Fejlfinding på køleanlæg Fejlfinding REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fejlfinding på køleanlæg Fejlfinding REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren"

Transkript

1 Fejlfinding på køleanlæg Fejlfinding REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren

2 Indhold Side Generelt om fejl på køleanlæg...3 Fejlfinding uden brug af måleinstrumenter...3 Praktisk opdeling...3 Kendskab til anlægget er påkrævet...4 Teoretisk viden er nødvendig...4 Synlige fejl: Luftkølet kondensator...6 Vandkølet kondensator...6 Receiver med skueglas...6 Receiverstopventil...6 Væskeledning...6 Tørrefiltre...6 Skueglas...6 Termostatisk ekspansionsventil...7 Luftkøler...7 Væskekøler...7 Sugeledning...8 Regulatorer i sugeledning...8 Kompressor...8 Kølerum...8 Fejl der kan føles: Magnetventil...9 Tørrefilter...9 Fejl der kan høres: Regulatorer i sugeledning...9 Kompressor...9 Kølerum...9 Fejl der kan lugtes: Kølerum...9 Køleanlæg med luftkøler og luftkølet kondensator...10 Køleanlæg med to luftkølere og luftkølet kondensator...11 Køleanlæg med vandkøler og vandkølet kondensator...12 System i fejlfindingen...13 Fejlfinding generelt RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H0316 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),

3 Generelt om fejl på køleanlæg I dette hæfte gennemgås almindeligt forekommende fejl på mindre, forholdsvis enkle køleanlæg. De beskrevne fejl, fejlårsager, udbedring og indvirkning på anlæggets drift gælder også for mere komplicerede og for store anlæg. Blot kan der på sådanne anlæg være tale om yderligere fejl, som ikke vil blive beskrevet her. Fejl vedrørende elektroniske regulatorer behandles heller ikke her. Ae0_0001 Fejlfinding uden brug af måleinstrumenter Med lidt erfaring vil mange almindeligt forekommende fejl på køleanlæg kunne lokaliseres udelukkende ved hjælp af synet, hørelsen, følewog til dels lugtesansen. De resterende fejl kan derimod kun påvises ved hjælp af måleinstrumenter. Ae0_0012 Praktisk opdeling Fejlfindingen er opdelt i to afsnit. Det første omfatter udelukkende de fejl, der kan opfattes direkte med sanserne, og her anføres symptomer, mulige årsager og indvirkning på anlæggets drift. Det andet afsnit beskæftiger sig både med fejl, der direkte kan opfattes med sanserne, og fejl, der kun kan konstateres med måleinstrumenter. Her forklares symptomerne og mulige årsager, og der gives anvisning på udbedring af fejlene. Ae0_0028 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA), RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H0316 3

4 Kendskab til anlægget er påkrævet Et vigtigt led i fejlfindingsproceduren er at få et godt overblik over køleanlæggets opbygning, funktion og styring, både mekanisk og elektrisk. Kender man ikke anlægget på forhånd, bør man før den egentlige fejlsøgning sætte sig ind i anlæggets rørdiagram og nøgleskema, og man bør orientere sig om anlæggets faktiske udformning (rørføring, komponentplacering samt eventuelle tilsluttede systemer som f.eks. køletårne og brinesystemer). Teoretisk viden er nødvendig Et vist mål af teoretisk viden er nødvendig, hvis fejl og uhensigtsmæssig drift skal kunne opdages og afhjælpes. Hvis man selvstændigt skal kunne finde alle former for fejl på selv forholdsvis simple køleanlæg, er det en forudsætning at man har grundigt kendskab til bl.a. følgende: - Samtlige anlægskomponenters opbygning, virkemåde og karakteristikker. - Nødvendigt måleudstyr og måleteknik. - Samtlige køletekniske processer i anlægget. - Omgivelsernes indflydelse på anlæggets drift. - Funktion og indstilling af automatik og sikkerhedsudstyr. - Lovgivning vedrørende sikring og efter syn af køleanlæg. Foruden beskrivelsen i dette hæfte af selve fejlene og fejlfindingsproceduren på køleanlæg findes yderligere et hefte med beskrivelse af de måleinstrumenter der anvendes til fejlfinding på køleanlæg - se Fejlfinding på køleanlæg - Måleinstrumenter. Ae0_0029 Ae0_0033 Ae0_ RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H0316 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),

5 Ved den følgende gennemgang af fejl på køleanlæg tages udgangspunkt i anlæg svarende til rørdiagrammerne figur 1, 2 og 3. Ved gennemgangen følges rørsystemerne i kredsprocessens retning, og de fejlsymptomer, der kan forekomme, vil blive beskrevet efterhånden på vejen rundt i rørsystemet. Gennemgangen starter efter kompressorens højtryksside og går i pilenes retning. Ae0_0016 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA), RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H0316 5

6 Fejlfinding Tekst i [ ] angiver fejlårsag Synlige fejl Indvirkning på anlæggets drift Luftkølet kondensator a) Tilsmudset f.eks. med fedt/støv, savsmuld, visne blade. Fejl under a), b), c), d) og e) forårsager: [Manglende vedligeholdelse] - Forhøjet kondensatortryk. b) Ventilatorer virker ikke. - Reduceret kølekapacitet. [Motor defekt] - Forhøjet energiforbrug. [Motorværn afbrudt] For en luftkølet kondensator bør forskellen mellem c) Ventilator har forkert omdrejningsretning. luftens tilgangstemperatur og kondenseringstemperaturen ligge mellem 10 K og 20 K, helst i den lave [Monteringsfejl] d) Ventilatorvinger beskadiget. ende. e) Finner deformeret. [Ublid behandling] Vandkølet kondensator - med skueglas: Se under receiver. Receiver med skueglas Væskeniveau for lav. [Kølemiddelmangel i anlæg] [Overfyldning i fordamper] [Overfyldning i kondensator] Væskestand for høj. [Overfyldt anlæg] Receiverstopventil a) Ventil lukket. b) Ventil delvis åben. Væskeledning a) For lille. [Dimensioneringsfejl] b) For lang. [Dimensioneringsfejl] c) Med skarpe bøjninger og/eller indtrykninger. [Monteringsfejl] Tørrefilter Kondens eller rimdannelse på overfladen. [Filter delvis stoppet af snavs på tilgangssiden] Skueglas a) Farve gul. [Fugt i anlæg] b) Farve brun. [Smudspartikler i anlæg] c) Ren damp i skueglas. [Utilstrækkelig væske i anlæg] [Ventil i væskeledning lukket] [Fuldstændig tilstopning af f.eks. tørrefilter] d) Væske og dampbobler i skueglas. [Væskemangel i anlæg] [Ventil i væskeledning delvis lukket] [Delvis tilstopning af f.eks. tørrefilter] [Manglende underkøling] For en vandkølet kondensator bør forskellen mellem kondensatortemperaturen og vandets tilgangstemperatur ligge mellem 10 K og 20 K, helst i den lave ende. Damp/dampbobler i væskeledning. Lavt sugetryk eller pjatkørsel. Kondensatortryk muligvis for høj. Kondensatortryk muligvis for høj. Anlæg standset via lavtrykspressostat. Dampbobler i væskeledning. Lavt sugetryk eller pjatkørsel. Fejl under a), b) og c) forårsager: - Stort trykfald i væskeledning. - Dampbobler i væskeledning. Damp i væskeledning. Fare for: - Syredannelse - Korrosion - Motorafbrænding - Vandudfrysning i termostatisk ekspansionsventil. Fare for slid på bevægelige dele og tilstopninger i ventiler og filtre. Stilstand via lavtrykspressostat eller pjatkørsel. Stilstand via lavtrykspressostat. Stilstand via lavtrykspressostat. For alle fejl under d) gælder: Pjatkørsel eller kørsel ved for lavt sugetryk. 6 RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H0316 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),

7 Synlige fejl Termostatisk ekspansionsventil a) Termostatisk ekspansionsventil kraftigt tilrimet, fordamper kun tilrimet i nærheden af ventilen. [Tørrefilter delvis tilstoppet] [Følerfyldning delvis tabt] [Tidligere nævnte fejl som forårsager dampbobler i væskeledningen] b) Termostatisk ekspansionsventil uden udvendig trykudligning, fordamper med væskefordeler. [Dimensionerings- eller montagefejl] c) Termostatisk ekspansionsventil med udvendig trykudligning, udligningsrør ikke monteret. [Monteringsfejl] d) Føler ikke spændt helt fast. [Monteringsfejl] e) Føler har ikke kontakt med røret i hele sin længde. [Monteringsfejl] f) Føler anbragt i luftstrøm. [Monteringsfejl] Luftkøler a) Fordamperflade kun tilrimet på tilgangsside, termostatisk ekspansionsventil kraftigt tilrimet. [Fejl i termostatisk ekspansionsventil] [Alle tidligere nævnte fejl som forårsager dampbobler i væskeledning] b) Fronten blokeret af rimdannelse. [Manglende, defekt eller forkert indstillet afrimningsprocedure] c) Ventilator kører ikke. [Motor defekt eller motorværn standset] d) Ventilatorvinger defekte. e) Finner/lameller er deformerede. [Ublid behandling] Væskekøler a) Termoventilføler ikke spændt helt fast. [Monteringsfejl] b) Termostatisk ekspansionsventil uden udvendig trykudligning på væskekøler med stort tryktab, f.eks. coaxfordamper. [Dimensioneringsfejl eller montage] c) Termostatisk ekspansionsventil med udvendig trykudligning, udligningsrør ikke monteret. [Monteringsfejl] Tekst i [ ] angiver fejlårsag Indvirkning på anlæggets drift Fejl under a) forårsager drift ved lavt sugetryk eller pjatkørsel via lavtrykspressostat. Fejl under b) og c) forårsager drift ved lavt sugetryk eller pjatkørsel via lavtrykspressostat. Fejl under d), e) og f) forårsager overfyldt fordamper med risiko for væskegennemløb til kompressor og dermed kompressorhavari. Fejl under a) forårsager: - Stor overhedning ved afgangen fra fordamper og drift ved gennemsnitligt lavt sugetryk, Fejl under a), b), c), d), og e) forårsager: - Drift ved gennemsnitligt lavt sugetryk. - Formindsket kuldeydelse. - Forøget energiforbrug. For termoventilstyrede fordampere gælder: Forskellen mellem luftens tilgangstemperatur og fordamperstemperaturen bør ligge mellem 6 K og 15 K, helst i den lave ende. For niveaustyrede fordampere gælder: Forskellen mellem luftens tilgangstemperatur og fordampertemperaturen bør ligge mellem 2 K og 8 K, helst i den lave ende. Forårsager overfyldt fordamper med risiko for væskegennemløb til kompressor og dermed kompressorhavari. Fejl under b) og c) forårsager: - Stor overhedning ved afgangen fra fordamperen. - Drift ved gennemsnitligt lavt sugetryk. - Formindsket kuldeydelse. - Forøget energiforbrug. For termoventilstyrede væskekølere gælder: Forskellen mellem væskens tilgangstemperatur og fordampertemperaturen bør ligge mellem 6 K og 15 K, helst i den lave ende. For niveaustyrede væskekølere gælder: Forskellen mellem væskens tilgangstemperatur og fordampertemperaturen bør ligge mellem 2 K og 8 K, helst i den lave ende. Danfoss A/S (RC-CMS/MWA), RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H0316 7

8 Synlige fejl Sugeledning a) Unormal kraftig rimdannelse. [Termoventiloverhedning for lille] b) Skarpe bøjninger og/eller indtrykninger. [Monteringsfejl] Indvirkning på anlæggets drift Risiko for væskegennemløb til kompressor og kompressorhavari. Forårsager lavt sugetryk eller pjatkørsel. Tekst i [ ] angiver fejlårsag Regulatorer i sugeledning Dug- eller rimdannelse efter regulatoren, ingen dugeller rimdannelse før regulatoren. [Termoventiloverhedning for lille] Kompressor a) Dug- eller rimdannelse på kompressorens tilgangsside. [Overhedning ved udløb fra fordamper for lille] b) Oliestand for lav i krumtaphus. [Utilstrækkelig olie i anlæg] [Olieophobning i fordamper] c) Oliestand for høj i krumtaphus. [Overfyldning med olie] [Kølemiddelopblanding i olien i en for kold kompressor] [Kølemiddelopblanding i olien på grund af en for lille overhedning ved fordamperens afgang] d) Olieopkog i krumtaphus ved start. [Kølemiddelopblanding med olien i en for kold kompressor] e) Olieopkog i krumtaphus under drift. [Kølemiddelopblanding i olien på grund af en for lille overhedning ved fordamperens afgang] Kølerum a) Udtørrede overflader på kød, slappe grøntsager. [For lav luftfugtighed, sandsynligvis som følge af for lille fordamper] b) Døre utætte eller ulovlige. c) Manglende eller defekte alarmskilte. d) Manglende eller defekte ud-skilte. For b), c) og d) gælder: [Manglende vedligeholdelse eller dimensioneringsfejl] e) Manglende alarmanlæg. [Dimensioneringsfejl] Generelt a) Oliedråber under samlinger og/eller oliepletter på gulvet. [Mulighed for utætheder ved diverse samlinger] b) Afbrændte sikringer. [Overbelastning af anlæg eller kortslutning] c) Motorværn afbrudt. [Overbelastning af anlæg eller kortslutning] d) Afbrudte pressostater og termostater, m.v. [Indstillingsfejl] [Udstyr defekt] Fare for væskegennemløb til kompressor og kompressorhavari. Væskegennemløb til kompressor med risiko for kompressorhavari. Anlæg standset via en evt. oliedifferentialpressostat. Forårsager slid på bevægelige dele. Væskeslag i cylindrene, risiko for kompressorhavari: - Brud på arbejdsventiler. - Brud på andre bevægelige dele. - Mekanisk overbelastning. Væskeslag, skader som under c). Væskeslag, skader som under c). Forårsager dårlig levnedsmiddelkvalitet og/eller kasserede varer. Kan medføre personskade. Kan medføre personskade. Kan medføre personskade. Kan medføre personskade. Olie- og kølemiddeludslip. Anlæg standset. Anlæg standset. Anlæg standset. Anlæg standset. 8 RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H0316 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),

9 Fejl der kan føles Magnetventil Koldere end røret før magnetventilen. [Magnetventil hænger, delvist åben] Samme temperatur som røret før magnetventilen. [Magnetventil lukket] Tørrefilter Filter koldere end røret før tørrefilteret. [Filter delvis tilstoppet med snavs på tilgangssiden] Indvirkning på anlæggets drift Dampbobler i væskeledning. Anlæg standset via lavtrykspressostat. Dampbobler i væskeledning. Fejl der kan høres Regulatorer i sugeledning, fordampertrykregulator el. anden regulator afgiver hyletone. [Regulator for stor (dimensioneringsfejl)] Kompressor a) Bankelyde ved start. [Olieopkog] b) Bankelyde under drift. [Olieopkog] [Slid på bevægelige dele] Kølerum Defekt alarmanlæg. [Manglende vedligeholdelse] Indvirkning på anlæggets drift Ustabil drift. Væskeslag. Risiko for kompressorhavari. Væskeslag. Risiko for kompressorhavari. Kan medføre personskade. Fejl der kan lugtes Kølerum Dårlig lugt i kølerum. [Luftfugtighed for høj p.g.a. for stor fordamper eller for lav belastning] Indvirkning på anlæggets drift Forårsager dårlig fødevarekvalitet og/eller kasserede varer. Danfoss A/S (RC-CMS/MWA), RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H0316 9

10 Høj væskestand Lav væskestand Højt kondensatortryk Lavt kondensatortryk Høj trykrørstemperatur Pjatkørsel Bankelyde Høj oliestand Lav oliestand Olieopkog Olie misfarvet Kompressor kold Kompressor varm Lav temperatur Køleanlæg med luftkøler og luftkølet kondensator Højt sugetryk Lavt sugetryk Pendlende sugetryk Blokering med rim. Ufuldstændig afrimning. Kun rim på termoventil og tilgang fordamper. Høj sugegastemperatur Lav sugegastemperatur Stor overhedning Lille overhedning Pendling Periodisk on/off Konstant lukket For lav rumtemperatur For høj rumtemperatur For høj luftfugtighed For lav luftfugtighed Væske Damp/væske Damp Farve Grøn Gul Brun/sort Ae0_0019_02 Fig RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H0316 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),

11 Køleanlæg med to luftkølere og luftkølet kondensator Ae0_0030 Fig. 2 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA), RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H

12 Køleanlæg med vandkøler og vandkølet kondensator Højt kondensatortryk Lavt kondensatortryk F = Flow Control Lav sugegastemperatur Høj sugegastemperatur Højt sugetryk Lavt sugetryk Pendlende sugetryk Høj trykrørstemperatur Farve Stor overhedning Lille overhedning Pendling Periodisk on/off Konstant lukket Grøn Gul Brun/sort Pjatkørsel Bankelyde Høj oliestand Lav oliestand Olieopkog Olie misfarvet Kompressor kold Kompressor varm Væske Damp/ væske Damp Lav temperatur Høj væsketemperatur Lav væsketemperatur Farve Grøn Gul Brun/sort Væske Damp/ væske Damp Høj væskestand Lav væskestand Ae0_0035_02 Fig RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H0316 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),

13 Følg pilene rundt i diagrammerne fig. 1 og fig. 3 (se side 10/12) - Start efter kompressoren Side Højt kondensatortryk...14 Lavt kondensatortryk...14 Pendlende kondensatortryk...15 Høj trykrørstemperatur...15 Lav trykrørstemperatur...15 Lav væskestand i receiver...15 Høj væskestand i receiver...15 Kuldeydelse for lille...15 Lav temperatur på tørrefilter...16 Skueglassets fugtindikator misfarvet - gul...16 Skueglassets fugtindikator misfarvet - brun eller sort...16 Dampbobler i skueglas foran termostatisk ekspansionsventil...16 Luftkølet kondensator - fordamper blokeret af rimdannelse...17 Luftkølet kondensator - fordamper kun tilrimet ved termostatisk ekspansionsventil...17 For høj luftfugtighed i kølerum...17 For lav luftfugtighed i kølerum...17 For høj rumtemperatur...18 For lav rumtemperatur...18 Højt sugetryk...18 Lavt sugetryk...18 Pendlende sugetryk...19 Høj sugegastemperatur...19 Lav sugegastemperatur...20 Kompressor pjatkører...20 Trykrørstemperatur for høj...20 Kompressor for kold...20 Kompressor for varm...20 Kompressor har bankelyde...20 Kompressor har høj oliestand...21 Kompressor har lav oliestand...21 Kompressor får olieopkog...21 Kompressor har misfarvet olie...22 Kompressor kan ikke starte...22 Kompressor kører uafbrudt...23 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA), RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H

14 Fejlfinding generelt Symptom Mulig årsag Udbedring Kondensatortryk for højt. Luft- og vandkølede kondensatorer. Kondensatortryk for højt. Luftkølede kondensatorer. Kondensatortryk for højt. Vandkølede kondensatorer. Kondensatortryk for lavt. Luft- og vandkølede kondensatorer. Kondensatortryk for lavt. Luftkølede kondensatorer. Kondensatortryk for lavt. Vandkølede kondensatorer. a) Luft eller andre ikke-kondenserbare luftarter i kølemiddelsystemet. b) Kondensatorflade for lille. c) Kølemiddelfyldning på anlægget for stor (væskeophobning i kondensator). d) Kondensatortryksregulering indstillet til for højt tryk. a) Snavs på kondensatorens udvendige overflade. b) Ventilatormotor eller -vinge defekt eller for lille. c) Lufttilgang til kondensatoren for ringe. d) Omgivelsestemperatur for høj. e) Forkert luftretning gennem kondensatoren. f) Kortslutning mellem kondensatorblæserens tryk- og stigeside. a) Kølevandets temperatur for høj. b) Vandmængde for lille. c) Belægninger på vandrørenes indvendige overflader. d) Kølevandspumpe defekt eller standset. a) Kondensatorflade for stor. b) Belastning på fordamperen lav. c) Sugetrykket for lavt f.eks. på grund af væskemangel i fordamperen. d) Kompressorens suge- eller trykventil utætte (eventuelt begge). e) Kondensatortryksregulator indstillet til for lavt tryk. f) Uisoleret receiver anbragt for koldt i forhold til kondensatoren (receiveren virker som kondensator). a) Temperatur af køleluft for lav. b) Luftmængde til kondensatoren for stor. a) Vandmængde for stor. b) Vandmængde for lav. Udluft kondensatoren vha. genvindingsanlæg, start anlægget og lad det køre til det er driftsvarmt. Udluft om nødvendigt igen. Udskift kondensatoren med en større. Aftap kølemiddel til kondensatortrykket er normalt. Skueglasset skal herunder stadig være væskefyldt. Indstil til korrekt tryk. Rens kondensatoren. Udskift motoren eller ventilatorvingen eller begge. Fjern hindringer for lufttilgang eller flyt kondensatoren. Skaf friskluftadgang eller flyt kondensatoren. Skift omdrejningsretning for blæsermotoren. På aggregater skal luftretningen være gennem kondensator og derefter hen over kompressor. Montér en passende kanal - eventuelt til det fri. Sørg for lavere vandtemperatur. Forøg vandmængden, eventuelt v.h.a. automatisk vandventil type WVFX. Rens kondensatorens vandrør - eventuelt ved afsyring. Undersøg årsag, udskift eller reparér eventuelt kølevandspumpen. Etablér kondensatortryksregulering eller udskift kondensatoren. Etablér kondensatortryksregulering. Find fejlen på strækningen mellem kondensator og termoventil (se under Sugetryk for lavt ). Udskift ventilmellempladen. Indstil kondensatortryksregulator til korrekt tryk. Flyt receiveren eller forsyn den med en passende isolerende kappe. Etablér kondensatortryksregulering. Udskift ventilatoren til en mindre eller etablér hastighedsregulering af motoren. Montér automatisk vandventil, type WVFX. Hvis en vandventil allerede er monteret: indstil denne. Nedsæt vandmængde, evt. vha. automatisk vandventil, type WVFX. 14 RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H0316 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),

15 Symptom Mulig årsag Udbedring Kondensatortryk pendlende. Trykrørstemperatur for høj. Trykrørstemperatur for lav. Væskestand i receiver for lav. Væskestand i receiver for høj. Kuldeydelse normal. a) Pressostat for start/stop af kondensator blæser har for stor differens. Kan forårsage dampdannelse i væskeledningen i et stykke tid efter start af kondensatorblæser p.g.a. kølemiddelophobning i kondensator. b) Den termostatiske ekspansionsventil pendler. c) Fejl ved kondensatortryksregulering med ventiler type KVR/KVD (for stor dyse). d) Som følge af pendlende sugetryk. a) Sugetryk for lavt på grund af: 1. Væskemangel i fordamperen. 2. Lav fordamperbelastning. 3. Utætte suge- eller trykventiler. 4. For kraftig overhedning i varmeudveksler eller sugeakkumulator i sugeledningen. b) Kondensatortryk for højt. a) Væskegennemløb til kompressor (termostatisk ekspansionsventil stillet til for lille overhedning eller følerplacering forkert). b) Kondensatortryk for lavt. a) Kølemiddelmangel i anlægget. b) Overfyldning i fordamper. 1. På grund af lav belastning, som medfører kølemiddelophobning i fordamperen. 2. På grund af fejl ved termoventil (f.eks. indstillet til for lille overhedning, følerplacering forkert). c) Kølemiddelophobning i kondensator fordi kondensatortrykket er lavere end receivertrykket (receiveren er placeret varmere end kondensatoren). Kølemiddelfyldning i anlæg for stor. Indstil differensen til en lavere værdi eller benyt regulering ved hjælp af ventiler (KVD + KVR), eller benyt hastighedsregulering af blæsermotor. Indstil termoventilen til større overhedning eller udskift dysen til en mindre. Udskift ventilerne med mindre størrelser. Se under Sugetryk pendlende. Find fejlen på strækningen fra receiver til sugeledning (se under Sugetryk for lavt ). Som ovenfor. Udskift ventilmellempladen. Undlad varmeveksling eller vælg eventuelt en mindre varmeudveksler. Se under Kondensatortryk for højt. Se Tips til montøren. Termostatiske Ekspansionsventiler: Fejlfinding. Se under Kondensatortryk for lavt. Undersøg årsagen (utætheder, overfyldning i fordamper). Fjern fejlene og efterfyld evt. anlægget. Se Tips til montøren, Termostatiske Ekspansionsventiler: Fejlfinding. Se Tips til montøren, Termostatiske Ekspansionsventiler: Fejlfinding. Placér receiveren sammen med kondensatoren. Luftkølede kondensatorer: Etablér kondensatortryksregulering ved hastigheds-regulering af blæsermotor med f.eks. VLT. Aftap en passende mængde kølemiddel, dog således at kondensatortrykket stadig er normalt og skueglasset er fri for damp. Væskestand i receiver for høj. Kuldeydelse for lille (eventuelt pjatkørsel ). a) Delvis tilstopning af en komponent i væskeledningen. b) Fejl ved den termostatiske ekspansionsventil (f.eks. overhedning for stor, dyse for lille, tabt fyldning, delvis tilstopning). Find komponenten og rens eller udskift den. Se Tips til montøren, Termostatiske Ekspansionsventiler: Fejlfinding. Danfoss A/S (RC-CMS/MWA), RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H

16 Symptom Mulig årsag Udbedring Tørrefilter koldt, eventuelt dugget eller tilrimet. Fugtindikator misfarvet. Gulfarvet Brun eller sort Dampbobler i skueglas før termostatisk ekspansionsventil a) Delvis tilstopning af smudsfilter i tørrefilter b) Tørrefilter helt eller delvis mættet med vand eller syre. Fugtighed i anlægget. Urenheder i form af småpartikler i anlægget. a) Manglende væskeunderkøling på grund af for stort trykfald i væskeledning, som kan skyldes: 1. Væskeledning for lang i forhold til rørdiameter. 2. Væskeledning for snæver. 3. Skarpe bøjninger og lignende i væskeledning. 4. Delvis tilstopning af tørrefilter. 5. Fejl ved magnetventil. b) Manglende væskeunderkøling på grund af varmeindfald i væskeledning, som kan skyldes høj temperatur omkring væskeledningen. c) Vandkølede kondensatorer: For lille underkøling pga. forkert gennemløbsretning for kølevand. d) Kondensatortryk for lavt. e) Receiverstopventil for lille/ikke helt åben. f) For stort hydrostatisk trykfald i væskeledning (for stor højdeforskel mellem termoventil og receiver). g) Defekt eller forkert indstillet kondensatortrykregulering, som forårsager væskeophobning i kondensatoren. h) Ved kondensatortrykregulering ved start/stop af kondensatorblæseren kan der forekomme damp i væskeledningen i nogen tid efter start af blæser. i) Væskemangel i anlæg. Undersøg, om der er urenheder i anlægget, rens det om nødvendigt, og udskift tørrefilteret. Undersøg om der er fugt eller syre i anlægget, rens det om nødvendigt, og udskift tørrefilteret ( burn-out filter type DA ), eventuelt flere gange. I tilfælde af kraftig syreforurening: Udskift kølemiddel og oliefyldning og montér tørrefilter type DCR med udskiftelig indsats i sugeledningen. Undersøg anlægget for utætheder. Reparér eventuelt. Undersøg anlægget for syre. Udskift tørrefilteret, eventuelt flere gange. I meget svære tilfælde kan det være nødvendigt at udskifte kølemiddel og olie. Rens om nødvendigt anlægget for urenheder. Udskift skueglas type SGI samt tørrefilter. Udskift væskeledning til rør med passende diameter. Udskift væskeledning til rør med passende diameter. Udskift skarpe bøjninger og komponenter, som kan forårsage for store trykfald. Undersøg anlægget for urenheder, rens eventuelt, og udskift tørrefilteret. Se Tips til Montøren, Magnetventiler, Fejlfinding. Sørg for lavere omgivelsestemperatur eller montér varmeudveksler mellem væske- og sugeledning eller isolér væskeledningen fra omgivelserne eventuelt sammen med sugeledningen. Byt om på til- og afgang for kølevand (Der skal være modstrøm mellem vand og kølemiddel). Se under Kondensatortryk for lavt. Udskift ventilen eller luk den helt op. Montér varmeudveksler mellem væske- og sugeledning før stigningen på væskeledningen. Udskift eller indstil KVR-regulatoren til korrekt værdi. Hvis nødvendigt, udskift reguleringen til kondensatortryksregulering med ventiler (KVD + KVR) eller til hastighedsregulering af blæsermotor med Danfoss VLT Efterfyld anlægget, men vær først sikker på, at ingen af fejlene nævnt under a), b), c), d), e), f), g), og h) er til stede. I modsat fald risikeres overfyldning af anlægget. Se Tips til Montøren. Montage, påfyldning af kølemiddel. 16 RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H0316 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),

17 Symptom Mulig årsag Udbedring Luftkølere. Fordamper blokeret af rim. Luftkølere. Fordamper kun tilrimet på strækningen nær termoventilen, og termoventilen kraftigt tilrimet. Luftkølere. Fordamper beskadiget. a) Manglende eller ineffektiv afrimningsprocedure. b) Luftfugtighed i kølerum for høj på grund af fugtbelastning fra: 1. Uemballerede varer. 2. Luftindtrængning gennem utætheder i rummet eller åbentstående dør. Kølemiddeltilførsel til fordamper for lille på grund af: a) Fejl ved termoventil som f.eks.: 1. Dyse for lille. 2. Overhedning for stor. 3. Følerfyldning delvis tabt. 4. Smudsfilter delvis tilstoppet. b) Fejl som nævnt under Dampbobler i skueglas. Finner eller lameller deformeret. Installér afrimningssystem eller justér afrimningsproceduren. Anbefal emballering af varer eller justér afrimningsprocedure. Fjern utæthederne. Anbefal at døren holdes lukket. Se Tips til montøren, Termostatiske Ekspansionsventiler: Fejlfinding. Se under Dampbobler i skueglas. Ret finnerne ud vha. finnekam. Luftfugtighed i kølerum for høj, rumtemperatur normal. Luftfugtighed i kølerum for lav. a) Fordamperoverflade for stor, hvilket forårsager drift ved høj fordampertemperatur med korte køreperioder b) Belastning på rum for lav f.eks. ved vinterdrift (for lille affugtning på grund af kort samlet køretid pr. døgn). a) Kølerum dårligt isoleret. b) Stort internt energiforbrug f.eks. til lys og ventilatorer. c) Fordamperoverflade for lille, hvilket forårsager lange køretider ved gennemsnitlig lav fordampertemperatur. Udskift fordamperen med en mindre. Etablér fugtregulering med hygrostat og varmelegeme samt sikkerhedstermostat type KP 62. Anbefal forbedret isolering. Anbefal mindre internt energiforbrug. Udskift fordamperen med en større. Danfoss A/S (RC-CMS/MWA), RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H

18 Symptom Mulig årsag Udbedring Lufttemperatur i kølerum for høj. Lufttemperatur i kølerum for lav. Lufttemperatur i kølerum for lav. Sugetryk for højt. Sugetryk for højt og sugegastemperatur lav. Sugetryk for lavt, konstant drift. a) Fejl ved rumtermostat. b) Kompressorkapacitet for lille c) Belastning på rum for stor på grund af: 1. Indlægning af ikke kølet gods. 2. Stort internt energiforbrug f.eks. til lys og ventilatorer. 3. Kølerum dårligt isoleret. 4. Stor luftinfiltration. d) Fordamper for lille. e) For lille eller manglende kølemiddeltilførsel til fordamperen. f) Fordampningstrykregulator indstillet til for højt fordampertryk. g) Lavtrykspressostat indstillet til for højt brydetryk. h) Kapacitetsreguleringsventil åbner ved for højt fordampertryk. i) Startreguleringsventil indstillet til for lavt åbnetryk. a) Fejl ved rumtermostat. 1. Brydetemperatur indstillet for lavt. 2. Følerplacering forkert. b) Omgivelsestemperatur meget lav. a) Kompressor for lille. b) En eller flere af kompressorens arbejdsventiler utætte c) Kapacitetsregulering defekt eller forkert indstillet. d) Anlægsbelastning for stor. e) Ventil for varmgasafrimning utæt. a) Termoventil indstillet til for lille overhedning eller føler forkert placeret. b) Dyse i termoventil for stor c) Utæt væskerør i varmeudveksler mellem væske- og sugeledning. Lavtrykspressostat forkert indstillet eller defekt. Se Tips til Montøren, termostater: Fejlfinding. Se under Kompressor. Anbefal indlægning af mindre portioner eller forøg anlæggets kapacitet. Anbefal nedsættelse af energiforbruget eller forøg anlægskapaciteten. Anbefal forbedret isolering. Anbefal tætning af rum og mindst mulige døråbninger. Udskift fordamperen med en større. Se Under Dampbobler i skueglas før termoventil samt Tips til montøren, termostatiske ekspansionsventiler: Fejlfinding. Indstil KVP-fordampningstrykregulator til korrekt værdi. Brug manometer. Indstil KP 15-lavtrykspressostat til korrekt brydetryk. Brug manometer. Indstil KVC-kapacitetsreguleringsventil til lavere åbnetryk. Indstil startregulator type KVL til højere åbnetryk, hvis kompressoren kan tåle det. Se Tips til montøren, termostater: Fejlfinding Hvis absolut nødvendigt: Etablér termostat-styret el-opvarmning. Udskift kompressoren til en større. Udskift ventilmellempladen. Udskift, reparér eller justér kapacitetsreguleringen. Anbefal mindre belastning eller udskift kompressoren med en større eller montér starttryksreguleringsventil KVL. Udskift ventilen. Se Tips til montøren, termostatiske ekspansionsventiler: Fejlfinding. Udskift dysen til en mindre. Udskift varmeudveksleren type HE. Justér eller udskift lavtrykspressostaten type KP 1 eller kombineret pressostat KP RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H0316 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),

19 Symptom Mulig årsag Udbedring Sugetryk for lavt. Normal drift eller pjatkørsel. a) Lav anlægsbelastning. Sugetryk pendlende (ved drift med termostatisk ekspansionsventil) Sugetryk pendlende (ved drift med elektronisk termoventil) Sugegastemperatur for høj. b) Kølemiddelmangel i fordamper stammende fra: 1. Kølemiddelmangel i receiver. 2. Væskeledning for lang. 3. Væskeledning for snæver. 4. Skarpe bøjninger eller lignende i væskeledning. 5. Tørrefilter delvis tilstoppet. 6. Magnetventil hænger. 7. Manglende væskeunderkøling. 8. Fejl ved termoventil. c) Fordamper for lille. d) Fordamperblæser defekt. e) For stort trykfald i fordamper og/eller sugeledning. f) Manglende eller utilstrækkelig afrimning af luftkøler. g) Udfrysning i brinekøler. h) For lille luft- eller brinemængde gennem køler. i) Olieophobning i fordamper. c) Termoventilens overhedning for lille. d) Termoventilens dyse for stor. e) Fejl ved kapacitetsreguleringen: 1. Kapacitetsreguleringsventilen for stor. 2. Pressostat(er) til trinregulering forkert indstillet. Pendlinger forekommer normalt. Kølemiddeltilførsel til fordamper for lille på grund af: a) Anlæggets kølemiddelfyldning for lille. b) Fejl i væskeledning eller komponenter i denne. c) Termoventil stillet til for stor overhedning eller følerfyldning delvis tabt. Etablér kapacitetsregulering eller forøg lavtrykspressostatens differens. Se under Væskestand i receiver for lav. Se under Dampbobler i skueglasset. Sammesteds. Sammesteds. Sammesteds. Sammesteds. Sammesteds. Sammesteds. Se Tips til montøren, termostatiske ekspansionsventiler: Fejlfinding. Udskift til en større fordamper. Udskift eller reparér blæseren. Udskift om nødvendigt fordamper og/eller sugeledning. Etablér afrimningssystem eller justér afrimningsproceduren. Forøg brinekoncentrationen og kontrollér frostsikringsudstyret. Undersøg årsagen og ret fejlen. Se under Luftkølere og Væskekølere. Se under Oliestand i krumtaphus for lav. Se Tips til montøren, termostatiske ekspansionsventiler: Fejlfinding. Udskift kapacitetsreguleringsventilen KVC til en mindre. Indstil til større forskel mellem ind- og udkoblingstryk. Ingen. Påfyld kølemiddel til korrekt fyldning. Se Tips til Montøren: montage, påfyldning af kølemiddel. Se under følgende emner: Væskestand i receiver, Tørrefilter koldt, Dampbobler i skueglas, Sugetryk for lavt. Se Tips til montøren, termostatiske ekspansionsventiler: Fejlfinding. Danfoss A/S (RC-CMS/MWA), RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H

20 Symptom Mulig årsag Udbedring Sugegastemperatur for lav. Pjatkørsel (udkobling på lavtrykspressostat). Pjatkørsel - udkobling på højtrykspressostat). Trykrørstemperatur for høj. Kompressor for kold. Kompressor for varm. Bankelyde: a) Vedvarende. b) Ved opstart. Kølemiddeltilførsel til fordamper for stor på grund af: a) Termoventil stillet til for lille overhedning. b) Termoventilføler forkert placeret (for varmt eller med dårlig kontakt til rør). a) Kompressorkapacitet for stor i forhold til den øjeblikkelige belastning. b) Kompressor for stor. c) Fordampningstryksregulator indstillet til for højt åbnetryk a) Kondensatortryk for højt. b) Fejl ved højtrykspressostat. c) Højtrykspressostat indstillet til for lavt brydetryk. Utæt suge- eller trykventil (arbejdsventiler) - eventuelt begge. Gennemløb af flydende kølemiddel fra fordamper til sugeledning og eventuelt til kompressor på grund af forkert indstillet termoventil. a) Kompressor og eventuelt motor overbelastet på grund af for stor fordamperbelastning og dermed for højt sugetryk. b) Dårlig motor- og cylinderkøling på grund af: 1. Væskemangel i fordamperen. 2. Lav fordamperbelastning. 3. Utætte suge- eller trykventiler. 4. For kraftig overhedning i varmeudveksler eller sugeakkumulator i sugeledningen. c) Kondensatortryk for højt. a) Væskeslag i cylinder på grund af væskegennemløb til kompressor. b) Olieopkog på grund af kølemiddelabsorption i olien i krumtaphuset. c) Slid på kompressorens bevægelige dele - især lejer. Se Tips til montøren, termostatiske ekspansionsventiler: Fejlfinding. Se Tips til montøren, termostatiske ekspansionsventiler: Fejlfinding. Etablér kapacitetsregulering ved hjælp af kapacitetsreguleringsventil type KVC eller parallelkoblede kompressorer. Udskift kompressoren til en mindre. Indregulér KVP-regulator til korrekt værdi ved hjælp af manometer. Se under Kondensatortryk for højt. Udskift højtrykspressotaten KP 5 eller kombineret pressostat KP 15. Indstil pressostaten til korrekt værdi ved hjælp af manometer. Undgå pjatkørsel ved at benytte højtrykspressostat med manuel reset. Udskift ventilmellempladen. Se i øvrigt under Trykrørstemperatur for høj. Indstil den termostatiske ekspansionsventil til større overhedning (ved hjælp af MSS-metoden), se Termostatiske ekspansionsventiler, indstilling og fejlfinding. Sørg for en mindre fordamperbelastning eller udskift kompressoren til en større Find fejlen på strækningen mellem kondensator og termostatisk ekspansionsventil (se under Sugetryk for lavt ). Sammesteds. Udskift ventilmellempladen. Undlad varmeveksling eller vælg evt. en mindre varmeudveksler type HE. Se under Kondensatortryk for højt. Indstil termoventilen til større overhedning (ved hjælp af MSS-metoden). Montér varmelegeme i eller under kompressorens krumtaphus. Reparér eller udskift kompressoren. 20 RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H0316 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),

21 Symptom Mulig årsag Udbedring Oliestand i krumtaphus for høj. Ved stor belastning, ellers ikke. Ved stilstand og under opstart. Oliestand i krumtaphus for lav. Oliemængde for stor. Kølemiddelabsorption i olien i krumtaphuset på grund af for lav omgivelsestemperatur. a) Oliemængde for lille. b) Dårlig oliereturnering fra fordamperen, som kan skyldes: For stor diameter på lodrette sugeledninger. Manglende olieudskiller. Manglende fald på vandret sugeledning. Aftap olie til korrekt niveau, men vær først sikker på, at den store oliemængde ikke skyldes kølemiddelabsorption i olien. Montér varmelegeme i eller under kompressorens krumtaphus. Påfyld olie til korrekt niveau, men vær først helt sikker på, at oliemanglen i krumtaphuset ikke skyldes olieophobning i fordamperen. Montér olielåse med 1.2m til 1.5m afstand i lodrette sugeledninger. Hvis væsketilførslen sker forneden i fordamperen, kan det være nødvendigt at bytte om på tilgangs- og afgangsrør (væsketilgang foroven). Se iøvrigt Tips til Montøren, Montage. c) Slid på stempel/stempelringe og cylinder. d) Ved parallelkoblede kompressorer: Udskift slidte komponenter. I alle tilfælde: Den sidst startende kompressor er mest udsat for oliemangel. Olieopkog ved opstart. Olieopkog under drift. 1. Med olieudligningsrør. Kompressorerne står ikke i samme vandrette plan. Udligningsrøret for snævert. 2. Med olieniveauregulering. Svømmerventil helt eller delvis tilstoppet. Svømmerventil hænger. d) Olieretur fra olieudskiller helt eller delvis tilstoppet eller svømmerventil hænger. a) Stor kølemiddelabsorption i olien i krumtaphuset på grund af lav omgivelsestemperatur. b) Anlæg med olieudskiller: For stor absorption af kølemiddel i olien i olieudskilleren under stilstand. a) Gennemløb af flydende kølemiddel fra fordamper til kompressorens krumtaphus. b) Anlæg med olieudskiller: Svømmerventil lukker ikke helt i. Se i øvrigt Tips til montøren, Montage. Opret kompressorerne, så de står helt i samme vandrette plan. Montér større udligningsrør. Montér om nødvendigt dampudligningsrør Rens eller udskift niveaubeholderen med svømmerventil. Samme. Rens eller udskift oliereturrøret, eller udskift svømmerventil eller hele olieudskilleren. Montér varmelegeme i eller under kompressorens krumtaphus. Olieudskiller for kold under stilstand. Påmontér termostatstyret varmelegeme eller montér magnetventil med tidsforsinkelse i oliereturrøret. Indstil termoventilen til større overhedning vha. MSS-metoden. Udskift svømmerventil eller hele olieudskillereren. Danfoss A/S (RC-CMS/MWA), RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H

22 Symptom Mulig årsag Udbedring Olie misfarvet. Kan ikke starte. Systemforurening stammende fra: a) Utilstrækkelig renholdelse under montage. b) Olienedbrydning på grund af fugtighed i systemet. c) Olienedbrydning på grund af for høj trykrørstemperatur. d) Partikler fra slid på bevægelige dele. e) Utilstrækkelig rensning efter motorafbrænding. a) Manglende eller for lav spænding til sikringsgruppe. b) Gruppesikringer afbrændt. c) Sikring i styrekreds afbrændt. d) Hovedafbryder ikke sluttet. e) Termosikring i motorværn afbrudt eller defekt f.eks. som følge af: 1. For højt sugetryk. 2. For højt kondensatortryk. 3. Snavs eller kobberplettering i kompressorens lejer m.v. 4. For lav forsyningsspænding. 5. Fasebrud på 1 fase. 6. Kortsluttede motorviklinger (motorafbrænding). f) Viklingsbeskyttere i motor afbrudt på grund af for stort strømforbrug. g) Kontakter i motorværn brændt på grund af: 1. For stor startstrøm. 2. Kontaktor underdimensioneret h) Øvrigt sikkerhedsudstyr afbrudt, forkert indstillet eller defekt: Oliedifferenspressostat. (oliemangel, olieopkog). Højtrykspressostat. Lavtrykspressostat. Flow-switch. (for lav brinekoncentration, svigt af brinepumpe, tilstoppet filter i brinekreds, for lav fordampertemperatur) Frosttermostat. (for lav brinekoncentration, svigt af brinepumpe, tilstoppet filter i brinekreds, for lav fordampertemperatur) i) Reguleringsudstyr afbrudt, forkert indstillet eller defekt: Lavtrykspressostat. Rumtermostat. I alle tilfælde: Skift olie og tørrefilter. Rens om nødvendigt kølemiddelsystemet. Rens om nødvendigt kølemiddelsystemet. Find og afhjælp årsagen til for høj trykrørstemperatur. Se under Trykrørstemperatur for høj. Rens om nødvendigt systemet. Rens om nødvendigt kølemiddelsystemet. Udskift slidte dele eller montér ny kompressor. Rens kølemiddelsystemet. Montér burn-out filter type DA. Om nødvendigt udskiftes filteret flere gange. Ring til forsyningsselskabet. Find årsagen. Ret fejlen og skift sikringer. Find årsagen. Ret fejlen og skift sikringer. Slut kontakten. Find fejlen, ret den eller udskift termosikring. Se under Sugetryk for højt. Se under Kondensatortryk for højt. Rens kølemiddelsystemet og udskift kompressor og tørrefilter. Ring til forsyningsselskabet. Find fejlen (ofte en sikring der er brændt over) og ret den. Rens om nødvendigt kølemiddelsystemet og udskift kompressor og tørrefilter. Find årsagen til for stort strømforbrug, ret fejlen, og start anlægget når viklingerne er kølet tilstrækkeligt (kan være langvarigt). Find årsagen til overbelastningen af motoren, ret fejlen, og udskift kontaktoren. Udskift kontaktoren til en større. I alle tilfælde: Find årsagen, ret fejlen, før anlægget sættes i drift. Se under Kompressor, Oliestand for lav. Se under Kompressor, Olieopkog. Se under Kondensatortryk for højt. Se under Sugetryk for lavt. Find årsagen til nedsat eller manglende flow i brinekredsløbet og ret fejlen. Se under Væskekølere. Find årsagen til for lav temperatur i brinekredsløbet og ret fejlen. Se under Væskekølere. Find og ret fejlen. Start anlægget. Se under Sugetryk for lavt og se Tips til montøren, pressostater: Fejlfinding. Se Tips til montøren, termostater: Fejlfinding. 22 RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H0316 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),

23 Symptom Mulig årsag Udbedring Kan ikke starte. j) Motorviklinger afbrændt. Åben kompressor: Overbelastning af kompressor og motor. Motor underdimensioneret. Hermetisk/semihermetisk kompressor: Overbelastning af kompressor og motor. Syredannelse i kølemiddelsystem. Find årsagen til overbelastningen, ret fejlen, og udskift motoren. Udskift motoren med en større. Find årsagen til overbelastningen, ret fejlen, og udskift kompressoren. Find årsagen til syredannelse, ret fejlen, afmontér kompressoren, rens om nødvendigt kølemiddelsystemet, montér nyt burn-out -filter type DN, påfyld ny olie og kølemiddel, montér ny kompressor. Kører uafbrudt, for lavt sugetryk. Kører uafbrudt, for højt sugetryk. k) Rivning i lejer eller cylinder på grund af: 1. Snavspartikler i kølemiddelsystemet. 2. Kobberplettering af blanke dele som følge af syredannelse i kølemiddelsystemet. 3. Manglende eller utilstrækkelig smøring som følge af: - Defekt oliepumpe. - Olieopkog i krumtaphuset. - For lille oliefyldning. - Olieophobning i fordamper. - Dårlig eller manglende olieudligning mellem parallelkoblede kompressorer (den sidst startende kompressor får olie mangel). Lavtrykspressostat indstillet til for lavt brydetryk eller defekt. a) Kompressorens suge- eller trykventil eller begge utætte. b) Kompressorkapacitet for lille i forhold til den øjeblikkelige belastning. Rens systemet og montér nyt tørrefiltet og ny kompressor. Rens systemet og montér nyt tørrefilter og ny kompressor. I alle tilfælde: Find årsagen, ret fejlen og udskift defekte dele eller montér ny kompressor. Se under Kompressor, olieopkog. Se under Kompressor, oliestand i krumtap-hus for lav. Se under Kompressor, oliestand i krumtap-hus for lav. Se under Kompressor, oliestand i krumtap-hus for lav og se Tips til montøren, Montage. Se under Sugetryk for lavt. Udskift ventilmellempladen. Anbefal mindre belastning, eller udskiftning af kompressoren til en større. Danfoss A/S (RC-CMS/MWA), RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H

24 Danfoss produktsortiment til køle- og luftkonditioneringsindustrien Appliance Controls Temperaturstyringer til hårde hvidevarer samt mindre anlæg til kommerciel brug. Produktsortimentet omfatter CFC-frie elektromekaniske og elektroniske termostater fremstillet efter kundespecifikation samt servicetermostater til alle køle- og frysemøbler. Kommercielle Kompressorer Store, hermetiske stempel-kompressorer og scroll-kompressor til kommerciel luftkonditionering og køling. Kompressorerne og kondenseringsaggregaterne anvendes i en lang række applikationer på begge områder. Det kan være lige fra vandkølingsanlæg, klimaanlæg samt kølesystemer til industriel brug. Danfoss Kompressorer Hermetiske kompressorer og ventilatorkølede kondenseringsaggregater til køleskabe, frysere og mindre kommercielle anlæg såsom flaskekølere og salgsdiske. Danfoss producerer også kompressorer til varmepumpesystemer samt 12 og 24 V kompressorer til køleskabe og frysere i lastbiler, busser og både. Divisionen er førende inden for energiudnyttelse, støjfiltrering og viden om miljøvenlige kompressorer. Refrigeration and Air Conditioning Controls Mekaniske og elektroniske produkter til automatisering af køle- og luftkonditioneringsanlæg, varmegenvindingsanlæg og varmepumper. Produkterne omfatter termostatiske ekspansionsventiler, magnetventiler, termostater og pressostater, modulerende trykregulatorer, tørrefiltre, afspærringsventiler, skueglas, kontraventiler og vandventiler. Danfoss udvikler og producerer også decentrale elektroniske systemer til total regulering og overvågning af køleapplikationer Industrial Controls Produkter og kundespecifikke løsninger til industrielle overvågnings- og kontrol systemer, baseret på principperne for tryk- og temperaturmåling, kobling af elektriske belastninger og væskestyring. Produkterne omfatter en lang række af automatiske styringer til processtyring og - regulering såsom kontaktorer og motorstartere, magnetventiler, eksternt styrede ventiler og termostatisk styrede ventiler samt temperatur- og tryktransmittere og termo- og pressostater. RZ0ZH201 DKRCC.PF.000.A1.01 / 520H0316 Danfoss A/S (RC-CMS/MWA),

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Fejlfinding på køleanlæg 2: Fejlfinding REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Fejlfinding på køleanlæg 2: Fejlfinding REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Fejlfinding på køleanlæg 2: Fejlfinding REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Fejlfinding på køleanlæg 2 - Fejlfinding Fejlfinding

Læs mere

Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Anvendelse...3 Identifikation...3 Montering...5 Indstilling...6 Vedligeholdelse...6 Reservedele...8 Fejlfinding...9 2 RZ4DA201 DKRCC.PF.D00.A1.01

Læs mere

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...3 KP termostat med luftføler...4 KP termostat med cylindrisk føler...4 Indstilling...4 med automatisk reset...5 med maksimum

Læs mere

Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...2 Overskydende kapillarrør...4 Indstilling...5 Lavtrykskontrol...5 Højtrykskontroll...5 Eksempel med 4 kompressorer i parallel

Læs mere

Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side...3 Overhedning...4 Underkøling...4 Udvendig trykudligning...4 Fyldninger...5 Universal fyldning...6

Læs mere

Montagetips Det gode håndværk REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Montagetips Det gode håndværk REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren Montagetips Det gode håndværk REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montageprocessen...3 Montageprocessen består af...3 Planlægning...3 Placering af hovedkomponenterne...4 Montage

Læs mere

Magnetventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Magnetventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...3 Forholdsregler for EVRA 32 & 40...4 Ved trykprøvning...4 Spolen...5 Clip-on spolen...6 Det rigtige produkt...8 Fejlfinding...9

Læs mere

Dette kapitel er opdelt i fire sektioner:

Dette kapitel er opdelt i fire sektioner: Dette kapitel er opdelt i fire sektioner: Side Måleinstrumenter............................................................................... 147 Fejlårsag (Danfoss styreenheder til kommercielle fryseanlæg).....................................

Læs mere

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division Danfoss Refrigeration & Air Conditioning Division omfatter fire business units og tre salgsregioner. De fire business units Danfoss Refrigeration and Air

Læs mere

Filtre og skueglas REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Filtre og skueglas REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Funktion...3 Valg af tørrefilter...4 Placering i køleanlægget...4 Montering...6 Lodning...7 Drift...8 Udskift tørrefiltret når...8 DCR...9

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler Termostatiske ekspansionsventiler...

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Montagetips 1 - Materialer og montage REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Montagetips 1 - Materialer og montage Krav til montagearbejde...

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 2 - Det gode håndværk

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 2 - Det gode håndværk Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Montagetips 2 - Det gode håndværk REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Montagetips 2 - Det gode håndværk Montageprocessen... 3

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Pressostater Montering... 3 Overskydende kapillarrør... 4 Indstilling...5 Vejledende

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Pressostater. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H

Pressostater. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H Indhold Side Anvendelse....................................................................................... 37 Fordampningstrykregulator type KVP.........................................................

Læs mere

Automatisering af kommercielle køleanlæg

Automatisering af kommercielle køleanlæg Automatisering af kommercielle køleanlæg REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Automatisering af kommercielle køleanlæg Formålet med denne håndbog er at vise nogle eksempler på anvendelse af Danfoss automatik

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Trykstyrede vandventiler Anvendelse... 3 Identifikation... 3 Montering...

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Filtre og skueglas REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Filtre og skueglas REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Filtre og skueglas REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Filtre og skueglas Funktion... 3 Valg af tørrefilter... 3 Placering i køleanlægget...

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift ST-610-2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt. 2. Driftsprincip. 3. Designvariationer. 4. Anbefalinger

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatiske ekspansionsventiler Type / og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION TU/TC: overlegne i design og funktion Termostatiske ekspansionsventilers funktion

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg:

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Opgave 1: Der skal laves et lille kølerum til slagter Johansen. Følgende data ligger til grund for opgaven: Fordamperydelse 10 kw. Kølemiddel R134a. Fordampningstemperatur

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Ny version Teknisk brochure OPTYMA PLUS R404A/R507, R134a, R407C REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Ny version Teknisk brochure OPTYMA PLUS R404A/R507, R134a, R407C REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ny version Teknisk brochure OPTYMA PLUS R404A/R07, R14a, R407C REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION 1 OPTYMA PLUS R404A/R07 LBP/MBP R404A anvendes i vid udstrækning på

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller Oversigt over modeller Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller OPTYMA PLUS Fuldt udstyret kondenseringsaggregater til fast installation Forstærket konstruktion Forberet til installation

Læs mere

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Løsningsforslag

Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Løsningsforslag Opgavesæt nr. 4 - lovgivning - køleanlæg: Løsningsforslag Opgave 1: Der skal laves et lille kølerum til slagter Johansen. Følgende data ligger til grund for opgaven: Fordamperydelse 10 kw. Kølemiddel R134a.

Læs mere

Termostater. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H

Termostater. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H Indhold Side Montering........................................................................................ 29 KP-termostat med luftføler....................................................................

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima Opgave: Spørgsmål: Juni 2008 Ingen klimaopgave 1.4: Beregn den nødvendige slagvolumen for hver kompressor, angivet i m3/min. 1.5: Bestem trykgastemperaturen for LT og HT, og redegør for hvilke parametre

Læs mere

Kapitel 17 Kompaktanlæg for køle- og fryserum. Standard Kølerum...469 Standard Frostrum...479 Standard CO 2 Frostrum...487 Zanotti Kompaktanlæg...

Kapitel 17 Kompaktanlæg for køle- og fryserum. Standard Kølerum...469 Standard Frostrum...479 Standard CO 2 Frostrum...487 Zanotti Kompaktanlæg... Kapitel 17 Kompaktanlæg for køle- og fryserum Standard Kølerum...469 Standard Frostrum...479 Standard CO 2 Frostrum...487 Zanotti Kompaktanlæg...492 Standard Kølerum Standard Kølerum Kølerum 3 m 3 Standard

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

TIPS TIL MONTØREN PRAKTISKE TIPS VEDRØRENDE INSTALLATION OG ANVEN- DELSE AF BLACKSTAR KONDENSATORAGGREGATER CZ.80.B1.01 1

TIPS TIL MONTØREN PRAKTISKE TIPS VEDRØRENDE INSTALLATION OG ANVEN- DELSE AF BLACKSTAR KONDENSATORAGGREGATER CZ.80.B1.01 1 Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Skueglas, type SG, SGR, SGI, SGN, SGH, SGRI, SGRN og SGRH REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Skueglas, type SG, SGR, SGI, SGN, SGH, SGRI, SGRN og SGRH REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Skueglas, type SG, SGR, SGI, SGN, SGH, SGRI, SGRN og SGRH REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Teknisk brochure Introduktion Skueglas anvendes til at indikere:. Kølemidlets

Læs mere

Køletekniker Køleassistent

Køletekniker Køleassistent Køletekniker Køleassistent Lokal undervisningsplan for 1. hovedforløb Køleafdelingen www.hadstents.dk Indholdsfortegnelse 1. Fagrække og bedømmelsesplan... 2 2. Skoleperiodens formål... 2 3. Små køleanlæg

Læs mere

2. hovedforløb Kølemontøruddannelsen. Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering

2. hovedforløb Kølemontøruddannelsen. Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering 2. skoleperiode i hovedforløb kølemontør Formål med skoleperioden er at udbygge lærlingens viden fra begynderniveauet vedr. viden om

Læs mere

Køletekniker Køleassistent

Køletekniker Køleassistent Køletekniker Køleassistent Lokal undervisningsplan for 1. hovedforløb K ø l ea f d el i n g e n w w w. h a d s t e n t s. d k Indholdsfortegnelse 1. Fagrække og bedømmelsesplan...2 2. Skoleperiodens formål...2

Læs mere

MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507

MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507 Retningslinjer for udvælgelse og applikationer STEMPELKOMPRESSORER MT/MTZ 50 Hz R22 R407C R134a R404A / R507 1 CYLINDER 2 CYLINDRE 4 CYLINDRE 8 CYLINDRE Danfoss Maneurop stempelkompressorer.........s.

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder

Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder compsuper Miljøvenlige køleanlæg til supermarkeder Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

Termostatiske ekspansionsventiler

Termostatiske ekspansionsventiler Indhold Side Introduktion........................................................................................5 Overhedning.......................................................................................5

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Hvorfor bruge CO2 som kølemiddel? Naturligt kølemiddel: ODP = 0 = Ingen påvirkning af ozonlaget. GWP

Læs mere

Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering

Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering This page intentionally left blank Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering 2. UDGAVE Af Søren Gundtoft og Aage Birkkjær

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Billedet skal være med en lukket CU. OPTYMA PLUS med scroll eller stempel kompressor R404A/R507, R134a, R407C MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Billedet skal være med en lukket CU. OPTYMA PLUS med scroll eller stempel kompressor R404A/R507, R134a, R407C MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MKING MODERN LIVING POSSIBLE Billedet skal være med en lukket CU OPTYM PLUS med scroll eller stempel R404/R07, R4a, R407C REFRIGERTION & IR CONDITIONING DIVISION OPTYM PLUS R404/R07 LBP/MBP R404 og R07

Læs mere

Billedet skal være med en lukket CU. OPTYMA PLUS med scroll eller stempel kompressor R404A/R507, R134a, R407C MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Billedet skal være med en lukket CU. OPTYMA PLUS med scroll eller stempel kompressor R404A/R507, R134a, R407C MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MKING MODERN LIVING POSSIBLE Billedet skal være med en lukket CU OPTYM PLUS med scroll eller stempel R404/R07, R4a, R407C REFRIGERTION & IR CONDITIONING DIVISION OPTYM PLUS R404/R07 LBP/MBP R404 og R07

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker

Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker compsuper XS VALUEPACK Miljøvenlige køleanlæg til convenience butikker Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg GENEREL INFORMATION compsuper XS ValuePack Med over 1000 installerede CO ² køleanlæg, har Advansor

Læs mere

HC-CARGO Aircondition fejlfinding. Your Expert in Parts

HC-CARGO Aircondition fejlfinding. Your Expert in Parts HC-CARGO Aircondition fejlfinding Your Expert in Parts Detektering af lækager i klimaanlæg HC-CARGO Aircondition fejlfinding Følgende vejledning er udarbejdet af HC-CARGO, som en hjælp til vores kunder

Læs mere

Eltilslutning af LH..E Condensing Unit med EC ventilator(er)

Eltilslutning af LH..E Condensing Unit med EC ventilator(er) Eltilslutning af LH..E Condensing Unit med EC ventilator(er) Dette informationsark supplerer driftsvejledningen fra ventilatorproducenten af den specifikke elektriske forbindelse Ventilatorer kan udgøre

Læs mere

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl

44986 5 dage. Varmepumper og komfortkøl EU forordning Kategori II autorisation Følgende eksisterende AMU uddannelser vil kunne anvendes til opnåelse af færdighederne og kvalifikationerne som beskrevet i bilaget til kommissionens forordning (EF)

Læs mere

Køleanlæg på ventilations- og klimaanlæg

Køleanlæg på ventilations- og klimaanlæg Køleanlæg på ventilations- og klimaanlæg Indledning... 2 Hvad er et køleanlæg... 2 Anlægskomponenter... 3 Kompressor... 3 Skueglas... 4 Filter... 4 Manometer... 4 Pressostater... 4 Drøvleventil / Indsprøjtningsventil...

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Én ventil til alle formål. TGE termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Én ventil til alle formål. TGE termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Én ventil til alle formål TGE termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION TGE: pålidelig, miljøvenlig og nem at bruge Danfoss Refrigeration

Læs mere

Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver :

Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver : Varmluftaggregaterne Jumbo og Farm er aggregater med samme brændkammer og teknik, men leveres i de to ovenstående udgaver : Jumbo - malet kabinet med monteret hjul Farm - galvaniseret kabinet Jumbo og

Læs mere

SERVICERAPPORT. Den Kongelige Livgarde Livgardens Kaserne Høveltevej Birkerød. Vedrørende : Rapport for køleservice Høvelte kaserne juli 2014

SERVICERAPPORT. Den Kongelige Livgarde Livgardens Kaserne Høveltevej Birkerød. Vedrørende : Rapport for køleservice Høvelte kaserne juli 2014 SERVICERAPPORT Den Kongelige Livgarde Livgardens Kaserne Høveltevej 111 3460 Birkerød Vedrørende : Rapport for køleservice Høvelte kaserne juli 2014 ISO 9001 kølecertificeret 24 timer udkald Det bør noteres

Læs mere

Anvendelse Identifikation Montering Indstilling Vedligeholdelse Reservedele... 50

Anvendelse Identifikation Montering Indstilling Vedligeholdelse Reservedele... 50 Indhold Side Anvendelse....................................................................................... 47 Identifikation.....................................................................................

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

) for forskellige anlægstyper Test af kontaktfunktion Den rigtige pressostat til dit køleanlæg Pressostater

) for forskellige anlægstyper Test af kontaktfunktion Den rigtige pressostat til dit køleanlæg Pressostater Indhold Side Montering........................................................................................ 21 Anbringelse af overskydende kapillarrør............................................................

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Tørrefiltre & skueglas. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H

Tørrefiltre & skueglas. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H Indhold Side Funktion......................................................................................... 53 Valg af tørrefilter..................................................................................

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER

Anvendelse: Private swimming pools Terapibade Spabade Omklædningsrum EGENSKABER CDP 35 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip CDP 35 er en energibesparende og lydsvag svømmebadsaffugter. Den fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren

Læs mere

Miljøvenlige køleanlæg til industri

Miljøvenlige køleanlæg til industri compindustri Miljøvenlige køleanlæg til industri Fremtidens CO ² køle- og frostanlæg Generel information compindustri Med mere end 10 års udviklingsarbejde af køleanlæg, hvor der anvendes CO ² som kølemiddel,

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel

Vejledning. CTS6000 betjeningspanel Vejledning CTS6000 betjeningspanel Version 1.03, 29.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Menuer i betjeningspanelet... 4 Alarmlog/Hændelseslog... 4 Powerknap... 5 Ugeprogram...

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Demonstration af anvendelse af CO 2 og propan i butikker

Demonstration af anvendelse af CO 2 og propan i butikker Demonstration af anvendelse af CO 2 og propan i butikker Århus, 2000 Kim Christensen 1 Indholdsfortegnelse Resumé 4 Formål 4 Baggrund 5 Anlægsprincip 5 Propananlægget 6 CO 2 -anlægget 7 Møbler og varmevekslere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

3. hovedforløb Kølemontøruddannelsen

3. hovedforløb Kølemontøruddannelsen Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til kølemontør. Fagrække og timefordeling Periode: Fag Uger Standpunkt Eksamen Vejl. m = mundtlig, s = skriftlig Dansk,

Læs mere

VARMLUFTAGGREGAT - DYMA & DANHEAT A/S INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT

VARMLUFTAGGREGAT - DYMA & DANHEAT A/S INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT Udgave 2008.04 DYMA & DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

50 Hz R22 R134a R404A R507

50 Hz R22 R134a R404A R507 Retningslinjer for udvælgelse og applikationen KONDENSERINGSAGGREGATER 50 Hz R22 R134a R404A R507 1 CYLINDER 2 CYLINDRE 4 CYLINDRE BLUESTAR PRODUKTPROGRAM............. s. 3 Produktoversigt........................

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Et ældre, men velholdt køleanlæg. Indsugning til både kondensator og motor er holdt fri for snavs mv.

Et ældre, men velholdt køleanlæg. Indsugning til både kondensator og motor er holdt fri for snavs mv. 5. Hvordan har jeres køleanlæg det? Langt den største miljøbelastning og den væsentligste omkostning for et køleanlæg stammer fra el-forbruget. I det følgende beskrives, hvordan elforbruget kan reduceres

Læs mere

Afsnit 16. Teknisk information. Beskrivelse

Afsnit 16. Teknisk information. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side Kølerum standardbestykning 248 Frostum standardbestykning 249 Varmeledningskoefficienter / K-værdier 250 Varmemængde forskellige varer 251 Rørdimensionering 253 Effektoverførsel

Læs mere

Anvendelse Arkivrum Kirker Museer Vandværker EGENSKABER

Anvendelse Arkivrum Kirker Museer Vandværker EGENSKABER CDF AFFUGTER Funktionsprincip CDF fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gennem fordamperfladen nedkøles

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

vw-wi://rl/n.da-dk.000533000.wi::37864775.xml?xsl=3

vw-wi://rl/n.da-dk.000533000.wi::37864775.xml?xsl=3 Side 1 af 5 Tilslutningsskemaer over forskellige skyllekredsløb Pilene på de efterfølgende billeder peger i kølemidlets gennemstrømningsretning ved skylning. Ved skylning strømmer kølemidlet mod gennemstrømningsretningen,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Ny version Teknisk brochure OPTYMA PLUS R404A/R507, R134a, R407C REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Ny version Teknisk brochure OPTYMA PLUS R404A/R507, R134a, R407C REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION KING ODERN LIVING POSSIBLE Ny version Teknisk brochure OPTY PLUS R404/R07, R14a, R407C REFRIGERTION & IR CONDITIONING DIVISION 1 OPTY PLUS R407C BP SH 10K ggregat HP Type Kondensator flade Luftstrøm [m

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

BRUGSANVISNING For Hydraulisk Pumpeunit

BRUGSANVISNING For Hydraulisk Pumpeunit BRUGSANVISNING For Hydraulisk Pumpeunit 1 INDEX ADVARSLER 1 ANVENDELSE 2 GENERELT 2 MONTAGE 2 DEMONTAGE 4 TRANSPORT 4 FØR OPSTART 4 OPSTART 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 OPBEVARING 5 FEJLFINDING. 6 BEREGNING AF

Læs mere

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual

Luftkompressor. Art.nr. 85203024 / 85203025. EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784. Instruktions Manual Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT BESKRIVELSE 2 2 OVERSIGT

Læs mere

OPTYMA PLUS. R404A/R507 R134a R407C. Støjsvage kondenseringsaggregater udviklet af Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

OPTYMA PLUS. R404A/R507 R134a R407C. Støjsvage kondenseringsaggregater udviklet af Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS Støjsvage kondenseringsaggregater udviklet af Danfoss REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION OPTYMA PLUS kondenseringsaggregater for

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere