RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142"

Transkript

1 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142

2 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen til nye medlemmer i Rønhøjgård. På generalforsamlingen i marts blev der valgt 3 nye ind i bestyrelsen. I år har vi holdt fælles arbejdsdag d 12. maj kl. 9 til 13, og vi holder en ny 1. september kl. 9 til 13. I år er der en konkurrence med lodtrækning samt lidt bespisning. Det bliver en spændende tid, da kloakken er næsten færdig i halvdelen af foreningen. Husk nu, at du ikke selv må tilslutte dig til kloakken, da der skal være en godkendt attest fra en kloakmester, og at Gravmand skal have fået godkendt området, før der må tilsluttes. Vi må også huske på, at området stadig kan være en arbejdsplads, derfor skal vi stadig passe på dem, der arbejder derude i området. Husk de nye kontortider i sæsonen fra 1. april til 1. september er kontoret åbent fra 11 til 12 hver søndag. Der er nogle af jer, som ikke overholder vores regler omkring parkering. Det er ulovligt at holde på stierne. I denne byggefase kan det ikke undgås, at nogle holder på græskanten. Husk, at der, hvor der er blevet kloakeret, må der slet ikke køres på stierne, da de skal have lov til at sætte sig. Hunde skal være i snor på området! Der er stadig nogle, som ikke overholder dette, og det er bare ikke i orden! Ingen løse hunde! Respekter venligst dette. Bestyrelsen ønsker jer en rigtig dejlig sommer, og vi glæder os til at se jer alle til alle de arrangementer, som fest- og fritidsudvalget har planlagt over sommeren. Med venlig hilsen Birgit Ploumann, formand Repræsentantskabsmøde i Kreds 8 Der blev holdt repræsentantskabsmøde i Kreds 8/Ballerup den 21. april Arbejdet vil nu være koncentreret om kongressen i september - med fokus på at få oprettet en Balleup kreds som udløber af det møde, der blev holdt med de øvrige Ballerup-haver i august måned

3 Referat fra ordinær generalforsamling Lørdag den 30. marts 2012 kl på Tapeten, Magleparken 5 1. Valg af dirigent Frank Brockmann blev valgt til dirigent, indtil Kirsten Holm ankom kl Frank Brockmann meddelte, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, og bød medlemmerne velkomne. 2. Valg af stemmeudvalg Bestyrelsen foreslog Laila Olsen have 557, Gudrun Petersen have 618 og Katalin Cservenka have 566. Disse blev valgt uden modkandidater. 3. Beretning Kirsten Holm gav formanden ordet. Birgit Ploumann bad alle om at holde et minuts stilhed for de medlemmer, der var gået bort i det forgangne år. Formanden fremlagde sin mundtlige beretning, hvorefter den blev stillet til debat. Formandens beretning blev herefter vedtaget med overvældende flertal. 4. Regnskab Gerd Larsen fremlagde regnskabet med henvisning til Rønbladet. Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til regnskabet, hvilket ikke var tilfældet. Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget. 5. Indkomne forslag Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte. Der var repræsenteret 133 haver, og udleveret i alt 266 stemmesedler Nuværende tekst: Der foretages en vurdering efter de af Kolonihaveforbundet for Danmark gældende regler. Denne vurdering gælder 1 år. Ændres til: Der foretages en vurdering efter de af Kolonihaveforbundet for Danmark gældende regler. Denne vurdering gælder i det kalenderår, i hvilket vurderingen er foretaget. Ændrings forslag fra have Der foretages en vurdering efter de af Kolonihaveforbundet for Danmark gældende regler. Denne vurdering gælder 1 år fra dato hvor vurderingen er foretaget. Efter en del debat trak bestyrelsen forslaget med henblik på at ændre forbundets regler på den kommende kongres.. Vedtægtens Nuværende tekst: Valg af revisorer og suppleanter. Ændres til: Valg af bilagskontrollanter og suppleanter. Vedtaget. Vedtægtens 12.2 nuværende tekst: Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og før offentliggørelse være underskrevet af de valgte revisorer i sin helhed. Ændres til: Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og før offentliggørelse 3

4 være underskrevet af de valgte bilagskontrollanter i sin helhed. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ordensreglerne 3.1 og 3.2 Nuværende 3.1 Turbinevanding eller andre former for vanding, der passer sig selv er ubetinget forbudt. 3.2 Overtrædelse medfører bod svarende til 1 måneds haveleje. Hvis det viser sig nødvendigt, kan bestyrelsen indføre yderligere restriktioner med øjeblikkelig varsel. Ændres til: 3.1 og 3.2 slås sammen til: 3.1: Turbinevanding eller andre former for vanding, der passer sig selv er ubetinget forbudt. Overtrædelse medfører bod svarende til 1 måneds haveleje. Hvis det viser sig nødvendigt, kan bestyrelsen indføre yderligere restriktioner med øjeblikkelig varsel. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ordensreglerne ny 3.2 I tilfælde af brud på egen vandledning kan bestyrelsen, ud fra jævnlige aflæsninger, afkræve medlemmet betaling for et skønnet vandspild. Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. Ordensreglerne d) nuværende tekst: Det påhviler den haveejer, hvortil gårdrummet hører, at holde dette i pyntelig og velholdt stand. Ændres til: Det påhviler medlemmet hvortil gårdrummet hører, at holde dette i pyntelig og velholdt stand samt at slå græsset. Hækken skal vedligeholdes af de naboer, som støder op til gårdrummet. Forslaget blev vedtaget med overvejende flertal. Ordensregler ny 1.12 Det påhviler medlemmet at vedligeholde sit hus, så det ikke fremstår forfaldent og misligholdt. Forslaget blev sat til afstemning, og blev enstemmigt vedtaget. Ordensreglerne ny 1.13 Ved opførelse af nye huse skal det udvendige være færdiggjort senest 2 år efter byggetilladelsens udstedelse. Forslaget blev sat til afstemning, enkelte stemte hverken for eller imod, forslaget blev vedtaget med overvældende majoritet. Ordensreglerne nuværende 1.12 ædres til 1.14 Forslaget sat til afstemning, og blev enstemmigt vedtaget. 6. Forelæggelse af budget Gerd Larsen fremlagde budgettet. Gerd pointerer at ALLE SKAL TILMELDES PBS!! Budgettet blev sat til debat, hvorefter det blev sat til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 7. Valg a) Næstformand for 2 år. Berit Eriksson have 802 genvalgt. b) Kasserer for 2 år. Gerd Larsen have 29 genvalgt. c) 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år Annette Christensen have 031 valgt Betty Kirstein have 723 valgt Jan Petersen have 009 valgt d) 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år : Anna-Grethe Jensen have 142 valgt 4

5 Gertrud Backhausen have 602 valgt Katalin Cservenka have 566 valgt e) bilagskontrollant for 2 år Gertrud Backhausen have 602 genvalgt f) 1 suppleant for bilagskontrollanten for 2 år Allan Lund have 649 genvalgt. 8. Eventuelt Kirsten Holm takkede for god ro og orden, og ønskede alle en god sommer. Det fulde referat kan læses på hjemmesiden: Ronhojgaard.dk. Ligeledes kan hele referatet læses i foreningens kontortid l. april til 31. august hver søndag kl Konstituering Formand Næstformand Kasserer Sekretær Forretningsudvalg Birgit Ploumann Berit Eriksson Gerd Larsen Anette Christensen Birgit Ploumann Berit Eriksson Gerd Larsen Driftsudvalg Frank Andersen og tilsyn med legeplads Lone Andersen Annette Christensen John Christensen Vibe Facklamm Betty Kirstein Jan Pedersen Hanne Pedersen udenfor bestyrelsen udenfor bestyrelsen udenfor bestyrelsen Vurderingsudvalg Salgsudvalg Berit Eriksson Leif Poulsen Per Larsen John Christensen Johnny Friis Bjørn Ploumann Berit Eriksson Gerd Larsen Birgit Ploumann udenfor bestyrelsen udenfor bestyrelsen udenfor bestyrelsen udenfor bestyrelsen udenfor bestyrelsen 5

6 Konstituering Byggeudvalg Vandudvalg Bladudvalg Frank Brockmann Frank Andersen Jan Pedersen Frank Andersen Frank Brockmann Jenø Cservenka Birgit Ploumann Anna-Grethe Jensen Joan Andersen Katalin Cservenka aflæsning - udenfor bestyrelsen udenfor bestyrelsen udenfor bestyrelsen udenfor bestyrelsen Kloakeringsudvalg Per Larsen udenfor bestyrelsen Gerd Larsen Frank Andersen Jenø Cservenka udenfor bestyrelsen Birgit Ploumann suppleant Kloakerings Betty Kirstein - tilslutningsudvalg Jan Pedersen Præmiehaver Betty Kirstein Vibe Facklamm Fest- og Torben Greibe udenfor bestyrelsen Fritidsudvalg Britta Skovgaard udenfor bestyrelsen Bente Lykkegaard udenfor bestyrelsen Hjemmeside Michael Eriksson udenfor bestyrelsen Flagmand Jenø Cservenka udenfor bestyrelsen Foreningshus Michael Eriksson udenfor bestyrelsen Kontakt til Kredsen Birgit Ploumann Containergården Allan Lund udenfor bestyrelsen 6

7 Sidste nyt om kloakering Vi kan oplyse, at den 14. maj d.å. er der blevet afholdt afleveringsforretning af kloakanlægget, fase 1. Efter denne dato overgår anlægget til Rønhøjgård. Gravmand vil herefter gå i gang med den private tilslutning. De, der har bestilt tilslutning hos Gravmand, vil få tilsendt et tilbud inden udgangen af maj. Vi skal meddele fra Gravmand, at der er udarbejdet tilbud på alle haver i fase 1, men kun de, der konkret har henvendt sig, får tilsendt tilbud. Således er det endnu muligt for interesserede at kontakte Gravmand v/ Jesper Pedersen på telefon for videre oplysninger. Det er besluttet, at stierne vil blive endeligt retableret med perlesten, kanter og stensætninger, når alle har tilsluttet sig den private del. Skæringsdatoen vil blive den 1. oktober 2012, som vi mener, er en rimelig frist. Efter denne dato vil det være den enkelte havelejer, der har ansvaret og pligten til at retablere efter sig. Vi har i fase 1 naturligvis høstet nogle erfaringer med hensyn til grundvandstanden og vinterforanstaltninger. Det har været lidt problematisk at etablere de dybereliggende hovedrør på grund af den relativt høje grundvandstand. Vi har i fase 1 perioden haft nogle store udgifter i forbindelse med leje af sugespidsanlæg (udstyr til grundvandssænkning). For at spare på de uforudsigelige udgifter, er det beslutte at etablere de dybereliggende kloakrør og de dybe brønde i dette forår, hvor grundvandstanden er lavest. Ligeledes vil der i dette forår blive forberedt kloak og vand til containergården. De fleste anlægsarbejder vil blive udført på de frie arealer og til mindst mulig gene. Videre vil hovedledningerne på p- pladserne Hindbær Alle, Enebær Alle og Morbær Alle bliver udført i 2 etaper på hver vej, således at der er 50% af p- pladserne til rådighed i en 14 dages periode. Tidsplanen er følgende: Kloak i Morbær Allè uge 26 og 27 Kloak i Enebær Allè uge 31 og 32 Kloak i Hindbær Allè uge 33 og 34 Pumpebrønd i uge 26 Pumpeledning i uge 28 Vi håber, der bliver vist forståelse for vores bestræbelser på at spare på de uforudsigelige udgifter. Vort store smertensbarn er hovedledningen syd for haveforeningen. Som tidligere nævnt har denne ledning ikke 7

8 Sidste nyt om kloakering kapacitet til at modtage spildevand fra de haveforeninger, der skal tilsluttes i forbindelse med kravet fra kommunen. Ledningen skal aftage spildevand fra foreningerne Stuvehøjgård, Højvænget og Rønhøjgård. Den nye ledning etableres af Forsyning Ballerup, og koster ca. 3 mil. kr. excl. moms til fordeling mellem de tre foreninger. Vores andel af udgiften er ca. 26% excl. moms. Vi kæmper for nuværende med flere problemstillinger: Hvis vi tilslutter os den nye ledning og dermed sløjfer de to pumpebrønde samt trykledningen i syd, sparer vi en lille million kr., som så kan bruges til vores andel af den nye ledning. Den nye ledning bliver ikke klar før først på sommeren i 2013 vi har kontrakt med A/S Gravmand om entrepriseafslutning den 1. april En kontraktændring er forbundet med ekstra omkostninger for foreningen. Det betyder, at hvis vi skal tilslutte os i syd, skal vi søge om midlertidig at tilslutte os den gamle ledning, indtil den nye er etableret. Vi er for nuværende i forhandling med kommunen og Forsyning Ballerup om en fornuftig løsning. Det er yderst vigtigt, at vi får en meget hurtig løsning, idet vi har en økonomi at tage hensyn til. betragtning, at hvis vi vælger løsningen med de to pumpebrønde i syd, og ikke tilslutter os den nye ledning, vil det betyde en driftudgift på ca ,00 kr. om året og en betydelig merudgift for vore to naboforeninger. Der er ingen, der skal være i tvivl om, at vi arbejder på højtryk for at få enderne til at nå sammen. Vigtigt Tilslutning af den private del Når den enkelte havelejer har tilsluttet den private kloak til den offentlige del (dvs. til stikbrønden), skal havelejeren fremsende eller aflevere kloaktegning og færdigmelding fra et autoriseret kloakfirma til bestyrelsen. Bestyrelsen sender herefter materialet videre til Ballerup Kommune, Byggesagsafdelingen. Færdigmelding kan evt. findes på kommunens hjemmeside. REGNVAND MÅ IKKE TILSLUTTES KLOAKKEN Med venlig hilsen Bestyrelse og kloakeringsudvalg Vi kan tåle en overskridelse på budgettet på ca ,00 kr. Dog skal vi tage i 8

9 Forklaring af tilbud i private haver Post 1. Kloakanmeldelse Denne post omfatter dels det administrative arbejde med anmeldelse til kloak, foretaget af vor autoriserede kloakmester, samt det ansvar vi pådrager os overfor såvel kommune og bygherre i de næste 5 år. Post 2. Tegning Denne post omfatter udførelse af 3 stk. ens tegninger, en til kommunen, en til bygherre, og en til vort kvalitetssikringssystem. Post 3. Tilslutning til parcelbrønd Denne post omfatter opgravning og tilslutning til den parcelbrønd, som allerede er sat på grunden. Post 4. Ø110 pvc ledning Denne post omfatter opgravning, lægning af Ø110 pvc-rør, samt dækning. Post 5. Optagning og retablering af belægning Denne post omfatter optagning og retablering af belægninger. Post 6. Bortkørsel af jord Denne post omfatter fjernelse af overskudsjord, samt analyse for at dokumentere at jorden ikke er forurenet (dette er lovpligtigt), samt bortkørsel af ren jord (klasse 1- jord). Hvis jorden skulle være forurenet, tillægges en afgift, som altså er en ekstra omkostning som ikke er indeholdt i tilbuddet. (Uden at vi kan garantere noget, så er risikoen for ekstraomkostninger ikke særlig stor. Det begrunder vi ved, at vi indtil nu ikke har fundet noget forurenet jord). Bemærkninger til forudsætningerne A. Hvis der er uenighed om de anførte mængder, måles disse op efter udførelsen, og afregnes efter enhedspriserne. B. Hvis de rør som vi skal tilslutte til ved sokkelkant, eller fundamentkant ikke er gængse handelsvarer og lovlige rør, kan der komme en ekstra omkostning til specielrør. C. Hvis der findes hindringer i jorden, såsom store sten, ikke bæredygtig jord eller ledninger, som vi ikke har kendskab til, eller som ligger forkert, er omkostninger i forbindelse med dette ikke indeholdt i vort tilbud. D. I vort tilbud er der ikke arbejder med indenfor sokkel- eller fundamentkant. E. Hvis der udover det anførte skal fjernes septitank eller lignende er det ikke indeholdt i vort tilbud. Vi håber at ovenstående kan give en bedre mulighed for at forstå vort tilbud. Med venlig hilsen Gravmand A/S Jesper Petersen og Poul Eliassen 9

10 Kloakeringsarbejdet i billeder Mandag den 14. maj var der afslutningsforretning på første del af kloakeringsarbejdet 10

11 Kloakeringsarbejdet i billeder I den anledning blev der naturligvis flaget på Brombær Alle 11

12 Fælles arbejdsdag den 12. maj Lørdag den 12. maj mødte 74 personer op for at yde nogle timers arbejdskraft til fordel for forskønnelse af vores forening. Sandkassen ved legepladsen fik nyt sand. Kl var der kaffe og en skive brød, og derefter blev opgaverne fordelt. Der blev ryddet op, beskåret, fældet træer og gravet brombærbuske op langs Rønhøjgårds Alle. Ved foreningshuset blev taget på udhænget repareret, det store fliseområde blev luget for ukrudt, og stenene foran indgangen til gården blev lagt, efter de havde været fjernet i forbindelse med rørsprængning. Petanquebanen og legepladsen blev renset for ukrudt. Skiltene blev vasket og affald blev samlet op på hele vores område. Madholdet sørgede for nogle meget lækre sandwich, der stod klar kl Som afslutning var der lodtrækning om gode købmandsvarer, hvor haverne 115, 235, 719, 802 og 860 blev udtrukket. 12

13 Sommerbyen Rønhøjgård Bilag til Vedtægter og Ordensregler Vedtægtens 5 Lejeafgift til Rønhøjgård Vedtægtens 5.2 nuværende ordlyd: Er haveleje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet forfalden til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdagen, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. Betalingen anses for rettidig, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdage, eller når denne hverdag er en lørdag, den følgende hverdag. Medlemmerne skal være tilmeldt PBS til opkrævning af haveleje. Ændres til: Havelejen, der forfalder kvartalsvis, skal være tilmeldt PBS til betaling den 1. i betalingsmåneden. Vedtægtens 9. Generalforsamlingen Tilføjelse: Det er muligt at opstille til diverse valg ved fuldmagt. Fuldmagten skal være bestyrelsen i hænde inden generalforsamlingens start. Ny til vedtægten: 14 Alm. bestemmelser Ny 14.1 Overfor enhver overtrædelse af vedtægten har bestyrelsen påtaleret, og den er bemyndiget til at tildele advarsler og i gentagelsestilfælde bod, som svarer til en måneds haveleje. En sådan bod vil dog kun kunne idømmes af den samlede bestyrelse. Ordensreglerne 2. Veje og stier 2.3 Nuværende ordlyd: Biler og motorcykler er ubetinget henvist til foreningens parkeringspladser. Trailere må kun stilles på parkeringsområder for trailere. Køretøjer over totalvægt 3500 kg., campingvogne, camplet, lukkede trailere og lignende må ikke stilles på foreningens område. Ændres til: Biler og motorcykler er ubetinget henvist til foreningens parkeringspladser. Trailere må kun stilles på parkeringsområder for trailere. Køretøjer over totalvægt 3500 kg., campingvogne, camplet, mobilhomes, lukkede trailere og lignende må ikke stilles på foreningens område. Ordensreglerne 9. Alm. bestemmelser Tilføjelse: Såfremt der efter betaling af bod inden for samme sæson igen sker overtrædelse af foreningens ordensregler, kan bestyrelsen idømme en bod svarende til 3 måneders haveleje. Vedtaget på den ordinære generalforsamling 30. marts Gemmes i Vedtægt og ordensregler. Udsendt med Rønbladet nr maj

14 Ordensreglerne 2. Veje og stier 2, stk. 8.2 Nuværende ordlyd: Anvendelse af motoriserede og el-drevne haveredskaber (dog ikke el-hækklippere) er ikke tilladt efter kl på hverdage og fra lørdag kl til mandag kl samt på alle helligdage, i perioden 1. maj til 31. august. Ændres til: Anvendelse af motoriserede og el-drevne haveredskaber (dog ikke elhækklippere) er ikke tilladt efter kl på hverdage og fra lørdag kl til mandag kl samt på alle helligdage, i perioden 1. maj til 31. august. Vedtaget på den ordinære generalforsamling 29. marts Gemmes i Vedtægt og ordensregler. Udsendt med Rønbladet nr maj 2009 Vedtægtens 10.2 Bestyrelsen består af 9 personer, der vælges for en 2 års periode. Formand vælges i ulige år, og næstformand og kasserer vælges i lige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter den ordinære generalforsamling med en sekretær. Ændres til: Bestyrelsen består af 7 9 personer, der vælges for en 2 års periode. Formand vælges i ulige år, og næstformand og kasserer vælges i lige år. 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv inden 14 dage efter den ordinære generalforsamling med en sekretær. Ordensregler 1.12 (nyt punkt) Træer skal fældes eller beskæres, hvis det er til gene for naboerne. Såfremt der ikke kan nås enighed mellem parterne, inddrages bestyrelsen som afklarende instans. Gemmes i Vedtægt og ordensregler. Udsendt med Rønbladet nr maj

15 Vedtægtens Rønhøjgårds regnskab revideres af statsautoriseret revisor. Herudover vælger generalforsamlingen 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter. Valget foretages hvert år for en 2 årig periode ad gangen på skift. For 1 år 2 revisorsuppleanter. Ændres til: Rønhøjgårds regnskab revideres af statsautoriseret revisor. Herudover vælger generalforsamlingen 2 bilagskontrollanter og 2 bilagskontrollant suppleanter. Valget foretages hvert år for en 2 årig periode ad gangen på skift. Vedtægtens Det påhviler de valgte kritisk revisorer at revidere Rønhøjgårds årsregnskab samt føre protokol over de bemærkninger, revisorarbejdet giver anledning til. Inden udsendelsen af regnskabet skal den forelægges bestyrelsen til godkendelse, inden det udsendes til medlemmerne. Ændres til: Det påhviler de valgte bilagskontrollanter at revidere Rønhøjgårds årsregnskab samt føre protokol over de bemærkninger, kontrollen giver anledning til. Inden udsendelsen af regnskabet skal den forelægges bestyrelsen til godkendelse, inden det udsendes til medlemmerne. Vedtægtens Den henlagte dispositionsfond må bestyrelsen kun disponere over efter generalforsamlingens godkendelse. De kritiske revisorer skal i hvert regnskabsår foretage mindst 2 kasseeftersyn. Ændres til: Den henlagte dispositionsfond må bestyrelsen kun disponere over efter generalforsamlingens godkendelse. Bilagskontrollanterne skal i hvert regnskabsår foretage mindst 2 kasse-eftersyn. Vedtægtens Generalforsamlingen fastsætter de kritiske revisorers vederlag efter indstilling fra bestyrelsen, og vederlagets størrelse tages op til behandling ved hver ordinær generalforsamling. Paragraffen slettes. Vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. marts Gemmes i Vedtægt og ordensregler. Udsendt med Rønbladet nr maj

16 Vedtægtens Nuværende tekst: Valg af revisorer og suppleanter. Ændres til: Valg af billagskontrollanter og suppleanter. Vedtægtens 12.2 nuværende tekst: Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og før offentliggørelse være underskrevet af de valgte revisorer i sin helhed. Ændres til: Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og før offentliggørelse være underskrevet af de valgte bilagskontrollanter i sin helhed. Ordensreglerne 3.1 og 3.2 Nuværende 3.1 Turbinevanding eller andre former for vanding, der passer sig selv er ubetinget forbudt. 3.2 Overtrædelse medfører bod svarende til 1 måneds haveleje. Hvis det viser sig nødvendigt, kan bestyrelsen indføre yderligere restriktioner med øjeblikkelig varsel. Ændres til: 3.1 og 3.2 slås sammen til: 3.1: Turbinevanding eller andre former for vanding, der passer sig selv er ubetinget forbudt. Overtrædelse medfører bod svarende til 1 måneds haveleje. Hvis det viser sig nødvendigt, kan bestyrelsen indføre yderligere restriktioner med øjeblikkelig varsel. Ordensreglerne ny 3.2 I tilfælde af brud på egen vandledning kan bestyrelsen, ud fra jævnlige aflæsninger, afkræve medlemmet betaling for et skønnet vandspild. Ordensreglerne 4.2 -d) nuværende tekst: Det påhviler den haveejer, hvortil gårdrummet hører, at holde dette i pyntelig og velholdt stand. Ændres til: Det påhviler medlemmet hvortil gårdrummet hører, at holde dette i pyntelig og velholdt stand samt at slå græsset. Hækken skal vedligeholdes af de naboer som støder op til gårdrummet. Ordensregler ny 1.12 Det påhviler medlemmet at vedligeholde sit hus, så det ikke fremstår forfaldent og misligholdt. Ordensreglerne ny 1.13 Ved opførelse af nye huse skal det udvendige være færdiggjort senest 2 år efter byggetilladelsens udstedelse. Ordensreglerne nuværende 1.12 ædres til 1.14 Gemmes i Vedtægt og ordensregler. Udsendt med Rønbladet nr maj

17 Information fra driftsudvalget Så er kolonihavesæsonen startet og driftsudvalget har været på sin første gåtur i Rønhøjgaard. Under vores gåtur i starten af maj var der endnu mange haver, hvor medlemmerne ikke var påbegyndt deres vedligeholdelse. Som hjælp til nye haveejere og som opfriskning for gamle haveejere har vi i år valgt at fremhæve nogle af de regler, som er med til at vores haveforening får et pænt udseende. Nedenstående er eksempler på manglende vedligeholdelse. Deklarationens 5 vedrørende haveloddernes benyttelse: De i området udlagte havelodder skal dyrkes og vedligeholdes som kolonihaver. Adgang til de enkelte havelodder skal overalt i området ske fra det interne sti anlæg. Hegn mellem haverne etableres som levende hegn, hvis højde ikke må overstige 1,6 m og hvis bredde højst må være 40 cm. Hegn til stierne etableres som levende hegn, hvis højde ikke må overstige 1,8 m og hvis bredde højst må være 40 cm. Stensætning med lav beplantning kan dog tages i anvendelse. Raftehegn eller lignende hegn må kun anvendes som læhegn i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen og kun indenfor byggefeltet. Havelåger som opsættes, skal alene være oplukkelige ind mod havelodden. Ordensreglernes 2 vedrørende veje og stier: Medlemmerne er pligtige at holde indtil midten af stien, (dog hele stiens bredde, hvor der ikke er genboer) og uden for den dem tildelte lod fri for ukrudt og i pyntelig stand. Tilkørte materialer til brug i haven må af medlemmet fjernes inden solnedgang på tilkørselsdagen. 17

18 Information fra driftsudvalget Biler og motorcykler er ubetinget henvist til foreningen parkeringspladser. Trailere må kun stilles på parkeringsområder for trailere. Køretøjer over totalvægt 3500kg, campingvogne, camplet, mobilhomes, lukkede trailere og lignende må ikke stilles på foreningens område. Knallertkørsel på stierne er forbudt. Al motorstøj og unødvendig kørsel på vejene er forbudt. De kørende skal udvise største agtpågivenhed og hastigheden må på intet sted overstige 50km/t. Dagrenovation, sorteret storskrald og haveaffald afleveres i containergården i åbningstiderne. Anvendelse af motoriserede og el-drevne haveredskaber (dog ikke el-hækklippere) er ikke tilladt efter kl på hverdage og fra lørdag kl til mandag morgen kl samt på helligdage i perioden 1. maj til 31. august. Ordensreglernes 4 vedrørende de grønne områder: Medlemmerne skal mod grønne områder og p-pladser holde 1,5 m fra haveskel ved lige og fri for ukrudt. De medlemmer der har have modsat p-pladser skal vedligeholde mellem hæk og asfalt. Der må kun være lav spredt beplantning. De haver, som ved haveloddernes forskydning har fået et gårdrum foran eller bagved haven, tildeles brugsretten til dette gårdrum efter de af haveforeningen vedtagne regler for indretning og vedligeholdelse heraf. Gårdrummet skal være udlagt som græsplæne, hvori der må plantes lave buske og prydtræer (spredt beplantning samt arrangeres blomsterbede. Gennem gårdrummet til havens indgang må anlægges en 1 m bred sti. Der må i gårdrummet på ingen måde opstilles nogen form for stakit, plankeværk eller plantes hæk. Gårdrummet skal naturligt overgå i de langs med stierne udlagte græsrabatter. Der påhviler den haveejer, hvortil gårdrummet hører, at holde det i pyntelig og velholdt stand samt at slå græsset. Hækken skal vedligeholdes af de naboer som støder op til gårdrummet. Gårdrummet friholdes for enhver henstilling af skraldestativer, cykler, og trailere. Vær med til at holde vores haveforening og hjælp gerne din nabo. Driftsudvalget ønsker alle en god sommer. 18

19 Sommerens aktiviteter Hermed følger en lille oversigt over de aktiviteter, der finder sted i løbet af sommeren. Vi må så håbe på bedre vejr end sidste sommer. Herfra skal lyde en opfordring til alle om at støtte op. Hold også øje med informationerne på opslagstavlerne. Før Skt. Hans Igen i år opfordrer vi børnene til at møde op ved foreningshuset fredag den 22. juni kl. 19, så vi sammen kan bygge årets heks. Medbring gerne gammelt tøj til heksen. Der vil være kage og sodavand. Stavgang Mød op ved foreningshuset. Mandage kl Torsdage kl Første gang er den 7. maj. Skt. Hans aften Lørdag den 23. juni afholdes der Skt. Hans fest med bål. Der vil som sædvanlig blive solgt lotteri, is, vand og øl. Arrangementet starter kl og bålet tændes kl. 21. Se det nærmere program på opslag. Petanque Træning på tirsdage fra den 1. maj kl Sidste spilledag er den 28. august. Sankt Hans bålet Fra og med den 7. juni og frem til Skt. Hans kan der afleveres brændbart materiale på bålpladsen. Hækafklip, bambus, trærødder, trykimprægneret og malet træ er ikke brændbart.. Kondibanko og bogmarked Bemærk at arrangementerne er flyttet til torsdage Alle er velkommen. Tag venner og familie med til en hyggelig slentretur gennem vores havekoloni. Vi starter torsdag den 28. juni og alle torsdage i juli samt den 2. og 9. august. Der er mulighed for at bytte bøger. Vi sælger bøfsandwich, pølser, vand, øl og 21-spil. Kondibanko er en morsom og oplevelsesrig tur for alle. 19

20 Sommerens aktiviteter Sommerland Sjælland Vi må se om der i år er tilmeldinger nok. Onsdag den 11. juli kører vi fra foreningshuset kl og er hjemme igen samme sted kl. ca. 17. Prisen er 165 kr. pr. person. Max. 50 personer og minimum 25, da turen ellers vil blive aflyst. Der sælges billetter Lørdag den 23. juni kl til Torsdag den 28. juni kl til Søndag den 1. juli kl til Torsdag den 5. juli kl til Loppemarked Vi afholder loppemarked søndagene den 1. juli og 5. august kl. 10 til 14. Der sælges bøfsandwich, pølser, is, vand og øl samt 21-spil. Bemærk at der den 1. juli vil være underholdning for børn. Toftehaven. I lighed med tidligere år inviterer vi plejehjemmet Toftehavens beboere på besøg torsdag den 23. august. Besøg i præmiehaverne finder sted søndag den 19. august. Vi mødes ved foreningshuset kl Efter rundvisningen vil foreningen være vært med en kop kaffe i foreningshuset. Alle er velkommen. Sommerfest Igen i år skal vi selvfølgelig have en sommerfest. Den løber af stablen lørdag den 25. august kl. 18 til 24. Der er plads til max. 100 personer i Laden, så her gælder først til mølleprincippet. Pris, menu samt tidspunkter for billetsalg vil fremgå af opslag. Har du forslag til andre/nye arrangementer hører vi meget gerne fra dig. Følg nu med i opslagene rundt om i foreningen og deltag i foreningens sociale arrangementer. Sommerlig hilsen Fest- og fritidsudvalget 20

Leder. Susanne Voss Formand

Leder. Susanne Voss Formand RØNRØN-BLADET 38. årgang maj 2013 Nr. 145 Leder Endelig blev det forår for alvor Dette forår har godt nok ladet vente på sig. Men omkring bededagsferien var vejret så godt, at det for alvor sydede og boblede

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

RØN-BLADET. 39. årgang okt. 2014 Nr. 147

RØN-BLADET. 39. årgang okt. 2014 Nr. 147 RØN-BLADET 39. årgang okt. 2014 Nr. 147 Leder Sommeren er nu ved at gå på hæld, selvom vi stadig i skrivende stund kan se frem til nogle skønne varme dage. Denne sæson har bragt en del udfordringer for

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård 03-10-2013 Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent

Læs mere

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

RØN-BLADET. 35. årgang maj 2010 Nr. 136. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen RØN-BLADET 35. årgang maj 2010 Nr. 136 Formanden bød velkommen til generalforsamlingen Leder En ny sæson er begyndt, men desværre ikke med det dejlige vejr vi havde i starten af sidste sæson. Men måske

Læs mere

RØN-BLADET. 40. årgang maj 2015 Nr. 148

RØN-BLADET. 40. årgang maj 2015 Nr. 148 RØN-BLADET 40. årgang maj 2015 Nr. 148 1 LEDER Så er foråret atter over os, og sommeren venter lige om hjørnet. Der vil i år kun udkomme dette Rønblad, men som lovet på generalforsamlingen vil vi holde

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Brøndby Haveby Afd. III

Brøndby Haveby Afd. III Ordensbestemmelser 2014 1 Ordensregler 1.1 Ved gentagne overtrædelser af ordensbestemmelserne træder 8 i vedtægterne i kraft. 1.2 Havelejeren er ansvarlig for enhver overtrædelse, der begås af havelejeren,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012

V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave. Revideret Maj 2012 V E D T Æ G T E R for Haveselskabet Enghave Revideret Maj 2012 1. Foreningens navn er Haveselskabet Enghave. Horsens 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til

Læs mere

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke.

Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA. Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke. Vedtægter - Ny Vedtægter for Andelshaveforeningen SELANDIA 1 Foreningens navn er A/F SELANDIA, dens hjemsted er Tårnby Kommune. 2 - Formål & virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Bestyrelsens træffetider 2015

Bestyrelsens træffetider 2015 Haveforeningen HAREKÆR. Store Harekærvej 120 A. 2605 Brøndby Bestyrelsens træffetider 2015 Bestyrelsen kan træffes i foreningshuset hver anden søndag kl. 10-11. I år vil det være på følgende datoer: April

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006

Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006 Referat af generalforsamlingen den 21. maj 2006 47 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Jesper Hesselholdt (have 87) bød velkommen særligt til Per, formand for Kettehøj

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamlingen, den 18. juni 2010. Der var 41 tilmeldte. Dagsorden: a) valg af dirigent ad a) Bent Petersen valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. b) formanden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

H/F Sommervirke. Vedtægter

H/F Sommervirke. Vedtægter H/F Sommervirke Vedtægter H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken

Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Referat af ordinær generalforsamling i HF Rørvangsparken Torsdag d. 5. marts 2015 kl. 19.00 Holbæk Slot, Slotsvolden 2 1. Valg af dirigent og referent. Kredsformand Conni Jensen blev valgt som dirigent.

Læs mere

Beretning 2014. Velkommen:

Beretning 2014. Velkommen: Beretning 2014. Velkommen: Fra 1. januar 2014 blev det tilladt at koble sig på fælles kloakledningen. Der blev gravet alle steder og mange fik også lagt nye fliser samtidigt. Det er vor opfattelse, at

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1.

Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. Vedtægter for Haveforeningen Nabkær 1. 1. Haveforeningens navn og stiftelse. 1.1 Foreningens navn er Haveforeningen "Nabkær 1". Foreningens hjemsted er Herning Kommune. 1.2 Foreningen er stiftet 1976.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver.

2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere ved dyrkning af pensionisthaver. - VEDTÆGTER OG ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN LUNDTOFTE GAARD 1 Foreningens navn er "Haveforeningen Lundtoftegaard". 2 Foreningens formål er at aktivere førtidspensionister, folkepensionister samt efterlønsmodtagere

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009

Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Referat af Generalforsamling Sommerbyen Brøndgården 2009 Formand Ib Storm Pedersen bød velkommen. Der blev afholdt 1 minuts stilhed til ære for de medlemmer der var afgået ved døden det forgangne år. Forretningsorden

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk

Vedtægter. HF Engvang Ørnevej 342 8260 Viby J 86 26 12 10 hf.engvang@get2net.dk www.h-engvang.dk 1. Foreningens navn: 1.1 Foreningens navn er Engvang. Dens hjemsted er Århus Kommune. 2. Formål og virke: 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 VEDTÆGT 1. Foreningens navn er: OLDHØJEN Dens hjemsted er: Århus Kommune 2. Formål oq virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Inden generalforsamlingen blev kolonihaveforbundets havepræmier for 2008 uddelt. Præmierne gik til: 3. præmie: Have 112. Der

Læs mere

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. 1.1. Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Haveforeningen Klausdalsbro

V E D T Æ G T E R. for. Haveforeningen Klausdalsbro V E D T Æ G T E R for Haveforeningen Klausdalsbro 1. Foreningens navn er Haveforeningen Klausdalsbro Foreningens hjemsted er Herlev Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Haveforeningen Grundet. Vedtægter

Haveforeningen Grundet. Vedtægter Haveforeningen Grundet Vedtægter 1. Foreningens navn er HF Grundet Foreningens hjemsted er Vejle Kommune HF Grundet Fidalvej, Hornstrup Kirkeby 7100 Vejle 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk / formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st. tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere