Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar"

Transkript

1 Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar

2 Salg af fast ejendom v/[ ]

3 Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark er afgiftspligtig Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet Momslovens 3 (MSD art. 9) Afgiftspligtig person: Juridisk eller fysisk person, der uanset stedet, uanset formål med og resultatet af driver selvstændig økonomisk virksomhed Privates salg af byggegrunde er ikke omfattet af momsloven SKM SR 3

4 Salg af fast ejendom Udgangspunkt: Levering af fast ejendom er fritaget for moms, jf. ML 13, stk. 1, nr. 9 Momspligt på: Salg af nye bygninger eller nye bygninger med tilhørende jord. Levering af byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt levering af bebygget grund Sælger skal være en afgiftspligtig person: SKM SR, SKM SR, SKM SR, SKM SR, SKM SR, SKM SR Afgiftspligtig person pga. koncernforbindelse: SKM SR Momspligt ved salg fra konkursbo SKM SR Momspligt ved kommunes salg af grund sag C-92/13 Momsfritagelse ved professionshøjskoles salg af bygning, SKM SR 4

5 Konsekvenser ved momsfritagelse Ingen moms på vederlaget (lejen eller salgssummen) Ingen momsfradrag for udgifter relateret til ejendommen (frivillig registrering) 5

6 Nye bygninger Momsbek Grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til En bygning er ny, inden første indflytning En bygning er også ny på dagen for første levering efter indflytning, hvis leveringen sker mindre end 5 år efter dagen for bygningens færdiggørelse Ved anden og efterfølgende leveringer, der sker inden for 5 år fra bygningens færdiggørelse, er bygningen også ny, hvis leveringen sker inden bygningen har været i brug ved indflytning i en periode på 2 år, og salget sker mellem interesseforbundne parter efter ML 29 6

7 Ombygninger Salg af væsentligt ombyggede bygninger, kan ligeledes falde ind under definitionen af en ny ejendom Væsentligt ombygget når: Værdien ekskl. moms heraf overstiger 50 pct. af den seneste offentlige ejendomsvurdering eller 25 pct. af samme værdi (inkl. tilhørende jord) 7

8 Ombygninger Beregningen af værdien af til- og ombygningsarbejdet Værdi af ombygning ekskl. moms Ejendomsværdi Beregningsgrundlag kr kr kr. Forholdsmæssig andel 26,3 % Værdien af ombygningsarbejdet udgør mere end 25%, og salget er momspligtigt, da ejendommen er solgt første gang inden 5 år fra tidspunktet for færdiggørelsen. Hvis momspligt ønskes, kan der anmodes om frivillig registrering. 8

9 Byggegrund Byggegrund defineret i momsbek. 59 Ubebygget areal som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger Levering af ethvert grundareal med faste konstruktioner, hvor der ikke samtidig med levering af grundarealet, sker levering af de på grunden opførte grundfaste konstruktioner Sag C-431/08 Levering af en grund, hvorpå der endnu står en gammel bygning, som skal rives ned, for at der i dens sted kan opføres en ny, og hvor sælger allerede før leveringen har påbegyndt nedrivning af bygningen, udgør levering af en byggegrund. Se sag C- 461/08, Don Bosco Grund med carport er en byggegrund, når grunden ifølge lokalplan er udlagt til boligformål SKM SR 9

10 Sondring mellem fast ejendom og byggegrund Arealer med status i kommuneplanen som såkaldt "perspektivareal" eller "rammebelagt areal", der ikke muliggør opførelse af bygninger, som udgangspunkt ikke er omfattet af begrebet byggegrund. Se SKM SR Salg af arealer i landzone, hvortil der gives landzonetilladelse med henblik på udstykning, der muliggør opførelse af bygninger, er således omfattet af momspligten Salg af arealer i landzone, betinget af opnåelse af zonetilladelse til byggeri, anses ligeledes for salg af en byggegrund Salg af areal i landzone fra en afgiftspligtig landbrugsbedrift til brug for andet erhverv, er momspligtig salg af en byggegrund, fordi landbrugspligten ved salget bortfalder og arealet i princippet vil kunne bebygges. Se SKM SR Arealer, som en kommune sælger til sammenlægning med købers ejendom, og hvor arealet har en så ringe størrelse, at det ikke kan bebygges selvstændigt, er ikke omfattet af definitionen på en byggegrund. Det gælder uanset arealet kan medregnes ved opgørelse af den tilladte bebyggelsesprocent på købers samlede ejendom efter sammenlægningen. Se SKM SR 10

11 Sondring mellem fast ejendom og byggegrund Salg af "gamle" bygninger med tilhørende jord med deraf følgende momsfrihed, jf. ML 13, stk. 1, nr. 9. Se SKM SR. Skatterådet forudsatte herved, at sælger i forbindelse med salget af ejendommene ikke var involveret i nedrivning eller genopbygning/ombygning af de eksisterende bygninger på ejendommene samt, at det ikke af salgsaftalen fremgik, at bygningerne erhvervedes med henblik på nedrivning af køber Se modsætningsvis SKM SR, hvor det fremgik af købsaftalen, at ejendommen var erhvervet med henblik på nedrivning. Sælger havde fraskrevet sig ansvar for bygningens tilstand og aftalen var betinget af indhentelse af de nødvendige tilladelser til nedrivning og opførelse af ny bygning. Sælger var ikke involveret i nedrivningen og lejemålene i bygningen var uopsagte på salgstidspunktet 11

12 Sondring mellem fast ejendom og byggegrund Salg af en gammel bygning med tilhørende jord var momspligtigt som salg af en byggegrund, idet sælger forinden salget havde indhentet kommunens tilladelse til nedrivning af bygningen, ansøgt om byggetilladelse og opsagt ejendommens lejemål samtidig med at det af købsaftalen fremgik, at ejendommen af køber blev erhvervet med henblik på opførelse af lejligheder og videresalg heraf. Se SKM SR Hvis sælger stiller krav til køber om udnyttelse af byggemuligheden på et parkeringsareal i henhold til gældende lokalplan inden for en given frist, vil salget blive anset som momspligtig salg af en byggegrund. Det samme gælder, hvis sælger stiller krav til køber om nedrivning og nybygning i henhold til gældende lokalplan, inden for en given frist. Se SKM SR Salg af et havneareal hvorpå der er opført et bolværk langs hele havnekanten er at anse som salg af en byggegrund. I Skatterådets afgørelse er det tillagt vægt, at salget er betinget af, at der endeligt vedtages lokalplan, der muliggør opførelse af hotel/kontor/bolig/butik, jf. sag C-543/11. Se SKM SR Salg af et vandareal i et havnebassin, der påtænkes opfyldt med tilhørende byggeretter, blev anset for fast ejendom. Vandarealet blev anset for en byggegrund, jf. momslovens 13, stk. 1, nr. 9, litra b. Se SKM SR 12

13 Salg af ny bygning eller byggegrund efter udlejning ML 13, stk. 2 Levering af varer, der alene har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget efter ML 13, stk. 1 er fritaget for moms I praksis er udlejning i 6 måneder anset for tilstrækkeligt Udlejningen skal være reel: Der skal som udgangspunkt være tale om et lejemål, hvor det er lejelovens almindelige regler, som gælder. Et lejemål kan som udgangspunkt kun opsiges, hvis ejer selv skal bruge den pågældende ejendom. Er der tale om et lejemål, der fra udlejers side tidsmæssigt er begrænset alene med det formål, at udlejer har til hensigt at sælge ejendommen (uden moms), anses det ikke for et reelt lejemål. Har køber en købepligt, er det ikke udtryk for et reelt lejeforhold. Det anerkendes, at køber har en køberet SKM SR SKM SR, SKM SR, SKM SRSKM, SR Nyt styresignal begrænser muligheden for momsfritagelse efter ML 13, stk. 2 13

14 Byggeprojekter

15 Byggeprojekter Erhvervelse af byggegrund Opførelse af bygninger (lejligheder) Salg eller udlejning af bygninger (lejligheder) Opførelse med henblik på salg momspligtigt byggeri moms på salget og momsfradragsret for omkostninger Opførelse med henblik på udlejning (ingen frivillig registrering) momsfrit byggeri ingen moms på lejen og ingen momsfradragsret på omkostninger 15

16 Sandsynliggørelse af hensigt Udbudsmateriale Projekteringsplan Lokalplan Servitutter Finansieringsaftaler Aftaler med mæglere Indgående lejeaftaler (købepligt eller -ret) Annoncering 16

17 Ændret hensigt Opførelse med henblik på salg Momsen fradraget Mod forventning kan ejer ikke sælge ejendommen og må i stedet udleje den (momsfrit) Momshåndtering: Momsreguleringsforpligtelse. Senere salg (inden for 5 år) bliver momspligtigt pga. den oprindelige hensigt Opførelse med henblik på udlejning Momsen ikke fradraget Mod forventning kan ejer ikke udleje ejendommen og må i stedet sælge den Momshåndtering: Salg uden moms Momsreguleringsret? 17

18 Ændret hensigt År 1: Påbegyndelse af opførelse af 40 lejligheder til boligformål hensigt om salg År 1-3: Byggefase, forsøg på salg År 3: 37 af lejlighederne sælges År 4: Salg af resterende 3 lejligheder opgives. Udlejes i stedet for reguleringsforpligtelse for så vidt angår de 3 lejligheder. År 1-3 berettiger til fuld fradragsret For år 4 og følgende år med udlejning skal der ske momsregulering med 1/10 pr. år Ved et senere salg (inden for 5 år efter færdiggørelsen) skal salget tillægges moms pga. den oprindelige hensigt om salg (lovforarbejderne) 18

19 Administrative og likviditetsmæssige overvejeser Ulemper ved momspligt Ikke-momsregistrerede personer skal momsregistreres og momsangive Der skal udstedes faktura iht. lovkravene herom Ved salg til private, andre ikke-afgiftspligtige personer eller momsfri virksomheder vil momsen udgøre en omkostning Fordele ved momsfrihed Ingen administrative byrder i form af momsregistrering og momsangivelse Ved salg til private, andre ikke-afgiftspligtige personer eller momsfritagne virksomheder (banker, hospitaler mv.) vil momsen ikke udgøre en omkostning for køber (dog indeholdt ikke fradragsberettiget moms Kan være fordel ved forhandlinger om salgspris Fordele ved momspligt Fradragsret for byggeomkostninger afholdt vedrørende det momspligtige salg af fast ejendom Fradragsret for omkostninger afholdt i forbindelse med momspligtige køb og til- og ombygning af fast ejendom Fradragsret for omkostninger afholdt i forbindelse med frivilligt momsregistreret udlejning af fast ejendom (ikke boligformål) Ved salg til momspligtige aftagere udgør momsen ikke en omkostning for køber Ulemper ved momsfrihed Ingen fradragsret for omkostninger ifm. salg af fast ejendom Ingen fradragsret for omkostninger ifm. køb og til- og ombygning Ingen fradragsret for omkostninger ifm. med udlejning af fast ejendom Evt. momsreguleringsforpligtelse 19

20 Virksomhedsoverdragelse v/[ ]

21 Virksomhedsoverdragelser aktivoverdragelse ML 8, stk. 1, 3. pkt. en virksomhedsoverdragelse SKAL ske uden moms, når køber er eller bliver momsregistreret Værnsregel! Aktivsalg eller virksomhedsoverdragelse: Zita Modes overdragelse af en forretning eller en selvstændig del af en virksomhed, som omfatter materielle aktiver og evt. immaterielle aktiver, som tilsammen udgør en virksomhed eller en del af en virksomhed, der kan fortsætte med at drive selvstændig økonomisk virksomhed SKM SR SKM SR SKM SR 21

22 Elementer Der foreligger overdragelse af en virksomhed (hel eller delvis), når de aktiver, der basalt set er nødvendige for virksomhedens drift, indgår i overdragelsen Aktiverne udgør en økonomisk enhed Sælger ophører med virksomheden Typisk medfølger varelager, produktionsrettigheder, immaterielle aktiver, debitormasse, bygninger men helhedsvurdering Køber fortsætter med tilsvarende virksomhed Udlejningsejendom Varelager Leasingportefølje 22

23 Momsreguleringsforpligtelse v/[ ]

24 Reguleringsforpligtelse ML 43 Investeringsgoder: Maskiner, inventar og andre driftsmidler, hvis anskaffelsespris overstiger kr. ekskl. moms, og som er undergivet værdiforringelse Fast ejendom, herunder til- og ombygning Reparation og vedligeholdelse af fast ejendom til et samlet beløb af mere end kr. årligt 24

25 Reguleringsforpligtelse Reguleringsudløsende begivenhed ML 43, stk. 3 Reguleringsperioder: 5 år for investeringsgoder og rep./vedl. af fast ejendom 10 for fast ejendom Ingen regulering, hvis udsvinget er mindre end 10 Nedrivning Sag C-234/11 Sag C-257/11 25

26 Reguleringsforpligtelse momsudgifter År Forholdsmæssigt fradrag pr. år /10 = pr. år Tilladt fradrag pr. år efter ny fordeling pr. år Korrektion / regulering = Fordeling leje / / / / / / / / / /0 Total korrektion/ regulering upside 26

27 Reguleringsforpligtelse momsudgifter År Forholdsmæssigt fradrag pr. år /10 = pr. år Tilladt fradrag pr. år efter ny fordeling pr. år Korrektion / regulering = Fordeling leje / / / / / / / / / /30 Total korrektion/ Regulering downside 27

28 28

29 29

30 Bindende svar og kontrol Bindende svar 2011: 25 sager 2012: 31 sager 2013: 22 sager 2014: 13 sager 2015: 2 sager Fordele / ulemper ved at spørge Kontrol Ganske få kontrolsager SKATs fokus ved kontrol ukendt 30

31 Kontakt Advokat Mette Juul Tlf Mob

32 Plesner Plesner Advokatfirma Amerika Plads København Ø Denmark T: Fax: CVR:

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Velkommen 2 Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Moms

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Sælgers skattemæssige stilling

Sælgers skattemæssige stilling Sælgers skattemæssige stilling Virksomhedsoverdragelse Indledning Hvem er sælger? Aktieoverdragelse => sælger er aktionærerne (kan være en person eller et selskab) Personer beskattes som altovervejende

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Boligejerskabsmodeller

Boligejerskabsmodeller Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber,

Læs mere

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Eksklusiv Moms. Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker? Ajour med moms, told og afgifter Nr. 2 Juni 2008 Eksklusiv Moms Læs blandt andet om: Tema: Transfer Pricing på momsområdet Træk fribillet til gulpladebilen Hænger DU på momsen for din udenlandske håndværker?

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Skatteinformation august 2007 Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Foto: Piotr & Co / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n 1 9 5 8 Forord Når man

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere