31. marts 2008, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour ---------- Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig --------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0002

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Sag: Scan-jour Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 07- -0026 af 21. maj 2007, jf. 10, stk. 2, i bekendtgørelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k. SKØNSERKLÆRING J.nr. 10115/10120 Besigtigelse d. 25. januar 2011 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.)

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl. 14.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en påtale for fejl i tilstandsrapporten H. Påtalen tildeles i henhold til 7 stk. 2, i bekendtgørelse nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR

LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR 29. MARTS 2012 LANDSRETSDOM OM BYGNINGSSAGKYNDIGES ERSTAT- NINGSANSVAR Bygningssagkyndig havde handlet ansvarspådragende, da det ikke var tilstrækkelig advarsel at give karakteren K1 i tilstandsrapporten

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

BEVIS I PRODUKTANSVARSSAG

BEVIS I PRODUKTANSVARSSAG 30. JUNI 2011 BEVIS I PRODUKTANSVARSSAG Det hævdes ofte, at der ikke skal meget til at løfte bevisbyrden for defekt i produktansvarssager. I en ny dom blev mellemhandleren - og reelt producenten - imidlertid

Læs mere

INFORMATIONSMØDER NOVEMBER 2012

INFORMATIONSMØDER NOVEMBER 2012 INFORMATIONSMØDER NOVEMBER 2012 Diaspræsentation vedrørende disciplinær- og klagenævnets kvalitetskontrol af tilstandsrapporter Jens Kieldsen Arkitekt Sekretariatet for DISCIPLINÆR- OG KLAGENÆVNET FOR

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2015 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE AKTUELLE EMNER Ændringer af bekendtgørelse om HE Orientering om SBi s Projekt om måling af fugt i danske boliger Opfølgning på nye regler

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8149 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, Professor, cand.jur & ph.d. Birgitte Egelund Olsen A F G Ø R E L S E (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11006 Besigtigelsesdato: Den 12.09.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 Besigtigelsesdato: 20.02.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Årsberetning. Ankenævnet for Huseftersyn

Årsberetning. Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning Ankenævnet for Huseftersyn 2005 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11050 Besigtigelsesdato: 20. juni 2011, kl.14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7271 Oversigt over klagepunkter: 1. Forvitrede tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdet korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12128 Besigtigelse d. 20. november 2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere