Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014"

Transkript

1 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

2 Skatter og moms 2

3 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106 af ) Momsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 814 af ) Retspraksis fra EU-domstolen og nationale domstole Administrativ praksis Den Juridiske Vejledning Andre vejledninger mv. (fx SKATs vejledning E nr. 191; Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde).

4 4 Moms på fast ejendom Indskrænkning af momsfrihed ved salg af fast ejendom fra 1/ De danske regler er tilpasset momsdirektivet Fortsat moms af byggeri for fremmed regning (entreprisearbejde).

5 5 Hvornår skal der betales moms? Der skal betales moms, når: 1. Afgiftspligtig person 2. Momspligtig transaktion a) Er der tale om levering af byggegrund/ny bygning? b) Er der tale om en ejendom, som udelukkende har været anvendt i momsfri virksomhed? c) Er der tale om en virksomhedsoverdragelse? 3. Momsmæssigt leveringssted i Danmark

6 6 Moms på fast ejendom Momsfritagelsen for fast ejendom omfatter nu ikke: a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og c) særskilt levering af en bebygget grund. Fortsat fritagelse for fx gamle bygninger og andre grunde end byggegrunde.

7 7 Moms af nye bygninger Bygninger : Grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til, eller dele heraf. Fx regnvandsbassin, pumpebrønd, transformatorstationer, broer, parkeringspladser, vejanlæg. Nye bygninger : i. Salg af bygninger, der sælges inden første indflytning (ibrugtagning) eller sælges første gang indenfor 5 år efter bygningens færdiggørelse. ii. Efterfølgende salg indenfor 5 år efter bygningens færdiggørelse, og inden bygningen har været i brug i 2 år, hvis det første salg mellem interesseforbundne, jfr. ML 29.

8 8 Moms af nye bygninger Færdiggørelse Indflytning 5 år fra færdiggørelse + Moms - Moms

9 9 Moms af nye bygninger Interesseforbundne : 1. Leverandør og modtager er nært forbundet gennem familie eller andre nære personlige bindinger. 2. Leverandør og modtager er nært forbundet gennem retlige, ledelsesmæssige eller medlemsmæssige bindinger. 3. Leverandør eller modtager har økonomisk interesse i den anden parts virksomhed eller ejendom.

10 10 Moms af ombyggede bygninger Tilsvarende for eksisterende byggeri, hvor der inden et salg er udført til- og ombygningsarbejde i væsentligt omfang : Når udgifterne vedrørende til- og ombygningsarbejdet (ekskl. moms), inklusiv værdien af eget arbejde og materialer tillagt normal avance, overstiger i. 50 % af ejendommens værdi for bygninger (uden jord) eller i. 25% af ejendommens værdi for bygninger (med tilhørende jord) Ejendommens værdi = den seneste ejendomsværdi før ombygningen med tillæg af værdien af det udførte til-/ombygningsarbejde, dog mindst den opnåede salgspris ved salget når uafhængig køber.

11 11 Moms af ombyggede bygninger Ikke almindelig vedligeholdelse. Kun egentlige byggearbejder (ej projektering, nedrivning). Ikke genopgørelse efter forsikringsskade medmindre væsentlig forbedring ud over forsikringssum. Reglerne om ombygning mv. omfatter ikke særskilte salg af tilbygninger, herunder nyopførte ejerlejligheder.

12 12 Moms på nye bygninger - ikrafttræden Momspligten omfatter kun nye bygninger, hvor byggeriet er påbegyndt den 1. januar 2011 eller senere. Påbegyndt støbning af fundament (i jordhøjde til frostfri dybde) inden 1. januar 2011? Reel hensigt om at ville fuldføre byggeriet indenfor sædvanlig normeret tid (SKM SR) Liggeperioder begrundet i udefra kommende omstændigheder accepteres.

13 13 Moms af byggegrunde Byggegrund : Et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger. HR: Forudsætning om lokalplan, landzonetilladelse mv. Byggemodning er ikke afgørende Byggegrunde er ikke er fællesskabsretligt begreb, men medlemsstaterne må kun momsfritage ubebyggede grunde, der ikke er beregnet til at tjene til opførelse af en bygning (sag C-468/93, Gemeente Emmen). Fx mulighed for at anlægge regnvandsbassin i landzone i henhold til spildevandsplan udstedt efter Miljøbeskyttelsesloven.

14 14 Moms af byggegrunde Der er tale om en byggegrund, hvis det på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne fremgår at grunden på leveringstidspunktet var beregnet til at blive bebygget. Der kan også tages hensyn til parternes [erklærede] hensigter, forudsat at de understøttes af objektive beviselementer. (sag C-543/11, Woningstichtung Maasdriel, sag C-326/11, J.J. Komen) En erklæret hensigt i en købsaftale kan medføre momspligt! Bredere vurdering af parternes hensigter..? Hidtidig SR-praksis: En formodning eller viden om købers hensigt om nedrivning er som udgangspunkt ikke nok. Afgørende om sælger er involveret i nedrivning eller genopbygning/ombygning af de eksisterende bygninger, eller om det fremgår af købsaftalen, at bygningerne bliver erhvervet af køber med henblik på nedrivning (SKM SR)

15 15 Moms af byggegrunde Også momspligt ved salg af bebygget grund, når bygningen skal nedrives af sælger (sag C-461/08, Don Bosco). SR: Momspligt ved salg grund, der i henhold til lokalplan er udlagt til boligformål, og hvorpå der er opført en garage eller et udhus,. fordi den fremtidige anvendelse af en garage eller et udhus, ikke opfylder det formål til beboelse, der var hensigten med lokalplanens udlægning af arealet til helårsboligbebyggelse. (SKM SR) SR: Momspligt ved salg af grund med én bygning (som ikke længere var ny ) ud af 134 planlagte boliger ( m2 grund med m2 byggeret. (SKM SR) Salg af vandareal i havnebassin (SKM SR)

16 16 Ejendomme anvendt i momsfri virksomhed Salg af ejendomme der udelukkende har været anvendt i momsfri udlejningsvirksomhed m.m. er fritaget for moms. (SKM SR) Krav at ej påbegyndt ny momspligtig udnyttelse inden salg (SKM SR) Boliger må ikke oprindeligt være opført med henblik på salg (SKM SR) Anvendes også ved momsfri udlejning med forkøbsret for lejer. Bygning blæst ned udelukkende anvendt til momsfri udlejning. SKAT: Nu byggegrund, hvorfor tidligere udlejning uden betydning. (SKM SR)

17 17 Virksomhedsoverdragelse Overdragelse af en ejendom kan indgå i eller udgøre en momsfri virksomhedsoverdragelse Overdragelse af udlejningsvirksomhed. Gælder også ved projektsalg (SKM SR): Overdragelse af bygning med tilhørende lejekontrakt, som endnu ikke er trådt i kraft. Overdragelse af grund med tilhørende entreprisekontrakt og lejekontrakt. Forudsætter at køber viderefører projektet og momsregistreres. Generelle betingelser: Overdragelsen skal omfatte en sammenhængende mængde aktiver, der tilsammen er egnet til at fungere som virksomhed. Køberen skal have til hensigt at fortsætte med at drive virksomhed med de overtagne aktiver. Sælger skal normalt ophøre med at drive den overdragne virksomhed

18 18 Hvem skal betale moms? Kun moms ved erhvervsmæssige leverancer Afgiftspligtige personer er: Juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Offentlige forsyningsvirksomheder. Offentlige institutioner, der leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder. En afgiftspligtig person er ikke altid momsregistreret (fx banker, forsikringsselskaber, skoler mv.).

19 19 Hvem skal betale moms? Ej privates enkeltstående salg => Afgørende om sælger driver selvstændig økonomisk virksomhed og om salget sker inden for denne virksomhed => Ej forvaltning af den private formue. Afgørende om aktive skridt som handlende (Forenede sager C /10, Slaby & Kuc) Et enkelt køb/salg af et gode ikke udgøre økonomisk virksomhed med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter Privates byggemodning af 4 grunde ej nok til afgiftspligt, da ej over tilstrækkelig periode (SKM SR) Koncernforhold smitte af? SR: Ja! Selskab med enkeltstående køb og videresalg af parcelhusgrund var momspligtigt (SKM SR)

20 20 Hvornår skal der betales moms? Alle leverancer mod vederlag Salg Ekspropriation Apportindskud mv. Ikke gaver/tilskud

21 21 Tvangsauktionssalg Salg på tvangsauktion: Almindelige momsregler Panthavers salg af ejendommen: Ej moms, hvor salg til momsregistreret virksomhed (SKM SR + SKM SKAT).

22 22 Begrænsede rettigheder Også moms ved levering af tinglige rettigheder, som giver brugsret til en ny bygning eller byggegrund Byggeretter Servitutter Ideel andel Køberet Konverteringsret Langvarig brugsret (fx 99 år eller mere) Time share, hvor brugsret fremgår af skøde mv.

23 23 Moms af andele/aktier Som hovedregel momsfri finansiel transaktion Moms ved levering af andele/aktier, der retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en ny bygning eller byggegrund. Andelslejligheder Aktielejligheder/anpartslejligheder Momsgrundlaget: Ejendommens værdi uden hæftelser

24 24 Moms af fast ejendom - fradrag Momspligt medfører fradragsret for købsmoms ved nye bygninger og byggegrunde Momspligtige købere kan opnå en besparelse. Byggevirksomheder kan få (fuldt) fradrag for fællesomkostninger (og godtgørelse af energiafgifter). Adgang til godtgørelse af moms afholdt på grunde før 2011 ved salg - eller senest efter 1/ Krav om faktura!

25 25 Momsfradrag Fuldt momsfradrag ved indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer. Ingen fradragsret ved indkøb til brug for momsfritagne transaktioner eller til virksomheden uvedkommende formål. Delvis fradragsret for varer og ydelser, som anvendes til både fradragsberettigede formål og andre formål i virksomheden. Delvis fradragsret for varer og ydelser, som benyttes til både fradragsberettigede formål og til virksomheden uvedkommende formål. Mulighed for sektoropdeling/fællesregistrering

26 26 Overvæltning Eksempel: Køb af byggegrund og salg af færdigt byggeri ( overvæltning ): DKK Gamle regler Nye regler Køb byggegrund Købsmoms Entreprise Købsmoms Momsfradrag Avance Salgspris ex. Moms Salgsmoms Salgspris

27 27 Nedvæltning Eksempel: Køb af byggegrund og salg af færdigt byggeri ( nedvæltning ): DKK Gamle regler Nye regler Køb byggegrund Købsmoms Entreprise Købsmoms Momsfradrag Avance Salgspris ex. Moms Salgsmoms Salgspris

28 28 Momsregulering For investeringsgoder skal der ske regulering af den fradragsberettigede afgift, hvis der sker ændringer i anvendelsen efter anskaffelsen af godet. 1. Maskiner, inventar og andre driftsmidler, hvis anskaffelsespris ekskl. afgiften efter denne lov overstiger kr., og som er undergivet værdiforringelse, 2. Fast ejendom, herunder til- og ombygning, 3. Reparation og vedligeholdelse af fast ejendom til et samlet beløb af mere end kr. årligt. Regulering i 5 eller 10 år. Kun ved udsving på mindst 10% i fradragsprocenten.

29 29 Momsregulering Nu kun betaling af reguleringsforpligtelse ved levering af fast ejendom, der er fritaget for moms. Ikke regulering ved nedrivning eller salg til nedrivning (byggegrund). Reguleringen går begge veje! Momspligtigt salg kan medføre yderligere fradrag. Fx hvor salg af ejendom opført med henblik på momsfri udlejning. Momsfri udlejning kan medføre tilbagebetaling af fradrag. Fx hvor opførelse med henblik på salg med moms men efterfølgende momsfri udlejning. Fuld regulering ved overdragelse uden moms.

30 30 Momsregulering - overdragelse Momsreguleringsforpligtelsen kan overtages af køber, i det omfang køber har samme fradragsret som sælger havde ved erhvervelsen. Køber bør sikre sig adgang til dokumentation for tidligere købsmoms. Sælger hæfter for forpligtelsen, hvis betingelserne for købers overtagelse af forpligtelsen ikke er opfyldt. SKM BR: Køber havde ikke ret til supplerede momsfradrag i forbindelse med køb af en ejendom fra en sælger, som udelukkende havde udøvet momsfritaget virksomhed, og som ikke havde foretaget fradrag for momsen af opførelsesomkostninger. Der var ikke opstået nogen momsreguleringsforpligtelse, som sagsøgeren kunne indtræde i.

31 31 Kontakt Peter Nordentoft Advokat Aarhus Skat T M E København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road, Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina T F E

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Moms ved handel med fast ejendom

Moms ved handel med fast ejendom Moms ved handel med fast ejendom Momskursus hos EY 24. november 2014 Agenda Velkomst Salg af fast ejendom Udlejning Overordnet gennemgang af momsreglerne for salg af fast ejendom Definitioner af fast ejendom

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) (Ophævelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Heidi Ravnsgaard Rolskov Studieretning: Cand.merc.aud Studienr.: 280610 Vejleder: Henrik Stensgaard Institut: Erhvervsjuridisk Institut Aflevering: 1. juni

Læs mere

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsvejledning. - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsvejledning - for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler September 2006 Copyright BDO ScanRevision, august

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner

Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Momsmanual for museer og andre kulturelle attraktioner Redaktionen er afsluttet den 29. juli 2009. BDO ScanRevision tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer efter redaktionens slutning. Juli

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde

Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde Håndværksvirksomheders udtagningsmoms og moms af værdi af eget arbejde af Lektor Susanne Pedersen 1. Indledning I 75 år 1 har der inden for skatteretten eksisteret en praksis, hvorefter håndværkere, arkitekter

Læs mere

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde

Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen. Moms på salg af byggegrunde Kandidatspeciale: Forfattere: Juridisk fakultet Lisa Hyttel Mathiesen Pia Reinholdt Schmidt Afleveringsdato: 16. maj 2012 Vejleder: Charlotte Sørensen Moms på salg af byggegrunde Value added tax on sale

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Baggrundsnotat. Beskrivelse af momssystemet

Baggrundsnotat. Beskrivelse af momssystemet Baggrundsnotat Beskrivelse af momssystemet 5 10 15 20 25 30 35 1. Indledning Danmark har en enhedsmoms på 25 pct. på næsten alle varer og tjenester. Hovedparten af momsprovenuet kommer fra privatforbrug,

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Velkommen 2 Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Moms

Læs mere

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv

Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Rapport om Momsloven og 6. momsdirektiv Sammendrag af de anbefalinger om lovændring, som findes i rapporten fra den eksterne Arbejdsgruppe om momsloven og 6. momsdirektiv. En arbejdsgruppe under Skatteministeriet

Læs mere

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013

AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 AKTUEL SKAT 2013 SKATS INDSATSPLAN 2013, VÆKSTPLAN DK MV. Gåhjemmøde, 6. maj 2013 PROGRAM SKATs indsatsplan 2013 Vækstplan DK Nyt om aktieavance og udbytte Nye regler om underskudsbegrænsning Afskrivninger

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af tømrerog snedkerbranchen Januar 2015 2 Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen Indhold Indledning: Et centralt erhverv 4 Tømrer- og snedkerbranchen 5 Konklusion

Læs mere

Øget fokus på momsretten

Øget fokus på momsretten Øget fokus på momsretten af Kaj Ramsløv 1. Indledning I Danmark skønnes der i år 2003 at ville blive opkrævet skatter og afgifter for i alt 692 mia. kr., hvoraf merværdiafgiften (herefter: momsen) skønnes

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011)

Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 248 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0020 Udkast 2 (6. juni 2011) Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven 1, opkrævningsloven,

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Redegørelse fra Skatteretsrådet

Redegørelse fra Skatteretsrådet Redegørelse fra Skatteretsrådet Skatteretsrådets opgave er generelt af gøre opmærksom på emner indenfor Skatteministeriets område, hvor regler eller praksis kan give anledning til tvivl eller retsusikkerhed

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Den momsretlige behandling af investeringsgoder

Den momsretlige behandling af investeringsgoder Den momsretlige behandling af investeringsgoder - med særlig fokus på investeringsgodebegrebet, benyttelse af investeringsgoder privat og regulering. Kandidatafhandling Jannie Borup Gade Cand.merc.jur

Læs mere