Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K"

Transkript

1 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade Nakskov Reg. nr CVR-nr Kommune: Lolland Kommune Telefon: Fax: Internet: Dato 13. maj 2015 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Bankens bestyrelse har behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 på koncernniveau. Resultat før og efter skat blev på 2,6 mio. kr. og 2,1 mio. kr. Et tilfredsstillende regnskab ødelægges desværre af statistiske nedskrivninger i niveauet ca. 21,0 mio. kr., som Finanstilsynet har pålagt banken at udgiftsføre efter i marts måned 2015 at have gennemført en ordinær funktionsundersøgelse klkl i banken. Bankens bestyrelse er ikke enige i størrelsen af Finanstilsynets påbud, men bestyrelsen har taget påbuddet til efterretning. Banken vil i de kommende måneder gennemgå alle eksponeringer i det stikprøveinterval, hvori Finanstilsynets stikprøver har fundet behov for yderligere nedskrivninger, med henblik på hel eller delvis tilbageførsel af ovennævnte nedskrivning. Bestyrelsen er tilfreds med, at banken har kunnet realisere et positivt resultat i det niveau, som det fremgår ovenfor, på trods af de påbudte yderligere nedskrivninger. Dette skyldes primært en basisindtjening på 14,8 mio. kr., en positiv udvikling i flere af bankens øvrige eksponeringer, samt et positivt fondsresultat på 14,4 mio. kr. Fusionen mellem Lollands bank og Vordingborg Bank medførte i 2014 en lang række tilpasninger af medarbejderstab, filialstruktur, omkostninger mv., som har medvirket til at gøre banken mere effektiv både forholdet til kunder som til aktionærer, hvilket forventes at ville fremgå i bankens resultater fremadrettet. Bestyrelsen fastholder forventningen om, at basisindtjeningen, som er resultatet før nedskrivninger på kunder og kursreguleringer, vil ligge i niveauet mio. kr. for hele året. Eventuelle spørgsmål til denne kvartalsrapport kan rettes til bankdirektør Anders F. Møller på telefon Med venlig hilsen Lollands Bank Preben Pedersen Formand Anders F. Møller Bankdirektør

2 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Hoved- og nøgletal... 4 Kvartalsvise hoved- og nøgletal... 6 Ledelsesberetning... 8 Ledelsespåtegning Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Kapitalforhold og solvens Pengestrømsopgørelse Noteoversigt Noter

3 Resumé Banken har realiseret et resultat før skat på 2,6 mio. kr. og efter skat på 2,1 mio. kr. for 1. kvartal Følgende forhold har i særlig grad påvirket resultatet: Synergierne fra tiltagene i fusionen sammen med de gennemførte effektiviseringer. Nedskrivninger og hensættelser på udlån og garantier udgør 26,6 mio. kr. hvoraf ca. 21 mio. kr. hidrører fra statistiske nedskrivninger, som Finanstilsynet har pålagt banken at udgiftsføre Positive kursreguleringer på 14,4 mio. kr. Forretningsomfanget, som udgøres af indlån, udlån, garantier og kundedepoter, er på niveau med ultimo året 2014 og udgør 6,1 mia. kr. mod 6,0 mia. kr. ultimo Finanstilsynet har i 1. kvartal 2015 foretaget en ordinær funktionsundersøgelse i banken. Resultatet af denne undersøgelse har haft væsentlig indflydelse på resultatet i kraft af statistiske nedskrivninger i niveauet ca. 21 mio. kr. Den endelige afrapportering fra Finanstilsynet forventes at foreligge inden udgangen af 2. kvartal 2015 og vil kunne læses på bankens hjemmeside Banken forventer en basisindtjening for hele året 2015 i niveauet mio. kr., hvor basisindtjeningen er resultatet af bankdriften før kursreguleringer samt nedskrivninger på kunder. Det er endnu for tidligt at udtrykke forventninger til kursreguleringer. Det er ledelsens forventning, at nedskrivningsbehovet resten af året vil være på et markant lavere niveau. Egenkapitalen udgør 338,1 mio. kr. mod 334,9 mio. kr. ultimo år 2014, dvs. en konsolidering på 3,2 mio. kr. som hidrører fra salg af egne aktier på 1,1 mio. kr. samt periodens resultat på 2,1 mio. kr. Den ansvarlige kapital udgøres foruden af egenkapitalen på 338,1 mio. kr. også af ansvarlig lånekapital på 25 mio. kr. som banken vil kunne indfri i april måned Kapitalprocent og det individuelle solvensbehov er opgjort til henholdsvis 13,7 pct. og 11,1 pct. hvilket betyder en solvensoverdækning på 2,6 pct. 3

4 Hoved- og nøgletal Hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Året kr Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter I alt indtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Andre driftsudgifter Basisindtjening Fusionsrelaterede omkostninger Nedskrivning på goodwill Nedskrivninger på udlån mv Kursreguleringer Resultat før skat Skat Resultat efter skat Balance Udlån Indlån Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balance i alt Ikke-balanceførte poster Garantier Værdi af kundedepoter

5 Nøgletal 1. kvartal kvartal 2014 Året 2014 Solvens og kapital Kapitalprocent 13,7 % 18,0 % 14,5 % Kernekapitalprocent 13,3 % 17,7 % 14,3 % Indtjening Periodens egenkapitalforrentning før skat 0,8 % 1,2 % -8,9 % Periodens egenkapitalforrentning efter skat 0,6 % 0,9 % -5,7 % Indtjening pr. omkostningskrone 1,05 1,07 0,87 Afkastningsgrad 0,1 % 0,1 % -0,7 % Markedsrisiko Renterisiko 3,4 % 0,5 % 2,4 % Valutaposition 1,7 % 2,1 % 1,6 % Valutarisiko 0,0 % 0,0 % 0,0 % Likviditet Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 77,3 % 82,7 % 77,1 % Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 202,6 % 233,2 % 209,8 % Store engagementer Summen af store engagementer 50,4 % 16,8 % 47,7 % Kreditrisiko Andel af udlån med nedsat rente 9,0 % 3,8 % 9,2 % Akkumuleret nedskrivningsprocent 11,8 % 7,1 % 10,4 % Periodens nedskrivningsprocent 1,2 % 1,1 % 5,1 % Udlån Periodens udlånsvækst -1,8 % -1,8 % -11,2 % Udlån i forhold til egenkapital 4,5 4,8 4,6 Medarbejdere Gennemsnitligt antal beskæftigede Antal medarbejdere ultimo Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie á 100 kr.) Resultat efter skat 9,7 15,4-91,7 Resultat efter skat udvandet 9,7 15,4-91,7 Indre værdi Børskurs ultimo Børskurs/ indre værdi 0,51 0,6 0,6 Børskurs/ resultat efter skat pr. aktie 82,8 67,5-9,3 Antal aktier i omløb ultimo Gennemsnitligt antal aktier i omløb

6 Kvartalsvise hoved- og nøgletal Hovedtal kr. 1. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter I alt indtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Andre driftsudgifter Basisindtjening Fusionsrelaterede omkostninger Nedskrivning af goodwill Nedskrivninger på udlån mv Kursreguleringer Resultat før skat Skat Resultat efter skat Balance Udlån Indlån Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Balance Ikke-balanceførte poster Garantier Værdi af kundedepoter

7 Nøgletal 1. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 Solvens og kapital Kapitalprocent 13,7 % 14,5 % 15,5 % 15,8 % 18,0 % Kernekapitalprocent 13,3 % 14,3 % 15,3 % 15,6 % 17,7 % Indtjening Periodens egenkapitalforrentning før skat 0,8 % -10,3 % 1,4 % -1,2 % 1,2 % Periodens egenkapitalforrentning efter skat 0,6 % -7,1 % 1,3 % -0,8 % 0,9 % Indtjening pr. omkostningskrone 1,05 0,56 1,12 0,93 1,07 Afkastningsgrad 0,1 % -0,8 % 0,1 % -0,1 % 0,1 % Markedsrisiko Renterisiko 3,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 0,5 % Valutaposition 1,7 % 1,6 % 1,9 % 2,1 % 2,1 % Valutarisiko 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Likviditet Udlån plus nedskr. herpå i forhold til indlån 77,3 % 77,1 % 78,7 % 79,7 % 81,7 % Likviditetsoverdækning i forhold til lovkrav 202,6 % 209,8 % 191,8 % 187,7 % 210,3 % Store engagementer Summen af store engagementer 50,0 % 47,7 % 20,8 % 30,8 % 18,6 % Kreditrisiko Andel af udlån med nedsat rente 9,0 % 9,2 % 6,3 % 6,0 % 3,8 % Akkumuleret nedskrivningsprocent 11,8 % 10,4 % 8,8 % 8,0 % 7,1 % Periodens nedskrivningsprocent 1,2 % 2,2 % 0,5 % 1,1 % 1,1 % Udlån Periodens udlånsvækst -1,8 % -5,6 % -2,5 % -1,7 % -1,8 % Udlån i forhold til egenkapital 4,5 4,7 4,6 4,7 4,8 Medarbejdere Gennemsnitligt antal beskæftigede Antal medarbejdere ultimo Nøgletal pr. aktie (kr. pr. aktie á 100 kr.) Resultat efter skat 9,7-115,1 21,8-13,9 15,4 Resultat efter skat udvandet 9,7 115,1 21,8-13,9 15,4 Indre værdi Børskurs ultimo Børskurs/ indre værdi 0,51 0,55 0,61 0,61 0,62 Børskurs/ resultat efter skat pr. aktie 82,8-9,3 71,1-74,5 67,5 Antal aktier i omløb ultimo Gennemsnitligt antal aktier i omløb

8 Ledelsesberetning Resultat Banken har i 1. kvartal 2015 opnået et resultat før skat på 2,6 mio. kr. og efter skat på 2,1 mio. kr. Året før udgjorde resultatet før og efter skat henholdsvis 4,3 mio. kr. og 3,3 mio. kr. Bortset fra de statistiske nedskrivninger, som Finanstilsynet har pålagt banken at udgiftsføre, så er resultatet tilfredsstillende idet resultatet af basisdriften blev på 14,8 mio. kr. hvortil kommer et fondsresultat på 14,4 mio. kr. Banken kan også glæde sig over en positiv udvikling i flere af bankens engagementer, hvorved der har kunnet tilbageføres nedskrivninger. Herudover er der tilfredshed med basisdriften, hvor synergierne fra fusionen er realiseret. Desværre er regnskabet i nogen grad ødelagt ved, at Finanstilsynet i forbindelse med den ordinære funktionsundersøgelse i marts 2015 har pålagt banken en større nedskrivning af statistisk karakter. Finanstilsynet har foretaget en stikprøvevis gennemgang af engagementer i forskellige engagementsintervaller og ganget de fundne nedskrivningsbehov op på porteføljeniveau, hvilket har forårsaget det statistiske element i nedskrivningsbeløbet. Finanstilsynet har også gennemgået alle engagementer over 5,8 mio. kr. og vurderede alene, der var et øget nedskrivningsbehov på 1,8 mio. kr. Resultatet er som nævnt påvirket positivt af kursreguleringer på 14,4 mio. kr. mens resultatet af basisdriften på 14,8 mio. kr. er helt på niveau med det indtjeningsniveau, som banken har for året Nedenfor er vist et sammendrag af resultatopgørelsen for 1. kvartal 2015 sammenholdt med 1. kvartal Sammendrag af resultatopgørelsen Mio. kr. 1. kvartal kvartal 2014 Netto rente- og gebyrindtægter 41,5 43,3 Andre driftsindtægter 0,3 0,1 Udgifter til personale og adm. -25,3-29,0 Afskrivninger -0,5-0,6 Andre driftsudgifter -1,2-1,5 Basisindtjening 14,8 12,3 Fusionsrelaterede omkostninger 0,0-1,0 Nedskrivninger på udlån mv. -26,6-25,2 Kursreguleringer 14,4 18,2 Resultat før skat 2,6 4,3 Skat -0,5-1,0 Periodens resultat 2,1 3,3 Basisindtjening Basisindtjeningen, som udgøres af resultatet før nedskrivninger og kursreguleringer, udgør 14,8 mio. kr. mod 12,3 mio. kr. året før. Netto renteindtægter er faldet, hvilket dels skyldes et faldende renteniveau, som har stor betydning for forrentningen af bankens store frilikviditet og dels en større andel af udlån med nedsat rente. På grund af de mange effektiviseringer, der er udført i 2014 med henblik på reduktion af medarbejderstaben og sammenlægning af mindre filialer med større filialer, er omkostningerne reduceret. Således er udgifter til personale og administration reduceret med 3,7 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Bankens ledelse er tilfreds med basisdriften, som er i overensstemmelse med de forventninger, som ledelsen har haft til året Nedskrivning på kunder Med de foretagne nedskrivninger på i alt 26,6 mio. kr. har banken reserveret i alt 262 mio. kr. til tab på udlånsengagementer. Hertil kommer 132 mio. kr., som er bogført som underkurs på engagementer, der hidrører fra Vordingborg Bank. De samlede engagementer er således nedskrevet med 394 mio. kr. Nedskrivningsprocenten for 1. kvartal 2015 udgør 1,2 pct. mens den akkumulerede nedskrivningsprocent udgør 11,8 pct. Som en konsekvens af de gennemførte nedskrivninger i primært 2014, er andelen af udlån med nedsat rente er forøget fra 3,8 pct. i 1. kvartal 2014 til 9,0 pct. i 1. kvartal Kursregulering Kursreguleringerne i 1. kvartal 2015 udgør 14,4 mio. kr. hvoraf kursregulering på aktier og obligationer udgør henholdsvis 11,6 mio. kr. og 3,2 mio. kr. Der er under kursregulering modregnet -0,4 mio. kr. i nedskrivning på en investeringsejendom, jf. note 6. Af den samlede kursregulering på aktier hidrører 10,2 mio. kr. fra børsnoterede aktier, mens 1,4 mio. kr. hidrører fra sektoraktier. Aktiebeholdningen på i alt 143 mio. kr. er fordelt med 48 mio. kr. på børsnoterede aktier og 95 mio. kr. på sektoraktier. Forretningsomfang I nedenstående figur ses udviklingen i forretningsomfang, som udgøres af indlån, udlån, garantier og kundedepoter. 8

9 30 dage opgjort efter nærmere regler. Nøgletallet skal på sigt udgøre minimum 100 pct. Banken har pr. 31. marts 2015 beregnet nøgletallet til 192 pct. Kapitalforhold og solvens Den samlede ansvarlige kapital udgør ultimo 1. kvartal mio. kr., som fordeler sig med 338 mio. kr. i egenkapital og 25 mio. kr. i efterstillet kapital. I forhold til ultimo 2014 er der et fald i udlån, som kan relateres til nedskrivningerne på udlån. Indlån og garantier er på niveau med ultimo året 2014, mens værdien kundernes depoter er steget primært som følge af kursstigninger. Kreditrisici Bankens samlede udlån og garantier fordeler sig med 59 pct. til erhverv og 41 pct. til private. Banken har sin største eksponering i landbrugssektoren med en eksponering på 14 pct. Herefter følger handel med 10 pct. og fast ejendom med 8 pct. Banken er ikke særligt eksponeret mod mælkeproduktion, hvorfor den seneste periodes prisfald på mælkeproduktioner vil være uden betydning for bankens eksponering. Nøgletallet summen af store engagementer udgør 50,0 pct. og ligger dermed et godt stykke fra Tilsynsdiamantens tilladte grænse på 125 pct. af kapitalgrundlaget. Den efterstillede kapital på 25 mio. kr. udgøres af ansvarlig lånekapital, som er optaget i april 2013 med Nykredit som arrangør. Kapitalen har en løbetid på 10 år, men kan indfries efter 5 år, dvs. i april Kapitalgrundlaget efter fradrag er pr. 31. marts 2015 opgjort til 280 mio. kr., hvilket afstedkommer en kapitalprocent på 13,7 pct. Solvensbehovet, som udtrykker det nødvendige kapitalgrundlag til afdækning af bankens risici er opgjort efter 8+ modellen og udgør 11,1 pct. Den solvensmæssige overdækning, som er forskellen mellem kapitalgrundlag og solvensbehov udgør 48 mio. kr. svarende til en overdækning på 2,6 procentpoint. Banken har fra flere forskellige investorer fået tilbud på ansvarlig lånekapital, men det er fortsat bankens forventning, at solvensoverdækningen vil blive øget ved indtjening via driften. Tilsynsdiamanten Finanstilsynet har under begrebet Tilsynsdiamanten opstillet 5 grænseværdier, som pengeinstitutterne skal ligge indenfor. De fem grænseværdier er: Likviditet Den opgjorte likviditet i henhold til lov om finansiel virksomhed udgør 866 mio. kr. hvilket er en overdækning på 580 mio. kr. i forhold til lovkrav om likviditet på 286 mio. kr. Overdækning udgør 203 pct. som er på et højt niveau i forhold Tilsynsdiamantens krav om en likviditetsoverdækning på 50 pct. Banken har ikke i det kommende år behov for finansiering for at kunne overholde mindstekravet om altid at kunne klare sig i op til 12 måneder uden adgang til de finansielle markeder. Senere på året træder nye likviditetsbestemmelser i kraft i form af det nye nøgletal Liquidity Coverage Ratio (LCR). Nøgletallet skal vise, hvorledes banken kan honorere sine betalingsforpligtelser for en kommende 30 dages periode uden adgang til markedsfunding. Nøgletallet beregnes ved at sætte likviditetsbeholdningen i form af let realisable aktiver i forhold til betalingsforpligtelserne i de kommende Summen af store engagementer skal være mindre end 125 pct. af kapitalgrundlaget Udlånsvæksten skal være mindre end 20 pct. om året Ejendomseksponeringen skal være mindre end 25 pct. af de samlede udlån og garantier Stabil funding, som er udlån i forhold til arbejdende kapital skal være mindre end 1 Likviditetsoverdækningen skal være større end 50 pct. 9

10 Nedenfor er bankens tal pr. 31. marts 2015 sammenholdt med ultimo året Krav 1. kvt Året 2014 Sum af store engagementer < 125% 50,0% 47,7% Udlånsvækst p.a. < 20% -11,1-11,2% Ejendomseksponering < 25% 7,8% 7,8% Stabil funding < 1 0,57 0,58 Likviditetsoverdækning > 50% 202,6 209,8% Som det fremgår af Tilsynsdiamanten, kan banken efterleve alle Tilsynsdiamantens krav. Aktionærerne Banken har 1 aktionær, som besidder mere end 5 pct. af aktiekapitalen: AHJ A/S, Amerikakajen 1, 4220 Korsør ejer stk. aktier svarende til 9,99 pct. af bankens aktiekapital. Transaktioner med nærtstående parter Der har ikke i 1. kvartal 2015 været større transaktioner mellem banken og dets nærtstående parter. Finanstilsynets ordinære funktionsundersøgelse Banken har i marts måned 2015 haft ordinært besøg af Finanstilsynet, som har gennemgået alle engagementer, som udgør 2 pct. eller mere af bankens kapitalgrundlag svarende til engagementer større end 5,8 mio. kr., hvilket gav anledning til øgede nedskrivninger på 1,8 mio. kr. Finanstilsynet har herudover gennemgået stikprøver i engagementsintervallerne 1 mio. kr. 5,8 mio. kr. samt 0,5 mio. kr. 1 mio. kr. Gennemgangen af stikprøver har givet anledning til nedskrivningsbehov på enkelte engagementer, og på denne baggrund har Finanstilsynet ganget nedskrivningsbehovet op til at gælde for hele porteføljen af engagementer. Banken vil de kommende måneder gennemgå alle eksponeringer i stikprøveintervallet med henblik på individualisering eller tilbageførsel. Den endelige rapport om konklusionerne fra Finanstilsynets undersøgelse forventes inden udgangen af 2. kvartal 2015 og vil umiddelbart herefter blive offentliggjort på bankens hjemmeside Forventninger Bestyrelsen har en forventning om, at basisindtjeningen, som er resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger vil kunne realiseres i niveauet mio. kr. for hele året Det er bestyrelsens forventning, at kvartalets nedskrivninger er en fremskrivning af ellers budgetterede nedskrivninger senere på året, hvilket indikerer en forventning om et markant lavere nedskrivningsbehov i resten af året Det er forventningen, at der kan vises positivt resultat på bundlinjen, som kan bidrage til et stærkere kapitalgrundlag. 10

11 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for perioden 1. januar marts 2015 for Lollands Bank. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme. Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Vi anser kvartalsrapporten for at give et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle Nakskov, den 13. maj 2015 Direktion Anders F. Møller Bankdirektør Bestyrelse Preben Pedersen Knud Rasmussen Irene Jensen Formand Næstformand Jakob Mikkelsen Søren Bursche Medarbejdervalgt Michael Pedersen Medarbejdervalgt Revision Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsrapporten. 11

12 Resultatopgørelse 1. kvartal 1. kvartal Året Note kr Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat Skat Resultat efter skat Totalindkomstopgørelse Resultat efter skat Poster, som ikke kan blive omklassificeret til resultatet Anden totalindkomst Totalindkomst Periodens resultat efter skat pr. aktie (kr.) *) 9,7 15,4-97,7 Periodens resultat efter skat pr. aktie udvandet (kr.) *) 9,7 15,4-91,7 *) Beregnet ud fra gennemsnitligt antal aktier i omløb 12

13 Balance Koncern 31/3-31/3-31/12- Note kr Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt heraf investeringsejendomme heraf domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter I alt aktiver Passiver Gæld: 16 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser: Hensættelser til pension og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Egenkapital: Aktiekapital Overkurs ved emission Opskrivningshenlæggelse Overført overskud Egenkapital i alt I alt passiver

14 Egenkapitalopgørelse Aktiekapital Overkurs v/emission Overført overskud Foreslået udbytte Opskrivningshenlæggelse Egenkapital i alt kr. Egenkapital 1/ Periodens resultat efter skat Egenkapitalbevægelser: Køb/salg af egne aktier Egenkapital 31/ Egenkapital 1/ Periodens resultat efter skat Egenkapitalbevægelser: Køb/salg af egne aktier Egenkapital 31/ Egenkapital 1/ Årets totalindkomst Egenkapitalbevægelser: Køb/salg af egne aktier Egenkapital 31/ Aktiekapitalen består af stk. aktier med en pålydende værdi á 20 kr. eller i alt 21,6 mio. kr. Alle aktier er fuldt indbetalt og ingen aktier har særlige rettigheder. Opskrivningshenlæggelsen hidrører fra opskrivning af domicilejendomme i bankens ejendomsportefølje. Der er ikke udbetalt udbytte i perioden 14

15 Kapitalforhold og solvens 31/3-31/3-31/12- Procent Kapitalprocent 13,7 % 18,0 % 14,5 % Kernekapitalprocent 13,3 % 17,7 % 14,3 % kr. Kapitalsammensætning: Egenkapital Korrektion for periodens resultat Fradrag Egentlig kernekapital efter fradrag Hybrid kernekapital Fradrag i hybrid kernekapital Kernekapital efter fradrag Supplerende kapital Fradrag i supplerende kapital Basiskapital efter fradrag Risikovægtede poster: Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Ialt

16 Pengestrømsopgørelse 1. kvartal 1. kvartal Året kr Driftsaktivitet: Periodens totalindkomst Regulering for beløb uden likviditetseffekt: Kursregulering af obligationer Kursregulering af aktier Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver Nedskrivning på ejendom Nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier Driftsført skat Andre ikke-kontante driftsposter Regulering for beløb med likviditetseffekt: Betalt skat Driftens likviditetsbidrag Ændring i driftskapital: Kreditinstitutter Fonds Udlån Indlån Andre aktiver/passiver og periodeafgrænsningsposter Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringsaktivitet: Statslig hybrid kernekapital Salg af ejendom Køb og salg af materielle og immaterielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet: Køb og salg af egne kapitalandele Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender i centralbanker primo Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender i centralbanker ultimo

17 Noteoversigt 1. Anvendt regnskabspraksis 2. Segmentregnskab 3. Renteindtægter 4. Renteudgifter 5. Gebyr- og provisionsoversigt 6. Kursreguleringer 7. Andre driftsindtægter 8. Udgifter til personale og administration 9. Af- og nedskrivninger på materielle aktiver 10. Andre driftsudgifter 11. Nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier 12. Skat 13. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 14. Immaterielle aktiver 15. Andre aktiver 16. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 17. Indlån 18. Andre passiver 19. Efterstillede kapitalindskud 20. Store aktionærer 21. Garantier og andre eventualforpligtelser 22. Egne kapitalandele 23. Koncern- og virksomhedsoversigt 24. Begivenheder efter balancedagen Koncern 17

18 Noter Note 1 Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten aflægges som et sammendraget regnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Kvartalsrapporten aflægges endvidere i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet kvartalsregnskab for moderselskabet. Kvartalsrapporten aflægges i DKK. Den i kvartalsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i koncernens årsrapport for 2014, som er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi henviser til årsrapporten for 2014 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Nøgletallene er fastlagt i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl. 18

19 Note Noter 2 Segmentregnskab Filialer Finans Stabe Eliminering Koncern I alt kr. 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal Koncernens primære segmenter er de forretningsområder, som organisationen, den interne økonomistyring samt rapporteringen er tilrettelagt efter. Forretningsområderne er opdelt i filialer, finans samt stabe, som består af IT og organisation, regnskabs- og økonomiafdeling, likviditet, kontrol samt compliancefunktion. Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Basisindtjening Kursreguleringer Nedskrivninger på udlån mv Resultat før skat

20 Note Noter 2 Segmentregnskab (fortsat) Filialer Finans Stabe Eliminering Koncern I alt kr. 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal 1. kvartal Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Afskrivninger på materielle aktiver Andre driftsudgifter Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Basisindtjening Fusionsomkostninger Fratrædelsesgodtgørelse mv Nedskrivninger på udlån mv Kursreguleringer Resultat før skat

21 Noter 1. kvartal 1. kvartal Året Note kr Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Obligationer Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter I alt Heraf renteindtægter hidrørende fra ægte købs- og tilbagesalgsforretninger Heraf renteindtægter, som er tilskrevet fra IAS 39-katagorien handelsportefølje til dagsværdi Heraf renteindtægter, som er tilskrevet fra IAS 39-kategorien Amortiseret kostpris I alt renteindtægter Heraf renteindtægter på finansielle aktiver, der er nedskrevet Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter I alt Renteudgifter hidrørende fra ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger Renteudgifter hidrørende fra IAS 39-kategorien Amortiseret kostpris Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisionsindtægter I alt Gebyrer og provisionsindtægter, som er tilskrevet fra IAS 39-kategorien handelsportefølje til dagsværdi Gebyrer og provisionsindtægter, som er tilskrevet fra IAS 39-kategorien Amortiseret kostpris

22 Noter 1. kvartal 1. kvartal Året Note kr Kursreguleringer Obligationer Aktier mv Investeringsejendomme Valuta Rentekontrakter I alt Kursreguleringer, som hidrører fra kategorien handelsportefølje til dagsværdi Andre driftsindtægter Lejeindtægter fast ejendom Øvrige driftsudgifter/ -indtægter I alt Udgifter til personale og administration Løn til bestyrelse, direktion og repræsentantskab: Direktion Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter: Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring I alt Heraf fratrædelsesgodtgørelse til fratrådte medarbejdere Øvrige administrationsudgifter It-udgifter Husleje mv Markedsføring Øvrige omkostninger I alt Heraf fusionsrelaterede omkostninger I alt udgifter til personale mv. og administration

23 Noter 1. kvartal 1. kvartal Året Note kr Af- og nedskrivninger på materielle aktiver Afskrivninger på domicilejendomme Nedskrivninger på ejendomme Afskrivninger på øvrige materielle aktiver Straksafskrivninger Afskrivninger på immaterielle aktiver Nedskrivning på immaterielle aktiver I alt Andre driftsudgifter Indskydergarantifonden Øvrige omkostninger I alt Heraf fusionsrelaterede omkostninger Nedskrivninger på udlån mv. Indregning i resultatopgørelsen Individuelle nedskrivninger og hensættelser Tilbageførsel af nedskrivninger og hensættelser Gruppevise nedskrivninger og hensættelser Tilbageførsel af gruppevise nedskrivninger og hensættelser Endelig tabt, ej tidligere nedskrevet Indgået på tidligere afskrevne fordringer I alt indregnet i resultatopgørelsen Nedskrivnings- og hensættelsessaldo Individuelle nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier Gruppevise nedskrivninger/hensættelser Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Individuelle nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantier Nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Nedskrivninger og hensættelser i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger og hensættelser Tabsbogført dækket af nedskrivninger og hensættelser Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo Gruppevise nedskrivninger på udlån Nedskrivnings- og hensættelsessaldo primo Nedskrivninger og hensættelser i perioden Tilbageførsel af nedskrivninger og hensættelser Nedskrivnings- og hensættelsessaldo ultimo

24 Noter 31/3-31/3-31/12- Note kr Skat Gældende skattesats 23,5 % 24,5 % 24,5 % Permanente afvigelser -5,0 % -2,2 % 8,9 % Regulering af tidligere års skatter 0,0 % 0,0 % 2,4 % Effektiv skatteprocent 18,5 % 22,3 % 35,8 % 13 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter I alt Immaterielle aktiver Tilgang ved fusion Kundebase Goodwill I alt Andre aktiver Positiv markedsværdi af afledte finansielle instrumenter Forskellige debitorer Tilgodehavende rente og provision Øvrige aktiver Indskudskapital i datacentral I alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Gæld til centralbanker Gæld til kreditinstitutter I alt Indlån På anfordring Med opsigelsesvarsel Tidsindskud Særlige indlånsformer I alt

25 Noter 31/3-31/3-31/12- Note kr Andre passiver Forskellige kreditorer Negativ markedsværdi, finansielle instrumenter Skyldig rente og provision Øvrige passiver I alt Efterstillede kapitalindskud Ansvarlig lånekapital Hybrid kernekapital I alt Ansvarlig lånekapital: Lånets størrelse Gennemsnitlig rentesats ,793 % 7,275 % Rente Ansvarlig lånekapital, som medregnes ved opgørelsen af basiskapitalen Nykredit (udstedende institut) Lån på 25 mio. kr. er etableret den 17. april 2013 og forfalder til fuld indfrielse den 17. april 2023 med mulighed for førtidsindfrielse efter 5 år, dvs. 17. april Lånet er medregnet til basiskapitalen med 100 pct. i henhold til lov om finansiel virksomhed. Lånet er forrentet med variabel rente på 3 mdr. CIBOR med tillæg at et kreditspænd på 7,5 pct. p.a. Omkostninger ved optagelse af ansvarlig lånekapital udgør 500 t.kr. og bliver amortiseret over den ansvarlige lånekapitals forventede restløbetid som en justering af den effektive rente. Transaktionsomkostningerne præsenteres herved i resultatopgørelsen som en renteudgift. Banken har valgt at fordele transaktionsomkostningerne lineært over 10 år. Hybrid kernekapital: Lånets størrelse Nominel rentesats 0 9,00 % 9,00 % Rente Hybrid kernekapital, som medregnes ved opgørelsen af basiskapitalen

26 Noter 31/3-31/3-3/12- Note kr Store aktionærer AHJ A/S, Amerikakajen 1, 4220 Korsør har meddelt at være i besiddelse af stk. aktier i banken svarende til 9,99 pct. af bankens aktiekapital. 21 Garantier og andre eventualforpligtelser Garantier: Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Øvrige garantier I alt Eventualforpligtelser: Udtrædelsesforpligtelse, BEC 22 Egne kapitalandele Nominel beholdning af egne kapitalandele (1.000 kr.) Egne kapitalandele i procent af aktiekapitalen 0,11 % 0,49 % 0,77 % Aktier i omløb, stk Besiddelse af egne aktier, stk * Aktiekapital i alt, stk Egne kapitalandele købt i året: Antal aktier, stk Nominel værdi (1.000 kr.) Anskaffelsessum (1.000 kr.) Antal aktier i procent af aktiekapitalen 0,77 % 1,55 % 4,97 % Egne kapitalandele solgt i året: Antal aktier, stk Nominel værdi (1.000 kr.) Afståelsessum (1.000 kr.) Antal aktier i procent af aktiekapitalen 1,44 % 1,70 % 4,77 % Egne kapitalandele er købt og solgt som led i bankens almindelige bankforretninger. Banken har efter ansøgning opnået Finanstilsynets godkendelse til erhvervelse af ialt stk. aktier svarende til en egenbeholdning på 1 pct. af den udstedte aktiekapital. Beholdningen af egne aktier udgør pr. 31. marts stk. Efter gældende regler er den uudnyttede del af rammen, svarende til stk. aktier til kurs 160 = t.kr., fradraget i opgørelsen af kapitalgrundlaget. 26

27 Noter 23 Koncern- og virksomhedsoversigt Aktivitet Aktiekapital Egenkapital Resultat efter skat Ejerandel kr kr kr. procent Aktieselskabet Lollands Bank Bank Konsoliderede virksomheder: Vorejendomme A/S 1) Ejendomme % Det konsoliderede datterselskab er hjemmehørende i Nakskov 1) I henhold til seneste årsrapport havde Bankens 100 % ejede datterselskab Vorejendomme A/S samlede lejeindtægter for 4,1 mio. kr. Balancen udgjorde 60,5 mio. kr. 24 Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter regnskabsperiodens afslutning indtruffet begivenheder, der har væsentlig indflydelse på bankens resultat eller den økonomiske stilling. 27

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2014 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2014 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Banken opnåede et forbedret resultat før skat for årets første 3 måneder, der blev på 5,3 mio. kr. mod 3,3 mio. kr. i 1. kvartal 2007. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/08 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2017 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2017 Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade Nakskov. Reg. nr CVR-nr Kommune: Lolland Kommune

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade Nakskov. Reg. nr CVR-nr Kommune: Lolland Kommune Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2016 Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2011 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk E-mail: vorbank@vorbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2013 Algade 52 4760 Vordingborg Reg. nr. 6220 CVR-nr. 70 95 75 15 Kommune: Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2017

Kvartalsrapport pr. 30. september 2017 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2017 Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2009

Halvårsrapport for 1. halvår 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2009 Dato 13. august 2009 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2009 Vedlagt Vordingborg Banks kvartalsrapport, som i dag er behandlet og godkendt af bankens bestyrelse.

Kvartalsrapport pr. 30. september 2009 Vedlagt Vordingborg Banks kvartalsrapport, som i dag er behandlet og godkendt af bankens bestyrelse. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2009 Dato 5. november 2009 Algade 52 4760 Vordingborg Telefon: 55 36 52 00 Fax: 55 36 52 52 Internet: www.vorbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen

Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang i basisindtjeningen X NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2015: Halvårsrapport 2015. Skive, den 19. august 2015 Næstbedste halvårsresultat i bankens historie og solid fremgang

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2017

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2017 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K

Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade Nakskov. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 7/2016 Nakskov, den 17. august 2016 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 15. maj 2013 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009.

Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret et resultat før skat på 30,2 mio. kr. mod 10,8 mio. kr. i 2009. Dato: 27. april 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 8 Selskabsmeddelelse Tilfredsstillende 1. kvartal 2010 Nørresundby Bank har i 1. kvartal 2010 realiseret

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Halvårsrapport 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2014 Halvårsrapport

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere