Skatter og afgifter ved fast ejendom. v/ partner Thomas Frøbert Den offentlige uddannelsesdag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatter og afgifter ved fast ejendom. v/ partner Thomas Frøbert Den offentlige uddannelsesdag 2014"

Transkript

1 Skatter og afgifter ved fast ejendom v/ partner Thomas Frøbert Den offentlige uddannelsesdag 2014

2 2 Moms ved salg af fast ejendom Med fokus på salg af fast ejendom Til udviklere Til andre myndigheder

3 3 Moms et EU-baseret regelsæt EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106 af ) Momsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 814 af ) Retspraksis fra EU-domstolen og nationale domstole Administrativ praksis Den Juridiske Vejledning Andre vejledninger mv. (fx SKATs vejledning E nr. 191; Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde).

4 4 Moms på fast ejendom Indskrænkning af momsfrihed ved salg af fast ejendom fra 1/ De danske regler er tilpasset momsdirektivet Fortsat moms af byggeri for fremmed regning (entreprisearbejde).

5 5 Hvornår skal der betales moms? Der skal betales moms, når: 1. Afgiftspligtig person 2. Momspligtig transaktion a) Er der tale om levering af byggegrund/ny bygning? b) Er der tale om en ejendom, som udelukkende har været anvendt i momsfri virksomhed? c) Er der tale om en virksomhedsoverdragelse? 3. Momsmæssigt leveringssted i Danmark

6 6 Afgiftspligtige personer 1. Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. 2. Offentlige forsyningsvirksomheder. OBS: Også renovation, off. transport, havne, lufthavne. 3. Andre statslige, regionale og kommunale institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder. HR: Fast ejendom leveres i konkurrence med private virksomheder

7 7 Hvem skal betale moms? Ej privates enkeltstående salg => Afgørende om sælger driver selvstændig økonomisk virksomhed og om salget sker inden for denne virksomhed => Ej forvaltning af den private formue. Afgørende om aktive skridt som handlende (Forenede sager C /10, Slaby & Kuc) Et enkelt køb/salg af et gode ikke udgøre økonomisk virksomhed med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter Privates byggemodning af 4 grunde ej nok til afgiftspligt, da ej over tilstrækkelig periode (SKM SR) Koncernforhold smitte af? SR: Ja! Selskab med enkeltstående køb og videresalg af parcelhusgrund var momspligtigt (SKM SR)

8 8 Salg mellem institutioner U1: Leverancer mellem institutioner inden for samme ministerområde og leverancer mellem regionale og kommunale institutioner under samme region eller kommune betragtes ikke som en afgiftspligtig levering, når de pågældende institutioner er afgiftspligtige efter nr. 3. OBS: Efter praksis er det afgørende at sælger er omfattet af nr. 3 Køber kan være en off. forsyningsvirksomhed U2: Det samme gælder leverancer fra en institution, der drives i fællesskab af flere regioner eller kommuner, til de regioner eller kommuner, som er parthavere i institutionen. => Interne leverancer mellem en kommunes institutioner pålægges ikke moms, medmindre leverancerne ex omfattet af reglerne om offentlig forsyningsvirksomhed

9 9 Moms på fast ejendom Momsfritagelsen for fast ejendom omfatter ikke: a) Levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende jord b) Levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og c) særskilt levering af en bebygget grund. Fortsat fritagelse for fx gamle bygninger og andre grunde end byggegrunde.

10 10 Moms af nye bygninger Bygninger : Grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til, eller dele heraf. Fx regnvandsbassin, pumpebrønd, transformatorstationer, broer, parkeringspladser, vejanlæg. Nye bygninger : i. Salg af bygninger, der sælges inden første indflytning (ibrugtagning) eller sælges første gang indenfor 5 år efter bygningens færdiggørelse. ii. Efterfølgende salg indenfor 5 år efter bygningens færdiggørelse, og inden bygningen har været i brug i 2 år, hvis det første salg mellem interesseforbundne, jfr. ML 29.

11 11 Moms af nye bygninger Alle salg pålægges moms Alle salg pålægges moms, hvis første salg mellem interesseforbundne parter Påbegyndelse Færdiggørelse Indflytning 2 år fra indflytning 5 år fra færdiggørelse Førstegangssalg pålægges moms

12 12 Moms af nye bygninger Interesseforbundne : 1. Leverandør og modtager er nært forbundet gennem familie eller andre nære personlige bindinger. 2. Leverandør og modtager er nært forbundet gennem retlige, ledelsesmæssige eller medlemsmæssige bindinger. 3. Leverandør eller modtager har økonomisk interesse i den anden parts virksomhed eller ejendom.

13 13 Moms af ombyggede bygninger Tilsvarende for eksisterende byggeri, hvor der inden et salg er udført til- og ombygningsarbejde i væsentligt omfang : Når udgifterne vedrørende til- og ombygningsarbejdet (ekskl. moms), inklusiv værdien af eget arbejde og materialer tillagt normal avance, overstiger i. 50 % af ejendommens værdi for bygninger (uden jord) eller i. 25% af ejendommens værdi for bygninger (med tilhørende jord) Ejendommens værdi = den seneste ejendomsværdi før ombygningen med tillæg af værdien af det udførte til-/ombygningsarbejde, dog mindst den opnåede salgspris ved salget når uafhængig køber.

14 14 Moms af ombyggede bygninger Ikke almindelig vedligeholdelse. Kun egentlige byggearbejder (nok ikke projektering, nedrivning). Ikke genopgørelse efter forsikringsskade medmindre væsentlig forbedring ud over forsikringssum. Reglerne om ombygning mv. omfatter ikke særskilte salg af tilbygninger, herunder nyopførte ejerlejligheder.

15 15 Moms på nye bygninger - ikrafttræden Momspligten omfatter kun nye bygninger, hvor byggeriet er påbegyndt den 1. januar 2011 eller senere. Påbegyndt støbning af fundament (i jordhøjde til frostfri dybde) inden 1. januar 2011? Reel hensigt om at ville fuldføre byggeriet indenfor sædvanlig normeret tid (SKM SR) Liggeperioder begrundet i udefra kommende omstændigheder accepteres.

16 16 Moms af ejendomme på projektstadiet SKAT og Skatterådet fortolker begrebet nye bygninger vidtgående. I SKM SR har Skatterådet indført begrebet levering af en ejerlejlighed på projektstadiet I sagen var skatteyderens købsaftale betinget af, at skatteyderen indgik aftale om opførelse af et byggeprojekt på ejendommen. Aftalen var ligeledes betinget af, at lokalplanen, som ville muliggøre projektet, blev vedtaget af kommunen. SKAT sagde, at der blev solgt en ny ejerlejlighed på projektstadiet, fordi sælgeren (et projektudviklingsselskab) solgte en byggeret til opførelse af en ny ejerlejlighed samtidig med, at køberen (et almennyttigt boligselskab) indgik en totalentrepriseaftale om opførelse af ejerlejligheden med sælgeren. Alene det, at der blev solgt en pakke (byggeret og entrepriseaftale) var altså nok til at betegne transaktionen som salg af en ny bygning. SKAT har muligvis overset reglerne om byggeri for egen regning/byggeri for fremmed regning. Sagen er påklaget til Landsskatteretten.

17 17 Moms af byggegrunde Byggegrund : Et ubebygget areal, som efter lov om planlægning eller forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger. HR: Forudsætning om lokalplan, landzonetilladelse mv. Byggemodning er ikke afgørende Byggegrunde er ikke er fællesskabsretligt begreb, men medlemsstaterne må kun momsfritage ubebyggede grunde, der ikke er beregnet til at tjene til opførelse af en bygning (sag C-468/93, Gemeente Emmen). Fx mulighed for at anlægge regnvandsbassin i landzone i henhold til spildevandsplan udstedt efter Miljøbeskyttelsesloven.

18 18 Moms af byggegrunde Der er tale om en byggegrund, hvis det på baggrund af en samlet vurdering af omstændighederne fremgår at grunden på leveringstidspunktet var beregnet til at blive bebygget. Der kan også tages hensyn til parternes [erklærede] hensigter, forudsat at de understøttes af objektive beviselementer. (sag C-543/11, Woningstichtung Maasdriel, sag C-326/11, J.J. Komen) En erklæret hensigt i en købsaftale kan medføre momspligt! Bredere vurdering af parternes hensigter..? Tidligere SR-praksis: En formodning eller viden om købers hensigt om nedrivning er som udgangspunkt ikke nok. Afgørende om sælger er involveret i nedrivning eller genopbygning/ombygning af de eksisterende bygninger, eller om det fremgår af købsaftalen, at bygningerne bliver erhvervet af køber med henblik på nedrivning (SKM SR) Praksis siden skærpet, hvor dokumenteret hensigt om opførelse af nyt byggeri: Afgørende om grunden er beregnet til opførelse af en bygning.

19 19 Moms af byggegrunde Også momspligt ved salg af bebygget grund, når bygningen skal nedrives af sælger (sag C-461/08, Don Bosco). SR: Momspligt ved salg grund, der i henhold til lokalplan er udlagt til boligformål, og hvorpå der er opført en garage eller et udhus,. fordi den fremtidige anvendelse af en garage eller et udhus, ikke opfylder det formål til beboelse, der var hensigten med lokalplanens udlægning af arealet til helårsboligbebyggelse. (SKM SR) SR: Momspligt ved salg af grund med én bygning (som ikke længere var ny ) ud af 134 planlagte boliger ( m2 grund med m2 byggeret. (SKM SR) Salg af vandareal i havnebassin (SKM SR)

20 20 Ejendomme anvendt i momsfri virksomhed Salg af ejendomme der udelukkende har været anvendt i momsfri udlejningsvirksomhed m.m. er fritaget for moms. (SKM SR) Også hvor ejendomme udelukkende har været anvendt i anden momsfritaget virksomhed, fx uddannelsesinstitutioner, børne- og ungdomsinstitutioner, institutioner inden for ældreområdet, hospitaler mv Krav at ej påbegyndt ny momspligtig udnyttelse inden salg (SKM SR) Boliger må ikke oprindeligt være opført med henblik på salg (SKM SR) Bygning blæst ned udelukkende anvendt til momsfri udlejning. SKAT: Nu byggegrund, hvorfor tidligere udlejning uden betydning. (SKM SR)

21 21 Virksomhedsoverdragelse Overdragelse af en ejendom kan indgå i eller udgøre en momsfri virksomhedsoverdragelse Overdragelse af udlejningsvirksomhed. Gælder også ved projektsalg (SKM SR): Overdragelse af bygning med tilhørende lejekontrakt, som endnu ikke er trådt i kraft. Overdragelse af grund med tilhørende entreprisekontrakt og lejekontrakt. Forudsætter at køber viderefører projektet og momsregistreres. Generelle betingelser: Overdragelsen skal omfatte en sammenhængende mængde aktiver, der tilsammen er egnet til at fungere som virksomhed. Køberen skal have til hensigt at fortsætte med at drive virksomhed med de overtagne aktiver. Sælger skal normalt ophøre med at drive den overdragne virksomhed

22 22 Hvornår skal der betales moms? Alle leverancer mod vederlag Salg Ekspropriation..! Apportindskud mv. Ikke gaver Tilskud kan være momspligtige

23 23 Begrænsede rettigheder Også moms ved levering af tinglige rettigheder, som giver brugsret til en ny bygning eller byggegrund Byggeretter Servitutter Ideel andel Køberet Konverteringsret Langvarig brugsret (fx 99 år eller mere) Time share, hvor brugsret fremgår af skøde mv.

24 24 Moms af andele/aktier Som hovedregel momsfri finansiel transaktion Moms ved levering af andele/aktier, der retligt eller faktisk sikrer rettigheder som ejer eller bruger over en ny bygning eller byggegrund. Andelslejligheder Aktielejligheder/anpartslejligheder Momsgrundlaget: Ejendommens værdi uden hæftelser

25 25 Moms af fast ejendom - fradrag Momspligt medfører fradragsret for købsmoms ved nye bygninger og byggegrunde Momspligtige købere kan opnå en besparelse. Byggevirksomheder kan få (fuldt) fradrag for fællesomkostninger (og godtgørelse af energiafgifter). Adgang til godtgørelse af moms afholdt på grunde før 2011 ved salg - eller senest efter 1/ Krav om faktura!

26 26 Momsfradrag Fuldt momsfradrag ved indkøb mv. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer. Ingen fradragsret ved indkøb til brug for momsfritagne transaktioner eller til virksomheden uvedkommende formål. Delvis fradragsret for varer og ydelser, som anvendes til både fradragsberettigede formål og andre formål i virksomheden. Delvis fradragsret for varer og ydelser, som benyttes til både fradragsberettigede formål og til virksomheden uvedkommende formål. Mulighed for sektoropdeling/fællesregistrering

27 27 Overvæltning Eksempel: Køb af byggegrund og salg af færdigt byggeri ( overvæltning ): DKK Gamle regler Nye regler Køb byggegrund Købsmoms Entreprise Købsmoms Momsfradrag Avance Salgspris ex. Moms Salgsmoms Salgspris

28 28 Nedvæltning Eksempel: Køb af byggegrund og salg af færdigt byggeri ( nedvæltning ): DKK Gamle regler Nye regler Køb byggegrund Købsmoms Entreprise Købsmoms Momsfradrag Avance Salgspris ex. Moms Salgsmoms Salgspris

29 29 Momsregulering For investeringsgoder skal der ske regulering af den fradragsberettigede afgift, hvis der sker ændringer i anvendelsen efter anskaffelsen af godet. 1. Maskiner, inventar og andre driftsmidler, hvis anskaffelsespris ekskl. afgiften efter denne lov overstiger kr., og som er undergivet værdiforringelse, 2. Fast ejendom, herunder til- og ombygning, 3. Reparation og vedligeholdelse af fast ejendom til et samlet beløb af mere end kr. årligt. Regulering i 5 eller 10 år. Kun ved udsving på mindst 10% i fradragsprocenten.

30 30 Momsregulering Nu kun betaling af reguleringsforpligtelse ved levering af fast ejendom, der er fritaget for moms. Ikke regulering ved nedrivning eller salg til nedrivning (byggegrund). Reguleringen går begge veje! Momspligtigt salg kan medføre yderligere fradrag. Fx hvor salg af ejendom opført med henblik på momsfri udlejning. Momsfri udlejning kan medføre tilbagebetaling af fradrag. Fx hvor opførelse med henblik på salg med moms men efterfølgende momsfri udlejning. Fuld regulering ved overdragelse uden moms.

31 31 Momsregulering - overdragelse Momsreguleringsforpligtelsen kan overtages af køber, i det omfang køber har samme fradragsret som sælger havde ved erhvervelsen. Køber bør sikre sig adgang til dokumentation for tidligere købsmoms. Sælger hæfter for forpligtelsen, hvis betingelserne for købers overtagelse af forpligtelsen ikke er opfyldt. SKM BR: Køber havde ikke ret til supplerede momsfradrag i forbindelse med køb af en ejendom fra en sælger, som udelukkende havde udøvet momsfritaget virksomhed, og som ikke havde foretaget fradrag for momsen af opførelsesomkostninger. Der var ikke opstået nogen momsreguleringsforpligtelse, som sagsøgeren kunne indtræde i.

32 Ekspropriation 32

33 33 Ekspropriationsbetingelserne Et indgreb er kun ekspropriation, hvis indgrebet vedrører 1. en beskyttet rettighed Ud over ejendomret er også fx leje-, servitut- og panterettigheder beskyttet 2. en beskyttet rettighedshaver Alle fysiske og juridiske personer, men ikke statsinstitutioner og overdragelser inden for samme myndighed 3. har karakter af tvangsmæssig afståelse Indebærer indgrebet en overførelse af en ret til andre? Er indgrebet konkret eller en generel erstatningsfri regulering? Hvilken begrundelse har indgrebet? Hvilken intensitet har indgrebet?

34 34 Skattefrihed EBL 2, stk. 1: Erstatnings- og forsikringssummer sidestilles med salgssummer, jf. dog 10 og 11. EBL 11, stk. 1: Fortjeneste, der er indvundet ved modtagelse af en erstatningssum i anledning af ekspropriation medregnes ikke. Det samme gælder fortjeneste ved salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen. Fortjeneste indvundet ved afhændelse efter 34 i lov om forurenet jord medregnes heller ikke. Tab er fradragsberettiget efter almindelige regler. Genvundne afskrivninger beskattes efter AL 21.

35 35 Skattefrihed Alle typer af ekspropriative afståelser. Afståelse er sket ved ekspropriationsforretning / kommunalbestyrelsens vedtagelse af ekspropriationen (uanset anke mv.) Ikke skattefrihed for anden erstatning, fx driftstab, flytteomkostninger mv. SKM LR: En erstatning skal skatteretligt bedømmes som den indtægt, den udgift eller det aktiv, erstatningen træder i stedet for: Erstatning i forbindelse med en ekspropriation for genetablering af læhegn og for indtægtstab, inkl. risiko for jordfygning, var ikke skattefri.

36 36 Beskatning ved overtagelse af ekstraarealer Skattefrihed omfatter tillige erstatning/købesum for restarealer, som kan kræves medovertaget, jf. VL 51, stk. 3, og EL 16, stk. 1 og 3. Evt. skattefrihed omfatter ikke erstatning/købesum for køb af supplerende arealer, som ikke er omfattet af ekspropriationshjemlen.

37 37 Aftaler på ekspropriationslignende vilkår 1. Der skal være ekspropriationshjemmel på aftaletidspunktet 2. Der skal være ekspropriationsvilje/-realitet på aftaletidspunktet Det behøver ikke at være erhververen, der har ekspropriationskompetencen.

38 38 Hvordan gør man i praksis? Alternativ 1: 1. Lokalplan vedtages og offentliggøres (ekspropriationshjemmel) 2. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at erhverve arealerne om nødvendigt ved ekspropriation (ekspropriationsvilje) 3. Aftalen underskrives af parterne Alternativ 2, jf. SKM SKAT: 1. Ejeren giver kommunen et salgstilbud (evt. med betingelse/skatteforbehold) 2. Lokalplanen vedtages og offentliggøres 3. Salgstilbuddet accepteres af kommunen

39 39 Ekspropriationsvilje SKM BR: Landmand solgte en ejendom til et privat selskab, som ville opføre et idrætsanlæg. Efter anmodning fra landmanden havde en fuldmægtig hos kommunen afgivet en udtalelse, som slog fast, at der var hjemmel til ekspropriation, og at det uden et frivilligt salg var overvejende sandsynligt, at det var endt med ekspropriation. Området var udlagt til erhvervsområde Borgmesteren havde i flere omgange henvist landmanden til at sælge privat. BR: Placeringen af idrætsanlægget i et erhvervsområde var ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Der var derfor ikke hjemmel til at foretage ekspropriation til etablering af idrætsanlægget på tidspunktet for A s overdragelse af ejendommen. Der er ikke holdepunkter for at antage, at det på tidspunktet for A s salg af ejendommen blev tilkendegivet af Kommunen, at afståelse ville blive gennemtvunget ved ekspropriation, hvis der ikke blev indgået frivillig aftale om salg. A har derfor ikke bevist, at Kommunen var villig til at ekspropriere, hvis han ikke frivilligt havde solgt. 8. november 2013 Peter Nordentoft

40 Eksempler kommunale sager SKM SR: Efter en principbeslutning godkendte en kommunes udvalg for Teknik og Miljø, at såfremt A Forsyning A/S ikke kunne gennemføre rettighedserhvervelse gennem frivillige lodsejeraftaler, ville kommune foretage ekspropriation af de nødvendige arealer til gennemførelse af spildevandsplanens anlægsarbejder. Der forelå ikke - som foreskrevet i miljøbeskyttelseslovens 58, stk. 1 - en beslutning fra kommunalbestyrelsen om ekspropriation. Spørger har derfor ikke dokumenteret, at Byrådet i X Kommune vil have til hensigt at ekspropriere til fordel for spildevandsplanen, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

41 Eksempler kommunale sager SKM SR: Byrådet ved Z Kommune, efter indstilling fra By- og Udviklingsdirektøren, den 12. september 2011 har truffet beslutning om, at der i fremtidige vandforsyningssager skal anvendes følgende tekst: "Det agtes at gennemføre ekspropriation, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler i forbindelse med erhvervelse af de fornødne arealer til indvindings-, behandlings- eller distributionsanlæg". I nærværende sag har Z Byråd således truffet beslutning om, at der generelt kan eksproprieres, når der er tale om et vandforsyningsprojekt, hvor der ikke kan indgås frivillig aftale om afståelsen. Det er oplyst, at beslutningen er truffet for at sikre, at vandværkerne i Z Kommune har mulighed for at erhverve arealer til f.eks. nye kildepladser. Da beslutningen hverken omfatter et konkret vandforsyningsprojekt eller bestemte ejendomme, er betingelserne for skattefritagelse efter EBL 11, stk. 1, 2. pkt., ikke opfyldte.

42 Eksempler statslige sager SKM SR: Skattefrihed allerede fordi det var et enfamiliehus, jf. parcelhusreglen. Ej EBL 11. SKM SR: Sikkerhedsstyrelsen havde skriftligt tilkendegivet, at Sikkerhedsstyrelsen ville påbegynde en ekspropriationssag efter stærkstrømslovens 18, hvis køber i forbindelse med et projektet ansøgte om tilladelse til ekspropriation, fordi nogle af de berørte grundejere ikke ville indgå frivillige aftaler. Skattefrihed gælder også private flytteomkostninger.

43 43 Kontakt Thomas Frøbert Partner København Skat T M E København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade Aarhus C Danmark Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai T F E

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

Moms i ekspropriationsprocesser

Moms i ekspropriationsprocesser Moms i ekspropriationsprocesser Aarhus, den 3. november 2016 2 Problemstilling Der findes mange ekspropriationshjemler i lovgivningen, men alle hjemler skal administreres under hensyntagen til grundlovens

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

POWERPOINT TEMPLATE TITLE

POWERPOINT TEMPLATE TITLE POWERPOINT TEMPLATE TITLE Få styr på MOMS ved køb og salg af fast ejendom v/advokat Tine Seehausen, den 2.11.2015 Ejendomsforeningen Fyn A focused subheading Date Fast ejendom og moms A. Moms ved køb og

Læs mere

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde DECEMBER 2010 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 26 Indhold Indledning...........................................................

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 7. november 2016 Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H317-16. SKAT har den 14. oktober 2016 fremsendt ovennævnte forslag til

Læs mere

Salg af fast ejendom (moms) 2011

Salg af fast ejendom (moms) 2011 Salg af fast ejendom (moms) 2011 Vejledning Forord Som led i Skattereformen blev den hidtidige momsfritagelse for salg af fast ejendom delvist ophævet med virkning fra 1. januar 2011. Det betyder, at der

Læs mere

Moms ved handel med fast ejendom

Moms ved handel med fast ejendom Moms ved handel med fast ejendom Momskursus hos EY 24. november 2014 Agenda Velkomst Salg af fast ejendom Udlejning Overordnet gennemgang af momsreglerne for salg af fast ejendom Definitioner af fast ejendom

Læs mere

Moms - ejendom og entreprise

Moms - ejendom og entreprise MOMS, TOLD & AFGIFTER Moms - ejendom og entreprise Peter K. Svendsen og Randi Christiansen 3. marts 2008 TAX Program Byggemoms Nyere praksis vedr. aftaleindgåelse / byggeri for egen regning Hvornår er

Læs mere

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis Moms i forbindelse med fast ejendom Opdatering på udviklingen i praksis Indhold Salg af udlejningsejendomme Seneste nyt om praksis, muligheder og risici Momsfri virksomhedsoverdragelse Ny praksis nu også

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) 2008/1 LSF 203 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-211-0009 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Salg af fast ejendom - Moms

Salg af fast ejendom - Moms 2014 Salg af fast ejendom - Moms Vejledning 2016 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse og vejledning om moms på fast ejendom H Skatteministeriets j.nr

Udkast til bekendtgørelse og vejledning om moms på fast ejendom H Skatteministeriets j.nr Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Seneste nyt inden for skatteretten. v/ partner Thomas Frøbert Selskabsdagen 2014

Seneste nyt inden for skatteretten. v/ partner Thomas Frøbert Selskabsdagen 2014 Seneste nyt inden for skatteretten v/ partner Thomas Frøbert Selskabsdagen 2014 2 Indledning Forskellige interesser i en typisk M&A transaktion. Handel med et selskab. Nye trends. 3 SKAT og M&A Scenen

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

14. januar 2011 mbl (X:\Udvalg\MOMSARBG\2010\Moms på fast ejendom- Supplerende henvendelse.doc)

14. januar 2011 mbl (X:\Udvalg\MOMSARBG\2010\Moms på fast ejendom- Supplerende henvendelse.doc) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: winnie.jensen@skat.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr.

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

Aalborg Universitet Laura Venborg Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 4. 1.1. Problemformulering... 5. 1.2. Projektdesign... 6. 1.3. Metode...

Aalborg Universitet Laura Venborg Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 4. 1.1. Problemformulering... 5. 1.2. Projektdesign... 6. 1.3. Metode... 2008 Byggemoms Vejleder: John Engsig Laura Venborg Aalborg Universitet 17-12-20082008 Aalborg Universitet Laura Venborg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Problemformulering...

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Ekspropriation - zoneovergang - afståelse af fast ejendom efter planlovens 47 A - SKM SR

Ekspropriation - zoneovergang - afståelse af fast ejendom efter planlovens 47 A - SKM SR - 1 06.11.2014-39 Ekspropriation planlovens 47 A 20140923TC/BD Ekspropriation - zoneovergang - afståelse af fast ejendom efter planlovens 47 A - SKM2014.564.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom Danmark A/S CVR-nr.: 20 86 16 06 Hundige Strandvej

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde

Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Moms på salg af nye bygninger og byggegrunde Heidi Ravnsgaard Rolskov Studieretning: Cand.merc.aud Studienr.: 280610 Vejleder: Henrik Stensgaard Institut: Erhvervsjuridisk Institut Aflevering: 1. juni

Læs mere

VESTRE LANDSRET KENDELSE

VESTRE LANDSRET KENDELSE VESTRE LANDSRET KENDELSE afsagt den 15. maj 2017 Sag BS-82/2016-VLR (3. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) mod A (advokat Kaspar Bastian) Landsdommerne Lisbeth

Læs mere

De momsmæssige aspekter ved opførelse og salg af fast ejendom for egen henholdsvis fremmed regning

De momsmæssige aspekter ved opførelse og salg af fast ejendom for egen henholdsvis fremmed regning De momsmæssige aspekter ved opførelse og salg af fast ejendom for egen henholdsvis fremmed regning 1. Indledning & baggrund Når man taler opførelse og salg af fast ejendom i Danmark, bliver man meget hurtigt

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

Momsretlige regler for levering af fast ejendom

Momsretlige regler for levering af fast ejendom Kandidatafhandling 1. august 2014 Momsretlige regler for levering af fast ejendom Forfattere: Thi Thuy Uyen Tran (402685) Andreas Frost Hamann (300590) Vejleder: Henrik Stensgaard Studieretning: Cand.merc.aud

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

Senior jurist, professor, dr.jur. Peter Mortensen

Senior jurist, professor, dr.jur. Peter Mortensen Nyborgmødet 2016 Afgørelser på ekspropriationsområdet Senior jurist, professor, dr.jur. Peter Mortensen 1 Agenda Om Peter Mortensen Forventningsværdi Ejendomsforringelse Gæsteprincippet Moms på ekspropriationserstatning

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning... 3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg... 4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Skatteudvalget L 67 - Bilag 8 O Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125- Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ejendomsvancebeskatningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse:

HANDELSVILKÅR. Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til. Navn: CVR nr. Adresse: HANDELSVILKÅR Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle sælger til Navn: CVR nr. Adresse: en ca. 2.045 m2 stor del af litra 7000 t beliggende ved Jellingvej/E.T. Jørgensensvej, 7100 Vejle (i det følgende

Læs mere

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv

Almene boliger i et byudviklingsperspektiv Almene boliger i et byudviklingsperspektiv København, den 9. november 2016 2 Program 1 Offentligt grundsalg 2 Blandet byggeri (salg af byggeretter) 3 Privat grundsalg (delegeret bygherremodel) 1 Offentligt

Læs mere

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning Cirkulære Dato 29. oktober 2004 År-nr. 2004-27 Afdeling/Kontor Retsafdelingen Momskontoret Journal nr. 99/01-309-00306 Moms af lægeerklæringer 1) Indledning 1. EF-domstolen har den 20. november 2003 afsagt

Læs mere

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014

Brownfield development og byudvikling. v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 Brownfield development og byudvikling v/ partner Torben Brøgger Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Brownfield development Omdannelse eller udvikling af en eksisterende ejendom eller bebyggelse. Typisk

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse momsfritagelser og udvidet lønsumsafgift for den

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 216 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-211-0009 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven 1 og lov om afgift af lønsum m.v. (Ophævelse af visse

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS. Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert

DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS. Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert DRIFTSOMKOSTNINGER FRADRAGSRET OG RETSPRAKSIS Ved partner Arne Riis og partner Thomas Frøbert OVERSIGT Generelt Fradragsretten begrænses Lovgivning - Fx SEL 11B-11C Administrativ praksis - Opstramning

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) Lovforslag nr. L 203 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) (Ophævelse

Læs mere

Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt

Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt J.nr. 2009-211-0009. Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 203 Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Merete Andersen. Moms 2. Fritagelser og lønsumsafgift

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Merete Andersen. Moms 2. Fritagelser og lønsumsafgift Søren Engers Pedersen Merete Andersen Linda-Sophia Danielsen Moms 2 Fritagelser og lønsumsafgift Søren Engers Pedersen, Merete Andersen & Linda-Sophia Danielsen Moms 2 Fritagelser og lønsumsafgift 4. udgave/1.

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Overdragelse af virksomhed

Overdragelse af virksomhed Overdragelse af virksomhed "et momsmæssigt perspektiv" Forfatter: Morten Roland Egesberg, Cand.merc.jur. Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Kandidatafhandling Juridisk Institut December 2012 1. Problemformulering...

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% FRI FOR MOMS % FRI FOR MOMS - en vejledning om momslovens nye fritagelsesregel Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Redaktion Steen Tinning og Bjarne Nissen, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Mikael Friis

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde i Velling

Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde i Velling Gældende fra. 1. januar 2016. Salgsbetingelser Vilkår for salg af grunde i Velling 1. Beskrivelse af ejendommen/området Grundene er beliggende i et nyt boligområde i Velling. Velling er beliggende lige

Læs mere

Merværdiafgift af levering af byggegrunde

Merværdiafgift af levering af byggegrunde Kandidatafhandling Forfatter: Mikkel W. Thomsen Studienr.: 289635 Vejleder: Henrik Stensgaard Studieretning: Cand.merc.aud Aflevering: 1. januar 2013 Merværdiafgift af levering af byggegrunde Aarhus School

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Betingelser for salg af storparceller

Betingelser for salg af storparceller Betingelser for salg af storparceller 21-09-2017 Sagsid 16/25701 Gældende for storparcel ved Marienhoffvej 21F, 8550 Ryomgård, matr.nr. 3kh, Ryomgård Hgd., Marie Magdalene 1. Udbud af storparceller De

Læs mere

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105. - 1 06.11.2014-20 Sommerhusreglen - helårsbolig 13.05.2014 TC/BD Sommerhusreglen - helårsbolig anvendt som sommerbolig - erhvervelse ved arv Landsskatterettens kendelse af 9/4 2014, jr. nr. 13-0250105.

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 Sag 71/2017 (1. afdeling) A (advokat Svend Erik Holm) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø

Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø Salg af erhvervsareal del af matr.nr. 1 br Nysø Hgd., Præstø Jorder beliggende Ny Esbjergvej, 4720 Præstø an Sp n ge ve j Ca. 14.250 m2 rgv ej st ve d Ny Es bje vej Møn Næ Industrivej Humlevej Rosagervej

Læs mere