Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde"

Transkript

1 Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde DECEMBER 2010 Udgivet af SKAT Østbanegade København Ø version 1.1 digital side 1 af 26

2 Indhold Indledning Kapitel 1 Afgiftspligtige leveringer af nye bygninger Afsnit 1.0 Levering af fast ejendom eller levering af byggeydelser? Afsnit 1.1 Hvornår er levering af nye bygninger momspligtige Afsnit 1.2 Hvad forstås ved en bygning i momslovens forstand? Afsnit 1.3 Definition af nye bygninger Afsnit 1.4 I hvilke tilfælde skal der betales moms? Afsnit 1.5 Eksempel på opførelse af bygninger Afsnit 1.6 Eksempler på til-/ombygningsarbejde på bygninger med tilhørende jord. 11 Kapitel 2 Afgiftspligtige leveringer af byggegrunde og bebyggede grunde Afsnit 2.0 Definition af byggegrunde Afsnit 2.1 Tilbagekøbsklausuler, hjemfald eller frikøb af hjemsfaldspligt Afsnit 2.2 Gamle bygninger med tilhørende grund Afsnit 2.3 I hvilke tilfælde skal der betales moms af en byggegrund? Kapitel 3 Det momsmæssige leveringsbegreb Afsnit 3.1 Tinglige rettigheder Afsnit 3.2 Bestemte rettigheder i form af optionsaftaler, forkøbsretter m.v Afsnit 3.3 Aktier og andele Afsnit 3.4 Virksomhedsoverdragelse Kapitel 4 Hvornår skal momsen betales af en levering? Afsnit 4.1 Deponering af beløb Kapitel 5 Leveringen skal ske i egenskab af momspligtig person Afsnit 5.1 Hvem er omfattet af momspligten? Afsnit 5.2 Hvem er ikke omfattet af momspligten? Kapitel 6 Hvad er den momspligtige værdi? Kapitel 7 Fradragsret for moms Afsnit 7.1 Byggeri for egen regning Afsnit 7.2 Byggemodning af grunde Afsnit 7.3 Investeringsgoder Afsnit I hvilke tilfælde skal der reguleres? Kapitel 8 Frivillig momsregistrering af køb og til- og ombygning Kapitel 9 Overgangsregler version 1.1 digital side 2 af 26

3 Indledning Den hidtidige momsfritagelse for levering af fast ejendom er delvist ophævet med virkning fra og med den 1. januar Se i denne forbindelse lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (ophævelse af visse momsfritagelser og øget lønsumsafgift for den finansielle sektor m.v.). Lovændringen betyder, at der indføres moms på salg af fast ejendom i form af nye bygninger med eventuel tilhørende jord og byggegrunde. Anden levering af fast ejendom vil fortsat være momsfritaget. Det er kun afgiftspligtige personer, der vil være omfattet af loven. Se nærmere i Kapitel 5. Ophævelsen af momsfritagelsen for levering af nye bygninger med tilhørende jord og byggegrunde betyder endvidere, at de danske momsregler på dette område er i overensstemmelse med de almindelige regler i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (momssystemdirektivet). Kapitel 1 - Afgiftspligtige leveringer af nye bygninger Kapitlet omhandler levering af nye bygninger, hvor byggeriet påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere, og levering af bygninger, hvorpå der i væsentligt omfang er udført til-/ombygningsarbejde, hvor til-/ombygningen påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere. Se afsnit 1.3 om definitionen af nye bygninger. Afsnit 1.0 Levering af fast ejendom eller levering af byggeydelser? Momspligten omfatter levering af nye bygninger opført af sælger for dennes regning med henblik på salg med eller uden tilhørende jordareal. Se MV , Q.1.4 om byggeri for egen regning. Som udgangspunkt er enhver senere levering af et jordareal som en bebygget grund, ligeledes omfattet af momspligten. Se afsnit Levering af en bygning, der er opført for fremmed regning (købers) er som udgangspunkt ikke omfattet. Her gælder det, at der skal betales moms af byggevirksomhedens levering af byggearbejder og materialer, medgået hertil, efter momslovens almindelige regler. Se Momsvejledningen , afsnit Q.1.3. Hvis byggearbejdet leveres af byggevirksomheden i forbindelse med opførelse og til-/ombygning med henblik på bygherrens levering af bygningen efter færdiggørelse til trediemand, er sidstnævnte levering af bygningen med eventuel tilhørende grund omfattet af momspligten, når bygningen er ny. Se afsnit Hvis byggevirksomheden forinden byggeriets påbegyndelse, d.v.s. inden påbegyndelse af støbning af fundament, har indgået bindende aftale med bygherren om levering af det tilhørende jordareal, skal der betales moms af sidstnævnte levering som en byggegrund. Se afsnit Afsnit Ejerlejlighedsbyggeri Hver enkelt lejlighed i et ejerlejlighedsbyggeri skal i relation til momsreglerne anses for selvstændige faste ejendomme. Se tillige 8, stk. 2, i lov om vurdering af landets faste ejendomme. version 1.1 digital side 3 af 26

4 Lejligheder, for hvilke der således er indgået bindende aftale om salg inden byggeriet påbegyndes, skal behandles efter momsreglerne om byggeri for fremmed regning, jf. momslovens 4, stk. 1, mens ejerlejligheder, hvor den bindende aftale om salg af en lejlighed først er indgået efter byggeriets påbegyndelse skal behandles efter reglerne om byggeri for egen regning, jf. momslovens 6. I det omfang den enkelte ejerlejlighed har fundamentet fælles med andre ejerlejligheder f.eks. i rækkehus-/ etagebyggerier indebærer det, at ejerlejligheder, for hvilke der er indgået bindende aftale om salg inden byggeriet påbegyndes d.v.s. tidspunktet for påbegyndelse af støbningen af det fælles fundament, jf. HRD af 21. oktober 1988 (UfR H) og ØLD af 12. december 1994, 4., B (TfS 1995, 66) skal behandles efter reglerne om byggeri for fremmed regning, jf. momslovens 4, stk. 1, medens ejerlejligheder, hvor den bindende aftale om salg først er indgået efter byggeriets påbegyndelse, skal behandles efter reglerne om byggeri for egen regning, jf. momslovens 6. Se Momsvejledningen , afsnit Q Afsnit Andels- og aktielejlighedsbyggeri Andelslejligheder adskiller sig fra traditionelle ejerlejligheder ved, at det er andelsforeningen, som ejer alle lejlighederne, og at andelshaverne alene i kraft af deres medlemskab af andelsforeningen har en eksklusiv brugsret til en lejlighed. Der er således ikke i klassisk forstand tale om, at andelshaveren ejer en fast ejendom, når det gælder andelslejligheder. Det tilsvarende gør sig gældende i relation til aktie-/anpartslejligheder. Ved aktie-/anpartslejligheder tilhører ejendommen aktie-/anpartsselskabet og aktionærerne m.v. er alene tillagt en eksklusiv brugsret til de respektive lejligheder i kraft af deres status som aktionær. Ved andels-/aktielejligheder gælder det således til forskel fra ejerlejligheder, at det samlede byggeri i momsmæssig forstand som udgangspunkt anses som én fast ejendom. Se afsnit 3.3 vedrørende andele og aktier m.v. Se endvidere afsnit Afsnit 1.1 Hvornår er levering af nye bygninger momspligtige Levering af en bygning og/eller en bygning med tilhørende jord, er omfattet af momspligten, når ejendommen er ny. Leveringen skal ske som led i sælgers udøvelse af økonomisk virksomhed, omfattet af momsloven. Se nærmere i Kapitel 5. Når en ejendom ikke er ny eller ikke længere er ny, er levering af ejendommen fritaget for moms. Se Momsvejledningen , afsnit D En køber, som har til hensigt at videresælge en sådan ejendom til en momsregistreret virksomhed, kan dog anmode om at blive momsregistreret for købet. Se kapitel 8 om frivillig momsregistrering af køb og til- og ombygning af fast ejendom, som er fritaget for afgift, med henblik på salg til en momsregistreret virksomhed. Afsnit 1.2 Hvad forstås ved en bygning i momslovens forstand? Ved begrebet bygning forstås grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til. Levering af dele af en sådan bygning anses ligeledes for at være levering af en bygning. En bygning er omfattet af begrebet fast ejendom. Ved fast ejendom forstås bygninger i traditionel forstand (hele bygninger og enkelte lokaler) og grundarealer med andre grundfaste konstruktioner. Som fast ejendom anses således tillige parkeringspladser, transformatorstationer, broer og andre vejanlæg, samt havneanlæg. Til den faste ejendom hører træer og avl på roden, hegn, brønde, anlæg og bygningstilbehør, så længe det er version 1.1 digital side 4 af 26

5 grundfaste konstruktioner og således anbragt i eller på bygningen eller på grunden. Som eksempler på sædvanligt bygningstilbehør kan nævnes varmeanlæg til opvarmning af rum, olietanke til varmeanlæg, faste ventilatorer til ventilation af rum og sprinkleranlæg. I grænsetilfælde er der fast momspraksis for at anvende reglerne i tinglysningsloven, vurderingsloven og afskrivningsloven. Eksempelvis medgår installationer, som er indlagt til selve anvendelsen af bygningen, til den faste ejendom, hvorimod installationer til brug for den erhvervsmæssige aktivitet, der foregår i bygningen, anses for at være løsøre. Ejerlejligheder, d.v.s. lejligheder i etagebyggeri og i række- og klyngehuse, anses i relation til momsreglerne for selvstændige faste ejendomme. Se endvidere afsnit Afsnit 1.3 Definition af nye bygninger Som "nye bygninger" anses både nyopførte bygninger, se afsnit 1.3.1, og bygninger, hvorpå der i væsentligt omfang er udført til- og ombygningsarbejder, se afsnit Afsnit Nyopførte bygninger En bygning er ny, når leveringen sker inden første indflytning, d.v.s. før bygningen tages i brug. En bygning er ligeledes ny, når den er taget i brug (efter første indflytning), på dagen for første levering af bygningen, når leveringen sker mindre end 5 år efter bygningens færdiggørelse. Sidstnævnte kriterium på en ny bygning skal sikre, at sælger ikke har mulighed for at undgå at betale moms af levering af nye bygninger ved at sørge for, at bygningen tages i brug inden første levering, hvorpå bygningen umiddelbart kan sælges uden moms. Hvis en del af en ny bygning har været i brug i mere end 5 år og en del ikke har været i brug, skal salgsprisen for ejendommen fordeles mellem den del af ejendommen, der er momspligtig og den del af ejendommen, der er momsfritaget. Fra hvilket tidspunkt regnes 5 års-fristen? 5-års fristen regnes fra færdiggørelsen af arbejdet, når første levering af bygningen sker efter første indflytning. Ved "færdiggørelse" forstås i denne forbindelse, at byggeriet har nået det stadie, hvor ejendommen definitivt kan anvendes til det formål, som den er beregnet på. Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvornår graden af færdiggørelse er sådan, at bygningen kan anses for færdiggjort. Hvad forstås ved indflytning? Ved "indflytning" forstås, at bygningen er taget i brug til det formål, som den er bestemt til, og hvortil der er givet tilladelse til byggeriet i henhold til byggelovgivningen. F.eks. vil anvendelse af bygninger som "prøvehuse" til fremvisning for potentielle køber, ikke være taget i anvendelse på en sådan måde, at der kan anses for at være være sket indflytning. Tidspunktet for ejendommens færdiggørelse og ejers/lejers indflytning vil ikke nødvendigvis være det samme. Indflytning kan således konkret ske før ejendommens færdiggørelse. 5 års-fristen skal regnes fra færdiggørelsen baseret på de objektive forhold vedrørende ejendommen. Ejers/lejers subjektive vurdering af ejendommens anvendelighed til eksempelvis beboelse har dermed ikke betydning. Anden og efterfølgende leveringer Ved anden og efterfølgende leveringer, der sker inden for fem år fra bygningens færdiggørelse, er bygningen også ny, hvis leveringen sker inden bygningen har været i brug ved indflytning i en periode på 2 år, og første levering af bygningen er omfattet af momslovens 29, stk. 3, om handel mellem interesseforbundne parter. Der anses at være et interessefællesskab mellem en leverandør og en modtager i følgende tilfælde. version 1.1 digital side 5 af 26

6 1) Leverandør og modtager er nært forbundet gennem familie eller andre nære personlige bindinger. 2) Leverandør og modtager er nært forbundet gennem retlige, ledelsesmæssige eller medlemsmæssige bindinger. 3) Leverandør eller modtager har økonomisk interesse i den anden parts virksomhed eller ejendom. Hvis en del af en ny bygning har været i brug i mere end 2 år og en del ikke har været i brug, skal salgsprisen for ejendommen fordeles mellem den del af ejendommen, der er momspligtig og den del af ejendommen, der er momsfritaget. Eksempel En virksomhed A opfører en bygning på egen grund. Byggeriet er færdiggjort den 1. april år 1. A sælger bygningen med tilhørende grund den 23. juli år 1 til virksomhed A2, der er et datterselskab. Da der er tale om salg af en bygning inden første indflytning og salget sker i sælgers egenskab af afgiftspligtig person, skal sælger betale moms af leveringen af bygningen. A2 tager bygningen i brug ved indflytning den 1. september år 1 henhold til en lejeaftale med virksomhed B som lejer. Derefter sælger A2 ejendommen den 1. december år 1 til virksomhed B. Ejendommen er stadig ny på dette tidspunkt, da salget finder sted indenfor 5 år fra færdiggørelsen, og bygningen ikke har været i brug ved indflytning i en samlet periode på 24 måneder (2 år). B sælger bygningen til C den 2. december år 2 til overtagelse den 1. januar år 3. Da salget finder sted indenfor 5 år fra færdiggørelsen, og bygningen ikke har været anvendt i en samlet periode på 24 måneder (2 år), skal B betale moms af leveringen af bygningen. C tager bygningen i brug ved indflytning den 1. februar år 3. Derefter sælges ejendommen den 1. november år 3. Da bygningen har været anvendt i mere end 24 måneder (2 år) inden for 5 år fra tidspunktet for færdiggørelsen, er ejendommen ikke længere ny, og salget er derfor momsfritaget. Da virksomhed C forudsættes at have haft ret til helt eller delvist at fradrage den betalte moms af købet af ejendommen i år 3, skal virksomhed C foretage regulering af købsmomsen efter reglerne om investeringsgoder. Den 10-årige reguleringsperiode for fast ejendom begynder i år 3. Se Momsvejledningen afsnit J om reguleringssperioden. Se tillige afsnit 7.3. Afsnit Til-/ombygningsarbejde i væsentligt omfang En bygning, hvorpå der i væsentligt omfang er udført til-/ombygningsarbejde, anses også for at være en ny bygning inden første indflytning. Bygningen er ligeledes ny, når den er taget i brug (efter første indflytning), på dagen for første levering af bygningen, når leveringen sker mindre end 5 år efter bygningens færdiggørelse. Sidstnævnte kriterium på en ny bygning skal sikre, at sælger ikke har mulighed for at undgå at betale moms af levering af nye bygninger ved at sørge for, at bygningen tages i brug inden første levering, hvorpå bygningen umiddelbart kan sælges uden moms. Hvis en del af en ny bygning har været i brug ved indflytning i mere end 5 år og en del ikke har været i brug, skal salgsprisen for ejendommen fordeles mellem den del af ejendommen, der er momspligtig og den del af ejendommen, der er momsfritaget. Fra hvilket tidspunkt regnes 5 års-fristen? 5 års-fristen regnes fra færdiggørelsen af arbejdet, når første levering af bygningen sker efter første indflytning. Ved "færdiggørelse" forstås i denne forbindelse, at byggeriet har nået det stadie, hvor ejendommen definitivt kan anvendes til det formål, som den er beregnet på. Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde (tilbygning respektive ombygning), hvornår graden af færdiggørelse er sådan, at til- eller ombygningen kan anses for færdiggjort. version 1.1 digital side 6 af 26

7 Det vi i almindelighed ikke volde problemer at fastslå, hvornår der foreligger opførelse af en tilbygning til et eksisterende byggeri, og dermed at fastslå, hvornår tilbygningen er færdigopført. Ved ombygningsarbejder, f.eks. af en virksomheds domicilejendom, vil det derimod forekomme, at ombygningsarbejdet udføres etapevis over en årrække. Der er som udgangspunkt tale om ombygningsarbejder, som set over perioden, hvor byggearbejderne foregår, udgør ombygningsarbejde, som defineret overfor, og de samlede successivt udførte ombygningsarbejder, skal dermed vurderes samlet i forhold til 25/50%-reglen. Tidspunktet for en til-/ombygnings færdiggørelse og ejers/lejers indflytning vil ikke nødvendigvis være det samme. Indflytning kan således konkret ske før færdiggørelse. 5 års-fristen skal regnes fra færdiggørelsen baseret på de objektive forhold vedrørende bygningen. Ejers/lejers subjektive vurdering af bygningens anvendelighed som eksempelvis domicil/administrationslokaler for ejer/lejer har dermed ikke betydning. Hvad forstås ved "indflytning"? Ved "indflytning" forstås, at bygningen er taget i brug til det formål, som den er bestemt til, og hvortil der er givet tilladelse til byggeriet i henhold til byggelovgivningen. Hvornår er der foretaget til-/ombygning i væsentligt omfang? Med til-/ombygningsarbejde i væsentligt omfang menes, når værdien eksklusive moms af til-/ombygningsarbejdet overstiger 50 pct. af ejendomsværdien som fastsat af SKAT, jf. lov om vurdering af landets faste ejendomme, før til-/ombygningen med tillæg af værdien eksklusive moms af udført til-/ombygningsarbejde, ved første levering af en bygning, eller 25 pct. af nævnte værdi ved levering af en bygning med tilhørende jord. Hvis den faktisk opnåede salgspris ved leveringen af bygningen henholdsvis bygningen med tilhørende jord til en med sælger ikke-forbunden køber, overstiger ejendomsværdien med tillæg af værdien af udført til- og ombygningsarbejde, kan den afgiftspligtige (sælger) vælge at anvende salgssummen som beregningsgrundlag for 25/50%-reglen. Se afsnit 1.6. med eksempler på til-/ombygningsarbejde på bygninger. Særskilt levering af en tilbygning til en eksisterende bygning anses som salg af en ny bygning. Hvis tilbygningen derimod leveres sammen med den eksisterende bygning, vurderes om omfanget af tilbygningsarbejdet er væsentligt. Anden og efterfølgende leveringer Ved anden og efterfølgende leveringer, der sker inden for fem år fra bygningens færdiggørelse, er bygningen også ny, hvis leveringen sker inden bygningen har været i brug ved indflytning i en periode på 2 år, og første levering af bygningen er omfattet af momslovens 29, stk. 3, om handel mellem interesseforbundne parter. Der anses at være et interessefællesskab mellem en leverandør og en modtager i følgende tilfælde. 1) Leverandør og modtager er nært forbundet gennem familie eller andre nære personlige bindinger. 2) Leverandør og modtager er nært forbundet gennem retlige, ledelsesmæssige eller medlemsmæssige bindinger. 3) Leverandør eller modtager har økonomisk interesse i den anden parts virksomhed eller ejendom. Hvis en del af en ny bygning har været i brug i mere end 2 år og en del ikke har været i brug, skal salgsprisen for ejendommen fordeles mellem den del af ejendommen, der er momspligtig og den del af ejendommen, der er momsfritaget. Hvis en del af en ny bygning har været i brug i mere end 2 år og en del ikke har været i brug, skal salgsprisen for ejendommen fordeles mellem den del af ejendommen, der er momspligtig og den del af ejendommen, der er momsfritaget. version 1.1 digital side 7 af 26

8 Eksempel En virksomhed A får i år 1 påbegyndt udført ombygningsarbejde af sin tidligere administrationsbygning, som virksomheden er fraflyttet. Tidspunktet for færdiggørelse af ombygningsarbejdet er i 1. november år 2. Værdien af ombygningen (eksklusive moms) overstiger 25 pct. af ejendomsværdien med tillæg af værdien af udført ombygningsarbejde. Virksomheden sælger bygningen med tilhørende grund 1. januar år 3 til virksomhed A2, der er et datterselskab. Da der er tale om salg af ny bygning inden første indflytning og salget sker i sælgers egenskab af afgiftspligtig person, skal sælger betale moms af leveringen af bygningen. A2 tager bygningen i brug den 1. september år 3. Derefter sælger A2 ejendommen den 1. oktober år 3 til B, og indgår samtidig aftale med B om leje af 50% af bygningen. Ejendommen er stadig ny på dette tidspunkt, da salget finder sted indenfor 5 år fra færdiggørelsen, og ejendommen ikke har været anvendt i en samlet periode på 24 måneder (2 år). Virksomhed A2 skal dermed betale moms af leveringen af bygningen. Derefter sælger B ejendommen den 1. november år 5. Da 50% af bygningen har været anvendt i mere end 24 måneder (2 år) inden for 5 år fra tidspunktet for færdiggørelsen, er ejendommen ikke længere ny i relation til denne del. B skal betale moms af de resterende 50% af prisen for bygningen. Da virksomhed B forudsættes at have haft ret til helt eller delvist at fradrage den betalte moms af købet af ejendommen i år 3, skal virksomhed B foretage regulering af købsmomsen efter reglerne om investeringsgoder. Den 10-årige reguleringsperiode for fast ejendom begynder i år 3. Se Momsvejledningen afsnit J om reguleringssperioden. Se tillige afsnit 7.3. Afsnit Hvad forstås ved til-/ombygningsarbejde? Som til-/ombygningsarbejde anses arbejder på den faste ejendom, der ikke kan karakteriseres som normal vedligeholdelse, såsom almindelig vedligeholdelse med maling ind-/udvendig, tapetsering og lignende. Til- og ombygningsarbejde omfatter opførelse (tilbygning), udvidelse, ændring (ombygning) af en bygning (fast konstruktion), eller udførelse af enhver teknisk eller anden operation i, på, over eller under de pågældende arealer med henblik på at tilpasse bygningen til en eksisterende anvendelse eller en ændret anvendelse. Som til-/ombygningsarbejder anses dermed tillige forbedringsarbejder på fast ejendom, f.eks. etablering af ny facade-/tagbelægning, nye vinduer/døre, ombygning af vådrum (bad-/toilet), køkken o.lign., og etablering af nyt centralvarmeanlæg, når til-/ombygningsarbejdet i øvrigt er af væsentligt omfang. Se afsnit Se afsnit 1.6 om eksempler på til-/ombygningsarbejder. Opførelse, herunder genopførelse (efter nedrivning), af en bygning, eller opførelse af flere bygninger på et eksisterende fundament, udgør opførelse af en ny bygning, se afsnit Forsikringsskader Genopførelse, helt eller delvist, af en bygning efter forsikringsskade (brand-/stormskade m.v.) anses ikke for opførelse af en ny bygning eller "til-/ombygning" i relation til reglerne om levering af nye bygninger, herunder 25/50% reglen. Ejendommen succederer dermed i den oprindelige bygnings status. Hvis der foretages til-/ombygning for ejers egen regning, d.v.s. udover, hvad der svarer til den udbetalte forsikringssum, vil 25/50% reglen finde anvendelse i forhold til ejendommens værdi som fastsat af SKAT ved den seneste ejendomsvurdering inden skaden, med tillæg af værdien af udført til-/ombygningsarbejde. Hvis denne værdi er mindre end den opnåede salgspris for ejendommen til en køber, der er en uafhængig tredjemand i forhold til sælger, kan salgsprisen anvendes som beregningsgrundlag for 25/50% reglen. Afsnit Ejerlejligheder Ejerlejligheder adskiller sig fra klassiske faste ejendomme ved tillige at have elementer af ideelle andele. En ejerlejlighed består således af en ejendom (fællesejendommen), som ejerne ejer i fællesskab, og de enkelte ejerlejligheder, som udgør en selvstændig fast ejendom i klassisk forstand. version 1.1 digital side 8 af 26

9 I forbindelse med ejendomsværdiansættelse i lov om vurdering af landets faste ejendomme af ejerlejligheder, ansættes grundværdien for grundarealet ifølge matriklen for den ejendom, som er opdelt i ejerlejligheder. Ansættelsen af de enkelte ejerlejligheders grundværdi sker ved fordeling af den omhandlede grundværdi. Fordelingerne foretages efter det for ejerlejlighederne i ejendommen fastsatte fordelingstal eller ligeligt på samtlige ejerlejligheder. I relation til momspligten ved levering af bygninger, hvorpå der er udført til-/ombygning i væsentligt omfang (25/ 50%-reglen), vil salg af en ejerlejlighed som udgangspunkt blive anset for levering af en bygning med tilhørende jord. Afsnit Aktie- og andelslejligheder Overdragelse af andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord, anses for at være levering af en ny bygning med evt. tilhørende jord. Det gælder overdragelse af andele i andelsboligforeninger, såkaldte andelslejligheder, og andele (aktier) i aktieselskaber, såkaldte aktielejligheder. Se afsnit I relation til momspligten ved levering af bygninger, hvorpå der er udført til-/ombygning i væsentligt omfang (25/50%-reglen), er ejendomsværdien den forholdsmæssige andel af ejendomsværdien for den samlede ejendom, der kan henføres til andelen før til-/ombygningen, og salg af en anpart eller aktie vil som udgangspunkt blive anset for levering af en bygning med tilhørende jord Fællesejendommen Til- og ombygningsarbejder på fællesejendommen skal medregnes til de respektive lejligheder i forhold til fordelingstallet m.v. Det betyder, at ændring (fornyelse) af facader, tag og vinduer og renovering af indvendige fællesarealer (kælder, gangarealer m.v.) samt fornyelse/etablering af befæstigelser af fælles udenomsarealer skal indgå forholdsmæssigt i værdien af udførte til- og ombygningsarbejder for de respektive ejer-/andelslejligheder ved afgørelsen af, om ejerlejligheden m.v. er en ny bygning. Afsnit 1.4 I hvilke tilfælde skal der betales moms? Der skal betales moms ved levering af nye bygninger, hvor byggeriet påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere, og ved levering af bygninger, hvorpå der i væsentligt omfang er udført til-/ombygningsarbejder, hvor til- /ombygningsarbejderne påbegyndes den 1. januar 2011 eller senere. Se endvidere afsnit 4 om tidspunktet for, hvornår momsen skal betales af en levering. Afsnit Opførelse af bygning Et byggeri anses for påbegyndt, når støbningen af fundamentet er påbegyndt, jf. afgrænsningen vedrørende byggeri for egen regning og for fremmed regning. Se Momsvejledningen , afsnit Q Piloteringsarbejde sidestilles ikke med støbning af fundament, uanset benævnelsen "borede fundamenter" eller "pælefundering" Som støbning af fundament anses herefter f.eks. støbning af fundament mod jord/forskalling i frostfri dybde til jordoverflade af "stribe-/punktfundamenter" (traditionelt parcelhusbyggeri). Det afhænger af det konkrete byggeri, om kravet om støbning til jordhøjde er relevant. Ved byggerier med kælder under jord, vil kravet givet ikke være relevant. Det samme gælder ved større byggerier (etageejendomme), hvor der stilles anderledes krav til fundering af byggeriet Generelt bemærkes det, at støbning af fundament ikke kan anses for påbegyndt, medmindre arbejdet udføres på en sådan måde, at fundamentet uanset byggeriets/støbearbejdets stadie til enhver tid opfylder kravene til et fundament bestemt til det projekterede byggeri. På tidspunktet for påbegyndelsen af byggeriet (støbningen) skal der foreligge en reel hensigt om at ville videreføre og færdiggøre byggeriet inden for en sædvanlig normeret tid for byggeri af den pågældende karakter, og som bygherren skal kunne understøtte ved objektive momenter, f.eks. ved fremlæggelse af byggetilladelser, andre offentlige attester til brug ved byggeriet, projektbeskrivelser, approberede tegninger, økonomiske overslag, underentreprisekontrakter m.v. version 1.1 digital side 9 af 26

10 "Liggeperioder", som er begrundet i udefra kommende omstændigheder, f.eks. "vejrlig", svigtende leveringer fra leverandører, underleverandørs konkurs m.v., kan som udgangspunkt anerkendes, og byggeriet kan dermed anses for påbegyndt med den virkning, at der ikke skal betales moms af leveringen efter 1. januar Levering af et grundareal med en bygning anses i visse tilfælde for levering af en byggegrund. Se afsnit 2.2. Opførelse af bygninger på et eksisterende fundament efter nedrivning af den på arealet opførte bygning, udgør opførelse af en ny bygning. Byggeriet anses for påbegyndt på tidspunktet for påbegyndelse af det egentlige byggearbejde, jf. principperne for udførelse af til- og ombygningsarbejde. Se afsnit Afsnit Til- og ombygning I forbindelse med til-/ombygningsarbejde skal arbejdet anses for udført som byggearbejde for egen regning, hvis byggevirksomheden ejer bygningen på det tidspunkt, hvor det egentlige ombygningsarbejde er påbegyndt. Se Momsvejledningen , afsnit Q , hvor det fremgår, at hverken eventuelle arkitektundersøgelser, projektering eller nedrivningsarbejder, udført før overdragelsen af ejendommen, udgør påbegyndelse af ombygningsprojekter i momslovens forstand. Kun byggearbejde, der har karakter af genopbygning af en eksisterende ejendom eller nybygning inde i eller ovenpå en eksisterende bygning, udgør ombygningsarbejde. Afsnit 1.5 Eksempel på opførelse af bygninger En virksomhed påbegynder opførelsen af 40 ejerlejligheder til boligformål i år 1. Under opførelsen forsøger virksomheden at få fat i købere til ejerlejlighederne. Salget af lejlighederne vil som udgangspunkt være omfattet af momspligt. Virksomheden skal være momsregistreret for aktiviteten. Virksomheden skal betale (beregne) pålægsmoms af egne byggeydelser, men kan fradrage denne pålægsmoms samt momsen af udgifter vedrørende opførelsen m.v. Lejlighederne er færdigopført i år 3, hvor de 37 lejligheder sælges for første gang. Salget pålægges moms, idet lejlighederne er solgt inden første indflytning eller solgt første gang inden 5 år efter færdigopførelsen. I år 4 opgiver virksomheden at forsøge at sælge de resterende 3 lejligheder, og samme år udlejes de som boliger. Hermed anvendes lejlighederne til momsfritaget formål, da udlejning af boliger er momsfritaget. Hver enkelt lejlighed er som fast ejendom et investeringsgode og omfattes af momslovens regler om regulering af fradragsberettiget moms, hvis der sker ændret anvendelse af investeringsgodet. Se afsnit 7.3. I dette tilfælde overgår hver af de tre lejligheder fra en anvendelse, der giver ret til momsfradrag, til en anvendelse, der ikke giver ret til momsfradrag, idet udlejning af fast ejendom er momsfritaget. Det betyder, at der skal ske momsregulering vedrørende de tre lejligheder. Den 10-årige momsreguleringsperiode begynder i år 3, hvor de tre lejligheder er færdigopførte. I år 3 anvendes lejlighederne til momspligtigt formål, da de forsøges solgt. I år 4, hvor lejlighederne anvendes til momsfri udlejning, skal virksomheden regulere/tilbagebetale årets andel svarende til en tiendedel af summen af den beregnede pålægsmoms, der er fradraget vedrørende de 3 lejligheder, og momsen af udgifter til fremmede underleverandører, som har bidraget til byggeriet, og som vedrører de tre lejligheder. Det samme gælder for de efterfølgende 8 år, hvis lejlighederne fortsat anvendes til momsfri udlejning. Hvis f.eks. en af de 3 lejligheder sælges første gang inden for 5 år efter færdiggørelsen, som var i år 3, er der tale om et momspligtigt salg af ny bygning. Virksomheden skal derefter ikke foretage yderligere momsgulering. Hvis denne lejlighed derimod sælges første gang senere end 5 år efter færdiggørelsen, er der tale om et momsfritaget salg af fast ejendom (lejligheden er hverken solgt første gang inden 5 år efter færdigopførelsen eller solgt inden første indflytning). Lejligheden overgår hermed endeligt til ikke fradragsberettiget anvendelse, og den resterende del af momsreguleringsforpligtelsen skal afregnes til told- og skatteforvaltningen. version 1.1 digital side 10 af 26

11 Afsnit 1.6 Eksempler på til-/ombygningsarbejde på bygninger med tilhørende jord Eksempel 1 En entreprenør erhverver i år 1 en beboelsesejendom til én familie i by X med henblik på til/-ombygning og efterfølgende salg. Entreprenøren foretager omfattende renovering/fornyelse af facader, tag og vinduer/døre samt indvendig renovering/fornyelse af vægge, gulve, lofter, døre og tekniske installationer (el, VVS/kloak m.v.) for en samlet værdi af kr. ekskl. moms. Til-/ombygningsarbejdet er færdiggjort i august år 2. Ejendomsværdien for ejendommen før til-/ombygningen er fastsat til kr. pr. den 1. oktober år 0. Værdi af ombygning ekskl. moms kr. Ejendomsværdi kr. Beregningsgrundlag kr. Forholdsmæssig andel 41 % Ejendommen sælges inden første indflytning til tredjemand i november år 7. Salget sker inden første indflytning, hvorfor der skal betales moms af salgsprisen for ejendommen. 5 års-fristen for levering efter første indflytning er uden betydning i dette tilfælde. Hvis sælger derimod i år 3, 4, 5 og 6 havde foretaget udlejning (momsfri), ville 5 års-fristen være aktuel, og fristen skulle regnes fra færdiggørelsen af til-/ombygningen. Salget i år 7 ville dermed være momsfritaget. Hvis bygningen i eksemplet med udlejning f.eks. i år 2 og 3 var blevet solgt i år 4, skulle der betales moms af salget, idet første levering af bygningen sker mindre end 5 år efter færdiggørelsen. Eksempel 2 En virksomhed får i år 1 påbegyndt udført ombygningsarbejde af sin administrationsbygning. Udgifterne hertil udgør kr. eksklusive moms. Ejendomsværdien for ejendommen før ombygningsarbejdet er fastsat til kr. i november år 0. Efter ombygningen anvendes bygningen af virksomheden til februar måned i år 4, hvorefter den står tom, mens virksomheden forsøger at sælge den. I december år 5 bliver bygningen med tilhørende jord solgt. Der tale om en momspligtig levering af en ny bygning, hvis værdien af ombygningen (eksklusive moms) overstiger 25 pct. af ejendomsværdien med tillæg af værdien af udført /ombygningsarbejde, jf. nedenfor: Værdi af ombygning ekskl. moms Ejendomsværdi Beregningsgrundlag kr kr kr. Forholdsmæssig andel 26,3 % Værdien af ombygningsarbejdet udgør mere end 25%, og virksomheden skal betale moms af salgsprisen for ejendommen, da ejendommen er solgt første gang inden 5 år fra tidspunktet for færdiggørelsen. 5 års-fristen er aktuel i dette tilfælde, da første levering efter første indflytning sker inden 5 år fra færdiggørelse af til-/ombygningen. version 1.1 digital side 11 af 26

12 Kapitel 2 - Afgiftspligtige leveringer af byggegrunde og bebyggede grunde Kapitlet omhandler levering af byggegrunde og bebyggede grunde. Se afsnit om definitionen af byggegrunde og afsnit om bebyggede grunde. Afsnit 2.0 Definition af byggegrunde Afsnit Byggegrunde Levering af en byggegrund er omfattet af momspligten. Ved en byggegrund forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning (planloven) eller forskrifter udstedt i medfør heraf, er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger. Det er uden betydning for momspligten, om der er sket byggemodning, og/eller senere vedtagne forskrifter for udnyttelsen af arealerne, sætter begrænsninger på udnyttelsen heraf, herunder fastsætter specifikke formål med udnyttelsen af arealerne til byggeri. Definitionen på en byggegrund medfører, at arealer med status i kommuneplanen som såkaldt "perspektivareal" eller "rammebelagt areal", der ikke muliggør opførelse af bygninger, som udgangspunkt ikke er omfattet af begrebet byggegrund. Salg af arealer i landzone, hvortil der gives landzonetilladelse med henblik på udstykning, der muliggør opførelse af bygninger, er således omfattet af momspligten. Salg af arealer i landzone, betinget af opnåelse af zonetilladelse til byggeri, anses ligeledes for salg af en byggegrund. Ved tilbageskødning af grundarealet som følge af manglende opfyldelse af betingelsen, anses handlen for en nullitet, og tilbageskødningen anses ikke for omfattet af det momsmæsige leveringsbegreb. Se Momsvejledning , G.1.5, om returvarer. Afsnit Bebyggede grunde Særskilt levering af bebyggede grunde er som udgangspunkt altid omfattet af momspligten, jf. dog nedenfor. Det gælder tilfælde, hvor en ny bygning er opført på sælgers egen eller på lejet (fremmed) grund. Bygning opført på byggevirksomhedens grund At den tilhørende jord ikke indgår i leveringen af den på grunden opførte bygning kan f.eks. skyldes, at sælger af bygningen ejer jorden, men agter at levere den selvstændigt (adskilt fra leveringen af bygningen) på et andet tidspunkt. Når sælger af bygningen indgår aftale med køber af bygningen om leje af det grundareal, hvorpå bygningen er eller bliver opført, er udlejning af grunden momsfritaget. Hvis udlejer senere sælger grunden til lejer, er leveringen af grunden ligeledes momsfritaget, da grunden udelukkende har været anvendt til momsfritaget udlejning, der ikke giver fradragsret for moms af udgifter vedrørende anskaffelse og drift af grunden. Se Momsvejledning , D.12. En aftale om leje af fast ejendom består grundlæggende i, at ejeren af en fast ejendom mod betaling af leje og for en aftalt periode overlader lejeren brugsretten til sin ejendom og retten til at udelukke andre herfra. Sondringen mellem hvad der udgør en lejeaftale og aftaler benævnt som sådan, men hvor omstændighederne gør, at version 1.1 digital side 12 af 26

13 aftalen kan sidestilles med levering af en fast ejendom, er beskrevet i kapitel 3. I sidstnævnte tilfælde, skal der betales moms af salget af grunden som salg af en byggegrund. Bygning opført på lejet grund i andre tilfælde I tilfælde, hvor en ejer har opført eller ladet opføre en bygning på lejet grund, er et senere salg af grunden til ejer af den på grunden opførte bygning, ligeledes momsfritaget. For grunde, som er omfattet af en frivillig momsregistrering af erhvervsmæssig udlejning, har udlejer fradragsret for moms af udgifter vedrørende grunden efter momslovens almindelige regler. Se Momsvejledning , M.5.1. Det betyder, at salg af grunden, er omfattet af momspligten. Afsnit 2.1 Tilbagekøbsklausuler, hjemfald eller frikøb af hjemsfaldspligt Udnyttelse af hjemfaldsret til en ejendom (grundareal) med eller uden bygninger mod betaling, er som udgangspunkt levering mod vederlag af ejendommen i momslovens forstand. Momspligten omfatter dog ikke levering ved hjemfald, når leveringen på det tidspunkt hjemfaldsretten gøres gældende, ikke vedrører en byggegrund (ubebygget grund) eller en bebygget grund med henblik på opførelse af en ny bygning. Se afsnit 2.2. Grundejeres betaling for frikøb af hjemfaldsforpligtelse er et tillæg til prisen for køb af en byggegrund. Hvis grunden er solgt før 1. januar 2011, skal der ikke betales moms af betalingen. Udnyttelse af tilbageskødningsklausuler, som bl.a landets kommuner indføjer ved skødning af byggegrunde, udgør levering af en byggegrund fra køber til kommune. Der er typisk tale om tilfælde, hvor køber ikke opfylder sin byggeforpligtelse, og derfor vil sælge byggegrunden til anden side. Kommunen har i såfald mulighed for at udnytte sin køberet. Hvis køber er en privatperson, skal der ikke betales moms af salget til kommunen. Se nærmere i kapitel 5. Afsnit 2.2 Gamle bygninger med tilhørende grund Levering af bygninger med tilhørende grundareal, som ikke er nye bygninger, er ikke omfattet af momspligten. Hvis leveringen sker med henblik på opførelse af en ny bygning, skal leveringen dog anses for levering af en byggegrund. I Sag C-461/08, Don Bosco, har EU-domstolen således fastslået, at levering af en grund, hvor der endnu står en gammel bygning, som skal rives ned, for at der i dens sted kan opføres en ny bebyggelse, og hvis nedrivning med henblik herpå, som sælgeren har påtaget sig at udføre, allerede er påbegyndt før nævnte levering, ikke er omfattet af fritagelsen for merværdiafgift af levering af fast ejendom. En sådan levering og en sådan nedrivning udgør én enkelt transaktion, der som helhed betragtet er levering af en ubebygget grund, og ikke af den eksisterende bygning med tilhørende jord. Domstolen fastslog endvidere, at det er underordnet, hvor langt arbejdet med nedrivningen af den gamle bygning er fremskredet på tidspunktet for den faktiske levering af grunden. Hvis det er aftalt, at bygningen skal nedrives af sælger eller det fremgår af købsaftalen, at bygningerne erhverves med henblik på nedrivning af køber, er der tale om salg af en byggegrund. I andre tilfælde kan købers hensigt ikke tillægges afgørende vægt ved vurderingen af, om der foreligger levering af en byggegrund. De momenter, som enkeltvis eller sammenlagt kan tillægges vægt ved afgørelsen af, om der er tale om levering af en byggerund, kan f.eks. være prisfastsættelsen i købsaftalen sammenholdt med normalværdien af tilsvarende ejendomme, bebyggelsens karakter ("skur"), manglende tilslutning til offentlig/privat forsyning, ejendommens tidligere anvendelse og bebyggelsens karakter (f.eks. "lade" til opbevaring, og som ikke opfylder helt grundliggende krav til den fremtidige anvendelse). version 1.1 digital side 13 af 26

14 Hvis det herefter må lægges til grund, at leveringen er sket med henblik på opførelse af en ny bygning, skal leveringen anses for levering af en byggegrund. Se SKM SR hvori Skatterådet bekræfter at spørgers salg efter den 1. januar 2011 af tre ejendomme, der alle tre er bebygget, skal anses som salg af "gamle" bygninger med tilhørende jord, der er momsfritaget, når spørger ikke i forbindelse med salget af ejendommene er involveret i nedrivning eller genopbygning/ombygning af de eksisterende bygninger på ejendommene samt, at det ikke af salgsaftalen fremgår, at bygningerne erhverves med henblik på nedrivning af køber. Afsnit 2.3 I hvilke tilfælde skal der betales moms af en byggegrund? Der skal betales moms af leveringer af byggegrunde og særskilte leveringer af bebyggede grunde der sælges den 1. januar 2011 eller senere. Byggegrunde og særskilt levering af bebyggede grunde, der er solgt før lovens ikrafttræden, er ikke omfattet. Det betyder, at for sådanne grunde, hvorom, der er indgået bindende aftale om køb før 1. januar 2011, skal der ikke betales moms, uanset det momsmæssige leveringstidspunkt er efter 1. januar Se kapitel 4 om tidspunktet for, hvornår momsen skal betales af en levering af en byggegrund m.v., når aftale om køb/salg indgås den 1. januar 2011 eller senere. Ved en bindende aftale forstås en aftale, som begge parter har underskrevet eller på anden måde har tiltrådt, uanset om aftalen kaldes kontrakt, slutseddel, købstilbud eller lignende. Ved købstilbud forstås et accepteret købstilbud. Praksis for den momsmæssige vurdering af, hvornår der forligger byggeri for egen eller fremmed regning med hensyn til spørgsmålet om, hvornår handlen er indgået, er retningsgivende for, hvornår der foreligger en bindende aftale i forbindelse med salg af byggegrunde og bebyggede grunde i overgangsperioden. Se Momsvejledningen , afsnit Q Følgende afgørelser kan fremhæves som beskrivende for praksis på området: Østre Landsret fandt ved dom af 12. december 1994 (TfS 1995, 66), at der foreligger en bindende overdragelse af en parcel, når slutsedlen er underskrevet eller tiltrådt af begge parter, uanset om parcellen først udstykkes senere. I SKM SR har Skatterådet bekræftet, at en byggevirksomhed kan anses for at opføre ejerlejligheder for egen regning, selv om virksomheden før støbning af soklen var påbegyndt modtog en bankgaranti eller en kontant betaling fra tilbudsgiver. Virksomheden ville tidligst underskrive købstilbud fra tilbudsgiver, efter at støbning af soklen var påbegyndt. I SKM SR fandt Skatterådet, at et købstilbud ikke kunne danne grundlag for, at det omhandlede byggeri blev gennemført efter reglerne om byggeri for egen regning. Købstilbuddet var underskrevet af køber og var ved underskrift accepteret af sælger før byggeriets påbegyndelse. Imidlertid indeholdt købstilbuddet en bestemmelse om, at sælger, uanset af hvilken grund, kunne annullere aftalen indtil fundamentet var støbt og byggeriet påbegyndt. Skatterådet fandt, at sælger ved sin underskrift havde tiltrådt aftalen, og at der derfor trods bestemmelsen var tale om en bindende aftale mellem parterne, sådan at der var tale om byggeri for fremmed regning. I SKM SR fandt Skatterådet ikke, at der ved handel med ejerlejligheder var grundlag for at tilsidesætte et vilkår i aftalen om, at aftalen først var endelig og juridisk forpligtende for køber og sælger på det tidspunkt, hvor støbning af ejendommens fundament var påbegyndt, selv om aftalen var underskrevet af både køber og sælger inden støbningen af fundamentet var påbegyndt. Sælger kunne derfor anvende momsreglerne om byggeri for egen regning. Det bemærkes, at i forbindelse med offentligt støttede byggerier (almennyttige boliger) er det uden betydning for, om der foreligger en bindende aftale om levering af en byggegrund, at købsaftalen, skødet m.v., er betinget af kommunens godkendelse af skema B. version 1.1 digital side 14 af 26

15 Betingede salg Salg af arealer i landzone, der er betinget af opnåelse af zonetilladelse til byggeri, er omfattet af momspligten som salg af en byggegrund. Se afsnit Det betyder, at for sådanne grunde, hvorom, der er indgået bindende aftale om køb før 1. januar 2011, skal der ikke betales moms, uanset det momsmæssige leveringstidspunkt er efter 1. januar I tilfælde, hvor en byggegrund sælges til køber "eller ordre" før 1. januar 2011, og "eller ordre"-klausulen udnyttes i 2011, er sidstnævnte levering af byggegrunden omfattet af momspligten. Se endvidere kapitel 3 om det momsmæssige leveringsbegreb. Kapitel 3 - Det momsmæssige leveringsbegreb Der skal betales moms af nye bygninger med eventuel tilhørende grundareal og af byggegrunde, der leveres mod vederlag. Ved levering af goder (varer) forstås i momsmæssig forstand overdragelse af retten til som ejer at råde over et gode. For fast ejendom gælder det, at levering omfatter overdragelse i det væsentlige af retten til at råde over ejendommen enten som ejer eller på anden måde. Udtrykket "i det væsentlige" betyder, at ikke kun overdragelse af den fulde ejendomsret udgør levering, men også andre rettigheder over fast ejendom kan udgøre reelt ejerskab. EF-Domstolen har i sag C-320/88, Shipping and Forward Enterprise Safe, fastslået, at overdragelse af retten til som ejer at råde over et gode må anses som levering af godet, uanset at den juridiske ejendomsret først overgik til køberen på et senere tidspunkt. Sagen vedrørte en situation, hvor samtlige rettigheder til en bygning, bortset fra den juridiske ejendomsret, blev overdraget. Erhververen af rettighederne skulle således bl.a. afholde alle udgifter og modtage alle indtægter fra ejendommen, ligesom overdrageren af ejendommen forpligtede sig til at overdrage den juridiske ejendomsret til erhververen på anfordring, dog senest til en bestemt dato. Domstolen fastslog, at der var sket levering i 6. momsdirektivs forstand. Ekspropriation af arealer i forbindelse med offentlige byggearbejder er også omfattet af momslovens begreb "levering mod vederlag". Som levering af en vare anses endvidere overdragelse af en vare i henhold til visse kontrakter, hvor ejendomsretten under normale vilkår senere overgår til lejeren eller køberen. Der sker levering, når en vare faktisk overdrages i henhold til en kontrakt, som vedrører udlejning af en vare eller salg på kredit, med en klausul om, at ejendomsretten under normale forhold overgår til lejeren eller køberen senest ved betaling af det sidste lejebeløb eller afdrag. Leveringen anses for sket på det tidspunkt, hvor varen overdrages i henhold til kontrakten og ikke først på det tidspunkt, hvor ejendomsretten efter kontraktens bestemmelser endelig overgår til lejeren eller køberen. Bestemmelsen omfatter leje/købekontrakter, hvor ejendomsretten overgår til lejeren eller køberen ved opfyldelse af kontrakten. I almindelige lejeforhold, hvor udlejer vedbliver med at eje det udlejede aktiv, beregner udlejer moms i takt med den løbende opkrævning af lejen. For fast ejendom gælder det forudsætningsvis alene at der skal opkræves moms af lejebeløb, hvis udlejer er frivillig momsregistreret for erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom. Se Momsvejledningen , afsnit M.5. version 1.1 digital side 15 af 26

16 I de lejeforhold, der omfattes af 4, stk. 3, nr. 2, beregnes moms af den tilsvarende salgsværdi ved levering af varen og ikke i takt med de løbende afdrag (lejebeløb). Ved bedømmelsen af, om ejendomsretten under normale forhold overgår til lejeren eller køberen, kan der lægges vægt på, hvad der må blive den sandsynlige udgang af kontraktforholdet, herunder om parterne selv forudsætter, at ejendomsretten vil overgå fra sælger til køber. Afsnit 3.1 Tinglige rettigheder Overdragelse af tinglige rettigheder, som giver indehaveren heraf brugsret til en fast ejendom anses for at være levering af fast ejendom, når rettigheden er givet på sådanne vilkår, at den kan sidestilles med en levering. Som en generel regel er oprettelsen og overdragelsen af brugsret i henhold til standard lejekontrakter med sædvanlig betaling af indskud, depositum og løbende lejebetaling, herunder betingelse om opsigelse m.v., ikke omfattet af begrebet "levering af fast ejendom". Derimod er indgåelse af en særlig langvarig lejekontrakt, gældende i f.eks. 99 år eller mere, og hvor betalingen for brugsretten svarer til værdien af den faste ejendom og med betaling af en symbolsk årlig leje, omfattet, og skal dermed sidestilles med levering af fast ejendom. Se tillige kapitel 3. Se SKM LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at salg af en tidsubegrænsede brugsret til en parkeringsplads i en parkeringskælder mod et engangsvederlag måtte sidestilles med ejendomsret, og at der således var tale om levering af fast ejendom, omfattet af momslovens 13, stk. 1, nr. 9. Afsnit 3.2 Bestemte rettigheder i form af optionsaftaler, forkøbsretter m.v. En virksomhed rejste i SKM SR spørgsmål om den momsmæssige behandling af vederlag for forlængelse af en optionsaftale på en køberet til fast ejendom og vederlag for videresalg af denne køberet. Skatterådet fandt, at disse vederlag momsmæssigt skal behandles på samme måde som vederlaget for selve optionsaftalen. Skatterådet traf således afgørelse om, at en optionsaftale på en køberet til fast ejendom, hvor ejeren fraskriver sig retten til at sælge denne i aftaleperioden, er omfattet af momsfritagelsen for levering af fast ejendom. Vederlag for forlængelse og videresalg heraf, er på samme måde momsfritaget som salg af fast ejendom. Hvis optionen vedrører salg af en ny bygning eller en byggegrund m.v., skal der betales moms af betalingen for optionen. Afsnit 3.3 Aktier og andele Overdragelse af andele og aktier, når besiddelsen heraf retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en fast ejendom, anses for at være levering af fast ejendom. De tilfælde af overdragelse af andele og aktier i juridiske enheder, som er omfattet af momspligten, og dermed udgør levering i momslovens forstand af en ny bygning m.v. eller af en byggegrund, omfatter overdragelse af andele og aktier, der giver besidderen af andelen m.v. en eksklusiv brugsret til en bestemt fast ejendom eller en del heraf. Det gælder overdragelse af andele i andelsboligforeninger, såkaldte andelslejligheder, og andele (aktier) i aktieselskaber, såkaldte aktielejligheder. Tilfælde af overdragelse af andele m.v., som ikke er omfattet Salg af ideelle andele i selskaber, f.eks. et K/S, som ejer en fast ejendom, anses som udgangspunkt ikke for salg af fast ejendom. Det samme gælder salg af andele i aktie- og anpartsselskaber, hvori indgår aktiver i form af fast ejendom. Hvis flere personer ejer en fast ejendom i ideelle andele (anparter/aktier) gennem et selskab, en forening eller blot i sameje, indebærer dette som udgangspunkt, at de enkelte ejere ikke opnår en ejendomsret til en rørlig ejendom, forstået som en eksklusiv dispositionsret. I stedet opnår ejerne en fælles dispositionsret, der eventuelt kan være reguleret ved parternes nærmere aftale. Se SKM SR hvori Skatterådet bekræftede, at der ikke skulle opkræves moms ved salget af samtlige anparter i et ejendomsselskab efter 1. januar 2011, jf. momslovens 13, stk. 1, nr. 9. Spørger ejede alle anparter version 1.1 digital side 16 af 26

17 i et ejendomsselskab, som var eneejer af flere ejendomme. Skatterådet fandt efter en konkret vurdering, at der ikke forelå salg af fast ejendom, når spørgeren solgte samtlige anparter i ejendomsselskabet, da en eventuel køber ved besiddelsen af anparterne ikke ville opnå en eksklusiv brugsret til ejendommene. Tilfælde af overdragelse af andele m.v., som er omfattet Hvis der sker en faktisk fordeling af lejlighederne i en ejendom ved indflytning, og retten til ejendommen eller en del heraf (lejligheden) er knyttet til/følger med ved overdragelsen af anparten(-erne), er der tale om en eksklusiv brugsret, og dermed anses overdragelsen af andelen for at være levering af fast ejendom. I tilfælde af overdragelse uden for virksomhedsoverdragelse som omhandlet i afsnit 3.4 af ideelle andele, hvor eksempelvis samtlige andele i et I/S, der som sit eneste eller overvejende formål har at drive erhverv med køb, salg og udlejning af fast ejendom, overdrages til en tredjepart, og hvor overdragelsen af andelene indebærer, at erhververen via besiddelsen heraf reelt opnår rettigheder som ejer af en eller flere faste ejendomme, som den pågældende kan tage i besiddelse og dermed opnår en eksklusiv brugsret til ejendommene, anses for at være levering af fast ejendom. Hvis en ejendom, omfattet af overdragelsen er en ny bygning og/eller en byggegrund, skal der betales moms af salget af ejendommen. Et andet eksempel kan være køb af en byggegrund, som indskydes i et K/S, hvor samtlige andele herefter overdrages til en tredjepart (andelsboligforening), som skal anvende byggegrunden til opførelse af andelsboligbyggeri. Det forudsættes i eksemplet, at andelsboligforeningen er eller bliver indsat som komplementar i selskabet. Overdragelse af samtlige anparter i et ApS, som er stiftet med det formål at opføre og sælge en fast ejendom, og hvor overdragelsen af anparterne sker til et boligselskab (A/S), som skal anvende den faste ejendom/lejlighederne til udlejning, f.eks. som ungdomsboliger, udgør efter omstændighederne ligeledes levering af fast ejendom, hvis overdragelsen reelt sikrer boligselskabet rettigheder som ejer eller bruger af den fast ejendom. Overdragelsen af andelene til boligselskabet skal dermed indebære, at boligselskabet uanset anpartsselskabets formelle ejerskab til ejendommen skal kunne anvende ejendommen til sit eget formål. Hvilken værdi skal anvendes ved opkrævning af momsen af leveringen? Ved salg af fast ejendom (nye bygninger og byggegrunde) er momsgrundlaget vederlaget. Se kapitel 6. Da salg af andele (f.eks. aktier i kapitalselskaber) som udgangspunkt ikke udgør salg/overdragelse af selskabets aktiver til tredjemand i momslovens forstand, vil aktiverne (den faste ejendom) i selskabet normalt heller ikke være genstand for en særskilt værdiansættelse med henblik på salg af aktiverne. Ved værdiansættelse af andelene vil derudover normalt indgå værdien af selskabets hæftelser (passiver). I tilfælde, hvor salget af andelene ikke udgør salg af ideelle andele, men salg af en ny bygning og/eller byggegrund, udgør momsgrundlaget ejendommens værdi som ligger til grund for fastsættelse af prisen for andelene, men før fradrag af selskabets hæftelser (passiver). Hvis der er tale om salg mellem interesseforbundne parter, skal momsgrundlaget fastsættes til normalværdien. Se Momsvejledning , G.3. Afsnit 3.4 Virksomhedsoverdragelse Momslovens 8, stk. 1, 3. pkt., gennemfører Momssystemdirektivets artikel 19, hvorefter medlemsstaterne kan anlægge den betragtning, at der, ved hel eller delvis overdragelse af en samlet formuemasse, mod eller uden vederlag, eller i form af indskud i et selskab, ikke er sket nogen levering af goder, og at modtageren træder i overdragerens sted. Det indebærer, at der ved salg af en momsregistreret virksomheds varelager, maskiner, faste ejendomme og andre driftsmidler, ikke må beregnes moms, når salget sker som led i en hel eller delvis overdragelse af virksomheden. Bestemmelsen indebærer en form for momsmæssig succession, hvor den nye indehaver indtræder i overdragerens momsmæssige status. Hvis en virksomhed løbende har salg af varer, maskiner, fast ejendom og andre driftsmidler, herunder en landbrugsvirksomheds salg af husdyr, og salget sker som et naturligt led i driften af virksomheden, skal der beregnes moms efter de almindelige regler. version 1.1 digital side 17 af 26

18 Salg af aktier og anparter i kapitalselskaber indebærer i almindelighed ikke, at der sker overdragelse (salg) af selskabets aktiver. Se tillige afsnit 3.3. Ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og virksomhedsomdannelse, sker der derimod overdragelse af driftsmidler fra en juridisk person til en anden. I forbindelse med momsfri virksomhedsoverdragelse vil der ofte opstå pligt til at regulere tidligere foretagne momsfradrag for investeringsgoder, medmindre køberen overtager reguleringsforpligtelsen. Se mere i Momsvejledning , J.4 og J Kapitel 4 - Hvornår skal momsen betales af en levering? Tidspunktet for momspligtens indtræden for leverancer er principielt leveringstidspunktet, dvs. det tidspunkt leveringen finder sted. Herved skal forstås det tidspunkt, hvor erhververen (køber) får retten til som ejer at råde over leverancen. Dette tidspunkt er ikke nødvendigvis sammenfaldende med tidspunktet for ejendomsrettens overgang. Se kapitel 3. I momslovens regnskabsbestemmelser er der en generel pligt for leverandøren til at udstede faktura over leverancer af varer og momspligtige ydelser. Ved en faktura forstås her det dokument, der af leverandøren og modtageren betragtes som anmodning om betaling af leverancen. Hvornår råderetten overgår til køber vil som oftest fremgå af parternes aftale. Hvis leverandøren kræver hel eller delvis betaling for leverancen ved indgåelse af købsaftalen, herunder kræver betaling af depositum, delrater m.v., før leveringen, skal leverandøren udstede faktura. Tidspunktet for udstedelsen af fakturaen (før betaling) respektive modtagelse af betalingen for leverancen, hvis denne sker inden førstnævnte tidspunkt, er herefter det momsmæssige leveringstidspunkt. Afsnit 4.1 Deponering af beløb Momspligten for beløb, som købere af nye bygninger med eventuel tilhørende jord i henhold til købsaftalen indbetaler (deponerer) kontant på en dertil oprettet deponeringskonto i sælgers bank, i sælgers navn, indtræder ikke på det tidspunkt, hvor beløbene indsættes på kontoen, men derimod først på det tidspunkt, hvor beløbet frigives til sælger i henhold til de nærmere deponeringsbestemmelser i købsaftalen. De indbetalte beløb anses ikke på deponeringstidspunktet for en del af vederlaget for senere levering af byggegrund og byggeydelser fra sælger. Begrundelsen er, at det afgørende for momspligtens indtræden er, om vederlaget "er indgået" hos den momspligtige, hvilket forstås således, at den momspligtige (sælger) skal opnå råderet over beløbet. Da dette ikke er tilfældet, idet de deponerede beløb er anbragt på spærrede konti og kun frigives efter købsaftalens bestemmelser, skal sælger ikke svare moms af de deponerede beløb på tidspunktet for deponeringerne. version 1.1 digital side 18 af 26

19 Kapitel 5 - Leveringen skal ske i egenskab af momspligtig person Momspligtige personer Personer, der er omfattet af den subjektive momspligt i momslovens 3, er omfattet af reglerne om momspligt ved salg af fast ejendom. Det gælder 1) enhver juridisk eller fysisk person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed, 2) offentlige forsyningsvirksomheder og 3) andre statslige, regionale og kommunale institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder. Momspligtige personer kan herefter være enhver form for selskabs- og virksomhedsdannelse, f.eks. et aktieeller anpartsselskab, et interessentskab, en forening, en fond eller et enkeltmandsfirma. En enheds retlige form er i denne forbindelse uden betydning. En momspligtig person kan således også foreligge i form af et samvirke mellem flere juridiske eller fysiske personer, hvor samvirket eksempelvis er etableret på basis af en samarbejdsaftale. Momspligtige personer omfatter både registreringspligtige og ikke-registreringspligtige personer, der udøver økonomisk virksomhed. F.eks. er læger og tandlæger momspligtige personer, selvom de ikke skal opkræve moms af deres ydelser. Økonomisk virksomhed Ved begrebet økonomisk virksomhed forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller leverandør af ydelser samt virksomhed indenfor liberale erhverv og dermed sidestillede erhverv, uanset formålet med eller resultatet af virksomheden. Både den regelmæssige virksomhedsdrift og de mere lejlighedsvise transaktioner er omfattet af begrebet økonomisk virksomhed i momsloven. Salg af egne private effekter er som udgangspunkt ikke omfattet af begrebet økonomisk virksomhed i momsloven. Se mere i Momsvejledningen , afsnit C.1 om momspligtige personer og økonomisk virksomhed. Tvangsauktionssalg Salg på tvangsauktion af fast ejendom (nye bygninger og byggegrunde) adskiller sig ikke momsmæssigt fra "frivilligt" salg, og salget er dermed momspligtigt, hvis ejer/pantsætter er en afgiftspligtig person, der handler den egenskab. Se afsnit 5.1. Tvangssalg af fast ejendom sker ved fogedretten i den retskreds, hvori den faste ejendom er beliggende. Efter reglerne i Justitsministeriet bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978 med senere ændringer om tvangsauktionsvilkår, er det køber, som skal indbetale momsen. Det vil afhænge af de nærmere vilkår i salgsopstillingen, om budsummen er med tillæg af 25% moms, eller budsummen er incl. moms (20%). Det bemærkes, at virksomheder, som overtager fast ejendom, som ufyldestgjort panthaver, er fritaget for at betale moms af salg af fast ejendom, idet salget anses for at udgøre et integreret led i inddrivelse af det udlånte beløb (momsfritaget finansiel ydelse). Se Momsvejledning , D Afsnit 5.1 Hvem er omfattet af momspligten? En momspligtig person, der handler i den egenskab, skal betale moms, hvorimod en momspligtig person, der handler i egenskab af privatperson, ikke skal betale moms. Se nærmere nedenfor i afsnit version 1.1 digital side 19 af 26

20 Det vil i almindelighed ikke volde problemer at afgøre om en levering sker i egenskab af momspligtig person. En persons systematisk tilrettelagte aktivitet med køb og salg af fast ejendom er omfattet af momspligten. Det er ikke afgørende for momspligten, om den pågældende har som sit erhverv overvejende at købe og sælge fast ejendom. Også enkeltstående transaktioner er omfattet af momspligten, når salget foretages af en momspligtig person i denne egenskab. En persons salg af en fast ejendom, som udelukkende har været anvendt til brug for den pågældende persons momsregistrerede virksomheds aktiviteter, anses for at handle i egenskab af momspligtig person, og salget er dermed momspligtigt. Det gælder f.eks. en virksomheds salg af en domicilejendom (med eventuel tilhørende jord), eller en virksomheds salg af en erhvervsandel i en andels(bolig)forening. I begge tilfælde er de faste ejendomme erhvervet til brug for den økonomiske virksomhed. Se afsnit 3.4 om salg af aktiver som led i overdragelse af virksomhed. Blandede benyttede ejendomme (privat/erhverv) vil ligeledes være omfattet af momspligten, medmindre det kan godtgøres, at en del af ejendommen til privat benyttelse er henført til personens privatformue. Se i denne forbindelse Momsvejledningen , C Hvis en fast ejendom herefter må anses for delvist at være erhvervet til brug for den momspligtige persons økonomiske virksomhed, er kun salget af denne del omfattet af momspligten. For lokaler, som tjener til bolig for virksomhedens ejer eller medarbejdere, og hvor der efter lovens ikke er fradragsret ved indkøb mv. vedrørende lokalerne uanset de ikke er henført til privatformuen gælder det tilsvarende, at kun salget af den del af den faste ejendom, som ikke indgår i boligen, er omfattet af momspligten. Det skal understreges, at en person som foretager en enkeltstående levering af fast ejendom og uden, at den pågældende i øvrigt udøver momspligtig virksomhed kan blive anset for at handle i egenskab af momspligtig person. F.eks. vil en person, som opfører eller lader opføre en bygning på sin grund, hvorpå den pågældendes eksisterende private bolig er beliggende, og med henblik på efterfølgende salg af den nyopførte bygning med tilhørende grundareal, der er frastykket hovedejendommen, blive anset for en momspligtig person. Særligt om salg af byggegrunde Salg af en fast ejendom, som udelukkende har været anvendt til brug for en momsregistreret virksomheds aktiviteter, er omfattet af momspligten, jf. tidligere. Det gælder også frasalg ved udstykning af et areal, der har udgjort en del af den pågældende faste ejendom til brug for den økonomiske virksomhed. Salg af byggegrunde som led i økonomisk virksomhed med køb og salg af byggegrunde og i forbindelse med relateret virksomhed vedrørende levering af byggeydelser, er omfattet af momspligten. I andre tilfælde henvises til afsnit 5.2 "Hvem er ikke omfattet af momspligten". Afsnit Udlejningsejendomme En udlejer, som sælger en ny bygning med eventuel tilhørende grundareal, som udlejes eller forsøges udlejet uden moms, anses også for at handle i egenskab af momspligtig person, og er dermed som udgangspunkt omfattet af momspligten. I det omfang ejendommen udelukkende har været anvendt til momsfritaget udlejning, der ikke giver fradragsret for moms af udgifter vedrørende anskaffelse og drift af ejendommen, skal der ikke betales moms af salget af bygningen, uanset salget sker mindre end 5 år fra færdiggørelse af bygningen. Se Momsvejledning , D.12 og J Det samme gælder ved en persons salg af en lejlighed i virksomhedsskatteordningen, som er udlejet til boligformål (f.eks. "forældrekøb".) Hvis virksomheden har haft fradragsret ved opførelse m.v. af ejendommen, skal der betales moms af salget af bygningen, når salget sker indenfor 5/2 års-fristen. Hvis ejendommen eller en del af ejendommen anvendes til formål, som ikke giver fradragsret, f.eks. udlejning, skal der sker regulering af den moms, som er fratrukket ved opførelsen m.v. Se afsnit 1.5 og afsnit 7.3. Det samme gælder for ejendomme, som er omfattet af en frivillig momsregistrering af erhvervsmæssig udlejning, hvor udlejer har fradragsret for moms af udgifter vedrørende ejendommen efter momslovens almindelige regler. Se Momsvejledning , M.5.1. Det betyder, at salg af en udlejningsejendom, som udgangspunkt er omfattet af momspligten, når bygningen er ny. Det gælder, uanset kun en del af ejendommen har været omfattet version 1.1 digital side 20 af 26

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Moms - ejendom og entreprise

Moms - ejendom og entreprise MOMS, TOLD & AFGIFTER Moms - ejendom og entreprise Peter K. Svendsen og Randi Christiansen 3. marts 2008 TAX Program Byggemoms Nyere praksis vedr. aftaleindgåelse / byggeri for egen regning Hvornår er

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Salg af fast ejendom (moms) 2011

Salg af fast ejendom (moms) 2011 Salg af fast ejendom (moms) 2011 Vejledning Forord Som led i Skattereformen blev den hidtidige momsfritagelse for salg af fast ejendom delvist ophævet med virkning fra 1. januar 2011. Det betyder, at der

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning... 3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg... 4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

POWERPOINT TEMPLATE TITLE

POWERPOINT TEMPLATE TITLE POWERPOINT TEMPLATE TITLE Få styr på MOMS ved køb og salg af fast ejendom v/advokat Tine Seehausen, den 2.11.2015 Ejendomsforeningen Fyn A focused subheading Date Fast ejendom og moms A. Moms ved køb og

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

Moms i ekspropriationsprocesser

Moms i ekspropriationsprocesser Moms i ekspropriationsprocesser Aarhus, den 3. november 2016 2 Problemstilling Der findes mange ekspropriationshjemler i lovgivningen, men alle hjemler skal administreres under hensyntagen til grundlovens

Læs mere

14. januar 2011 mbl (X:\Udvalg\MOMSARBG\2010\Moms på fast ejendom- Supplerende henvendelse.doc)

14. januar 2011 mbl (X:\Udvalg\MOMSARBG\2010\Moms på fast ejendom- Supplerende henvendelse.doc) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: winnie.jensen@skat.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr.

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM. Lersø Parkalle København Ø. Telefon

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM. Lersø Parkalle København Ø. Telefon MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Lersø Parkalle 112. 2100 København Ø. Telefon 39 29 08 00 www.buusjensen.dk. buusjensen@buusjensen.dk Indhold Indledning... 3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg... 4 Momspligtige

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 7. november 2016 Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H317-16. SKAT har den 14. oktober 2016 fremsendt ovennævnte forslag til

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis Moms i forbindelse med fast ejendom Opdatering på udviklingen i praksis Indhold Salg af udlejningsejendomme Seneste nyt om praksis, muligheder og risici Momsfri virksomhedsoverdragelse Ny praksis nu også

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Østergade 130, 6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Edison Park 4, 6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Bredgade 29, 7160 Tørring Tlf. 75 80 19 33 Voldbjergvej 16, 2. sal, 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Banegårdsgade

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse og vejledning om moms på fast ejendom H Skatteministeriets j.nr

Udkast til bekendtgørelse og vejledning om moms på fast ejendom H Skatteministeriets j.nr Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Skatter og afgifter ved fast ejendom. v/ partner Thomas Frøbert Den offentlige uddannelsesdag 2014

Skatter og afgifter ved fast ejendom. v/ partner Thomas Frøbert Den offentlige uddannelsesdag 2014 Skatter og afgifter ved fast ejendom v/ partner Thomas Frøbert Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Moms ved salg af fast ejendom Med fokus på salg af fast ejendom Til udviklere Til andre myndigheder 3

Læs mere

Momsretlige regler for levering af fast ejendom

Momsretlige regler for levering af fast ejendom Kandidatafhandling 1. august 2014 Momsretlige regler for levering af fast ejendom Forfattere: Thi Thuy Uyen Tran (402685) Andreas Frost Hamann (300590) Vejleder: Henrik Stensgaard Studieretning: Cand.merc.aud

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning... 3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg... 4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Moms ved handel med fast ejendom

Moms ved handel med fast ejendom Moms ved handel med fast ejendom Momskursus hos EY 24. november 2014 Agenda Velkomst Salg af fast ejendom Udlejning Overordnet gennemgang af momsreglerne for salg af fast ejendom Definitioner af fast ejendom

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) 2008/1 LSF 203 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-211-0009 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

MOMSPLIGTIG LEVERING AF FAST EJENDOM

MOMSPLIGTIG LEVERING AF FAST EJENDOM Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Jurgita Bauzyte Vejleder: Anja Gärtner Dahlgaard MOMSPLIGTIG LEVERING AF FAST EJENDOM En analyse af lov nr. 520 af 12. juni 2009 Antal anslag: 173.294 Antal

Læs mere

Aalborg Universitet Laura Venborg Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 4. 1.1. Problemformulering... 5. 1.2. Projektdesign... 6. 1.3. Metode...

Aalborg Universitet Laura Venborg Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 4. 1.1. Problemformulering... 5. 1.2. Projektdesign... 6. 1.3. Metode... 2008 Byggemoms Vejleder: John Engsig Laura Venborg Aalborg Universitet 17-12-20082008 Aalborg Universitet Laura Venborg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Problemformulering...

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 07.02.2014 PRAKSISÆNDRING FOR MOMSFRI FORVALTNING AF INVESTERINGS- FORENINGER SKAT ændrer praksis for hvilke enheder, der er omfattet af momsfritagelsen for momsfri "forvaltning

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Heidi Ravnsgaard Rolskov Studieretning: Cand.merc.aud Studienr.: 280610 Vejleder: Henrik Stensgaard Institut: Erhvervsjuridisk Institut Aflevering: 1. juni

Læs mere

De momsmæssige aspekter ved opførelse og salg af fast ejendom for egen henholdsvis fremmed regning

De momsmæssige aspekter ved opførelse og salg af fast ejendom for egen henholdsvis fremmed regning De momsmæssige aspekter ved opførelse og salg af fast ejendom for egen henholdsvis fremmed regning 1. Indledning & baggrund Når man taler opførelse og salg af fast ejendom i Danmark, bliver man meget hurtigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) (Ophævelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse momsfritagelser og udvidet lønsumsafgift for den

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

- ejendom til institutionsformål -

- ejendom til institutionsformål - Februar 2014 Sag 12/76023 Salgsvilkår for Nørregade 33, 6464 Galten - ejendom til institutionsformål - Side 1 af 6 Betaling for ejendommen Ejendommen sælges for højeste bud over mindsteprisen. Mindsteprisen

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Skolebakken 42a-e og Rytterskolevej 18 i Nr. Bjert Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Grynderupvejen 18, Nørager Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 1tæ, Nørager Hgd., Durup, beliggende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Moms ved byggearbejder med henblik på salg

Moms ved byggearbejder med henblik på salg Moms ved byggearbejder med henblik på salg af Susanne Pedersen og Kaj Ramsløv 1. Indledning Højesteret afsagde den 6. marts 2003 dom i en sag om byggemoms. Sagen drejede sig om, hvorvidt et byggearbejde

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Merværdiafgift af levering af byggegrunde

Merværdiafgift af levering af byggegrunde Kandidatafhandling Forfatter: Mikkel W. Thomsen Studienr.: 289635 Vejleder: Henrik Stensgaard Studieretning: Cand.merc.aud Aflevering: 1. januar 2013 Merværdiafgift af levering af byggegrunde Aarhus School

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7

I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Side 1 af 5 I.1.3 Salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe 34, stk. 1, nr. 7 Dato for offentliggørelse Overordnede emner Resumé 15 jul 2011 11:21 Moms og lønsumsafgift SKAT udgiver 2 gange

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset 1 Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gennem de seneste mange år har det været muligt at sælge en ejerbolig skattefrit, hvis ejendommen har

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen.

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr. Halgårde,

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Merete Andersen. Moms 2. Fritagelser og lønsumsafgift

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Merete Andersen. Moms 2. Fritagelser og lønsumsafgift Søren Engers Pedersen Merete Andersen Linda-Sophia Danielsen Moms 2 Fritagelser og lønsumsafgift Søren Engers Pedersen, Merete Andersen & Linda-Sophia Danielsen Moms 2 Fritagelser og lønsumsafgift 4. udgave/1.

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Jeg skal nok sørge for, at få disse tilvalg med i skøderne Af salgsopstilling dateret den 28. september 2006 fremgår ikke noget om P-plads.

Jeg skal nok sørge for, at få disse tilvalg med i skøderne Af salgsopstilling dateret den 28. september 2006 fremgår ikke noget om P-plads. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haubjerg Johansen Holmbladsgade 76 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 8. september 2010.

Læs mere

Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt

Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt J.nr. 2009-211-0009. Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 203 Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Betingelser for salg af parcelhusgrunde

Betingelser for salg af parcelhusgrunde Betingelser for salg af parcelhusgrunde Gældende for Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. 1. Udbud af parcelhusgrunde Disse betingelser gælder ved Syddjurs Kommunes salg af parcelhusgrunde. Syddjurs Kommune

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning Cirkulære Dato 29. oktober 2004 År-nr. 2004-27 Afdeling/Kontor Retsafdelingen Momskontoret Journal nr. 99/01-309-00306 Moms af lægeerklæringer 1) Indledning 1. EF-domstolen har den 20. november 2003 afsagt

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR - 1 Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten,

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I SALGSPROCEDURE 1. Beboeren indleverer vedlagte skema (ANMODNING OM UDTRÆDEN AF ANDELSBOLIGFORENINGEN) til bestyrelsens salgskoordinator. (Se adresse i beboermappens side 1.1). Hvis man vil gøre brug af

Læs mere

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM

Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM - 1 Forældrekøb - værdiansættelse ved overdragelse fra selskab til aktionær værdiansættelse af lejlighed udlejet til barn SKM2013.841.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved

Læs mere

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Hal(v)moms INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hal(v)moms Agenda Udlejning af fast ejendom >< Tilrådighedsstillelse af sportsfaciliteter Sponsorater Tilskud Momsfritagelse for velgørende arrangementer Momsfradrag Udlejning af fast ejendom >< tilrådighedsstillelse

Læs mere

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254

Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 1 Ejendomsinvesteringsprojekter TfS 43254 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Helsingør har den 10/11 2010 afsagt dom vedrørende en kommanditists anskaffelsessum for en anpart i en

Læs mere

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 21 Offentligt Folketinget, Christiansborg Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 1240 København K 6. december 2012 Supplerende høringssvar; L 86 Forslag

Læs mere