BILLIGT KAN BLIVE DYRT OM LETTE UNDERTAGE OG ÅBNE TAGDÆKNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILLIGT KAN BLIVE DYRT OM LETTE UNDERTAGE OG ÅBNE TAGDÆKNINGER"

Transkript

1 BILLIGT KAN BLIVE DYRT OM LETTE UNDERTAGE OG ÅBNE TAGDÆKNINGER BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ

2 BILLIGT KAN BLIVE DYRT Erfaringerne fra BvB s eftersyn viser, at der er svigt og skader i mellem 70 og 80% af de eftersete tage, og at 60% af de skadeanmeldelser, der godkendes, vedrører tagkonstruktionen. Taget er ikke alene den bygningsdel, hvor BvB ser det største antal svigt og skader, men skaderne kan - nok så væsentligt - få alvorlige økonomiske konsekvenser med store udgifter til udbedring eller eventuel udskiftning. Lette banevarer er i sig selv materialer med mindre robusthed overfor slid og påvirkninger fra vejrlig og omgivende bygningskonstruktioner, og får - i kombination med en åben tagdækning (som vingetegl) - yderligere sårbarhed overfor fejl i projektering og udførelse. Eftersynene er gennemført i fire forskellige byer, i seks typiske byfornyelsesejendomme som alle er renoveret med en kombination af vingetegl og undertag af lette banevarer. De 6 eftersyn viser, at netop kombinationen af åben tagdækning og let undertag kan føre til alvorlige svigt og skader. BvB s konklusion er således, at hele tagdækningen inklusiv undertag skal omlægges i 2 ejendomme, at mansardtagets øverste del skal omlægges på 1 ejendom, mens der i de sidste 3 ejendomme er behov for partielle udbedringer. Udbedringsomkostningerne vil variere, men det kan for disse ejendomme hurtigt konstateres, at den billige løsning kan vise sig at blive dyr. De registrerede problemer knytter sig både til valg af tagdækning og undertag, og til forskellige typer af fejl i udførelsen. Efter BvB s opfattelse kunne mange af problemerne være undgået eller stærkt reduceret, hvis der allerede ved projekteringen og på beslutningstidspunktet var valgt mere robuste materialer og løsninger, som f.eks. et fast undertag. 2 BvB TEMAHÆFTE BILLIGT KAN BLIVE DYRT

3 En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører i udførelse af enkle og sikre tagløsninger med lang levetid. For at belyse de alvorlige økonomiske konsekvenser af svigt og skader i tage har BvB foretaget en række beregninger på to af de udvalgte ejendomme. Beregningerne viser dels, at merprisen ved valg af tagrenovering med et mere sikkert undertag (fast undertag eller tung banevare) kun udgør ca. 9-25% i forhold til tagrenovering med en let banevare, dels at udgiften til udskiftning af et skadet undertag er større end den oprindelige tagrenoveringsudgift. Beregningerne viser derudover, at merudgiften til et mere sikkert undertag kun udgør omkring 1-3% af den samlede bygningsrenovering, altså en forholdsmæssig lille andel. Besparelsen ved at vælge et billigt, let undertag står således ikke mål med den betydelige økonomiske risiko, som bygherren udsætter sig for. BvB s beregninger viser, at en merudgift på kun 1-3% af en samlet bygningsrenovering kan give en bedre og mere sikker undertagsløsning med lang levetid. De gennemførte eftersyn viser, at valg af tagløsning kræver særdeles stor opmærksomhed - ikke mindst af økonomiske årsager. BvB s anbefalinger på området kan i korthed sammenfattes til: Vælg et fast undertag (BYG Klasse 1) ved renovering af komplicerede tagflader (de fleste byfornyelsesejendomme). Vælg et fast undertag (BYG Klasse 1) eller en tung banevare (BYG Klasse 2) ved renovering af ejendomme med mindre komplicerede tagflader. Valg af sikre undertage giver den bedste totaløkonomiske løsning og dermed den bedste sikring af offentlige investeringer. Med et fast undertag opnås parallel levetid mellem tagdækning og undertag på ca. 60 år. BvB anbefaler, at bygningsrenoveringer altid udføres med et fast undertag - eller eventuelt med et undertag af en tung banevare. Det er BvB s ønske, at dette temahæfte vil give anledning til eftertanke hos alle, som er involveret i planlægning og udførelse af tagrenoveringer - bygherrer, kommuner, tekniske rådgivere og entreprenører, og at hæftet kan bidrage til at risikobetonede løsninger vælges fra, så antallet af byggetekniske og økonomiske fejltagelser derved reduceres. Efter BvB s oplysninger forlanger flere kommuner (blandt andet København, Århus og Aalborg) nu fast undertag som forudsætning for tildeling af byfornyelsesstøtte. BvB s erfaringer bruges. 3

4 INDHOLD 5 Lette undertage og åbne tagdækninger 8 Registrerede problemer 16 Økonomiske konsekvenser 20 BvB s anbefalinger 24 BvB s særlige tageftersyn 30 Ordliste 32 Litteratur og henvisninger 4 BvB TEMAHÆFTE BILLIGT KAN BLIVE DYRT

5 Når lette undertage kombineres med åbne tagdækninger stiger risikoen for svigt og skader. Men hvad er åbne tagdækninger og lette undertage, og hvordan klassificeres de enkelte produkter? LETTE UNDERTAGE OG ÅBNE TAGDÆKNINGER I Danmark er et flertal af ejendommene i byernes ældre kvarterer dækket med tegl. Førhen blev disse tegltage sikret mod indtrængende vand og fygesne ved hjælp af en understrygning af tagstenene. Dette var muligt, fordi der typisk ikke var indrettet beboelse i tagetagen, og kravet til tagets tæthed var mindre end i dag. Siden 1950 rne er stort set alle isolerede tegltage forsynet med undertag. Hermed er den primære sikring af bygningen mod vandindtrængen flyttet fra tagsten til undertag. Det er undertaget, som i sidste ende skal sikre, at regnvand og fygesne, som måtte trænge ind under tagdækningen, bliver ledt sikkert ned i tagrenden. Specielt ved mere åbne tagdækninger er undertaget således blevet bygningens egentlige klimaskærm på taget. ÅBEN TAGDÆKNING Tegltage kan have en mere eller mindre åben karakter. Åbne tagdækninger er tagsten uden fals, såkaldte vingetegl. Vingetegl findes i forskellige typer. Forskellen mellem de forskellige typer af vingetegl ligger først og fremmest i størrelsen af overlæg mellem de enkelte sten. Den traditionelle vingetegl, der i dag enten betegnes lille dansk eller gammel dansk, har et overlæg på ca. 7 cm, og der bruges ca. 14 sten/m 2. I de nye typer af vingetegl er overlægget reduceret til ca. 3-4 cm og forbruget af sten dermed til ca. 12 sten/m 2 - heraf betegnelsen økonomitegl. Et tag med vingetegl har en levetid på over år, og nogle ligger i 100 år, inden de udskiftes. TAGDÆKNINGER Vingeteglsten, økonomi Vingeteglsten, normal Falsteglsten Betontagsten Skifer, diagonal Skifer Bølgeeternit Tagpap BvB s definitioner. åben tæt LETTE UNDERTAGE OG ÅBNE TAGDÆKNINGER 5

6 FAST UNDERTAG OG BANEVARE Et fast undertag er et undertag opbygget af brædder eller krydsfiner, pålagt en overpap eller lignende. Banevarer er enten til diffusionsåbne (uventilerede) eller diffusionslukkede (ventilerede) konstruktioner. BvB skelner mellem: lette banevarer (ca g/m 2 ) og tunge banevarer (ca g/m 2 ). Et fast undertag anslås at have en levetid på år. BvB skønner, at de stærkeste banevarer har en levetid på år, mens de lette banevarer må antages at have en væsentlig kortere levetid. Forholdet mellem levetider i tagdækning og undertag er af afgørende betydning for tagets samlede holdbarhed og økonomi, set over en længere årrække. Der bør være parallel levetid mellem tagdækning og undertag. BYG s oversigt gør det muligt at vælge produkter, der modsvarer kravene i de enkelte byggerier, fra enkle tagopgaver til komplicerede opgaver med høje kvalitetskrav. Produkter i Klasse 1 har de bedste brugsmæssige egenskaber og den længste dokumenterede levetid, og så fremdeles ned til Klasse 4, som ikke er omfattet af specifikke dokumentationskrav. Produkter med utilstrækkelig dokumentation henføres i BYG s oversigt til Klasse kan ikke oplyses. Renoveringsarbejder på tage i typiske byfornyelsesejendomme repræsenterer noget af det mest krævende tagbyggeri. Gammel byggeskik og ny renoveringsteknologi skal her mødes i tage, som ofte har komplicerede opbygninger med mange brudte flader. Det er således BvB s opfattelse, at der til disse byggerier kun bør anvendes produkter svarende til klassifikationsoversigtens Klasse 1, eller eventuelt Klasse 2. KLASSIFICERING AF UNDERTAGE For at skabe overskuelighed i det store udbud af produkter til tage har BYG (Byggeriets Arbejdsgivere) - i forlængelse af materiale fra TOP (Træbranchens Oplysningsråd) - udarbejdet en samlet oversigt, hvor undertagsprodukterne er opdelt i fire klasser. Oversigten, som bygger på leverandørernes egne oplysninger og dokumentation, kan ses som et skridt i retning af en fælles referenceramme på området. 6 BvB TEMAHÆFTE BILLIGT KAN BLIVE DYRT

7 UNDERTAGE BYG KLASSE 1 I henhold til BYG s klassifikationsoversigt 2001 er kun 3 undertage klassificeret som klasse 1: 1. Brædder eller krydsfinér med 1 lag tagpap. Læs mere i artiklen Undertage er stadig et risikabelt marked, BYG november 2001, udarbejdet af teknisk chefkonsulent Niels Strange. Artiklen kan ses i Byggeriet 10 eller downloades fra 2. Brædder eller krydsfinér med polyestervævsarmeret folie. 3. Brædder eller krydsfinér med blødgjort 1,2 mm PVC med polyestervævsarmering. ANVENDELSESOMRÅDE FOR BYG S 4 UNDERTAGSKLASSER lukket tagdækning åben tagdækning lille belastning stor belastning Klasse 4 Klasse 3 Klasse 2 Klasse 1 lille taghældning kompeks tagflade Produkter med længst dokumenteret levetid SIKKERHED Klasse 2 Klasse 2 FOR Klasse 3 Klasse 3 BEHOV Klasse 4 stor taghældning enkel tagflade Ingen krav til dokumentation af levetid LETTE UNDERTAGE OG ÅBNE TAGDÆKINGER 7

8 For at få en vurdering af omfang, årsager og risiko ved svigt i forbindelse med lette undertage har fonden gennemført særlige tageftersyn i 6 udvalgte ejendomme. De særlige tageftersyn bekræfter, at svigt og skader i tagdækninger og undertage har alvorlige byggetekniske og dermed økonomiske konsekvenser. REGISTREREDE PROBLEMER BvB har i løbet af 2001 gennemført 6 særlige eftersyn af tage opbygget med en kombination af åbne tagdækninger og lette undertage. Eftersynene er gennemført i ejendomme, hvor der ved normaleftersynet er registreret udbredte svigt og skader i både tagdækning og undertag. DE UNDERSØGTE EJENDOMME De undersøgte ejendomme ligger i 4 forskellige byer og repræsenterer typiske byfornyelsesejendomme fra slutningen af 1800-tallet og op til midten af 1900-tallet. Der er i alle ejendomme gennemført en traditionel tagrenovering med ny tagopbygning, ny tagdækning, undertag og efterisolering. I alle ejendommene er tagetagen udnyttet til beboelse. Fire af ejendommene har almindeligt skråtag og to ejendomme har mansardtag. Taghældningerne ligger mellem 40 og 45 grader. Alle tagdækninger er udført med vingetegl. 4 ejendomme har tagdækning med traditionelle vingetegl og 2 ejendomme med såkaldte økonomitegl. Alle undertage er udført med produkter, som benævnes lette banevarer. 2 undertage er klassificeret som BYG Klasse 3 (se side 7), mens 1 er i kategorien Klasse kan ikke oplyses. Til 3 af undertagene er anvendt produkter, som siden er udgået. Efterisolering er indbygget i tagkonstruktionens skrå tagflade. Der er spidsloft i alle ejendomme med adgang for opsyn af undertagets synlige del. UNDERSØGELSESMETODE For at få en tilbundsgående og præcis registrering af alle svigt og skader, er der i samarbejde med arkitektfirmaet Stig Trøst udviklet en systematik til detaljeret registrering af alle tagets dele og elementer. Systematikken er nærmere beskrevet på side Undersøgelsen har udover traditionel opmåling omfattet adskillelse af udvalgte tagområder, samt prøveoplægning af tagdækning med korrekte overlæg for sammenligning med de registrerede forhold. Der er lagt særlig vægt på, at undersøgelserne kan dokumentere omfanget af større åbninger i tagdækningen, som kan belaste undertaget ekstraordinært med vind, regn og ultraviolet lys. DE REGISTREREDE PROBLEMER Der er i de undersøgte ejendomme registreret udbredte svigt og skader i de udførte tagrenoveringer. De registrerede svigt og skader - som omfatter problemer i både tagdækning, undertag og efterisolering - er karakteristiske for de byggetekniske problemer, som BvB i en række tilfælde har kunnet konstatere efter tag- 8 BvB TEMAHÆFTE BILLIGT KAN BLIVE DYRT

9 Indvendig feltundersøgelse Som led i de særlige tageftersyn er der foretaget oplukning af undertag i udvalgte felter. Åbningen muliggør kontrol af tagbindernes placering og montering. Udvendig feltundersøgelse Tagsten og taglægter er nedtaget og prøveoplagt med korrekte lægteafstande. Billedet viser den opsummerede forskydning fra tagfod til kip mellem lægteafstande i oprindelig oplægning (venstre side i foto) og prøveomlægning (højre side i foto). overlæg, men er trukket over hele tagfladen. Der er således eksempler på tagflader, som mangler 3-6 rækker tagsten fordelt over længden på en bygning på 3 opgange. Tilsvarende mangler der på et tag 1 vandret række tagsten mellem tagfod og kip. De mange åbninger i tagdækningen medfører en overbelastning af undertaget. Vind får undertaget til at blafre, regn trænger gennem huller i tagdækningen og videre ned i konstruktionen via huller i undertaget, og ultraviolet lys kan med tiden nedbryde undertaget. På tre af de seks ejendomme er der registreret udbredte lysindfald på undertage. renoveringer, hvor der er anvendt en kombination af åben tagdækning (vingetegl) og undertag af lette banevarer. Svigt i tagdækning Flere tage har store åbninger i overlæg mellem tagsten jævnt fordelt over hele tagfladen. Tagstenene er ikke oplagt med forskriftsmæssigt Svigt i undertag og efterisolering Der er registreret udbredte huller og rivninger på alle undersøgte undertage. Flere af de anvendte undertage er så skrøbelige, at de har haft vanskeligt ved at modstå de påvirkninger, som er kommet fra vejrliget og fra de konstruktioner, som undertaget er bygget sammen med. Undertagene har ikke haft den overskydende robusthed, som er nødvendig, når der er større utætheder i selve tagdækningen. BvB s eftersyn viser derudover, at undertag af lette banevarer meget let bliver hullet af tagstensbindere eller bliver skadet, når isolering på grund af for lille indbygningshøjde trykker undertaget op mellem taglægterne. REGISTREREDE PROBLEMER 9

10 De registrerede problemer knytter sig både til uhensigtsmæssige valg af konstruktioner og produkter og til fejl i projektering og udførelse. PROBLEMERNES OMFANG Ved BvB s samlede risikovurdering skelnes der mellem partielle svigt og mere udbredte svigt i hele tagfladen/ konstruktionen. Behov for partiel udbedring Partielle svigt kan som regel udbedres uden større adskillelser af konstruktioner. Behov for omlægning af tag Hvis der derimod er tale om udbredte svigt og skader med utæthed i både tagdækning og undertag, er det ikke tilstrækkeligt med en partiel udbedring. I disse tilfælde kan det være nødvendigt med en adskillelse af den samlede tagopbygning ned til spærfag og en efterfølgende retablering af hele tagkonstruktionen med nyt undertag, afstandslister, taglægter mv. og med genoplægning af tagsten. De 6 undersøgte ejendomme Blandt de undersøgte ejendomme fordeler problemerne sig således: 3 ejendomme har svigt og skader med behov for partiel udbedring af større eller mindre dele af taget. Det drejer sig primært om mindre opretninger i tagdækningen, om sikring af lette undertage med fast underlag ved vandrender over kviste, samt om opretning af tagfod. 1 ejendom har behov for omlægning af hele mansardtagets øverste del. 2 ejendomme har omfattende og udbredte svigt og skader med behov for en fuldstændig omlægning af hele tagdækningen inklusiv undertaget. PROBLEMERNES ÅRSAGER De registrerede svigt og skader har i forskelligt omfang deres årsag i: Valg af produkter med utilstrækkelig sikkerhed (f.eks. undertage som ikke er robuste nok til indbygning i den aktuelle tagkonstruktion). Fejl i projektering (f.eks. manglende anvisning af faste underlag for undertag ved gennemføringer og samlinger). Fejl i udførelse - dårligt håndværk (f.eks. udeladelse af prøveoplægning med kontrol af lægteafstande og dækbredder, jf. Tegl 36). Utilstrækkeligt tilsyn og utilstrækkelig kvalitetssikring (f.eks. manglende opfølgning af påtalte fejl i udførelsen). Utilstrækkelig dokumentation af ændringer under udførelsen. Sjusket aflevering og mangelopfølgning. DETALJER FRA DE UNDERSØGTE EJENDOMME På de efterfølgende sider er gengivet en række byggetekniske problemer i de undersøgte ejendomme. 10 BvB TEMAHÆFTE BILLIGT KAN BLIVE DYRT

11 TAGDÆKNING For lille overlæg mellem tagsten Dækbredde og dæklængde på tagsten afviger fra det korrekte. Tagstenene er trukket, så overlægget er blevet for lille, og der er opstået åbninger. Medfører større vand- og vindbelastning af undertaget. Skæve tagsten Store åbninger fra skæve tagsten som burde være sorteret fra. tagstenene ligger ikke til men rider på nabostenene. Medfører større vand og vindbelastning af undertaget. For store åbninger ved skrå hjørner Manglende tæthed i de skrå hjørner i krydssamlinger mellem fire tagsten. Tagstenene er ikke lagt med de korrekte overlæg i begge retninger. Medfører blandt andet skadelig ultraviolet lys, der nedbryder undertaget. Ukorrekt montering af tagbindere Ustabil tagdækning på grund af manglende tagbindere eller ukorrekt indbyrdes placering af tagbindere. Risiko for at tagsten kan suges af ved hård vindbelastning. Manglende afdækning ved tagrygning Ukorrekt fastgørelse af rygningssten og manglende afdækning, der udsætter undertaget for ultraviolet lys. REGISTREREDE PROBLEMER 11

12 Isolering presser undertaget op På grund af for lille indbygningshøjde presser isoleringen undertaget op mellem taglægterne, så regnvand på undertaget ikke kan passere frit til tagrender. Regnvandet ledes i stedet ud til siden til samlinger over spær, hvor det kan trænge ind i konstruktionen. Fejl i underlag for taglægter Taglægter er svækkede, fordi de er kæmmet ned over afstandslister. Der er risiko for kollaps. For lille afstandsliste ved tagfod Krydsfinér ved tagfod er udformet så afstandslisten kun er 12 mm høj. Der er risiko for, at blade og gammelt byggeaffald blokerer den frie højde, så vand ikke kan ledes til tagrenden. 12 BvB TEMAHÆFTE BILLIGT KAN BLIVE DYRT

13 UNDERTAG Sollys gennem tagdækning Efter fjernelse af undertag ses lysindfald på grund af for lille overlæg mellem tagsten. Lysindfald på undertag Sollyset ses som lyspletter på undertaget. Sollysets ultraviolette stråler medfører nedbrydning af undertaget på længere sigt. Huller fra tagbindere og taglægter Huller i let undertag, som ikke kan tåle at blafre mod tagbindere og taglægter. Rivninger i undertag Rivninger i undertag over spær på grund af manglende robusthed i produktet. REGISTREREDE PROBLEMER 13

14 Åbninger mellem undertagsbaner Åbninger mellem undertagsbaner, oplagt på tværs af spær, på grund af uens opstramning. Spærafstande over 100 cm egner sig ikke til undertage af lette banevarer og kræver derfor mellemspær. Undertaget er utæt og opfylder ikke sin funktion. Ukorrekt opstramning Undertagsstrammere (blafresikring) åbner overlægget mellem banerne. Undertagsstrammerne kan også kæntre og skære i undertaget. Der er risiko for rivninger og huller i ikke robuste undertagstyper. Utæt installationsgennemføring Undertaget er utæt på grund af ukorrekt installationsgennemføring. Der mangler fast underlag af f.eks. krydsfiner. 14 BvB TEMAHÆFTE BILLIGT KAN BLIVE DYRT

15 Forkert udformning af skotrende Skotrenden er ikke forsænket i plan med overside af spær, jf. Tegl 36 og BYG ERFA Regnvand på undertaget kan ikke afledes til skotrenden og tagrenden. For lille indbygningshøjde For lille påforing på spær. Der er ikke plads til isolering, der derfor presser op mod undertaget (diffusionstæt) og derved spærrer for ventilering af skråtaget. Manglende ventilation Vandret isolering presser mod undertaget (diffusionstæt) og spærrer for ventilering af skråtaget. REGISTREREDE PROBLEMER 15

16 For at belyse de økonomiske konsekvenser af svigt i tage har BvB fået foretaget en række beregninger på 2 af de undersøgte ejendomme. Beregningerne viser, at besparelser ved valg af undertage med lav sikkerhed ikke står mål med den økonomiske risiko, som bygherren efterfølgende udsætter sig for. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Byggetekniske problemer - som beskrevet i det foregående afsnit - er ikke alene funktionelt belastende for bygningen og for dens brugere i det daglige, men kan i høj grad også have store økonomiske konsekvenser. For at dokumentere dette har BvB - i forlængelse af de gennemførte tageftersyn - fået foretaget beregninger af forholdet mellem udgifter til forskellige tagløsninger og eventuelt senere udgifter til udbedring af alvorlige svigt. Beregningerne, som er foretaget på to af de undersøgte ejendomme, understreger BvB s gentagne påpegning af nødvendigheden af at se tagløsninger som en langsigtet investering, hvor driftsforhold og levetid er lige så vigtige parametre som selve udførelsesudgiften. Der er til beregningerne anvendt samme forudsætninger og samme beregningsmetode. Regionale prisforskelle og den usikkerhed, som altid vil ligge i sådanne prisberegninger, er ens for alle modeller og påvirker derfor ikke konklusionerne. BEREGNINGER PÅ TO UDVALGTE EJENDOMME Beregningerne er foretaget på henholdsvis en ældre ejendom i Odense fra ca med komplicerede tagformer og mange gennembrydninger og en ejendom i Århus fra 1940 rne med mindre komplicerede tagflader kun brudt af en række kviste. Ejendommene er på 2 1 /2 etage. Renovering af gammelt tag - faktisk udført løsning a) Renovering med undertag af let banevare - diffusionsåbent undertag, BYG kategori Klasse kan ikke oplyses (se side 7). Alternativ renovering af gammelt tag - der kunne i stedet være valgt b) Renovering med undertag af tung banevare - diffusionslukket undertag, BYG Klasse 2. c) Renovering med fast undertag - diffusionslukket undertag, BYG Klasse 1 Udskiftning af skadet undertag - når det er gået galt Udbedring af alvorlige svigt i undertag oprindelig udført som løsning a). Demontering, ændring af tagopbygning, oplægning af nyt undertag og genoplægning af tagdækning (+15% nye teglsten). d) Skadet undertag (løsning a) ændret til tung banevare. e) Skadet undertag (løsning a) ændret til fast undertag. 16 BvB TEMAHÆFTE BILLIGT KAN BLIVE DYRT

17 ejendom fra 1890 ejendom fra 1940 RENOVERING AF GAMMELT TAG Løsning a) med let banevare demontering 130 kr/m kr/m 2 tagopbygning 326 kr/m kr/m 2 tagdækning 312 kr/m kr/m 2 tilslutninger 217 kr/m kr/m 2 byggeplads 479 kr/m kr/m 2 i alt kr/m 2 100% kr/m 2 100% ALTERNATIV RENOVERING AF GAMMELT TAG Løsning b) med tung banevare demontering 130 kr/m kr/m 2 tagopbygning 456 kr/m kr/m 2 tagdækning 312 kr/m kr/m 2 tilslutninger 217 kr/m kr/m 2 byggeplads 479 kr/m kr/m 2 i alt kr/m 2 109% kr/m 2 109% Løsning c) med fast undertag demontering 130 kr/m kr/m 2 tagopbygning 718 kr/m kr/m 2 tagdækning 312 kr/m kr/m 2 tilslutninger 212 kr/m kr/m 2 byggeplads 479 kr/m kr/m 2 i alt kr/m 2 126% kr/m 2 124% UDSKIFTNING AF SKADET UNDERTAG (LØSNING A) Løsning d) til tung banevare demontering 200 kr/m kr/m 2 tagopbygning 391 kr/m kr/m 2 tagdækning 232 kr/m kr/m 2 tilslutninger 182 kr/m kr/m 2 byggeplads 479 kr/m kr/m 2 i alt kr/m 2 101% kr/m 2 101% Løsning e) til fast undertag demontering 200 kr/m kr/m 2 tagopbygning 653 kr/m kr/m 2 tagdækning 232 kr/m kr/m 2 tilslutninger 176 kr/m kr/m 2 byggeplads 479 kr/m kr/m 2 i alt kr/m 2 119% kr/m 2 116% Priser pr. m 2 skrå tagflade. Håndværkerudgifter eksklusiv moms. Indeks 165,4. Reguleringsindeks for boligbyggeri, oktober ØKONOMISKE KONSEKVENSER 17

18 ØKONOMISKE KONSEKVENSER AF FORSKELLIGE UNDERTAGSLØSNINGER kr/m kr/m kr/m kr/m kr/m kr/m kr/m 2 0 kr/m 2 oprindelig tagrenovering oprindelig tagrenovering a b c d e Løsning a Løsning b Løsning c Løsning d Løsning e tagrenovering med let banevare tagrenovering med tung banevare tagrenovering med fast undertag udskiftning af skadet undertag (a) til tung banevare (inklusiv oprindelig renoveringsudgift) udskiftning af skadet undertag (a) til fast undertag (inklusiv oprindelig renoveringsudgift) Priser pr. m 2 skrå tagflade. Håndværkerudgifter eksklusiv moms. Indeks 165,4. Reguleringsindeks for boligbyggeri, oktober Ejendom 1890 Ejendom 1940 MERUDGIFT VED VALG AF MERE SIKKERT UNDERTAG Ejendom fra 1890, renoveret i kr/m 2 heraf udgør merudgiften til undertag: Løsning b) tung banevare ( kr/m 2 omsat fra skrå tagflade til bruttoetageareal) 69 kr/m 2 Løsning c) fast undertag ( kr/m 2 omsat fra skrå tagflade til bruttoetageareal) 205 kr/m 2 svarende til en relativ andel af den samlede renovering på 1,1-3,2% Ejendom fra 1940, renoveret i kr/m 2 heraf udgør merudgiften til undertag: Løsning b) tung banevare ( kr/m 2 omsat fra skrå tagflade til bruttoetageareal) 60 kr/m 2 Løsning c) fast undertag ( kr/m 2 omsat fra skrå tagflade til bruttoetageareal) 157 kr/m 2 svarende til en relativ andel af den samlede renovering på 1,1-2,9% Priser pr. m 2 bruttoetageareal (hele ejendommen). Håndværkerudgifter eksklusiv moms. De to udvalgte ejendomme repræsenterer et typisk udgiftsniveau ved danske byfornyelsesombygninger. 18 BvB TEMAHÆFTE BILLIGT KAN BLIVE DYRT

19 BvB s beregninger viser, at en merudgift på kun 1-3% af en samlet bygningsrenovering kan give en bedre og mere sikker undertagsløsning med lang levetid. Det er dårlig totaløkonomi, hvis et tag skal betales to gange. God kvalitet koster lidt mere her og nu, men tjener sig ind igen via mindre driftsomkostninger. BILLIGT KAN BLIVE DYRT KONKLUSIONER PÅ BEREGNINGERNE Beregningerne for de to ejendomme viser blandt andet: At merprisen for tagrenovering med et undertag af tung banevare eller et fast undertag udgør henholdsvis ca. 9% og ca. 25% i forhold til tagrenovering med et mere risikofyldt undertag af let banevare. At udgiften til en senere udskiftning af et alvorligt skadet undertag er omtrent den samme som den oprindelige udgift til tagrenoveringen. Den samlede udgift bliver på denne måde henholdsvis ca. 201% ved udskiftning til tung banevare og mindst 216% ved udskiftning til fast undertag - i forhold til den oprindelige billige løsning. At merprisen for renovering med et undertag af tung banevare eller et fast undertag ud af en samlet byfornyelsesudgift på mellem kr/m 2 kun udgør mellem 1% og 3%. KVALITET OG TOTALØKONOMI I den gældende vejledning om kvalitetssikring af byggearbejder fra maj 2000 hedder det blandt andet: Bygherren skal ikke alene sikre kvaliteten, men også sætte den, og det skal ske tidligt i planlægningen. Der skal anlægges totaløkonomiske vurderinger. Kvalitetssikringen skal samle sig om risikobehæftede forhold. Der skal bruges gennemprøvede enkeltdele. Kvaliteten skal holdes i sparerunder. Dette betyder efter BvB s opfattelse: At besparelser ved valg af tagrenovering med risikofyldte undertagsløsninger ikke står mål med den økonomiske risiko, som bygherren efterfølgende udsætter sig for. ØKONOMISKE KONSEKVENSER 19

20 BvB anbefaler, at der altid vælges et undertag, der passer til tagdækningen og til tagets kompleksitet. behov for sikkerhed Det vil i langt de fleste byfornyelsesejendomme sige et FAST UNDERTAG, svarende til BYG Klasse1, jf. side 7. BvB s ANBEFALINGER VÆLG TAGLØSNING I FORHOLD TIL RISIKO Valg af tagløsning er et område, der kræver særdeles stor opmærksomhed fra såvel bygherre som projekterende og udførende. Ikke mindst af økonomiske årsager. Valget bør altid ske ud fra en vurdering af tagets samlede kompleksitet og risikoforhold. BvB anbefaler således, at der ved valg af materialer og konstruktioner skelnes mellem tage med: Komplicerede tagflader med mange sammenskæringer (kviste, skotrender, brandkamme mm.), som det typisk ses i ældre traditionelt opførte ejendomme. Mindre komplicerede tagflader med færre sammenskæringer. De mere åbne tagdækninger af vingetegl kræver, hvis tagopbygningen skal være tæt, et robust og stærkt undertag med tætte samlinger og korrekt udformning af alle detaljer, så indtrængende vand og fygesne ledes til tagrender og nedløb. Undertaget skal være i besiddelse af et passende overskud af sikkerhed, så det kan modstå partielle utætheder i tagdækningen, specielt i de sårbare knudepunkter i taget. PRIORITER SIKKERHEDEN - VÆLG FAST UNDERTAG BvB s anbefalinger for valg af tagløsning kan sammenfattes til: Vælg fast undertag (BYG Klasse 1) ved renovering af komplicerede tagflader (de fleste byfornyelsesejendomme). Vælg fast undertag (BYG Klasse 1) eller tunge banevarer (BYG Klasse 2) ved renovering af ejendomme med mindre komplicerede tagflader. Dermed bliver det muligt, at opnå samme levetid for tagdækning og undertag, at opnå robuste løsninger med et overskud af sikkerhed, og at få sikkerheden fra kendte og gennemprøvede materialer. VÆR OMHYGGELIG MED DE KRITISKE DETALJER Det er ikke de lige tagflader, men derimod de komplekse knudepunkter omkring skotrende, brandkamme, skorstene og kviste, som rummer den største risiko for svigt og efterfølgende skadelig vandindtrængen. På de efterfølgende sider vises en række anvisninger for udførelse af sikre løsninger omkring nogle af disse knudepunkter. Alle med udgangspunkt i et fast undertag. Illustrationerne er udført af Arkitektfirmaet Hans Jørgen Jensen, Odense. 20 BvB TEMAHÆFTE BILLIGT KAN BLIVE DYRT

21 UDFORMNING AF FAST UNDERTAG - KRITISKE DETALJER Tagkip Tagkip udføres med ventilation under teglrygning. Påforingshøjden bestemmes af isoleringsog ventilationsprofil mellem skunk og spidsloft. Ventilationen skal fordeles jævnt langs hele tagryggen med minimum 1:500 af det bebyggede areal. Der udføres en ventilationsspalte på mm i kip. Kan ved mørtelrygning erstattes af udluftningsventiler tæt på kip samt tudsten. Tagflade med rørgennemføring Rørgennemføringer for faldstammeudluftning og ventilationsafkast udføres vandtæt med flange eller krave oven på tagpap. Ved større eller flere gennembrydninger anbringes en skråtstillet vandrende, påklæbet til tagpappet over gennemføringen. Tagfod Tagfodens udformning bestemmes af påforingshøjden og kippens niveau. Under fast undertag ved tagfod udføres en jævnt fordelt ventilationsspalte på minimum 1:1000 af det bebyggede areal. Ved anvendelse af snefang skal arealet fordobles. For at opnå 50 mm ventilationsspalte og 150 mm isolering påmures et nyt skifte på murkronen. BVB S ANBEFALINGER 21

22 Skotrende Skotrenden udføres normalt med bund af sammenfalset zink lagt på tagpapdækning. Skotrenden skal i sammenskæring understøttes af en planke. Lægterne langs skotrenden hviler af på afstandslister. Overgangen mellem zink og tagpap strimles, så der ikke trænger vand ind under zinken. Kvisttag Sammenbygning mellem det skrå tag og kvisten kræver - på grund af den hævede tagdækning - omfattende udskiftninger og ændringer. Kvistfront Når tagets tilslutning foran kvisten hæves kan det medføre, at kvistvinduet skal ændres radikalt eller helt udskiftes. Kvistside Tagets tilslutning til kvistvæg (flunke) flyttes ved tagets hævning højere op, så der skal udføres nye inddækninger. 22 BvB TEMAHÆFTE BILLIGT KAN BLIVE DYRT

23 BILAG BvB s særlige tageftersyn Ordliste Litteratur og henvisninger 23

24 BvB s SÆRLIGE EFTERSYN AF TAGE For at kunne gennemføre tilbundsgående og præcise tageftersyn, er der i samarbejde med arkitektfirmaet Stig Trøst udviklet en systematik til detaljeret registrering og dokumentation. Systematikken er her oversigtsmæssigt beskrevet og illustreret. OPMÅLING OG TILSTANDSVURDERING Der er udført opmåling og tilstandsvurdering af hele taget med tagopbygning, tagdækning, undertag og efterisolering. Som led i registreringen er udført partielle adskillelser i felter, så det er muligt at foretage en præsis opmåling og kontrol, også af skjulte bygningsdele. Opmålingen er systematiseret i følgende delelementer: 1. Spær - udformning af opretning og påforing for indbygning af efterisolering. 2. Tagdækning - tæthed og fastholdelse. 3. Lægter - fastholdelse og afstande. 4. Afstandslister - udformning og placering. 5. Undertaget - tæthed og samlinger til tilstødende bygningsdele. 6. Efterisolering, dampspærre og indervægge - placering og tæthed. 7. Udformning af detaljer omkring tagfod, kip og grater. 8. Udformning af detaljer omkring kviste, ovenlys, skorstene og installationgennemføringer. 9. Udformning at ventilation og udluftning af undertage og tagrum. 10. Vandafledning fra tagflader og inddækninger til tagrender og nedløb. 11. Opfugtninger i opbygninger og træværk. PRØVEOPLÆGNING Der er gennemført prøveoplægning i felter af taget. Taglægter og tagsten er genoplagt med korrekte lægteafstande og tilpasning mellem tagsten - så afvigelser mellem registrerede forhold og korrekte forhold kan belyses og dokumenteres. ILLUSTRATIONER FRA REGISTRERINGEN På de følgende sider vises en række udvalgte illustrationer fra de gennemførte eftersyn, alle udført og dokumenteret af arkitektfirmaet Stig Trøst. Side 25 oversigtsregistrering af tagflade i spidsloft Side 26 registrering af tagbindere og hjørneåbninger Side 27 kontrolmåling af tagsten og lægteafstande Side 28 fugtopmålinger af spær Side 29 detailopmåling af tagbindere 24 BvB TEMAHÆFTE BILLIGT KAN BLIVE DYRT

25 Oversigtsregistrering af tagflade i spidsloft BVB S SÆRLIGE EFTERSYN AF TAGE 25

26 Registrering af tagbindere og hjørneåbninger 26 BvB TEMAHÆFTE BILLIGT KAN BLIVE DYRT

27 Kontrolmåling af tagsten og lægteafstande BVB S SÆRLIGE EFTERSYN AF TAGE 27

28 Fugtopmålinger af spær 28 BvB TEMAHÆFTE BILLIGT KAN BLIVE DYRT

29 Detailopmåling af tagbindere BVB S SÆRLIGE EFTERSYN AF TAGE 29

30 ORDLISTE FOR IKKE-FAGFOLK Afstandsliste Gennemgående træliste på minimum 25 mm placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden. Banevare Undertag kan bestå af forskellige materialer, hvoraf en stor del leveres som metervarer i ruller. Banerne oplægges på langs eller på tværs af spær. Blafresikring Forskelligt udformede klodser eller fjedre, til opstramning af hængende undertage for at hindre blafring, som medfører skader i form af huller. Dampspærre Lufttæt membran, typisk af plastfolie, placeret på den indvendige side i en isoleret konstruktion for at hindre fugtig luft i at trænge ud i konstruktionen og kondensere med fugtskader til følge. Diffusionstæt Materiale/produkt, der ikke tillader fugt at trænge igennem, hverken indefra eller udefra. Kræver udluftning af konstruktionen. Diffusionsåben Materiale/produkt, der tillader fugt at trænge igennem. Det er ikke damptæt indefra, men er vandtæt udefra. Kræver ikke udluftning af konstruktionen. Efterisolering Isoleringsmateriale, typisk mineraluld, der anbringes i tagkonstruktionen, når tagrummet skal udnyttes til beboelse. Falstegl Formpressede tagsten af brændt ler med false langs kanterne, som griber ind over hinanden, og dermed giver øget tæthed. Gennemføringer Gennembrydninger af tagfladen til ventilationsrør, faldstammeudluftninger, tagvinduer og lignende. Indbygningshøjde Den frie højde i tagkonstruktionen, der svarer til isolering inklusiv nødvendig ventilationsspalte. Højden kan øges ved en påforing på spærene, det giver plads til mere isolering. Mansardtag Tagprofil med en knækket tagflade. En næsten lodret del forneden, der mødes med en øvre del af taget med en mindre hældning. Overlæg Bredden hvormed en tagsten overlapper den tagsten, der ligger ved siden af eller nedenfor. 30 BvB TEMAHÆFTE BILLIGT KAN BLIVE DYRT

31 Påforing Se indbygningshøjde. Skotrende Rende mellem to tagflader, der mødes i et indadgående hjørne. Ses også mellem et kvisttag og selve tagfladen. Spidsloft Det øverste tagrum over hanebåndene i en beboet/udnyttet tagetage. Tagbinder Beslag til at fastholde tagsten til lægten. Tagfod Den nederste del af taget/afslutning mod facademuren. Ultraviolet lys Sollyset er sammensat af forskellige stråler, bl.a. ultraviolet lys (UV-stråling), som har en nedbrydende virkning på visse materialer. Understrygning Fuger i tegltage lukkes indefra med mørtel. Undertag Oprindelig blev der udført understrygning på tegltage for at opnå tæthed. I dag er understrygningen erstattet af et undertag, der oplægges under tagdækningen for at opsamle og lede vand til tagrenden. Undertagsstrammer Samme som blafresikring. Tagkip Tagryg, øverste del af tag, hvor to tagflader mødes. Lukkes med rygningssten. Tagkonstruktion Tagets samlede opbygning af spær med isolering og ventilationsspalte, indvendig beklædning med dampspærre og udvendig beklædning. Taglægter Lange, tynde træstykker placeret vandret over spærene/afstandslisterne. Tagsten hænges på lægterne og fastgøres med tagbindere. Ventilationsspalte Afstand mellem isolering og diffusionstæt undertag for at sikre, at eventuel fugt kan ventileres bort fra konstruktionen. Vingetegl Bølgeformede tagsten af brændt ler, hvor den nedadbøjede bølgekam på den ene sten dækker over den opadbøjede kant på den næste. Økonomitegl Tagsten udformet som vingetegl, men med et mindre overlæg i lodret retning. ORDLISTE 31

32 LITTERATUR OG HENVISNINGER OVERSIGTSLITTERATUR Undertage er stadig et risikabelt marked, BYG artikel, november BvB Byggeteknik byggetekniske erfaringer og anbefalinger, BvB maj Gode tagløsninger - ved renovering og byfornyelse, By- og Boligministeriet, Projekt Renovering, juni UDVALGTE HENVISNINGER BYG-ERFA SfB (27) Undertage - Opbygning, materialer og projektering. BYG-ERFA SfB (27) Undertage - Udførelse og detaljer. BYG-ERFA SfB (27) Ventilation af tagkonstruktioner. BYG-ERFA SfB (37) Metalinddækninger mellem tag og mur. BYG-ERFA SfB (37) Inddækninger med blyplader. BYG-ERFA SfB (37) Kviste beklædt med zink. BYG-ERFA SfB (39) Dampspærre i loft og ydervægge - Fugttransport og materialer. BYG-ERFA SfB (39) Dampspærre i loft og ydervægge - Udførelse og detaljer. BYG-ERFA SfB (47) Blafrende undertage af banevarer (3. udgave). TEGL 36 Oplægning af tegltage, august TOR Anvisning nr. 22, Projektering af tage med tagpap og tagfolie, (2. udgave) august TOR Vejledning 3 Undertag - Fast undertag af tagpap på brædder eller plademateriale ventileret undertag (4. udgave). TOR Vejledning 4 Rejste tage - Renovering af rejste tage med tagsten eller tagplader. TOP Byggeblad nr. 21 Undertage - Begreber og egenskaber. TOP Byggeblad nr. 22 Valg af undertag, TOP Byggeblad nr. 24 Ventilerede undertage - Opbygning. TOP Byggeblad nr. 25 Uventilerede undertage - Opbygning. 32 BvB TEMAHÆFTE BILLIGT KAN BLIVE DYRT

Ordliste fagudtryk tag

Ordliste fagudtryk tag Ordliste fagudtryk tag Afstandsliste Gennemgående træliste (trykimprægneret) placeret ovenpå spær. Den skal sikre afstand mellem undertag og lægter, så vand på undertaget uhindret kan løbe til tagrenden.

Læs mere

B Y G G E S K A D E F O N D E N

B Y G G E S K A D E F O N D E N B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E STATISTIK OM TAGE BvB STATISTIK MAJ 24 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N

Læs mere

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng.

DANROOF PRIMA/SUPER MONTERINGSVEJLEDNING. 1 Principskitse, undertag/ventilation. 2 Tagfod med udhæng. 3 Tagfod uden udhæng. 1 Principskitse, undertag/ventilation 2 Tagfod med udhæng Afstandsliste Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Min. 30 mm Isolering Forskalling Dampspærre Danroof Prima og Super undertag er diffusionsåbent

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning

BB Top 280. Ekstra stærkt undertag Montagevejledning BB Top 280 Ekstra stærkt undertag Montagevejledning kls. MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: Fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse!

Isola Undertag. Til fast underlag. Tørre og sunde huse! Isola Undertag Til fast underlag Isola Isokraft Høj Normal Tørre og sunde huse! Isola Isokraft Fast underlag af brædder eller tagkrydsfiner Generelt om undertag Isola Isokraft er et ekstra kraftigt og

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907

MELODIE. Vingefals tagsten. Byggematerialer siden 1907 MELODIE Vingefals tagsten 50 ÅRS PRODUKTGARANTI 5 ÅRS TOTALGARANTI CREATON er Tysklands største tagstensproducent, og har mere end 125 års erfaring i branchen. Den store viden har virksomheden brugt på

Læs mere

Oplægningsvejledning

Oplægningsvejledning Oplægningsvejledning Cassius tagsten Januar 2010 Mat sort engoberet Wienerberger A/S Rørmosevej 85 3200 Helsinge Tlf.: 70131322 Fax.: 70131321 info@wienerberger.dk www.wienerberger.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMPROMENT U N D E R TA G

KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT U N D E R TA G KOMPROMENT type 150 KOMPROMENT Viking type 280 ML MH Testet af Teknologisk Institut Få yderligere informationer på www.komproment.dk Undertaget er en udsat bygningsdel der i mange

Læs mere

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis

monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui ssuntiam utempor rem venis alis monteringsvejledning MONTERING UNDERTAG Udipsunt. Harciur. Ficientur sum qui Selvbærende undertage fra Phønix Tag entiantio Materialer eo experovid qui tem comnis ssuntiam utempor rem venis alis Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING

PROJEKTERING FASTLÆGGELSE AF TAGFLADENS HØJDE LÆGTNING PROJEKTERING FASTÆGGESE AF TAGFADENS HØJDE Generelt Under projekteringen bør det tilstræbes, at tagfladen går op med antal hele tagsten. Det kan ske ved at foretage mindre ændringer i udhængets størrelse

Læs mere

flad fals tagsten piano

flad fals tagsten piano flad fals tagsten piano B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Piano på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år. Produktionen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling

Dobbelt vinge fals tagsten. Zwilling Dobbelt vinge fals tagsten Zwilling B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Zwilling på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Læs mere

Vingefals tagsten. hf 14

Vingefals tagsten. hf 14 Vingefals tagsten hf 14 A S B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 BRANDENBURGER serien produceres på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i mere end 1 år. Produktionen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13111 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk

Halotén 2000. Montagevejledning Undertag. www.cembrit.dk Halotén 2000 Montagevejledning Undertag Indhold Produktinformation 2 Undertagets opbygning 3 Undertagets udførelse 4 Montering 5 Detaljer 6 Vedligeholdelse 7 Service og forhandling 7 www.cembrit.dk Produktinformation

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Fastlæggelse af tagfladens længde... side 6 Oplægning - binding... side 7 Rygningslægninger... side

Læs mere

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

BYG-ERFA ventilation og dampspærre. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO BYG-ERFA ventilation og dampspærre Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO IDA Syn og Skøn 7. december 2016 Temperatur i tagrum RF i tagrum Ventileret tagrum og dampspærre 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86%

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27)

Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skrå- og hanebåndstage med ud... udnyttet tagetage. SfB (27) Side 1 af 7 Ventilation af tagkonstruktioner. Gitterspær-, parallel-, skråog hanebåndstage med udnyttet tagetage Erfaringsblad 99 09 20 SfB (27) Indledningsbilledet viser et kraftigt angreb af skimmelsvamp

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års totalgaranti på undertage... Side 3 Totalgaranti

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI

P TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI SCAN undertag Monteringsvejledning OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI OP TIL 10 ÅRS TOTALGARANTI Vælg det rigtige undertag Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for

Læs mere

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO

Oversigt. Undertage og tagkonstruktioner. Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Undertage og tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA & DUKO Infomøder for bygningssagkyndige Oversigt Undertage og tagkonstruktioner - undertagstyper (banevarer, pladevarer, faste undertage,

Læs mere

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200

Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200. VIKING type 200 Montagevejledning UNDERTAG VIKING 200 VIKING type 200 MH Vælg det rigtige undertag Undertaget er en bygningsdel som i løbet af året udsættes for store belastninger: fygesne, slagregn, vindbelastninger

Læs mere

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003

BYGGESKADER UNDGÅ. i byfornyelsen. Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden. BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E BvB BYGGETEKNIK MAJ 2003 UNDGÅ BYGGESKADER i byfornyelsen Gode råd Byggetekniske anbefalinger Ny viden WWW.BVB.DK BvB

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7196 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. For stor spærafstand i forhold til lægtedimensionen. 2. For

Læs mere

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis!

Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Tætte tage Her går det ofte galt i praksis! Dorte Johansen Byggeskadefonden Burcharfol fra 2003 Levetid max 5 år 1 Delamineret undertag levetiden er ukendt. Reklamation overfor producenten! Duko har medført

Læs mere

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1.

Fugt og tage. Afvanding, fugtteknik og lufttæthed. Tillæg, august Projektering af tage med tagpap og tagfolie. Tillæg til 1. 30 Tillæg til 1. UDGAVE April 2010 Tillæg, august 2011 Projektering af tage med tagpap og tagfolie Fugt og tage Afvanding, fugtteknik og lufttæthed TOR Tagpapbranchens Oplysningsråd anvisning Tillæg 31,

Læs mere

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner

WinTagfod. til banevare, pladeundertag og gesims. Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner WinTagfod til banevare, pladeundertag og gesims Fås i alu, zink og sort. - vi ændrer vaner Banevare Fordele Ingen krydsfiner Nedfældning af rendejern ikke nødvendig Ingen montering af alu tagfod Diffusionsåben

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker.

Tagfoden opbygges i samarbejde mellem tømrer og tagdækker. Afstandsliste Min. 30 mm Butyltape Rendejern 18 mm krydsfinerplade Isolering Dampspærre Forskalling Tyvek er diffusionsåbent og må lægges direkte på isoleringen. Det anbefales at etablere en luftspalte

Læs mere

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light

Letvægts fals tagsten. Ravensberger Light Letvægts fals tagsten Ravensberger Light B y g g e m a t e r i a l e r s i d e n 1 9 0 7 A S MEYER HOLSEN producerer Ravensberger Light på et af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i

Læs mere

Lærervejledning tagfod

Lærervejledning tagfod Lærervejledning tagfod På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen. Modellen er udført

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn

V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006. forberedelse af. 5-års eftersyn V e j l e d n i n g f o r b y g n i n g s e j e r e August 2006 forberedelse af 5-års eftersyn Bygningsejer Byggeskadefonden Planlægning og projektering Opførelse af byggeri Forberedelse af 1-års eftersyn

Læs mere

HÅNDBOG Lægningsvejledning

HÅNDBOG Lægningsvejledning HÅNDBOG Lægningsvejledning For Nibra og Nelskamp tagsten Indhold Afstandslister... side 3 Lægter... side 3 Ventilation... side 4-5 Protex Undertage... side 6-7 Fastlæggelse af tagfladens længde... side

Læs mere

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen

Bygherrevejledning. Renovering af tage med tagpap og folie. Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen Bygherrevejledning Renovering af tage med tagpap og folie Energibesparelse og efterisolering Udarbejdet i samarbejde med Energistyrelsen 2 Indledning Ca. 40% af Danmarks energiforbrug anvendes til bygningers

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3.

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Forudsætninger. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 1. 3 Principper for renovering 6 3. HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF METODE FOR RENOVERING AF TAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages:

Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning 99784, 99785 2011-04-01-2013-04-01. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Anvendelses- /forarbejdningsanvisning Montageanvisning Artikel-nr. / Article No.: 99784, 99785 Sprog / Languages: da Gyldig / Valid: 2011-04-01-2013-04-01 BERNER_53709.pdf 2012-07-26 BRUGS- OG MONTAGEANVISNING

Læs mere

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde

PROTEX. Undertage. Tørre og tætte tage som lader huset ånde PROTEX e Tørre og tætte tage som lader huset ånde Principskitser, undertage Ventileret undertag Anvendes et diffusionstæt undertag, skal der projekteres med en ventilationsspalte på 70 mm. Dette for at

Læs mere

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage

Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage Ventilationsforhold i kolde skunke og hanebåndslofter i konstruktioner med diffusionsåbne undertage 20-6-2012 Søren Peter Bjarløv Lektor Minisymposium 20. juni 2012 kl. 13-16 lokale 151 Ventilationsforhold

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP MONTAGEVEJLEDNING FOR DASATOP Formål For at beskytte konstruktionen mod fugtskader skal der indbygges en dampspærre. Med DASATOP kan dette lade sig gøre udefra i forbindelse med tagudskiftning. DASATOP

Læs mere

Efterisolering af mansardtag - indefra

Efterisolering af mansardtag - indefra Energiløsning store bygninger UDGIVET SEPTEMBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af mansardtag - indefra Ældre etageejendomme bygget fra ca. 1860 1930 kan være udført med mansardtag. Et mansardtag

Læs mere

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet!

MASONITE UNDERTAG. -det bedste tag overhovedet! MASONITE UNDERTAG -det bedste tag overhovedet! Det stærke undertag Det er enkelt og billigt at få tætte tage med Masonite tagplader, som sømmes direkte på tagspærene. Den yderste beklædning monteres derefter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse

Isola Undertage. Dækker alle konstruktioner og krav. Tørre og sunde huse Isola Undertage Dækker alle konstruktioner og krav Tørre og sunde huse Generelt om undertag Et undertags hovedfunktion er at beskytte mod fugt udefra. Undertaget skal opfange og bortlede nedbør som blæser

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage.

stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima Board kan anvendes ved brandsikring af stråtage. LETTE INDERVÆGGE MED GIPSPLADER Brandbeskyttelse / Brandsikring stråtage Knauf Danogips 9,5 mm vindtæt gipsplade kaldet Clima kan anvendes ved brandsikring af stråtage. Gipspladen kan brandteknisk bruges

Læs mere

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO MEMO TITEL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården - Vandindtrængning ved kviste DATO 21. august 2013 TIL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården KOPI FRA Erik Beck Jensen PROJEKTNR A022959-014 ADRESSE COWI A/S

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag.

Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Maj 2015. Notat vedrørende renovering af Bakkegården tag. Flemming Christiansen Center for Trafik og Ejendomme Rådmandshaven 23 marts 2015. Notat. Notat fra bygningsgennemgang på plejecentret Bakkegården,

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 til byggeri med særlige krav til fugtadoptiv dampspærre 0.2 10.0 s d m DAFA

Læs mere

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning

EJ LÆNGERE GYLDIGT. Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasser DUKO Dansk Undertagsklassifikationsordning Anvendelsesklasserne relateres til den konkrete tagkonstruktion efter en metode, hvor forskellige forhold omkring tagkonstruktionen fører til

Læs mere

Byg sådan 2. Indrag loftsrummet og merisolér. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 2. Indrag loftsrummet og merisolér. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 2 Indrag loftsrummet og merisolér paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 MERISOLERING MED FLERE FORDELE Er der brug for et større boligareal og står

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

UNDERTAG TIL ALLE TAGE

UNDERTAG TIL ALLE TAGE UNDERTAG TIL ALLE TAGE Vælg undertag med omhu Indholdsfortegnelse Vælg undertag med omhu... Side 3 Kvalitetsundertage fra Phønix Tag Materialer... Side 3 20 års produktgaranti på undertage... Side 3 Garantivilkår...

Læs mere

BvB CHECKLISTE revideret 2004

BvB CHECKLISTE revideret 2004 BvB CHECKLISTE revideret 2004 OM CHECKLISTEN Checklisten kan bruges af bygherrer og rådgivere ved planlægning og kvalitetssikring af ombygninger. Checklisten indeholder ikke løsningsforslag. Alle henvisninger/normer

Læs mere

Overordnet disponering

Overordnet disponering Overordnet disponering Mange variationer meget projektering, tilsyn ikke bygbart stor sandsynlighed for svigt i udførelsen store krav til driften Materialer med kort levetid Manglende konstruktiv beskyttelse

Læs mere

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele.

Energiløsning. Efterisolering af loft. Energiløsning. Anbefaling til samlet isoleringstykkelse efter efterisolering. Fordele. Energiløsning Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2016 Efterisolering af loft Energiløsningen gælder for efterisolering af loftet i ikke udnyttede tagrum, typisk for tagkonstruktion med gitterspær

Læs mere

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade

DAFA AirVent System. Montagevejledning. Tæt bag tag og facade DAFA AirVent System TM Montagevejledning NOVEMBER 2014 Tæt bag tag og facade Indholdsfortegnelse Valg af undertag Anvendelsesmuligheder Montering Blafring Opbevaring Ventilerede konstruktioner Uventilerede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7224 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene angående manglende afstandslister og manglende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13019 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 23. april 2013 kl. 12.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 10. februar 2015 kl. 10.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Kan dit byggeri ånde..?

Kan dit byggeri ånde..? Kan dit byggeri ånde..? 0.2 10.0 s d m DAFA intelligent dampspærresystem folier og tilbehør til fugtadaptive løsninger Nr. 8 Nr. 2 JUNI 2016 til byggeri med særlige krav til fugtadaptiv dampspærre DAFA

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009

Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 Montagevejledning Attic Group A/S Maj 2009 1 Montagebeskrivelse Forberedelse: 1. Kontroller at produktet er i overenssteelse med ordrebekræftelsen. 2. Mål kvistens bredde på trækonstruktionen (kaldes k-br

Læs mere

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning

TAG SHINGLES. Spændende og elegant tagløsning TAG SHINGLES Spændende og elegant tagløsning Opnå nemt en spændende og elegant tagløsning Vælg en tagløsning, der fuldender din bolig... Tagshingles forbedrer udseendet på de fleste hustyper og gør det

Læs mere

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder

Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Manual for TAGUDSKIFTNING. i Grundejerforeningen Nærumhave. Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder Grundejerforeningen Nærumhave Amba Manual for TAGUDSKIFTNING i Grundejerforeningen Nærumhave Udarbejdet af: Arkitekt Per Byder September 2013 PER BYDER ARKITEKTFIRMA m.d.ark VINTAPPERGÅRDEN Lyngbyvej 485

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Efterisolering af skråvæg

Efterisolering af skråvæg Energiløsning Efterisolering af skråvæg - udefra - etageejendomme store bygninger UDGIVET DECEMBER 2016 Efterisolering af skråvæg - udefra Denne energiløsning gælder for efterisolering af skrå tagflader

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold

Oplægning med rygningsindlæg. Indhold Oplægningsvejledning Laumans IDEALSUPRA Vingefalstagsten Oplægning med rygningsindlæg Indhold Rygningsindlæg 2 Tekniske data 3 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 4 Tagfladens højde og lægtning 5

Læs mere

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København...

7 Tilstandsrapport Teknisk gennemgang af facader, kælder, trapper og tag. Edvard Falcks Gade 3-5, København... 7 Tagflade imod gade Oversigtsfoto. Tagfladerne er besigtiget både på regnvejrsdage og på tørvejrsdage. Eternitstenene er lagt i sort tagkit, hvorfor der ikke er etableret et undertag. En undertagskonstruktion

Læs mere

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking.

UNDERTAG KOMPROMENT. Montagevejledning. KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt. KOMPROMENT Viking type 400. KOMPROMENT type 200. Viking. Montagevejledning KOMPROMENT UNDERTAG KOMPROMENT type 200 MH KOMPROMENT Viking type 280 MH H MK godkendt på fast underlag KOMPROMENT Viking type 400 MH H MK godkendt på fast underlag Viking type 280 MK

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1

MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 MONTAGEVEJLEDNING FOR DASAPLANO 0,5 LØSNING 1:1 Når den gamle tagbelægning er fjernet, skal der isoleres op til overkant af de eksisterende spær. Enten udskiftes isoleringen helt eller ny isolering placeres

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 14139 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14139 Besigtigelsesdato: Den 12. januar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold

Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold Oplægningsvejledning Højslev Dyb Falstagsten LT6 Oplægning med topsten samt Rund rygningssten med horn Indhold 2 Tagfladens bredde - tagstenens dækbredder 3 Tagfladens højde og lægtning 4 Mål vedrørende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14090 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. september 2014, kl. 09:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere